ΜΕΡΟΣ Β’ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

Άρθρο 112

Σύσταση και κατάργηση διπλωματικών αρχών

 1. Οι Πρεσβείες, οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, οι Διπλωματικές Αντιπροσωπείες και τα Γραφεία Συνδέσμου χαρακτηρίζονται «Διπλωματικές Αρχές», συνιστώνται δε και καταργούνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. Με προεδρικό διάταγμα αυξάνονται και οι οργανικές θέσεις των κλάδων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, ανάλογα με την προβλεπόμενη σύνθεση των διπλωματικών αρχών που συνιστώνται.
 2. Η μεταβολή της έδρας της διπλωματικής αρχής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 3. Η ίδρυση Πρεσβείας, χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Στην Πρεσβεία αυτή διαπιστεύεται Πρέσβυς, ο οποίος υπηρετεί σε άλλη επικράτεια, με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Εφόσον στη χώρα, στην οποία συνιστάται τέτοια Πρεσβεία, υφίσταται έμμισθη προξενική αρχή, μπορεί να ανατεθεί στον προϊστάμενό της η άσκηση καθηκόντων Επιτετραμμένου.
 4. Η σύνθεση των διπλωματικών αρχών καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα είναι δυνατή η μεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 5. Οι υφιστάμενες ή συνιστώμενες αντιπροσωπείες σε μακροχρόνιας διάρκειας διεθνείς διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις λειτουργούν όπως και οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, μέχρι πέρατος των εργασιών των διασκέψεων ή των διαπραγματεύσεων.

 

 

Άρθρο 113

Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχών

 1. Οι πρεσβευτικές αρχές, με προϊστάμενο Πρέσβυ, ο οποίος διαπιστεύεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκπροσωπούν την Ελλάδα στα κράτη διαπίστευσής τους, ασκούν δε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2, ιδίως τα εξής Καθήκοντα, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα:

α. Μεριμνούν για την ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας με τα άλλα κράτη στον πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό, τουριστικό, πολιτιστικό και άλλους τομείς.

β. Προβαίνουν σε κάθε είδους συνεννόηση και διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβέρνησης.

γ. Παρακολουθούν και ενημερώνουν την Κυβέρνηση για την εσωτερική κατάσταση και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους διαπίστευσης.

δ. Ενημερώνουν τις κυβερνήσεις των ξένων κρατών και τους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και αναλαμβάνουν όλες τις ενδεικνυόμενες πρωτοβουλίες για την προβολή και στήριξη θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος.

ε. Εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική της χώρας και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητας τους.

στ. Ασκούν έλεγχο και εποπτεία των έμμισθων και άμισθων προξενικών αρχών, που λειτουργούν στα κράτη διαπίστευσής τους. Παράλληλα, ασκούν και προξενικά καθήκοντα σε όσες αρχές έχουν συσταθεί προξενικά γραφεία στο πλαίσιο της οικείας Πρεσβείας.

ζ. Συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της περιφέρειας της αρμοδιότητάς τους και ασκούν την οικονομική διπλωματία, μέσω των εν λόγω Γραφείων.

η. Συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας της περιφέρειας της αρμοδιότητας τους και ασκούν τη δημόσια διπλωματία, μέσω των εν λόγω Γραφείων.

θ. Παραλαμβάνουν από την Κεντρική Υπηρεσία και υλοποιούν το Στρατηγικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Δράσης που τις αφορά, συμμετέχουν στην κατάρτισή του μέσω προτάσεων και αναφέρουν ανά τακτικά χρονικά διαστήματα το βαθμό υλοποίησης του.

 

 

Άρθρο 114

Καθήκοντα μονίμων αντιπροσωπειών

 1. Οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις και έχουν ως κύρια αποστολή την υποστήριξη και προαγωγή των ελληνικών συμφερόντων στους οργανισμούς αυτούς.
 2. Προς το σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 2, διεξάγουν κάθε είδους συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις, παρακολουθούν τα θέματα του διεθνούς οργανισμού, τον ενημερώνουν για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

 

Άρθρο 115

Καθήκοντα κατά περίπτωση (ad hoc) διπλωματικών αντιπροσωπειών

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, οι διπλωματικές αυτές αντιπροσωπείες για την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο και λειτουργούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις πρεσβευτικές αρχές ή για τις μόνιμες αντιπροσωπείες.

 

Άρθρο 116

Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσμου

Τα Γραφεία Συνδέσμου έχουν όλες τις αρμοδιότητες των πρεσβευτικών αρχών, στις χώρες διαπίστευσής τους.

 

Άρθρο 117

Γραφεία ελληνικών συμφερόντων

 1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, επιτρέπεται η δημιουργία γραφείων ελληνικών συμφερόντων σε διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλων κρατών σε τρίτη χώρα, όπου δεν λειτουργεί ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή, καθώς και σε Γραφεία Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τρίτες χώρες, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ελλάδος. Με όμοιο διάταγμα καθορίζεται η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των γραφείων αυτών. Στα γραφεία αυτά τοποθετούνται ή αποστέλλονται με ειδική αποστολή υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται, επίσης, η σύσταση αντίστοιχων γραφείων τρίτων κρατών σε ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

 

Άρθρο 118

Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών

 1. Οι Πρέσβεις διαπιστεύονται στους Αρχηγούς ξένων κρατών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα διεθνή νόμιμα, με διαπιστευτήρια τα οποία ο ίδιος εκδίδει και ανακαλούνται από τον ίδιο με τα ανακλητήρια αυτών.
 2. Ο προϊστάμενος Πρεσβείας, εφόσον φέρει το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α` ή Β`, μπορεί να διαπιστεύεται ως Πρέσβυς. Λαμβάνει τις παροχές του βαθμού του και της θέσης στην οποία διορίζεται, χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο βαθμός και η αρχαιότητά του στην υπαλληλική ιεραρχία.
 3. Ο διορισμός Επιτετραμμένου σε χηρεύουσα θέση Πρέσβεως, ως και διπλωματικού αντιπροσώπου γίνεται με επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας στην οποία τοποθετείται.
 4. Ο διορισμός και η ανάκληση Αντιπροσώπων σε διεθνείς οργανισμούς ενεργούνται σύμφωνα με τα κρατούντα στους οργανισμούς αυτούς.

 

Άρθρο 119

Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών

 1. Τον προϊστάμενο Πρεσβείας, Μόνιμης Αντιπροσωπείας, Διπλωματικής Αντιπροσωπείας και Γραφείου Συνδέσμου, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, προσωρινά, ως Επιτετραμμένος, ο αμέσως επόμενος, κατά βαθμό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου. Ελλείψει αυτού, ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετεί στην αρχή αυτή και του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στην ξένη διπλωματική επετηρίδα και ελλείψει αυτού, ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, που υπηρετεί στην αρχή αυτή και του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στην ξένη διπλωματική επετηρίδα.

Η σχετική αναγγελία γίνεται με ρηματική διακοίνωση της αρχής προς το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διαπίστευσης ή τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού.

 1. Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση Πρεσβείας, Μόνιμης Αντιπροσωπείας, Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή Γραφείου Συνδέσμου σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, ο οποίος δεν ανήκει στην αρχή αυτή.
 2. Αν δεν υπηρετεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ούτε αποστέλλεται, για το σκοπό αυτόν, άλλος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας της Πρεσβείας, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή του Γραφείου Συνδέσμου αναλαμβάνει προσωρινά ο ανώτερος κατά βαθμό, μεταξύ δε ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού και, εάν ελλείπει, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και, εάν ελλείπει, του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος αναγγέλλεται, με ρηματική διακοίνωση, ως ο διεκπεραιώνων τις υποθέσεις της αρχής (Chargé d΄ Affaires).
 3. Η ανακοίνωση του προσωπικού κάθε διπλωματικής αρχής στις αρχές της χώρας διαπίστευσης γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρχής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Υπηρεσίας, και, σε κάθε περίπτωση, ανά τμήμα της αρχής αυτής.

 

Άρθρο 120

Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των διπλωματικών αρχών

 1. Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου διπλωματικής αρχής, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Σε περίπτωση αμφισβήτησης μεταξύ του παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντος στην ανωτέρω διαδικασία σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής συμμετέχει τακτικός επιθεωρητής της Γενικής Επιθεώρησης. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής, συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ρητά η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα της διπλωματικής αρχής νομίμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 3. Σε περίπτωση παύσης, θέσης σε αργία, άρνησης ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, αφού προηγουμένως κληθεί από την Επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 4. Ο τύπος και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων της παρ. 1 και των εκθέσεων απογραφής των παρ. 2 και 3 καθορίζονται από τη Γενική Επιθεώρηση.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

Άρθρο 121

Σύσταση, διαβάθμιση, κατάργηση προξενικών αρχών

 1. Προξενικές αρχές συνιστώνται σε πόλεις του εξωτερικού, στις οποίες υφίστανται σημαντικές ελληνικές παροικίες ή όπου εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά ή άλλα συμφέροντα του κράτους επιβάλλουν τη σύστασή τους.
 2. Οι προξενικές αρχές διαβαθμίζονται σε Γενικά Προξενεία και Προξενεία.
 3. Οι προξενικές αρχές διακρίνονται σε έμμισθες που διευθύνονται από υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου και σε άμισθες που διευθύνονται από επίτιμους υπαλλήλους.
 4. Οι έμμισθες προξενικές αρχές συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, οι αρχές αυτές αναβαθμίζονται, υποβαθμίζονται, μεταφέρονται στην ίδια ή άλλες χώρες και καταργούνται.
 5. Η σύνθεση των έμμισθων προξενικών αρχών καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα είναι δυνατή η μεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 6. Οι άμισθες προξενικές αρχές συνιστώνται, μεταβάλλονται και καταργούνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν γνώμης της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
 7. Αποκλείεται η σύσταση άμισθης προξενικής αρχής ανώτερης διαβάθμισης από την έμμισθη που λειτουργεί στο ίδιο κράτος.
 8. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να μεταβληθεί η περιφέρεια αρμοδιότητας έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής ή η έδρα της στην ίδια χώρα.

 

 

Άρθρο 122

Εποπτεία προξενικών αρχών

 1. Οι έμμισθες ή άμισθες προξενικές αρχές υπάγονται, υπηρεσιακώς, στην Πρεσβεία που λειτουργεί στο ίδιο κράτος, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο τους και δίδει κατευθύνσεις και οδηγίες, για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
 2. Η εποπτεία των εμμίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει Πρεσβείας στο ίδιο κράτος, ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην τυχόν υπάρχουσα ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε γειτονικό κράτος.
 3. Η εποπτεία αμίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει Πρεσβείας στο ίδιο κράτος, ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην τυχόν υπάρχουσα ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε γειτονικό κράτος.
 4. Οι προξενικές αρχές ζητούν από την Πρεσβεία, στην οποία υπάγονται, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του κράτους ή η λύση των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας Πρεσβείας προς τις εγχώριες αρχές, οι προξενικές αρχές υποχρεούνται να εκτελούν τις εντολές αυτής, εφόσον δε έχουν διαφορετική γνώμη, μπορούν να αναφέρονται, εκ των υστέρων, στο Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Άρθρο 123

Καθήκοντα έμμισθων προξενικών αρχών

 1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το άρθρο 2, οι έμμισθες προξενικές αρχές ασκούν, στην περιφέρειά τους, και τα εξής ειδικότερα καθήκοντα, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα:

α. Πληροφορούν την Κυβέρνηση και προβαίνουν σε σχετικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα της χώρας, ενημερώνοντας την οικεία πρεσβευτική αρχή.

β. Παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στους Έλληνες πολίτες και ομογενείς, καθώς και προξενική προστασία σε μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στον ν. 4566/2018. Προστατεύουν τα δικαιώματα και συμφέροντά των Ελλήνων πολιτών και των ομογενών, ενισχύουν τις δραστηριότητες τους στους τομείς εκκλησιαστικού, κοινοτικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και τους εξυπηρετούν μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ. Ασκούν, κατά περίπτωση, καθήκοντα διπλωματικών αρχών.

δ. Ασκούν καθήκοντα οικονομικής και εμπορικής φύσεως στις χώρες όπου δεν λειτουργεί Γραφείο Ο.Ε.Υ. και συντονίζουν τη λειτουργία των κατά τόπο αρμόδιων Γραφείων Ο.Ε.Υ. της περιφέρειας αρμοδιότητάς τους.

ε. Ασκούν καθήκοντα διοικητικής φύσεως, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η τήρηση μητρώου μονίμων κατοίκων, η μέριμνα για την έκδοση ελληνικών ταξιδιωτικών εγγράφων και η χορήγηση θεώρησης εισόδου επί αλλοδαπών διαβατηρίων, η επικύρωση εγγράφων, η μέριμνα κληρονομικών υποθέσεων, η διεκπεραίωση στρατολογικών θεμάτων, η αποδοχή παρακαταθηκών, η διενέργεια μεταφράσεων, η χορήγηση πιστοποιητικών και η επίδοση δικογράφων.

στ. Ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου και συμβολαιογράφου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, και τελούν πολιτικούς γάμους.

ζ. Ασκούν καθήκοντα δικαστικής φύσεως, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικονομικού δικαίου, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η προανάκριση, η εξέταση μαρτύρων σε αστικές δίκες ή όπου αλλού χρειάζεται, ο εξώδικος συμβιβασμός διαφορών, η διενέργεια διαιτησιών, η εκτέλεση δικαστικών παραγγελιών, η διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, η παραλαβή και δημοσίευση διαθηκών, η έκδοση και εκτέλεση προξενικών δικογράφων, καθώς και καθήκοντα που αφορούν θέματα επιτροπείας, κηδεμονίας και δικαστικής συμπαράστασης.

η. Μπορούν, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις μόνο, να εκδίδουν πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την εξ αδιαθέτου κληρονομική ιδιότητα κληρονόμων αποθανόντος Έλληνα πολίτη εγκατεστημένου, μονίμως, από πενταετίας τουλάχιστον, στην προξενική περιφέρειά τους, επί τη βάσει ένορκης κατάθεσης τριών εγκρίτων Ελλήνων πολιτών εγκατεστημένων στην ίδια περιφέρεια. Σε αδυναμία πρόσβασης των τελευταίων στις προξενικές αρχές λόγω μεγάλων αποστάσεων, μπορούν να στηρίζονται, για την έκδοση των ως άνω πιστοποιητικών, σε ένορκες καταθέσεις των εν λόγω εγκρίτων Ελλήνων πολιτών ενώπιον αλλοδαπών συμβολαιογράφων, οι οποίες αποστέλλονται με αλληλογραφία στις προξενικές αρχές.

θ. Ασκούν τις αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών σε παράκτιες προξενικές αρχές, όπου δεν υπάρχει έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, και εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία του κράτους υποδοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της εξυπηρέτησης των πολιτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τις προξενικές αρχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290) και στο π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Με όμοιο διάταγμα μπορεί να προβλεφθούν οι λεπτομέρειες της πιστοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών.

 

Άρθρο 124

Προξενικά γραφεία Πρεσβειών

 1. Εάν στην έδρα Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσμου δεν υφίσταται έμμισθη προξενική αρχή, συνιστάται σε αυτή προξενικό γραφείο με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και με το οποίο ορίζεται η περιφέρεια της αρμοδιότητας αυτού.
 2. Η διεύθυνση του προξενικού γραφείου Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσμου ανατίθεται από τον Πρέσβυ σε έναν από τους υπηρετούντες στην Πρεσβεία ή το Γραφείο Συνδέσμου υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου ή σε έναν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού ή του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και, ελλείψει τούτων, σε έναν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.
 3. Τα προξενικά γραφεία υπέχουν όλες τις ευθύνες και ασκούν όλα τα καθήκοντα των προξενικών αρχών.
 4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου του προξενικού γραφείου, ο Πρέσβυς μπορεί είτε να αναθέσει προσωρινώς την άσκηση των προξενικών καθηκόντων σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην Πρεσβεία ή το Γραφείο Συνδέσμου, είτε να την αναλάβει ο ίδιος.

 

Άρθρο 125

Προξενικά διπλώματα

 1. Για την τοποθέτηση προϊσταμένου προξενικής αρχής, εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, προξενικό δίπλωμα, με το οποίο αναγγέλλεται ο διορισμός, προκειμένου ο διορισθείς να αναγνωρισθεί από την ξένη κυβέρνηση και να εκδοθεί επ’ ονόματί του το απαιτούμενο εκτελεστήριο.
 2. Προξενικό δίπλωμα μπορεί να εκδοθεί και για τους προσωρινώς διευθύνοντες έμμισθη προξενική αρχή.
 3. Η αναγνώριση των προϊσταμένων των ξένων προξενικών αρχών στην Ελλάδα γίνεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος χορηγεί και το σχετικό εκτελεστήριο έγγραφο.

 

 

Άρθρο 126

Διεύθυνση έμμισθων προξενικών αρχών και αναπλήρωση προϊσταμένων

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τοποθετείται ως προϊστάμενος του μεν έμμισθου Γενικού Προξενείου υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πληρεξούσιου Υπουργού Β` ή Συμβούλου Πρεσβείας Α` ή Β`, του δε έμμισθου Προξενείου υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β` ή Γραμματέα Πρεσβείας Α` ή Β`.
 2. Εάν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει, προσωρινώς και κατ’ απόσπαση, τη διεύθυνση έμμισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, κατά έναν βαθμό κατώτερο από τον προβλεπόμενο για τον προϊστάμενο της αρχής.
 3. Τον προϊστάμενο έμμισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υπηρετών σε αυτήν ανώτερος, κατά βαθμό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.
 4. Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση έμμισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου άλλης αρχής, ο οποίος πρέπει να φέρει βαθμό ανώτερο του τακτικού αναπληρωτή της προηγούμενης παραγράφου.
 5. Εάν ελλείπουν οι αναπληρωτές των παρ. 3 και 4, τον προϊστάμενο αναπληρώνει ο υπηρετών στην προξενική αρχή προηγούμενος κατ’ αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού ή του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και, εάν ελλείπει, υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.

 

Άρθρο 127

Ειδικές ρυθμίσεις

 1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού των προξενικών αρχών και, ελλείψει αυτών, οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης εκτελούν καθήκοντα δικαστικού γραμματέα, χωρίς να δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για την απασχόληση αυτή. Εάν δεν υπάρχει υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων, ο προϊστάμενος της προξενικής αρχής μπορεί να αναθέσει καθήκοντα δικαστικού γραμματέα σε όποιον Έλληνα πολίτη κρίνει κατάλληλο, ο οποίος δίνει προηγουμένως τον εξής όρκο: «Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και τίμια και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου ως δικαστικός γραμματέας». Εάν αυτός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καμιά θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ο όρκος δίνεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου ότι θα εκτελώ πιστά και τίμια και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου ως δικαστικός γραμματέας». Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των προαναφερομένων, ο προϊστάμενος της προξενικής αρχής μπορεί να ορίζει δύο μάρτυρες και, σε περίπτωση αδυναμίας ανεύρεσης μαρτύρων, συντάσσει μόνος τη σχετική έκθεση ή πράξη, με ειδική μνεία της αδυναμίας αυτής.
 2. Τα έγγραφα που εκδίδονται και οι άλλες πράξεις, που συντάσσονται από προξενικές αρχές, είναι εκτελεστά και έχουν την ισχύ που τους αποδίδει η ελληνική νομοθεσία. Είναι επίσης εκτελεστά στην αλλοδαπή, εφόσον η τοπική νομοθεσία ή οι διεθνείς συνθήκες το προβλέπουν.
 3. Όταν οι εκδιδόμενες πράξεις είναι αδύνατο να περιβληθούν τους τύπους που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι, πρέπει να γίνεται σε αυτές ρητή μνεία περί τούτου. Εάν ο Επίτιμος Πρόξενος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αγνοούν την ελληνική γλώσσα, οι καταρτιζόμενες από αυτούς πράξεις πρέπει να συντάσσονται στη γνωστή σε αυτούς γλώσσα και να γίνεται ειδική μνεία περί τούτου. Σε περίπτωση που συμπράττουν στην κατάρτιση πράξης και άλλα πρόσωπα που αγνοούν τη γλώσσα του προϊσταμένου της προξενικής αρχής ή του νόμιμου αναπληρωτή του, προσλαμβάνεται διερμηνέας, ο οποίος, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ορκίζεται ότι θα εκτελέσει αυτά πιστά και ευσυνείδητα.

 

Άρθρο 128

Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικών αρχών

 1. Σε κάθε αλλαγή του προϊσταμένου έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής και προξενικού γραφείου Πρεσβείας, καθώς και σε περίπτωση άδειας ή απομάκρυνσης αυτού από την έδρα του πέραν του διμήνου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον παραδίδοντα και τον παραλαμβάνοντα. Σε περίπτωση αμφισβήτησης μεταξύ του αποχωρούντος και του νέου προϊσταμένου, στην ανωτέρω διαδικασία σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής συμμετέχει τακτικός επιθεωρητής της Γενικής Επιθεώρησης. Όσον αφορά στη διαχείριση του ενσήμου και των αξιών, πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής συντάσσεται σε κάθε περίπτωση απουσίας. Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής, συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, έκθεση απογραφής, στην οποία μνημονεύεται ρητά η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα της προξενικής αρχής νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει καθένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 3. Σε περίπτωση παύσης, θέσης σε αργία, άρνησης ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, αφού προηγουμένως κληθεί από την επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 4. Ο τύπος και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων της παρ. 1 και των εκθέσεων απογραφής των παρ. 2 και 3 καθορίζονται από τη Γενική Επιθεώρηση.

 

Άρθρο 129

Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώς Προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών

 1. Στις θέσεις του Επίτιμου Γενικού Προξένου και του Επίτιμου Προξένου διορίζονται:

α. έγκριτοι πολίτες, κατά προτίμηση ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικού γένους ή, ελλείψει αυτών, και αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένουν μονίμως, τουλάχιστον επί μία πενταετία, στον τόπο όπου συνιστάται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, κατέχουν την τοπική γλώσσα και την αγγλική ή γαλλική και μπορούν να ανταποκρίνονται στα οικονομικά βάρη άμισθης προξενικής αρχής,

β. ευδοκίμως προϋπηρετήσαντες υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλοι διακεκριμένοι Έλληνες, που κατέχουν την τοπική γλώσσα και την αγγλική ή γαλλική, οι οποίοι διαμένουν στον τόπο όπου συνιστάται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, έστω και για χρόνο βραχύτερο της πενταετίας.

 1. Ο διορισμός και η απόλυση των Επίτιμων Γενικών Προξένων και των Επίτιμων Προξένων ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση της οικείας Πρεσβείας, ή, ελλείψει αυτής, της ανώτερης ή ισόβαθμης έμμισθης προξενικής αρχής, στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή και κατόπιν γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 2. Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών, με το διορισμό τους δίνουν, εάν μεν έχουν ελληνική ιθαγένεια, τον όρκο της παρ. 1 του άρθρου 139, σε αντίθετη δε περίπτωση, τον εξής: «Ορκίζομαι να εκτελώ με πίστη και τιμιότητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου και να συντελώ με όλες μου τις δυνάμεις σε ό,τι δύναται να προάγει τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα εν γένει συμφέροντα της Ελλάδας». Εάν ο οριζόμενος ως προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καμιά θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ο όρκος δίνεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδηση μου ότι θα εκτελώ με πίστη και τιμιότητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου και θα συντελώ με όλες μου τις δυνάμεις σε ό,τι δύναται να προάγει τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα εν γένει συμφέροντα της».

Ο όρκος ή η διαβεβαίωση δίδονται ενώπιον του προϊσταμένου της οικείας Πρεσβείας ή ενώπιον του προϊσταμένου της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή ή ενώπιον προσώπου, το οποίο ορίζεται, ειδικώς για το σκοπό αυτόν, από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή, κατόπιν άδειας του Υπουργού Εξωτερικών, από μόνο το διορισθέντα, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση χρονολογούμενη και υπογραφόμενη από αυτόν.

 1. Ως όριο ηλικίας προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών για την αποχώρηση από την υπηρεσία ορίζεται το 75ό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η υπηρεσία τους μπορεί να παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες.
 2. Οι επίτιμοι προξενικοί υπάλληλοι έπονται των ισοβάθμων τους εμμίσθων.
 3. Τον προϊστάμενο άμισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υποπρόξενος της προξενικής αρχής και ελλείψει τούτου ο γραμματέας.
 4. Στους προϊσταμένους των άμισθων προξενικών αρχών, με αίτησή τους, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας ενός μηνός από την αρμόδια Πρεσβεία ή σε όσα κράτη δεν υπάρχει Πρεσβεία, από την έμμισθη προξενική αρχή στην οποία υπάγονται, για μακρότερο δε χρόνο, από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 5. Η προϊσταμένη πρεσβευτική ή προξενική αρχή οφείλει να ειδοποιήσει την Κεντρική Υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας.

 

Άρθρο 130

Προσωπικό και δαπάνες άμισθων προξενικών αρχών

 1. Οι επίτιμοι γραμματείς σε άμισθες προξενικές αρχές διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής, και έγκριση της οικείας Πρεσβείας ή της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή. Οι διοριζόμενοι είναι Έλληνες ως προς την ιθαγένεια ή το γένος ή, ελλείψει Ελλήνων, αλλοδαποί οι οποίοι διαμένουν τουλάχιστον επί μία διετία στον τόπο της προξενικής αρχής.
 2. Στους γραμματείς μπορεί να απονεμηθεί με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά τη συμπλήρωση εξαετούς ευδόκιμης υπηρεσίας, ο τίτλος του υποπροξένου επί τιμή, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής και έγκριση της προϊσταμένης Πρεσβείας.
 3. Οι προϊστάμενοι άμισθων προξενικών αρχών μπορούν με πράξη τους και μετά από προηγούμενη έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης να προσλαμβάνουν, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου, και να απολύουν γραμματείς ή επιμελητές.
 4. Οι διοριζόμενοι επίτιμοι γραμματείς και οι προσλαμβανόμενοι από τις άμισθες προξενικές αρχές υπάλληλοι δίνουν όρκο ενώπιον των προϊσταμένων αυτών, κατά τον τύπο που ορίζεται για ημεδαπούς και αλλοδαπούς.
 5. Ο προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής χορηγεί άδεια απουσίας έως έναν μήνα στους υπαλλήλους της και ειδοποιεί σχετικώς την Κεντρική Υπηρεσία και την Πρεσβεία ή την ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή, στην οποία υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή. Για μακρότερο χρόνο, την άδεια χορηγεί ο προϊστάμενος της εποπτεύουσας αρχής, ο οποίος ειδοποιεί, σχετικώς, την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
 6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αποσπά σε άμισθη προξενική αρχή υπαλλήλους από τον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού ή από τον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αποσπώμενος μπορεί να φέρει τον τίτλο του υποπροξένου, λαμβάνει δε, καθ’ όλο το διάστημα της απόσπασής του, τις εν γένει αποδοχές του ισόβαθμού του υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί σε διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η εν λόγω άμισθη προξενική αρχή.
 7. Η υπηρεσία σε άμισθη προξενική αρχή θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ως δημόσια και συνυπολογίζεται, σε περίπτωση διορισμού σε έμμισθη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην του Διπλωματικού Κλάδου και των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.
 8. Οι επίτιμοι προξενικοί υπάλληλοι δεν αποκτούν από την υπηρεσία τους προσόντα ή δικαιώματα τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα νόμο υπέρ των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.
 9. Οι δαπάνες των άμισθων προξενικών αρχών βαρύνουν τους προϊσταμένους τους, πλην των δαπανών οι οποίες πραγματοποιούνται σε βάρος του Δημοσίου και των ειδικών δαπανών οι οποίες διατάσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος.
 10. Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών παρακρατούν ποσοστό 60% επί των συνολικών τους εισπράξεων από ένσημα και μόνο για τις δαπάνες λειτουργίας των αρχών τους. Εξαιρούνται από την παρακράτηση αυτή οι φόροι και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αξία.
 11. Το ποσό, που προκύπτει υπέρ του Δημοσίου από τις εισπράξεις των άμισθων προξενικών αρχών κάθε έτους, αποδίδεται είτε με αποστολή του στην οικεία Πρεσβεία (με έμβασμα ή επιταγή στο όνομα της Πρεσβείας) έναντι γραμματίου είσπραξης, είτε με έμβασμα στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έναντι διπλοτύπου είσπραξης, είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο σε περίπτωση συναλλαγματικών περιορισμών, κατόπιν συνεννόησης με τη Γενικής Επιθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό αποδίδεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

 

Άρθρο 131

Καθήκοντα άμισθων προξενικών αρχών

Οι άμισθες προξενικές αρχές ασκούν τα ίδια με τις έμμισθες προξενικές αρχές καθήκοντα, πλην της έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τα καθήκοντα εκάστης άμισθης προξενικής αρχής δύνανται να εξειδικεύονται και να περιορίζονται, τηρουμένων όλων των διαδικασιών γνωστοποίησης στο κράτος υποδοχής.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Ε.Υ.

 

Άρθρο 132

Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

 1. Στην έδρα Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσμου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου, ή σε άλλη πόλη της χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής δύνανται να συνιστώνται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.). Με όμοιο διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται η σύνθεση των Γραφείων αυτών και η περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.

Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. αποτελούν τμήματα των αρχών στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να μεταβληθεί η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. ή η έδρα του στην ίδια χώρα. Με όμοιο διάταγμα η περιφέρεια αρμοδιότητας Γραφείου Ο.Ε.Υ. μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης Πρεσβείας, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, κατόπιν εισηγήσεων των εμπλεκόμενων διπλωματικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. εποπτεύεται και αξιολογείται, εκτός από τον προϊστάμενο της πρεσβευτικής αρχής στην οποία ανήκει, και από τον προϊστάμενο της άλλης πρεσβευτικής αρχής.

 1. Στα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τοποθετούνται υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, όπως και επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 229. Προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. τοποθετείται υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Β΄.

Οι προϊστάμενοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των Γραφείων Ο.Ε.Υ., συντονίζουν τη δραστηριότητά τους και ενημερώνονται συνεχώς για τις ενέργειές τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. εποπτεύονται από τους προϊσταμένους των οικείων διπλωματικών και προξενικών αρχών για θέματα της αρμοδιότητας αυτών και ακολουθούν τις οδηγίες τους.

Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ.:

α. Επικοινωνούν απευθείας με αρχές, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χώρα όπου υπηρετούν, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την πρακτική της χώρας υποδοχής.

β. Επικοινωνούν απευθείας με ελληνικές επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς.

γ. Επικοινωνούν απευθείας με τα όργανα και τις υπηρεσίες των διεθνών οργανισμών που λειτουργούν στη χώρα όπου υπηρετούν.

δ. Αναλαμβάνουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, και επικοινωνούν για θέματα αρμοδιότητάς τους ή για να εκθέσουν τις απόψεις τους για τα θέματα αυτά με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

Μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον προϊστάμενο της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, επικοινωνούν, απευθείας, με κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, αρχή ή συλλογικό φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, κοινοποιούν υποχρεωτικά όλα τα σχετικά έγγραφα στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής και τον ενημερώνουν για τις ενέργειες τους.

Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ζητούν από τη διπλωματική ή προξενική αρχή, στην οποία ανήκουν, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του Κράτους και ο χειρισμός των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, υποχρεούνται να εκτελούν, σε κάθε περίπτωση, τις εντολές αυτής.

 1. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ασκούν όλα τα συναφή με το αντικείμενό τους καθήκοντα, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στις επόμενες παραγράφους.
 2. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, όπως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και σε καταλόγους επιχειρήσεων, στις ελληνικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, εξειδικεύονται περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ορίζεται ο τύπος της καταρτιζόμενης σύμβασης και ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά για τις υπηρεσίες αυτές ανταποδοτικά τέλη. Επί των ανωτέρω ποσών, όπως και των τυχόν πάσης φύσεως επιστροφών φόρων, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί προξενικών εισπράξεων.
 3. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. υποβάλλουν ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, τις οποίες κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.
 4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου του Γραφείου Ο.Ε.Υ., αυτός αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο υπηρετούντα στο Γραφείο υπάλληλο του Κλάδου Ο.Ε.Υ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπάλληλος του Κλάδου Ο.Ε.Υ., η άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να ανατεθεί από τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, προσωρινά, σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην αρχή αυτή, είτε να αναληφθεί από τον ίδιο.
 5. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α. Παρακολουθούν και αναλύουν τη γενική οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές εξελίξεις των κρατών της περιφέρειας αρμοδιότητάς τους, εισηγούνται και εκτελούν το εγκεκριμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περιοχή αρμοδιότητάς τους και εκδίδουν τις προβλεπόμενες αναφορές.

β. Μελετούν την παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της αρμοδιότητάς τους, σε σχέση με την παραγωγή και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας.

γ. Ερευνούν συνεχώς και μεθοδικά την αγορά των χωρών της αρμοδιότητάς τους, ώστε να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες προώθησης ελληνικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτό, μελετώνται οι συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη αγορά, οι συνήθειες, προτιμήσεις και απαιτήσεις της κατανάλωσης, καθώς και οι προβλεπόμενες ή διαγραφόμενες τάσεις της αγοράς σε συσχετισμό με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έναντι των ομοειδών προϊόντων άλλων χωρών.

δ. Παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα και εισηγούνται τα αναγκαία προς τούτο μέτρα.

ε. Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό.

στ. Συμβάλλουν στη συγκρότηση συλλογικών φορέων και ομάδων στήριξης των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων και την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ειδικότερα σε ζητήματα σύστασης και λειτουργίας μεικτών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, μεταφοράς τεχνολογίας, υπεργολαβιών, συμπαραγωγής προϊόντων, αντισταθμιστικού εμπορίου και τουριστικής πολιτικής.

ζ. Παρακολουθούν και μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις του διμερούς εμπορίου με τις χώρες αρμοδιότητάς τους.

η. Ενημερώνουν για μέτρα οικονομικού, εμπορικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα που μελετώνται ή λαμβάνονται από τις χώρες της αρμοδιότητάς τους και αφορούν στο εξωτερικό εμπόριο, στη σύναψη διεθνών οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, στις εμπορικές συμβάσεις και στην τελωνειακή νομοθεσία.

θ. Μεριμνούν για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών με στόχο τη συνεχή και προοδευτική αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων.

ι. Προβαίνουν στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της αρμοδιότητάς τους, υποβάλλουν σχετικές προτάσεις και συμμετέχουν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές.

ια. Διοργανώνουν συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επενδύσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικής συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους.

ιβ. Παρακολουθούν, καταγράφουν και ενημερώνουν για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα τεχνικής, οικονομικής συνεργασίας, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και για διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών και δημόσιων έργων.

ιγ. Παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία στους ελληνικούς εμπορικούς οίκους για εισαγωγικούς και εξαγωγικούς οίκους της περιφέρειάς τους, καθώς και κάθε δυνατή συνδρομή για την τοποθέτηση των προϊόντων τους.

ιδ. Μεσολαβούν για την επίλυση εμπορικών διαφορών μέσω διαιτησίας και επιδιαιτησίας ή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

ιε. Διοργανώνουν εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές από και προς τη χώρα αρμοδιότητάς τους.

ιστ. Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών και υποβοηθούν στις πράξεις και συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

ιζ. Μελετούν και εισηγούνται για την οργάνωση εκθέσεων ελληνικών προϊόντων, για την εγκατάσταση μόνιμων ή προσωρινών εκθετηρίων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την προβολή και διαφήμιση των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων με τα πιο πρόσφορα μέσα.

ιη. Μελετούν, παρακολουθούν και εισηγούνται για θέματα αγροτικής πολιτικής και συνεργασίας, βιομηχανικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής επικοινωνιών και συνεργασίας στον τομέα των επικοινωνιών, πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και συνεργασίας στους εν λόγω τομείς, τουριστικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής και συνεργασίας σε θέματα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, καθώς και επί άλλων συναφών πολιτικών και συνεργασιών.

ιθ. Όταν τους ζητείται, υποστηρίζουν τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων της και υποβάλλουν μελέτες και εισηγήσεις για νέες δράσεις επί θεμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπου δεν έχουν συσταθεί Γραφεία Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

κ. Παρακολουθούν και συνεργάζονται με ιδρύματα, ινστιτούτα, δεξαμενές σκέψης, ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς σε θέματα οικονομικής διπλωματίας, στην περιφέρεια της έδρας τους.

κα. Σε περιοχές με σημαντική δραστηριότητα στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, φροντίζουν για την ενημέρωση και δικτύωση των ελληνικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και χρηματοδοτικών θεσμών και επιχειρήσεων με τους αντίστοιχους φορείς και επιχειρήσεις στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων, την προσέλκυση επενδύσεων και την εν γένει υποστήριξη σε καινοτόμες και νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών τους.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

 

Άρθρο 133

Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας

 1. Τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας αποτελούν τμήματα των Αρχών στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν
 2. Τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας (Γ.Δ.Δ.) συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Οικονομικών και λειτουργούν στον τόπο της έδρας Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσμου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου, ή σε άλλη πόλη της χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής. Με όμοιο διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η σύνθεση των Γραφείων αυτών και η περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους. Με όμοιο διάταγμα, η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γ.Δ.Δ. μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης Πρεσβείας, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, κατόπιν εισηγήσεων των εμπλεκόμενων διπλωματικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος του Γ.Δ.Δ. εποπτεύεται και αξιολογείται, εκτός από τον προϊστάμενο της πρεσβευτικής αρχής στην οποία ανήκει και από τον προϊστάμενο της άλλης πρεσβευτικής αρχής.

 

Άρθρο 134

Αρμοδιότητες Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας

Στις αρμοδιότητες των Γ.Δ.Δ. περιλαμβάνονται:

α. η συμβολή στην κατάρτιση και η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, η εισήγηση και η εκτέλεση του εγκεκριμένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την περιοχή αρμοδιότητάς τους και η έκδοση των προβλεπόμενων αναφορών,

β. η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης για τη διαχείριση της εθνικής εικόνας στο εξωτερικό,

γ. η υποστήριξη της εξωστρέφειας και ειδικότερα των υπηρεσιών της Χώρας στο εξωτερικό σε θέματα ενημέρωσης και εκπροσώπησης στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

δ. η συνεργασία με τα αντίστοιχα γραφεία των διπλωματικών και προξενικών αρχών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα διαπίστευσής τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διπλωματίας ή άλλων φόρουμ και διεθνών ενώσεων Δ.Δ. ή υποκατηγοριών αυτής,

ε. η καταγραφή των διαμορφωτών της κοινής γνώμης στη χώρα διαπίστευσής τους, της επιρροής τους, της στρατηγικής και των τακτικών που ακολουθούν και της άποψής τους για την εθνική εικόνα της Ελλάδας καθώς και για κρίσιμα θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η επαφή και διαρκής συνεργασία με τους ανωτέρω για και τη διαχείριση της εθνικής εικόνας, την επίτευξη των στόχων της εξωστρέφειας και την προώθηση των εθνικών συμφερόντων,

στ. η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτιστική και ακαδημαϊκή ζωή της χώρας διαπίστευσης τους, με σκοπό την προώθηση των εθνικών θέσεων σε θέματα διεθνούς και διμερούς ενδιαφέροντος στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις δεξαμενές σκέψης, στα ερευνητικά ιδρύματα, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε κυβερνητικούς φορείς, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών της χώρας διαπίστευσής τους,

ζ. η καταγραφή στερεότυπων αρνητικών αντιλήψεων και απόψεων σχετικά με την Ελλάδα και τους Έλληνες στην κοινή γνώμη της χώρας διαπίστευσής τους και η ανάληψη δράσεων για τη μεταστροφή αυτών,

η. η ανάδειξη στην κοινή γνώμη της χώρας διαπίστευσής τους, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και των τοπικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών, επιτευγμάτων και καινοτομιών σε διάφορους τομείς με σκοπό την προώθηση των στόχων της εξωστρέφειας της Χώρας, σε συνεργασία με την οικεία Αρχή και τα κατά τόπους Γραφεία Ο.Ε.Υ.,

θ. η οργάνωση και άσκηση της επικοινωνίας της ελληνικής διπλωματικής αρχής της έδρας τους με τα ΜΜΕ και η επικοινωνιακή υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Γραφείων Ο.Ε.Υ. μέσω των ΜΜΕ, με τη σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής της Αρχής.

ι. η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της διπλωματικής αρχής στο εξωτερικό, με τη σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής της Αρχής.

ια. η καλλιέργεια επαφών με εκπροσώπους των ΜΜΕ της περιφέρειας της έδρας τους, μέσω πραγματοποίησης εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων, οργάνωσης συνεντεύξεων με Έλληνες αξιωματούχους και διοργάνωσης ταξιδιών εξοικείωσης,

ιβ. η ανάπτυξη και τήρηση επαφών με εκπροσώπους και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων στην περιφέρεια της έδρας τους, με τη σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής της Αρχής

ιγ. η ανάπτυξη και καλλιέργεια επαφών με δεξαμενές σκέψης, καθώς και με ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, και ερευνητικούς φορείς στην περιφέρεια της έδρας τους,

ιδ. η οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς δημοσιογραφικών συναντήσεων,

ιε. η σύνταξη εκθέσεων, αναλύσεων, ενημερωτικών σημειωμάτων και επισκοπήσεων Τύπου και ηλεκτρονικών/ψηφιακών ΜΜΕ,

ιστ. ο επικοινωνιακός χειρισμός θεμάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στη διεθνή κοινή γνώμη και ο συντονισμός των ενεργειών συναρμόδιων κρατικών φορέων για τη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων και την έγκαιρη αντίκρουση και ανασκευή ψευδών ειδήσεων για την Ελλάδα στα διεθνή ΜΜΕ, με τη σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής της Αρχής.

ιη. η καλλιέργεια επαφών και η συνεργασία με τις οργανώσεις της ομογένειας στην περιφέρεια της έδρας τους,

ιθ. η υποστήριξη των ελληνικών δημοσιογραφικών αποστολών κατά τις επισκέψεις στην περιφέρεια της έδρας τους του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των αρχηγών και βουλευτών των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και η διευκόλυνση των επαφών τους με τα ΜΜΕ της περιφέρειας της έδρας τους,

κ. η διεκπεραίωση κάθε άλλου ζητήματος, το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας,

κα. η συνεργασία με τα αντίστοιχα γραφεία των διπλωματικών και προξενικών αρχών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη περιφέρεια αρμοδιότητάς τους στο πλαίσιο της δημόσιας διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

κβ. η υποβολή προτάσεων προς τον επικεφαλής της Αρχής για τη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στη χώρα διαπίστευσης, βάσει μελετών, στατιστικών και αξιολόγησης του κλίματος που επικρατεί.

 

Άρθρο 135

Λειτουργία Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας

 1. Τα Γραφεία Δ.Δ. στελεχώνονται από:

α) υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και

β) επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 229.

 1. Ο προϊστάμενος του Γραφείου Δ.Δ. είναι υπάλληλος του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄. Τον προϊστάμενο του Γραφείου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αμέσως επόμενος κατά βαθμό ή μεταξύ ομοιόβαθμων, ο αρχαιότερος, κατά χρόνο, υπηρεσίας στο βαθμό υπάλληλος του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει υπάλληλος του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, η άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να ανατεθεί από τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, προσωρινά, σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην αρχή αυτή, είτε να αναληφθεί από τον ίδιο.
 2. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Δ.Δ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:

α. επικοινωνούν απευθείας με αρχές, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χώρα όπου υπηρετούν, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την πρακτική της χώρας υποδοχής,

β. επικοινωνούν απευθείας με ελληνικές επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς,

γ. επικοινωνούν απευθείας με τα όργανα και τις υπηρεσίες των διεθνών οργανισμών που λειτουργούν στη χώρα όπου υπηρετούν,

δ. αναλαμβάνουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, και επικοινωνούν για θέματα αρμοδιότητας τους ή για να εκθέσουν τις απόψεις τους για τα θέματα αυτά με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας,

ε. μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον προϊστάμενο της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, επικοινωνούν, απευθείας, με κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, αρχή ή συλλογικό φορέα,

στ. σε κάθε περίπτωση, κοινοποιούν υποχρεωτικά όλα τα σχετικά έγγραφα στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής και τον ενημερώνουν για τις ενέργειες τους και

ζ. Ζητούν από τη διπλωματική ή προξενική αρχή, στην οποία ανήκουν, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του Κράτους και ο χειρισμός των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, υποχρεούνται να εκτελούν, σε κάθε περίπτωση, τις εντολές αυτής.

 

 

 • 30 Αυγούστου 2020, 17:08 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΔΥ)

  Άρθρο 132 – Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

  Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 2, εδάφιο 3, ως εξής:

  «Σε κάθε περίπτωση, οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. εποπτεύονται από τους προϊσταμένους των οικείων διπλωματικών και προξενικών αρχών αυτών και ακολουθούν τις οδηγίες τους.»

  Η φράση «για θέματα αρμοδιότητας αυτών», της οποίας προτείνεται η διαγραφή, δύναται να δημιουργήσει ασάφειες. Τυχόν παρερμηνεία της διάταξης ως έχει, θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν θέματα τα οποία εκφεύγουν της αρμοδιότητας του προϊσταμένου της αρχής και ως προς τα οποία οι προϊστάμενοι των Γραφείων ΟΕΥ δεν δεσμεύονται από τις οδηγίες του. Δεδομένου όμως ότι τα Γραφεία ΟΕΥ «αποτελούν τμήματα των αρχών στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν» (παρ. 1 άρθρου 132) και οι προϊστάμενοι των αρχών συντονίζουν τη δράση τους (άρθρα 113 παρ. 1 εδ. ζ’ και 123 παρ. 1 εδ. δ’) δεν νοείται να υπάρχουν πτυχές της δράσης των Γραφείων ΟΕΥ που να εξαιρούνται από την εποπτεία, τον συντονισμό και τον ιεραρχικό έλεγχο του προϊσταμένου της αρχής.

  Άρθρο 135 παρ. 3 εδ. ζ’ – Λειτουργία Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας

  Προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης ως εξής:

  «ζ. Ζητούν από τον προϊστάμενο της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην οποία ανήκουν, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υποχρεούνται να εκτελούν, σε κάθε περίπτωση, τις εντολές του.»

  Το χωρίο του οποίου προτείνεται η διαγραφή μπορεί να δημιουργήσει ασάφειες. Τυχόν παρερμηνεία του θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι για ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων, οι οποίες δεν «σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του Κράτους» και ο χειρισμός των οποίων δεν «εξαρτάται από ενέργειες της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής», τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας δεν δεσμεύονται από τις εντολές του προϊσταμένου της οικείας αρχής, χωρίς να είναι σαφές ποιος θα κρίνει τη φύση κάθε υπόθεσης. Επιπλέον, η διατύπωση του εδαφίου, εμπνευσμένη από την αντίστοιχη διάταξη που αναφέρεται στις προξενικές αρχές, είναι νομοτεχνικά λανθασμένη, δεδομένου ότι, σε αντίθεση με τις προξενικές αρχές, τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας «αποτελούν τμήματα των αρχών στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν» (άρθρο 133 παρ. 1) και συνεπώς είναι λογικό ότι υποχρεούνται να εκτελούν τις εντολές και τις οδηγίες του προϊσταμένου της αρχής της οποίας αποτελούν τμήμα. Αντίθετα, η διατύπωση «ζητούν από την διπλωματική ή προξενική αρχή στην οποία ανήκουν οδηγίες…» δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για αυτοτελείς αρχές, οι οποίες απλώς δέχονται εντολές από άλλη αρχή για ορισμένες υποθέσεις. Το συμπέρασμα αυτό είναι αντίθετο με τα άρθρα 133 παρ. 1 και 113 παρ. 1 εδ. η’.

 • 30 Αυγούστου 2020, 16:11 | Ιάκωβος Καρακίδης

  Σχετικά με το άρθρο 120 θα ήθελα να προτείνω, σε περίπτωση αλλαγής προϊσταμένου αρχής, να προβλεφθεί απευθείας παράδοση στον νέο προϊστάμενο της αρχής χωρίς να γίνεται μέσω ενδιάμεσου, ήδη υπηρετούντος υπαλλήλου και μετά να γίνεται μια δεύτερη παράδοση από τον ενδιάμεσο υπάλληλο στον τοποθετούμενο επικεφαλής της αρχής.
  Όπως είναι γνωστό η διαδικασία είναιπαράλογη και απαιτεί κλείσιμο της οικονομικής διαχείριστης (μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια)πληθώρα δικαιολογητικών και εργατοώρων κλπ
  Αντί αυτής της παράλογης διαδικασίας να προβλεφθεί η χέρι με χέρι παράδοση από τον απερχόμενο στον αναλαμβάνοντα προϊστάμενο της Αρχής και βεβαίως και την κατοικίας που, ως γνωστόν, το περιεχόμενο της οποίας γνωρίζει ο απερχόμενος επικεφαλής καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο επιμελή υπάλληλο. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα ο παραλαμβάνων να ενημερωθεί άμεσα από τον απερχόμενο για όλες τις λεπτομέρειες επί όλων των θεμάτων.
  Με εκτίμηση
  Ιάκωβος Καρακίδης
  Διοικητικός Γραμματέας Α΄
  Γενικό Προξενείο Οδησσού

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:54 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 135 Λειτουργία Γρφείων Δημόσιας Διπλωματίας

  Στο εδάφιο β, της παρ. 3 τους εν λόγω άρθρου, έχει αναγραφεί, προφανώς εκ παραδρομής, ό,τι τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας επικοινωνούν απευθείας με ελληνικές επιχειρήσεις, αντικείμενο που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων των Γραφείων αυτών. Προτείνεται η διαγραφή των λέξεων ελληνικές επιχειρήσεις.

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:11 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 132 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

  Σημειώνεται ότι η διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου στο σχέδιο Οργανισμού επαναλαμβάνει αυτή του Οργανισμού του 2007, που επαναλάμβανε αυτή του Ν. 3196/2003, που επαναλάμβανε αυτή του ΠΔ 178/2000 (δηλ. αυτή του Οργανισμού του τότε Υπουργείου Οικονομίας), που επαναλάμβανε αυτή του Ν. 2297/1995. Μετά παρέλευση 25ετίας, θα ήταν σκόπιμη, επομένως, η συνολική αναμόρφωση και επικαιροποίηση του κειμένου.

  Στην παράγραφο 7 το σημείο α. προτείνεται να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  α. Παρακολουθούν και αναλύουν τη γενική οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές εξελίξεις των κρατών της περιφέρειας αρμοδιότητάς τους, συμβάλουν στην κατάρτιση και υλοποιούν το εγκεκριμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξωστρέφειας για την περιοχή αρμοδιότητάς τους και εκδίδουν τις προβλεπόμενες αναφορές.

  Επίσης, στην ίδια παράγραφο προτείνεται να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες αρμοδιότητες με τις ακόλουθες:
  κβ. συμβάλλουν στην κατάρτιση και υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου οικονομικής διπλωματίας, που καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
  κγ. υποστηρίζουν τις ελληνικές επιχειρηματικές αποστολές που πραγματοποιούνται στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους.
  κδ. συνεργάζονται με τα αντίστοιχα γραφεία των διπλωματικών και προξενικών αρχών των λοιπών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα διαπίστευσής τους, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διπλωματίας.
  κε. υποβάλλουν προτάσεις προς τον επικεφαλής της Αρχής για τη βελτίωση της υποστήριξης των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων της Ελλάδας στη χώρα διαπίστευσης.
  κστ. επιμελούνται κάθε άλλου ζητήματος, το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.
  κζ. εφαρμόζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) των Γραφείων ΟΕΥ, όπως αυτό ισχύει, και παρέχουν όλα τα σχετικά στοιχεία για την εφαρμογή του στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας.

 • 28 Αυγούστου 2020, 15:07 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρο 134
  Στις αρμοδιότητες των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας προτείνονται οι παρακάτω βελτιώσεις:

  ιδ) η οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς δημοσιογραφικών συναντήσεων, συνεντεύξεων Τύπου, εκδηλώσεων πάσης φύσεως, καθώς και κάθε ενέργεια για την υπογραφή μνημονίων πολιτιστικών και μορφωτικών υποθέσεων.
  ιη) η καλλιέργεια επαφών και η συνεργασία με τις οργανώσεις της Ομογένειας και του Απόδημου Ελληνισμού, καθώς και με έδρες Ελληνικών και Κλασσικών Σπουδών, για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνόφωνης εκπαίδευσης και του ελληνικού πολιτισμού εν γένει.
  κ) η διεκπεραίωση κάθε άλλου ζητήματος, το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού.

  Άρθρο 135 παρ. 3
  Προσθήκη αρμοδιότητας προϊσταμένων Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας:
  η) ασκούν καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου (Porte Parole), με τη σύμφωνη γνώμη του Επικεφαλής της Αρχής.