Άρθρο τρίτο

Το άρθρο 2 του ν. 3948/2011 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Τοπικά όρια ισχύος του νόμου

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς για όλες τις πράξεις των άρθρων 7 και 8 έως 15, εφόσον έχουν τελεστεί:
α) στο έδαφος της επικράτειας ή σε πλοία ή αεροσκάφη ελληνικά οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εκτός αν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο υπόκεινται στον αλλοδαπό νόμο,
β) στην αλλοδαπή από Έλληνα πολίτη ή αλλοδαπό, που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια μετά την τέλεση της πράξης,
γ) στην αλλοδαπή, σε βάρος του ελληνικού κράτους ή Έλληνα πολίτη.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 7Α του παρόντος εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου της τέλεσης αν α) ο υπαίτιος είναι ημεδαπός ή β) η πράξη τελέστηκε εναντίον του ελληνικού κράτους.».