Άρθρο ενδέκατο

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ( ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ, άρθρα 168 έως 170α ) του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου, ως εξής :

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Άρθρο 167
Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της πτωχεύσεως, ύστερα από σχετική έκθεση του εισηγητή, στην οποία καταχωρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών, και αφού ακούσει τον σύνδικο, αποφαίνεται ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός, αν αυτός επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη της πτώχευσης όσο και κατά την διάρκειά της, είναι συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, η δε πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. Δεν μπορούν να κηρυχθούν συγγνωστοί αυτοί που καταδικάστηκαν για κάποια από τις πράξεις των άρθρων 171 και 172 του παρόντος ή για κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεμής ποινική δίωξη για κάποια από αυτές τις πράξεις, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλλει την απόφαση του μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση ανακαλείται αν επέλθει μεταβολή πραγμάτων που να δικαιολογεί την ανάκληση.
2. Αν η πτώχευση περατώθηκε με απόφαση που κηρύσσει την παύση των εργασιών της, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 166, με την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της πτώχευσης και αφού ακούσει τον σύνδικο, αποφαίνεται ύστερα και από σχετική έκθεση του εισηγητή, ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός.
3. Αν η πτώχευση περατώθηκε με απόφαση που διατάσσει την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου υπό τις περιστάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος, το πτωχευτικό δικαστήριο ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της πτώχευσης και αφού ακούσει τον σύνδικο, αποφαίνεται ύστερα και από σχετική έκθεση του εισηγητή, ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός.
4. Αν ο οφειλέτης κηρυχθεί συγγνωστός, δεν προσωποκρατείται από τους πιστωτές της πτώχευσης, εκτός αν ειδικοί νόμοι ορίζουν διαφορετικά, παύουν δε οι στερήσεις από δικαιώματα που ήταν συνέπειες της πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. Η διάταξη της απόφασης περί κηρύξεως του οφειλέτη συγγνωστού σημειώνεται στο Μητρώο Πτωχεύσεων, καθώς και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Άρθρο 168
Αίτηση περί απαλλαγής
Ο οφειλέτης υποβάλλει μετά την παρέλευση δύο ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, άλλως μέχρι την περάτωσή της, αν αυτή επέρχεται ενωρίτερα, αίτηση περί της απαλλαγής του.
Άρθρο 169
Απόφαση περί απαλλαγής
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο αποφασίζει επί της υποβληθείσας σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο αίτησης του οφειλέτη και, εφ’ όσον τον κρίνει συγγνωστό σύμφωνα με το άρθρο 167, τον απαλλάσσει πλήρως από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών που δεν ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία.
2. Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέσθηκε με δόλο ή βαρεία αμέλεια.
3. Αν η πτώχευση περατώνεται με την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης, ο οφειλέτης απαλλάσσεται άνευ ετέρου, εκτός εάν το σχέδιο ορίζει διαφορετικά.
4. Απαλλαγή του οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο μία φορά, εκτός εάν πρόκειται για νεώτερη απαλλαγή με βάση σχέδιο αναδιοργάνωσης».

 • 23 Οκτωβρίου 2016, 22:03 | Κερεμλόγλου Αντώνης

  Καλησπέρα,

  Ως κάτοχός Ο.Ε. η οποία κηρύχθηκε σε πτώχευση το 2013 και η διαδικασία της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις αλλαγές που προωθούνται στον πτωχευτικό κώδικα. Τα σχόλιά μου
  – Η 2η ευκαιρία και η επιθυμία μου να ξεκινήσω μια νέα δραστηριότητα. Εάν το δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση των πλειστηριασμών με κηρύξει συγγνωστό και με απαλλάξει από το υπόλοιπο των χρεών, θα μπορώ χωρίς περιορισμούς να ανοίξω μια νέα επιχείρηση είτε αυτή είναι ατομική, ΟΕ και ΕΕ είτε ΑΕ και ΕΠΕ? Θα μπορώ επίσης σαν φυσικό πρόσωπο να αποκτήσω κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή να αποδεχθώ μια κληρονομιά? Θα μπορώ να ασφαλιστώ πάλι στον ΟΑΕΕ ή λόγω προηγούμενων χρεών δεν θα μου επιτρέπουν. Προτείνω η 2η ευκαιρία να αποτυπωθεί πιο αναλυτικά στις συνέπειες της αποκατάστασης στο ενδέκατο άρθρο, απατώντας στα παραπάνω ερωτήματα ή και σε άλλα παρόμοια και να είναι πραγματικά 2η ευκαιρία για το νέο ξεκίνημα και ως επιχειρηματίας και ως φυσικό πρόσωπο.
  – Προτείνω στο άρθρο 169 να προβλεφθεί και η απαλλαγή των εγγυητών από τις απαιτήσεις για τις οποίες απαλλάσσεται ο οφειλέτης. Με άλλα λόγια αν το δικαστήριο με απαλλάξει από ένα επιχειρηματικό δάνειο στο οποίο ήταν εγγυητές οι γονείς μου, αλλά συνεχίζουν αυτοί να το χρωστάνε, δεν υπάρχει ουσιαστική απαλλαγή από το χρέος.
  – Προτείνω επίσης να προβλεφθούν και ευνοϊκές ρυθμίσεις (δυνατότητα αντίστοιχης απαλλαγής χρεών ή δυνατότητα πολύ ευνοϊκών διακανονισμών) για τους πιστωτές της επιχείρησής μου των οποίων οι οφειλές διαγράφονται. Για παράδειγμα όταν ένα χρέος προς έναν πρώην εργαζόμενο διαγράφεται, είναι αναμενόμενο ότι και από την πλευρά του εργαζόμενου να υπάρξουν δυσκολίες αποπληρωμής των υποχρεώσεών του προς το κράτος ή τις τράπεζες. Το ίδιο ισχύει και για κάποιο προμηθευτή, ο οποίος συνήθως δεν έχει και κάποια εγγύηση. Ειδικά στην περίπτωση της δικής μου εταιρίας ο προμηθευτής της οποίας ήταν βασικά ένας και το χρέος είναι πολύ μεγάλο προς αυτόν.

  Με εκτίμηση,
  Κερεμλόγλου Αντώνης

 • 21 Οκτωβρίου 2016, 10:08 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ

  Ως πιστωτές εταιρείας ΑΕ που εντάχθηκε το 2014 στην προστασία του άρθρου 106 (Αποφ.Πολ.Πρωτ.Αθ. 1010/2014) και επειδή η κατά 70% κουρεμένη οφειλή της προς εμάς θα εξοφληθεί (εάν συνεχίσει να λειτουργεί) σε 8 χρόνια (!)

  Προτείνουμε στον νέο νόμο -που θεωρητικά δίνει 2η ευκαιρία, δεν διαγράφει απλώς τα χρέη, έτσι δεν είναι;- να προβλέπεται :

  – έλεγχος απο εμας της πορείας της εταιρείας (που «εξυγιαίνεται»)

  – πραγματική (και όχι τυπική & ανύπαρκτη) τοποθέτηση του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ των τραπεζών στην εταιρεία (που «εξυγιαίνεται»), μιας η συγκεκριμένη οφείλει να πληρώσει σε baloon payment 30.000.000€ (κι αυτό ΑΦΟΥ της διέγραψαν οι τράπεζες 270.000.000€)

  – ουσιαστικός έλεγχος από την ΕΛΤΕ του Υπ.Οικονομικών της Πραγματογνωμοσύνης και του Σχεδίου Εξυγίανσης που κατατίθενται στο δικαστήριο και το οποίο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ επικυρώνοντας απλά ό,τι του λένε η εταιρεία και ο Πραγματογνώμονας

  – λογοδοσία των Τραπεζών που έδωσαν (με εγγυήσεις «αέρα») τα δάνεια

  – πρόβλεψη να απαλλάσονται επίσης ΚΑΙ οι Πιστωτές (όπως εμείς που είμαστε ΟΕ) από τις υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία & Εφορία ή τουλάχιστον να μπαίνουν σε ανάλογες ρυθμίσεις με την «υπό εξυγίανση» ΑΕ προστατευόμενη του Νόμου

  – τα παραπάνω τεκμηριώνονται απόλυτα από έγγραφα, τα οποία μάλλον δεν πρέπει να επισυνάψουμε στο παρόν. Θα είναι όμως στην διάθεσή σας, εάν και εφόσον βοηθάνε κάπου ως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 300.000.000€ για την ΑΕ και ανηλεές κυνηγητό μέχρι θανάτου της δικής μας ΟΕ, η οποία βεβαίως παραπαίει και βεβαίως οφείλει χρήματα σε ΟΑΕΕ και ΕΦΟΡΙΑ!

  Αλλα;; Αλλά, μάλλον κακώς υπάρχει και ακόμα χειρότερα κακώς αγωνίστηκε 12 χρόνια στα δικαστήρια για να δικαιωθεί! Οπως και δικαιώθηκε από τον ΑΠ1993/2014, αλλά υπερισχύει η «εξυγίανση» της ΑΕ!

 • 19 Οκτωβρίου 2016, 21:04 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Οι αλλαγές του Αυγούστου του 2015 στο Πτωχευτικό Δίκαιο μετέφεραν λανθασμένα την Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τους ωφελούμενους από την 2η Ευκαιρία. Ο Ν4336/2015 ορίζει ότι 2η Ευκαιρία δίδεται «στους οφειλέτες φυσικά πρόσωπα». Με τον ορισμό αυτό, ο οποίος δεν εδράζετε στην Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιορίζεται η ευνοϊκή διάταξη σε όσους επιχειρηματίες είχαν ατομική επιχείρηση, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη εταιρεία. Εξαιρεί δηλαδή τους επιχειρηματίες που είχαν ΑΕ και ΕΠΕ, δηλαδή τους κατεξοχήν εργοδότες.
  Με δεδομένο ότι η Σύσταση αναφέρεται σε «επιχειρηματίες», δηλαδή σε όλους όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Νόμος πρέπει να συμπεριλάβει ΞΕΚΑΘΑΡΑ όλους τους Νόμιμους εκπροσώπους ή τους δεσμεύοντες μια επιχειρηματική μονάδα, δηλαδή και τους διαχειριστές ΕΠΕ, τους διευθύνοντες συμβούλους ΑΕ κλπ. Άλλωστε υπάρχει σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/123) που απαγορεύει διακρίσεις ανάλογα με την Νομική μορφή της επιχείρησης.
  Επιπλέον η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ως επιχειρηματία κάθε πρόσωπο που ασκεί το επιχειρείν και δεν προβλέπει διαφοροποιήσεις ανάλογα με την Νομική μορφή.
  Η Σύσταση 1500/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλοντας να περιγράψει ποια πρόσωπα εννοεί όταν αναφέρεται στην παροχή 2ης Ευκαιρίας, αναφέρεται σε «επιχειρηματίες» (βλ. άρθρο 30: «οι αρνητικές επιπτώσεις της πτώχευσης στους επιχειρηματίες…», «Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους…») και δεν διακρίνει την νομική μορφή με την οποία αυτοί επιχειρούν.
  Επιπλέον η Σύσταση, αναφερόμενη στους «οφειλέτες» ως «οφειλέτη» εννοεί (όπως αναφέρει χαρακτηριστικά) «οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, όταν υπάρχει πιθανότητα αφερεγγυότητας».
  Επίσης όπως διαβάζουμε στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «Την εφαρμογή του νέου ορισμού των ΜΜΕ»:
  «2.1. Είμαι επιχείρηση;
  Το πρώτο βήμα για να αποκτήσει μια επιχείρηση την ιδιότητα της ΜΜΕ είναι να θεωρείται πράγματι επιχείρηση.
  Σύμφωνα με τον νέο ορισμό, επιχείρηση «θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα».

  Η διατύπωση δεν είναι νέα. Βασίζεται στη φρασεολογία που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις αποφάσεις του. Με την επίσημη ενσωμάτωσή του στη σύσταση, το πεδίο εφαρμογής του νέου ορισμού των ΜΜΕ διαγράφεται πλέον με σαφήνεια. Επομένως, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες ή οι ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μιας οικονομική δραστηριότητα μπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσεις. Καθοριστικός παράγων είναι η οικονομική δραστηριότητα και όχι η νομική μορφή.»

  Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η 2η Ευκαιρία στοχεύει στην επανένταξη στην Οικονομία επιχειρηματιών με σκοπό την Ανάπτυξη. Αν αποκλειστούν οι επιχειρηματίες που είχαν ΕΠΕ και ΑΕ, δηλαδή οι κατεξοχήν μεγαλύτερο εργοδότες (συγκριτικά με τους ιδιοκτήτες ΟΕ, ΕΕ και Ατομικής) τότε θα είναι σημαντικά μικρότερο το Κοινωνικό αποτύπωμα της 2ης Ευκαιρίας.

  ΑΡΘΡΟ 167 ΠΑΡ. 1
  Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν απαιτείται η ολοκλήρωση της Πτώχευσης ώστε να κριθεί ως συγγνωστός ο Οφειλέτης.
  Με δεδομένη την βούληση του Νομοθέτη για ταχεία απονομή της 2ης Ευκαιρίας, οι ενδεχόμενες ποινικές διαδικασίες θα πρέπει να επιταχυνθούν ώστε να καταλήξει σύντομα σε αμετάκλητη απόφαση της Δικαιοσύνης. Προτείνεται να συμπεριληφθεί η υποχρέωση της Ποινικής Δικαιοσύνης για επίσπευση των διαδικασιών, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, στις περιπτώσεις όπου «…υπάρχει εκκρεμής ποινική δίωξη για κάποια από αυτές τις πράξεις, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλλει την απόφαση του μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας.»

  ΑΡΘΡΟ 169 ΠΑΡ. 1
  Η διαδικασία με βάση την οποία το Πτωχευτικό Δικαστήριο θα εξετάσει το αίτημα του Οφειλέτη για απαλλαγή θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα, και η πρώτη δικάσιμος καθώς και κάθε αναβολή.
  Ο Οφειλέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με οφειλές της επιχείρησης και σαν νόμιμος εκπρόσωπος και σαν εγγυητής (πχ τραπεζικά δάνεια). Σε περίπτωση που δεν απαλλαχθεί ως εγγυητής τότε η 2η Ευκαιρία δεν εφαρμόζεται (η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων).

  ΑΡΘΡΟ 169 ΠΑΡ. 2
  Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 167 παρ. 1 και την αιτία με βάση την οποία θα κριθεί Συγγνωστός ο Οφειλέτης. Αν η πτώχευση δεν προέκυψε με δόλιες ενέργειες του σημαίνει ότι οι οφειλές του προς τρίτους (δηλαδή η έννοια της Πτώχευσης-αδυναμία εξυπηρέτησης οφειλών) δημιουργήθηκαν χωρίς δόλιες ενέργειές του. Θα έχουμε το φαινόμενο να αποφασίζει το Πολυμελές δικαστήριο ότι δεν είχε δόλο και πτώχευσε και να αποφασίζει το ποινικό και το αστικό δικαστήριο ότι για ορισμένες οφειλές είχε δόλο. Μα αν είχε δόλο και δεν πλήρωσε άρα η πτώχευση ήταν δόλια.
  Σε συνέχεια του παραπάνω σχολίου, ως δόλιες χαρακτηρίζονται (Τυπικό αδίκημα) από τα δικαστήρια οι οφειλές για επιταγές, σε δημόσιο, σε Ταμεία, σε εργαζόμενους κλπ. Αναλογικά δόλιες μπορεί να χαρακτηριστούν όλες οι οφειλές σε προμηθευτές, σε πιστωτές (ενοίκια κλπ). Δηλαδή σχεδόν όλες οι οφειλές του Οφειλέτη που τον οδηγούν σε πτώχευση.
  Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι περιττή καθώς καλύπτεται από την κρίση του δικαστηρίου που θα κρίνει αν ο οφειλέτης ήταν συγγνωστός. Με την κρίση ως συγγνωστός κάθε άλλη πρόβλεψη για δόλια συμπεριφορά του οφειλέτη είναι αντικανονική.

  Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
  Ο νέος νόμος θα δημιουργήσει σημαντικό φόρτο στα Δικαστήρια από επιχειρηματίες που θα επιδιώξουν την απαλλαγή τους από τις οφειλές, αφού χαρακτηριστούν ως συγγνωστοί. Με αυτό δεδομένο η καθυστέρηση στην κρίση των δικαστηρίων είναι αναμενόμενη και δικαιολογημένη. Όμως αυτό δεν μπορεί να σταθεί αιτία να καθυστερήσει η επανένταξη του Οφειλέτη στην Οικονομική δραστηριότητα. Η πρόταση είναι όπως τεθεί συγκεκριμένος χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να κριθεί ο Οφειλέτης (ύστερα από την αίτηση του) και μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, αυτοδικαίως να κρίνεται ως συγγνωστός και να απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των οφειλών.

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΡΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

  Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την λειτουργία τους πριν από πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν προσφύγει στην διαδικασία πτώχευσης. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πρακτικά πτωχεύσει, αφού έκλεισαν με σωρεία οφειλών εις βάρος του νομικού προσώπου και φυσικά εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου αυτού (με οποιαδήποτε μορφή και αν ήταν η επιχείρηση).
  Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών δεν έχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο με αποτέλεσμα ακόμα και να προσφύγει σήμερα στο Πτωχευτικό Δικαστήριο, η αίτηση της θα απορριφθεί ελλείψει περιουσίας που θα καλύψει τα έξοδα της πτώχευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Πτωχευτικού Κώδικα:
  «2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει επίσης την αίτηση, εφόσον αποδεικνύεται ότι, αν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Σε περίπτωση απόρριψης για την αιτία αυτή, το πτωχευτικό δικαστήριο διατάσσει την καταχώρηση του ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8. Η καταχώρηση διαγράφεται μετά πάροδο τριετίας.»
  Ανάλογα με τις ανωτέρω επιχειρήσεις είναι και αυτές που ναι μεν είναι σε λειτουργία, δεν έχουν όμως επαρκή περιουσία για να καλύψει τα έξοδα της πτώχευσης, συνεπώς η προσφυγή τους στο Πτωχευτικό Δικαστήριο είναι άσκοπη.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ
  Ο Πτωχευτικός Κώδικας οφείλει να προβλέψει και την αποκατάσταση αυτών των επιχειρηματιών. Η πρόβλεψη μπορεί να γίνει με την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Πτωχευτικού Κώδικα. Τα έξοδα της Πτώχευσης στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να καταβληθούν από τον πτωχό ή από άλλες πηγές

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ