Δημιουργία Ανεξάρτητου Εθνικού Μηχανισμού εξωτερικού ελέγχου των χώρων στέρησης ελευθερίας – Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

Τίθεται από σήμερα Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το σχέδιο νόμου « Δημιουργία Ανεξάρτητου Εθνικού Μηχανισμού εξωτερικού ελέγχου των χώρων στέρησης ελευθερίας – Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ».
Η Ελλάδα υπέγραψε το Μάρτιο του 2011 το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων του Ο.Η.Ε. (OpCAT), αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα προβεί στην κύρωσή του. Με δεδομένη την έντονη κριτική που ασκείται στη χώρα μας από διεθνείς οργανισμούς, τόσο τον Ο.Η.Ε. όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, για τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές, αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σημαντική αφενός η κύρωση του Πρωτοκόλλου και αφετέρου η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του σύσταση Εθνικού Μηχανισμού πρόληψης των βασανιστηρίων. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με εκπροσώπους όλων των συναρμοδίων φορέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τις εργασίες της. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ως Εθνικός Μηχανισμός πρόληψης ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος αναλαμβάνει την αποστολή της διενέργειας επισκέψεων σε όλους τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, όπως ιδίως φυλακές, αστυνομικά τμήματα και κέντρα κράτησης, προκειμένου να προλαμβάνει και να ελέγχει τυχόν προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 25η Μαρτίου 2012 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
Μιλτιάδης Παπαϊωάννου

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων