Άρθρο δωδέκατο

1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ (ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 171 έως 177) του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 171 παράγραφος 4, ως εξής :

«Άρθρο 171
Χρεοκοπία
4. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες μόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η αίτηση απορριφθεί για το λόγο ότι προβλέπεται πως η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για τη κάλυψη των εξόδων της Διαδικασίας (άρθρο 3 παράγραφος 3)».