Άρθρο ένατο

1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ (ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, άρθρα 162 έως 163) του Πτωχευτικού Κώδικα καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 162.