Άρθρο 04:Διενέργεια Επισκέψεων – Πραγματογνωμοσύνη

1. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης διενεργεί επισκέψεις σε όλους τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών που προίστανται των χώρων αυτών. Αιτιολογημένη αντίρρηση για επίσκεψη σε συγκεκριμένο χώρο στέρησης της ελευθερίας μπορεί να προβληθεί μόνο για επείγοντες και επιτακτικούς λόγους εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας, φυσικών καταστροφών ή σοβαρής αναταραχής στο χώρο στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, οι οποίοι αποτρέπουν προσωρινά την πραγματοποίηση μιας τέτοιας επίσκεψης.
2. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης, δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.1, του ΠΔ. 273/1999 «Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη»

 • 24 Μαρτίου 2012, 21:22 | ΔΙΠΛΑ Χαριτίνη

  1. Προτείνω να προστεθεί πριν από την λέξη επισκέψεις στην πρώτη προταση της παρ. 1 η λέξη «τακτικές » επισκέψεις, καθώς και μετα την προταση «σε ολους τους χωρους στέρησης της ελευθερίας» να προστεθεί πρόταση «όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του προαιρετικού πρωτοκόλλου.»

  2. Η αιτιολογημένη αντίρρηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω ισχύει κατ’ άρθρων 14 του Πρωτοκόλλου μόνον για τις επισκέψεις της Υποεπιτροπής πρόληψης (δηλ. του διεθνούς οργάνου ελέγχου). Καμιά τέτοια εξαίρεση δεν προβλέπεται στο άρθρο 20 σχετικά με τις επισκέψεις των Εθνικών Μηχανισμών πρόληψης . Συνεπώς προτείνω την απαλοιφή της 2ης φράσης»Αιτιολογημένη αντίρρηση … … τέτοιας επίσκεψης.» στη παρ. 1 του άρθρου 4 .

  3. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η πλέον βασική εξουσία των μηχανισμών πρόληψης είναι η πρόσβαση στους χώρους κράτησης και σε κάθε πληροφορία σχετικά με τις συνθήκες κράτησης καθώς και η δυνατότητα να μιλούν ιδιαιτέρως με τους κρατούμενους, οι οποίοι δεν θα υποστούν στη συνέχεια κυρώσεις από τις αρχές. Για την ευχερέστερη ενάσκηση των καθηκόντων του, προτείνω να συμπεριληφθούν στο άρθρο αυτές οι βασικές εξουσίες και αρμοδιότητες του ΕΜΠ . Οι νέες παράγραφοι 2 και 3 να έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:
  «2. Προς τον σκοπό της απρόσκοπτης ενάσκησης των καθηκόντων τους, οι αντιπροσωπείες του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των προσώπων τα οποία έχουν στερηθεί την ελευθερία τους, τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στις συνθήκες κράτησης τους , καθώς και όλους τους χώρους κράτησης και τις εγκαταστάσεις τους.
  3. Θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ιδιωτικές συνεντεύξεις με τα πρόσωπα τα οποία στερούνται την ελευθερία τους, χωρίς την παρουσία μαρτύρων, είτε προσωπικά είτε με την παρουσία μεταφραστή, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς επίσης και με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο ο εθνικός μηχανισμός πρόληψης θεωρεί ότι μπορεί να δώσει συναφείς πληροφορίες. Θα έχουν ελευθερία επιλογής των χώρων που επιθυμούν να επισκεφθούν και των προσώπων από τα οποία επιθυμούν να λάβουν συνέντευξη. Καμία κύρωση δεν θα επιβάλλεται σε άτομα από τα οποία τα μέλη του ΕΜΠ έλαβαν πληροφορίες.»
  Η υπάρχουσα παρ. 2 θα γίνει παρ. 4.