ΜΕΡΟΣ Γ` – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 136
Κλάδοι προσωπικού
1. Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών κατατάσσονται στους εξής Κλάδους:
α. Διπλωματικός Κλάδος
β. Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.
γ. Κλάδος Εμπειρογνωμόνων
δ. Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
ε. Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας
στ. Κλάδος Διοικητικού Προξενικού
ζ. Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής
η. Κλάδος Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
θ. Κλάδος Επιμελητών
2. Στους ανωτέρω προστίθενται και οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάμει του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119).
3. Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπηρετούν και άλλοι υπάλληλοι, μη υπαγόμενοι στους ανωτέρω κλάδους, οι οποίοι στελεχώνουν αυτοτελείς υπηρεσίες, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 137
Γενικά Προσόντα διορισμού
1. Για το διορισμό υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών απαιτούνται τα εξής γενικά προσόντα:
α. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την πολιτογράφηση τους.
Οι συμβασιούχοι των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας μπορεί να είναι και αλλοδαποί.
Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη.
γ. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχει καταδικασθεί για λιποταξία.
δ. Να μην έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά του δικαιώματα.
ε. Να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα.
Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.
στ. Να μην τελεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
ζ. Να μην έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγο από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας.
η. Να έχει την υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπό διορισμό υπάλληλος δεν πρέπει να πάσχει από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.
2. Οι προσλήψεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών. Κανείς δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τις σχετικές εξετάσεις, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής του σε αυτές. Διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίες θεσπίζουν ποσοστώσεις υπέρ ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, καθώς και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Οι προϋποθέσεις διορισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού ή, προκειμένου για υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, και κατά το χρόνο εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία.

Άρθρο 138
Περιγράμματα θέσεων εργασίας
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, καθορίζεται το περίγραμμα θέσης ή ομάδας θέσεων εργασίας της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Στο διάταγμα καθορίζεται ιδίως η αποστολή-σκοπός, τα κύρια καθήκοντα, η χρήση πόρων-εργαλείων, οι ειδικές συνθήκες εργασίας, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα επιθυμητά προσόντα-εμπειρία, οι δεξιότητες και οι γνώσεις που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων της κάθε θέσης ή της ομάδας θέσεων εργασίας.

Άρθρο 139
Ορκωμοσία
1. Οι διοριζόμενοι υπάλληλοι δίνουν, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, τον προβλεπόμενο για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους όρκο, που έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα Καθήκοντα μου». Εάν ο διοριζόμενος δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, τότε ο όρκος δίδεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδηση μου να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα Καθήκοντα μου».
2. Ο όρκος αυτός δίδεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Υπουργού Εξωτερικών, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, ενώπιον του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, από τους υπαλλήλους όλων των κλάδων.
3. Το προσωπικό των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που προσλαμβάνεται με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, ορκίζεται ενώπιον των προϊσταμένων των αρχών αυτών.
4. Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών ορκίζονται ενώπιον του προϊσταμένου της διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην οποία υπάγονται.
5. Οι αλλοδαποί υπάλληλοι δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα Καθήκοντα μου». Εάν ο προσλαμβανόμενος αλλοδαπός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, τότε ο όρκος δίδεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδηση μου να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα Καθήκοντα μου».

Άρθρο 140
Διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια
1. Τα διπλωματικά και τα υπηρεσιακά διαβατήρια χορηγούνται μόνο σε Έλληνες πολίτες και το κόστος έκδοσής τους βαρύνει το φορέα, ο οποίος ζητεί την έκδοσή του ή το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο αιτούμενος την έκδοση.
2. Τα διπλωματικά διαβατήρια χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα:
α. στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
β. στον Πρωθυπουργό,
γ. στον Πρόεδρο της Βουλής,
δ. στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
ε. στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς,
στ. στους εν ενεργεία έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές
ζ. στους διατελέσαντες Προέδρους της Δημοκρατίας,
η. στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς,
θ. στους διατελέσαντες Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς των Εξωτερικών,
ι. στους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
ια. στον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και τους Αρχηγούς των Επιτελείων των τριών Όπλων, στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος,
ιβ. στους εν ενεργεία Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων,
ιγ. στους εν ενεργεία ανωτάτους λειτουργούς της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εφόσον συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
ιδ. στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών, στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, στους υπαλλήλους του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, στους υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, στους υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, στους υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, στους υπαλλήλους με βαθμό Διευθυντή Α΄ και Β΄ και Τμηματάρχη Α΄ και Β΄ του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και στους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εξωτερικών.
ιε. σε υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, στους οποίους ανατίθεται η διεύθυνση Προξενικού Γραφείου.
ιστ. στους Στρατιωτικούς Αντιπροσώπους και τους αναπληρωτές αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και στους Ακολούθους Άμυνας (αξιωματικούς Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας).
3. Τα διπλωματικά διαβατήρια χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και στα κάτωθι πρόσωπα:
α. στους Πρέσβεις επί τιμή, στους Πληρεξουσίους Υπουργούς επί τιμή, στους Επίτιμους Νομικούς Συμβούλους, στους Εμπειρογνώμονες επί τιμή, στους Γενικούς Συμβούλους Ο.Ε.Υ. επί τιμή, καθώς και στους Γενικούς Συμβούλους Επικοινωνίας επί τιμή,
β. σε υπαλλήλους των λοιπών κλάδων και βαθμών του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον υπηρετούν ή μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους σε αρχές ειδικών συνθηκών.
γ. σε κατέχοντες ανώτατες θέσεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή στους ειδικευμένους οργανισμούς του ή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
δ. σε άλλα πρόσωπα, ανήκοντα στο προσωπικό των Πρεσβειών, προερχόμενα από άλλα Υπουργεία ή δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών, ανακοινώνονται προς την ξένη κυβέρνηση ως διπλωματικοί υπάλληλοι,
ε. στον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους Παρέδρους και στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών.
4. Εφόσον στα πρόσωπα των παρ. 2 και 3 έχει χορηγηθεί διπλωματικό διαβατήριο, δικαιούνται επίσης διπλωματικών διαβατηρίων οι σύζυγοι, τα συμβαλλόμενα του συμφώνου συμβίωσης μέρη, καθώς και τα ανήλικα τέκνα τους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους διπλωματικά διαβατήρια και σε Έλληνες υπηκόους που δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
6. Υπηρεσιακά διαβατήρια εκδίδονται και χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα:
α. στους Γενικούς Γραμματείς των άλλων Υπουργείων,
β. στα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών,
γ. σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν δικαιούνται διπλωματικού διαβατηρίου είτε αυτοί υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία είτε στο εξωτερικό,
δ. στους Επίτιμους Γενικούς Προξένους και Επίτιμους Προξένους, εφόσον κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια,
ε. στους μονίμους υπαλλήλους άλλων φορέων, για όσο χρόνο υπηρετούν στο εξωτερικό πλην των εκπαιδευτικών,
στ. στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε χώρες εκτός Ε.Ε.,
ζ. στους αστυνομικούς, οι οποίοι συνοδεύουν απελασσόμενους,
η. σε συζύγους, μέρη του συμφώνου συμβίωσης και ανήλικα τέκνα των αναφερόμενων στα υπό στοιχεία γ΄, ε΄ και στ΄ κατηγοριών προσώπων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους υπηρεσιακά διαβατήρια και σε Έλληνες υπηκόους που δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται το κόστος έκδοσης, η μορφή και ο τύπος των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, τα απαραίτητα στοιχεία που αυτά περιλαμβάνουν, καθώς και τα δικαιολογητικά για την έκδοση και την ισχύ αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να απαιτεί την προσκόμιση και άλλων δικαιολογητικών εγγράφων που κρίνονται αναγκαία κατά περίπτωση. Για τη χορήγηση των διαβατηρίων του παρόντος άρθρου σε ανήλικα τέκνα, απαιτείται η συγκατάθεση των ασκούντων την επιμέλεια αυτών.
9. Τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια αφαιρούνται, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εάν οι κάτοχοι τους τέλεσαν πράξεις που απάδουν στον τίτλο, στην ιδιότητα ή στην αποστολή τους. Η ως άνω αφαίρεση συνεπάγεται και την αφαίρεση των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του διπλωματικού ή υπηρεσιακού διαβατηρίου απολέσει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα, βάσει της οποίας εξεδόθη το εν λόγω διαβατήριο, αυτό επιστρέφεται άμεσα στην εκδούσα Αρχή, με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
10. Κατά την έκδοση των ανωτέρω διαβατηρίων τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Άρθρο 141
Κανονικές άδειες
1. Για τις κανονικές άδειες των υπαγόμενων στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπαλλήλων ισχύουν οι ρυθμίσεις περί κανονικής αδείας του Υπαλληλικού Κώδικα.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια ενός μηνός κατ’ έτος, άνευ αποδοχών, κατόπιν εξαντλήσεως της κανονικής αδείας.
3. Όποιος λαμβάνει κανονική άδεια υποχρεούται να τη χρησιμοποιήσει εντός της χρονικής περιόδου για την οποία αυτή έχει χορηγηθεί, διαφορετικά η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, εκτός εάν, με την έγκριση της προϊστάμενης αρχής, αναβληθεί η έναρξη της άδειας.
Η κανονική άδεια χορηγείται από τον προϊστάμενο της Αρχής Εξωτερικού ή τον Διευθυντή της Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας, οι οποίοι ενημερώνουν αμέσως τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης για τη διάρκειά της, καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή ως προς αυτή.
4. Εάν για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, ο υπάλληλος δεν μπορέσει να κάνει χρήση της εγκριθείσας άδειας εντός του έτους για το οποίο αυτή εγκρίθηκε, η άδεια μεταφέρεται και χρησιμοποιείται εντός του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η συνολική διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να υπερβεί το δίμηνο.
5. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της χορηγηθείσας άδειας και ανεξαρτήτως των πειθαρχικών κυρώσεων, ο λαβών την άδεια στερείται των αντίστοιχων αποδοχών για τις ημέρες της υπέρβασης.
6. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, καταβάλλεται κατ’ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 236, το ισόποσο του χαμηλότερου ναύλου εισιτηρίου οικονομικής θέσης με δυνατότητα μεταφοράς αποσκευής, μετ’ επιστροφής για τους ίδιους, το ή τη σύζυγο, τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα τους, προκειμένου να διανύσουν την άδειά τους στην Ελλάδα.
7. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στις κατά το άρθρο 169 παρ. 4 αρχές δυσμενών συνθηκών διαβίωσης, χορηγείται ετησίως δίμηνη κανονική άδεια, με πλήρεις αποδοχές της θέσης τους. Σε αυτούς, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους, καταβάλλεται το αντίτιμο εισιτηρίου που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, για την έλευσή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 236.
8. Στους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν σε απομακρυσμένες χώρες χορηγείται πρόσθετος χρόνος άδειας. Οι χώρες αυτές, καθώς και η διάρκεια του πρόσθετου χρόνου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
9. Οι όροι της άδειας του προσωπικού, που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζονται με τη συναπτόμενη σύμβαση, λαμβανομένης υπόψη και της επιχώριας εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 142
Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης και λοχείας
1. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών χορηγείται, μετά από αίτησή τους ή αυτεπαγγέλτως, αναρρωτική άδεια από τον Υπουργό ως ακολούθως:
α. Στους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία με την υποβολή πιστοποιητικού από ιατρό, που ορίζεται από τον Υπουργό, εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει άνω των πέντε (5) ημερών.
β. Στους υπηρετούντες στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας με την υποβολή πιστοποιητικού από ιατρό, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής, εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει άνω των πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση συχνά επαναλαμβανόμενων απουσιών, λόγω αναρρωτικής άδειας, διάρκειας άνω του διμήνου μέσα στο ίδιο έτος, που δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία της αρχής, ο προϊστάμενος μπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία.
γ. Στους προϊσταμένους των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με την υποβολή πιστοποιητικού ενός ιατρού στην αλλοδαπή.
2. Η συνεχόμενη αναρρωτική άδεια πέραν του διμήνου για το ίδιο νόσημα μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη μήνες, εάν η ανάγκη της παράτασης της άδειας βεβαιωθεί με νεότερη αιτιολογημένη ιατρική έκθεση και με γνωμάτευση υπέρ της παράτασης αυτής:
α. για μεν τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία από Διευθυντή Δημόσιου Νοσοκομείου,
β. για δε τους υπηρετούντες στην Εξωτερική Υπηρεσία από έναν ακόμη ιατρό.
3. Η χορηγούμενη δίμηνη παράταση αναρρωτικής άδειας της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται χωρίς περικοπή των αποδοχών, καθώς και του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για τους υπηρετούντες σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
4. α. Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος της τετράμηνης, συνολικώς, αναρρωτικής άδειας και ο υπάλληλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Υπουργός Εξωτερικών προκαλεί αιτιολογημένη γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής για την ικανότητα του υπαλλήλου προς περαιτέρω εκτέλεση των καθηκόντων του. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρεις Αναπληρωτές ή Επίκουρους Καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι ορίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το νόσημα, από τον Υπουργό. Στην επιτροπή μετέχει ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
Υπάλληλοι αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που αδυνατούν, λόγω σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας τους, να εμφανισθούν ενώπιον της πιο πάνω επιτροπής, υποβάλλουν σχετικές γνωματεύσεις δύο τουλάχιστον ιατρών, από τους οποίους ο ένας ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής. Η επιτροπή αποφαίνεται με βάση τις γνωματεύσεις αυτές και άλλα πιστοποιητικά ή στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του υπαλλήλου.
β. Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς για την ανάγκη παράτασης της αναρρωτικής άδειας έως ακόμη τέσσερις (4) μήνες. Σε περίπτωση παράτασης, κατά τη διάταξη αυτή, της αναρρωτικής άδειας υπαλλήλου που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία, ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αποφασίζει για τη διατήρηση ή μη του υπαλλήλου στη θέση του στην αλλοδαπή.
γ. Σε περίπτωση νοσημάτων δυσιάτων σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο παρεχόμενος, κατά τα ανωτέρω, χρόνος αναρρωτικής άδειας δύναται να παραταθεί έως και τα δύο (2) έτη. Για την ανάγκη παράτασης αποφαίνεται η ως άνω επιτροπή.
δ. Μετά την πάροδο του ανωτάτου ορίου αναρρωτικής αδείας και σε περίπτωση ανάγκης παράτασης αυτής, ο υπάλληλος δύναται να ζητήσει τη χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών για σοβαρούς λόγους ή την προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων για απολύτως δικαιολογημένες ατομικές ανάγκες βάσει του άρθρου 152 του παρόντος.
6. Ο Υπουργός μπορεί να παραπέμπει και αυτεπαγγέλτως στην ως άνω επιτροπή, με το ερώτημα της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, υπαλλήλους, εφόσον θεωρεί ότι δεν μπορούν να τα εκτελούν λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.
7. α. Σε περίπτωση που η ασθένεια δεν μπορεί να ιαθεί, η τριμελής επιτροπή της παρ. 5 εδ. α` αποφαίνεται για την πλήρη ανικανότητα του πάσχοντος υπαλλήλου προς εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
β. Ο κρινόμενος ως πλήρως ανίκανος υπάλληλος απαλλάσσεται της υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
8. Σε περίπτωση που υπάλληλος, τοποθετημένος στην Εξωτερική Υπηρεσία και του οποίου έχει ήδη προσδιορισθεί το δεκαήμερο της μετάθεσής του σε άλλη Αρχή του Εξωτερικού ή στην Κεντρική Υπηρεσία, ασθενήσει και λάβει αναρρωτική άδεια, που υπερβαίνει τη διάρκεια του ανωτέρω δεκαημέρου, ως ημερομηνία παράδοσης υπηρεσίας θεωρείται, αυτομάτως, η τελευταία ημέρα του δεκαημέρου, εφόσον αυτή δεν τροποποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή παύει να καταβάλλεται αυτομάτως με την παρέλευση του δεκαημέρου και, εφόσον πρόκειται για υπάλληλο που μετατίθεται σε άλλη Αρχή Εξωτερικού, μέχρις ότου ο υπάλληλος αναλάβει υπηρεσία στη νέα αρχή.
9. Οι κυοφορούσες υπάλληλοι απέχουν υποχρεωτικά της υπηρεσίας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, από τον έβδομο μήνα της κύησης, και θεωρείται ότι τελούν σε άδεια μητρότητας. Η άδεια αυτή παρατείνεται επί τρεις μήνες μετά τον τοκετό εφόσον το τεχθέν ζει, ή, διαφορετικά, επί τριάντα ημέρες. Οι τυγχάνουσες της ανωτέρω αδείας λαμβάνουν πλήρεις τις αποδοχές του βαθμού τους, εφόσον υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, της θέσης τους δε, εφόσον υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία. Χρήση του δικαιώματος χορήγησης αδείας ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών καθώς και της αδείας των εννέα (9) μηνών με αποδοχές που ορίζει ο Υπαλληλικός Κώδικας μπορούν να κάνουν οι υπάλληλοι μόνον της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 143
Νοσήλια – Νοσηλεία
1. Οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις για την ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και στους εμμίσθους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Τα νοσήλια των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, καταβάλλονται σύμφωνα με τις οικείες γενικές διατάξεις. Οι διατάξεις περί νοσηλείας στο εξωτερικό εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι τελούν σε ειδική αποστολή. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων στον εκάστοτε ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν δέχονται το κοινοτικό έγγραφο Ε112, τα νοσήλια καταβάλλονται ανεξαρτήτως του φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχουν επιλέξει.
3. α. Σε περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής ανάγκης υπαλλήλου ή μελών της οικογένειας του που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν δέχονται το κοινοτικό έγγραφο Ε112, οι ιατρικές δαπάνες καταβάλλονται ως νόμιμα έξοδα από τις προξενικές εισπράξεις. Σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, οι δαπάνες καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή και, όταν δεν υπάρχει πάγια προκαταβολή ή αυτή δεν επαρκεί, ζητείται η αποστολή εμβάσματος από άλλη αρχή του εξωτερικού. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες από τον οικείο Γενικό Πρόξενο ή Πρόξενο ή Διευθύνοντα Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας ή Διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής.
β. Η διαδικασία του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται και για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο για την ίδια αιτία, για διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής της οικείας διπλωματικής αρχής του εξωτερικού, μπορεί να παρατείνεται το ως άνω διάστημα και πέραν των έξι (6) μηνών, εφόσον είναι αδύνατη για ιατρικούς λόγους η επιστροφή του ασθενούς στην Ελλάδα και δεν είναι δυνατή η κάλυψη των σχετικών δαπανών νοσηλείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
γ. Ο υπάλληλος, ο οποίος ωφελήθηκε από τις προβλέψεις των περίπτ. α΄ και β΄, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει εμπρόθεσμα τα σχετικά αποδεικτικά δαπανών νοσηλείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ζητώντας με σχετική αίτηση του την απευθείας καταβολή στο Υπουργείο Εξωτερικών του ποσού που θα δικαιούτο από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε περίπτωση που είχε καταβάλει τις δαπάνες αυτές εξ ιδίων. Σε περίπτωση που παραλείψει να υποβάλει την ως άνω αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά καταλογίζεται σε βάρος του εντόκως το σύνολο της δαπάνης νοσηλείας που κατέβαλε η αρμόδια διπλωματική αρχή.
4. α. Σε υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που υπηρετούν σε χώρες όπου δεν υπάρχει αξιόπιστη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παρέχεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η δυνατότητα νοσηλείας τους στην Ελλάδα ή σε τρίτη χώρα, όμορη ή πλησίον της χώρας όπου υπηρετούν, στην οποία υπάρχει ικανοποιητική νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
β. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε χώρες όπου αποδεδειγμένα δεν υφίσταται η δυνατότητα προμήθειας φαρμάκων στην ίδια χώρα, παρέχεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών, η δυνατότητα προμήθειάς τους από την Ελλάδα ή από χώρα εκτός εκείνης όπου υπηρετούν. Η κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.

Άρθρο 144
Εκπαιδευτικές άδειες
1. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση, έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας τους, μπορεί, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια συνολικής διάρκειας μέχρι δύο ετών για μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2.Υπάλληλοι δύνανται να συμμετέχουν σε σεμινάρια επί ειδικών θεμάτων διάρκειας έως δύο (2) μηνών, σε αντικείμενα τα οποία ενδιαφέρουν το Υπουργείο, ασχέτως ορίου ηλικίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και των τυχόν καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως ενός έτους για εντατική εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου έως και το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, σε υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, καθώς και σε υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας έως και το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και των τυχόν καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων, μπορούν να δίδονται σε υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, εκπαιδευτικές άδειες συνολικής διάρκειας ενός μηνός κατ’ έτος, προκειμένου να συμμετέχουν σε σεμινάρια, συνέδρια ή επιστημονικές εκδηλώσεις στον τομέα εξειδίκευσής τους, που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
5. Οι τυχόντες εκπαιδευτικής άδειας για σπουδές στο εξωτερικό λαμβάνουν κατά τη διάρκεια αυτής τις αποδοχές εσωτερικού Οι υπάλληλοι υποχρεούνται, μετά τη λήξη της άδειας, να παραμείνουν στην υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρόνο τριπλάσιο από το διανυθέντα για την εκπαιδευτική άδεια.
Όσοι, μετά το διορισμό τους, μετεκπαιδεύτηκαν με δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται, μετά τη λήξη της άδειας, να παραμείνουν στην υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρόνο τριπλάσιο από το διανυθέντα για την εκπαιδευτική άδεια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής υποχρεούνται εντός τριών μηνών να επιστρέψουν στο Δημόσιο τις επιπλέον των κανονικών αποδοχών πάσης φύσεως δαπάνες, που κατέβαλε το Δημόσιο κατά το χρόνο της άδειας, με το νόμιμο τόκο από τη λήψη τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 145
Μητρώο Υπαλλήλων
1. Στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών τηρείται το μητρώο κάθε υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αποτελείται από: α) τον ατομικό φάκελο, β) το προσωπικό μητρώο, γ) το μητρώο επιμόρφωσης του υπαλλήλου, δ) τον φάκελο μισθολογικών θεμάτων.
2. Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει, με την ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και του νόμιμου αναπληρωτή του, από τα στοιχεία του μητρώου του υπαλλήλου τα ακόλουθα:
α. εκθέσεις αξιολόγησης και προσφυγές κατ’ αυτών,
β. αντίγραφα των πράξεων προαγωγών ή μη του υπαλλήλου,
γ. αντίγραφα των πράξεων επιβολής των πειθαρχικών ποινών, καθώς και των κλήσεων σε απολογία, εφ’ όσον έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, των ενστάσεων και των προσφυγών κατά των πειθαρχικών ποινών και των αποφάσεων επί των ενστάσεων και προσφυγών, καθώς επίσης και αντίγραφα των αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί για ποινικά αδικήματα του υπαλλήλου που αποτελούν και πειθαρχικά παραπτώματα.
Ειδικά για τους προϊστάμενους οργανικών μονάδων της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας, στον ατομικό τους φάκελο περιλαμβάνεται επιπλέον και η ετήσια αναφορά για τον από μέρους τους βαθμό υλοποίησης των ΣΕΣ και ΣΔ που εκδίδεται από το Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα γνώσης των στοιχείων του ατομικού του φακέλου, τα οποία είναι απόρρητα έναντι τρίτων.
3. Το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου τηρείται μετά το διορισμό του και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρ. 2, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Το μητρώο επιμόρφωσης περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην επιστημονική κατάρτιση του υπαλλήλου και τηρείται με την ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και του νόμιμου αναπληρωτή του. Το μητρώο εκπαίδευσης συνεκτιμάται, επικουρικά, από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων σε σχέση με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Ειδικότερα, το μητρώο επιμόρφωσης περιλαμβάνει:
α. αντίγραφα των τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης, και εν γένει επιμόρφωσης ανεξαρτήτως της συνάφειάς τους με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών,
β. βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ. αιτήσεις του υπαλλήλου για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών που σχετίζονται με τα αντικείμενα του κλάδου του και τις εν γένει ανάγκες της υπηρεσίας,
δ. κάθε άλλο στοιχείο, συναφές προς τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών, που ζητεί ο υπάλληλος να περιληφθεί στο μητρώο επιμόρφωσής του, όπως δημοσιεύσεις, εργασίες, συμμετοχή σε σεμινάρια ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και άλλα.
Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο επιμόρφωσης αριθμούνται και καταχωρίζονται στον πίνακα περιεχομένων του.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του ατομικού φακέλου, του προσωπικού μητρώου, του μητρώου επιμόρφωσης και του φακέλου μισθολογικών θεμάτων.
6. Τα έγγραφα της παρ. 2 στοιχείο α΄ και γ΄ κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, εντός δύο (2) μηνών από τη σύνταξή τους, στους ενδιαφερόμενους. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν δικαίωμα προσφυγής κατ’ αυτών στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών, εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση, προς απάλειψη πραγματικών περιστατικών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς και των συνδεόμενων με αυτά αξιολογικών κρίσεων. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζει την προσφυγή εντός δύο μηνών από την υποβολή της. Κατά την εξέταση της προσφυγής, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο καλεί σε ακρόαση α) τον κριθέντα υπάλληλο, ο οποίος μπορεί να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε μετά ή διά δικηγόρου, β) εφόσον κρίνεται σκόπιμο, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, εξαιρουμένου του αξιολογούντος, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, τα οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης. Εάν οι λόγοι της προσφυγής κριθούν βάσιμοι, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επισυνάπτει στο επίμαχο έγγραφο τη σχετική κρίση του περί διαγραφής στοιχείων ή του συνόλου αυτού.
8. Παράλειψη των υπόχρεων για την τήρηση, φύλαξη και ενημέρωση του μητρώου, συνιστά το παράπτωμα της περίπτ. κη΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 146
Αξιολόγηση
1. Η αξιολόγηση της συμβολής των υπαλλήλων στην επίτευξη των στόχων και γενικότερα στην λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών, αποσκοπεί στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης έργου του Υπουργείου.
2. Οι προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας υποχρεούνται να συντάσσουν, υπογράφουν και υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, έκθεση αξιολόγησης, κάθε έτος, για την απόδοση των υπηρετούντων στη Μονάδα τους υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των άλλων Υπουργείων, Κρατικών Υπηρεσιών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Ειδικά, όσον αφορά στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων τους συντάσσονται, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, από τον οικείο Πρέσβυ και, στην περίπτωση Γραφείου που λειτουργεί σε προξενική αρχή, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας προξενικής αρχής. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή σε Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας συντάσσονται από τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, με εισήγηση του προϊσταμένου του οικείου Γραφείου, η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης. Σε περίπτωση απόκλισης της έκθεσης αξιολόγησης από την εισήγηση του επικεφαλής του οικείου Γραφείου, η απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Στη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης συμμετέχει και ο αξιολογούμενος υπάλληλος σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν διαβούλευσης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των Κλάδων, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού, εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης ανά κλάδο και υπηρεσία όπως επίσης ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με το χρόνο, τη συχνότητα, τον τύπο, τη μορφή, το περιεχόμενο και τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης καθώς και τη βαθμολόγηση των υπαλλήλων στην ακόλουθη κλίμακα:
Άριστος (90-100)
Πολύ καλός (75-89)
Καλός (60-74)
Επαρκής (40-59)
Μέτριος (25-39)
Ανεπαρκής/Ακατάλληλος (0-24)
Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει:
Α. Τυπικά προσόντα του υπαλλήλου:
Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση.
Β. Συνοπτική περιγραφή του ανατεθειμένου έργου και ρόλου του αξιολογούμενου για την προαγωγή συγκεκριμένων στόχων της Υπηρεσίας.
Γ. Σαφείς και αιτιολογημένες κρίσεις του Αξιολογητή για το σύνολο των κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησής υποστηριζόμενες από σχετικά πραγματικά περιστατικά:
i. Παρουσία και απόδοση του αξιολογούμενου, συνοδευόμενη από συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτέλεσε κατά την περίοδο που αξιολογείται. Ποιότητα κειμένων, ενημερωτικών εγγράφων, σημειωμάτων, τηλεγραφημάτων και προτάσεων, τις οποίες έχει αναπτύξει τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς σε συσκέψεις. Βαθμός επίτευξης των υπηρεσιακών στόχων όπως αυτοί αποτυπώνονται στα οικεία Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια και στο Σχέδιο Δράσης.
ii. Εργατικότητα, διοικητική και διαχειριστική επάρκεια του υπαλλήλου, η οποία να ανταποκρίνεται ποιοτικά στα ανατεθειμένα σε αυτόν καθήκοντα. Επίδειξη ενδιαφέροντος, πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας, ικανότητα οργάνωσης του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας, τήρηση οδηγιών και προθεσμιών, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ανάπτυξη καινοτομίας και δεξιοτήτων, συνθετική ικανότητα και αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων. Χρηστική επάρκεια γλωσσών.
iii. Διοικητικές Ικανότητες, εφόσον πρόκειται για Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων. Γνώση και προώθηση του έργου και της πολιτικής του Υπουργείου κατά τρόπο που να συμβαδίζει με τα συμφέροντα της Χώρας και των τομέων ευθύνης του. Κύρος, σεβασμός και εκτίμηση που απολαμβάνει από τους υφισταμένους του. Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου. Ικανότητα αξιολόγησης και αποδοτικής χρησιμοποίησης των υφισταμένων του και αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων. Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, ιδίως σε συνθήκες κρίσης, επίδειξη ψυχραιμίας, αυτοκυριαρχίας και αντοχής.
iv. Αίσθημα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας. Συνεργασία με συνυπηρετούντες, στην ίδια ή άλλη Μονάδα, υπαλλήλους, συμβολή στη συνεργασία και βελτίωση σχέσεων με αντίστοιχες διευθύνσεις ή/ και άλλους δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, ελληνικούς ή ξένους επ’ ωφελεία της Υπηρεσίας. Συμπεριφορά προς τους πολίτες και άμεση εξυπηρέτηση αναγκών τους, αν ο υπάλληλος έρχεται σε επικοινωνία με κοινό, δημόσια και κοινωνική παρουσία.
v. Ακεραιότητα χαρακτήρα, συνέπεια και εχεμύθεια.
vi. Ο βαθμός επίτευξης των ετησίων στόχων που είχαν τεθεί από τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
vii. H ετήσια αναφορά για τον από μέρους του υπαλλήλου βαθμό υλοποίησης του ΣΕΣ και ΣΔ που εκδίδεται από το Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

4. Η έκθεση αξιολόγησης συμπληρώνεται με την αυτό-αξιολόγηση του υπαλλήλου στην οποία ο ενδιαφερόμενος αποτυπώνει την εκτίμησή του για τα στοιχεία της παρ. 3, καθώς και την εκτίμησή του για ενδεχόμενα επιτεύγματα ή/και προβλήματα της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί.
5. Ο αξιολογούμενος υπάλληλος λαμβάνει γνώση και υπογράφει την έκθεση αξιολόγησης, αφού αυτή ολοκληρωθεί. Η έκθεση αξιολόγησης συμπεριλαμβάνεται στο μητρώο του υπαλλήλου.
6. Ο Υπουργός συντάσσει το περιεχόμενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης των Προϊσταμένων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε αυτόν.
7. Ο Υπουργός προβαίνει σε αξιολόγηση της δραστηριότητας των Προϊσταμένων των Μονάδων της Εξωτερικής Υπηρεσίας (Πρεσβειών και Μονίμων Αντιπροσωπειών) κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, η οποία διαμορφώνεται με στοιχεία των Προϊσταμένων κατά περίπτωση Διευθύνσεων, τα οποία συγκεντρώνονται και του διαβιβάζονται με επιμέλεια της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
8. Οι Γενικοί Διευθυντές συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των αναπληρωτών τους και, από κοινού με τους τελευταίους, των Διευθυντών των υπ’ αυτών Διευθύνσεων.
9. Οι Προϊστάμενοι των πρεσβευτικών αρχών υποχρεούνται να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης της δραστηριότητας των προϊσταμένων των έμμισθων προξενικών αρχών της χώρας διαπίστευσής τους.
10. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατά την κρίση των υπαλλήλων προς βαθμολογική εξέλιξη συνεκτιμά τις εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και το σύνολο των στοιχείων του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου.
11. Ενόψει της σύνταξης της έκθεσης αξιολόγησης, ο προϊστάμενος καλεί κατά την κρίση του τον αξιολογούμενο υπάλληλο για να συζητήσει μαζί του τρόπους και μέτρα βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και της λειτουργίας της Οργανικής Μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Η ημερομηνία της ανωτέρω συμβουλευτικής συνέντευξης, τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου, σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε να υποβάλει τις απόψεις-αντιρρήσεις του. Ο αξιολογούμενος δύναται να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής συνέντευξης , οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
12. Ελάχιστος χρόνος πραγματικής κοινής υπηρεσίας αξιολογούντος και αξιολογουμένου, μετά τον οποίο επιτρέπεται η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης ορίζονται οι έξι μήνες. Η τελευταία έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέσα σε ένα τρίμηνο από τη μετακίνηση του προϊσταμένου ή του αξιολογουμένου.
13. Η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης τηρεί το αρχείο των εκθέσεων αξιολόγησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμέλεια ή μη ορθή συμπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται στον αξιολογητή από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.
14. α. Η παράλειψη σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης ή η μη εμπρόθεσμη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν αιτιολογούνται ή που η υπηρεσιακή παρουσία και πορεία του αξιολογημένου υπαλλήλου δεν επαληθεύει, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης οφείλει να ενημερώνει για την παράλειψη σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης ή για τη μη εμπρόθεσμη σύνταξη τον πειθαρχικώς προϊστάμενο του υπόχρεου προς σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης, προκειμένου να κινηθεί εναντίον του η πειθαρχική διαδικασία.
β. Η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν αιτιολογούνται ή που η υπηρεσιακή παρουσία και πορεία του αξιολογημένου υπαλλήλου δεν επαληθεύει αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο παραγράφεται μετά από τρία έτη από την ημέρα ολοκλήρωσης της έκθεσης αξιολόγησης.

Άρθρο 147
Αποσπάσεις
1. Όταν υφίσταται ειδική υπηρεσιακή ανάγκη σε προσωπικό, επιτρέπεται η μέχρι τρεις (3) μήνες απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου σε διπλωματικές και προξενικές αρχές καθώς και Περιφερειακές Υπηρεσίες, η οποία διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η απόσπαση μπορεί να παραταθεί, για εξαιρετικούς λόγους, πέραν του τριμήνου και μέχρι έξι (6) μήνες συνολικά, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο χρόνος της ως άνω απόσπασης υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην Εξωτερική Υπηρεσία. Οι Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας που χρήζουν ενίσχυσης μέσω της ως άνω διαδικασίας, γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις. Δεν επιτρέπεται δεύτερη απόσπαση του ίδιου υπαλλήλου πριν από την παρέλευση τριών (3) ετών από τη λήξη της προηγούμενης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, επιτρέπεται η απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, υπαλλήλων οι οποίοι για λόγους εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας δεν δύνανται να μεταβούν ή να παραμείνουν ή να επανέλθουν στις θέσεις τους στην Εξωτερική Υπηρεσία.
3. Υπάλληλοι αποσπώμενοι από την Κεντρική Υπηρεσία σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας λαμβάνουν τις αποδοχές και την αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή που λαμβάνουν οι ομοιόβαθμοί τους, οι οποίοι υπηρετούν στη χώρα αυτή. Στους αποσπώμενους από αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε άλλη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας καταβάλλεται, επιπλέον, λόγω πρόσθετων εξόδων στέγασης, ποσοστό 15% επί της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής του βαθμού τους στη χώρα απόσπασής τους. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Αρχή που αποσπάται ο υπάλληλος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, καθώς και η διάθεση υπαλλήλων στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Επίσης επιτρέπεται η απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών σε κάθε ένα από τα πολιτικά κόμματα, τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων καθώς και η απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών για διάθεση σε Γραφεία Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΥΣ 19/8-2-1990, όπως ισχύει, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός αποσπασμένων υπαλλήλων δεν υπερβαίνει τους δέκα πέντε (15) συνολικά, εκ των οποίων έως πέντε (5) από τον Διπλωματικό Κλάδο.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης, επιτρέπεται η απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου σε καθένα από τα Υπουργεία και ενός (1) υπαλλήλου του Κλάδου Ο.Ε.Υ. σε καθένα από τα παραγωγικά Υπουργεία. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα Υπουργεία στα οποία επιτρέπεται η απόσπαση των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου και του Κλάδου Ο.Ε.Υ. του προηγούμενου εδαφίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης, επιτρέπεται η απόσπαση έως δύο (2) υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών έως τρία (3) έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τρία (3) έτη σε διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι αποσπάσεις αυτές δύναται να παραταθούν έως τρία (3) επιπλέον έτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τρία (3) επιπλέον έτη για τους διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις.
Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση έως πέντε υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στα Γραφεία των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον όσων υπηρετούν στο Γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) επιπλέον έτη.
Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών έως τρία (3) έτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) επιπλέον έτη.
Όλοι οι ανωτέρω αποσπώμενοι υπάλληλοι αξιολογούνται ειδικώς κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους για τον τρόπο που συνεννοούνται με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, την ενημέρωση που παρέχουν καθώς και για τη συνεισφορά τους στο να προαχθούν οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής. Λαμβάνουν τις αποδοχές και την αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή των ομοιοβάθμων τους, οι οποίοι υπηρετούν στις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της χώρας στην οποία λειτουργούν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί ή λαμβάνουν χώρα διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις, εκτός εάν αμείβονται από αυτούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή εάν δεν υφίσταται διπλωματική ή προξενική αρχή στις παραπάνω χώρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 235. Οι ανωτέρω υπάλληλοι λαμβάνουν, επιπλέον, τα έξοδα μετακίνησης τους, εφόσον αποσπώνται για χρονικό διάστημα πέραν του έτους και δεν λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές από τον φορέα, στον οποίο αποσπώνται.
6. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών δύνανται να αποδέχονται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό, του οποίου μέλος είναι η Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, άδεια άνευ αποδοχών μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί, με την ίδια διαδικασία, για μία ακόμη πενταετία. Οι ως άνω υπάλληλοι αμείβονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Διεθνή Οργανισμό, ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών θεωρείται συντάξιμη υπηρεσία και οφείλουν να καλύπτουν εξ ιδίων τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Εάν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί να αναλάβει υπηρεσία εντός διμήνου από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την Υπηρεσία. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις ανωτέρω θέσεις να συνεχίσουν να διατηρούν την απαιτούμενη σχέση με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνοντας για όσα δύνανται να προάγουν τα συμφέροντα της Χώρας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η απόσπαση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων άλλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, της Τράπεζας της Ελλάδος και φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται και ισχύει κάθε φορά, καθώς και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δημόσιο είτε στο σύνολο τους είτε κατά πλειοψηφία. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα και έχουν γνώση και εμπειρία από τη λειτουργία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση λόγω της θέσης τους ή του έργου τους στον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, δυνάμενη να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη. Οι αποσπάσεις στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να αποσπώνται σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα και έχουν γνώση και εμπειρία από τη λειτουργία των διεθνών οργανισμών κατά προτίμηση λόγω της θέσης τους ή του έργου τους στον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, δυνάμενη να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη. Οι αποσπάσεις αυτές δεν δύναται να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου.
9. Οι τακτικές αποδοχές, η αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή του φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή, που χορηγείται στους κατά τα ανωτέρω αποσπώμενους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 235.
10. Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν ως υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται στην ίδια πόλη με την Αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος ή το συμβαλλόμενο σε σύμφωνο συμβίωσης μέρος, είτε στην ίδια την αρχή, είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου ή του συμβαλλόμενου σε σύμφωνο συμβίωσης μέρους. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής.
11. Για την απόσπαση υπαλλήλων που υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δικαστικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από το φορέα προέλευσης και δεν δικαιούνται αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αιτών την απόσπαση είναι προϊστάμενος τμήματος, αυτός πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Εφόσον ο αιτών την απόσπαση κατέχει βαθμό προϊσταμένου Διεύθυνσης, η απόσπασή του δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη.
12. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δύνανται να αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόσπαση γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά, χωρίς δυνατότητα παράτασης.
13. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό με απόσπαση η οποία υπερβαίνει τα ανώτατα χρονικά όρια που ορίζουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, δύναται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι την αντικατάστασή τους και, πάντως, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
14. Κάθε άλλη διάταξη ειδική ή γενική περί αποσπάσεων ή συνυπηρετήσεων δεν εφαρμόζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Άρθρο 148
Μετατάξεις
1. Απαγορεύονται οι μετατάξεις στον Διπλωματικό Κλάδο, στον Κλάδο Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ., στον Κλάδο Εμπειρογνωμόνων, στον Κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και στον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι μετατάξεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, η μετάταξη στο Υπουργείο Εξωτερικών υπαλλήλου που υπηρετεί στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων που δεν υπάγονται στους Κλάδους της προηγούμενης παραγράφου. Οι υποψήφιοι, εφόσον διαθέτουν και τα υπόλοιπα ειδικά προσόντα διορισμού του Κλάδου, μετατάσσονται μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διαβιβάζει τις αιτήσεις στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστωθεί μετά από αξιολόγηση η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων σε σχέση με τα καθήκοντα των προκηρυσσόμενων θέσεων. Ο αριθμός των προς πλήρωση προκηρυσσόμουν θέσεων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του κλάδου. Οι μετατασσόμενοι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάλληλοι κατατάσσονται βαθμολογικά με βάση τα έτη προϋπηρεσίας τους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 248, και υποχρεούνται να παραμείνουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο (2) τουλάχιστον έτη προτού αιτηθούν μετάθεση ή απόσπαση.
3. Εσωτερικές μετατάξεις επιτρέπονται μεταξύ των Κλάδων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που δεν αναφέρονται στην παρ. 1, σύμφωνα με την κατωτέρω αναφερόμενη διαδικασία. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται:
α) Η μετάταξη υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και του Κλάδου Επιμελητών, οι οποίοι απέκτησαν μετά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή είχαν μεν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους και έχει παρέλθει οκταετία από το διορισμό, εφόσον διαθέτουν και τα υπόλοιπα ειδικά προσόντα διορισμού, σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού. Ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του κλάδου.
β) Η μετάταξη υπαλλήλων του Κλάδου Επιμελητών σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, ο αριθμός των οποίων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του κλάδου, εφόσον διαθέτουν τα ειδικά προσόντα διορισμού.
Οι υπάλληλοι των περίπτ. α` και β` μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετά από αίτησή τους στη Διεύθυνση Προσωπικού και Οργάνωσης. Οι μετατασσόμενοι στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού κατατάσσονται, εφόσον μεν είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου στο βαθμό Γ`, εφόσον δε είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ στο βαθμό Δ`. Οι μετατασσόμενοι στον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης κατατάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό. Οι εν λόγω υπάλληλοι τοποθετούνται στην επετηρίδα μετά τους ομοιοβάθμους τους του οικείου κλάδου, εξελίσσονται δε εφεξής βαθμολογικά κατά τις διατάξεις που διέπουν τον κλάδο αυτόν.
4. Επιτρέπεται η μετάταξη (ένταξη) σε θέση ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας εντός του ίδιου κλάδου υπαλλήλων των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Συγκεκριμένα επιτρέπεται:
α) Η μετάταξη (ένταξη) υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού από την κατηγορία ΤΕ στην κατηγορία ΠΕ, εφόσον απέκτησαν πτυχίο Πανεπιστημίου μετά το διορισμό τους.
β) Η μετάταξη (ένταξη) υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής από την κατηγορία ΤΕ στην κατηγορία ΠΕ, εφόσον απέκτησαν πτυχίο Πανεπιστημίου μετά το διορισμό τους.
Οι υπάλληλοι των περίπτ. α` και β` μετατάσσονται (εντάσσονται) με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετά από αίτησή τους στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του τίτλου σπουδών. Η μετάταξη (ένταξη) των υπαλλήλων στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα γίνεται με το βαθμό που κατέχουν, με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό της ανώτερης κατηγορίας το χρόνο που έχει διανύσει ο υπάλληλος στον ίδιο βαθμό της κατώτερης κατηγορίας, εφόσον ο χρόνος έχει διανυθεί με το τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών) που απαιτείται.

Άρθρο 149
Κλήση στην Κεντρική Υπηρεσία
1. Οι προϊστάμενοι και οι υπ’ αυτούς υπάλληλοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών είναι δυνατόν, σε περίπτωση ανάγκης, να καλούνται στην Κεντρική Υπηρεσία, για υπηρεσιακούς λόγους, για χρονική περίοδο μέχρι ενός (1) μηνός. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χρονική αυτή περίοδος μπορεί να παραταθεί για έναν (1) ακόμη μήνα.
2. Στους καλούμενους στην Κεντρική Υπηρεσία για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές της θέσης τους.

Άρθρο 150
Ανάκληση υπαλλήλων
Σε περίπτωση που το κράτος διαπίστευσης αρνείται να δεχθεί τη διαπίστευση ή την ανακοίνωση υπαλλήλου ή να προβεί σε αναγνώριση ή την αποσύρει ή την ανακαλέσει, καθώς και εάν ο υπάλληλος υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, που εκθέτει τη χώρα ή την αρχή στην οποία υπηρετεί, επιτρέπεται η άμεση ανάκληση του, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στα άρθρα 169, 186, 193, 200, 207, 214 και 221. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της διαταγής ανάκλησης του υπαλλήλου και γνωμοδοτεί για τη μετάθεση ή μη του εν λόγω υπαλλήλου. Στον μετακινούμενο κατά τα ανωτέρω χορηγούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 236 έξοδα μετακίνησης.
Άρθρο 151
Ειδικές αποστολές
Οι ειδικές αποστολές, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, για υπηρεσιακούς λόγους, αποφασίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος εγκρίνει και τις σχετικές δαπάνες. Ο αριθμός των ειδικών αποστολών ορίζεται σε πενήντα (50) συνολικά ανά έτος, για υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου. Η διάρκεια των ειδικών αποστολών δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι (6) μήνες. Από τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου.

Άρθρο 152
Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων
1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατόν να απαλλάσσονται, προσωρινά, των καθηκόντων τους, κατ’ ανώτατο όριο επί ένα (1) έτος, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από αίτησή τους, για απολύτως δικαιολογημένες ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι είναι δυνατόν να ζητήσουν την ανάκληση της προσωρινής απαλλαγής και πριν την παρέλευση του έτους. Οι διατελούντες σε προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων διατηρούν τη σειρά αρχαιότητάς τους και τα προς προαγωγή δικαιώματά τους.
Με το πέρας του χρόνου της προσωρινής απαλλαγής καθηκόντων, οι υπάλληλοι επανέρχονται, αυτοδικαίως, στις οργανικές θέσεις τους.
3. Οι απαλλασσόμενοι, προσωρινά, των καθηκόντων τους λαμβάνουν το ήμισυ του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, προσαυξήσεων του βαθμού τους και επιδομάτων, εκτός εκείνων, τα οποία συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων.

Άρθρο 153
Στέρηση προσωπικής ελευθερίας υπαλλήλου στο εξωτερικό
Υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος, συνεπεία πολεμικών γεγονότων, ανώμαλης κατάστασης ή τρομοκρατικών ενεργειών, στερείται την ελευθερία του ή παρακωλύεται να ασκήσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τα καθήκοντά του στο εξωτερικό, διατηρείται στην ενεργό υπηρεσία, προάγεται κανονικά και λαμβάνει πλήρεις τις αποδοχές της θέσης του για όλο το χρόνο, κατά τον οποίο στερείται της προσωπικής του ελευθερίας ή παρακωλύεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 154
Παθόντες κατά την υπηρεσία
1. Σε περίπτωση που υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, αναπηρία ολική ή μερική ή προσβληθούν από χρόνια νόσο, που καθιστά τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους δυσχερή ή και αδύνατη, παραμένουν στην υπηρεσία, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ανώτατου χρόνου για τη συνταξιοδότηση τους, προαγόμενοι τιμητικά σε όλους τους βαθμούς του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Σε περίπτωση θανάτου το Δημόσιο αναλαμβάνει τα έξοδα κηδείας του θανόντος υπαλλήλου.
2. Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, υποστούν αναπηρία ολική ή μερική ή προσβληθούν από χρόνια νόσο μέλη της οικογένειας του, το Δημόσιο αναλαμβάνει όλα τα έξοδα νοσηλείας μέχρι την πλήρη αποθεραπεία. Σε περίπτωση θανάτου το Δημόσιο αναλαμβάνει τα έξοδα κηδείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 155
Γενικές διατάξεις
1. Για όλα τα θέματα που αφορούν στην πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα πειθαρχικά παραπτώματα και την παραγραφή τους, τις πειθαρχικές ποινές, τη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων οργάνων και τα ενδικοφανή και ένδικα μέσα κατά των πειθαρχικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον παρόντα νόμο.
2. Ειδικώς για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην των αναφερομένων στον Υπαλληλικό Κώδικα, πειθαρχικά παραπτώματα είναι και τα εξής:
α. αδικαιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης,
β. κατάχρηση εξουσίας,
γ. απιστία περί τη διαχείριση δημοσίων εσόδων και κρατικής περιουσίας,
δ. έλλειψη του προς τους ανωτέρους προσήκοντος σεβασμού,
ε. δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση της προϊσταμένης αρχής,
στ. συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της χώρας,
ζ. παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων αξιολόγησης δραστηριότητας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 146,
η. άσκηση έργου ή δραστηριότητας ασυμβιβάστων προς την ιδιότητα ή τα Καθήκοντα του υπαλλήλου.
3. Η οριστική παύση από την υπηρεσία των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών επιβάλλεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τους σε πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους και με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν απόφασης του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τους λοιπούς υπαλλήλους. Η ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται και στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις, επιπλέον αυτών που προβλέπονται, περιοριστικώς, στον Υπαλληλικό Κώδικα:
α. αδικαιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης,
β. ποινική καταδίκη για αξιόποινη πράξη, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 137 παρ. 1 εδ. ε` ή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, συνεπεία καταδίκης,
γ. επιβολή πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσης άνω των τριών μηνών, δύο φορές τουλάχιστον.
4. Σε περιπτώσεις ανάκρισης, κατά τα προβλεπόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα επί μονομελούς δικαιοδοσίας, την ένορκη διοικητική εξέταση ή την ανάκριση μπορεί να διατάξει ο επιληφθείς, πειθαρχικώς, προϊστάμενος ή άλλος οριζόμενος από αυτόν υπάλληλος ή Σύμβουλος της Επικρατείας, οριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής υποβάλλεται αίτημα από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Άρθρο 156
Αργία
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τίθεται, αυτοδικαίως, σε αργία:
α) Υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, συνεπεία εντάλματος προσωρινής κράτησης ή βουλεύματος ή δικαστικής απόφασης, έστω και αν απελύθη με εγγύηση ή ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής του ή επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι αντί προσωρινής κράτησης.
β) Υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε οριστική παύση με απόφαση του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου, από την κοινοποίηση αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τυχόν προσφυγής που ασκήθηκε.
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία:
α) εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία, με έκδοση τελεσίδικης απαλλακτικής ποινικής ή πειθαρχικής απόφασης,
β) εάν μεταρρυθμισθεί η απόφαση περί επιβολής της οριστικής παύσης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου -ή προκειμένου περί υπαλλήλου με πρεσβευτικό βαθμό, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου- και προηγούμενη ακρόαση του υπαλλήλου, μπορεί να τεθεί σε αργία υπάλληλος, εφόσον υφίσταται εναντίον του εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα δυνάμενο να επιφέρει την έκπτωση ή την οριστική του παύση.
4. Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση ή μη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία.
5. Οι αποδοχές του εν αργία υπαλλήλου παρακρατούνται κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση τελεσίδικης απαλλακτικής απόφασης, καθώς και μετά το πέρας πειθαρχικής διαδικασίας που δεν κατέληξε σε επιβολή πειθαρχικής ποινής, οι παρακρατηθείσες αποδοχές αποδίδονται, αυτοδικαίως, στον υπάλληλο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος της αργίας προσμετράται στο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε περίπτωση.
6. Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές αργίας.

Άρθρο 157
Πειθαρχική εξουσία
1. Ο Υπουργός επιβάλλει σε όλους τους, υπό τη δικαιοδοσία του, υπαλλήλους, απευθείας, τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι τις αποδοχές ημεδαπής τριών (3) μηνών.
2. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας μπορεί να επιβάλλει σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι τις αποδοχές ημεδαπής δύο (2) μηνών.
3. Ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης μπορεί να επιβάλλει σε όλους τους υπ` αυτόν υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταμένους τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι και τα δύο τρίτα (2/3) των μηνιαίων τους αποδοχών της ημεδαπής.
4. Οι προϊστάμενοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών μπορούν να επιβάλουν στους υπ’ αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταμένους τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι του ενός τρίτου (1/3) των μηνιαίων τους αποδοχών της ημεδαπής. Τις αυτές ποινές επιβάλλουν οι προϊστάμενοι των πρεσβευτικών αρχών στους προϊσταμένους των έμμισθων προξενικών αρχών, ενώ στους προϊσταμένους των άμισθων προξενικών αρχών επιβάλλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης.
5. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης μπορεί να επιβάλει σε όλους τους υπ’ αυτόν υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταμένους τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) των μηνιαίων τους αποδοχών της ημεδαπής.
6. Οι προϊστάμενοι Τμημάτων επιβάλλουν στους υπ` αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταμένους την ποινή της έγγραφης επίπληξης.
7. Οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
8. Όταν επιβάλλονται οι ποινές της στέρησης δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη και της προσωρινής παύσης από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών, το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει και την υποχρεωτική παραμονή του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία από ένα (1) έως πέντε (5) έτη.

Άρθρο 158
Κλήση σε απολογία
1. Πριν από κάθε επιβολή πειθαρχικής ποινής, ο υπάλληλος καλείται, εγγράφως, σε απολογία, την οποία οφείλει να υποβάλει εντός πέντε ημερών από τη λήψη της κλήσης.
2. Η προθεσμία για υποβολή έγγραφης απολογίας παρατείνεται από τον καλούντα για εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον παρίσταται ανάγκη συλλογής στοιχείων από τον καλούμενο για προπαρασκευή της απολογίας ή λόγω απόστασης.
3. Η Κλήση σε απολογία επιδίδεται ή αποστέλλεται στον υπάλληλο με απόδειξη.
4. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της απολογίας, πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί και χωρίς την απολογία.
5. Η εκπροθέσμως υποβληθείσα απολογία λαμβάνεται υπόψη εάν περιέλθει στον καλέσαντα πριν την επιβολή της ποινής.

Άρθρο 159
Επιβολή πειθαρχικής ποινής
1. Εάν μετά τη λήψη της απολογίας κριθεί από τον καλούντα, κατά το προηγούμενο άρθρο, ότι συντρέχει περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος, επιβάλλει αυτός, κατά την κρίση του, πειθαρχική ποινή εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του.
2. Εάν το παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη της δικαιοδοσίας του επιληφθέντος πειθαρχικώς Προϊσταμένου, οφείλει αυτός να παραπέμψει την υπόθεση στον ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο, ο δε Υπουργός στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Άρθρο 160
Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών
1. Το επιβληθέν πρόστιμο καταβάλλεται από τον τιμωρηθέντα, υπέρ του Δημοσίου, στην οικεία Δ.Ο.Υ., διαφορετικά παρακρατείται μηνιαίως από τις αποδοχές του υπαλλήλου και αποδίδεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο.
2. Ο τιμωρηθείς με προσωρινή παύση υπάλληλος στερείται, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, του μισθού και κάθε άλλης απολαβής από την υπηρεσία. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Όσο διαρκεί η προσωρινή παύση, ο τιμωρηθείς δεν προτείνεται για προαγωγή, ακόμα και εάν έχει πλήρη τα προς τούτο τυπικά προσόντα. Κατά της απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, η οποία επιβάλλει προσωρινή ή οριστική παύση, επιτρέπεται στον τιμωρηθέντα εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της, η άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

Άρθρο 161
Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών
Πειθαρχικές ποινές, οι οποίες επιβάλλονται αρμοδίως, δεν μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από αυτούς που τις επιβάλλουν.

Άρθρο 162
Παραγραφή
1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τρία έτη από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν, εκτός αν πρόκειται για τα αδικήματα, για τα οποία προβλέπεται η ποινή της οριστικής παύσης, τα οποία παραγράφονται μετά πενταετία.
2. Οι κατά του υπαλλήλου απευθυνόμενες πράξεις προς δίωξη του παραπτώματος διακόπτουν την παραγραφή, ο χρόνος όμως αυτής δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, συνολικώς, μέχρι την έκδοση της καταγνωστικής απόφασης, για δε τα αδικήματα, για τα οποία προβλέπεται η ποινή της οριστικής παύσης, την επταετία.
3. Πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα. Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` – ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τμήμα 1 – Διπλωματικός Κλάδος

Άρθρο 163
Βαθμοί και θέσεις
1. Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου είναι οι εξής, από τους οποίους οι τρεις πρώτοι ονομάζονται πρεσβευτικοί:
α. Πρέσβυς
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α`
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β`
δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α`
ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β`
στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α`
ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β`
η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ`
θ. Ακόλουθος Πρεσβείας
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου είναι οκτακόσιες (800) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής:
α. Πρέσβυς, θέσεις 20,
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α` και
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β`, θέσεις 165,
δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α` και
ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β`, θέσεις 240,
στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α`,
ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β` και
η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ, θέσεις 290,
θ. Ακόλουθος Πρεσβείας, θέσεις 85.
Οι θέσεις των Γραμματέων Πρεσβείας Α`, Β` και Γ`, των Συμβούλων Πρεσβείας Α` και Β`, καθώς και των Πληρεξουσίων Υπουργών Α` και Β` είναι ενιαίες.
3. Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία.
4. Η ιδιότητα του διπλωματικού υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μέλους ΔΕΠ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 164
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό
1. Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα και στις Αρχές του Εξωτερικού προΐστανται υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
2. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους, ως ακολούθως:
Πρέσβυς: προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας.
Πληρεξούσιος Υπουργός Α`: προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας ή Πρεσβευτής – Σύμβουλος στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες Ε.Ε. και Ο.Η.Ε..
Πληρεξούσιος Υπουργός Β`: προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας ή Πρεσβευτής – Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Γενικός Πρόξενος.
Σύμβουλος Πρεσβείας Α`: Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρεσβευτής – Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία, εφόσον έχει συμπληρώσει εξαετή υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό ή Γενικός Πρόξενος.
Σύμβουλος Πρεσβείας Β`: Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Γενικός Πρόξενος ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου.
Γραμματέας Πρεσβείας Α`: Α` Γραμματέας σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας.
Γραμματέας Πρεσβείας Β`: Β` Γραμματέας σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας.
Γραμματέας Πρεσβείας Γ`: Γ` Γραμματέας Πρεσβείας σε Πρεσβεία ή Υποπρόξενος σε προξενική αρχή ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας.

Άρθρο 165
Ειδικά Προσόντα διορισμού
Για το διορισμό σε θέση Ακολούθου Πρεσβείας απαιτείται, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137, επιτυχής αποφοίτηση από τη Διπλωματική Ακαδημία.

Άρθρο 166
Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίηση Ακολούθων Πρεσβείας
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, όσοι αποφοιτούν επιτυχώς από τη Διπλωματική Ακαδημία διορίζονται σε θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας, κατά τη σειρά της τελικής κατάταξης τους.
2. Οι διοριζόμενοι, κατά την παρ. 1, Ακόλουθοι Πρεσβείας διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησής τους στη Διπλωματική Ακαδημία. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής υπηρεσίας και εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας μετά το διορισμό τους, κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση.
Για το σκοπό αυτόν λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις των προϊσταμένων των Διευθύνσεων στις οποίες υπηρέτησαν οι κρινόμενοι και τα λοιπά στοιχεία του μητρώου τους.
3. Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά.
Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 167
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου απαιτείται:
α. από το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, στον οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία,
β. από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ` στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β`, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
Για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στον βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ, εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας.
γ. από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β` στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α`, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
δ. από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α` στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β`, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
ε. από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β` στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
στ. από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α` στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
ζ. από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
η. από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` στο βαθμό του Πρέσβεως, συνολική οκταετής υπηρεσία στους βαθμούς του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` και του Πληρεξουσίου Υπουργού Α`, από την οποία τρία έτη, τουλάχιστον, στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α`.
2. α. Η προαγωγή από το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθμό του Γραμματέως Πρεσβείας Γ΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β. Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ` έως το βαθμό του Γραμματέως Πρεσβείας Α` ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
γ. Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ διενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν επιτυχίας του υπαλλήλου σε δοκιμασία η οποία οργανώνεται από τη Διπλωματική Ακαδημία, συνεκτιμωμένων των φύλλων αξιολόγησης.
δ. Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β` στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α` ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
ε. Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α` στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.
Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου για να προαχθούν στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β`, πρέπει να έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον μία φορά, σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 169, ή σε χώρες ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζονταν με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και τέσσερα τουλάχιστον έτη σε διπλωματική αρχή, τρία έτη σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο, δύο έτη σε Διεύθυνση, η οποία ασχολείται με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή δύο έτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η υποχρέωση τριετούς υπηρεσίας σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο και διετούς υπηρεσίας σε Διεύθυνση, η οποία ασχολείται με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει για τους υπαλλήλους που εισήλθαν στο Διπλωματικό Κλάδο μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3566/2007, ενώ για τους λοιπούς υπηρετούντες υπαλλήλους ισχύει η υποχρέωση διετούς υπηρεσίας σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο.
στ. Η προαγωγή από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` ενεργείται με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
ζ. Η προαγωγή από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` στο βαθμό του Πρέσβεως ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 168
Προαγωγές
1. Οι Προαγωγές από το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ`, από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ` στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β`, από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β` στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α`, καθώς και από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β` στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α`, ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
3. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α` στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β` ενεργούνται, κατ` εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθόσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ` αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ημερομηνία διορισμού του και κατόπιν επιτυχίας στην δοκιμασία που περιγράφεται στο άρθρο 167 παρ. 2 περίπτ. γ΄.
4. Οι προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` και από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` στο βαθμό του Πρέσβεως ενεργούνται κατ` απόλυτη εκλογή με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθόσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ` αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του.
5. Αν ο υπάλληλος που κρίνεται για προαγωγή μέχρι και το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ότι στερείται των προσόντων για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, τρεις φορές συνεχώς και αφού την τρίτη φορά κληθεί προς ακρόαση, παραμένει στο βαθμό που κατέχει μέχρι συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.
6. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ` έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.

Άρθρο 169
Μεταθέσεις
1. Οι διπλωματικοί υπάλληλοι μετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες προς το βαθμό τους.
2. Οι μεταθέσεις των διπλωματικών υπαλλήλων ενεργούνται μέχρι το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α` με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους, η μετάθεση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών και ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας παραμένουν στην ίδια αρχή για δύο (2) τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα (4). Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4. Η παραμονή του διπλωματικού υπαλλήλου στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, συντάσσεται πίνακας αρχών ειδικών συνθηκών, υποκατηγορία των οποίων είναι οι αρχές δυσμενών συνθηκών. Ο εν λόγω πίνακας ενημερώνεται, υποχρεωτικώς, ανά διετία. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
5. α. Οι διπλωματικοί υπάλληλοι μετατίθενται, υποχρεωτικώς, στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχόμενα σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή εφόσον ο διπλωματικός υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου. Υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή οκταετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό και τους υπαλλήλους των λοιπών κλάδων με αντίστοιχο βαθμό.
β. Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών.
6. α. Οι μεταθέσεις των διπλωματικών υπαλλήλων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Οι μεταθέσεις στο νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο.
Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
β. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των διπλωματικών υπαλλήλων μέχρι το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α`, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
7. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διατύπωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του:
α. την αίτηση του υπαλλήλου,
β. τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ. την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,
δ. την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε. τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ. τις πιστοποιημένες ή αναγνωρισμένες από τη Διπλωματική Ακαδημία επαγγελματικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, πλην των εχόντων πρεσβευτικό βαθμό, δεν μετατίθενται σε πόλη, στην οποία έχουν ήδη υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από τη μετάθεση τους από αυτή.
9. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ` εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου μπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
10. Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό διπλωματικούς υπαλλήλους που υπηρετούν ως προϊστάμενοι διπλωματικών αρχών.
11. Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί διπλωματικών υπαλλήλων.

Άρθρο 170
Διπλωματικοί υπάλληλοι στη διάθεση του Υπουργού
1. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με πρεσβευτικό βαθμό, είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, μετά την πάροδο του οποίου τοποθετούνται σε θέση της Κεντρικής ή της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Ομοίως στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται να τίθενται επί τιμή υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, για την κάλυψη αναγκών σε περίοδο προεδρίας Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων ή σε περιπτώσεις άλλων εκτάκτων αναγκών.
2. Η θέση υπαλλήλου στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών και η ανάκληση αυτής ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
3. Σε υπαλλήλους, που τελούν στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα σε διεθνείς οργανισμούς, σε συνέδρια, σε επιτροπές ή σε άλλες υπηρεσίες εντός ή εκτός των ορίων του κράτους. Κατά το χρονικό διάστημα της διάθεσής τους στον Υπουργό Εξωτερικών, οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν τη σειρά αρχαιότητας και τα προς προαγωγή δικαιώματα τους, λαμβάνουν δε τις αποδοχές του βαθμού τους, καθώς επίσης και, σε περίπτωση υπηρεσίας στο εξωτερικό, αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ή ημερήσια αποζημίωση.

Άρθρο 171
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή (35 έτη) πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία στον Κλάδο. Εάν οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη (35 έτη) υπηρεσίας στον Κλάδο αυτόν, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε για το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού, ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο.
3. Ως ημέρα που συμπληρώνεται το όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους.
4. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 137. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
5. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό επί δύο (2) έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Άρθρο 172
Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντες διπλωματικούς υπαλλήλους
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεις ή Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α` ή Β`, που αποχωρούν ή έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία, μετά από τριακονταετή υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών, μπορεί να διατηρούν, επί τιμή, το βαθμό, με τον οποίο αποχωρούν ή αποχώρησαν. Σε αυτούς μπορεί να απονέμεται λόγω εξαιρετικών υπηρεσιών και ο αμέσως ανώτερος βαθμός επί τιμή.

Άρθρο 173
Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να διορίζονται έως δεκαπέντε Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων, οι οποίοι υποχρεούνται να αποστέλλουν ετήσιο απολογισμό δράσης στον Υπουργό Εξωτερικών κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου επομένου έτους. Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων διορίζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με ανάθεση συγκεκριμένου έργου, συναφούς με τη δράση που έχουν ήδη επιδείξει και χάριν της οποίας διορίζονται.
2. Στις θέσεις της παρ. 1 διορίζονται εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας, του πνεύματος ή της κοινωνίας, που αποδεδειγμένα έχουν δράσει για την διασφάλιση ή/και την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων, σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο.
3. Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων εξαιρούνται της μονιμότητας και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις της επετηρίδας του Διπλωματικού Κλάδου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών του βαθμού του εν ενεργεία Πρέσβεως, εκτός εάν παραιτηθούν από την προβλεπόμενη αμοιβή και από το σύνολο των αποδοχών της θέσης υποβάλλοντας τη δήλωση του Άρθρου Δεύτερου του ν. 4104/2013 (Α΄ 2).
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, απαλλάσσονται οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων από τα καθήκοντά τους.

Τμήμα 2 – Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 174
Βαθμοί και Θέσεις
1. Το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας κατατάσσεται στους ακόλουθους βαθμούς:
α. Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α` που αντιστοιχούν μισθολογικά και βαθμολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` του Διπλωματικού Κλάδου.
β. Νομικός Σύμβουλος Β`, που αντιστοιχεί μισθολογικά και βαθμολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` του Διπλωματικού Κλάδου.
γ. Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, που αντιστοιχεί μισθολογικά και βαθμολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α του Διπλωματικού Κλάδου.
δ. Εισηγητής, που αντιστοιχεί μισθολογικά και βαθμολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α` του Διπλωματικού Κλάδου.
2. Οι οργανικές θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι εξήντα εννέα (69) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής:
α. Νομικός Σύμβουλος Α` και Νομικός Σύμβουλος Β`: είκοσι πέντε (25)
β. Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος: είκοσι έξι (26)
γ. Εισηγητής: δέκα οκτώ (18)
3. Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται και να ανακατανέμεται, κατά βαθμό, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

Άρθρο 175
Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμού
1. Τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) του άρθρου 22 καταλαμβάνουν πτυχιούχοι Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισοτίμου της αλλοδαπής, κατόπιν ειδικού διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος βαθμολόγησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια του ειδικού διαγωνισμού.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίζουν την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.
Οι επιτυχόντες στον κατά την προηγούμενη παράγραφο διαγωνισμό διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με το βαθμό του Εισηγητή.

Άρθρο 176
Προϊστάμενοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και των Τμημάτων
1. Στην Ειδική Νομική Υπηρεσία προΐσταται ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μια περαιτέρω θητεία, εν ενεργεία υπάλληλος από το επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ν.Υ. με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α`, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή με εικοσαετή ευδόκιμη υπηρεσία στην παλαιά Ε.Ν.Υ. ή στην παλαιά Ειδική Νομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται σε κάθε Τμήμα ως Προϊστάμενος, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, υπάλληλος από το επιστημονικό προσωπικό με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α` και, σε περίπτωση που στο αντίστοιχο Τμήμα δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος Α`, με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β`.

Άρθρο 177
Προαγωγές
1. Η προαγωγή του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας στον αμέσως ανώτερο βαθμό διενεργείται από το βαθμό του Εισηγητή στο βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και από το βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β` και από το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β` στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α`, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Για την προαγωγή από το βαθμό του Εισηγητή στο βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου απαιτείται επταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Για την προαγωγή από το βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β` απαιτείται επταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Για την προαγωγή από το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β` στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α` απαιτείται τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
3. Οι προαγωγές, σε όλους τους βαθμούς, διενεργούνται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, κατ` εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση προαγωγής, συνεκτιμάται η συμμετοχή και απόδοση των υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού σε επιμορφωτικούς κύκλους, καθώς και οι επιστημονικοί τους τίτλοι και έργα. Τηρουμένου του άρθρου 146 περί αξιολόγησης, ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της δυνατότητας συνεργασίας με προϊσταμένους και υφισταμένους, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος καθώς και της απόδοσης ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
Οι κρίσεις για προαγωγή διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ` έτος, από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Άρθρο 178
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι υπάλληλοι, που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας αποχωρούν αυτοδικαίως από την Υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή (35 έτη) πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν ο υπάλληλος, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του, δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.
2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
3. Ως ημέρα γέννησης για την εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
Οι ανήκοντες στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, με τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντα τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας με βαθμό Ειδικού Νομικού Συμβούλου ή Νομικού Συμβούλου Α΄ επί δύο (2) έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Άρθρο 179
Απονομή βαθμού επί τιμή σε αποχωρούντες Ειδικούς Νομικούς Συμβούλους
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου σε όσους έχουν διατελέσει Ειδικοί Νομικοί Σύμβουλοι ή αποχωρούν με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α` της Ε.Ν.Υ.
2. Οι Επίτιμοι Νομικοί Σύμβουλοι διατηρούνται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, για την παροχή νομικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης αναγκών σε περιόδους προεδρίας διεθνών οργανισμών και διασκέψεων ή σε περιπτώσεις άλλων εκτάκτων αναγκών. Οι Επίτιμοι Νομικοί Σύμβουλοι δύνανται να λαμβάνουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 423/1994 (Α΄ 241) ειδική αποζημίωση.
3. Οι Επίτιμοι Νομικοί Σύμβουλοι εξομοιούνται με τους Νομικούς Συμβούλους Α’ όσον αφορά στην οριζόμενη από τις κείμενες γενικές διατάξεις ημερήσια αποζημίωση σε περιπτώσεις υπηρεσιακής μετακίνησης.

Άρθρο 180
Ειδικές ρυθμίσεις
Οι υπάλληλοι του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., που εντάχθηκαν στην Ειδική Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 14,15 και 16 του άρθρου 87 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (Α΄ 62) και είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου, καθώς και όσοι έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου κατά την είσοδο τους στην υπηρεσία, κατόπιν του ειδικού διαγωνισμού, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 175, διατηρούν, εφόσον το επιθυμούν, την ιδιότητα του δικηγόρου και τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Όσοι από αυτούς είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου, κατά την είσοδο τους στην υπηρεσία, την οποία και απώλεσαν λόγω του ασυμβίβαστου του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 419/1976 (Α΄ 221), ανακτούν, αυτοδικαίως, την ιδιότητα αυτή και λογίζονται ότι τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, από την ημερομηνία επανάκτησης της ιδιότητας αυτής.

Τμήμα 3 – Κλάδος Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 181
Βαθμοί και θέσεις
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων κατατάσσονται στους ακόλουθους βαθμούς:
α. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής – Σύμβουλος Α`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α` του Διπλωματικού Κλάδου.
β. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής – Σύμβουλος Β`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β` του Διπλωματικού Κλάδου.
γ. Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος Α`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α` του Διπλωματικού Κλάδου.
δ. Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος Β`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β` του Διπλωματικού Κλάδου.
2. Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων είναι ογδόντα πέντε (85) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
α. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής – Σύμβουλος Α` και
β. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής – Σύμβουλος Β`, θέσεις πενήντα (50)
γ. Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος Α` και
δ. Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος Β`, θέσεις τριάντα πέντε (35)
Οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων – Συμβούλων Β` και Α` καθώς και οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών – Συμβούλων Β` και Α` είναι ενιαίες.
3. Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλονται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία.

Άρθρο 182
Καθήκοντα
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Αντικείμενο εργασίας είναι η παρακολούθηση και ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα των τομέων ειδίκευσής τους, η υποβολή ενυπόγραφων αναλύσεων και εισηγήσεων και η προώθηση των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί σε θέματα των τομέων ειδίκευσης τους. Δύνανται να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις, και βάσει της ειδίκευσης να εκπροσωπούν το Υπουργείο σε Ομάδες Εργασίας, Επιτροπές και λοιπές συσκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων έχουν σαφή ειδικότητα, φέρουν ως προσδιορισμό την ειδικότητα αυτή και ασκούν καθήκοντα συναφή με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο έχουν προσληφθεί. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι ειδικότητες του Κλάδου των Εμπειρογνωμόνων. Οι υπάλληλοι του κλάδου με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβούλου Α` ή Β` είναι δυνατόν να ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου και στο Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής.
3. Η ιδιότητα του υπαλλήλου του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μέλους ΔΕΠ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Οι υπάλληλοι του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων ενημερώνονται για τις διεθνείς και περιφερειακές ή γεωγραφικές θεσμικές εξελίξεις και το επιστημονικό γίγνεσθαι διεθνώς, τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία και παρακολουθούν εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκά σεμινάρια ή συνέδρια ή άλλα επαγγελματικά προγράμματα στα αντικείμενα ειδίκευσης τους και συμμετέχουν σε αυτά ενεργητικά. Συνεργάζονται με ειδική άδεια της υπηρεσίας με σχολές ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, με δυνατότητα μετάθεσης στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με εκδιδόμενο προς τούτο προεδρικό διάταγμα, συμπληρώνοντας την οργάνωση της εξωτερικής υπηρεσίας με την απαιτούμενη αντίστοιχη ειδίκευση. Το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων στην Εξωτερική Υπηρεσία, ανά ειδικότητα, υπαγορεύονται από τις πραγματικές ανάγκες της κάθε αρχής.

Άρθρο 183
Διαδικασία και Ειδικά Προσόντα διορισμού
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν επιτυχίας του σε ειδικό διαγωνισμό, γραπτό και προφορικό, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Ο διαγωνισμός διενεργείται από Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και στην οποία μετέχουν και μέλη ΔΕΠ με αντίστοιχη επιστημονική ειδίκευση. Η Επιτροπή αξιολογεί τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων σε συνάφεια με τα προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη, την επαγγελματική εμπειρία καθώς και το συνολικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο των υποψηφίων επί τη βάσει του υποβληθέντος φακέλου σε συνδυασμό με τη γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων. Ένταξη ή μετάταξη υπαλλήλων από άλλους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης δεν επιτρέπεται. Η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, πανελλαδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
3. Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Εμπειρογνωμόνων πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα προσόντα του άρθρου 137, και: α) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής που απαιτείται από την ειδίκευση, με τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσής τους, ή κατοχή διδακτορικού διπλώματος με τριετή επαγγελματική εμπειρία στην προκυρησσόμενη θέση και β) άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση άλλης γλώσσας που τυχόν απαιτείται από την ειδίκευση. Υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων μπορούν να είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της προκήρυξης πρόσληψης.

Άρθρο 184
Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων απαιτείται:
α. από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Β` στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α`, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
β. από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α` στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Β`, πενταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
γ. από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή -Συμβούλου Β` στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α`, τετραετή υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
2. α. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις, από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Β` στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α`, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β. Η προαγωγή από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α` στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Β` ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.
γ. Η προαγωγή από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Β` στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α` ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ημερομηνία διορισμού του.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων μπορούν να τίθενται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 170.

Άρθρο 185
Προαγωγές
1. Οι Προαγωγές από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Β` στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α`, ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας τους. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
2. Οι προαγωγές, από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α` στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Β`, καθώς και από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Β` στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α` ενεργούνται κατ` εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ` όσον αφορά τους επιλεγέντες, προκρίνονται δε, κατ` αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
3. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του.
4. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ` έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Άρθρο 186
Μεταθέσεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων δύνανται να μετατίθενται σε θέσεις αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, η σύνθεση των οποίων προβλέπει οργανική θέση Εμπειρογνώμονα.
2. Οι μεταθέσεις των Εμπειρογνωμόνων ενεργούνται μέχρι το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α` με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Για τους έχοντες βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α` και Β` υπαλλήλους, η μετάθεση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία (3) τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα (4) έτη. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει την τετραετία δύναται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους. Οι υπάλληλοι του εν λόγω Κλάδου, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, έχουν τη διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους, και ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν, με το διπλωματικό βαθμό προς τον οποίο εξομοιούνται, προστιθέμενης της φράσης «Εμπειρογνώμων..», με τον προσδιορισμό της ειδικότητας τους.
4. Η παραμονή υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 189, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας.
Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
5.α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων μετατίθενται, υποχρεωτικώς, στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχόμενα σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του Κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή οκταετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή-Συμβούλου Α` και Β`.
β. Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών.
6. α. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων.
β. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων μέχρι το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α`, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
7. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του:
α. την αίτηση του υπαλλήλου,
β. τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ. την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,
δ. την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε. τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ. τις πιστοποιημένες ή αναγνωρισμένες από τη Διπλωματική Ακαδημία επαγγελματικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρηση τους από αυτή.
9. Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους Εμπειρογνώμονες που έχουν το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α` και Β`.
10. Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 187
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία.
Εάν οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως ημέρα που συμπληρώνεται το όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους.
3. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 137. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
4. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού, ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο.
5. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α΄, επί δύο (2) έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.
6. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α΄, οι οποίοι αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, μπορούν να διατηρούν επί τιμή το βαθμό με τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει.

Τμήμα 4 – Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Άρθρο 188
Βαθμοί και θέσεις
1. Οι βαθμοί του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι οι εξής:
α. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` του Διπλωματικού Κλάδου.
β. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` του Διπλωματικού Κλάδου.
γ. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α` του Διπλωματικού Κλάδου.
δ. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β` του Διπλωματικού Κλάδου.
ε. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α` του Διπλωματικού Κλάδου.
στ. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β` του Διπλωματικού Κλάδου.
ζ. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ` του Διπλωματικού Κλάδου.
η. Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας του Διπλωματικού Κλάδου.
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι διακόσιες πέντε (205) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής:
α. Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και
β. Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β`, θέσεις είκοσι δύο (22).
γ. Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και
δ. Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β`, θέσεις ογδόντα πέντε (85).
ε. Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και
στ. Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` και
ζ. Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ` και
η. Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, θέσεις ενενήντα οκτώ (98).
Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β`, οι θέσεις των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β`, καθώς και των Γραμματέων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, Β`, Γ` και των Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι ενιαίες.
3. Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία.

Άρθρο 189
Ειδικά προσόντα διορισμού – μονιμοποίηση
Στον Κλάδο υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διορίζονται απόφοιτοι του τμήματος εξειδίκευσης υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Απαραίτητο τυπικό προσόν για την εισαγωγή στο τμήμα υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ΕΣΔΔΑ είναι η άριστη γνώση, διαπιστούμενη με εξέταση, της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί κάθε έτος στην ΕΣΔΔΑ τις ανάγκες του σε αποφοίτους του τμήματος υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αυτής. Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών του τμήματος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην ΕΣΔΔΑ θεωρείται, κατά τις κείμενες διατάξεις περί ΕΣΔΔΑ, ως χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας και δεν απαιτείται για τη μονιμοποίηση απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Οι διοριζόμενοι ως Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τοποθετούνται, μετά την αποφοίτησή τους από την ΕΣΔΔΑ, στην Κεντρική Υπηρεσία και παραμένουν σε αυτή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Άρθρο 190
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές.
Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, εντάσσονται στο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής και τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους, ως ακολούθως:
α. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β`: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή γραφείο συνδέσμου όπου υφίστανται οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού και σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Ο.Ε.Υ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο γραφείο, στην αρχή όπου τοποθετούνται.
β. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β`: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσμου ή σε Γενικό Προξενείο, όπου υφίσταται οργανική θέση του Κλάδου αυτού και σε θέση Προϊσταμένου Γραφείου Ο.Ε.Υ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο Γραφείο, στην Αρχή όπου τοποθετούνται.
γ. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, Β` και Γ`: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσμου ή Γενικό Προξενείο ή Προξενείο, όπου υφίσταται οργανική θέση του κλάδου.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό έχουν τη διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους, και ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν, με το διπλωματικό βαθμό προς τον οποίο εξομοιούνται, προστιθεμένης της φράσης «Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων».
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Ο.Ε.Υ. όταν υπηρετούν στο εσωτερικό τοποθετούνται ιδίως στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και τις υπαγόμενες σε αυτήν Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και Περιφερειακές Υπηρεσίες και μπορούν να ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Τμήματος στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

Άρθρο 191
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται:
α. από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ`, διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, διάστημα στο οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στο Τμήμα Εξειδίκευσης Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
β. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ` στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β`, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
Για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στον βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ`, εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας
γ. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
δ. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
ε. από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
στ. από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
ζ. από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών Υποθέσεων Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` εάν δεν έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον μία φορά, σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 189 ή σε χώρα ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζονταν με βάση τις διατάξεις που ίσχυσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του και εάν δεν έχουν διατελέσει Επικεφαλής Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
3. α. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β. Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
γ. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις μεταξύ των βαθμών των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` και Α` ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
δ. Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.
ε. Η προαγωγή από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.

Άρθρο 192
Προαγωγές
1. Οι Προαγωγές από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
3. Οι Προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν επιτυχίας του υπαλλήλου σε δοκιμασία η οποία οργανώνεται από τη Διπλωματική Ακαδημία, συνεκτιμωμένων των εκθέσεων αξιολόγησης.
4. Οι Προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` ενεργούνται κατ` εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Προκρίνονται κατ` αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιμη υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ημερομηνία διορισμού του.
5. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` ενεργούνται κατ` απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται.
6. Το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
7. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ` έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.

Άρθρο 193
Μεταθέσεις
1. Οι υπάλληλοι τού Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες προς το βαθμό τους.
2. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθμό Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, η μετάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` ή Β`, η μετάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία (3) τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα (4). Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει την τετραετία, δύναται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας.
4. Η παραμονή των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 169, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, του δε ανώτατου μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου.
5.α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή οκταετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β`.
β. Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών.
6. α. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
β. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων μέχρι του βαθμού του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
7. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του:
α. την αίτηση του υπαλλήλου,
β. τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ. την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,
δ. την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε. τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ. τις πιστοποιημένες ή αναγνωρισμένες από τη Διπλωματική Ακαδημία επαγγελματικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρηση τους από αυτή.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ` εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
10. Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β` υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.
11. Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Άρθρο 194
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία.
Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως ημέρα που συμπληρώνεται το όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους.
3. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 137. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
4. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο.

5. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του Κλάδου Ο.Ε.Υ. με βαθμό Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Α΄, επί δύο (2) έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.
6. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, οι υπάλληλοι του Κλάδου Ο.Ε.Υ. με βαθμό Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Α΄, οι οποίοι αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει, μπορούν να διατηρούν επί τιμή το βαθμό με τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει.

Τμήμα 5 – Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

Άρθρο 195
Βαθμοί και θέσεις του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας
1. Οι βαθμοί των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι οι εξής:
α) Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Α`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` του Διπλωματικού Κλάδου.
β) Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Β`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` του Διπλωματικού Κλάδου.
γ) Σύμβουλος Επικοινωνίας Α`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α` του Διπλωματικού Κλάδου.
δ) Σύμβουλος Επικοινωνίας Β` , που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β` του Διπλωματικού Κλάδου.
ε) Γραμματέας Επικοινωνίας Α`, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α` του Διπλωματικού Κλάδου.
στ) Γραμματέας Επικοινωνίας Β` , που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β` του Διπλωματικού Κλάδου.
ζ) Γραμματέας Επικοινωνίας Γ` , που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ` του Διπλωματικού Κλάδου.
η) Ακόλουθος Επικοινωνίας, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας του Διπλωματικού Κλάδου.
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι διακόσιες (200) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
α) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α` και
β) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β’, θέσεις δέκα (10)
γ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α` και
δ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β`, θέσεις εξήντα πέντε (65)
ε) Γραμματείς Επικοινωνίας Α`
στ) Γραμματείς Επικοινωνίας Β`
ζ) Γραμματείς Επικοινωνίας Γ` και
η) Ακόλουθοι Επικοινωνίας, θέσεις εκατόν είκοσι πέντε (125)
3. Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α` και Β`, των Συμβούλων Επικοινωνίας Α` και Β` και των Γραμματέων Επικοινωνίας Α`, Β` και Γ’ και Ακολούθων Επικοινωνίας είναι ενιαίες.
4. Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων μπορεί να μεταβάλλεται κατά βαθμό με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία.

Άρθρο 196
Πλήρωση θέσεων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας
1. Ο Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στελεχώνεται από τους αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως μετονομάστηκε το Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας της εν λόγω Σχολής. Οι διοριζόμενοι ως Ακόλουθοι Επικοινωνίας τοποθετούνται, μετά την αποφοίτηση τους από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στην Κεντρική Υπηρεσία και παραμένουν σε αυτή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.
2.Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί κάθε έτος στην ΕΣΔΔΑ τις ανάγκες του σε αποφοίτους του τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας αυτής. Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών του τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στην ΕΣΔΔΑ θεωρείται, κατά τις κείμενες διατάξεις περί ΕΣΔΔΑ, ως χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας και δεν απαιτείται για τη μονιμοποίηση απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Άρθρο 197
Θέσεις και Καθήκοντα κατά βαθμό
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας όταν υπηρετούν στο εσωτερικό τοποθετούνται ιδίως:
α) στην Ε’ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων,
β) στο Διπλωματικό Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού Εξωτερικών, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, στις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Αυτοτελή Γραφεία που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών,
γ) στο Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργού και στα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό εντάσσονται στο προσωπικό της Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής και τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους, ως ακολούθως:
α. Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Α` και Β`: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή γραφείο συνδέσμου όπου υφίστανται οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού και σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Δ.Δ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο γραφείο, στην αρχή όπου τοποθετούνται.
β. Σύμβουλος Επικοινωνίας Α` και Β`: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσμου ή σε Γενικό Προξενείο, όπου υφίσταται οργανική θέση του Κλάδου αυτού και σε θέση Προϊσταμένου Γραφείου Δ.Δ. ή σε Γραφείο Δ.Δ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο Γραφείο, στην Αρχή όπου τοποθετούνται.
γ. Γραμματέας Επικοινωνίας Α`, Β` και Γ`: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσμου ή Γενικό Προξενείο ή Προξενείο όπου υφίσταται οργανική θέση του κλάδου.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό έχουν τη διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους, και ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν, με το διπλωματικό βαθμό προς τον οποίο εξομοιούνται, προστιθεμένης της φράσης «Δημόσιας Διπλωματίας».

Άρθρο 198
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας απαιτείται:
α. από το βαθμό του Ακολούθου Επικοινωνίας στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Γ`, διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, διάστημα στο οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
β. από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Γ’ στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
γ. από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β` στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
δ. από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α` στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
ε. από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β` στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
στ. από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
ζ. από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β` εάν δεν έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον μία φορά, σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 169, ή σε χώρα ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζοντο με βάση τις διατάξεις που ίσχυσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3566/2007 και εάν δεν έχουν διατελέσει Επικεφαλής Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
3. α. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις από το βαθμό του Ακολούθου Επικοινωνίας έως και στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α` ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β. Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α` στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β` ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
γ. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις μεταξύ των βαθμών των Συμβούλων Επικοινωνίας Β` και Α` ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
δ. Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β` ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.
ε. Η προαγωγή από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α` ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.

Άρθρο 199
Προαγωγές
1. Οι Προαγωγές από το βαθμό του Ακολούθου Επικοινωνίας έως και το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α` και από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β` στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α` ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
3. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α` στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β` διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν επιτυχίας του υπαλλήλου σε δοκιμασία η οποία οργανώνεται από τη Διπλωματική Ακαδημία.
4. Οι προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β` ενεργούνται κατ` εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Προκρίνονται κατ` αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιμη υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ημερομηνία διορισμού του.
5. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α` ενεργούνται κατ` απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται.
6. Το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α`, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
7. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ` έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.

Άρθρο 200
Μεταθέσεις
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες προς το βαθμό τους.
2. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθμό Ακολούθου Επικοινωνίας έως και Συμβούλου Επικοινωνίας Α`, η μετάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α` ή Β`, η μετάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4. Η παραμονή των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 169, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, του δε ανώτατου μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου.
5.α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεως του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή οκταετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτησή του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α` και Β`.
β. Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών.
6. α. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
β. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων μέχρι του βαθμού του Συμβούλου Επικοινωνίας Α`, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
7. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του:
α. την αίτηση του υπαλλήλου,
β. τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ. την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,
δ. την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε. τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ. οι πιστοποιημένες ή οι αναγνωρισμένες από τη Διπλωματική Ακαδημία επαγγελματικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρηση τους από αυτή.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ` εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
10. Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α` και Β` υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
11. Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

Άρθρο 201
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι διοριζόμενοι μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως ημέρα που συμπληρώνεται το όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους.
3. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 137. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
4. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο.
5. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, επί δύο (2) έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.
6. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Α΄, οι οποίοι αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει, μπορούν να διατηρούν επί τιμή το βαθμό με τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει.

Τμήμα 6 – Κλάδος Διοικητικού Προξενικού

Άρθρο 202
Βαθμοί και θέσεις
1. Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού είναι οι εξής:
α. Διευθυντής Α΄
β. Διευθυντής Β΄
γ. Τμηματάρχης Α΄
δ. Τμηματάρχης Β΄
ε. Γραμματέας Α΄
στ. Γραμματέας Β΄
ζ. Γραμματέας Γ΄
η. Γραμματέας Δ΄
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού είναι τριακόσιες ογδόντα (380) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής:
α. Διευθυντής Α΄ και
β. Διευθυντής Β΄, θέσεις σαράντα (40)
γ. Τμηματάρχης Α΄ και
δ. Τμηματάρχης Β΄ και
ε. Γραμματέας Α΄ και
στ. Γραμματέας Β΄ και
ζ. Γραμματέας Γ΄ και
η. Γραμματέας Δ΄, θέσεις τριακόσιες σαράντα (340)
3. Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Άρθρο 203
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού ασκούν, μετά από ανάθεση, μορφωτικά καθήκοντα, καθώς και όλα τα καθήκοντα διοικητικής, προξενικής και γραμματειακής φύσης που ανάγονται στη λειτουργία της αρχής όπου υπηρετούν, όπως, μεταξύ άλλων, χρήση και επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, αρχειοθέτηση, καθώς, επίσης, και τα κάθε είδους καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργία της αρχής και την εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους.
Με απόφαση του προϊσταμένου είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης της αρχής στην οποία υπηρετούν, κατά τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού.
Στις πρεσβευτικές αρχές όπου λειτουργούν προξενικά γραφεία, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της αρχής, να ανατίθενται σε υπάλληλο του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού καθήκοντα επικεφαλής του προξενικού γραφείου. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος της αρχής αναθέτει τα καθήκοντα αυτά στον αρχαιότερο σε βαθμό υπάλληλο του κλάδου, εκτός εάν κρίνει διαφορετικά, με αιτιολογημένη απόφαση του, η οποία γνωστοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία.
3. Στους ανωτέρω υπαλλήλους ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με το βαθμό τους.

Άρθρο 204
Ειδικά Προσόντα διορισμού
1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
β. Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού.
γ. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.
Η πρόσληψη γίνεται βάσει των γενικών περί προσλήψεων διατάξεων που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου.
2. Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στον εισαγωγικό βαθμό που προβλέπεται για τον κλάδο, βάσει των διατάξεων του παρόντος, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωση της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διορίζονται στο βαθμό του Γραμματέα Α΄, με πλεονάζοντα χρόνο τον χρόνο φοίτησής τους στην ΕΣΔΔΑ. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος διορίζονται στον βαθμό Γραμματέα Α΄ και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στο βαθμό του Γραμματέα Β΄. Η παραμονή στον εισαγωγικό βαθμό διαρκεί δύο συναπτά έτη τουλάχιστον, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
3. Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά.
Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 205
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού απαιτείται:
α. από το βαθμό του Γραμματέα Δ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Γ΄, διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, .
β. από το βαθμό του Γραμματέα Γ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
γ. από το βαθμό του Γραμματέα Β` στο βαθμό του Γραμματέα Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
δ. από το βαθμό του Γραμματέα Α` στο βαθμό του Τμηματάρχη Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
ε. από το βαθμό του Τμηματάρχη Β` στο βαθμό του Τμηματάρχη Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
στ. από το βαθμό του Τμηματάρχη Α` στο βαθμό του Διευθυντή Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, και συνολικά δεκαπέντε (15) έτη πραγματικής υπηρεσίας στον συγκεκριμένο Κλάδο.
ζ. από το βαθμό του Διευθυντή Β` στο βαθμό του Διευθυντή Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
2. Σε περίπτωση αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη, μειώνεται κατά έξι (6) έτη. Σε περίπτωση κτήσης διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά έξι (6) έτη. Σε περίπτωση κτήσης μεταπτυχιακού τίτλου διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά δύο (2) έτη. Εάν ο υπάλληλος διαθέτει και διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο, λαμβάνεται υπόψη μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Αν ο υπάλληλος κατέχει περισσότερους του ενός μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

Άρθρο 206
Προαγωγές
1. Οι Προαγωγές από το Βαθμό του Γραμματέα Δ΄ έως και το βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ διενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
3. Οι προαγωγές από το Βαθμό Τμηματάρχη Α΄ στο βαθμό του Διευθυντή Β΄ και από το βαθμό του Διευθυντή Β΄ στο βαθμό του Διευθυντή Α΄ ενεργούνται κατ` εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ` όσον αφορά τους επιλεγέντες, εφόσον υφίστανται κενές οργανικές θέσεις.
Προκρίνονται δε, κατ` αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ημερομηνία διορισμού του.
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.
5. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ` έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Άρθρο 207
Μεταθέσεις
1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού ενεργούνται, για όλους τους βαθμούς, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία (3) τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από πέντε (5). Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει την πενταετία, δύναται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη συμπλήρωση εξαετίας.
Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Η παραμονή των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 189, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4.α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού μετατίθενται, υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή δεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β. Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών.
5. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
6. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης γνωστοποιεί εγγράφως, μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
7. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του:
α. την αίτηση του υπαλλήλου,
β. τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ. την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,
δ. την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε. τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ. τις πιστοποιημένες ή αναγνωρισμένες από τη Διπλωματική Ακαδημία επαγγελματικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ` εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού μπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρηση τους από αυτή.
10. Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού.

Άρθρο 208
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Ο υπάλληλος αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας του.

Τμήμα 7 – Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Άρθρο 209
Βαθμοί και θέσεις
1. Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι οι εξής:
α. Διευθυντής Α΄
β. Διευθυντής Β΄
γ. Τμηματάρχης Α΄
δ. Τμηματάρχης Β΄
ε. Γραμματέας Α΄
στ. Γραμματέας Β΄
ζ. Γραμματέας Γ΄
η. Γραμματέας Δ΄
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι εκατόν ογδόντα πέντε (185) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής:
α. Διευθυντής Α` και
β. Διευθυντής Β`, θέσεις είκοσι πέντε (25)
γ. Τμηματάρχης Α΄ και
δ. Τμηματάρχης Β΄ και
ε. Γραμματέας Α΄ και
στ. Γραμματέας Β΄ και
ζ. Γραμματέας Γ΄ και
η. Γραμματέας Δ΄, θέσεις εκατόν εξήντα (160).
3. Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Άρθρο 210
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής ασκούν όλα τα καθήκοντα, τα οποία έχουν σχέση με την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, την ασφαλή διαχείριση συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής (ΣΕΠ), ευρωπαϊκών και διεθνών συστημάτων και δικτύων, τη διαχείριση κρυπτοϋλικού, την κυβερνοασφάλεια, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στους τομείς επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και πληροφορικής, τη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση, καθώς και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού σε όλες τις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών στο εσωτερικό και των διπλωματικών και προξενικών αρχών στο εξωτερικό.
3. Στους ανωτέρω ανατίθενται, όταν υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 2, και άλλα καθήκοντα, όπως οικονομικής διαχείρισης, γραμματειακής υποστήριξης, αρχειοθέτησης, διεκπεραίωσης εγγράφων κ.ά., κατά την κρίση του προϊσταμένου της αρχής.

Άρθρο 211
Ειδικά Προσόντα διορισμού
1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού.
β. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού.
Η πρόσληψη διενεργείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν ειδικού διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται τουλάχιστον μια φορά κατ` έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
Σε περίπτωση περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες θέσεις καταρτίζεται σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος ισχύει για ένα έτος. Η ισχύς του πίνακα μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στο βαθμό του Γραμματέα Δ΄ για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωση της, κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης διορίζονται στο βαθμό του Γραμματέα Α΄, με πλεονάζοντα χρόνο τον χρόνο φοίτησής τους στην ΕΣΔΔΑ. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος διορίζονται στον βαθμό Γραμματέα Α΄ και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στο βαθμό του Γραμματέα Β΄. Η παραμονή στον εισαγωγικό βαθμό διαρκεί δύο συναπτά έτη τουλάχιστον, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
3. Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά.
Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 212
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής απαιτείται:
α. από το βαθμό του Γραμματέα Δ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Γ΄, διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
β. από το βαθμό του Γραμματέα Γ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
γ. από το βαθμό του Γραμματέα Β` στο βαθμό του Γραμματέα Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
δ. από το βαθμό του Γραμματέα Α` στο βαθμό του Τμηματάρχη Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
ε. από το βαθμό του Τμηματάρχη Β` στο βαθμό του Τμηματάρχη Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
στ. από το βαθμό του Τμηματάρχη Α` στο βαθμό του Διευθυντή Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
ζ. από το βαθμό του Διευθυντή Β` στο βαθμό του Διευθυντή Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
2. Σε περίπτωση αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά έξι (6) έτη. Σε περίπτωση κτήσης διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά έξι (6) έτη. Σε περίπτωση κτήσης μεταπτυχιακού τίτλου διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά δύο (2) έτη. Εάν ο υπάλληλος διαθέτει και διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο, λαμβάνεται υπόψη μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Αν ο υπάλληλος κατέχει περισσότερους του ενός μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

Άρθρο 213
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Δ΄ έως το βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
3. Οι προαγωγές από το βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ στο βαθμό του Διευθυντή Β` και από το βαθμό του Διευθυντή Β` στο βαθμό Διευθυντή Α` ενεργούνται κατ` εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ` όσον αφορά τους επιλεγέντες, εφόσον υφίστανται κενές οργανικές θέσεις. Προκρίνονται δε, κατ` αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ημερομηνία διορισμού του.
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται παντελώς των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψης της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.
5. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ` έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Άρθρο 214
Μεταθέσεις
1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής ενεργούνται, για όλους τους βαθμούς, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία (3) τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από πέντε (5). Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει την πενταετία, δύναται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη συμπλήρωση εξαετίας.
Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Η παραμονή των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 169, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4. α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής μετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεως του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή δεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β. Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών.
5. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
6. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί, εγγράφως, μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
7. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του:
α. την αίτηση του υπαλλήλου,
β. τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ. την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,
δ. την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε. τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ. τις πιστοποιημένες ή αναγνωρισμένες από τη Διπλωματική Ακαδημία επαγγελματικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ` εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής μπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρηση τους από αυτή.
10. Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

Άρθρο 215
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Ο υπάλληλος αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας του.

Τμήμα 8 – Κλάδος Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης

Άρθρο 216
Βαθμοί και θέσεις
1. Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης είναι οι εξής:
α. Τμηματάρχης Α΄
β. Τμηματάρχης Β΄
γ. Γραμματέας Α΄
δ. Γραμματέας Β΄
ε. Γραμματέας Γ΄
στ. Γραμματέας Δ΄
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης είναι τετρακόσιες εξήντα (460). Οι θέσεις αυτές είναι ενιαίες.
3. Ο συνολικός αριθμός είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Άρθρο 217
Θέσεις και Καθήκοντα
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης ασκούν καθήκοντα γραμματειακής, διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης, χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή, τηλεφωνητών και αρχειοφυλάκων, καθώς επίσης και τα πάσης φύσεως καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας αρχής και την εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους.
Με απόφαση του προϊσταμένου είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης της αρχής, στην οποία υπηρετούν, κατά τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού.

Άρθρο 218
Ειδικά Προσόντα διορισμού
1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α. Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
β. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού.
γ. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου και αρχειοθέτησης.
Η πρόσληψη γίνεται βάσει των γενικών περί προσλήψεων διατάξεων που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου.
2. Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωση της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση.
3. Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 219
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης απαιτείται:
α. από το βαθμό του Γραμματέα Δ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Γ΄, διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
β. από το βαθμό του Γραμματέα Γ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Β`, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
γ. από το βαθμό του Γραμματέα Β` στο βαθμό του Γραμματέα Α`, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
δ. από το βαθμό του Γραμματέα Α` στο βαθμό του Τμηματάρχη Β`, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
ε. από το βαθμό του Τμηματάρχη Β` στο βαθμό του Τμηματάρχη Α`, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
2. Η προαγωγή στον εκάστοτε αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 220
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης σε όλους τους βαθμούς ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
Για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ημερομηνία διορισμού του.

Άρθρο 221
Μεταθέσεις
1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης ενεργούνται, για όλους τους βαθμούς, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία (3) τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από πέντε (5). Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει την πενταετία, δύναται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη συμπλήρωση εξαετίας.
Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Η παραμονή των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 169, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας.
Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4.α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης μετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή δεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β. Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών.
5. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
6. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης γνωστοποιεί εγγράφως, μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
7. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του:
α. την αίτηση του υπαλλήλου,
β. τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ. την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,
δ. την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε. τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ. οι πιστοποιημένες ή αναγνωρισμένες από τη Διπλωματική Ακαδημία επαγγελματικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ’ εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης μπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρηση τους από αυτή.
10. Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.

Άρθρο 222
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Ο υπάλληλος αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας του.

Τμήμα 9 – Κλάδος Επιμελητών

Άρθρο 223
Βαθμοί και θέσεις
1. Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Επιμελητών είναι οι εξής:
α. Αρχιταξινόμος
β. Ταξινόμος
γ. Επιμελητής.
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επιμελητών είναι ογδόντα (80). Οι θέσεις είναι ενιαίες.
3. Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Άρθρο 224
Θέσεις και Καθήκοντα
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών υπηρετούν, αποκλειστικά, στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Αρχές, αποκλειόμενης της δυνατότητας μετάθεσης ή απόσπασής τους στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας, είναι δυνατόν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 147, να αποσπώνται σε αυτήν υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι ως άνω αποσπάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν το ένα (1) έτος κάθε φορά και, συνολικώς, τα έξι (6) έτη στο συνολικό διάστημα της υπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου αυτού.
Όσοι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει το ένα (1) έτος, δύναται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη συμπλήρωση διετίας.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών ασκούν όλα τα καθήκοντα που ανάγονται στη φύση του κλάδου τους και ιδίως:
α. εξυπηρετούν τα Γραφεία και Διευθύνσεις εντός και εκτός Υπουργείου, μεριμνούν για την ορθή λειτουργία των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και εκτελούν κάθε είδους εξωτερική εργασία συναφή προς την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
β. είναι αρμόδιοι για τη φύλαξη των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Αρχών και ελέγχουν την είσοδο και έξοδο ατόμων, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους,
γ. είναι αρμόδιοι για την κίνηση των αυτοκινήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και για κάθε εργασία σχετιζόμενη με την άρτια λειτουργία τους,
δ. μεριμνούν για τη μεταφορά αντικειμένων εντός και εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών,
ε. επιμελούνται της καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 225
Προσόντα διορισμού
1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Επιμελητών πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137, απολυτήριο Γυμνασίου.
Η πρόσληψη γίνεται βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων.
2. Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στο βαθμό του Επιμελητή για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωση της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση.
3. Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά.
Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 226
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Επιμελητών απαιτείται:
α. από το βαθμό του Επιμελητή στο βαθμό του Ταξινόμου, εννεαετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
β. από το βαθμό του Ταξινόμου στο βαθμό του Αρχιταξινόμου, εξαετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
2. Η προαγωγή στον εκάστοτε ανώτερο βαθμό ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 227
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές από το βαθμό του Επιμελητή έως και το βαθμό του Αρχιταξινόμου ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας τους. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ημερομηνία διορισμού του.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
3. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Ταξινόμου, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.

Άρθρο 228
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Ο υπάλληλος αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας του.

Τμήμα 10 – Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 229
Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υφίστανται τρεις (3) θέσεις σερβιτόρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις των οποίων δύναται να ανανεώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Στις αρχές του εξωτερικού υφίστανται θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχουν συσταθεί με το π.δ. 194/1998 (Α΄ 144), όπως ισχύει.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών, μπορεί να συσταθούν θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις οποίες περιλαμβάνονται θέσεις ιδιαιτέρων γραμματέων, διερμηνέων και μεταφραστών, οδηγών, κλητήρων, φυλάκων – θυρωρών, τηλεφωνητών, προσωπικού ασφαλείας, κηπουρών και οικιακού προσωπικού εν γένει.
Για τις ανάγκες των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μπορεί να συσταθούν και θέσεις πτυχιούχων επιστημονικών συνεργατών και εξειδικευμένων στελεχών.
Για τις θέσεις της παραγράφου αυτής προσλαμβάνονται, επιτοπίως, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας όπου εδρεύει η συγκεκριμένη αρχή, εφόσον γνωρίζουν την τοπική γλώσσα. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της εν λόγω αρχής. Με την κοινή αυτή απόφαση καθορίζεται και το ύψος της αντιμισθίας των ανωτέρω υπαλλήλων, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρχής, και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες αγοράς εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαρκείας δύο ετών, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής και η οποία δύναται να ανανεώνεται, κατ` εξαίρεση των κειμένων διατάξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι ως επιστημονικοί συνεργάτες και εξειδικευμένα στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διπλωματίας απαιτείται:
α. να είναι Έλληνες πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, ή πολίτες της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας,
β. να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή να έχουν επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης.
Γ. να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει η αρχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας, και εφόσον δεν γνωρίζουν ελληνικά, τουλάχιστον αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Η γνώση μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική αποτελεί πρόσθετο προσόν. Προκειμένου περί πολιτών της χώρας όπου εδρεύει η αρχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν ως μητρική τη γλώσσα της χώρας αυτής, τυχόν δε γνώση της ελληνικής γλώσσας συνιστά πρόσθετο προσόν.
Ως προς το επιτόπιο προσωπικό το οποίο καλύπτει ανάγκες διοικητικής υποστήριξης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, οι προσλαμβανόμενοι, πρέπει, εκτός των ανωτέρω α` και γ` προϋποθέσεων, να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να γνωρίζουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για την πρόσληψη του επιτόπιου προσωπικού που υποστηρίζει τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας απαιτείται και εισήγηση του προϊσταμένου αυτών προς τον προϊστάμενο της αρχής.
Δ. Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες των επιτοπίων υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και των υπαλλήλων διοικητικής υποστήριξης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, ως κατώτατο όριο πρόσληψης προσδιορίζεται το 21ο έτος ηλικίας τους, συμπληρωμένο. Για τους επιστημονικούς συνεργάτες και τα εξειδικευμένα στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, το αντίστοιχο όριο είναι το 23ο έτος συμπληρωμένο. Οι Έλληνες πολίτες, υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Ως ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης προσδιορίζεται το 60ο έτος εκτός κάποιων πολύ συγκεκριμένων εξαιρέσεων (πρόβλεψη στην επιτόπια νομοθεσία ή έκτακτη ανάγκη της Αρχής). Σε κάθε περίπτωση όμως το ανώτατο όριο προσδιορίζεται από το άρθρο 49 του π.δ. 410/1998.
3. Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με την παρ. 2, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφαλίστρου που αναλογεί στον εργοδότη δεν δύναται να υπερβαίνει το αντίστοιχο, προβλεπόμενο για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ ποσοστό, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την επιτόπια νομοθεσία, και, σε κάθε περίπτωση, βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Στη συναπτόμενη μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου σύμβαση γίνεται αναφορά της υποχρέωσης ασφάλισης του εργαζομένου εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Για τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης, συνταξιοδότησης, αποζημίωσης, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητημάτων, για μεν τους αλλοδαπούς εφαρμόζεται το αλλοδαπό δίκαιο, για δε τους Έλληνες υπηκόους το δίκαιο το οποίο καθορίζεται από τη σύμβαση.
5. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συμβασιούχοι αορίστου χρόνου της Εξωτερικής Υπηρεσίας διατηρούν το κατά νόμο συμβατικό και μισθολογικό καθεστώς τους μέχρι την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την εξωτερική υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε ορισμένου χρόνου της αρχής όπου υπηρετούν.
6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται κατ’ έτος μετά από εισήγηση εκάστης οικείας Προξενικής Αρχής, επιτρέπεται η πρόσληψη επιτοπίως προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάστημα έως και οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη, αποκλειστικώς, εποχικών, επειγουσών ή και έκτακτων αναγκών των τμημάτων θεωρήσεων διπλωματικών και προξενικών Αρχών. Οι αποφάσεις αυτές δύνανται να συμπληρώνονται με νεότερες κοινές υπουργικές αποφάσεις εντός του ιδίου έτους, εφόσον παρίσταται ανάγκη. Οι συμβάσεις του ως άνω προσωπικού δεν επιτρέπεται να ανανεώνονται πριν από την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον τριών (3) μηνών από τη λήξη τους. Το σύνολο του αριθμού των συμβάσεων επιτόπιου εποχικού προσωπικού στο σύνολο των προξενικών αρχών ετησίως δεν δύναται να ξεπεράσει τα 150 άτομα.
7. Οι προσλαμβανόμενοι απαιτείται: α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή να διαμένουν στη χώρα όπου εδρεύει η οικεία Αρχή, β) να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλως να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γ) να γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, καθώς και την αγγλική ή τη γαλλική, κατά περίπτωση, δ) να διαθέτουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Η τυχόν γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν.
Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ εκτιμάται από τον προϊστάμενο της οικείας Αρχής βάσει προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας, γραπτής ή προφορικής.
Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι προσλαμβανόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία Αρχή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη μη συνδρομή στο πρόσωπο τους κωλύματος, λόγω καταδίκης για τα ως άνω εγκλήματα. Αν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά από τον προϊστάμενο της οικείας Αρχής.
Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παρ. 6 καθορίζονται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα προσληφθούν ανά Αρχή (λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό της παρ. 6), τα τυχόν επιμέρους πρόσθετα προσόντα των προσλαμβανόμενων και κάθε άλλο σχετικό με την πρόσληψή τους στοιχείο.
Με τις ίδιες αποφάσεις, και μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας Αρχής, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του εν λόγω προσωπικού.
9. Ο προϊστάμενος της οικείας Αρχής εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του προσωπικού των παρ. 6 έως 8 η οποία αναρτάται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τόσο στο διαδικτυακό τόπο όσο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Αρχής. Η επιλογή του προσωπικού που θα προσληφθεί γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας Αρχής, ο οποίος καταρτίζει και υπογράφει την εργασιακή σύμβαση, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
10. Για το προσωπικό των παρ. 6 έως 9 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παρ. 3 και 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 230
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας και Αναπλήρωση αυτών.
1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από πλευράς βαθμών, ως ακολούθως:
α. Του Προϊσταμένου της Γενικής Επιθεώρησης, σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβη. Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να ορισθεί και Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων που έχει διατελέσει υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με Πρεσβευτικό βαθμό.
β. Των Προϊσταμένων των Α`, Β`, Γ`, Δ`, Ε`, ΣΤ – A` και Η` Γενικών Διευθύνσεων, σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβυ ή Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄.
γ. Του Προϊσταμένου της ΣΤ – Β` Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε υπάλληλο που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και 84 επ. του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πρώτη επιλογή Προϊσταμένου της νέας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθήκοντα Προϊσταμένου θα εκτελεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης.
δ. Του Προϊσταμένου της Ζ` Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, σε μετακλητό υπάλληλο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1.
ε. Του Προϊσταμένου του Κέντρου Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής, σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α` ή σε υπάλληλο του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα-Πρεσβευτή Συμβούλου Α΄.
στ. Του Προϊσταμένου της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α΄.
ζ. Των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου με Πρεσβευτικό βαθμό. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων ή του Κλάδου Ο.Ε.Υ. με βαθμό τουλάχιστον Εμπειρογνώμονα Συμβούλου Α΄ ή Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Α΄, αντίστοιχα. Στις Διευθύνσεις της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Ο.Ε.Υ. με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Α΄. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης, στη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών, καθώς και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού, δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού με βαθμό τουλάχιστον Διευθυντή Β΄. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον Διευθυντή Β΄. Στη Διεύθυνση Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων και στη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, ενώ στη Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, Προγραμμάτων, Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης, δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού με βαθμό τουλάχιστον Διευθυντή Β΄.
η. Του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και της Υπηρεσίας Συντονισμού, σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου με Πρεσβευτικό βαθμό.
θ. Του Προϊσταμένου της Διπλωματικής Ακαδημίας, σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό Πρέσβεως ή με βαθμό Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄.
ι. Του Προϊσταμένου του Διπλωματικού Γραφείου Υπουργού σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄.
ια. Των Προϊσταμένων των Διπλωματικών Γραφείων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών και του Γραφείου του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α`.
ιβ. Του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ενημέρωσης, σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α`.
ιγ. Του Προϊσταμένου της Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας, στον αρχαιότερο υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, που υπηρετεί στην υπηρεσία αυτή.
ιδ. Του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών, προερχόμενο από τον Διπλωματικό Κλάδο ή τον Κλάδο των Εμπειρογνωμόνων, οριζόμενο από τον Υπουργό.
ιε. Του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε υπάλληλο της Υπηρεσίας αυτής, οριζόμενο από τον Υπουργό.
ιστ. Των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Β`.
2. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, ο Διοικητής του Αγίου Όρους, ο Σύμβουλος Γραφείου Αμυντικής Διπλωματίας, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και ο Εθνικός Εισηγητής, ορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 176, 13, 27, 28 και 29, αντίστοιχα.
3. Χρέη Αναπληρωτών των Προϊσταμένων των ανωτέρω Υπηρεσιών εκτελούν οι υπηρετούντες σε αυτές αρχαιότεροι υπάλληλοι, εκτός εάν ορίζεται άλλως ρητά στις επιμέρους διατάξεις.
4. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών έχουν δικαίωμα υπογραφής, κατ’ εντολή του Υπουργού και με ευθύνη τους, των εγγράφων και τηλεγραφημάτων της Υπηρεσίας τους.

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:59 | E.G

  άρθρο 147: Να εφαρμοστεί το ενιαίο σύστημα κινητικότητας,κατ΄ελάχιστον με δυνατότητα απόσπασης σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΞ.

 • Ως Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θεωρούμε ότι είναι διοικητικά ορθό να υφίσταται δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα ή μετάταξης σε άλλο Υπουργείο, όπως άλλωστε ίσχυε μέχρι σήμερα στον νυν οργανισμό. Ειδικά οι απόφοιτοι της Σχολής λόγω της ιδιότητάς τους και της ειδικής εκπαίδευσης που έλαβαν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύναται σύμφωνα το νόμο 4440/16 όπως τροποποιήθηκε από τον 4674/20 να συμμετέχουν στην κινητικότητα ανεξαρτήτως οργανικής θέσης που κατέχουν και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ειδικής ή γενικής. Επιπλέον αυτό συνάδει και με τις πρoβλέψεις τoυ Ν.4622/2019 για τo επιτελικό κράτoς και του διυπουργικού κλάδου επιτελικών στελεχών που έχει ως σκοπό τον διυπουργικό συντονισμό και συνεργασία και ως εκ τούτου δεν κρίνεται λογικό να αποκλείονται οι απόφοιτοι της Σχολής των κλάδων του ΥΠΕΞ. Έχουμε την πεποίθηση ότι θα εξετάσετε εκ νέου την πρόβλεψη αυτή με την ενσωμάτωση τροποποιήσεων που θα ικανοποιούν και τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη διαφύλαξη ενός εργασιακού δικαιώματος που μέχρι σήμερα δεν δημιούργησε κατά την εφαρμογή του από τις διατάξεις του νυν οργανισμού υπηρεσιακά θέματα στο Υπουργείο.

  Με εκτίμηση,

  Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:16 | Ε.Ψ

  Ως προς το άρθρο 147, προτείνεται η εφαρμογή του συστήματος κινητικότητας για τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΞ και τους μεταφερθέντες πριν από ένα χρόνο υπαλλήλους από άλλα Υπουργεία, ιδίως σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΞ

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:55 | Giorgos Delendas

  Τα Άρθρα 147 & 148, παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και των δικαιωμάτων των Δημοσίων Υπαλλήλων. Τα άρθρα είναι αναχρονιστικά και διαιωνίζουν λογικές και αντιλήψεις άλλων εποχών. Θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους του Υπουργείο Εξωτερικών να μπορούν να αποσπώνται και να εξελίσσονται σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εξωτερικών και σε άλλους παραγωγικούς φορείς του Δημοσίου.

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:37 | Α.Π.

  Ως προς το άρθρο 147, Προτείνεται η εφαρμογή του συστήματος κινητικότητας για τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΞ και τους μεταφερθέντες πριν από ένα χρόνο υπαλλήλους από άλλα Υπουργεία, ιδίως σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΞ

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:14 | Χ.B.

  Τα άρθρα 147 και 148 συνιστούν παραβίαση της αρχής της ισότητας και πιο συγκεκριμένα της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Από τη μία απαγορεύονται οι μετατάξεις όλων των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ στους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου και από την άλλη επιτρέπεται η μετάταξη δημοσιων υπαλλήλων στο ΥΠΕΞ. Ούτε επιτρέπεται η εφαρμογή του συστήματος κινητικότητας. Προτείνεται η εφαρμογή του συστήματος κινητικότητας για τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΞ και τους μεταφερθέντες πριν από ένα χρόνο υπαλλήλους από άλλα Υπουργεία, ιδίως σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΞ

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:26 | ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΓΑΪΤΑΝΗ

  ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
  στο άρθρο 137 (Γενικά προσόντα διορισμού)
  στην παρ. 1 (η) προτείνεται να διαγραφεί το «σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος». Είναι γενικό, αόριστο, δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος ΑΜΕΑ.
  η παρ. 2 ή να διαγραφεί εντελώς ή να προστεθεί και ο κλάδος των Εμπειρογνωμόνων

  στο άρθρο 144 (Εκπαιδευτικές Άδειες)
  το 50ο έτος δεν θα πρέπει να ισχύει για τους υπαλλήλους του κλάδου Εμπειρογνωμόνων οι οποίοι εισέρχονται στο Υπουργείο άνω των 30 ετών και επιπλέον σε δυναμικά αντικείμενα υπάρχει συνεχής ανάγκη για κατάρτιση και εμπλουτισμό των γνώσεων.
  Σημαντικό επίσης σημείο είναι η πηγή της χρηματοδότησης. Προτείνεται να προβλεφθεί ρητά το Υπουργείο να χρηματοδοτεί ορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΕΣΠΑ ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλιώς θα πρέπει να επιβαρύνονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι με το κόστος της επιμόρφωσής τους.
  στην παρ. 3 να προστεθούν και οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων.

  στο άρθρο 147 (Αποσπάσεις)
  στην παρ. 2 να προστεθεί «Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται για την κάλυψη ειδικών υπηρεσιακών αναγκών, η απόσπαση υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε Αρχές Εξωτερικού έως 3 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί για ακόμα 3 έτη». Ανωτέρω είναι απαραίτητο δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκείς οργανικές θέσεις στο εξωτερικό για να γίνονται αποσπάσεις και η έδοση του ΠΔ για την δημιουργία των Οργανικών εέσεων πιθανόν να καθυστερήσει.
  στην παρ. 4 να προστεθεί και ο κλάδος των Εμπειρογνωμόνων στις αποσπάσεις στα Υπουργεία, καθώς αυτό προάγει των εμπλουτισμό των γνώσεων και την εμπειρογνωμοσύνη αλλά βοηθά ιδιαιτέρως και τα συναρμόδια υπουργεία στο έργο τους.

  στο άρθρο 151 (Ειδικές Αποστολές)
  Ή θα πρέπει να απαλειφθεί το 6μηνο ή να ισχύσει και για τους υπαλλήλους του κλάδου Εμπειρογνωμόνων. Είναι αναιτιολόγητη η εξαίρεση μόνο για τους υπαλλήλους του Διπλωματικού κλάδου.

  στο άρθρο 155 (Γενικές διατάξεις- οριστική παύση)
  στην παρ. 3β θα πρέπει να προστεθεί «αμετάκλητη ποινική καταδίκη»
  η παρ. 5 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί. Έτσι όπως είναι διατυπωμένη δίνει την εντύπωση ότι το Υπουργείο θα εκπροσωπεί όλους τους υπαλλήλους που διώκονται ποινικά (ακόμα και αυτούς που έχουν πειθαρχική εκκρεμότητα!)

  στο άρθρο 180 (Ειδικές ρυθμίσεις)
  Θα πρέπει να προστεθούν και οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων.

  στο άρθρο 182 (Καθήκοντα Εμπειρογνωμόνων)
  στην παρ. 2 να προστεθεί «καθώς και σε άλλες Διευθύνσεις ή Τμήματα με τεχνικό και συναφές με την ειδικότητά τους γνωστικό αντικείμενο.
  Οι υπάλληλου του κλάδου Εμπειρογνωμόνων μπορούν να αποκτήσουν και δεύτερη ειδικότητα μετά από αξιολόγηση από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της επιστημονικής τους κατάρτισης και επαγγελματικής τους εμπειρίας, οι οποίες κρίνονται βάσει τεκμηριωμένης 5ετους τουλάχιστον υπηρεσίας επί του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Τυχόν δημοσιεύσεις συνεκτιμώνται.
  (Ανωτέρω προτεινόμενη διατύπωση αφορά στους συναδέλφους που εισήχθησαν χωρίς ειδικότητα στον κλάδο και απασχολήθηκαν επί μακρόν σε ένα αντικείμενο ή συναδέλφους που τοποθετήθηκαν σε Διευθύνσεις με διαφορετικό αντικείμενο και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν και δεύτερη ειδικότητα.
  Ως προς το «Διευθυντής και Τμηματάρχης» παρατηρείται το φαινόμενο να αναλαμβάνουν Διευθυντές ή Τμηματάρχες υπάλληλοι που δεν έχουν καμία εμπειρία σε τεχνικά ζητήματα π.χ. θεωρήσεις.)
  στην παρ. 3 να προστεθεί: «με την οικονομική υποστήριξη από ειδικά εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα»
  στην παρ. 4 να προστεθεί «Αποσπώνται επίσης σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για όσο διάστημα είναι αναγκαίες οι υπηρεσίες τους, κατά παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις περί αποσπάσεων»
  (Ως προς την απόσπαση κατά παρέκκλιση, επιμένουν να προβλεφθεί καθώς οι προτεραιότητες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής μεταβάλλονται και συχνά υπάρχει ανάγκη για εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικά ζητήματα ειδικά σε Διεθνείς Οργανισμούς. Επιπλέον δεν είναι εξασφαλισμένη η έκδοση του ΠΔ με τις οργανικές θέσεις ΕΜΠ στην Ε.Υ.)
  στο άρθρο 184 (τυπικά προσόντα προαγωγής)
  στην παρ. 1 (γ) θα πρέπει η 4ετής υπηρεσία να γίνει 3ετής σε αντιστοιχία με τον διπλωματικό κλάδο.
  στο άρθρο 230 (Προϊστάμενοι Υπηρεσιών)
  στην παρ. 1 ζ να προστεθεί στη Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού η δυνατότητα να προΐσταται και υπάλληλος του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, αφού υπάρχουν και εν ενεργεία υπάλληλοι με την ειδικότητα αυτή.

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:20 | Κ.Α.

  Άρθρο 144 – Εκπαιδευτικές άδειες
  Το άρθρο δε δίνει τη δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, παρά μόνο μεταπτυχιακού, χωρίς ουσιαστικό λόγο. Η ύπαρξη υψηλά καταρτισμένων στελεχών δεν είναι στόχος του ΥΠΕΞ, πρώτο τη τάξει Υπουργείο; Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε στέλεχος του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος αλλά όχι σε στελέχη του ΥΠΕΞ; Απορίας άξιο. Προτείνεται η αλλαγή της διάταξης και η υιοθέτηση όσων προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

  Η δέσμευση του υπαλλήλου να υπηρετήσει στο ΥΠΕΞ για χρόνο που ισούται με το τριπλάσιο της διάρκειας της εκπαιδευτικής άδειας να συμπληρωθεί με τη δυνατότητα να υπηρετήσει το χρόνο αυτό σε άλλη δημόσια υπηρεσία (αυτό προϋποθέτει και την αλλαγή άλλων διατάξεων, όπως τη δυνατότητα μετάταξης)

  Άρθρο 147 – Αποσπάσεις και άρθρο 148 – Μετατάξεις
  Με την παράγραφο 12 δίνεται η δυνατότητα απόσπασης, μόνο με απόφαση Υπουργού, υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ στο ΥΠΕΞ, όμως με το άρθρο 148 απαγορεύεται οποιαδήποτε μετάταξη υπαλλήλων του ΥΠΕΞ. Για πιο λόγο; Αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για λόγους εθνικής ασφάλειας και προστασίας της εξωτερικής πολιτικής τότε με το άρθρο 147 ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο οποιουδήποτε υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με καθαρά πολιτικά κριτήρια, «αλώνοντας» το ΥΠΕΞ και καταστρατηγώντας την υποτιθέμενη ασφάλεια που θέλει να εξασφαλίσει. Επιπλέον, οι μετατάξεις από το ΥΠΕΞ και με τον παρελθόντα οργανισμό ήταν παραδοσιακά πολύ χαμηλές, άρα δε συντρέχει λόγος ανησυχίας ότι θα υπάρξει κύμα μετατάξεων. Επίσης, κατόπιν διακηρύξεων περί κινητικότητας στο Δημόσιο, βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών κτλ είναι αξιοπερίεργο γιατί το Δημόσιο να στερηθεί την υπηρεσία υψηλά καταρτισμένων στελεχών από το ΥΠΕΞ. Τέλος, η διάταξη περί απαγόρευσης των μετατάξεων δε λαμβάνει υπόψη της τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή ζητήματα υγείας, προσωπικά ζητήματα υπαλλήλων, εν ολίγοις το απρόβλεπτο της ζωής που μπορεί να οδηγήσει κάποιον υπάλληλο στην ανάγκη να αιτηθεί μετάταξη. Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα και μοναδική οδός να είναι η παραίτηση;
  Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 1, άρθρο 148 και η αντικατάστασή της με διάταξη που προβλέπει τη μετάταξη.
  Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 12, άρθρο 147.
  Άρθρο 146-Αξιολόγηση
  Εφόσον προβλέπεται αξιολόγηση, γιατί να υπάρχουν εξετάσεις για την απόκτηση του βαθμού του Συμβούλου Β από το βαθμό του Γραμματέα Α; Προτείνεται η κατάργηση της διάταξης. Για τον πρόσθετο λόγο ότι διπλωματικοί, ΟΕΥ και ΣΓΕ έχουν περάσει απαιτητικές εξετάσεις εισαγωγής στο Δημόσιο ή απευθείας στο ΥΠΕΞ.
  Επίσης, δεν προβλέπεται πουθενά η αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους. Προτείνεται η πρόσθεση αντίστοιχης διάταξης.

 • 31 Αυγούστου 2020, 12:59 | ΚΚ

  Βαθμολόγιο και προαγωγές ΣΓΕ

  Οι συνδικαλιστικές ενώσεις διπλωματών και ΟΕΥ αντιτίθενται –και δικαίως- στη δοκιμαστική διαδικασία για προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου. Είναι απορίας άξιο γιατί δεν τοποθετείται αναλόγως και η ΕΝΑΤ, τη στιγμή μάλιστα που ο κλάδος των ΣΓΕ φαίνεται πως αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο αδιέξοδο στο θέμα της εξέλιξης. Δεν προβληματίζεται για το μέλλον των 100 Γραμματέων που θα μείνουν επ’ αόριστο ‘εκτός νυμφώνος’ ενώ έχουν ήδη από χρόνια τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για προαγωγή; Είναι άδικο και προσβλητικό για στελέχη που έχουν εισαχθεί με διαγωνιστική διαδικασία να αφήνονται να ελπίζουν πως στις ανθρωποφαγικές εξετάσεις που θα διοργανωθούν (100 υποψήφιοι για 1-2 θέσεις το πολύ, ότε και εάν αυτές ανοίξουν) θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια θέση στον ήλιο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ενδιάμεση βαθμίδα στην ιεραρχία. Ένα σωστό σύστημα προαγωγών θα πρέπει να διασφαλίζει κανονική ροή στην εξέλιξη των στελεχών και να μη δημιουργεί ανισότητες και αδικίες ούτε φυσικά ψευδείς προσδοκίες.

 • 31 Αυγούστου 2020, 11:59 | Π. Στρίκου

  Συμφωνώ με τις πολλές επισημάνσεις που έχουν γίνει σχετικά με τις μετατάξεις. Δεν υπάρχει λόγος να απαγορεύονται οι μετατάξεις των διοικητικών (τουλάχιστον) υπαλλήλων του ΥΠΕΞ προς άλλα Υπουργεία.
  Λείπει στο σχέδιο οργανισμού η περιγραφή των καθηκόντων στην κεντρική υπηρεσία για τον κλάδο Διοικητικού Προξενικού (όπως λείπει και σε άλλους κλάδους). Η περιγραφή θα είναι αναγκαστικά γενική αφού οι υπάλληλοι του ΥΠΕΞ απασχολούνται σε πολλά διαφορετικά καθήκοντα ανάλογα με το αντικείμενο της Δ/νσης όπου υπηρετούν και θα προσδιοριστεί με το περίγραμμά θέσης στο προεδρικό διάταγμα. Ωστόσο, η περιγραφή των αρμοδιοτήτων τις οποίες μπορούν να αναλάβουν οι υπάλληλοι θα προσδώσει έμφαση στους στόχους και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου και θα υπογραμμίσει ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι μέρος ενός προσανατολισμένου συνόλου όπου ο καθένας αναλαμβάνει το δικό τους κομμάτι, σε ένα μάλιστα περίπλοκο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Συνεπώς, με μια γενική περιγραφή του τι μπορούν να αναλάβουν οι υπάλληλοι δεν περιορίζονται αντίθετα ανοίγουν τις διαθέσιμες επιλογές ώστε όσοι μπορούν και διαθέτουν αντίστοιχα προσόντα να προσφέρουν ανάλογα. Μια τέτοια διατύπωση για τους υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικού Προξενικού (άρθρο 203) θα μπορούσε να είναι «στην ΚΥ ανατίθενται από τον προϊστάμενο καθήκοντα διοικητικά, τεκμηρίωσης, οικονομικής διοίκησης, συμμετοχής σε ομάδα έργου, επικοινωνίας με άλλες Δ/σεις και φορείς.»

 • 31 Αυγούστου 2020, 11:53 | Θεοδόσιος

  Αρ. 155 παρ.2: Η διατήρηση καταλόγου πειθαρχικών παραπτωμάτων πέραν αυτών που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (βλ.http://minadmin.ypes.gr/wp-content/uploads/20190213_peitharxiko.pdf?fbclid=IwAR1ckpruUy66LuoWzbhd0qilIoev4qhoeSpo0XS4VuZpMULOPhIE6Xaytps), δεν προσφέρει καμία επιπλέον διασφάλιση ως προς την εύρυθμη λειτουργία του ΥΠΕΞ, καθώς τα περισσότερα από αυτά επικαλύπτονται από τις διατάξεις του Κώδικα. Έχει παρατηρηθεί στην πράξη, η επίκληση του Οργανισμού για άσκηση μεροληπτικών διώξεων εις βάρος υπαλλήλων για παραπτώματα με απολύτως υπιοκειμενικό και μη αποδείξιμο περιεχόμενο όπως το δ) έλλειψη προς ανώτερους προσήκοντος σεβασμού ή το στ) συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την αξιοπρεπή εκπροσώπηση χώρας στο εξωτερικό.
  Προτείνεται η κατάργηση της παρ.2 του αρ. 155, ως περιττής στην ουσία και αναχρονιστικής στη σύλληψή της.

 • 31 Αυγούστου 2020, 11:18 | ΣΤΕΛΛΑ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ

  Η δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερου, 10ου κλάδου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με το άρθρο 136, για έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν από το Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης δείχνει -κατά τη γνώμη μου- αμηχανία, προχειρότητα και θεσμική οπισθοδρόμηση.
  Πενήντα (50) περίπου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, μεταφέρθηκαν υποχρεωτικά από 8.7.2019 στο Υπουργείο Εξωτερικών, δυνάμει του π.δ. 81/2019 «ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού», μαζί με τις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν. Προφανώς για να συνεχίσουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που ασκούσαν, ήτοι την παρακολούθηση και ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου όπου υπηρετούσαν σε θέματα των τομέων ειδίκευσής τους, την υποβολή αναλύσεων και εισηγήσεων και την προώθηση των υποθέσεων που χειρίζονταν, τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε Ομάδες Εργασίας, Επιτροπές και λοιπές συσκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Η αρχική πολιτική απόφαση της μεταφοράς τους φαίνεται να σχετιζόταν με την εμπειρογνωμοσύνη (γνώση μέσω εμπειρίας) που πολλοί από τους υπαλλήλους αυτούς διαθέτουν και όχι για να ενισχυθεί ο κλάδος των Πτυχιούχων Διοικητικών του ΥΠΕΞ.
  Μετά από 14 μήνες, η πολιτική απόφαση της μεταφοράς τους αναιρείται με το παρόν σχέδιο Νόμου, το οποίο στο σημείο αυτό μπορεί να κριθεί έως και αντισυνταγματικό και σίγουρα δεν εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον. Η μεταφορά θεμάτων από ένα Υπουργείο σε άλλο χωρίς την υποστήριξη της υφιστάμενης θεσμικής μνήμης, αποτελεί εγγυημένη συνταγή αποτυχίας για τα θέματα. Εκτός και εάν, αυτό είναι το ζητούμενο?
  Για το άρθρο 181, στην αιτιολογική Έκθεση, ο Νομοθέτης επικροτεί τον περιορισμό των οργανικών θέσεων των Εμπειρογνωμόνων από 132 σε 85 ήτοι τη μείωση αυτών κατά 47 θέσεις ή ποσοστό -35,6% με αποτέλεσμα να αποτελούν πλέον μόλις το 3,5% (από 4,8%) του συνόλου των οργανικών θέσεων του ΥΠΕΞ. Όσο ακριβώς και οι Επιμελητές. Επικροτεί άραγε και ο Σύλλογος των Εμπειρογνωμόνων τον περιορισμό αυτό?
  Για ποιο λόγο δεν εντάσσονται ή δεν έχουν ήδη ενταχθεί στον Κλάδο, οι Εμπειρογνώμονες υπάλληλοι -περίπου δεκαπέντε (15) στον αριθμό- που μεταφέρθηκαν από το Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, αλλά προκρίνεται η κατάργηση οργανικών θέσεων του Κλάδου?
  Η δημιουργία ιδιαίτερου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού αντί της ένταξης των υπαλλήλων αυτών στον Κλάδο των Εμπειρογνωμόνων αντιβαίνει –κατά τη γνώμη μου- τη Συνταγματικά καθιερωμένη θεμελιώδη Αρχή της Ισότητας των πολιτών, που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες. Κι αυτό διότι, υπάρχει το προηγούμενο του 2002, της μεταχείρισης των υπαλλήλων που επακολούθησε την παρόμοια μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και την εκούσια (και όχι υποχρεωτική) μεταφορά προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών (Π.Δ. 159/2002), οι οποίοι εντάχθηκαν στον Κλάδο των Εμπειρογνωμόνων, χωρίς να θιγεί κανένα έννομο συμφέρον είτε η νομιμότητα εντός του Υπουργείου Εξωτερικών.

  Στέλλα Σ. Παπουτσή
  Στέλεχος του τομέα «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» πλέον της εικοσαετίας.

 • 31 Αυγούστου 2020, 11:34 | ΣΣ

  – Αναφορικά με τις μετατάξεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών προς το λοιπό Δημόσιο, προτείνεται να διατηρηθεί η ρύθμιση του ισχύοντος Οργανισμού:

  «Μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα επιτρέπεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών».

  – Αναφορικά με τις μετατάξεις υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ του λοιπού Δημοσίου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις προβλέψεις του ισχύοντος Οργανισμού και βοηθάει στην αποκομματικοποίηση των μετατάξεων:

  «Επιτρέπεται η μετάταξη, κατόπιν γραπτών εξετάσεων, υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού. Ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων του κλάδου. Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων διενεργούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τελούν υπό τον έλεγχο διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα ζητήματα της εξεταστέας ύλης, των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και κάθε σχετικό ζήτημα για την πραγματοποίηση της μετάταξης.»

 • 31 Αυγούστου 2020, 10:54 | Ανδρέας Γ. Καντιάνης

  Σχόλιο επί του άρθρου 169 παρ 10
  «Οι περιορισμοί των προηγουμένων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό, που υπηρετούν ως προιστάμενοι διπλωματικών αρχών».
  Εάν δεν πρόκειται περί λάθους, τότε επί 176 διπλωματικών υπαλλήλων πρεσβευτικού βαθμού, εξαιρούνται οι 83 που υπηρετούν ως προιστάμενοι διπλωματικών αρχών και δεν εξαιρούνται οι 71 που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία. Περαιτέρω, δεν εξαιρούνται οι 7 που υπηρετούν ως Προιστάμενοι Γενικών Προξενείων, οι 3 που υπηρετούν ως Αναπληρωτές Προιστάμενοι σε Διπλωματικές Αρχές, οι 6 που υπηρετούν ως Αναπληρωτές Προιστάμενοι σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες καθώς και οι 6 που έχουν αποσπασθεί στην Εξωτερική Υπηρεσία.
  Αντιθέτως, στα ανάλογα άρθρα 186 παρ 9, 193 παρ 10 και 200 παρ 10, οι κατέχοντες ανώτατο βαθμό υπάλληλοι των Κλάδων Εμπειρογνωμόνων, Οικονομικών – Εμπορικών Υποθέσεων και Συμβούλων Επικοινωνίας εξαιρούνται όλων των διατάξεων περί μεταθέσεων, ανεξαρτήτως εάν αυτοί υπηρετούν στην Κεντρική η Εξωτερική Υπηρεσία.
  Η διαφορετική αντιμετώπιση των κατεχόντων ανώτατο βαθμό δεν αιτιολογείται.

 • 31 Αυγούστου 2020, 10:36 | Κοσμάς Στενγιαδης

  Στο άρθρο 146 παράγραφος 3 για τα αξιολογούμενα προσόντα ,παρατηρώ ότι δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο εύρος της γλωσσομάθειας που είναι κορυφαίο προσόν για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών .Νομίζω ότι πρέπει να γίνει σχετική ρητή πρόβλεψη και να μην αφεθεί το ζήτημα σε ενδεχόμενες ερμηνευτικές διχογνωμίες λόγω του εξαιρετικά αόριστου όρου «τίτλοι σπουδών».

 • 31 Αυγούστου 2020, 10:42 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Η ΕΝΑΤ, ως συνδικαλιστικό όργανο του νεοεισαχθέντος Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ΥΠΕΞ, συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων για το άρθρο 143 για τα Νοσήλια και τη Νοσηλεία.
  Η πρόταση είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση, καθώς σε περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής ανάγκης υπαλλήλου και μελών οικογενείας του σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως μία νοσηλεία στις ΗΠΑ, απαιτούνται πολλές χιλιάδες δολλάρια και καλύπτονται από προξενικές εισπράξεις και εν γένει βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου.
  Για λόγους ορθής οικονομικής διαχείρισης αλλά και δημιουργίας κλίματος ασφάλειας στον υπάλληλο και την οικογένειά του, υποστηρίζουμε την τροπολογία της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων.

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:11 | Αντώνης

  Άρθρο 171, παρ.1

  Με την πρόβλεψη συνταξιοδότησης όλων των διπλωματών στα 65 επιβαρύνεται υπερβολικά η επετηρίδα. Με την διάταξη αυτή μένουν διπλωματικοί υπάλληλοι μέχρι και 40 χρόνια στην υπηρεσία, καθώς κανένας δεν θα επιλέξει μια πενιχρή σύνταξη έναντι των υψηλών αποδοχών του πρεσβευτικού βαθμού. Ακόμη και από οικονομικής άποψης δεν είναι συμφέρουσα αυτή η διάταξη …
  Με την πρόβλεψη αυτή νεώτεροι διπλωματικοί, οποίοι εισήλθαν στον κλάδο ακόμα και 30 ετών, με περισσότερα εφόδια και επαγγελματική εμπειρία, δεν έχουν ανάλογες δυνατότητες υπηρεσιακής εξέλιξης, όταν μάλιστα έχει καταργηθεί το ηλικιακό όριο προς τα πάνω…

  Μήπως θα ήταν σκόπιμο να επανεξετασθεί η επάνοδος της 35ετίας για όλους τους διπλωματικούς υπαλλήλους?
  Όσοι εισέρχονται λ.χ.στα 27 να συνταξιοδοτούνται στα 62 τους χρόνια, όπως συνέβαινε τόσα χρόνια, ώστε και η εξέλιξη των νεώτερων διπλωματών να είναι εξίσου ομαλή?
  Αν είχαμε και άλλη παράταση ως τα 67 έτη για όλους, οι γύρω στα 30 νεοεισερχόμενοι στον κλάδο δεν θα καταλάμβαναν ποτέ ούτε ένα πρεσβευτικό πόστο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα κίνητρα απόδοσης ενός τόσο ευαίσθητου κλάδου για τη χώρα.

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:20 | Γιάννης

  Το άρθρο 167 για τις προαγωγές των Γραμματέων Πρεσβείας δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας, δεδομένου ότι για Γραμματείς άλλων κλάδων ΥΠΕΞ (ΟΕΥ και Επικοινωνίας) προβλέπονται μικρότερα όρια παραμονής στους αντίστοιχους βαθμούς?

  Γιατί η εξαίρεση για τους ΓΠΓ δεν καλύπτει αντίστοιχα και τους ΓΠΒ και ΓΠΑ? Παραβιάζεται και εδώ η αρχή της ισότητας.

  Η λύση για αποσυμφόρηση της επετηρίδας θα ήταν η επανακαθιέρωση 35ετίας στο διπλωματικό κλάδο. Διαφορετικά θα έχουμε συνεχείς προσπάθειες μείωσης όσων θα πιέζουν για πρεσβευτοποίηση (λ.χ.εισαγωγή εξετάσεων και άνοδος ορίων παραμονής σε μικρότερους βαθμούς)

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:41 | Διονύσης Γαρδέλης

  ΑΡΘΡΟ 148, περί απόλυτης απαγόρευσης μετατάξεων από το ΥΠΕΞ προς άλλους δημόσιους φορείς.
  Θα σταθώ σε μια πτυχή αυτής της απαγόρευσης:
  Εάν κάποιος υπάλληλος του ΥΠΕΞ, οποιουδήπτε κλάδου, κάποια στιγμή, για σοβαρούς λόγους υγείας θα πρέπει να κατοικήσει και να εργασθεί σε ένα πιο καθαρό φυσικό περιβάλλον εκτός των Αθηνών, τότε θα πρέπει να παραιτηθεί από το Δημόσιο για να προστατεύσει το αγαθό της υγείας του ; Και εάν έχει γονείς ασθενείς σε άλλη πόλη που χρειάζονται της φροντίδας του θα πρέπει να αντιμετωπίσει το δίλημμα εργασία ή εγκαταλείπω τους γονείς μου ;
  Στον ισχύοντα Οργανισμό του ΥΠΕΞ υπάρχει από το 2008 η εξής διάταξη (άρθρο 8 παρ. 4) «Μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα επιτρέπεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών». Και αυτή η διάταξη διατηρήθηκε για 12 χρόνια μέχρι σήμερα χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στη στελέχωση του ΥΠΕΞ.
  Γιατί να μη διατηρηθεί και στο νέο Οργανισμό αυτή η διάταξη ;
  Πλέον των άλλων είναι μια ανθρώπινη παράκληση : υπό ορισμένες συνθήκες να επιτρέπονται οι μετατάξεις.

 • 31 Αυγούστου 2020, 06:34 | Ν. Τζαφλέρης

  Άρθρο 155
  Γενικές διατάξεις

  2. Ειδικώς για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην των αναφερομένων στον Υπαλληλικό Κώδικα, πειθαρχικά παραπτώματα είναι και τα εξής:

  δ. έλλειψη του προς τους ανωτέρους προσήκοντος σεβασμού

  Συνήθως στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα στο δημόσιο, όπου η παραίτηση είναι πολύ δύσκολη λόγω συνθηκών, πάσχουμε από έλλειψη σεβασμού των ανώτερων προς τους κατώτερους. Και παρατηρείται το φαινόμενο να έχει γίνει ο βίος αβίωτος σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, οι οποίοι υποφέρουν βουβά. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο υπαρκτό, λέγεται μπούλινγκ και ενώ έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις επικρατεί σιωπή και η πολιτεία δεν εθελοτυφλώντας δεν βλέπει ούτε καν την κορυφή του παγόβουνου. Άρα, αν και κανένας νόμος δεν θα μπορέσει να το λύσει αυτό, επειδή χρειάζονται πρωτοβουλίες σε άλλα επίπεδα, τουλάχιστον ας προβλεφθεί κάτι εδώ, έστω και για τυπικούς λόγους. Εξάλλου παραδοσιακά σε όλους τους χώρους εργασίας υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιβληθούν οι ανώτεροι στους κατώτερούς τους. Πάσχουμε από τρόπους να ελέγξουμε την έλλειψη σεβασμού των ανωτέρων πρους τους κατώτερούς τους. Η παρακάτω παράγραφος για την κατάχρηση της εξουσίας, θα μπορούσε να εξειδικευτεί σε αυτό το σημείο.

 • 31 Αυγούστου 2020, 06:15 | Ν. Τζαφλέρης

  Το πνεύμα της απαγόρευσης των αποσπάσεων και μετατάξεων από το ΥΠΕΞ προς άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ακυρώνεται ουσιαστικά από το παρακάτω:

  Άρθρο 147
  Αποσπάσεις
  12.Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δύνανται να αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόσπαση γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

  Ποιο δηλαδή το νόημα να προσπαθείς να διαφυλάξεις ευαίσθητα εθνικά θέματα από τυχόν διαρροές όταν βάζεις μέσα στο υπουργείο υπαλλήλους υπηρεσιών που έχουν άγνοια λειτουργίας του ΥΠΕΞ και σημασίας διαβάθμισης των πληροφοριών και σε δύο χρόνια θα γυρίσουν στις υπηρεσίες τους;

 • 31 Αυγούστου 2020, 05:57 | Ν. Τζαφλέρης

  Άρθρο 144

  Στον Δημοτικό και Υπαλληλικό Κώδικα προβλέπεται εκπαιδευτική άδεια και για διδακτορικό δίπλωμα. Στο παρόν άρθρο αναφέρεται μόνο εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακό ειδίκευσης μέχρι δύο έτη. Το ΥΠΕΞ άραγε δεν έχει ανάγκη στελέχωσης από υπαλλήλους με διδακτορικά; Άραγε κάποιοι Δήμοι της επαρχίας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από υπαλλήλους με μόρφωση διδακτορικού επιπέδου; Νομίζω ότι αν μείνει ως έχει το άρθρο, περισσότερο από την ατομική εξέλιξη των υπαλλήλων πλήττεται το κύρος του ίδιου του ΥΠΕΞ. Επίσης το όριο των 50 ετών είναι αντισυνταγματικό. Η ηλικιακή διάκριση για όσους είναι πάνω από 50 ετη στερεί από κίνητρο τον υπάλληλο αυτής της ομάδας και του υποδηλώνει ότι έχει μπει σε τροχιά πρόωρης «απενεργοποίησης» τη στιγμή που η σύνταξη έχει πάει στα 67 έτη.

 • 31 Αυγούστου 2020, 02:59 | ΑΠΟΦ.ΕΣΔΔ

  Παράλογη και σε αντίθεση με την αρχή της κινητικότητας και του επιτελικού κράτους η απαγόρευση μετάταξης στο ΥΠΕΞ, ιδιαίτερα για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔ και ακόμη περισσότερο για τα μέλη του κλάδου ΣΓΕ. Αν είναι τόσο «πολύτιμα» και «αναντικατάστατα» τότε κατ’ ελάχιστον θα έπρεπε να ορίζεται στις μεταβατικές διατάξεις να κατατάσσονται στο βαθμό που αντιστοιχεί στα χρόνια υπηρεσίας τους. Η πρόταση του συνδικαλιστικού τους οργάνου δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση καθώς από όσα διαβάζουμε και πάλι θα μείνουν καθηλωμένοι στο βαθμό του Γραμματέα Α΄, εβδομήντα υπάλληλοι που σύμφωνα με τα έτη εξέλιξης που δίνει το σχέδιο νόμου θα έπρεπε να βρίσκονται στο βαθμό του Συμβούλου Α΄ με πλεονάζοντα από ένα έως και 15 χρόνια. Επίσης με έκπληξη πληροφορείται κανείς ότι υπάρχουν ΣΓΕ που ΔΕΝ είναι απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔ (Υπάρχουν αλήθεια διπλωματικοί που δεν είναι απόφοιτοι της Διπλωματικής Ακαδημίας); Κι όχι μόνο αυτό αλλά από ό,τι καταλαβαίνει κανείς από τα γραφόμενα, αυτοί που μπήκαν δια της πλαγίας οδού θα καταλάβουν και τις ανώτατες βαθμίδες αφήνοντας όσους εισήλθαν από την πόρτα να σαπίσουν στους εισαγωγικούς βαθμούς. Όσο για τις εξετάσεις η λογική θα υπαγόρευε ότι αν υπήρχαν, θα έπρεπε να είναι για τους καταληκτικούς βαθμούς των Γενικών Συμβούλων, ιδιαίτερα όταν με βάση το σχέδιο νόμου φαίνεται ότι θα καταληφθούν και από μη αποφοίτους του τμήματος Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, οι οποίοι δεν έχουν ποτέ περάσει από την προβλεπόμενη δοκιμασία και ενδεχομένως δεν έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πχ ο νομοθέτης θεώρησε -και ορθώς- για την εκτέλεση των καθηκόντων των ΣΓΕ ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο παραπάνω τμήμα της ΕΣΔΔ είναι η γνώση δύο ξένων γλωσσών). Είναι θλιβερό ότι στην Ελλάδα κάθε μεταρρύθμιση που προσπαθεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση στο τέλος αλλοιώνεται από κάθε λογής παλαιάς κοπής υπαλληλία που παρεισφρύοντας στη νομοθετική πρωτοβουλία την στρεβλώνει και την φέρνει στα μέτρα της. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά το επιτελικό κράτος θα γίνει κι ότι αυτή η κυβέρνηση και βλέπει και διορθώνει. Το Δημόσιο έχει πλέον πείρα από πολλές μεταβάσεις κλάδων και υπουργείων και την τελευταία δεκαετία η διοικητική ανασυγκρότηση έχει δώσει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αντιμετωπίζονται ανάλογα φαινόμενα.
  Η λύση για τα παραπάνω είναι απλή:
  Α) Απαραίτητη προϋπόθεση για τις ανώτατες βαθμίδες η αποφοίτηση από το τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
  Β)Μεταβατική διάταξη με αυτοδίκαιη κατάταξη των υπαλλήλων ΣΓΕ στον βαθμό που αντιστοιχούν στα χρόνια υπηρεσίας τους, όπως ορθώς ζητά για τα μέλη του ο σύλλογος ΟΕΥ, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
  Γ) Προφανώς δικαίωμα μετάταξης και συμμετοχής στην κινητικότητα

 • 31 Αυγούστου 2020, 02:27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρα 15-147

  Άρθρο 15 Σύνδεσμοι σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες
  Άρθρο 147 Αποσπάσεις

  Με την παρ.14. «Κάθε άλλη διάταξη ειδική ή γενική περί αποσπάσεων ή συνυπηρετήσεων δεν εφαρμόζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.» του άρθρου 147 εκφράζεται η μεγάλη αγωνία ενός Υπουργείου να κρατήσει τους υπηρετούντες υπαλλήλους πάση θυσία με κάθε είδους απαγορεύσεις αντί να τους δώσει κίνητρα να παραμείνουν στη διάθεση του. Πραγματικά εκτός πραγματικότητας για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση που έχει θεσμοθετήσει την κινητικότητα των υπαλλήλων με επιτυχία εδώ και χρόνια σε δοκιμασμένα πρότυπα ξένων κρατών, διεθνών οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών. Ο κανόνας βέβαια έχει και τις εξαιρέσεις του αφού μόνο στους Διπλωματικούς Υπαλλήλους επιτρέπονται οι αποσπάσεις σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες ως Σύνδεσμοι σύμφωνα με το άρθρο 15 και περαιτέρω σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 επιτρέπεται η απόσπαση τους σε θέσεις πέραν των Συνδέσμων στα Υπουργεία. Στους δε υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) επιτρέπεται, όπως λέει, μόνο στα παραγωγικά Υπουργεία, χωρίς να προσδιορίζει αφενός ποια είναι αυτά και αφετέρου γιατί πρέπει να καθορίζει το Υπουργείο Εξωτερικών που είναι χρήσιμος ο προς απόσπαση Υπάλληλος και όχι ο φορέας που θα αποσπαστεί και θα κληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ο αποσπασμένος υπάλληλος.

  Αποτελεί μάλιστα πρωτοτυπία πώς είναι δυνατόν, ενώ τίθενται τέτοιες απαγορεύσεις στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών για απόσπαση, την ίδια ώρα με την παρ.12 του άρθρου 147 «Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δύνανται να αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.»
  ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.

  Τα άρθρα αυτά παραβιάζουν το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος περί ισότητας ενώπιον του νόμου ως προς όλους τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους ανεξαρτήτως κλάδου, διότι εισάγουν διακρίσεις αφενός υπέρ των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου σε βάρος των υπαλλήλων όλων των υπολοίπων Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι συνεισφέρουν εξίσου τις υπηρεσίες τους στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και αφετέρου υπέρ υπαλλήλων του ευρύτερου Δημοσίου με δικαίωμα προς απόσπαση στο ΥΠΕΞ με αντίστοιχη απαγόρευση υπαλλήλων του ΥΠΕΞ να αποσπαστούν στο ευρύτερο Δημόσιο.
  Είναι δε κατά παράβαση και του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.4440/2016 για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) υπαλλήλους Κλάδου ΟΕΥ και Πτυχιούχων Διοικητικών, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) για όλο το Ελληνικό Δημόσιο, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Γενικής Κυβέρνησης και έχουν εκπαιδευτεί από το Ελληνικό Κράτος για αυτή τους την αποστολή.

 • 31 Αυγούστου 2020, 01:31 | Δημήτρης

  Θα επιθυμούσα να θίξω το ζήτημα της πρόβλεψης του «Άρθρου 230 1β» ότι επιλέξιμος για τη θέση του Β’ Γενικού Διευθυντή, «με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών» μπορεί να είναι μόνο διπλωματικός υπάλληλος Πρεσβευτικού βαθμού με βαθμό Πρέσβυ ή Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄.

  Ο “αποκλεισμός” των υπαλλήλων ΟΕΥ των ανωτάτων βαθμών (δηλαδή Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ Β’ και Α’ τάξης) από το να είναι έστω επιλέξιμοι (eligible) για τη θέση του Β’ Γενικού Διευθυντή, άνευ αιτιολόγησης εδραζόμενης σε συγκεκριμένους λόγους που ανάγονται στη σφαίρα του δημοσίου συμφέροντος, δύναται να ελεγχθεί νομικά στο μέλλον. Πολλώ δε μάλλον, όταν ο «αποκλεισμός» αυτός αφορά σε Γενική Διεύθυνση με αποκλειστικό αντικείμενο τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας μας (κύριο αντικείμενο ενασχόλησης των υπαλλήλων ΟΕΥ στο Υπουργείο Εξωτερικών), στην οποίαν οι υπάλληλοι ΟΕΥ αποτελούν την πλειοψηφία των υπηρετούντων υπαλλήλων, εξασφαλίζουν την καθημερινή λειτουργία όλων των υπηρεσιών της και αναλαμβάνουν ήδη καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσεων υπαγόμενων σε αυτήν (δηλαδή καθήκοντα διπλωματικού κλάδου).

  Η επιλογή προσώπων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης, όπως είναι αυτές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων στη Δημόσια Διοίκηση, με αποκλειστικό γνώμονα τις ικανότητες και τα προσόντα τους αποτελεί διοικητική πρακτική η οποία εδράζεται στις αρχές της ισότητας (Άρθρο 4{1}) και της αξιοκρατίας (Άρθρο 5{1}) του Ελληνικού Συντάγματος.

  Αναφορικά με την αρχή της ισότητας, έχει κριθεί ότι αποτελεί, βάσει νομολογίας, νομικό κανόνα ο οποίος “επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει, ταυτόχρονα, την «έκδηλη» και αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες” (με τη μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου μη συνδεόμενου προς αξιολογικά κριτήρια) ή την αυθαίρετη εξομοίωση προσώπων που τελούν υπό ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες.

  Παρεκκλίσεις από την αρχή της ισότητας πρέπει να δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στο κοινωνικό κράτος και συνιστούν οριακές εξαιρέσεις, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρό δικαστικό έλεγχο με βάση ιδίως την αρχή της αναλογικότητας (δηλαδή οι επιβαλλόμενοι από τον νόμο περιορισμοί πρέπει να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νομοθέτη σκοπού δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι προς αυτόν). Επιπλέον, ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας και ειδικότερα τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την ενάσκηση της νομοθετικής λειτουργίας όσο και τη Διοίκηση, όταν θεσπίζει κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστική ρύθμιση. Η παραβίαση της συνταγματικής αυτής αρχής ελέγχεται από τα δικαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας εκάστου με ίσους όρους. Κατά τον δικαστικό αυτό έλεγχο, που είναι έλεγχος ορίων και όχι της ορθότητας των νομοθετικών επιλογών, αναγνωρίζεται στον κοινό νομοθέτη ή την κατ’ εξουσιοδότηση θεσμοθετούσα Διοίκηση η ευχέρεια να ρυθμίσει με ενιαίο ή με διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις και σχέσεις λαμβάνοντας υπόψη της υφιστάμενες, οικονομικές επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες, που συνδέονται με κάθε μια από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, που βρίσκονται σε συνάφεια προς το αντικείμενο της ρυθμίσεως. Πρέπει όμως η επιλεγόμενη ρύθμιση να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την εκδήλως άνιση μεταχείριση με τη μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια ή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβαρύνσεως, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια (Σ.τ.Ε. Ολομ. 1252, 1253/2003).

  Αντίστοιχα, η αρχή της αξιοκρατίας “υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους”. Η αρχή αυτή καταλαμβάνει όχι μόνο τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα αλλά και, περαιτέρω, τις εν γένει διαδικασίες εξέλιξης (προαγωγής ή ανάθεσης καθηκόντων) των δημόσιων υπαλλήλων (σύμφωνα με νομολογία του ΣτΕ). Αποκλίσεις από την αρχή της αξιοκρατίας είναι συνταγματικά θεμιτές μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δικαιολογούνται αποκλειστικά για λόγους που ανάγονται στην αρχή του κοινωνικού κράτους, όπως είναι για παράδειγμα η προστασία συγκεκριμένων κοινωνικά ευπαθών ομάδων (άρθρο 21 Συντ.) ή η θετική δράση για την ισότητα των δύο φύλων (άρθρο 116 παρ. 2 Συντ.).

  Η επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου (Γενικοί Διευθυντές) αποτελεί την κατεξοχήν διαδικασία στην οποία επιβάλλεται η εφαρμογή της αρχής της αξιοκρατίας, με την επιλογή των ικανότερων υπαλλήλων σε αυτές να είναι καθοριστική για την επάρκεια του διοικητικού συστήματος. Η θέση του Γενικού Δ/ντή, η οποία αποτελεί την κορυφή στην ιεραρχική πυραμίδα των υπηρεσιακών παραγόντων, είναι κομβικής σημασίας για το σύστημα άσκησης δημόσιας πολιτικής από τη Διοίκηση. Σύμφωνα με την αρχή της αξιοκρατίας, ο νομοθέτης θα πρέπει να προσδιορίζει κάθε φορά τις διαδικασίες και τα (αντικειμενικά) κριτήρια επιλογής για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή, με παρεκκλίσεις να δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στο κοινωνικό κράτος και συνιστούν οριακές εξαιρέσεις, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρό δικαστικό έλεγχο με βάση ιδίως την αρχή της αναλογικότητας (βλέπε και παραπάνω). Ειδικά για την περίπτωση της επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, όπως οι Γενικοί Διευθυντές, πολύ δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί απόκλιση από την αρχή της αξιοκρατίας, αφού κανείς λόγος δημοσίου συμφέροντος μπορεί, ενόψει της φύσεως και των σκοπών που επιτελεί η σχετική διαδικασία, να τη δικαιολογήσει.

  Σε όλο το υπόλοιπο ελληνικό δημόσιο, ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να επιλεγούν υπάλληλοι, οι οποίοι μεταξύ άλλων έχουν διατελέσει ή είναι προϊστάμενοι Διεύθυνσης. Από τη στιγμή λοιπόν που προβλέπεται από τον ίδιο Οργανισμό η δυνατότητα στις Διευθύνσεις της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Ο.Ε.Υ. με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου ΟΕΥ Α΄ (Άρθρο 230 1ζ), πώς αιτιολογείται οι ίδιοι να «εξαιρούνται» από τη δυνατότητα να είναι επιλέξιμοι για τοποθέτηση στη θέση του Β΄ Γενικού Διευθυντή (Άρθρο 230 1β);

  Η πρακτική στο ΥΠΕΞ ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης) με μόνη «απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών», χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και επιλογής και με μόνη προϋπόθεση τον βαθμό και κλάδο των επιλεγέντων, έρχεται σε αντίθεση με τις πλέον στοιχειώδεις πρόνοιες αξιοκρατικής και αποτελεσματικής διοίκησης. Έρχεται, επίσης, σε αντίθεση με το πνεύμα και γράμμα του πρόσφατου Νόμου 4622/2019 για το επιτελικό κράτος, ο οποίος θεσπίζει συγκεκριμένους όρους και προϋποθεσεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου εδραζόμενους σε ένα συνδυασμό εργασιακής εμπειρίας και μοριοδότησης προσόντων (υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι ΟΕΥ όπως και οι Υπάλληλοι Επικοινωνίας είναι απόφοιτοι της ΕΣΔΑΑ, η οποία συνεπάγεται υψηλή μοριοδότηση). Τέλος, η διαιώνιση του αναξιοκρατικού αυτού συστήματος ακυρώνει – εκ των πραγμάτων – και την όποια πρακτική χρησιμότητα του συστήματος αξιολόγησης που προτείνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος σχεδίου Οργανισμού.

  Εν κατακλείδι, άνευ ύπαρξης συγκεκριμένων λόγων δημοσίου συμφέροντος βάσει των οποίων να δικαιολογείται η κάλυψη της θέσης του Β’ Γενικού Διευθυντή στο ΥΠΕΞ αποκλειστικά και μόνον από υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου, την ίδια στιγμή που το ΥΠΕΞ διαθέτει εξειδικευμένο κλάδο για το αντικείμενο της Β’ Γενικής Διεύθυνσης, με υψηλά προσόντα και μοριοδότηση, με αντίστοιχη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη με τους διπλωματικούς υπαλλήλους, με δυνατότητα άσκηση καθηκόντων διπλωματικού κλάδου και ήδη θεμελιωμένο διευθυντικό δικαίωμα στις Β’ Διευθύνσεις (δηλαδή που τελεί υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες με βάση την αρχή της ισότητας), η προβλεπόμενη διάταξη του «Άρθρου 230 1β» δύναται να ελεγχθεί νομικά.

 • 31 Αυγούστου 2020, 00:38 | Υπάλληλος ΥΠΕΞ

  Μετατάξεις

  Είναι εύστοχη η παρατήρηση των τριών Συλλόγων (Πτυχ. Διοικ, Μηχαν. Επικ. και Διοικ. Γραμ.) σχετικά με τις μετατάξεις. Παραδοσιακά, οι προσλήψεις στο ΥΠΕΞ γίνονταν με διαγωνισμό και εξετάσεις σε όλους τους κλάδους, γεγονός που διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο του προσωπικού του Υπουργείου. Σοφά πράττει λοιπόν ο Οργανισμός Μπακογιάννη που απαγορεύει τις μετατάξεις στο ΥΠΕΞ. Αν όμως οι μετατάξεις είναι απαραίτητες, θα πρέπει να γίνονται κατόπιν εξετάσεων και όχι με ασαφή κριτήρια.

  Τέλος, αν και η καταργούμενη απαγόρευση μετατάξεων στο ΥΠΕΞ είχε κάποιο νόημα είναι άξιο απορίας τι εξυπηρετεί η απαγόρευση μετατάξεων από το ΥΠΕΞ. Αν θέλει κάποιος υπάλληλος, οποιουδήποτε κλάδου, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, να φύγει από ένα περιζήτητο Υπουργείο και να μεταταχθεί σε κάποιο λιγότερο περιζήτητο γιατί πρέπει να εμποδίζεται από τον Οργανισμό του ΥΠΕΞ, αν έχει τα προσόντα για το νέο Υπουργείο του;

 • 31 Αυγούστου 2020, 00:43 | Υπάλληλος ΥΠΕΞ

  Προαγωγές Γραμματέων Πρεσβείας

  Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην επετηρίδα η αναστολή των προσλήψεων στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης δεν είναι δυνατόν να επιλύονται κατά τρόπο που να συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των διπλωματικών υπαλλήλων. Είναι τελείως παράλογο ο κλάδος που έχει τις πλέον αυξημένες ευθύνες στο Υπουργείο να αντιμετωπίζεται ως κλάδος β’ ταχύτητας σε σχέση με τους άλλους κλάδους του ειδικού μισθολογίου.

  Ορθώς επεσήμαναν τον παράλογο χαρακτήρα της ρύθμισης τόσο η ΕΔΥ όσο και η ΕΝΔΥ ΟΕΥ.

 • 30 Αυγούστου 2020, 22:53 | Αντώνης

  Άρθρο 171, παρ.1

  Η πρόβλεψη συνταξιοδότησης όλων των διπλωματών στα 65 επιβαρύνει πολύ την επετηρίδα, στερώντας σε νεώτερους διπλωματικούς τη δυνατότητα να φτάσουν στον ανώτατο βαθμό της ιεραρχίας. Με την διάταξη αυτή όσοι εισήλθαν στον κλάδο στις ηλικίες από 25 έως 29 ετών, ενώ μέχρι πρότινος θα συνταξιοδοτούντο με τη συμπλήρωση της 35ετίας, πλέον έχουν τη δυνατότητα να μένουν στην υπηρεσία μέχρι να συμπληρώσουν τα 65, δηλαδή έχοντας υπηρετήσει 36, 37, 38 και ακόμα και 40 χρόνια, γιατί κανένας δεν θα επιλέξει μια πενιχρή σύνταξη έναντι των υψηλών αποδοχών του πρεσβευτικού βαθμού.
  Οι υπάλληλοι αυτοί μένοντας στην υπηρεσία ακόμα και 40 χρόνια (γιατί κανείς παρατηρείται να μην επιλέγει τη συνταξιοδότηση από την ενεργό υπηρεσία) στερούν δυνατότητες υπηρεσιακής εξέλιξης από νεώτερους διπλωματικούς, οποίοι εισέρχονται στον κλάδο από την ηλικία περίπου των 30 ετών και με συνεχώς ανοδικές τάσεις. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι εξοπλισμένοι με περισσότερα εφόδια και επαγγελματική εμπειρία, αλλά λίγες εκ των πραγμάτων δυνατότητες υπηρεσιακής εξέλιξης.
  Ακόμα και διπλωματικοί οποίοι εισήλθαν 30 ετών ή 32 ετών και έχουν μπροστά τους 35 ετία (είτε έως τα 65 είτε έως τα 67) δεν θα κάνουν πρεσβευτικά πόστα με τα δεδομένα αυτά…

  Μήπως θα ήταν σκόπιμο να επανεξετασθεί η επάνοδος της 35ετίας για όλους τους διπλωματικούς υπαλλήλους?
  Όσοι εισέρχονται λ.χ.στα 27 να συνταξιοδοτούνται στα 62 τους χρόνια, όπως συνέβαινε τόσα χρόνια, ώστε και η εξέλιξη των νεώτερων υπαλλήλων να είναι εξίσου ομαλή?
  Αν είχαμε και άλλη παράταση ως τα 67 έτη για όλους, οι γύρω στα 30 νεοεισερχόμενοι στον κλάδο δεν θα καταλάμβαναν ποτέ ούτε ένα πρεσβευτικό πόστο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα κίνητρα απόδοσης ενός τόσο ευαίσθητου κλάδου για τη χώρα.

 • 30 Αυγούστου 2020, 21:34 | άρθρο 167 – Προαγωγές Γραμματέων Πρεσβείας

  Η ρύθμιση του άρθρου 167 για καθυστέρηση των προαγωγών των Γραμματέων Πρεσβείας Α’, Β΄ και Γ’ κατά ένα έτος έκαστη, δηλαδή συνολικά τρία έτη, αποτελεί σκανδαλωδώς άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους έτερους κλάδους του Ειδικού Μισθολογίου του ΥΠΕΞ. Αφορά σε εξόφθαλμη περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης εναντίον του Διπλωματικού Κλάδου, απόλυτα αναντίστοιχη με τις ευθύνες και υποχρεώσεις που λαμβάνουν οι διπλωματικοί υπάλληλοι από τον πρώτο κιόλας βαθμό, αλλά και τις αρχές που διέπουν το λειτούργημα του διπλωμάτη.

  Η προσπάθεια μεταβατικής μόνο για έναν από τους θιγόμενους βαθμούς και μόνο για όσους υπαλλήλους βρίσκονται τώρα σε αυτόν το βαθμό, κάθε άλλο παρά διορθώνει το άδικο και παράλογο της διάταξης, δεδομένου ότι η ουσία των μεταβατικών διατάξεων είναι να δημιουργήσουν συνθήκες ομαλής μετάβασης σε ένα νέο βέλτιστο καθεστώς για το σύνολο των θιγομένων από τις νέες διατάξεις. Σε αυτήν την περίπτωση το καθεστώς που δημιουργείται είναι στον πυρήνα του άδικο, παράλογο και δημιουργεί συνθήκες εξέτασης από τους θιγόμενους (περίπου 100 υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου) κάθε δυνατής επιλογής, ώστε, αν παραμένει στον Οργανισμό, να ανατραπεί εκ των υστέρων.

 • 30 Αυγούστου 2020, 21:29 | ΚΔ

  Η πλήρης απαγόρευση μετατάξεων από το Υπουργείο Εξωτερικών σε άλλο φορέα του Δημοσίου που προβλέπεται στο Ά148 του υπό διαβούλευση Οργανισμού, είναι πολλαπλώς προβληματική και χρήζει αλλαγής. Όπως έχουν ήδη επισημάνει και άλλοι συμμετέχοντες στη διαβούλευση, οι συνθήκες της ζωής είναι εξαιρετικά απρόβλεπτες και ουδείς γνωρίζει τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει στο βίο του, τα οποία ίσως καταστήσουν επιτακτική την αλλαγή επαγγελματικού χώρου. Και αυτό με τη σειρά του, στο πλαίσιο της απολύτως περιοριστικής πρόβλεψης του Ά148 περί μετατάξεων, θα καταστήσει μονόδρομο μια αδιανόητη επιλογή: την παραίτηση. Σημειώνεται ότι η διάταξη αφορά και πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου μετά τις εξαιρετικά κοπιώδεις και απαιτητικές εξετάσεις της ΕΣΔΔΑ και τη φοίτησή τους στη Σχολή αυτή. Επιπλέον, αυτή ακριβώς η ιδιότητα του αποφοίτου της ΕΣΔΔΑ, τουλάχιστον για το νεοσειλθόντα στο Υπουργείο Εξωτερικών κλάδο των ΣΓΕ, μένει χωρίς αντίκρισμα από πλευράς επαγγελματικής εξέλιξης: αφενός το προβλεπόμενο βαθμολογικό σύστημα εντός του ΥΠΕΞ για τον συγκεκριμένο κλάδο δίνει ελάχιστες δυνατότητες ανέλιξης ιδίως για τους νεότερους υπαλλήλους, αφετέρου ο υπάλληλος δεν έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει κάποια άλλη θέση στο Δημόσιο, στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος Κινητικότητας, εξαιρείται δε και από τη δυνατότητα συμμετοχής στον διϋπουργικό κλάδο (Ν.4622/2019). Τέλος, η πρόβλεψη για παραμονή όσων το επιθυμούν στο ΥΨΗΔ, είναι μη λύση, καθώς σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο ενός μηνός, ο υπάλληλος θα κληθεί να αποφασίσει αν επιθυμεί την αλλαγή αντικειμένου εργασίας και κλάδου, μετατασσόμενος σε ένα Υπουργείο ολοκληρωτικά άσχετο με την μέχρι τώρα εργασιακή του εμπειρία, με μόνο κριτήριο επιλογής τον φόβο ότι θα είναι αδύνατη η μετακίνηση από το Υπουργείο Εξωτερικών αν οι συνθήκες την καταστήσουν στο μέλλον αναπόφευκτη.

 • 30 Αυγούστου 2020, 21:00 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΔΥ)

  Παρατηρήσεις της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων (ΕΔΥ) κατ’ άρθρο στο Μέρος Γ’:

  Αρ. 143-Νοσήλια: δεν υπάρχει πρόβλεψη για χώρες εκτός ΕΕ πλην εκτάκτων περιστατικών εισαγωγής σε νοσοκομείο όπου καλύπτεται από προξενικές εισπράξεις. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις γίνεται επίκληση των γενικών ισχυουσών διατάξεων για τους δημόσιους υπαλλήλους (Δεν είναι σαφές αν ο ΕΟΠΥΥ δικαιολογεί εκ των υστέρων και αποζημιώνει για το σύνολο του ποσού που έχει καταβάλλει ο ασθενής σε χώρα εκτός ΕΕ). Σε κάθε περίπτωση η καταβολή ιατρικών δαπανών σε χώρες όπου δεν υφίσταται δημόσια υγεία ή υφίσταται αλλά χωρίς διακρατική συμφωνία με την Ελλάδα είναι δυσβάσταχτη και δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας στον υπάλληλο και την οικογένειά του. Προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία:
  “ ΑΡΘΡΟ 143
  1. α) Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, τα νοσήλια υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών ή μελών της οικογενείας του που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σε κράτος μη μέλος της ΕΕ ή σε κράτος μέλος της ΕΕ που δεν δέχεται το κοινοτικό έγγραφο Ε112, καταβάλλονται ως νόμιμα έξοδα από τις προξενικές εισπράξεις. Σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, οι δαπάνες καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή και, όταν δεν υπάρχει πάγια προκαταβολή ή αυτή δεν επαρκεί, ζητείται η αποστολή εμβάσματος από άλλη Αρχή του εξωτερικού. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες από τον οικείο Γενικό Πρόξενο ή Πρόξενο ή Διευθύνοντα Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας ή Διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής.
  β. Η διαδικασία του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται και για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο για την ίδια αιτία, για διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής της οικείας διπλωματικής αρχής του εξωτερικού, μπορεί να παρατείνεται το ως άνω διάστημα και πέραν των έξι μηνών, εφόσον είναι αδύνατη για ιατρικούς λόγους η επιστροφή του ασθενούς στην Ελλάδα και δεν είναι δυνατή η κάλυψη των σχετικών δαπανών νοσηλείας από τον ΕΟΠΥΥ.
  γ. Ο υπάλληλος, ο οποίος ωφελήθηκε από τις προβλέψεις των εδαφίων α και β,  είναι υποχρεωμένος να υποβάλει εμπρόθεσμα τα σχετικά αποδεικτικά δαπανών νοσηλείας στον ΕΟΠΥΥ, ζητώντας με σχετική αίτηση του την απευθείας καταβολή στο Υπουργείο Εξωτερικών του ποσού που θα δικαιούτο από τον ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που είχε καταβάλει τις δαπάνες αυτές εξ ιδίων. Σε περίπτωση που παραλείψει να υποβάλλει την ως άνω αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά καταλογίζεται σε βάρος του εντόκως το σύνολο της δαπάνης νοσηλείας που κατέβαλε η αρμόδια διπλωματική αρχή.»
   
  2. α) Οι ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει έως ότου η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών διεξάγει, ανοικτή, διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη ασφαλιστικών παρόχων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, στο πλαίσιο προγράμματος ομαδικής ασφάλισης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και των εξαρτώμενων μελών τους σε κράτος μη μέλος της ΕΕ ή σε κράτος μέλος της ΕΕ που δεν δέχεται το κοινοτικό έγγραφο Ε112. Η διαδικασία αυτή διέπεται από τις διατάξεις περί δημοσιότητας, κριτηρίων επιλογής και λόγων αποκλεισμού του ν. 4412/2016.
  β) Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.
  γ) Στη διακήρυξη καθορίζονται ενδεικτικά: οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο ασφαλιστικός πάροχος για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης ανά χώρα ή περιοχή, το μέγιστο αντάλλαγμα που καταβάλλουν οι αιτούντες, ώστε να συνδυάζονται περιοχές διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας, η διάρκεια της σύμβασης, τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  δ) Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας. Με όμοια απόφαση συγκροτούνται τα συλλογικά όργανα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης, την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών και την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο λειτουργίας τους.»

  Άρθρο 146-Αξιολόγηση:

  Στην παρα. 3 παραμένει από σχέδιο Οργανισμού προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, η βαθμολόγηση σε κλίμακα 1-100, η οποία προσιδιάζει σε εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και όχι αντικειμενική αξιολόγηση υπαλλήλου. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν διαβούλευσης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των Κλάδων, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού, εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης ανά κλάδο και υπηρεσία όπως επίσης ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με το χρόνο, τη συχνότητα, τον τύπο, τη μορφή, το περιεχόμενο και τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης καθώς και τη βαθμολόγηση υπαλλήλων στην ακόλουθη κλίμακα 1-100». Η αξιολόγηση με κλίμακα βαθμολογίας έχει ήδη δοκιμασθεί χωρίς επιτυχία σε άλλους φορείς του Δημοσίου, όπου τελικώς όλοι σχεδόν οι υπάλληλοι βαθμολογούνται με 100/100. Πρόκειται για τυπολατρικό σύστημα που δεσμεύει υπέρμετρα τον προϊστάμενο και στερεί την αξιολόγηση από το ουσιαστικό της περιεχόμενο.

  Στο τέλος της παρα. 14 προτείνεται η συμπερίληψη εδαφίου 3 ως εξής: Δεν επιτρέπεται και υπάρχει ασυμβίβαστο στην σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης από αξιολογητή με συγγενική σχέση με τον αξιολογούμενο.

  Αρ. 151-Ειδικές αποστολές : Η αναιτιολόγητη εξαίρεση του διπλωματικού κλάδου από το ανώτατο όριο ειδικής αποστολής 6+6 μήνες. αποτελεί απαράδεκτη διακριτική μεταχείριση εις βάρος του κλάδου μας, η οποία οδηγεί μοιραία σε αδιαφανές σύστημα παράλληλων μεταθέσεων (δηλαδή χωρίς προκήρυξη – εκδήλωση ενδιαφέροντος – απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου). Σημειώνεται, μάλιστα η αύξηση του ανώτατου ορίου ειδικών αποστολών κατ’ έτος σε 50 έναντι 25 του ισχύοντος Οργανισμού.
  Προτείνεται η διαγραφή της εν λόγω εξαίρεσης του διπλωματικού κλάδου.

  Αρ. 167-168-Τυπικά προσόντα προαγωγών: Προτείνεται η διατήρηση των όρων και ορίων προαγωγής βάσει του υφιστάμενου Οργανισμού για τους Γραμματείς Α’, Β’ και Γ’.

  Αρ. 167: Τυπικά προσόντα προαγωγών: Σύµφωνα µε το άρθρο 167, ο χρόνος υπηρεσίας που απαιτείται στους βαθμούς Γραµµατέα Πρεσβείας Α’, Β’ και Γ’ ως τυπικό προσόν για την προαγωγή στον επόµενο βαθµό αυξάνεται από τρία (3) σε τέσσερα (4) έτη, ήτοι συνολικά κατά τρία (3) έτη. προκαλώντας δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες για τους διπλωµατικούς υπαλλήλους έως και τον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α’ τόσο ως προς τις µισθολογικές απολαβές, όσο και ως προς την Αποζηµίωση Υπηρεσίας Αλλοδαπής. Επιπλέον, δύσκολα συµβιβάζεται µε την αρχή της ισότητας, δεδοµένου ότι αντιµετωπίζει τους διπλωµατικούς υπαλλήλους δυσµενέστερα σε σχέση µε τους υπαλλήλους του κλάδου ΟΕΥ και του κλάδου Γραµµατέων και Συµβούλων Επικοινωνίας. Ενώ δηλαδή οι υπάλληλοι των δύο αυτών κλάδων εξοµοιώνονται βαθµολογικά και µισθολογικά µε τους υπαλλήλους του διπλωµατικού κλάδου, ο απαιτούµενος για την προαγωγή χρόνος υπηρεσίας στους αντίστοιχους βαθµούς παραµένει (ως προς τους υπαλλήλους ΟΕΥ, με εξαίρεση τον βαθμό Γραμματέα ΟΕΥ Γ’ όπου αυξάνεται) ή ορίζεται (ως προς τους υπαλλήλους Επικοινωνίας) στα τρία (3) µόνον έτη για κάθε βαθµό (άρθρα 191 και 198 αντίστοιχα). Η ρύθµιση αυτή συνιστά δυσµενή διάκριση σε βάρος των (νεότερων) υπαλλήλων του διπλωµατικού κλάδου, οι οποίοι θα προάγονται µε βραδύτερο ρυθµό, καίτοι έχουν προσόντα τουλάχιστον ίσα µε αυτά των υπαλλήλων ΟΕΥ/Επικοινωνίας και βάσει Οργανισµού και πρακτικής καλούνται να αναλάβουν πρόσθετα καθήκοντα στην Κεντρική Υπηρεσία και επιπλέον ευθύνες στην Εξωτερική Υπηρεσία (διεύθυνση Προξενικού Γραφείου, αναπλήρωση Επικεφαλής, βάρδιες σε Κρυπτογραφική Υπηρεσία και Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε 24ωρη βάση, κ.ο.κ.).

  Σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα, επισυνάπτεται υπόμνημα που κατατέθηκε στην ΕΔΥ υποστηριζόμενο από 162 Διπλωματικούς Υπαλλήλους όλων των βαθμών:
  https://drive.google.com/file/d/1ySGWyllTOvjaYXLYlZxSQh5wJglaIvVE/view?usp=sharing

  Αρ. 168: Η πρόβλεψη «εξετάσεων» για την προαγωγή στον βαθμό του ΣΠΒ’ αντίκειται στην αρχή της ισότητος και της αναλογικότητος, υπό την έννοια ότι η προαγωγή του υπαλλήλου εξαρτάται, καταρχάς, από στιγμιαία δοκιμασία, δηλαδή την επιτυχή του δοκιμασία στις εξετάσεις αυτές και όχι από την συνολική του παρουσία και εικόνα έως τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Παραλλήλως, δεν γίνεται καμία απολύτως πρόβλεψη για την τύχη των λοιπών συμμετεχόντων στην εν λόγω διαδικασία και δη α) αν επιτύχουν στην δοκιμασία και εν τούτοις δεν προαχθούν ελλείψει κενών οργανικών θέσεων θα χρειασθεί να επαναλάβουν την δοκιμασία την επόμενη φορά που θα υπάρξουν κενές οργανικές θέσεις; β) αν όχι, σε ποία «σειρά» θα καταταγούν την επόμενη φορά που θα υπάρξουν κενές οργανικές θέσεις; στην σειρά της ιεραρχίας που ήδη έχουν ή βάσει του αποτελέσματος των εξετάσεων που έχουν επιτύχει ήδη; γ) αν ναι, πόσες φορές μπορεί ο υπάλληλος να υποχρεωθεί να μετάσχει της διαδικασίας αυτής; δ) αν αποτύχουν στην δοκιμασία αλλά απομένουν κενές οργανικές θέσεις προάγονται;, ε) ποία η θέση και η κατάταξη υπαλλήλων, ο ένας των οποίων που επέτυχε στην δοκιμασία αλλά δεν προήχθη ελλείψει κενών οργανικών θέσεων και συναδέλφου του που απέτυχε στην δοκιμασία αλλά κατά το επόμενο έτος έλαβε υψηλότερη βαθμολογία απ’ ότι είχε λάβει ο πρώτος κατά την δοκιμασία προηγούμενου έτους; Στο νέο σχέδιο προβλέπεται βέβαια ότι «συνεκτιμώνται» και τα φύλλα αξιολόγησης (αρ. 167) ή και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου (αρ. 168) χωρίς να προβλέπεται με ποιο τρόπο ή βαρύτητα λαμβάνει χώρα αυτή η «συνεκτίμηση», ενώ δεν φαίνεται να προβλέπεται πουθενά και η οποιαδήποτε Υ.Α. που να ρυθμίζει τα σχετικά θέματα.

  Σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα επισυνάπτεται υπόμνημα που κατατέθηκε στην ΕΔΥ από μεγάλο αριθμό Διπλωματικών Υπαλλήλων:
  https://drive.google.com/file/d/1pc-1io8Reu6oBAyOpG49vxxrNQFogU3V/view?usp=sharing

  Αρ. 140: Διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια: Ο αποκλεισμός χορήγησης Διπλωματικών διαβατηρίων σε αλλοδαπούς/ές αλλοδαπές/ούς συζύγους υπαλλήλων του ΥΠΕΞ, προκαλεί προβλήματα στην ανεμπόδιστη διαβίωσή τους σε ορισμένες χώρες τοποθέτησης του υπαλλήλου ή και σε μετακινήσεις τους από και προς αυτήν.
  Προτείνεται η χορήγηση διπλωματικών/υπηρεσιακών διαβατηρίων για το χρόνο υπηρεσίας του υπαλλήλου στην αλλοδαπή για τους/τις συζύγους υπαλλήλων του ΥΠΕΞ, όπως προβλέπεται αντιστοίχως για τους ίδιους.

 • 30 Αυγούστου 2020, 20:19 | Μαρία

  Άρθρο 167 – Τυπικά προσόντα προαγωγής

  Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση 4ετούς υπηρεσίας στο βαθμό του Γραμματέως Πρεσβείας για προαγωγή (αρ.167) είναι δυσμενής διάκριση, αντίθετη την αρχή της ισότητας, ενώ, αντίθετα, για άλλους κλάδους υπαλλήλων του ΥΠΕΞ (αντίστοιχοι βαθμοί ΟΕΥ και Επικοινωνίας) προβλέπεται 3ετής παραμονή στους αντίστοιχους βαθμούς (αρ.191 και 198). Οι τελευταίοι μάλιστα εξομοιώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά με τους διπλωματικούς υπαλλήλους!

  Επιπλέον, εισάγεται μάλιστα και φωτογραφική μεταβατική διάταξη για τους ΓΠΓ (αρ.167, παρ.1, εδ. β), χωρίς να εισάγεται αντίστοιχη μεταβατική διάταξη για τους υπηρετούντες στους βαθμούς των ΓΠΒ και ΓΠΑ, διάταξη που αντίκειται στην αρχή της ισότητας αλλά και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση και η οποία είναι αντισυνταγματική, όπως προαναφέρθηκε και σε άλλα σχόλια.

 • 30 Αυγούστου 2020, 17:52 | Μαρία

  Άρθρο 167 – Τυπικά προσόντα προαγωγής

  Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση 4ετούς υπηρεσίας στο βαθμό του Γραμματέως Πρεσβείας για προαγωγή (αρ.167) είναι δυσμενής διάκριση, αντίθετη την αρχή της ισότητας, ενώ, αντίθετα, για άλλους κλάδους υπαλλήλων του ΥΠΕΞ (αντίστοιχοι βαθμοί ΟΕΥ και Επικοινωνίας) προβλέπεται 3ετής παραμονή στον αντίστοιχο βαθμό (αρ.191 και 198). Οι τελευταίοι μάλιστα εξομοιώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά με τους διπλωματικούς υπαλλήλους!

  Επιπλέον, εισάγεται και φωτογραφική μεταβατική διάταξη για τους ΓΠΓ (αρ.167, παρ.1, εδ. β), χωρίς να εισάγεται αντίστοιχη μεταβατική διάταξη για τους υπηρετούντες στους βαθμούς των ΓΠΒ και ΓΠΑ, που αντίκειται στην αρχή της ισότητας αλλά και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση και η οποία είναι αντισυνταγματική, όπως προαναφέρθηκε και σε άλλα σχόλια.

 • 30 Αυγούστου 2020, 16:33 | Βασιλική

  Η υποχρέωση 4ετούς υπηρεσίας στο βαθμό του Γραμματέως Πρεσβείας για προαγωγή (αρ.167) συνιστά δυσμενή διάκριση που έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, τη στιγμή που για άλλους κλάδους υπηρετούντων στο ΥΠΕΞ(αντίστοιχοι βαθμοί ΟΕΥ και Επικοινωνίας) προβλέπεται 3ετής παραμονή στους αντίστοιχους βαθμούς (αρ.191 και 198), οποίοι υπάλληλοι μάλιστα εξομοιώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά με τους διπλωματικούς υπαλλήλους!

  Εισάγεται μάλιστα και άκρως αντισυνταγματική (φωτογραφική) μεταβατική διάταξη για τους ΓΠΓ, χωρίς να εισάγεται αντίστοιχη μεταβατική διάταξη για τους υπηρετούντες στους βαθμούς των ΓΠΒ και ΓΠΑ που αντίκειται σαφώς στην αρχή της ισότητας αλλά και στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, που προβλέπει τον μη «αιφνιδιασμό» του πολίτη με δυσμενή διάταξη, χωρίς να συντρέχει υπέρτερος λόγος προς τούτο.
  Που είναι η ασφάλεια δικαίου?

  Παράλληλα εισάγονται και εξετάσεις που κατά τα φαινόμενα καταργούν την επετηρίδα?

  Η απαξίωση του κλάδου θα αποτελέσει ισχυρό αντικίνητρο, όχι μόνο για την είσοδο στο Διπλωματικό κλάδο, αλλά και για την καθημερινή επιτέλεση των καθηκόντων των Διπλωματικών. Και μάλιστα όταν μιλάμε για κλάδο που σηκώνει στους ώμους του την εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό.

  Αναμένεται η αντίδραση της ΕΔΥ.

 • 30 Αυγούστου 2020, 12:41 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 230

  Σε ό,τι αφορά στους υπαλλήλους ΟΕΥ, θεωρούμε ότι αυτοί θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για τις θέσεις προϊσταμένου στις Β’ και Ζ’ Γενικές Διευθύνσεις, όπου οι υπάλληλοι του κλάδου μας εξασφαλίζουν την καθημερινή λειτουργία όλων των υπηρεσιών και αναλαμβάνουν ήδη καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης.

 • 30 Αυγούστου 2020, 12:22 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 194
  Προτείνεται
  να προστεθεί στην παρ. 6 και ο βαθμός του Γενικού Συμβούλου Β΄ κατ΄ αντιστοιχία του διπλωματικού κλάδου καθώς ο μόνος λόγος αποχώρησης από την υπηρεσία με αυτό το βαθμό είναι ο μικρός αριθμός των θέσεων αυτών για τον κλάδο ΟΕΥ και η μεγάλη καθυστέρηση στις προαγωγές που παρατηρείται διαχρονικά.
  « 6: Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, οι υπάλληλοι του Κλάδου Ο.Ε.Υ. με βαθμό Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Α΄ ή Β΄, οι οποίοι αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει, μπορούν να διατηρούν επί τιμή το βαθμό με τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει»

 • 30 Αυγούστου 2020, 12:33 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 192

  Στην παράγραφο 4 θα πρέπει να υπάρξει η πρόβλεψη για «κατ΄απόλυτη εκλογή» προαγωγή στο Βαθμό του Γενικού Συμβούλου Β΄ κατ΄ αντιστοιχία του διπλωματικού κλάδου, καθώς η αποφασιστική κρίση είναι στην προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Α΄ σε αυτόν του Γενικού Συμβούλου Β΄ .

  Προτείνεται η εξής διατύπωση: «Οι Προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` ενεργούνται κατ` απόλυτη εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα».

 • 30 Αυγούστου 2020, 12:54 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  ΠΑρατήρηση 2 στο Άρθρο 191

  Στο σχέδιο Οργανισμού προτείνεται η επαναθέσπιση δοκιμασίας για την προαγωγή από το βαθμό Γραμματέα ΟΕΥ Α’ στο βαθμό Συμβούλου ΟΕΥ Β’ (και, αντίστοιχα, Γραμματέα Πρεσβείας Α’ σε αυτόν του Συμβούλου Πρεσβείας Β’). Η πρόταση αυτή δεν φαίνεται να λαμβάνει υπ’ όψιν την προηγούμενη αρνητική εμπειρία από την εφαρμογή του μέτρου, την περίοδο 1998-2007, που οδήγησε και στην κατάργησή της με τον ισχύοντα Οργανισμό.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι, στον κλάδο ΟΕΥ, η δοκιμασία αυτή οργανώθηκε μόνον μία φορά, το 2006, με τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων που αποφοίτησαν από την ΕΣΔΔ από το 1991 έως και το 1996, οι οποίοι ανέμεναν τον προγραμματισμό της εν λόγω δοκιμασίας από το 2002 έως το 2006.
  Πρακτικά, η δοκιμασία αυτή σε τίποτε δεν μετέβαλε τη σειρά προαγωγής των υπαλλήλων (αφού όλοι κρίνονταν εξελίξιμοι), δημιουργούσε σημαντική καθυστέρηση στις προαγωγές, λόγω της ανάγκης προγραμματισμού της δοκιμασίας, αλλά και σημαντικότατο οργανωτικό και οικονομικό κόστος στην Υπηρεσία (αφού ήταν, κάθε φορά, απαραίτητη η υπηρεσιακή μετακίνηση στην Κεντρική Υπηρεσία όλων των υπαλλήλων που συγκέντρωναν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη δοκιμασία).
  Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η προτεινόμενη δοκιμασία, αντικειμενικά, θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς το νέο και όχι ακόμα εμπεδωμένο σύστημα αξιολόγησης που εισάγεται με τον νέο Οργανισμό.
  Για τους λόγους αυτούς και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυνατότητες που θα δίδει το νέο σύστημα αξιολόγησης για ουσιαστική κρίση όλων των υπαλλήλων σε όλους τους βαθμούς, προτείνουμε την κατάργηση της πρόβλεψης δοκιμασίας για την προαγωγή από τον βαθμό Γραμματέα ΟΕΥ Α’ σε αυτόν του Συμβούλου ΟΕΥ Β’.
  Σε περίπτωση, πάντως, που η πρόταση κατάργησης δεν γίνει δεκτή, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρξει ειδική μεταβατική διάταξη για τους υπαλλήλους που ήδη πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις προαγωγής σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, ως ακολούθως:
  «4. Η προϋπόθεση επιτυχίας σε δοκιμασία, η οποία διοργανώνεται από τη Διπλωματική Ακαδημία, για την προαγωγή από τον βαθμό Γραμματέα ΟΕΥ Α’ σε αυτόν του Συμβούλου ΟΕΥ Β’ δεν εφαρμόζεται για τους υπαλλήλους που έχουν ήδη συμπληρώσει τα σχετικά τυπικά προσόντα προαγωγής κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3566/2007.»
  Αντίστοιχη διάταξη θα πρέπει να προβλεφθεί και για τους λοιπούς κλάδους για τους οποίους προβλέπεται η ίδια διαδικασία

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:33 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 191

  Τα τυπικά προσόντα προαγωγής των υπαλλήλων ΟΕΥ είναι πάντοτε τα ίδια με τα αντίστοιχα των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου. Στον ισχύοντα Οργανισμό ισχύει αντιστοίχιση μεταξύ των βαθμών και των τυπικών προϋποθέσεων προαγωγής, μεταξύ του Διπλωματικού κλάδου και του κλάδου ΟΕΥ. Στην αντιστοίχιση αυτή, με το σχέδιο Οργανισμού, προστίθεται και ο κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

  Στο ίδιο πνεύμα θα πρέπει να κινηθεί και το παρόν σχέδιο. Οπότε, στην περίπτωση που παραμείνει η τετραετής υπηρεσία ως προϋπόθεση προαγωγής στους βαθμούς των Γραμματέων Α΄, Β΄ Γ΄ Πρεσβείας, το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τους αντίστοιχους βαθμούς των Γραμματέων ΟΕΥ Α΄, Β΄΄και Γ΄, αλλιώς θα πρέπει να παραμείνει για όλους η ισχύουσα τριετία ανα βαθμό.

  Επίσης, η προβλεπόμενη μεταβατική διάταξη για τούς ήδη υπηρετούντες στο βαθμό του Γραμματέα ΟΕΥ Γ΄ ή πρέπει να καταργηθεί ή να εφαρμοσθεί και στους υπόλοιπους βαθμούς ΓΟΕΥ Β΄ και Α΄

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:33 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 190:

  Προτείνεται η προσθήκη, στο τέλος της παρ. 3 της πρότασης «Επιπλέον, οι Υπάλληλοι του Κλάδου ΟΕΥ μπορούν ακόμα να τοποθετούνται στα Διπλωματικά Γραφεία ΥΠΕΞ, ΑΝΥΠΕΞ και ΥΦΥΠΕΞ, και τουλάχιστον στις εξής Δ/νσεις και Υπηρεσίες: Γ1, Γ2, Δ1, Δ4, ΣΤ1, Υπηρεσία Συντονισμού (Άρθρο 30), Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Ενημέρωσης και Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης».

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:19 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 189
  Διόρθωση παροράματος:
  «Στον κλάδο υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διορίζονται απόφοιτοι του Τμήματος υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.»

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:20 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 188 Βαθμοί και θέσεις OEY

  Όπως σημειώσαμε σε αναλυτικό υπόμνημά μας, η προτεινόμενη αύξηση των οργανικών θέσεων του κλάδου ΟΕΥ κατά 7 θέσεις στον βαθμό Γεν. Συμβούλου και κατά 15 θέσεις στον βαθμό Συμβούλου ΟΕΥ είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη αύξηση έχει πολύ μικρή επίδραση στους χρόνους προαγωγής για το βαθμό Γεν. Συμβούλου (κατά μ.ό. 31-32 χρόνια, το ελάχιστο) και περιορισμένη στο βαθμό Συμβούλου (περιορισμός στα 19-20 χρόνια, για τους άμεσα προς προαγωγή και σταδιακή αύξηση στα 23-24 χρόνια για τους επόμενους).
  Για το λόγο αυτό, υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους υιοθέτησης της πρότασης αύξησης των θέσεων κατά 15 στο βαθμό Γεν. Συμβούλου και κατά 20 στο βαθμό Συμβούλου ΟΕΥ.
  Επισημαίνεται ότι και με αυτή την αύξηση, ο χρόνος αναμονής δεν μειώνεται κάτω από τα 30 χρόνια για το βαθμό Γεν. Συμβούλου πριν το 2042, ενώ στο βαθμό Συμβούλου ΟΕΥ συγκρατείται απλώς στα 15-20 χρόνια για όλους τους υπαλλήλους.

 • 29 Αυγούστου 2020, 21:33 | Η.Η.

  Αναφορικά με το βαθμολόγιο του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας θα πρέπει να γίνει καλύτερη κατανομή θέσεων με αύξηση του αριθμού των Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α και Β από 10 σε 20. Συγκεκριμένα προτείνεται:
  Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α και Β βαθμού – θέσεις 20
  Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α και Β βαθμού – θέσεις 75
  Γραμματείς και Ακόλουθοι Επικοινωνίας Α και Β βαθμού – θέσεις 105

  Αν δεν διευρυνθεί το βαθμολόγιο, η πλειοψηφία των στελεχών του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας θα μείνει στάσιμο χωρίς προοπτική εξέλιξης και χωρίς να μπορεί να αναλάβει θέση ευθύνης είτε στο κέντρο είτε σε Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας στο μέλλον. Επιπλέον, με την απαγόρευση των μετατάξεων στερείται κάθε δυνατότητα στα στελέχη αυτά να συμμετάσχουν στον διυπουργικό κλάδο που ιδρύεται με το Ν 4622/2019 και που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα.

  Θα πρέπει τόσο να διευρυνθεί το βαθμολόγιο όσο και να απαλειφθεί η απαγόρευση μετάταξης

 • 29 Αυγούστου 2020, 20:31 | elal

  Άρθρο 169-Μεταθέσεις

  Η παρ. 10 του άρθρου 169, όπως είναι διατυπωμένη, στερείται νοήματος. Η καταληκτική φράση «…που υπηρετούν ως προϊστάμενοι διπλωματικών Αρχών», την καθιστά κενό γράμμα έναντι π.χ. της παραγράφου 9 του ιδίου άρθρου, στην οποία, μεταξύ άλλων, παραπέμπει («Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων…»).
  Οι εκδοχές είναι δύο: είτε πρόκειται για ακούσιο λάθος του συντάκτη, είτε για εσκεμμένη προσθήκη, η οποία κάτι υποκρύπτει.
  Εάν μεν ισχύει το πρώτο, ο συντάκτης δεν έχει παρά να επαναλάβει τη διατύπωση των παραγράφων 10 των άρθρων 193 και 200, για τους Κλάδους ΟΕΥ και Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας αντίστοιχα.
  Εάν ισχύει το δεύτερο, με σκοπό να μην εξαιρούνται οι έχοντες πρεσβευτικό βαθμό διπλωματικοί από τον κανόνα που εισάγει η παράγραφος 9 στο πρώτο της εδάφιο, τότε οι γνωρίζοντες τα του Υπουργείου Εξωτερικών αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται περί «φωτογραφικής» διάταξης, η οποία στοχεύει συγκεκριμένο ανώτατο διπλωματικό υπάλληλο.
  Ελπίζω να ισχύει το πρώτο, φοβάμαι όμως ότι ισχύει το δεύτερο. Η κυβέρνηση που εξελέγη πέρυσι προβάλλει διαρκώς τις αρχές της αξιοκρατίας και της ισονομίας. Ο κ. Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος αγωνίζεται να υπερασπισθεί τα δίκαια της χώρας, σε συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε, φέρει την πολιτική ευθύνη του Οργανισμού που πρόκειται να ψηφισθεί. Και ασφαλώς δεν γνωρίζει τι μπορεί να κρύβεται πίσω από κάθε τέτοια λεπτομέρεια. Το γνωρίζουν όμως άριστα αυτοί που τον περιστοιχίζουν, όπως βέβαια – και πρωτίστως – οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για τη σύνταξη αλλά και το συντονισμό / επίβλεψη του εν λόγω νομοθετήματος. Με τον τρόπο αυτό, προσφέρουν κάκιστη υπηρεσία στον πολιτικό τους προϊστάμενο, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο στην κριτική που αναπόφευκτα θα ακολουθήσει. Ας συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι αυτοί ότι οι προσωπικές εμπάθειες δεν έχουν καμία θέση σε νόμους του Κράτους και ότι η χώρα και το Υπουργείο Εξωτερικών ειδικότερα έχουν ανάγκη δημιουργικότητας και όχι ανούσιων ρεβανσισμών.
  Το συγκεκριμένο λάθος μπορεί, ακόμα, να διορθωθεί. Το ζητούμενο είναι μαζί με αυτό να διορθωθούν και αυτές οι αντιλήψεις / νοοτροπίες, ώστε να προχωρήσουμε επιτέλους μπροστά.

 • 29 Αυγούστου 2020, 20:16 | elal

  Η πρόταση περί παροχής κινήτρων εθελουσίας εξόδου άνευ περιορισμού ηλικίας προς αποσυμφόρηση της επετηρίδας του διπλωματικού κλάδου είναι ορθή και αξίζει της προσοχής της Διοίκησης. Το βασικό στοιχείο που θα πρέπει να συγκρατηθεί είναι ότι αντιθέτως προς αυτό που θα πίστευαν πολλοί, μία τέτοια ρύθμιση θα αποδεικνυόταν επωφελής για το Δημόσιο Ταμείο. Τούτο διότι ο αριθμός διπλωματικών υπαλλήλων που θα έκαναν χρήση της σχετικής δυνατότητας είναι περιορισμένος μεν, ώστε να μην επιβαρυνθεί το ασφαλιστικό σύστημα, ικανός δε, ώστε να αποσυμφορηθεί η επετηρίδα στα υψηλά της κλιμάκια.
  Ο ισχυρισμός δεν είναι αυθαίρετος. οι γνωρίζοντες τα του Υπουργείου Εξωτερικών, ξέρουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των διπλωματικών (και όχι μόνο) υπαλλήλων αγωνίζονται προκειμένου να επιμηκυνθεί στα 67 έτη το όριο για τη συνταξιοδότηση. Το θετικό είναι ότι το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ας δοθεί λοιπόν η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, να εξέλθουν εθελουσίως με πλήρη σύνταξη στον κατεχόμενο πρεσβευτικό βαθμό, εφόσον διαθέτουν υπηρεσία στον κλάδο 29 (ή και 30) ετών κατ’ ελάχιστον. Πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού, (αποσυμφόρηση επετηρίδας), μία σχετική ρύθμιση θα έδινε επιπλέον τη δυνατότητα σε νέους διπλωματικούς, οι οποίοι εισέρχονται στην Υπηρεσία σε μεγάλη ηλικία (μετά την κατάργηση του ορίου των 35 ετών), να προαχθούν κάποια στιγμή και αυτοί σε πρεσβευτικούς βαθμούς, κάτι που υπό τις συνθήκες που πάνε να διαμορφωθούν (4ετής παραμονή σε όλους τους βαθμούς των Γραμματέων Πρεσβείας) μοιάζει περίπου απίθανο. Με τον τρόπο αυτό θα διορθωνόταν, έστω εν μέρει, η εις βάρος τους αδικία. Άλλωστε, με το μέσο όρο ηλικίας εισόδου στη διπλωματική υπηρεσία να ανεβαίνει σταθερά, πολύ σύντομα οι έχοντες συμπληρώσει 30ετή υπηρεσία θα προσεγγίζουν (ή και θα ξεπερνούν) τα 65 έτη.
  Αξίζει λοιπόν η κυβέρνηση να εισάγει μία ρύθμιση εθελουσίας εξόδου ανωτάτων διπλωματικών υπαλλήλων άνευ ορίου ηλικίας και συγκεκριμένη προϋπηρεσία. Το όφελος θα είναι πολλαπλό, ενώ αντενδείξεις, επί της ουσίας δεν υπάρχουν. Η πρόοδος επιτυγχάνεται με ρηξικέλευθες ιδέες και η συγκεκριμένη εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.

 • 29 Αυγούστου 2020, 13:30 | Α.Λ.

  Πιστεύω ότι θα έπρεπε να επανεξεταστεί το ζήτημα του βαθμολογίου των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, καθώς η προτεινόμενη ποσόστωση περιορίζει ίσως υπερβολικά τη δυνατότητα εξέλιξης των νεώτερων υπαλλήλων.
  Επιπλέον, θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση να τους δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν στις διατάξεις της κινητικότητας, κατ’ αντιστοιχίαν με τους δημοσίους υπαλλήλους των υπόλοιπων Υπουργείων.

 • 29 Αυγούστου 2020, 10:03 | Μαρία Κοξαρωφ

  Η μετάταξη των πτυχιούχων υπαλλήλων του κλάδου Διοικ. και Λογιστικής υποστήριξης στον κλάδο Διοικητικού Προξενικου θα πρέπει να ορισθεί ως εξής:»…εφοσον διαθέτουν και τα υπόλοιπα ειδικά προσόντα κατα τον χρόνο διορισμού τους στο ΥΠΕΞ».
  Αποτελούμε κατηγορία υπαλλήλων που ταλαιπωρηθηκε και αδικήθηκε με την προηγούμενη διαδικασία όπως οριζόταν στο άρθρο 148. Άλλωστε, θα έπρεπε η επιμόρφωση των υπαλλήλων μετα την προσληψη τους να αποτελεί μεριμνα και παροχη της Υπηρεσίας.

 • 28 Αυγούστου 2020, 19:17 | ΡΟ

  αρ.148: Να δοθεί η δυνατότητα μεταταξης για τους αποφοίτους ΕΣΔΔ σε όλο το Δημόσιο και όχι μόνο στο ΥΠΨΔ, καθώς είναι υπερβολικά περιοριστικό, ενώ διαχωρίζει τους αποφοίτους ΕΣΔΔ σε δύο κατηγορίες (αυτούς που μπορούν να μεταταγούν κι αυτούς του ΥΠΕΞ που δεν μπορούν)

  Βαθμολόγιο Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας: Οι περισσότεροι που σήμερα είναι Γραμματείς έχουν ήδη τα χρόνια υπηρεσίας που προβλέπονται για προαγωγή σε σύμβουλο. Ωστόσο με τις παρούσες προβλέψεις (αριθμός συμβούλων) οι νυν γραμματείς θα προαχθούν μετά απο πολλά έτη υπηρεσίας, πράγμα που τους βλάπτει και μισθολογικά.

 • 28 Αυγούστου 2020, 16:28 | Ιάκωβος

  Από μια προσεκτική ανάγνωση του κατατεθέντος Σχεδίου Νόμου παρατηρείται η εξής δυσαρμονία που χρήζει περαιτέρω βελτίωσης, ήτοι:
  1. Σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 3 του Σχεδίου Νόμου “Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών”, είναι δυνατή η μετάταξη υπαλλήλων από τον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού, εφόσον, μεταξύ άλλων, πληρούνται τα ειδικά προσόντα διορισμού του κλάδου.
  2. Ανάμεσα στα ειδικά προσόντα διορισμού του εν λόγω κλάδου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 204 παρ. 1 του ως άνω Σχεδίου Νόμου, περιλαμβάνεται και η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
  3. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 250 παρ. 2 του ίδιου Σχεδίου Νόμου, για την ένταξη προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας στον ίδιο αυτό κλάδο (Διοικητικού Προξενικού), απαιτείται η πολύ καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας .
  4. Η παραπάνω διάκριση γίνεται χωρίς ειδική αιτιολογία και κατ’ αποτέλεσμα διαφαίνεται αντίθετη στις αρχές τις χρηστής διοίκησης, της ισότητας και της αμεροληψίας.
  5. Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται η εξίσωση των δύο αυτών κατηγοριών στο ίδιο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, δεδομένου του γεγονότος ότι αυτή ήδη διαπιστώνεται από τα φύλλα αξιολόγησης του υπηρεσιακού φακέλου και εκ του γεγονότος ότι εμπεριέχονταν ήδη ως αρχικό προσόν διορισμού των υπό εσωτερική μετάταξη υπαλλήλων.
  Εν κατακλείδι, η ρύθμιση του ανωτέρω άρθρου θα έπρεπε να υποστεί μια μικρή αλλά απαραίτητη τροποποίηση για την αποφυγή τυχόν αυθαίρετης στήριξης από τη Διοίκηση προσκόμματος άρνησης για εσωτερική μετάταξη υπαλλήλου και προτείνεται για λόγους ασφάλειας δικαίου, η κατωτέρω πιο συγκεκριμένη προσθήκη, ήτοι:
  Άρθρο 148 παρ. 3 περ. α) «Η μετάταξη υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης …εφόσον διαθέτουν και τα υπόλοιπα ειδικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά προβλέπονταν κατά το χρόνο διορισμού τους στο ΥΠΕΞ (γεγονός το οποίο αβίαστα μπορεί να διαπιστωθεί από τον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου, χωρίς οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες) …σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού…»
  Η, κατά τη γνώμη μου, αντιμετώπιση των υπαλλήλων, οι οποίοι αφιέρωσαν μεγάλο τμήμα του ελεύθερου χρόνου τους, δαπάνησαν μεγάλα ποσά για την επιμόρφωσή τους και τέλος, με την απόκτηση τίτλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, με την ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών ως δημόσιοι υπάλληλοι εκπληρώνοντας παράλληλα υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένειά τους και ευρισκόμενοι, περισσότεροι εξ αυτών. στην πέμπτη δεκαετία της ζωής τους, δικαιούνται μια θετικότερη αντιμετώπιση από τη Διοίκηση, πόσο μάλλον όταν στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες το Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα (παροχής εκπαιδευτικής άδειας και εξόδων) στους επιμελείς υπαλλήλους να επιμορφωθούν και τους επιβραβεύει αναβαθμίζοντάς τους.

 • 28 Αυγούστου 2020, 15:25 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρο 197 παρ.1 – μικρές διορθώσεις
  Η παράγραφος 1 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:
  1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, όταν υπηρετούν στο εσωτερικό, τοποθετούνται ιδίως:
  α) στην Ε΄ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας
  β) στο Διπλωματικό Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού Εξωτερικών, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, στις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Αυτοτελή Γραφεία που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, ως Σύμβουλοι Δημόσιας Διπλωματίας
  γ) στο Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργού, στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και των μελών της Κυβέρνησης ως Σύμβουλοι Δημόσιας Διπλωματίας.

  Άρθρο 198, παρ. 2
  Στην παρ. 2 αναφέρεται ….όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 169.
  Στο αντίστοιχο άρθρο 191 παρ. 2 για τους ΟΕΥ αναφέρεται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 189. (Σε ένα από τα δύο υπάρχει λάθος). Επίσης, στους άλλους Κλάδους γίνεται αναφορά στο άρθρο 169.

  Άρθρο 230, Παρ. 1β
  Αναφορικά με τη θέση ευθύνης της Ε΄ Γενικής Διεύθυνσης
  Χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι στο Νόμο 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133/7.8.2019) για το Επιτελικό Κράτος, στο άρθρο 111, παρ. 1, προβλέπεται η σύσταση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας, στον οποίο υπάγονται οι Δ/νσεις Διεθνούς Επικοινωνίας και Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας.

  Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 111, ως Προϊστάμενοι των Γενικών Δ/νσεων, που συνιστώνται με τις εν λόγω διατάξεις, επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι ΠΕ όλων των Κλάδων. Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας, επιτρέπεται μεταβατικά, με απόφαση του Οικείου Υπουργού και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση υπαλλήλου που πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.
  Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.

  Παρατήρηση-Υπενθύμιση: Στην Αιτιολογική Έκθεση επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΞ (σελ. 3) γίνεται αναφορά στην ανάγκη υιοθέτησης νέου νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του ΥΠΕΞ, με αφετηρία τις κατευθύνσεις της νομοθεσίας για το Επιτελικό Κράτος (Ν.4622/2019, Α’ 133/7.8.2019).
  Καλό θα ήταν στον Οργανισμό του ΥΠΕΞ να υπάρχει πρόνοια για τη βούληση του Νομοθέτη του Επιτελικού Κράτους.

  Προτείνεται – εάν είναι εφικτό – η εξής διατύπωση:
  Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Κεντρικής υπηρεσίας και Αναπλήρωση Αυτών
  β. Των προϊσταμένων των Α, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ – Α΄, και Η΄ Γενικών Διευθύνσεων, σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό πρέσβυ ή πληρεξούσιου Υπουργού Α΄. Για τη θέση της Ε΄ Γενικής Διεύθυνσης ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 111 παρ. 1 και 2, του Νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133/7.8.2019) για το Επιτελικό Κράτος.

  Άρθρο 230 παρ. 1ζ αναδιατύπωση : Στη Διεύθυνση Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων, στη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας και στη Διεύθυνση Ψηφιακής Διπλωματίας, δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄.

 • 28 Αυγούστου 2020, 15:54 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρο 195 – Ονομασία Κλάδου
  Λαμβάνοντας υπόψη α) το άρθρο 197 παρ.3 – Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό……ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν, με το διπλωματικό βαθμό προς τον οποίο εξομοιούνται, προστιθέμενης της φράσης «Δημόσιας Διπλωματίας».
  β) τα Γραφεία με ΠΔ έχουν μετονομαστεί από Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας σε Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας.
  γ) η Γενική Γραμματεία την οποία στελεχώνουν καλείται ΓΓ Δημόσιας Διπλωματίας

  Τίθενται τα ερωτήματα; Για ποιο λόγο ο Κλάδος να έχει διαφορετική ονομασία στο εσωτερικό σε σχέση με το εξωτερικό; Τι εξυπηρετεί; Για ποιο λόγο ο Κλάδος να έχει διαφορετική ονομασία από το αντικείμενο του έργου του, από την ονομασία της Γενικής Γραμματείας, της Γενικής Δ/νσης και Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας όπου υπηρετεί;
  Το εύλογο θα ήταν, για λόγους απλοποίησης και ομογενοποίησης στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να μετονομαστεί ο Κλάδος σε Κλάδο Δημόσιας Διπλωματίας και αντίστοιχα οι βαθμοί να γίνουν Γενικού Συμβούλου Α΄ και Β΄ Δημόσιας Διπλωματίας, Συμβούλου Α΄ και Β΄ Δημόσιας Διπλωματίας, Γραμματέα Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημόσιας Διπλωματίας και Ακολούθου Δημόσιας Διπλωματίας.

  Άρθρο 195 παρ.2
  Αναφορικά με την κατανομή των οργανικών θέσεων ανά βαθμό σημειώνονται τα εξής:
  1.Η προβλεπόμενη κατανομή είναι άδικη και άνιση έναντι των άλλων κλάδων με αντιστοιχία διπλωματικών βαθμών, καθώς:
  Το 5% των θέσεων αντιστοιχεί στο βαθμό των Γενικών Συμβούλων Α΄ & Β΄
  Το 35% των θέσεων αντιστοιχεί στο βαθμό των Συμβούλων Α΄ & Β΄
  Το 60% των θέσεων αντιστοιχεί στους βαθμούς Γραμματέων Α΄, Β΄, Γ΄ και Ακολούθων Επικοινωνίας.
  Αντίστοιχα, για τον Κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όπως προβλέπεται:
  Το 11% των θέσεων αντιστοιχεί στο βαθμό των Γενικών Συμβούλων Α΄ & Β΄
  Το 40% των θέσεων αντιστοιχεί στο βαθμό των Συμβούλων Α΄ & Β΄
  Το 49% των θέσεων αντιστοιχεί στους βαθμούς Γραμματέων Α΄, Β΄, Γ΄ και Ακολούθων.

  2. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος των ετών προϋπηρεσίας των στελεχών του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, καθώς το Τμήμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σταμάτησε να λειτουργεί μετά την ΚΑ΄σειρά και επαναλειτούργησε για μία χρονιά την ΚΕ΄ εκπαιδευτική σειρά, με αποτέλεσμα το 95% των Γραμματέων του Κλάδου να έχει διανύσει υπηρεσιακώς και να πληροί τον απαραίτητο χρόνο για το βαθμό του Συμβούλου.

  3. Βάσει του Ν.4339/2015 άρθρο 34 (παρ. 3)
  Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι διακόσιες (200) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
  α) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α’ και β) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β’ θέσεις 15 γ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α’ και δ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β’ θέσεις 65 ε) Γραμματείς Επικοινωνίας Α’ και στ) Γραμματείς Επικοινωνίας Β’ θέσεις 120

  Στη συνέχεια, με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 82/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στο άρθρο 35 ορίζονται τα εξής:
  1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως ακολούθως:
  α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ). Σύνολο θέσεων τριακόσιες εβδομήντα τρεις (373) οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως:
  αα) Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας: θέσεις διακόσιες (200), εκ των οποίων είκοσι (20) θέσεις Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α’ και Β’, ογδόντα (80) θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας Α’ και Β’ και εκατό (100) θέσεις Γραμματέων Επικοινωνίας Α’ και Β’.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, για λόγους ισονομίας μεταξύ αντίστοιχων Κλάδων του ίδιου Υπουργείου και κεκτημένου λόγω υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, το οποίο προέκυψε κατόπιν μελέτης δημοσιονομικών επιπτώσεων – έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – για το ΠΔ 82/2017, παρακαλούμε όπως η παρ. 2 του άρθρου 195 διατυπωθεί ως εξής:

  2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι διακόσιες (200) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
  α) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α` και
  β) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β’, θέσεις 20
  γ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α` και
  δ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β`, θέσεις 80
  ε) Γραμματείς Επικοινωνίας Α`
  στ) Γραμματείς Επικοινωνίας Β`
  ζ) Γραμματείς Επικοινωνίας Γ` και
  η) Ακόλουθοι Επικοινωνίας, θέσεις 100

 • 28 Αυγούστου 2020, 14:41 | Αννα Χ.

  Αρθρο 144. Να καταργηθεί ο ηλικιακός περιορισμός των 50 ετών για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές ειδίκευσης.

  Η εν λόγω πρόβλεψη είναι αντισυνταγματική και αντιτίθεται στις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, Αρθρο 47 του ν.3528/2007, που δεν προβλέπει κανένα ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, στο πλαίσιο της αύξησης των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων και της παροχής ίσων ευκαιριών.
  Αντιθέτως, στο Αρθρο 47, παρ.1 του ν.3528/2007 αναφέρεται ότι η «η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου», ενώ στην παράγραφο 3 του ίδιου Αρθρου ορίζεται ότι «Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους….»

 • 28 Αυγούστου 2020, 08:47 | Δημήτρης

  ΑΡΘΡΟ 147 Παράγραφος 11

  «Στην περίπτωση που ο αιτών την απόσπαση είναι προϊστάμενος τμήματος, αυτός πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του». Να προστεθεί «ή από το αρμόδιο όργανο τοποθέτησης», διότι αρκετές θέσεις προϊσταμένων πλέον καλύπτονται απο αναπληρωτές όπου το όργανο τοποθέτησης δεν είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αλλά μπορεί να είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα ή ο Γενικός Διευθυντής/ντρια

 • 28 Αυγούστου 2020, 00:03 | ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΠΥΡΟΒΟΛΟΣ

  28/08/2020
  Σε ένα όχι και τόσο υποθετικό σενάριο τρομοκρατικού χτυπήματος σε Αρχή του εξωτερικού η και οικιών διαμονής Υπαλλήλων όλων των κλάδων που συνυπηρετούν σε αυτήν, αυτό που θα μπορούσε να συμβεί είναι , ο θάνατος , ο βαρύς τραυματισμός με αποτέλεσμα την αναπηρία, η καταστροφή και η λεηλασία τις περιουσίας.
  Ο υπό διαβούλευση Οργανισμός πρέπει να απαντήσει σε αυτά τα θέματα ξεκάθαρα, όλοι οι Υπουργοί ΥΠΕΞ, έχουν τοποθετηθεί δημόσια και επανειλημμένα με τα καλύτερα λόγια για τους Υπαλλήλους όλων των κλάδων της εν λόγο Υπηρεσίας .
  Η αποζημίωση θυμάτων τρομοκρατικού χτυπήματος, η άλλης βίας με βάση το νόμο ισχύει και μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , αν αυτό συμβεί σε τρίτη χώρα έχεις χαθεί… Ο παθών εν Υπηρεσία και ένεκα αυτής που προέρχεται από άλλα υπουργεία και συνυπηρετεί απολαμβάνει προνόμια αυτός και η οικογένεια του, που στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχουν,, ό πόνος δεν είναι ίδιος η έχει λιγότερη άξια?? γιατί αυτή η εξαίρεση , δεν κοστίζει τίποτα , δεν είναι ρουσφέτι, είναι σεβασμός στην προσφορά και επιβράβευση .
  Είναι σίγουρο ότι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αναλυτικά το τη ισχύει κατά το νόμο σε άλλα Υπουργεία, αλλά πιστεύω σας είναι γνωστά, ελπίζω και εύχομαι να δοθούν οι κατάλληλες εντολές ούτως ώστε να διορθωθούν μέσω του νέου οργανισμού χρόνιες αδυναμίες και να υπάρξει η σχετική μέριμνα για εμάς και τις οικογένειές μας, δηλαδή προστασία και κατάλληλη αντιμετώπιση .

  Πυρόβολος Ιωάννης
  Υπάλληλος Υπουργείου Εξωτερικών,
  Παθών εν Υπηρεσία και ένεκα της Υπηρεσίας , 23 /02/2011 στην Τρίπολη Λιβύης
  χαρακτηρισμένος ως θύμα τρομοκρατικής πράξεις ,
  ΑΜΕΑ, τελεσίδικα από ΑΣΥΕ, με ποσοστό αναπηρίας 85%

 • 27 Αυγούστου 2020, 23:02 | hkg

  Το βαθμολόγιο του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας όπως επίσης και η αριθμητική κατανομή που προβλέπει δεν είναι λειτουργικά. Καθηλώνουν και στερούν προοπτικές εξέλιξης τόσο στους Γραμματείς Α’ & Β’ όσο και στους Συμβούλους Α’ & Β’.
  Οι μεν Γραμματείς στερούνται τη δυνατότητα προαγωγής, μολονότι ήδη πληρούν τις σχετικές τυπικές προϋποθέσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι δε Σύμβουλοι παραμένουν – επίσης στη συντριπτική τους πλειοψηφία – στάσιμοι για τα επόμενα 10-15 χρόνια πιθανώς έως τη συνταξιοδότησή τους, καθώς:
  -ο αριθμός των Γενικών Συμβούλων είναι υπερβολικά μικρός (10 σε σύνολο 200),
  -για την προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Α’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Β’ απαιτείται υπηρεσία σε Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας σε αρχή ή χώρα ειδικών συνθηκών τουλάχιστον μία φορά (που αντίκειται στην ασφάλεια δικαίου, καθώς δεν προβλέπονταν σε κανένα προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο),
  -προσμετράται μόνο η υπηρεσία σε θέση ευθύνης σε ΓΔΔ στο εξωτερικό αλλά αποκλείεται η υπηρεσία σε θέση ευθύνης στο εσωτερικό (επικεφαλής τμήματος ή/και διεύθυνσης).
  Δεδομένου ότι ο κλάδος ΣΓΕ είναι εξειδικευμένος από την ΕΣΔΔΑ επιτελικός κλάδος, προοριζόμενος να στελεχώσει τη δημόσια διοίκηση αναβαθμίζοντάς την, προτείνεται η επανεξέταση και αναπροσαρμογή των διατάξεων περί βαθμολογίου και προαγωγών του ενδεχομένως κατ΄αναλογίαν των προβλεπομένων για τον κλάδο ΟΕΥ (αντίστοιχο σύνολο θέσεων -205- και αναλογικότερη κατανομή σε βαθμούς).
  Σε περίπτωση δε που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να τους χορηγηθεί χωρίς περιορισμούς η δυνατότητα μετάταξης στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης – και όχι μόνο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση του Οργανισμού σε θέσεις Διοικητικού-Οικονομικού – προκειμένου να αξιοποιηθούν ανάλογα με τα προσόντα, την εξειδίκευση και την εμπειρία τους αναβαθμίζοντας τους σχετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και, παράλληλα, οι ίδιοι να αποκτήσουν και πάλι προοπτικές υπηρεσιακής εξέλιξης.

 • 27 Αυγούστου 2020, 16:36 | Πάνος Κελέσης

  Ορθή Επανάληψη του αρχικού σχολίου μου της 26ης Αυγούστου 2020, 22:23

  Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 (Αποσπάσεις)
  «6. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών δύνανται να αποδέχονται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό, του οποίου μέλος είναι η Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, άδεια άνευ αποδοχών μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί, με την ίδια διαδικασία, για μία ακόμη πενταετία. Οι ως άνω υπάλληλοι αμείβονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Διεθνή Οργανισμό, ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών θεωρείται συντάξιμη υπηρεσία και οφείλουν να καλύπτουν εξ ιδίων τις ασφαλιστικές τους εισφορές.» 

  – Από την στιγμή που ο υπάλληλος θα έχει αποδεχτεί θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό, εξυπακούεται ότι θα είναι ασφαλισμένος και θα καλύπτονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από τον ίδιο και τον Οργανισμό όπου θα απασχολείται.
  – Επίσης η απασχόληση  σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο, αλλά και η απασχόληση σε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα είτε ως υπάλληλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος, καταβάλλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και ο χρόνος ασφάλισης του στον τομέα αυτόν είναι συντάξιμος και προστίθεται στον συντάξιμον χρόνον που προκύπτει από την εργασία του στο δημόσιο.
  – Εάν καλύπτει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στο υπουργείο και ταυτοχρόνως καταβάλλει και εκείνες που προκύπτουν κατά την απασχόληση του στον φορέα του οποίου την θέση θα αποδεχτεί,  ουσιαστικά θα πληρώνει δύο ασφαλιστικές εισφορές για την ίδια περίοδο ενώ θα συνταξιοδοτηθεί από τον ένα φορέα.  

  Κατόπιν τούτων προτείνεται να διαμορφωθεί η παραπάνω παράγραφος ως εξής:
  «6. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών δύνανται να αποδέχονται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό, του οποίου μέλος είναι η Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, άδεια άνευ αποδοχών μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί, με την ίδια διαδικασία, για μία ακόμη πενταετία. Οι ως άνω υπάλληλοι αμείβονται και ασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Διεθνή Οργανισμό και ο χρόνος απασχόλησης των είναι συντάξιμος και προστίθεται στον συντάξιμο χρόνο που προκύπτει στον φορέα που χορηγεί την άδεια άνευ αποδοχών. ήτοι το Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπροσθέτως, ο χρόνος απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Διεθνή Οργανισμό θα αναγνωρίζεται μισθολογικά από την Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια άνευ αποδοχών, μετά την επιστροφή του υπαλλήλου.

 • 27 Αυγούστου 2020, 13:15 | Μ.Μ.

  Το άρθρο 148 για την απαγόρευση μετατάξεων από το ΥΠΕΞ πρέπει να αλλάξει. Εισάγει μια υπέρμετρα δυσμενή ρύθμιση, η οποία δε βρίσκει κανένα νομικό και πραγματικό έρεισμα. Επίσης, δε φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη πως οι απόφοιτοι ΕΣΔΔ (ΣΓΕ-ΟΕΥ-διοικητικοί) μπορούν να συμμετέχουν στoν διυπoυργικo κλάδo τoυ Ν.4622/2019.

 • 27 Αυγούστου 2020, 05:32 | ΚΚ

  Αποτελεί στρέβλωση και αδικαιολόγητη εξίσωση των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικού-Προξενικού με τους υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικής-Λογιστικής Υποστήριξης,η πρόβλεψη του βαθμού του Τμηματάρχη Α΄ και Β΄ και στις δύο κατηγορίες υπαλλήλων. Θα ήταν ορθότερο να προβλεφθούν διαφορετικοί βαθμοί για τους υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικής-Λογιστικής Υποστήριξης, όπου εισαγωγικός βαθμός θα ήταν ο Γραμματέας ΣΤ΄ και καταληκτικός ο Γραμματέας Α΄.

 • 26 Αυγούστου 2020, 14:58 | ΝΣ

  Η καθολική απαγόρευση μετατάξεων αποτελεί ένα ιδιαιτέρως προβληματικό σημείο που έχει σχολιαστεί τεκμηριωμένα, όπως διαπιστώνω, στα σχόλια και χρίζει άμεσης και στοχευμένης επανεξέτασης.
  Όπως είναι διατυπωμένο επί του παρόντος παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης.
  Πολλώ μάλλον για τον νέο κλάδο που εντάσσεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, των Συμβούλων και Γραμματέων επικοινωνίας, οι οποίοι εισήλθαν στον δημόσιο τομέα με εντελώς διαφορετικά δεδομένα.

 • 26 Αυγούστου 2020, 14:49 | Π.Κοτσώνη

  Σχετικά με την απαγόρευση μετατάξεων και ειδικότερα για τον κλάδο Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας: η εν λόγω διάταξη είναι προβληματική καθώς οδηγεί στον βαθμολογικό και μισθολογικό εγκλωβισμό της πλειονότητας των υπαλλήλων (δεν προβλέπεται μελλοντική αύξηση θέσεων προαγωγών) και, παράλληλα, καταλύει κάθε έννοια κινητικότητας στο δημόσιο τομέα.

 • 26 Αυγούστου 2020, 12:32 | Ρ.Κ.

  Άρθρα 148, 195 & 198: Αρνητικές επιπτώσεις βαθμολογίου ΣΓΕ & ζήτημα μετατάξεων

  Η πρόβλεψη ελάχιστων αριθμητικά (αναλογικά με τον αριθμό και το εργασιακό προφίλ των υπηρετούντων στελεχών) θέσεων για τους βαθμούς των Συμβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ ακυρώνει αυτόματα κάθε πιθανότητα εξέλιξης για τους νυν Γραμματείς Επικοινωνίας, και μάλιστα για μια δεκαετία τουλάχιστον, ενώ ταυτόχρονα τους οδηγεί αναπόφευκτα σε μισθολογικό τέλμα (αφού ο μισθός συνδέεται πλέον με τον βαθμό) και οικονομική ζημία (αφού αναμένεται να απολέσουν ακόμα και την μισθολογική ωρίμανση που εξασφαλίζει το γενικό μισθολόγιο, αλλά ταυτόχρονα και (α) το δικαίωμα να τοποθετούνται και να προΐστανται σε ΓΔΔ και συνεπώς (β) και τις απολαβές των συγκεκριμένων θέσεων στο εξωτερικό). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω των θέσεων Συμβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ -όπου θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που έχουν ήδη διανύσει τα εν ενεργεία στελέχη- και πάντως, σε περίπτωση που για τους όποιους λόγους δεν κριθεί εφικτή η ουσιαστική βελτίωση των σχετικών προβλέψεων του υπό κατάρτιση σχεδίου νόμου, θα πρέπει τουλάχιστον να διασφαλιστεί, αντισταθμιστικά, για τα στελέχη του κλάδου ΣΓΕ η δυνατότητα μετάταξης σε άλλους φορείς του Δημοσίου, με βάση τα τυπικά προσόντα τους και κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων, ώστε αφενός να διατηρήσουν την δυνατότητα ιεραρχικής εξέλιξης ως απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ και αφετέρου, και σημαντικότερο, να μην υποστούν μόνιμη οικονομική βλάβη για το υπόλοιπο του εργασιακού βίου τους. Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 250, παρ. 8 όχι μόνο δεν επιλύει το πρόβλημα αλλά καθίσταται μάλλον τιμωρητική για στελέχη του Δημοσίου με υψηλή εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία.

 • 25 Αυγούστου 2020, 21:39 | ΑΝΣ

  Ελλειμματικό βαθμολόγιο που παραγνωρίζει το χρόνο υπηρεσίας του στελεχιακού δυναμικού του κλάδου των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας-Ουσιαστική Δυνατότητα Μετάταξης

  Σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου, 125 από τις 200 συνολικά θέσεις του κλάδου των ΣΓΕ δίδονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας. Για την προαγωγή στους βαθμούς των Γραμματέων Επικοινωνίας Γ΄, Β΄ και Α΄ απαιτείται χρόνος υπηρεσίας από 2 έως και 8 έτη. Σήμερα, από τους εν ενεργεία υπαλλήλους του κλάδου, μόνο 9 έχουν τόσα λίγα χρόνια υπηρεσίας.
  Αντίστοιχα, για το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας προβλέπονται 65 θέσεις. Για την προαγωγή στους βαθμούς των Συμβούλων Επικοινωνίας Β΄ και Α΄ απαιτείται χρόνος υπηρεσίας από 9 έως και 12 έτη, χρόνος υπηρεσίας που διαθέτουν ήδη τα υπόλοιπα περίπου 170 στελέχη του κλάδου.
  Είναι προφανές ότι με το προτεινόμενο βαθμολόγιο η πλειοψηφία των στελεχών του κλάδου αποκλείεται αυτόματα από οποιαδήποτε εξέλιξη, διεκδίκηση θέσης ευθύνης και κατ’ επέκταση από μελλοντική τοποθέτηση σε Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, αφού περιορίζονται οι θέσεις που διατίθενται για τους Γραμματείς Επικοινωνίας, οι οποίοι στο εξής δεν θα προϊστανται σε ΓΔΔ.
  Επιπλέον, έρχεται να προστεθεί η διάταξη για την καθολική απαγόρευση μετατάξεων, μια επιλογή που τουλάχιστον θα επέτρεπε σε όσους βλάπτονται βαθμολογικά και μισθολογικά να επιζητήσουν την αξιοποίησή τους κάπου αλλού στο Δημόσιο προς το το δικό τους αλλά και προς το δημόσιο συμφέρον.
  Ή θα πρέπει να εξορθολογισθεί το βαθμολόγιο και ο αριθμός Συμβούλων να προσαρμοσθεί σε όσους έχουν τα απαραίτητα χρόνια υπηρεσίας ή έστω να επιτραπεί μια ουσιαστική δυνατότητα μετάταξης στο υπόλοιπο Δημόσιο και όχι αποκλειστικά ως ΠΕ Δοικ-Οικ στο ΥΠΨΔ, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με το αντικείμενο των εν λόγω υπαλλήλων.

 • 25 Αυγούστου 2020, 12:49 | Α. Σαράκη

  Απαγόρευση μεταταξεων

  Προκαλεί μεγάλη απορία η καθολική απαγόρευση μετατάξεων ( σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στον προηγούμενο οργανισμό), τουλάχιστον για τον Κλάδο Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, που εντάχθηκε πρόσφατα στο ΥΠΕΞ και στελεχώνεται σχεδόν αποκλειστικά από αποφοίτους της ΕΣΔΔ. Αν και ο φυσικός χώρος του πεδίου αρμοδιοτήτων του συγκεκριμένου Κλάδου ανήκει στο ΥΠΕΞ, η αποστέρηση της δυνατότητας για μετάταξη στο μέλλον είναι εξαιρετικά περιοριστική. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, διάφορες συγκυρίες μεταξύ των οποίων και σοβαροί λόγοι υγείας μπορεί να υπαγορεύσουν την απομάκρυνση του υπαλλήλου από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Γιατί θα πρέπει η μόνη λύση να είναι η παραίτηση? Ο κλάδος στελεχώνεται από υπαλλήλους υψηλών προσόντων με πλούσια εργασιακή εμπειρία, που θα μπορούσαν κάλλιστα εφόσον χρειαστεί να προσφέρουν από κάποια άλλη θέση στο Δημόσιο.

  Επιπλέον με την υπαγωγή σε αυτό το εξαιρετικά αυστηρό καθεστώς εγκλωβισμού στο ΥΠΕΞ ο κλάδος ουσιαστικά στερείται όλων των προνομίων που συνεπάγεται η αποφοίτησή των μελών του από την ΕΣΔΔ (βαθμολογική εξέλιξη, διυπουργικός κλάδος κλπ), γεγονός που καθιστά προσβολή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την Διοίκηση.

  Η πρόβλεψη για παραμονή στο ΥΨΗΠΤΕ όσων δεν επιθυμούν την μετάβαση στο ΥΠΕΞ, δεν λύνει το ζήτημα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για συναδέλφους που θέλουν να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας, αλλά για υπαλλήλους που θέλουν με χαρά να τελέσουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του κλάδου τους στον νέο φορέα, αλλά θεωρούν εξαιρετικά περιοριστική την απαγόρευση μετάταξης για τα επόμενα 25-30 χρόνια που θα εργάζονται στο Δημόσιο.

 • 25 Αυγούστου 2020, 02:30 | Π.Χ.

  Σχετικά με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 148 περί μετατάξεων, προκαλεί απορία ο αποκλεισμός από τη σχετική δυνατότητα ορισμένων
  κατηγοριών υπαλλήλων όπως των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, ο κλάδος των οποίων δεν αποτελούσε μέχρι πρότινος μέρος του ΥΠΕΞ.

  Η διάταξη ενδέχεται να δημιουργήσει προσκόμματα σε επίπεδο επαγγελματικών και προσωπικών επιλογών των εν λόγω υπαλλήλων όπως και
  να προκαλέσει αισθήματα αδικίας καθώς, αφενός τους εγκλωβίζει, αφετέρου τους αφαιρεί αιφνιδίως μια δυνατότητα την οποία όπως και όλοι οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης γνώριζαν εξ αρχής ότι διέθεταν.

  Η δε διάταξη του αρ. 250 παρ. 8 για τη μοναδική δυνατότητα μετάταξης (αποκλειστικά προς το ΥΨΔ)και με τους ασφυκτικούς χρονικούς περιορισμούς που θέτει, απλώς δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά και στην ουσία επιβεβαιώνει τον αποκλεισμό.

  Δεδομένου ότι τα παραπάνω δεν συνάδουν με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων του δημοσίου καθώς και με την ευρύτερη λογική της κινητικότητας στον δημόσιο τομέα, εκτιμώ ότι θα πρέπει να ληφθεί η σχετική μέριμνα τόσο για τον συγκεκριμένο κλάδο όσο και για εκείνους οι οποίοι παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

 • 24 Αυγούστου 2020, 14:26 | Σύλλογοι Πτυχιούχων Διοικητικών Υπαλλήλων, Μηχανικών Επικοινωνιών Πληροφορικής και Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείου Εξωτερικών

  Δυστυχώς, το άρθρο 148 που αφορά τις Μετατάξεις στο Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί την επιτομή του πελατειακού κράτους. Το καθεστώς απαγόρευσης των μετατάξεων στο Υπουργείο Εξωτερικών (βλ. άρθ. 8 ν.3566/2007 και παλαιότερους νόμους), αποτέλεσε διαχρονικά την ασπίδα προκειμένου να προστατευτεί από την κομματικοποίηση και τις πελατειακές σχέσεις ένα εθνικά κρίσιμο Υπουργείο. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εξαιρεί το Υπουργείο Εξωτερικών από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας με την παρ. 3 αρθ. 3 του ν.4440/2016. Σκοπός του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου είναι να προστατευτεί η λειτουργία και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ΥΠΕΞ. Ως γνωστόν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών προσλαμβάνονται έπειτα από απαιτητικούς διαγωνισμούς ενώ κατέχουν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Επίσης, απαιτείται να διαχειρίζονται διαβαθμισμένη και εθνικά κρίσιμη πληροφορία και γι’ αυτό διαθέτουν υποχρεωτικά την απαιτούμενη εξουσιοδότηση εμπιστευτικότητας σύμφωνα με ότι προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας.

  Το άρθρο 148 αποτελεί μια «θλιβερή πρωτοτυπία», αφού αναφέρεται σε μία διαδικασία μετάταξης η οποία δεν έχει καμία σχέση με το γενικότερο πλαίσιο κινητικότητας που ισχύει στο Δημόσιο αλλά παρέχει την δυνατότητα μετάταξης στο Υπουργείο μόνο με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης»!!! Πρακτικά ανοίγει την κερκόπορτα για να μπορεί ο εκάστοτε Υπουργός Εξωτερικών να «βολεύει τα δικά του παιδιά» (βλ. μετακλητούς υπαλλήλους κ.α.) αδιαφορώντας για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου.

  Όμως ο συντάκτης του συγκεκριμένου άρθρου φαίνεται να ανησυχεί για τους κραδασμούς που θα επιφέρει το άνοιγμα των μετατάξεων στην Υπηρεσία και γι’ αυτό απαγορεύει ρητά τις μετατάξεις των υφιστάμενων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών προς το υπόλοιπο Δημόσιο. Προφανώς κάποιος πρέπει να κάνει και την δουλειά στο ΥΠΕΞ… Είναι φανερό ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μελέτη επιπτώσεων των μετατάξεων στους υφιστάμενους κλάδους και στην εν γένει λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών, τα αρνητικά αποτελέσματα των οποίων θα φανούν στο μέλλον, διαβρώνοντας άλλον έναν εθνικό πυλώνα με το σαράκι της μικροπολιτικής και του πελατειακού κράτους.

  Συμπερασματικά, οι μετατάξεις à la carte που θα αποφασίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο, θέτουν ένα σοβαρό ζήτημα ισονομίας και αδιαφάνειας. Για άλλη μια φορά, χάνεται η ευκαιρία να συμπεριληφθούν στον Οργανισμό του ΥΠΕΞ καινοτομίες και σύγχρονες διεθνείς πρακτικές αναφορικά με το σύστημα προσλήψεων του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να ενισχυθεί ποιοτικά και ποσοτικά το στελεχιακό δυναμικό του. Αντ’ αυτού το μόνο που ενδιαφέρει είναι να μπορέσουν να βολευτούν στρατιές μετακλητών υπαλλήλων οι οποίες θα βαπτιστούν «μετατάξεις», ενώ η διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στο Δημόσιο.

  Ως εκ τούτου ζητάμε να διατηρηθεί η υφιστάμενη απαγόρευση των μετατάξεων για όλους τους Κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών. Πραγματικά διερωτόμαστε αν ο κ. Υπουργός επιθυμεί να συνδεθεί το όνομα του με την «άλωση» του Υπουργείου Εξωτερικών από το πελατειακό κράτος… ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη εθνικά περίοδο.

  εκ των ΔΣ των Συλλόγων
  Πτυχιούχων Διοικητικών Υπαλλήλων
  Μηχανικών Επικοινωνιών Πληροφορικής
  Διοικητικών Γραμματέων
  Υπουργείου Εξωτερικών

 • 24 Αυγούστου 2020, 13:54 | ΚΩΣΤΑΣ

  Οσον αφορά στις θέσεις του κλαδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας (ΜΕΡΟΣ Γ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ/Κεφάλαιο Δ/Κλάδος και κατηγορίες προσωπικού/Τμήμα 5/Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας/Αρθρο 195, προβλέπονται σε σύνολο 200 θέσεων μόνον 10 θέσεις Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α και Β βαθμού.
  Αντίστοιχα στον κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, κλάδος όμοιος βαθμολογικά με εκείνον των Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας, προερχόμενος και αυτός από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, προβλέπονται για τον ίδιο σχεδόν αριθμό θέσεων (205) 20 θέσεις Γενικών Συμβούλων Α και Β βαθμού.
  Θεωρώ ότι μια πιο δίκαιη, αρμονικότερη και πλησιέστερη κατανομή θέσεων προς εκείνη του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, θα ήταν :
  Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α και Β βαθμού – θέσεις 20
  Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α και Β βαθμού – θέσεις 75
  Γραμματείς και Ακόλουθοι Επικοινωνίας Α και Β βαθμού – θέσεις 105

 • 24 Αυγούστου 2020, 13:02 | ΚΩΣΤΑΣ

  Στο ΜΕΡΟΣ Γ/Προσωπικο του Υπουργειου Εξωτερικων/κεφάλαιο Δ/Τμήμα 5/άρθρο 195 σχετικά με τις θέσεις των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας αναφέρεται ότι σε σύνολο 200 θέεων η κατανομή είναι : 10 θέσεις Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας, 65 θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας Α και Β βαθμού και 125 θέσεις Γραμματέων και Ακολούθων Επικοινωνίας Α και Β βαθμού.
  Αντίστοιχα στον κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε σύνολο 205 θέσεων προβλέπονται 22 θέσεις Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α και Β βαθμού, 85 θέσεις Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α και Β βαθμού και 98 θέσεις Γραμματέων και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α και Β βαθμού.
  Θεωρώ ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς την κατανομή του ίδιου αριθμού θέσεων (200 θέσεις για τους Συμβούλους & Γραμματείς Επικοινωνίας/205 θέσεις για τον κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων)ανάμεσα σε δύο κλάδους προερχόμενους από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με την ίδια βαθμολογική εξέλιξη.
  Νομίζω ότι μια κατανομή όπου θα προβλέπονται 20 θέσεις Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α και Β βαθμού, 75 θέσεων Συμβούλων Επικοινωνίας Α και Β βαθμού και 105 θέσεων Ακολούθων Επικοινωνίας Α και Β βαθμού αντιστοιχεί σε μια πιο δίκαιη, αρμονικότερη κατανομή προσομοιάζουσα με εκείνη του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 • 23 Αυγούστου 2020, 21:41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΖΩΜΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών», προτείνεται η δυνατότητα απονομής Τίτλου Επί Τιμή και στους Γενικούς Συμβούλους Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( άρθρο 194, παράγραφος 6 ).

  Η διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου ως έχει, περιορίζει τη σχετική δυνατότητα μόνο στους έχοντες αποχωρήσει από την Υπηρεσία Γενικούς Συμβούλους Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( Ο.Ε.Υ. ) με τον βαθμό Α΄, αποκλείοντας έτσι να τύχουν ίδιας μεταχείρισης και ακόμη εν ζωή έγκριτα στελέχη τα οποία είχαν επιλεγεί και υπηρετήσει ευδόκιμα από τη θέσπιση του βαθμού του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( Ο.Ε.Υ. ) το έτος 1995 ( Ν.2297/1995 ) μέχρι την αποχώρησή τους από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή και το Υπουργείο Εξωτερικών, πριν από την καθιέρωση των βαθμίδων Α΄ και Β΄, από το τελευταίο.

  Σημειωτέον ότι ο βαθμός του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( Ο.Ε.Υ. ) θεσπίστηκε αρχικά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, σε αντιστοιχία προς τον Ανώτατο Βαθμό Υπηρεσιακής Ιεραρχίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, δηλαδή τον μοναδικό βαθμό του Γενικού Διευθυντή.

  Κατά συνέπεια, στο προτεινόμενο άρθρο θα ήταν σκόπιμη για λόγους ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης η προσθήκη πρόβλεψης που θα συμπεριλάμβανε την δυνατότητα απονομής Τίτλου Επί Τιμή και στους Υπαλλήλους που έχουν ήδη αποχωρήσει με το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( Ο.Ε.Υ. ) από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή και το Υπουργείο Εξωτερικών, πριν από την καθιέρωση των βαθμίδων Α΄και Β΄.

  Αλλιώς, θα υπήρχε η δυνατότητα στενής ερμηνείας της διάταξης και εμφάνισης του παράδοξου να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( Ο.Ε.Υ. ), σε νεότερους μόνο Υπαλλήλους και μάλιστα συχνά πρώην υφισταμένους διακεκριμένων στελεχών του ιδίου Κλάδου, που μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2002, οι οποίοι θα αποκλείονταν της σχετικής αναγνώρισης, επειδή κατά την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία δεν είχαν θεσπισθεί οι βαθμίδες Α΄ και Β΄ για τον βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( Ο.Ε.Υ. ).

  Λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα προτείνεται προσθήκη στην παράγραφο 6 του άρθρου 194, ως ακολούθως : «Ομοίως μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος επί τιμή και στους Γενικούς Συμβούλους Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( Ο.Ε.Υ. ) που έχουν υπηρετήσει ευδόκιμα άνω της τριετίας και ανελλιπώς μέχρι την συνταξιοδότησή τους, με τον βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας ή και Εξωτερικών, πριν από την θέσπιση των βαθμών Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και Α΄».

 • 23 Αυγούστου 2020, 20:22 | kk

  Ορισμένες σκέψεις για την τετραετία αναφοπρικά με τις προαγωγές, καθόσον φαίνεται πως υπάρχει διάκριση μεταξύ των νεοεισελθέντων διπλωματικών και όσων προαχθούν σε ΓΠΓ΄ άμεσα.
  Κάποιο σχόλιο πιο κάτω αναφέρεται σε διπλωμάτες 2 και 3 ταχυτήτων…εδω με αυτή τη ρύθμιση θα υπάρχουν Γραμματείς δύο ταχυτήτων…όσους εισήλθαν με τις τελευταίες εξετάσεις και εντεύθεν και τους προηγούμενους. Προς τί η διάκριση ?
  16 ΧΡΟΝΙΑ Γραμματείς και 2 με την μονιμοποίηση 18..και σαν κερασάκι τις περίφημες εξετάσεις…
  Η ΕΔΥ πρόκειται να διατυπώσει κάποιο σχόλιο επ΄ αυτών εδω στη διαβούλευση ή η θερινή ραστώνη θεωρείται πιο σημαντική?

 • 22 Αυγούστου 2020, 17:27 | Νικόλαος

  Στο ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ και ειδικότερα στο άρθρο 189 Ειδικά προσόντα διορισμού-μονιμοποίηση, το οποίο αναφέρεται στον κλάδο ΟΕΥ του ΥΠΕΞ, προτείνεται η προσθήκη και της Ισπανικής γλώσσας:

  Aπαραίτητο τυπικό προσόν για την εισαγωγή στο τμήμα υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ΕΣΔΔΑ είναι η άριστη γνώση, διαπιστούμενη με εξέταση, της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της γαλλικής, γερμανικής, ή ισπανικής γλώσσας.

  Για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχει ήδη αποσταλεί από τις 25 Φεβρουαρίου του 2020, πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη με Αριθμ. Πρωτ.: 271526/10178/2020, με αποδέκτη τον Υπουργό Εξωτερικών και, επιπρόσθετα, η εν λόγω πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη έχει κοινοποιηθεί στην ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του ΥΠΕΞ, καθώς και στο Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

  Η Ισπανική γλώσσα, ήδη συμπεριλαμβάνεται, μαζί με τις Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική στα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ.

  Η Ισπανική είναι, μεταξύ των 6 γλωσσών, επίσημη γλώσσα του ΟΗΕ.

  Η Ισπανική είναι επίσημη γλώσσα σε 21 χώρες και επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

  H Iσπανική είναι μητρική γλώσσα 483.000.000 ανθρώπων.

  Η Ισπανική είναι δεύτερη γλώσσα σε αριθμό μητρικών ομιλητών, μετά την Κινεζική.

  Συνολικά, η Ισπανική ομιλείται από 580.000.000 ανθρώπους, μαζί με αυτούς που την ομιλούν ως ξένη γλώσσα.

  Το 7,6 % του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα είναι ισπανόφωνο.

  Η συνεισφορά του συνόλου των ισπανόφωνων χωρών στο παγκόσμιο ΑΕΠ, ανέρχεται στο 6,9 %, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο των χωρών που έχουν ως επίσημη γλώσσα τη Γαλλική.

  Το 2060 οι ΗΠΑ θα αποτελέσουν τη δεύτερη ισπανόφωνη χώρα σε πληθυσμό, μετά το Μεξικό. Σχεδόν 1 στους 3 Αμερικανούς πολίτες θα είναι ισπανόφωνος.

  Η Ισπανική είναι τρίτη πιο χρησιμοποιούμενη γλώσσα στο διαδίκτυο, μετά την Αγγλική και την Κινεζική.

  https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2019/noticias/presentacion_anuario_madrid.htm

 • 22 Αυγούστου 2020, 10:54 | Π.Χ.

  H γενική απαγoρευτική διάταξη μετατάξεων απo τo ΥΠΕΞ σε oλoκληρo τoν Δημoσιo Τoμεα (ά. 148), χωρίς, μάλιστα, απαγόρευση περί του αντιθέτου, δεν συμμορφώνεται με καμία νομική, οικονομική ή λογική προϋπόθεση θεσμοθέτησης παρόμοιας διάταξης.
  Το ΥπΕξ δεν θα πρέπει -και κακώς εάν ισχύει, και για τη λειτουργία του και για τους ίδιους τους υπαλλήλους του- να θεωρείται δια βίου φέουδο, στο οποίο όλοι θέλουν να μεταταχθούν αλλά κανείς δεν θέλει (και δεν θα μπορεί) να απεμπλακεί.
  Η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού με όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας, όπως ήδη έχουν οριστεί, ιδίως στον ν. 4440/2016, χωρίς ad hoc ρυθμίσεις, θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου στους τωρινούς και μελλοντικούς υπαλλήλους και κατευνασμό της κοινής γνώμης, στην οποία επικρατεί η άποψη ότι στο ΥπΕξ γίνονται όλα «με ένα τηλεφώνημα».

 • 21 Αυγούστου 2020, 12:55 | Ανδρέας Γ.Καντιάνης

  Σχόλιο, ως προς το άρθρο 171

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 171 στερείται νοήματος, κατά το μέτρο που αφορά την φράση «πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία στον (ενν. διπλωματικό)Κλάδο», που επαναλαμβάνεται δύο φορές στην παράγραφο 1.
  Είναι εύλογο να διαγραφεί, στην παράγραφο 1, η φράση «στον Κλάδο».
  Ειδάλλως, διπλωματικός υπάλληλος 65 ετών που δεν έχει 35ετία στον διπλωματικό κλάδο,θα παραμένει στην υπηρεσία μέχρι το 67ο έτος, ακόμη και εάν έχει 44 έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο.

 • 21 Αυγούστου 2020, 12:05 | Ανδρέας Γ.Καντιάνης

  Σχόλια, ως προς το άρθρο 171.

  Τα ποσοστά ανωτάτων(ΠΡΣ,ΠΥΑ,ΠΥΒ), ανωτέρων(ΣΠΑ,ΣΠΒ,ΓΠΑ), κατωτέρων (ΓΠΒ,ΓΠΓ,ΑΚΛ)διπλωματικών υπαλλήλων είναι 34%, 47%, 19%, αντί 11%, 33%, 56% που αντιστοιχούν σε ιδανική πυραμίδα.
  Δηλαδή , οι ανώτατοι είναι τριπλάσιοι και οι κατώτεροι υποτριπλάσιοι.
  Προτείνεται, η αποσυμφόρηση της επετηρίδος , μέσω της παροχής κινήτρων εθελουσίας εξόδου στους κατέχοντες πρεσβευτικούς βαθμούς, π.χ απονομή πλήρους συντάξεως στον κατεχόμενο βαθμό, χωρίς περιορισμό ηλικίας και με (ενδεικτική) υπηρεσία στον διπλωματικό κλάδο 29 ετών.
  Παρόμοια διάταξη, προσωρινής ισχύος, είχε θεσπισθεί το 1996.
  Σημειώνεται, ότι ο μέσος όρος ηλικίας εισόδου στην διπλωματική υπηρεσία είναι το 29ο έτος , οι δε ανώτατοι στρατιωτικοί αποστρατεύονται σε ηλικία 50-55 ετών. Στον δε κλάδο δικαστικών λειτουργών, πού επίσης ο μέσος όρος ηλικίας διορισμού είναι υψηλός, ίσχυσε εθελουσία έξοδος με 12ετή υπηρεσία, βάσει του Ν3630/2008.
  Τα ανωτέρω δικαιολογούν την πρόταση για εθελουσία έξοδο των ανωτάτων διπλωματικών υπαλλήλων, άνευ ορίου ηλικίας.

 • 20 Αυγούστου 2020, 17:28 | Π. Ζορπίδης

  1. Όσον αφορά στη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και για λόγους ίσης μεταχείρισης και ευθυγράμμισης με όσα προβλέπονται για την περίπτωση όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων όλων των Υπουργείων προτείνεται η εξής αλλαγή στο Αρ. 147(4):

  «Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, στα γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και η διάθεση υπαλλήλων στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τις κείμενες διατάξεις.»

  2. Παρότι αναγνωρίζεται, ως ένα βαθμό, η ουσία της αδυναμίας μετάταξης ορισμένων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου (βλ. Κλάδος Διπλωματών, Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ., Κλάδος Εμπειρογνωμόνων, Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας), δεν είναι αντιληπτό γιατί εφαρμόζεται αυτό και σε Κλάδους με αμιγή χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών διοικητικής στήριξης (βλ. Κλάδο Διοικητικού Προξενικού, κλπ.). Στο πλαίσιο της αξίας της κινητικότητας μέσα στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως αναγνωρίζεται μέσω ευρείας νομοθεσίας, προτείνεται η αλλαγή του Αρ. 148 (1) ως εξής:

  «1. Απαγορεύονται οι μετατάξεις στον Διπλωματικό Κλάδο, στον Κλάδο Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ., στον Κλάδο Εμπειρογνωμόνων, στον Κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και στον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών, καθώς και του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.»

  3. Στο Αρ. 207 (7) είναι σημαντικό ότι ορίζεται το περίγραμμα των κριτηρίων που οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη κατά την απόφαση των μεταθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τον ουσιώδη εμπλουτισμό των κριτηρίων επιλογής προτείνεται:
  α) να προστεθεί ένα ακόμα σημείο το οποίο θα αφορά στην αποφοίτηση από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
  β) στο σημείο (στ) να συμπεριληφθούν και τυχόν σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 • 19 Αυγούστου 2020, 10:27 | Σ.Θ.

  – Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και των κατευθύνσεων της νομοθεσίας για το επιτελικό κράτος προτείνεται στα άρθρα των μετατάξεων και των αποσπάσεων:

  Α] να επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών (δεδομένου ότι με το παρόν σχέδιο επιτρέπεται η μετάταξη άλλων υπαλλήλων στο Υπουργείο Εξωτερικών).

  Β] να επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών:
  i) σε γραφεία υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων, κατά τις κείμενες διατάξεις.
  ii) σε ανεξάρτητες αρχές, κατά τις κείμενες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αποσπασμένων υπαλλήλων δεν ξεπερνάει τους δέκα (10).
  iii) στις ειδικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ του ν. 4314/2014, κατά τις κείμενες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αποσπασμένων υπαλλήλων δεν ξεπερνάει τους δέκα (10).

  – Αρκετά θετική η μεταβολή του βαθμολογίου του κλάδου των Πτυχιούχων Διοικητικών αλλά θα πρέπει να συνοδευτεί και με μεταφορά του Κλάδου στα ειδικά μισθολόγια (κατ’ αναλογία με τον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας).

  – Χρειάζεται να συμπεριληφθεί η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) στα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τις μεταθέσεις του Κλάδου των Πτυχιούχων Διοικητικών. Προτείνεται, λοιπόν, στο άρθρο 207 (Μεταθέσεις), παρ. 7, να προστεθεί ως σημείο ‘’ζ. η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)’’.

 • 18 Αυγούστου 2020, 15:43 | Γεωργιος

  Αναφορικά με την εισαγωγή της 4ετίας αντί 3ετίας για τις προαγωγές των Διπλωματικών, μέχρι το βαθμό του ΓΠΓ΄, θα ήθελα να σχολιάσω ότι είναι λανθασμένο υπό τη έννοια οι νέοι συνάδελφοι έδωσαν και επέτυχαν στις εξετάσεις έχοντας κατα νου την 3τία και όχι ξαφνικά, χωρίς την εισαγωγή μιας μεταβατικής διάταξης, την 4ετία για τις προαγωγές τους.
  Δύο ταχυτήτων λοιπόν, για να μην πω 3ων, διπλωματες.
  Που είναι η ασφάλεια δικαίου και η αρχή της ισότητας εδω;

 • 18 Αυγούστου 2020, 14:50 | ΚΚ

  Άρθρα 195 και 198
  Δεδομένου ότι μεταβάλλεται το βαθμολόγιο του κλάδου των ΣΓΕ (το υφιστάμενο κατ’όνομα 6βάθμιο γίνεται 8βάθμιο κατ’ αναλογία με τα κρατούντα στο ΥΠΕΞ) αλλά και διασυνδέεται με το μισθολόγιο, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 195, θα πρέπει άμεσα να ληφθεί μέριμνα ώστε να διορθωθούν οι διατάξεις που οδηγούν σε βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση ή/και ζημία μεγάλο μέρος των εν ενεργεία ΣΓΕ:
  1. Θα πρέπει να προβλεφθεί σαφώς μεγαλύτερος αριθμός θέσεων για τους βαθμούς του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ δεδομένου ότι, αν δει κανείς τον χρόνο υπηρεσίας των νυν υπηρετούντων στελεχών σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του παρόντος σχεδίου νόμου σχετικά με τις προαγωγές, ο μεγαλύτερος αριθμός των εν ενεργεία ΣΓΕ θα κατατάσσονταν σήμερα με βάση τις προβλέψεις αυτές στους βαθμούς του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄, κάτι που ωστόσο το παρόν σχέδιο αποκλείει όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.
  2. Μια γενναία αύξηση του αριθμού των θέσεων για τους βαθμούς του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ καθίσταται έτι περαιτέρω επιτακτική καθώς με το παρόν σχέδιο εισάγεται διασύνδεση βαθμολογίου-μισθολογίου, με αποτέλεσμα να προκαλείται (μαζί με τον τιμωρητικό για μεγάλο μέρος των υπαλλήλων αποκλεισμό κάθε δυνατότητας εξέλιξης) και οικονομική ζημία για μεγάλο μέρος των στελεχών του κλάδου. Συγκεκριμένα, η κατά τα φαινόμενα μακροχρόνια παραμονή στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας που αναπόφευκτα συνεπάγεται ο δυσανάλογα μικρός αριθμός θέσεων Συμβούλων Επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την ηλικία των υπηρετούντων, οδηγεί αναμφισβήτητα σε παρατεταμένη άνιση μισθολογική μεταχείριση στελεχών, συναπόφοιτων της ΕΣΔΔΑ, με ανάλογο χρόνο υπηρεσίας και προσόντα. Παράλληλα, οι υπάλληλοι που λόγω έλλειψης κενών θέσεων στους βαθμούς του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ θα παραμείνουν υποχρεωτικά καθηλωμένοι στο βαθμό του Γραμματέα θα χάσουν ταυτόχρονα και τη μισθολογική ωρίμανση που δικαιούνται και λαμβάνουν σήμερα βάσει του γενικού μισθολογίου του Δημοσίου.

 • 18 Αυγούστου 2020, 10:19 | ΚΚ

  Υπό την παρούσα μορφή του το άρθρο 148 συνιστά καταφανή παραβίαση της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Είναι προφανώς κατανοητή η μη δυνατότητα μετάταξης προς κλάδους για τους οποίους προβλέπεται ειδικός τρόπος εισαγωγής ωστόσο, δεδομένου ότι επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων προς το ΥΠΕΞ, θα πρέπει αντίστοιχα να δίνεται η δυνατότητα και στους υπαλλήλους του ΥΠΕΞ -εφόσον το επιθυμούν- να μετατάσσονται, κατόπιν αίτησης τους και με βάση τα τυπικά προσόντα τους, σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Πόσο μάλλον που η κινητικότητα στον δημόσιο τομέα αποτελεί διακηρυγμένο στόχο όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών.
  Ειδικά δε για υπαλλήλους κλάδων που μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο ΥΠΕΞ από άλλους φορείς (λ.χ. Συμβούλους και Γραμματείς Επικοινωνίας) η κατάργηση της δυνατότητας μετάταξης συνιστά ανατροπή και δυσμενή εξέλιξη για την επαγγελματική σταδιοδρομία αλλά και την προσωπική πορεία τους. Ως απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οι Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας δεν δεσμεύονταν έως σήμερα ως προς τον φορέα στον οποίο δύναντο να παρέχουν εργασία, αλλά όπως όλοι οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ μόνο από ρήτρα παραμονής και εργασίας στον δημόσιο τομέα για μια δεκαετία.
  Επιπλέον, η παρούσα γενική διάταξη στερεί από τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ υπαλλήλους του ΥΠΕΞ (εμπορικούς ακολούθους, Συμβούλους και Γραμματείς Επικοινωνίας αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους) τη δυνατότητα συμμετοχή στον διυπουργικό κλάδο, που δημιουργείται με τον Ν.4622/2019 για το επιτελικό κράτος, κάτι που φυσικά δεν είναι δυνατόν να επιθυμεί ο νομοθέτης.

 • 17 Αυγούστου 2020, 15:41 | Αλέξανδρος Μαυρογονάτος

  Άρθρο 218
  Στα προσόντα του κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης δεν θεωρείται υποχρεωτική η γνώση Υπολογιστικών Φύλλων, παρότι στα καθήκοντα ανήκουν και η οικονομική διαχείριση, κάτι που περιγράφεται και στον νέο Τίτλο του κλάδου αυτού

 • 17 Αυγούστου 2020, 15:41 | Αλέξανδρος Μαυρογονάτος

  Άρθρο 207
  Στην παράγραφο 3 αναφέρεται λανθασμένα το άρθρο 189 αντί του ορθού 169

 • 17 Αυγούστου 2020, 01:16 | M.Tserevos

  Το άρθρος 148 με την απαγόρευση μετάταξης των υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες καταστρατηγεί κάθε έννοια δημοκρατίας και ισονομίας. Χρείζει άμεσης αλλαγής.

 • 16 Αυγούστου 2020, 22:30 | Ιωαννης

  Αναφορικά με τις εξετάσεις προαγωγής για τους Διπλωματικούς, ορισμένες σκέψεις.
  Σε περίπτωση πληθώρας υποψηφίων για περισσότερες θέσεις, οι εξεταζόμενοι που δεν θα προάγονται αλλά θα είναι επιτυχόντες θα κατοχυρώνουν το βαθμό τους όπως την εποχή των Δεσμών; Ή θα χρειαστεί να δίνουν συνεχώς μένοντας στάσιμοι;
  Σε ποια μαθήματα ακριβώς θα εξετάζονται;
  Σε τι ποσοστό θα συνυπολογίζεται το Φ.Α., αν μετράει καθόλου?
  Και τετραετής αναμονή για τους νέους συναδέλφους και εξετάσεις, το καθεστώς των οποίων παραμένει όχι απλώς νεφελώδες αλλά ομιχλώδες;

 • 14 Αυγούστου 2020, 13:15 | Δημήτρης

  Η καθυστέρηση της προαγωγής των νεότερων διπλωματικών υπαλλήλων σαφώς και δεν επιλύει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι ΟΕΥ και Επικοινωνίας ως προς την εξέλιξή τους στους ανώτερους και ανώτατους βαθμούς, καθ’ όσον πρόκειται για διαφορετικά ζητήματα, εξ ου και το αδόκιμον του να γίνονται οιεσδήποτε συγκρίσεις μεταξύ των. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, δεν συνιστά επιχείρημα ικανό να μεταβάλει την «δυσμενή» κατά την άποψη μερίδας νεότερων διπλωματικών υπαλλήλων προτεινόμενη διάταξη περί 4ετούς υπηρεσίας, ούτε η απόπειρα σύγκρισης ανόμοιων πραγμάτων αναφορικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη των κλάδων, ούτε πολύ περισσότερο η υιοθέτηση «ελιτίστικων» επιχειρημάτων τα οποία αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα στα καθήκοντα και στις ευθύνες που αναλαμβάνουν οι νεότεροι υπάλληλοι ενός κλάδου έναντι των καθηκόντων και ευθυνών που αναλαμβάνουν οι νεότεροι υπάλληλοι άλλων κλάδων που στελεχώνουν τις αρχές εξωτερικού. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εκπροσώπησης μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι η Ελλάδα, ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα καθήκοντα που επιτελούν ΟΛΑ τα τμήματα των αρχών μας στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικά για το έργο τους και για την εξωτερική πολιτική της χώρας συνολικά. Συνεπώς, οποιαδήποτε πρόταση, συνειρμός ή υπαινιγμός ότι τα καθήκοντα που επιτελούν τα Γραφεία ΟΕΥ και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας υπολείπονται σε σημασία των καθηκόντων και των ευθυνών που αναλαμβάνουν τα Προξενικά ή πολιτικά τμήματα των αρχών μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Το γεγονός ότι χαμηλόβαθμοι διπλωματικοί υπάλληλοι δύνανται βάσει του ισχύοντος πλαισίου να αναλαμβάνουν προϊστάμενοι σε προξενικά τμήματα, ήδη από το βαθμό του Γραμματέα γ΄ τάξης με 2+ άτομα προσωπικό minimum από τους κλάδους διοικητικής υποστήριξης του ΥΠΕΞ και επιτόπιο προσωπικό, οσοδήποτε σημαντικό και αν είναι για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και για τις αρχές στις οποίες υπηρετούν, δεν θεμελιώνει από μόνο του επιχείρημα (βάσει καθηκοντολογίου) υπέρ της «ανωτερώτητας» των καθηκόντων που ασκούν σε σχέση με αυτά των κλάδων ΟΕΥ και Επικοινωνίας, ούτε ότι έχουν πιο αυξημένες ευθύνες σε σχέση με τους ομοιόβαθμούς τους υπαλλήλους ΟΕΥ και Επικοινωνίας.

  Ένα τέτοιο επιχείρημα, άλλωστε, είναι ευθέως αντίθετο με το πνεύμα και το γράμμα του προτεινόμενου Οργανισμού καθώς και με τις κυβερνητικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες, οι οποίες αναδεικνύουν εφεξής την οικονομική διπλωματία, την υποστήριξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, την προβολή της διεθνούς εικόνας της χώρας (brand name) και την επικοινωνιακή υποστήριξη των κυβερνητικών πολιτικών στο εξωτερικό σε βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, «αναβαθμίζοντας» αυτονόητα τα καθήκοντα και τις ευθύνες των μονάδων εκείνων που είναι επιφορτισμένες με την διαχείρισή τους στο εξωτερικό, δηλαδή τα Γραφεία ΟΕΥ και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας των αρχών μας.

  Υπενθυμίζεται επίσης ότι, καίτοι δεν προβλέπεται ούτε από τον ισχύοντα ούτε από τον προτεινόμενο Οργανισμό να έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν προϊστάμενοι σε Γραφεία ΟΕΥ και Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι των δύο αυτών κλάδων, στην πράξη και κακώς κατά την άποψή μου έχει εδραιωθεί εδώ και πολλά χρόνια στο ΥΠΕΞ για τον κλάδο ΟΕΥ (και οσονούπω για τον κλάδο Επικοινωνίας; ουδείς γνωρίζει) η πρακτική των μονομελών Γραφείων στο εξωτερικό με χαμηλόβαθμο υπάλληλο του κλάδου να τίθεται ως επικεφαλής, πολλές φορές χωρίς επαρκή ή και καμία απολύτως διοικητική και επιτόπια υποστήριξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι λίγες, προδήλως υποστελεχωμένα και χωρίς υποστήριξη Γραφεία ΟΕΥ καλούνται να επωμισθούν δυσανάλογο βάρος πολύ σημαντικής για τα οικονομικά μας συμφέροντα και απαιτητικής καθημερινής εργασίας, η οποία περιλαμβάνει inter alia την υποστήριξη της εξωστρέφειας του ελληνικού επιχειρείν και την υλοποίηση σχετικών δράσεων στο εξωτερικό (επιχειρηματικές αποστολές, συμμετοχές σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις), την παρακολούθηση και χειρισμό θεμάτων όλων ανεξαιρέτως των «παραγωγικών» Υπουργείων της χώρας μας στο εξωτερικό, την παρακολούθηση και καταγραφή όλων των οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων στις χώρες διαπίστευσης, την παρακολούθηση και καταγραφή θεμάτων όλων των Διεθνών Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών και της ΕΕ στις χώρες διαπίστευσης και την εκπροσώπηση σε αυτούς όταν παραστεί ανάγκη, τη μεσολάβηση ή παρέμβαση προς επίλυση τυχόν εμπορικών διαφορών καθώς και την υλοποίηση και διαχείριση των διαδικασιών που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO των Γραφείων…ο κατάλογος είναι ανεξάντλητος!

  Τέλος, αναρωτιέται κανείς εύλογα: όλα τα ανωτέρω δεν συνεπάγονται αυξημένα καθήκοντα και ευθύνες για τους χαμηλόβαθμους υπαλλήλους του κλάδου ΟΕΥ, τέτοια που να δικαιολογούν μια ταχύτερη και δικαιότερη υπηρεσιακή εξέλιξη γι’ αυτούς; Ή το όλο επιχείρημα περί «ανωτερότητας» εξαντλείται σε παραδοχές του τύπου “αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Οργανισμό περί δυνατότητας χαμηλόβαθμων υπαλλήλων ΟΕΥ να αναλαμβάνουν προϊστάμενοι στα Γραφεία ΟΕΥ, αυτό σημαίνει ότι τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους δεν έχουν και ιδιαίτερη βαρύτητα”; τέλος αναρωτιέται κανείς και για κάτι άλλο: για ποιόν λόγο κανένας/καμία χαμηλόβαθμος-η υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου που είχε τη δυνατότητα μεταξύ των ετών 2007 και 2014 να υπηρετήσει σε Γραφείο ΟΕΥ (με προβλεπόμενα πλεονεκτήματα για την υπηρεσιακή του-της εξέλιξη βάσει του τότε πλαισίου – Άρθρο 93 Οργανισμού), ελλείψει δυνατότητας του κλάδου ΟΕΥ να ανατροφοδοτηθεί με νέα στελέχη, δεν αιτήθηκε τη μετάθεσή του σε Γραφείο ΟΕΥ; Αν εθεωρούντο από τότε τα καθήκοντα αυτά «κατώτερα» σε σχέση με αυτά των προξενικών / πολιτικών τμημάτων, τότε για ποιο λόγο ακριβώς είχε εισαχθεί, με τότε εισήγηση υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου, σχετική πρόβλεψη περί προϋπόθεσης υπηρεσίας δύο ετών σε Γραφείο ΟΕΥ ως τυπικό προσόν για προαγωγή στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄; εύλογα ερωτήματα τα οποία δυστυχώς θα παραμείνουν αναπάντητα.

 • 13 Αυγούστου 2020, 17:00 | Γιάννης

  Η καθυστέρηση της προαγωγής των νεότερων διπλωματικών υπαλλήλων δεν θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι ΟΕΥ και Επικοινωνίας ως προς την εξέλιξή τους στους ανώτατους βαθμούς και είναι κρίμα να υπάρχουν έστω και ελάχιστοι συνάδελφοι που σκέφτονται τόσο στρεβλά.

  Η υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη πρέπει να είναι ανάλογη των ευθυνών και των καθηκόντων που αναλαμβάνει ο υπάλληλος. Δεν δικαιολογείται να ανατίθενται σε υπάλληλο σημαντικές ευθύνες και αυξημένα καθήκοντα, αλλά η εξέλιξή του να καθυστερεί, ούτε και το αντίστροφο, να προάγονται δηλαδή υπάλληλοι σε υψηλούς κατ’ όνομα βαθμούς με αντίστοιχες απολαβές, χωρίς όμως τα καθήκοντά τους να είναι ανάλογα. Δυστυχώς ο παρών οργανισμός δεν ακολουθεί αυτή την αρχή.

 • 12 Αυγούστου 2020, 23:05 | Δημήτρης

  Η οποιαδήποτε επιχειρούμενη απόπειρα σύγκρισης της υπηρεσιακής εξέλιξης (προαγωγές) των πιο χαμηλόβαθμων υπαλλήλων του Διπλωματικού κλάδου (Γραμματείς Πρεσβείας) σε σχέση με την υπηρεσιακή εξέλικη των κλάδων ΟΕΥ και Επικοινωνίας στους αντίστοιχους βαθμούς στερείται λογικής βάσης, πολλώ δε μάλλον όταν γίνεται με επίκληση των αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας του Συντάγματος. Η πρόβλεψη 4ετούς υπηρεσίας περί προαγωγής για τους βαθμούς των ΓΠΓ΄, ΓΠΒ΄ και ΓΠΑ΄ του Διπλωματικού Κλάδου (προτεινόμενο Άρθρο 167) έναντι 3ετούς υπηρεσίας στους αντίστοιχους βαθμούς για τους κλάδους ΟΕΥ και Επικοινωνίας, όχι μόνο δεν είναι αντίθετη με την αρχή της ισότητας αλλά τουναντίον αντισταθμίζει σε κάποιο βαθμό (και όχι πλήρως) την πρωτοφανή ανισότητα που προκύπτει από την κατά πολύ βραδύτερη χρονικά σε σύγκριση με τους υπαλλήλους του Διπλωματικού κλάδου υπηρεσιακή εξέλιξη των χαμηλόβαθμων υπαλλήλων των δύο τελευταίων κλάδων, καίτοι έχουν ίδια προσόντα, εκπαίδευση και προϋποθέσεις διορισμού με τους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου. Η βραδύτερη αυτή εξέλιξη στις προαγωγές οφείλεται στο γεγονός ότι οι οργανικές θέσεις στους κλάδους ΟΕΥ και Επικοινωνίας στους ανώτερους βαθμούς (Σύμβουλοι και Γενικοί Σύμβουλοι ΟΕΥ και Επικοινωνίας) είναι κατά πολύ λιγότερες σε σχέση με αυτές του Διπλωματικού κλάδου (μια απλή σύγκριση των οργανικών θέσεων στα Άρθρα 163, 188 και 195 σαφώς και επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων), πρόβλημα το οποίο δεν διορθώνεται ικανοποιητικά με τον προτεινόμενο Οργανισμό. Ως αποτέλεσμα της έλλειψης επαρκών οργανικών θέσεων στους ανώτερους και ανωτάτους βαθμούς για τους κλαδους ΟΕΥ και Επικοινωνίας, οι καθυστερήσεις στους χρόνους αναμονής των προαγωγών τους είναι τόσο μεγάλες, ώστε επί της ουσίας προάγονται με πολύ βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τους ομοιόβαθμούς τους του Διπλωματικού κλάδου, παρότι θεωρητικά (στον ισχύοντα Οργανισμό Ν. 3566/2007) ισχύουν οι ίδιες ακριβώς χρονικές προϋποθέσεις προαγωγής. Επομένως το επιχείρημα περί παραβίασης της αρχής της ισότητας επί της ουσίας δεν ισχύει. Ενδεικτικά και σε σχέση με τον κλάδο ΟΕΥ με τον οποίον μπορεί να γίνει καλύτερη σύγκριση (καθ’ όσον ο κλάδος Επικοινωνίας εντάχθηκε μόλις πρόσφατα στο ΥΠΕΞ), αναφέρεται ότι, με τον ισχύοντα Οργανισμό και με βάση μια πρόχειρη σύγκριση στις επετηρίδες των δύο κλάδων, ο μέσος χρόνος αναμονής για προαγωγή στο βαθμό Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ Β΄ είναι 33 έτη και σε αυτόν του Συμβούλου ΟΕΥ Β΄ είναι 19 έτη, ενώ οι χρόνοι αναμονής στο Διπλωματικό κλάδο για τους αντίστοιχους βαθμούς είναι πολύ μικρότεροι (στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ για παράδειγμα η προαγωγή γίνεται κατά μέσο όρο 12 έτη μετά το διορισμό). Ενδεικτικά αναφέρεται επίσης ότι μόνον ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Συμβούλων Πρεσβείας Α΄ και Β΄ του Διπλωματικού κλάδου (240) είναι μεγαλύτερος από το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων ΟΕΥ όλων των βαθμών και από το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων Επικοινωνίας όλων των βαθμών. Τέλος, επειδή έχει παρατηρηθεί μεγάλη συχνότητα επίκλησης της αρχής της ισότητας (Άρθρο 4 του Συνταγματος) στη διατύπωση σχολίων επί του προτεινόμενου Οργανισμού, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα. Η αρχή αυτή, όπως έχει “εμπλουτισθεί” από πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σε συνάρτηση και με την αρχή της αξιοκρατίας (Άρθρο 5 του Συντάγματος), αποτελεί νομικό κανόνα ο οποίος “επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει, ταυτόχρονα, την «έκδηλη» και αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες” (με τη μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου μη συνδεόμενου προς αξιολογικά κριτήρια) ή την αυθαίρετη εξομοίωση προσώπων που τελούν υπό ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες.

 • 12 Αυγούστου 2020, 12:13 | Μ. Λαζοπούλου

  Σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 5:
  «… Όσοι, μετά το διορισμό τους, μετεκπαιδεύτηκαν με δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται, μετά τη λήξη της άδειας, να παραμείνουν στην υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρόνο τριπλάσιο από το διανυθέντα για την εκπαιδευτική άδεια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής υποχρεούνται εντός τριών μηνών να επιστρέψουν στο Δημόσιο τις επιπλέον των κανονικών αποδοχών πάσης φύσεως δαπάνες, που κατέβαλε το Δημόσιο κατά το χρόνο της άδειας, με το νόμιμο τόκο από τη λήψη τους.»

  Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να γενικευτεί για τους παρακάτω λόγους.
  1. Μετεκπαιδεύεται με δαπάνες δημοσίου, συνεπώς θα πρέπει να μπορεί να οφελήσει με τις αποκτηθείσες γνώσεις οποιοδήποτε φορέα (εθνικό ή διεθνή που συμμετέχχει η Ελλάδα) που οφελεί το δημόσιο συμφέρον.
  2. Μετά την μετεκπαίδευση μπορεί να υπάρχουν θέσεις εργασίας σε εθνικούς ή διεθνής φορείς που συμμετέχει η Ελλάδα όπου μπορεί η εργασία του υπαλλήλου να προσδώσει πολλαπλάσια οφέλη, σε σχέση με τις ανάγκες και τις θέσεις του αρχικού φορέα που έδωσε την άδεια.
  3. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η δυνατότητα κινητικότητας των υπαλλήλων για να καλυφθούν θέσεις και να υπάρχει αποτελεσματικότερη εκμετάλευση των εργαζομένων με βάση τα προσόντα τους.

  Συνεπώς προτείνω να μεταβληθεί το παραπάνω πεδίο του άρθρου 144 παρ. 5 ως εξής
  «… Όσοι, μετά το διορισμό τους, μετεκπαιδεύτηκαν με δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται, μετά τη λήξη της άδειας, να εργαστούν στον φορέα που εξεδωσε την εκπαιδευτικη αδεια ή σε οποιονδήποτε εθνικό φορέα ή διεθνή φορέα που συμμετέχει η Ελλάδα για χρόνο τριπλάσιο από το διανυθέντα για την εκπαιδευτική άδεια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής υποχρεούνται εντός τριών μηνών να επιστρέψουν στο Δημόσιο τις επιπλέον των κανονικών αποδοχών πάσης φύσεως δαπάνες, που κατέβαλε το Δημόσιο κατά το χρόνο της άδειας, με το νόμιμο τόκο από τη λήψη τους.» 

 • 12 Αυγούστου 2020, 10:12 | NT

  Στο Τμήμα 6 – Κλάδος Διοικητικού Προξενικού, άρθρο 207 (Μεταθέσεις), παρ. 7, να προστεθεί ως σημείο ‘’ζ. η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)’’.

 • 12 Αυγούστου 2020, 07:35 | Γιώργος

  Αποτελεί δυσμενή και αναιτιολόγητη διάκριση, ευθέως αντίθετη προς την θεμελιώδη συνταγματική αρχή της ισότητας, η πρόβλεψη 4ετούς υπηρεσίας περί προαγωγής για τους βαθμούς των ΓΠΓ, ΓΠΒ και ΓΠΑ του Διπλωματικού Κλάδου (αρ.167), ενώ για τους αντίστοιχους βαθμούς Γραμματέων των Κλάδων ΟΕΥ και Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά ρητή διάταξη του νόμου εξομοιούνται βαθμολογικά και μισθολογικά με τους αντίστοιχους βαθμούς του Διπλωματικού Κλάδου, προβλέπεται 3ετής υπηρεσία. (αρ.191 και 198).
  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται ισχυρά αντικίνητρα για όσους ενδιαφέρονται να εισέλθουν στη Διπλωματική Υπηρεσία, η οποία έχει μεγάλη ανάγκη από ικανά στελέχη, καθώς τα νεότερα και μεσαία στελέχη του Διπλωματικού Κλάδου, που λόγω αντικειμένου αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες κάτω από συχνά αντίξοες και απαιτητικές συνθήκες, μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου, θα προάγονται βραδύτερα από τους συναδέλφους τους των αντίστοιχων βαθμών ΟΕΥ και Επικοινωνίας.
  Το ως άνω ζήτημα ενδέχεται επηρεάσει τόσο την αποδοτικότητα των νεότερων και μεσαίων στελεχών του Διπλωματικού Κλάδου, οι οποίοι απαξιώνονται τρόπο τινά από τη Διοίκηση λόγω της δημιουργίας ενός τιμωρητικού κλίματος αδικίας εις βάρος τους, καθώς επίσης και τις ευαίσθητες ισορροπίες λειτουργίας των Αρχών, στοιχείο που θα αποβεί εις βάρος της ίδιας της Υπηρεσίας.
  Η ανωτέρω ρύθμιση είναι όχι μόνο αντίθετη στην αρχή της ισότητας, αλλά και στην αρχή της αναλογικότητας, καθώς η βραδύτερη προαγωγή των διπλωματικών υπαλλήλων μόνο δεν αποτελεί το πλέον κατάλληλο και παράλληλα λιγότερο δυσμενές μέτρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.
  Τέλος, ενώ εισάγεται μεταβατική διάταξη περί 3ετούς υπηρεσίας για τους υπηρετούντες την παρούσα περίοδο στο βαθμό του ΓΠΓ, δεν εισάγεται αντίστοιχη μεταβατική διάταξη για τους υπηρετούντες στους βαθμούς των ΓΠΒ και ΓΠΑ, δίδοντας κατ αυτό τον τρόπο την εντύπωση ότι πρόκειται για φωτογραφική διάταξη, που αντίκειται επίσης στην αρχή της ισότητας αλλά και τη γενικότερη αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, που προβλέπει τον μη «αιφνιδιασμό» του πολίτη με δυσμενή διάταξη χωρίς να συντρέχει υπέρτερος λόγος προς τούτο.

 • 11 Αυγούστου 2020, 19:23 | Δημήτρης Σαρίδης

  Άρθρο 148 – Μετατάξεις
  Το άρθρο αυτό χρειάζεται αλλαγές.
  Στην παράγραφο 1 απαγορεύει υπάλληλοι του Υπουργείου να αιτηθούν τη μετάταξή τους σε άλλα Υπουργεία ή Φορείς του Δημοσίου. Γιατί, όταν υπάρχει η αντίστροφη πρόβλεψη στην παράγραφο 2; Άδικο
  Στην παράγραφο 3 επιτρέπονται οι εσωτερικές μετατάξεις, χωρίς να είναι σαφές αν αυτές θα πραγματοποιούνται κατόπιν απόφασης του Υπουργού ή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και απόφασης του Υπουργού ως προς τον αριθμό…
  Στα δε εδάφια α) και β) της ίδιας παραγράφου υπάρχει μια άνιση μεταχείριση μεταξύ όσων αιτούνται μετάταξη σε Κλάδο ΠΕ και όσων σε Κλάδο ΔΕ.
  Οι μεν πρώτοι που κατά το διορισμό τους είχαν Πτυχίο θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 8ετή υπηρεσία, οι δε δεύτεροι, που κατά το διορισμό τους είχαν Απολυτήριο Λυκείου, δεν θα πρέπει.
  Το συγκεκριμένο άρθρο που κόστισε πολιτικά σε προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες καλό θα ήταν τύχει ιδιαίτερης προσοχής.

 • 11 Αυγούστου 2020, 15:41 | Κατερίνα Δεντάκη

  Κεφ. Γ΄ – Πειθαρχικά Θέματα. Άρθρο 155 . 2.β Κατάχρηση εξουσίας – (Πιστεύω ότι χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης) 2.δ ΄Έλλειψη προς τους ανωτέρους προσήκοντος σεβασμού – (Εν έτει 2020 θεωρώ ότι ο σεβασμός ανθρώπου προς άνθρωπον θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένος άνευ ανάγκης ιδιαίτερης μνείας. Εφόσον όμως γίνεται μνεία, εξίσου σημαντικό είναι να αναφερθεί «έλλειψη προς τους ανωτέρους και κατωτέρους προσήκοντος σεβασμού»

  Σε διαφόρους κλάδους μειώνεται το ανώτατο όριο παραμονής στο εξωτερικό από 6 σε 5 χρόνια. Σαφώς και το προσωπικό του Υπουργείου «γερνάει» σταδιακά, αλλά με την προοπτική προσλήψεως νεωτέρων στελεχών, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα έξι έτη είναι μία σχολική ενότητα (δημοτικό, γυμνάσιο-λύκειο) και ότι θα βοηθούσε να παραμείνει η εξαετία ως όριο στο να ελαχιστοποιηθούν τα γνωστά – προς όλους όσους είχαν μικρά παιδιά- προβλήματα αναζήτησης τρόπου παραμονής για ένα επιπλέον έτος ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για ένα χρόνο.

 • 11 Αυγούστου 2020, 14:08 | Γιάννης

  Μήπως το άρθρο 148 συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας και πιο συγκεκριμένα της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων;
  Από την μία απαγορεύονται οι μετατάξεις όλων των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ στους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, δημιουργώντας έτσι ένα κλειστό «σιλό», αλλά από την άλλη επιτρέπεται η μετάταξη δημοσιων υπαλλήλων στο ΥΠΕΞ.
  Περαιτέρω, ενώ οι Εμπορικοί Ακόλουθοι, οι Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας και ένας αριθμός διοικητικών υπαλλήλων είναι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, με την συγκεκριμένη διάταξη αποκλείονται από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας αλλά και απο την δυνατότητα συμμετοχής στον διυπουργικό κλάδο (αρθρο 105 του Ν.4622/2019), σε αντίθεση με τους υπόλοιπους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ οι οποίοι μπορούν να μεταταχθούν σε άλλους φορείς του δημοσίου, όπως και σε θέσεις του διυπουργικού κλάδου.

 • 8 Αυγούστου 2020, 15:45 | Μ.Papadimitraki

  To άρθρo 148,μεταξύ άλλων, εισάγει μια γενική απαγoρευτική διάταξη μετατάξεων απo τo ΥΠΕΞ σε oλoκληρo τoν Δημoσιo Τoμεα. Με άλλα λoγια, oι υπαλληλoι τoυ ΥΠΕΞ εγκλωβίζoνται δια βίoυ στo εν λoγω υπoυργείo με μια ιδιαίτερα ανελαστική διάταξη. Την ίδια στιγμή ειδικά για τoυς απoφoίτoυς της ΕΣΔΔ και υπαλλήλoυς τoυ ΥΠΕΞ (Εμπoρικoύς, Ακoλoυθoυς Τύπoυ και Διoικητικoύς) δεν φαίνεται να πρoβλέπεται δυνατoτητα συμμετoχής στoν διυπoυργικo κλάδo, πoυ ιδρύεται με τις πρoβλέψεις τoυ Ν.4622/2019 για τo επιτελικo κράτoς. Η εν λoγω πρoβλεψη πρέπει να απoσυρθεί καθώς δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κανένα απoλύτως σκoπo και περιoρίζει υπερμετρα την επαγγελματική και πρoσωπική σφαίρα σε πνεύμα αντίθετo τoυ Ν.4440/2016. Τυχoν αιτιoλoγηση με βάση φoβoυς για μαζική φυγή απo τo ΥΠΕΞ δεν ευσταθoύν καθώς : α)o νέoς oργανισμoς πρoβλέπει πλεoν κινητικoτητα (δλδ και μετακινήσεις κυρίως διoικητικων) πρoς τo ΥΠΕΞ. β)Επίσης, επειδή oι απoδoχές στo εξωτερικo είναι αυξημένες τα κίνητρα είναι πoλύ ισχυρά για παραμείνει ή να απoσπαστεί κάπoιoς στo ΥΠΕΞ. γ)Σε κάθε περίπτωση o 4440/2016 έχει αυξημένo πρoαπαιτoύμενo πλαφoν παρoυσίας ανά κλάδo στην Υπηρεσία πρoελευσης (ακριβώς για να εμπoδίσει την απoψίλωση). δ) Τα πoλύ χαμηλά πoσoστά μετατάξεων απo τo ΥΠΕΞ έως τώρα (πoυ ισχύoυν αυστηρoτερες πρoυπoθέσεις μετάταξης αλλά oχι πλήρης απoκλεισμoς) δεν δικαιoλoγoύν αυτo τo φoβo.