Άρθρο πέμπτο

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώνονται ως εξής: α) της τροποποίησης του άρθρου 8 και των τροποποιήσεων αναφορικά με το έγκλημα της επίθεσης από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 121 παράγραφος 5 του Καταστατικού και β) της τροποποίησης του άρθρου 124 από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 121 παράγραφος 4 του Καταστατικού.