ΜΕΡΟΣ Α’ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών

 1. Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας και η προαγωγή της διεθνούς νομιμότητας σε συνεργασία με τα άλλα κράτη και τη διεθνή κοινότητα.
 2. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αποστολής του επιδιώκει:

α. την ασφάλεια και ακεραιότητα της χώρας κατά τις επιταγές του Συντάγματος,

β. την περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα και ειρήνη,

γ. την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

δ. την αναβάθμιση του ρόλου και της παρουσίας της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διεθνές σύστημα,

ε. τη συμβολή στην εμπέδωση της διεθνούς νομιμότητας,

στ. την προαγωγή των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της χώρας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο,

ζ. την προβολή του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού στο εξωτερικό, καθώς και

η. την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς και τη διατήρηση και σύσφιξη των δεσμών με τους ανά τον κόσμο ομογενείς.

 

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών

Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν ιδίως:

 1. Η προαγωγή και προάσπιση των δικαιωμάτων και η τήρηση των υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και η υποστήριξη και προώθηση των εθνικών συμφερόντων στα ξένα κράτη, στους διεθνείς οργανισμούς, στα διεθνή όργανα και στις συνδιασκέψεις.
 2. Η παρακολούθηση των διμερών και διεθνών πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων, καθώς και ζητημάτων διεθνούς ασφάλειας, η ενημέρωση της Κυβέρνησης και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων επ’ αυτών.
 3. Η ενημέρωση των ξένων κρατών, των διεθνών οργανισμών και της διεθνούς κοινής γνώμης, καθώς και η παροχή πληροφοριών επί των ελληνικών θέσεων και θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος .
 4. Η συμμετοχή στη διεθνή συνεργασία, η διαπραγμάτευση και η μέριμνα για τη σύναψη, παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, καθώς και ο χειρισμός διεθνών διαδικασιών συνδιαλλαγής, διαιτησίας και δικαστικού διακανονισμού.
 5. Η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στα ξένα κράτη, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις, καθώς και η εκπροσώπησή της ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και παντός άλλου διεθνούς δικαστηρίου, των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή άλλου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου.
 6. Η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επεξεργασία της πολιτικής για τη θεσμική εξέλιξη της Ένωσης και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και φορείς.
 7. Ο συντονισμός των Υπουργείων και φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής και της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
 8. Η διπλωματική υποστήριξη των οργάνων του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς επίσης και των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών, κατά την πραγματοποίηση των διεθνών επαφών τους.
 9. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, θέματα αναφερόμενα στον απόδημο ελληνισμό και την παλιννόστηση, ως και η διατήρηση και σύσφιγξη των δεσμών της Ελλάδας με τους ανά τον κόσμο ομογενείς και η εξυπηρέτηση αυτών και των αποδήμων, μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων Ελλήνων.
 10. Η προώθηση και προστασία των οικονομικών, εμπορικών, ναυτιλιακών, τουριστικών και λοιπών ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές των εγχώριων επιχειρήσεων, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και την παρέμβαση στους διεθνείς και περιφερειακούς οικονομικούς θεσμούς συνεργασίας για την εξυπηρέτηση της εθνικής οικονομίας, στο πλαίσιο της προόδου της τεχνολογίας, της πληροφορικής και της επικοινωνίας, από την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών επαφών, τη διεθνοποίηση και εντεινόμενη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών και τις υπερεθνικές ρυθμίσεις που προωθούν οι διεθνείς και περιφερειακοί θεσμοί συνεργασίας.
 11. Η προώθηση και προστασία των ελληνικών συμφερόντων στον κυβερνοχώρο.
 12. Η διπλωματική και προξενική συνδρομή Ελλήνων πολιτών, αναγνωρισμένων κοινωνικών ομάδων και ιδιωτικών οργανώσεων, κατά τις διεθνείς δραστηριότητες τους, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα.
 13. Η ανάπτυξη των διεθνών πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, μέσω της πληροφόρησης, κινητοποίησης και της άσκησης επιρροής στη διεθνή κοινή γνώμη και την κοινή γνώμη άλλων κρατών, προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της εξωστρέφειας, της διαχείρισης της εθνικής εικόνας και της υποστήριξης των εθνικών συμφερόντων.
 14. Η διεθνής προβολή της Ελλάδας, του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού.
 15. Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ανθρωπιστική δράση σε διεθνές επίπεδο.
 16. Η παρακολούθηση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή διεθνών συνθηκών για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού της χώρας, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία.
 17. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σωματείων στο εξωτερικό, όπως ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών.
 18. Η παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών υποθέσεων των Ελλήνων στο εξωτερικό.
 19. Τα θέματα που αφορούν σε εθνικά και άλλα κληροδοτήματα, δωρεές και εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών στο εξωτερικό.
 20. Τα θέματα που αφορούν στην προσωπική εν γένει κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς επίσης και αυτά που έχουν σχέση με την ελληνική ιθαγένεια και τα διαβατήρια τους. Ομοίως, η επιμέλεια των κληρονομιών Ελλήνων που απεβίωσαν στο εξωτερικό.
 21. Θέματα συναφή προς τη δικαστική αρωγή, την επίδοση δικογράφων, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και ανακριτικών παραγγελιών στο εξωτερικό, καθώς και την έκδοση εγκληματιών, με την επιφύλαξη ισχυουσών διεθνών συμφωνιών που δεσμεύουν την Ελληνική Δημοκρατία και της κείμενης νομοθεσίας.
 22. Η διπλωματική αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 23. Η Εθιμοτυπία και η εθιμοταξία, θέματα απονομής διασήμων ελληνικών Ταγμάτων Αριστείας και άδειας αποδοχής ξένων διασήμων.
 24. Η χορήγηση διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων.
 25. Οι σχέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τον Οικουμενικό Θρόνο, τα άλλα Πατριαρχεία, τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς και θέματα που αφορούν στα άλλα χριστιανικά δόγματα, θρησκεύματα και διεθνείς εκκλησιαστικές οργανώσεις στο εξωτερικό.
 26. Η πολιτική Διοίκηση του Αγίου Όρους.
 27. Η επικύρωση εγγράφων των ελληνικών αρχών που προορίζονται για τις ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό και η επικύρωση της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων των διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί εγγράφων τους που προορίζονται για τις ελληνικές υπηρεσίες.
 28. Θέματα που ανάγονται στα καθήκοντα των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα του παρόντος νόμου.
 29. Η ενημέρωση των μελών της Βουλής των Ελλήνων επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του.
 30. Κάθε άλλο θέμα, συναφές προς τη γενικότερη αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 3

Υπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Εξωτερικών

 1. Ο Υπουργός Εξωτερικών προΐσταται του Υπουργείου Εξωτερικών και διευθύνει τις Υπηρεσίες αυτού.
 2. Οι διατάξεις του εκάστοτε νόμου περί Υπουργικού Συμβουλίου ισχύουν για τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς.
 3. Οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί Εξωτερικών ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις.
 4. Ο Υπουργός Εξωτερικών, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί δύνανται να μεταβιβάζουν αρμοδιότητες τους σε άλλα όργανα του Υπουργείου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 4

Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών

 1. Το Υπουργείο Εξωτερικών περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτή και την Εξωτερική Υπηρεσία, η οποία αποτελείται από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές.
 2. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει και εποπτεύει τους φορείς, τα κέντρα και τα ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούνται από αυτό, καθώς και αυτά που υπάγονται με νόμο στην εποπτεία του. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.
 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών είναι δυνατή η έκδοση κανονισμών ασφαλείας, υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τήρησης αρχείων και ασφαλείας δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

 

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας

Για την εκπλήρωση της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είναι αρμόδια ιδιαίτερα για:

 1. Τη μελέτη και εισήγηση στην Κυβέρνηση για τη λήψη των εκάστοτε ενδεικνυομένων αποφάσεων επί των κατά το άρθρο 2 αντικειμένων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Την παρακολούθηση, σχεδίαση και προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών.
 3. Την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών και εντολών στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για την εκπλήρωση της αποστολής τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς και τον έλεγχο αυτών.

4.Το χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

 1. Τη στελέχωση των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και την παροχή των απαραίτητων μέσων και υλικού για την εκπλήρωση της αποστολής του.
 2. Το συντονισμό των άλλων Υπουργείων και φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της Χώρας.
 3. Τη διευκόλυνση επικοινωνίας των ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα με τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς
 4. Την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, για τη χάραξη από αυτά της πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των εκάστοτε παρουσιαζομένων προβλημάτων και υποθέσεων.

 

 

Άρθρο 6

Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας

 1. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Διπλωματικά και Ιδιαίτερα Γραφεία, Γενικές Γραμματείες, Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελείς και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Μονάδες και Αυτοτελή Γραφεία ως εξής:

α) Διπλωματικά και Ιδιαίτερα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών:

 1. Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού
 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
 3. Διπλωματικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
 4. Ιδιαίτερο Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
 5. Διπλωματικά Γραφεία Υφυπουργών
 6. Ιδιαίτερα Γραφεία Υφυπουργών

β) Γενικές Γραμματείες και Γραφεία Γενικών Γραμματέων:

 1. Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας
 2. Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα
 3. Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
 4. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
 5. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού &Δημόσιας Διπλωματίας
 6. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας

γ) Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών:

 1. Γενική Επιθεώρηση
 2. Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 3. Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής
 4. Διπλωματική Ακαδημία
 5. Ειδική Νομική Υπηρεσία
 6. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
 7. Υπηρεσία Ενημέρωσης
 8. Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών
 9. Διεύθυνση Εθιμοτυπίας
 10. Γραφείο Αμυντικής Διπλωματίας
 11. Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
 12. Γραφείο Εθνικού Εισηγητή

δ) Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα

 1. Υπηρεσία Συντονισμού
 2. Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
 3. Α’ Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων
 4. Γ’ Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
 5. Δ’ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας & Συνεργασίας
 6. ΣΤ-Α’ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
 7. ΣΤ-Β’ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ε) Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας:

 1. Β΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
 2. Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής

στ) Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού &Δημόσιας Διπλωματίας:

 1. Ε΄ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων
 2. Η´ Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού & Προξενικών Υποθέσεων

ζ) Περιφερειακές Υπηρεσίες

 1. Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης
 2. Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων
 3. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
 4. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των θέσεων στις επί μέρους οργανικές μονάδες καθορίζονται και τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ο επιτελικός προσανατολισμός, ο συντονισμός και η συνοχή της δράσης των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Εξωτερικών με τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου που προβλέπονται, αυτοτελώς, στον παρόντα νόμο.

 

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Διπλωματικών Γραφείων, Ιδιαίτερων Γραφείων και Γραφείων

 1. Τα Διπλωματικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και το Γραφείο του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του Υπουργού, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών και του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιμελούνται της υπηρεσιακής αλληλογραφίας τους, καταρτίζουν το πρόγραμμα διεθνών υποχρεώσεών τους και οργανώνουν τις διεθνείς επαφές, καθώς και την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες, Οργανισμούς και το κοινό.

 

 1. α. Τα καθήκοντα του προϊσταμένου του Διπλωματικού Γραφείου Υπουργού ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών σε υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Β’.

 

β. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Διπλωματικών Γραφείων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών, καθώς και του προϊσταμένου του Γραφείου του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών σε υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α`.

 

 1. Η Οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των Ιδιαίτερων Γραφείων Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 8        

Αρμοδιότητες Γενικών Διευθύνσεων

 1. α) Οι Γενικές Διευθύνσεις είναι αρμόδιες γενικά για την παρακολούθηση, το συντονισμό της λειτουργίας και τον έλεγχο των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτές, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, για την αντιμετώπιση των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, κατά τον προσφορότερο τρόπο.

β) Είναι επίσης αρμόδιες, μεριμνούν και προβαίνουν:

(1) Στη μελέτη και εισήγηση για την επίλυση των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, τα οποία απασχολούν τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας

(2) Στην παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του έργου των διπλωματικών αρχών, για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

(3) Στην παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής τους.

(4) Στην παρακολούθηση της εκτέλεσης από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας των τρεχόντων αιτημάτων τα οποία υποβάλλουν άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμοί για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

(5) Στην παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρμοδιότητάς τους στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς και στην παρακολούθησή τους, όπου απαιτείται, για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεών τους.

(6) Στον προγραμματισμό των αναγκαίων δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται σ` αυτήν και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού, για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου.

 1. Οι Γενικές Διευθύνσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους μεριμνούν για:

α) Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των υποθέσεων των θεμάτων και ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με τις ξένες χώρες και τους Διεθνείς Οργανισμούς με σκοπό την εκτίμηση της θέσης κάθε Χώρας και Διεθνούς Οργανισμού στη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων.

β) Την προπαρασκευή, διαπραγμάτευση, συνομολόγηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Σύνταγμα και τους ισχύοντες νόμους, ερμηνεία και εφαρμογή των διεθνών διμερών και πολυμερών και άλλων Συνθηκών, Συμβάσεων, Συμφωνιών και γενικά των Διεθνών Πράξεων της αρμοδιότητάς τους και την ενημέρωση των άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών.

γ) Τη μελέτη και εισήγηση προκειμένου να προσδιορισθούν οι εθνικοί στόχοι και οι μέθοδοι για την επίτευξή τους.

δ) Τη μελέτη και σύνταξη σχεδίων, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες για :

(1) Την προβολή της Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα.

(2) Την ενημέρωση των ξένων Κυβερνήσεων, των Διεθνών Οργανισμών, των φορέων διαμόρφωσης της διεθνούς κοινής γνώμης, για θέματα που έχουν σχέση με την Ελλάδα και τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς της κρατικής δραστηριότητας.

 

Άρθρο 9

Περιφερειακές Υπηρεσίες

 1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών, μπορούν να συσταθούν Περιφερειακές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με κατά τόπους Γραφεία. Με όμοιο διάταγμα ορίζονται η έδρα, οι αρμοδιότητες και οι θέσεις, κατά κλάδο και βαθμό, των Υπηρεσιών αυτών και των Γραφείων τους.
 2. Οι Υπηρεσίες αυτές λειτουργούν ως σύμβουλοι αποκεντρωμένων διοικητικών μονάδων, στο πλαίσιο της αποστολής και των γενικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Άρθρο 10

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων ως περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Της υπηρεσίας αυτής προΐσταται υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου, με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού Β` ή Συμβούλου Πρεσβείας A`, ως Διευθυντής, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο Διευθυντής λειτουργεί και ως Σύμβουλος του Υφυπουργού Μακεδονίας – Θράκης και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα αυτής. Το Γραφείο στελεχώνεται από μονίμους υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που εργάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
 2. Κύρια αποστολή της Υπηρεσίας είναι ο χειρισμός θεμάτων αρμοδιότητας των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Εξωτερικών που απαιτούν επιτόπια πα­ρουσία και διαχείριση, κατόπιν σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Υπηρεσίας.
 3. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, μεταξύ άλλων είναι:

α) η συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και με τους διεθνείς και περιφερειακούς οικονομικούς θεσμούς συνεργασίας που έχουν έδρα ή εκπροσωπούνται στη Θεσσαλονίκη,

β) η υποβοήθηση των επιχειρήσεων με έδρα τη Μακεδονία και τη Θράκη στις εξαγωγές και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στο εξωτερικό,

γ) η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν πρωτοβουλίες και δράσεις οικονομικού, εν γένει, ενδιαφέροντος που αναπτύσσονται στα πλαίσια της συνεχώς διευρυνόμενης διαβαλκανικής και παρευξείνιας συνεργασίας.,

δ) η συνεργασία με τις προξενικές αρχές ξένων κρατών με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

ε) η υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών σε ζητήματα δημοσίων σχέσεων, δημόσιας διπλωματίας και στρατηγικής επικοινωνίας για την διεθνή προβολή της Χώρας, καθώς και ο χειρισμός θεμάτων εθιμοτυπίας και λοιπών συναφών θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Εξωτερικών,

στ) η παρακολούθηση της πολιτιστικής δραστηριότητος στη Μακεδονία με την παροχή συνδρομής, εφόσον τούτο απαιτείται στην διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εκ μέρους διαφόρων φορέων. Το Γραφείο, προς τούτο, διατηρεί επαφές και συνεργάζεται με πνευματικά Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας ,

ζ) η παρακολούθηση θεμάτων των αποδήμων, που προέρχονται από τον χώρο της Βορείου Ελλάδος, καθώς και των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, ενημερώνοντας συναφώς την Κεντρική Υπηρεσία ,

η) η συμμετοχή σε θεσμικά όργανα, τα οποία η Ελληνική Δημοκρατία θεσπίζει με αντικείμενο την διαβαλκανική και παρευξείνια συνεργασία, καθώς και η παρακολούθηση ειδικών συναντήσεων ευρωπαϊκών οργάνων που πραγματοποιούνται επιτοπίως και άπτονται του σχεδιασμού οικονομικής πολιτικής και συνεργασίας της βαλκανικής ενδοχώρας.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρο 11

Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων, ως περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, με έδρα την Ξάνθη, και γραφεία στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη. Της υπηρεσίας αυτής προΐσταται υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού Β` ή Συμβούλου Πρεσβείας A`, των δε γραφείων της προΐστανται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Γραμματέα Πρεσβείας A`, Β` ή Γ` που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων λειτουργεί και ως Σύμβουλος του Υφυπουργού Μακεδονίας – Θράκης και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σε θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα αυτής. Η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων στελεχώνεται από μονίμους υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που εργάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
 2. Η ανωτέρω Υπηρεσία είναι αρμόδια για :

α) την εξασφάλιση της συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα Υπουργεία, κρατικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς τους που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας και τις διεθνείς ή διμερείς σχέσεις της, καθώς επίσης και για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των Υπουργείων, Κρατικών Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως επί των ανωτέρω θεμάτων.

β) την τήρηση και εφαρμογή διεθνών συμβάσεων ή συμφωνιών της χώρας, καθώς και των διεθνών υποχρεώσεών της σε σχέση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

γ) κάθε θέμα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και των ομόρων προς την Περιφέρεια χωρών.

δ) την παρακολούθηση και προώθηση εκπαιδευτικών, μορφωτικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων ειδικού κοινωνικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.

ε) την αξιολόγηση και τον συντονισμό προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπονουμένων από συναρμόδιες υπηρεσίες και σχετικών με την ανάπτυξη της Θράκης, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίησή τους.

στ) την κάλυψη θεμάτων διεθνών και δημοσίων σχέσεων καθώς και για τις ανάγκες ενημέρωσης τοπικών και διεθνών παραγόντων σε σχέση με θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων.

 

Άρθρο 12

Εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εξωτερικών φορείς

 1. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη σε φορείς, ο σκοπός και η εν γένει λειτουργία των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και στους οποίους το Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί εποπτεία, κατά τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τους διέπει.
 2. Οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εξωτερικών φορείς είναι:

α) η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO.

β) το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου.

γ) το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.

δ) η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. και

ε) ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

 1. Το Υπουργείο Εξωτερικών δύναται να παρέχει ετήσια κρατική επιχορήγηση στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, ανάλογα με το πραγματοποιούμενο έργο τους, εντός του πλαισίου των πιστώσεων του προϋπολογισμού του.
 2. Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να συνάπτει με τους φορείς της παρ. 2 προγραμματικές συμβάσεις έργου για θέματα σχετικά με τους σκοπούς τους. Στις εν λόγω προγραμματικές συμβάσεις πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια το συγκεκριμένο έργο, η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσής του και οι πόροι χρηματοδότησης.

 

Άρθρο 13

Διοίκηση του Αγίου Όρους

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται το προσωπικό της Διοίκησης του Αγίου Όρους, κατά κλάδο, βαθμό και ειδικότητα μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Του προσωπικού προΐσταται Διοικητής, ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από τον Αναπληρωτή Διοικητή. Έδρα της Διοίκησης είναι οι Καρυές.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Οικονομικών ορίζονται:

α) Ο Διοικητής του Αγίου Όρους, με βαθμό και αποδοχές Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, προερχόμενη από τον δημόσιο η ιδιωτικό τομέα, με αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία και γνώση των θεμάτων του Αγίου Όρους. Ο τίτλος του Διοικητή μπορεί να απονέμεται σε ιδιώτη, ο οποίος δεν καταλαμβάνει θέση εντός της Δημόσιας Διοίκησης και ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, χωρίς να λαμβάνει αποζημίωση η άλλη οικονομική απολαβή. Στην περίπτωση του προηγουμένου εδαφίου, η οποία αναφέρεται ρητά στο προεδρικό διάταγμα ορισμού, όλες οι διοικητικής φύσεως αρμοδιότητες της παραγράφου 1 και του Οργανισμού Διοικήσεως του Αγίου Όρους, ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διοικητή.

β) Ως Αναπληρωτής Διοικητής, μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο ειδικών θέσεων, πτυχιούχος Πανεπιστημίου, με γνώση θεμάτων Αγίου Όρους.

 

Άρθρο 14

Συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα Υπουργεία και Κρατικές Υπηρεσίες

 1. Για την εξασφάλιση της ενιαίας έκφρασης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας:

α. Τα Υπουργεία, οι κρατικές υπηρεσίες και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ενημερώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών για όλα τα θέματα αρμοδιότητας τους, που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας και τις διεθνείς ή διμερείς σχέσεις της.

β. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει τις ενέργειες όλων των Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, που αναφέρονται στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις.

γ. Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει το έργο των διυπουργικών και Κυβερνητικών Επιτροπών, οι οποίες επιδιώκουν το συντονισμό των Υπουργείων σε θέματα, τα οποία αφορούν στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, παρέχοντας σε αυτές κάθε αναγκαία διοικητική, γραμματειακή και επιστημονική συνδρομή.

2.α. Στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατή η τοποθέτηση, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής και με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, υπαλλήλων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι τοποθετούμενοι υπάλληλοι ανακοινώνονται στις αρχές του κράτους διαπίστευσης από την οικεία διπλωματική ή προξενική αρχή, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα διεθνώς ισχύοντα. Οι δε πάσης φύσεως αποδοχές τους βαρύνουν τον φορέα προέλευσης. Για τοποθετήσεις, που θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαιτείται συνάφεια προς το αντικείμενο, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται ειδικά στο αρχικό αίτημα και η χρονική τους διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία έτη. Η γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής αναφέρεται και στο αντικείμενο εργασίας.

β. Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των οποίων οι σύζυγοι ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι άλλων υπουργείων, οι οποίοι έχουν αποσπασθεί σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσία του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που βρίσκεται στο εξωτερικό, στην ίδια πόλη με την αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος, είτε στην ίδια την αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου. Η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής είτε η απόσπαση γίνεται στην αρχή αυτή είτε σε άλλη ελληνική υπηρεσία της περιοχής αρμοδιότητας της εν λόγω αρχής. Για την απόσπαση υπαλλήλων που υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δικαστικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από το Υπουργείο ή τον Ο.Τ.Α. στον οποίο αυτοί ανήκουν και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αιτών την απόσπαση είναι προϊστάμενος τμήματος, αυτός πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να απαλλαγεί από τα Καθήκοντα του. Εφόσον ο αιτών την απόσπαση ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, η απόσπαση του δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη.

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται κατά την περίοδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας των υπαλλήλων.

 1. Οι επί κεφαλής των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας προΐστανται, υπηρεσιακώς, των υπαλλήλων άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών που υπηρετούν στην περιφέρεια της αρμοδιότητας τους και ασκούν υπηρεσιακό και πειθαρχικό έλεγχο επ’ αυτών. Επίσης, προΐστανται των γραφείων και υπηρεσιών που λειτουργούν στο πλαίσιο των αρχών αυτών και ασκούν διοικητική εποπτεία και συντονισμό επί άλλων υπηρεσιών ή γραφείων που λειτουργούν, εκτός πλαισίου τους, στην περιφέρεια αρμοδιότητας τους.
 2. Για τον καθορισμό του προβαδίσματος στο εξωτερικό, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών προτάσσονται των ισόβαθμων υπαλλήλων των άλλων Υπουργείων που υπηρετούν στις αρχές εξωτερικού. Ο Επιτετραμμένος και ο αναπληρωτής του έχουν πάντοτε το προβάδισμα.

 

Άρθρο 15

Σύνδεσμοι σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου μπορούν να αποσπώνται, για ορισμένο χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 147, με καθήκοντα συνδέσμου σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες, με σκοπό τη συστηματική, συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής.

 

Άρθρο 16

Πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων

 1. Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών ανήκει η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και παντός άλλου διεθνούς δικαστηρίου, των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή άλλου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών ορίζει τους πληρεξουσίους της Ελληνικής Δημοκρατίας.
 2. Ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, παρίστανται μέλη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών και κατά περίπτωση και μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών παρίστανται μέλη της Ε.Ν.Υ. και, κατά περίπτωση, και μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας διοριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών παρίστανται μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συνεπικουρούμενα, σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα δημοσίου διεθνούς δικαίου, από μέλη της Ε.Ν.Υ..
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας μπορεί να συνεπικουρούνται από μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων και δικηγόρους, σε υποθέσεις δε που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και από αλλοδαπούς δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους με αντίστοιχη ειδίκευση.
 4. Οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2732/1999 (Α’ 154) διατηρούνται σε ισχύ.

 

Άρθρο 17

Εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται, αναλόγως, οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Άρθρο 18

Γενική Επιθεώρηση

 1. Η Γενική Επιθεώρηση υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και είναι αρμόδια για το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, οι οποίοι δεν έχουν δική τους Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο, επιθεώρηση και εποπτεία των Πρεσβειών, Μονίμων Αντιπροσωπειών, Γραφείων Συνδέσμων, καθώς και των έμμισθων και άμισθων Προξενικών Αρχών.
 2. Έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

(α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του Υπουργείου για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

(β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ηγεσία του Υπουργείου με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (internal control),

(γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών καθώς και την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας

(δ) τον εντοπισμό και την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.

 1. Η Γενική Επιθεώρηση διαρθρώνεται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος ως εξής:

(α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Επιθεωρήσεων με τις εξής αρμοδιότητες:

(αα) την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα,

(ββ) τη σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου,

(γγ) τη σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων,

(δδ) την κατάρτιση εξαμηνιαίου, ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματος εσωτερικών ελέγχων, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου,

(εε) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο, για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων του,

(στστ) τη μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών,

(ζζ) τη διενέργεια προγραμματισμένων εσωτερικών ελέγχων στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων αυτού,

(ηη) τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου και την εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,

(θθ) τον έλεγχο εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου,

(ιι) την αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

(ια) την αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του Υπουργείου,

(ιβ) τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου Υπουργείου, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον,

(ιγ) τον έλεγχο της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών καθώς και την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με την συνδρομή υπαλλήλου του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

(ιδ) τον έλεγχο της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα προγράμματά του,

(ιε) την επίβλεψη και τη διασφάλιση της ορθής διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων και την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων σύμφωνα με το εγκεκριμένο ελεγκτικό πρόγραμμα του Υπουργείου,

(ιστ) τη σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και την αποστολή τους στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου για την επίτευξη συμφωνίας επί των διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών,

(ιζ) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες,

(ιη) την περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

(ιθ) την υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Υπουργό, σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών προτάσεων,

(κ) την επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και την κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι, που εξακολουθούν να απειλούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών και

(κα) τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου, την αποστολή των προβλεπόμενων αναφορών και την εξέταση της ορθότητας των διαλαμβανόμενων στις αναφορές αυτές στοιχείων.

(κβ) την βεβαίωση του βαθμού πληρότητας της επίπλωσης των Πρεσβευτικών και Προξενικών κατοικιών.

(β) Γραφείο Ελέγχου και Διερεύνησης Καταγγελιών με τις εξής αρμοδιότητες:

(αα) τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των υποθέσεων παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι του Υπουργείου ή του εποπτευόμενου φορέα,

(ββ) την εισήγηση διενέργειας διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών που έχουν συλλεγεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για τη διερεύνηση ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων, καθώς και την παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο,

(γγ) τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή/και ποινική δίωξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων,

(δδ) τη διερεύνηση, την επεξεργασία, τη σύνθεση, την ανάλυση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή του εποπτευόμενου φορέα της Αρχής σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα,

(εε) τη διενέργεια στοχευμένου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και τον καταλογισμό των ευθυνομένων,

(στστ) την εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και

(ζζ) την τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και την εισήγηση στον Προϊστάμενο της για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες, καθώς και την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

 1. Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρμόδια για την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση όλων των αρχών, εμμίσθων και αμίσθων, μέσω της διενέργειας προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων με εντολή του Υπουργού και βάσει του εγκεκριμένου από τον Υπουργό Εξωτερικών ετήσιου προγράμματος ελεγκτικών αποστολών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός της τακτικής επιθεώρησης που υποβάλλεται από τον Γενικό Επιθεωρητή. Η έκτακτη επιθεώρηση ενεργείται έπειτα από σχετική έγγραφη παραγγελία του Υπουργού Εξωτερικών. Κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις των αρχών εξωτερικού διενεργούνται οι εξής έλεγχοι:

α. λογιστικός και οικονομικός,

β. οργανωτικός και λειτουργικός,

γ. αξιοπρεπούς εμφάνισης της αρχής,

δ. κτηριολογικής υποδομής και

ε. μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Κατά την επιθεώρηση, ελέγχεται και η συμμόρφωση με υποδείξεις, οι οποίες είχαν γίνει σε προηγούμενες επιθεωρήσεις.

 1. Στη Γενική Επιθεώρηση προΐσταται ο Γενικός Επιθεωρητής, ο οποίος έπεται, στην ιεραρχία, των Γενικών Γραμματέων. Ο Γενικός Επιθεωρητής ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και αναφέρεται σε αυτόν, επιλέγεται δε από υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως. Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να ορισθεί και Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με πρεσβευτικό βαθμό.
 2. Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρμόδια για την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση όλων των αρχών, έμμισθων και άμισθων. Η τακτική επιθεώρηση ενεργείται σύμφωνα με προγραμματισμό που καθορίζεται κατ’ έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός της τακτικής επιθεώρησης που υποβάλλεται από τον Γενικό Επιθεωρητή. Η έκτακτη επιθεώρηση ενεργείται έπειτα από σχετική έγγραφη παραγγελία του Υπουργού Εξωτερικών. Κατά την επιθεώρηση, ελέγχεται και η συμμόρφωση με υποδείξεις, οι οποίες είχαν γίνει σε προηγούμενες επιθεωρήσεις.
 3. Ο Γενικός Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του από επιθεωρητές, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου. Οι επιθεωρητές διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι επιθεωρητές εξαιρούνται από τη σύνθεση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον το κρινόμενο θέμα αφορά υπάλληλο που υπηρετούσε, κατά το διάστημα της επιθεώρησης, στην αρχή που είχαν επιθεωρήσει.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διορίζονται, με διετή θητεία, ως τακτικοί επιθεωρητές – εσωτερικοί ελεγκτές, μέχρι δώδεκα (12) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α`, από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, κατ` αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Τακτικοί επιθεωρητές – Εσωτερικοί Ελεγκτές μπορούν να διορίζονται, επιπλέον, μέχρι και έξι (6) Πρέσβεις επί τιμή. Για τις άμισθες προξενικές αρχές μπορεί να ορίζονται ως επιθεωρητές και υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό, τουλάχιστον, Συμβούλου Πρεσβείας Β`.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται ως έκτακτοι επιθεωρητές, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α` ή Β`. Έκτακτες επιθεωρήσεις μπορούν να διενεργούνται και από έναν εκ των ανωτέρω πέντε Πρέσβεων επί τιμή. Οι έκτακτοι επιθεωρητές επιθεωρούν συγκεκριμένη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, όταν αυτό τους ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
 6. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, διενεργείται και αξιολόγηση των υπαλλήλων που διευθύνουν την επιθεωρούμενη αρχή
 7. Οι εισηγήσεις του Γενικής Επιθεώρησης έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ενέργειες της Διοίκησης ως προς την κρίση των υπαλλήλων, καθώς και ως προς την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
 8. Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται και υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, με ειδικές γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, για την υποστήριξη του έργου της επιθεώρησης.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Γενικής Επιθεώρησης.

 

 

Άρθρο 19

Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 1. Η Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι αρμόδια για τη σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων όπως αυτοί τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα, καθώς και για την εισήγηση σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής και επιχειρησιακών σχεδίων για την άσκηση του συνόλου της Διπλωματίας, της Οικονομικής Διπλωματίας, της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Απόδημου Ελληνισμού και της Δημόσιας Διπλωματίας. Η Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο και αναφέρει σε αυτόν τον βαθμό υλοποίησης των σχεδίων δράσεων όλου του Υπουργείου. Κατά τη διαμόρφωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις όλων των υπηρεσιών της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας. Συνεργάζεται για την διαμόρφωση πολιτικών με το Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής, με την Υπηρεσία Συντονισμού και με τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εξωτερικών φορείς. Ο τομέας ευθύνης της Διεύθυνσης περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των Γραφείων Ο.Ε.Υ. και Δημόσιας Διπλωματίας.
 2. Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα:

α) Τμήμα Ι Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

β) Τμήμα ΙΙ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

γ) Τμήμα IΙΙ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών

 1. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:

α) Το Τμήμα Ι Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(αα) Αναλύει και προβαίνει σε εκτίμηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

(ββ) Δηλώνει την κυβερνητική πολιτική, αποστολή, όραμα και τις αξίες του Υπουργείου Εξωτερικών στον τομέα ευθύνης του.

(γγ) Διαμορφώνει στρατηγική κατά την οποία αναπτύσσονται οι στρατηγικοί άξονες και τεκμηριώνεται το Στρατηγικό Σχέδιο με βάση την Κυβερνητική Πολιτική σε μεσο – μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

(δδ) Προβαίνει στη σύνδεση Στρατηγικών αξόνων με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού Προγράμματος. Για κάθε Στρατηγικό άξονα ορίζονται οι Στρατηγικοί Στόχοι για κάθε Στρατηγικό στόχο ορίζει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Για την διαμόρφωση της Στρατηγικής συνεργάζεται με το Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής.

(εε) Αναθεωρεί και εκσυγχρονίζει το Στρατηγικό Σχέδιο όπου και όταν απαιτείται.

(στστ) Συντονίζει τον Εσωτερικό διάλογο με τις Διευθύνσεις και τα τμήματα του Υπουργείου για την ιεράρχηση των Πολιτικών που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Για κάθε Στρατηγικό άξονα και Στρατηγικό στόχο καθορίζει τις κύριες δράσεις και τα έργα σε επίπεδο τμήματος και δομών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

(ζζ) Καταγράφει τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των στόχων και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την διασφάλιση τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

(ηη) Καθορίζει τους βασικούς δείκτες επίδοσης / απόδοσης σε επίπεδο δράσεων και έργων και καταρτίζει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δράσεων και των έργων.

(θθ) Παρέχει υποστήριξη στις Διευθύνσεις/Τμήματα του Υπουργείου και στην Εξωτερική Υπηρεσία.

(ιι) Προβαίνει σε κατάρτιση και αξιολόγηση του ετήσιου εγγράφου στοχοθεσίας για τους προϊσταμένους κάθε οργανικής μονάδας.

(ιαια) Προβαίνει σε αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων. Επιπλέον, αξιολογεί και αξιοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στις ευκαιρίες και τους κινδύνους των ξένων αγορών και συντονίζει και οργανώνει τη συνθετική παρουσίαση των ετήσιων δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και των Γραφείων Ο.Ε.Υ. για την ολοκληρωμένη ενημέρωση φορέων και επιχειρήσεων.

(ιβιβ) Είναι αρμόδιο για την ολοκληρωμένη μελέτη και τη συγκριτική αξιολόγηση των διεθνών αγορών με στόχο τη συνολική αποτίμηση της σπουδαιότητάς τους για τις ελληνικές εξαγωγές και την πραγματοποίηση εισηγήσεων αναφορικά με τη βελτιστοποίηση της κατανομής και της σύνθεσης των Γραφείων Ο.Ε.Υ.

(ιγιγ) Είναι υπεύθυνο για την καλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Για αυτό το σκοπό αναλαμβάνει την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών, την παρακολούθηση, την υποστήριξη, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση του παραγόμενου έργου των Γραφείων Ο.Ε.Υ. στους άξονες της Πληροφόρησης, της Δικτύωσης και της Προώθησης – Προβολής των Προϊόντων /Υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων στις ξένες αγορές. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, είναι υπεύθυνο για την τήρηση των δεσμεύσεων της Πολιτικής Ποιότητας, την επίτευξη των καθορισμένων Αντικειμενικών Σκοπών και Στόχων, και τη βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας των Γραφείων Ο.Ε.Υ. σε σχέση με την ποιότητα και τις υπηρεσίες που παρέχονται. Για τους σκοπούς αυτούς προσδιορίζει και βελτιώνει το περιεχόμενο των γενικών και επιχειρησιακών διεργασιών στο πλαίσιο κάθε Στρατηγικού Άξονα και Στόχου, καθορίζοντας τις κύριες δράσεις και τα έργα σε επίπεδο Τμήματος και δομών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

β) Το Τμήμα ΙΙ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης είναι αρμόδιο για:

(αα) Την παρακολούθηση των Δεικτών Επίδοσης και Απόδοσης του Υπουργείου.

(ββ) Τη θέσπιση και βελτίωση βιώσιμης και συστηματικής συλλογής πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τους δείκτες επίδοσης/απόδοσης, καθώς και τη μέριμνα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων διεργασιών που αποβλέπουν στην πιστοποίηση των Γραφείων Ο.Ε.Υ..

(γγ) Την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και τη συλλογή των εκθέσεων και άλλων παραδοτέων από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Υπουργείου και την Εξωτερική Υπηρεσία.

(δδ) Την εισήγηση για λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.

(εε) Την κατάρτιση της ετήσιας αναφοράς του βαθμού επίτευξης των στόχων των προϊσταμένων κάθε οργανωτικής μονάδας.

(στστ) Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου καθώς και την συνέπεια, ποιότητα και συστηματικότητα της ενημέρωσης της «Εθνικής Ηλεκτρονικής Πύλης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα».

(ζζ) Τη μέριμνα εφαρμογής των προβλεπόμενων διεργασιών που αποβλέπουν στην πιστοποίηση των Γραφείων Ο.Ε.Υ. και Δημόσιας Διπλωματίας.

γ) Το Τμήμα IΙΙ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών έχει αρμοδιότητα τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και ανάρτηση των πληροφοριών (πολιτικών, οικονομικών, κανονιστικών και επιχειρηματικών) που Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές, Γραφεία Ο.Ε.Υ. και Δημόσιας Διπλωματίας και άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών εισάγουν στην ««Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα»».

 1. Στη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού υφίσταται Γραφείο Στατιστικής. Αρμοδιότητες του Γραφείου Στατιστικής είναι η ανάπτυξη, παραγωγή, διάδοση και διάθεση των επίσημων στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικότερα:

α. η συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία και προώθηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στατιστικών στοιχείων σε διάφορους Φορείς και Οργανισμούς, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, που αφορούν τα συνολικά τηρούμενα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη συνολικά παρεχόμενη από την Ελλάδα αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια, σε συνεργασία και με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών,

β. η εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3832/2010 (Α’ 38), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα στην ανάπτυξη, παραγωγή, διάδοση και διάθεση των στατιστικών αποτελεσμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών,

γ. η τήρηση ομοιόμορφων προτύπων και εναρμονισμένων μεθόδων, καθώς και η εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται και κάθε φορά ισχύουν, για την ορθή εφαρμογή εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών του ελληνικού στατιστικού συστήματος,

δ. η μελέτη, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η υποβολή εισηγήσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων που άπτονται της ανάπτυξης, παραγωγής, διάδοσης και διάθεσης των επίσημων στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου Εξωτερικών και που του ανατίθενται από τον Υπουργό Εξωτερικών, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.

 1. Στη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού δύνανται να υπηρετούν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών όλων των Κλάδων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο τρόπος αναθεώρησης και παρακολούθησής τους, οι σχετικές με αυτό αναφορές, ο χρόνος υποβολής του και η διαδικασία έγκρισης του. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται η οργάνωση και η λειτουργία της Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

 

Άρθρο 20

Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΕ.Σ.Ε.Π.)

 1. Το Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΕ.Σ.Ε.Π.) υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τη διεξαγωγή ανεξαρτήτων ερευνών και αναλύσεων και σύνταξη προτάσεων για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Την παροχή επιστημονικής υποστήριξης στον Υπουργό για την προετοιμασία της στρατηγικής του Υπουργείου σε θέματα αρμοδιότητας του, και για την ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας του Υπουργείου.

γ) Τη δημιουργία συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα πολιτικής έρευνας, δεξαμενές σκέψεις, επιχειρηματικές ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

 1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το ΚΕ.Σ.Ε.Π.:

α) Συντάσσει περιοδικές αναφορές στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας και περιοδικές αναφορές πολιτικής σχετικά με συγκεκριμένα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, που περιέχουν αναλύσεις και συστάσεις πολιτικής.

β) Συντάσσει σημειώματα και άρθρα σε περιοδικά για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

γ) Αναπτύσσει σχέσεις και συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Δεξαμενές σκέψης, κέντρα μελέτης πολιτικής, φόρουμ και άλλους Οργανισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, .

 1. Προϊστάμενος του ΚΕ.Σ.Ε.Π. ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό ή Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος Α’. Ο Προϊστάμενος ασκεί τη διοικητική διεύθυνση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Ε.Π..
 2. Στο Κέντρο υφίσταται άμισθη θέση Επιστημονικού Διευθυντή στην οποία ορίζεται για μια τριετία με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που μπορεί να ανανεώνεται άπαξ, Καθηγητής πανεπιστημίου με ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία συναφή προς τα αντικείμενα και τις εργασίες του Κέντρου ή υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών με αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα, επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία συναφή προς τα αντικείμενα και τις εργασίες του Κέντρου. Αρμοδιότητά του αποτελεί η επιλογή, ανάθεση, οργανωτική μέριμνα, επίβλεψη, καθώς και ο συντονισμός όσον αφορά τη συνολική εκπόνηση, την ανάλυση και την επεξεργασία των θεματικών, των τεκμηριωμένων μελετών και των εναλλακτικών προτάσεων πολιτικής. Εισηγείται δε προς τον Προϊστάμενο του Κέντρου την ανάθεση της εκπόνησης μελετών από φυσικά πρόσωπα ή συνεργαζόμενους ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς. Η τελική επιλογή ορισμού και ανάθεσης ανήκει στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος εκδίδει την απόφαση για τη σύναψη συμβάσεων έργου.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής και σχετική προκήρυξη ορίζονται έως εννέα (9) τακτικοί επιστημονικοί συνεργάτες για μια τριετία, που μπορεί να ανανεώνεται, οι οποίοι είτε έχουν την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου είτε είναι ερευνητές – αναλυτές με εμπειρία συναφή προς το αντικείμενο εργασιών του ΚΕ.Σ.Ε.Π.. Οι ανωτέρω τίθενται υπό την ευθύνη του Επιστημονικού Διευθυντή και αποτελούν ομάδα υποστήριξης των εργασιών του Κέντρου. Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από ένα τακτικό μέλος ΔΕΠ ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Σ.Ε.Π. και τον Επιστημονικό Διευθυντή η οποία γνωμοδοτεί για τους επιστημονικούς συνεργάτες.
 4. Με πρόταση του Επιστημονικού Διευθυντή και απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Σ.Ε.Π. μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας αποτελούμενες από στελέχη του ΚΕ.Σ.Ε.Π. και Εξωτερικούς Συνεργάτες για την εκπόνηση ερευνών και μελετών.
 5. Οι εργασίες του ΚΕ.Σ.Ε.Π. μπορεί να υποστηρίζονται με άμισθους διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και επισκέπτες ερευνητές/μελετητές.
 6. Ο προϊστάμενος του ΚΕ.Σ.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό Εξωτερικών το αργότερο μέχρι την 31 Οκτωβρίου του κάθε έτους ετήσιο ή μεγαλύτερης διάρκειας πρόγραμμα ερευνών, μελετών και δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου.
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής των αμοιβών και των αποζημιώσεων του Επιστημονικού Διευθυντή και των επιστημονικών συνεργατών του ΚΕ.Σ.Ε.Π..
 8. Το ΚΕ.Σ.Ε.Π. υποστηρίζεται στο έργο του από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση εξειδικευμένου προσωπικού από φορείς του δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων του Κέντρου για διάστημα, αναλόγως των διαπιστούμενων αναγκών, έως τρία (3) έτη, εφόσον υπάρχει η σχετική δημοσιονομική δυνατότητα.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Ε.Π..

 

Άρθρο 21

Διπλωματική Ακαδημία

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Διπλωματική Ακαδημία (Δ.Α.), ως αυτοτελής οργανική μονάδα, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Η Δ.Α. διευθύνεται από υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό Πρέσβεως ή με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται ως Διευθυντής Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄.
 2. Σκοπός της Δ.Α. είναι:

α. η εκπαίδευση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, των υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας, η ενημέρωση τους στα θέματα της διπλωματικής υπηρεσίας και συμπλήρωση των γνώσεων τους, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τα εθνικά προβλήματα και να εκπροσωπούν τη χώρα αποτελεσματικά στο εξωτερικό,

β. η επιμόρφωση των υπαλλήλων όλων των Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών,

γ. η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,

δ. η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών για υπαλλήλους άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών,

ε. η διοργάνωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας για την προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄,

στ. η διοργάνωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας για την προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄,

ζ. η διοργάνωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας για την προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α` στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β`,

η. η αναγνώριση πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων που έχει ληφθεί από εξειδικευμένους φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η οποία εκδίδεται μετά από σχετική εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και γνώμη της προβλεπόμενης στην παρ. 5 τριμελούς επιτροπής Καθηγητών Πανεπιστημίου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της πιστοποίησης και καταρτίζεται λίστα με τους αποδεκτούς φορείς πιστοποίησης της Ελλάδας και του Εξωτερικού,

θ. η οργάνωση και υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και στις ελληνικές Αρχές στην αλλοδαπή, των ελλήνων φοιτητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, σε εθελοντική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάση και μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά έχουν θεσμοθετηθεί και υλοποιούνται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η Δ.Α. στο πλαίσιο των σκοπών της χορηγεί σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, πιστοποιητικά παρακολούθησης, καθώς και βεβαιώσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών. Στην τελευταία περίπτωση ο Διευθυντής της Δ.Α. ή ο νόμιμος αντικαταστάτης του δύναται να συμβάλλεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του Υπουργείου με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, υπογράφοντας συμβάσεις έργου για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, εφόσον αυτές απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού του σκοπού.

 1. Στη Δ.Α. λειτουργούν τρία τμήματα:

α. εκπαίδευσης υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας,

β. επιμόρφωσης των υπαλλήλων όλων των Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώρισης και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων,

γ. οργάνωσης και υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης στις ελληνικές Αρχές στην αλλοδαπή, των ελλήνων φοιτητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και κατά περίπτωση των ελλήνων φοιτητών ξένων Πανεπιστημίων, είτε αυτή διενεργείται σε εθελοντική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάση, είτε πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Στα ανωτέρω τμήματα προΐστανται ισάριθμοι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, οριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 1. Στη Διπλωματική Ακαδημία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εξαμελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) συγκροτείται από:

α. τον Διευθυντή της Δ.Α., ως πρόεδρο του,

β. έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου , με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών ή υπάλληλο του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΝΥ ή του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος,

γ. έναν διπλωματικό υπάλληλο με πρεσβευτικό βαθμό,

δ. τον Διευθυντή Σπουδών της Δ.Α.,

ε. έναν εκπρόσωπο από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών και

στ. έναν οικονομολόγο, κάτοχο τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Ε.Σ. μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Καθήκοντα εισηγητή του Ε.Σ. εκτελεί ο Διευθυντής Σπουδών της Δ.Α. και Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου να αυξάνονται μέχρι του αριθμού των εννέα, ώστε το Συμβούλιο να περιλάβει πρόσωπα και πέραν από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, όταν πρόκειται να γνωμοδοτήσει για θέμα, που δεν εμπίπτει στις κατωτέρω περιπτώσεις.

 1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για:

α. την έκδοση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο προεδρικών διαταγμάτων,

β. το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευόμενων διπλωματικών υπαλλήλων,

γ. την κατάρτιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,

δ. τους διδάσκοντες της Δ.Α.,

ε. τον κανονισμό λειτουργίας της,

στ. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση και την αναγνώριση πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και την κατάρτιση της λίστας με τους αποδεκτούς φορείς πιστοποίησης της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Για τα ανωτέρω ζητήματα εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας.

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής Καθηγητών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις υπό πιστοποίηση δεξιότητες, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή της Δ.Α., καθορίζει την ύλη των εξετάσεων για την πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου και των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 1. Ο Διαγωνισμός εισαγωγής υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Δ.Α. διενεργείται, με μέριμνα της Διευθύνσεως Προσωπικού, τουλάχιστον μια φορά κατ‘ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 137 και τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:

α. πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,

β. άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.

 1. Με προεδρικό διατάγματα εκδιδόμενα με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται:

α. η διαδικασία και ο τρόπος εισαγωγής και αποφοίτησης από τη Δ.Α., η διάρκεια φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων, καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεων τους,

β. τα του τρόπου βαθμολογίας και καθορισμού της σειράς επιτυχίας των εκπαιδευομένων κατά την αποφοίτηση τους,

γ. ο τρόπος και η διαδικασία επιμόρφωσης των υπηρετούντων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,

δ. κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την οργάνωση και λειτουργία της Δ.Α.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καταρτίζεται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Δ.Α.
 2. Ο χρόνος φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία υπολογίζεται ως συντάξιμος. Ως τέτοιος υπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, για το διάστημα που αυτό λειτούργησε, προ της συστάσεως της Διπλωματικής Ακαδημίας. Στους σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με όλα τα σχετικά καθήκοντα, περιορισμούς και δικαιώματα, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη υγείας, με την καταβολή των σχετικών εισφορών. Με εντολή του Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας, δύναται να ανατεθούν στους σπουδαστές, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους, καθήκοντα εντός των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τους σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης ούτε άλλης μορφής φύλλο ποιότητας.
 3. Οι σπουδαστές της Δ.Α. λαμβάνουν κατά το διάστημα της εκπαίδευσης τους αποδοχές ίσες με το σύνολο των αποδοχών του Ακολούθου Πρεσβείας, εκτός από το επίδομα ξενίας και παράστασης. Οι ανωτέρω αποδοχές καταβάλλονται και μετά την αποφοίτηση τους και έως το διορισμό τους ως Ακολούθων Πρεσβείας.
 4. Όσοι σπουδαστές έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους ΔΕΠ, τελούν, αυτοδικαίως, σε απόσπαση από την έναρξη του χρόνου φοίτησης τους στη Δ.Α. και συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης του φορέα στον οποίο ανήκουν.

 

Άρθρο 22

Ειδική Νομική Υπηρεσία

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Ειδική Νομική Υπηρεσία (Ε.Ν.Υ.) η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Αρμοδιότητα της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι η νομική υποστήριξη της δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο σε ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, η παροχή γνωμοδοτήσεων, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στο εξωτερικό επί νομικών και δικαστικών θεμάτων, καθώς και η διεκπεραίωση διεθνών συμβατικών ζητημάτων. Η Ειδική Νομική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:

α. Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει γενικώς ο χειρισμός θεμάτων δημοσίου διεθνούς δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα:

αα. γνωμοδοτεί για ζητήματα δημοσίου διεθνούς δικαίου, καθώς και για θέματα σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των κάθε φύσης ισχυουσών διεθνών συμβάσεων, μελετά και επεξεργάζεται σχέδια διεθνών συμβάσεων και μετέχει στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψή τους.

αβ. συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις και συναντήσεις διεθνών οργανισμών και διασκέψεων που άπτονται του δημοσίου διεθνούς δικαίου

αγ. μεριμνά και διεκπεραιώνει ζητήματα τα οποία είναι σχετικά με διεθνή δικαιοδοτικά όργανα και όργανα διεθνούς διαιτησίας.

αδ. χειρίζεται από νομική άποψη τις διεθνείς διακρατικές διαφορές ή τις διαφορές με διεθνείς οργανισμούς στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, μέλη του Τμήματος παρίστανται ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 2 του παρόντος.

Στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου λειτουργεί Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων το οποίο είναι αρμόδιο για την προώθηση της διαδικασίας θέσης σε ισχύ ως προς την Ελληνική Δημοκρατία των διεθνών συμβατικών κειμένων στα οποία αυτή καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος καθώς και για τη φύλαξή τους και την τήρηση και ενημέρωση σχετικού μητρώου.

β. Τμήμα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει γενικώς ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σχετίζονται με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα:

βα. γνωμοδοτεί για ζητήματα που άπτονται του Δικαίου και του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ββ. συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και δίκτυα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε οργανισμούς, φορείς και διαδικασίες όπου εγείρονται ζητήματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

βγ. χειρίζεται υποθέσεις και διαπραγματεύεται με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητήματα ενσωμάτωσης και εφαρμογής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

βδ. εκπροσωπεί την Ελληνική Δημοκρατία ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης, λαμβάνει και αποστέλλει όλα τα δικονομικά έγγραφα και συντάσσει τα σχετικά πληρεξούσια. Για το σκοπό αυτό, μέλη του Τμήματος παρίστανται ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του παρόντος.

 1. Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού εκτελούν οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, κάτοχοι κατά προτίμηση πτυχίου Νομικής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων προβλέπεται, επίσης, και μία θέση ειδικού βιβλιοθηκονόμου, για την υπηρεσιακή κατάσταση του οποίου ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις αντίστοιχες θέσεις της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου.

 

Άρθρο 23

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστάθηκε και λειτουργεί «Αυτοτελές Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εξωτερικών» που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και το οποίο μετονομάζεται σε «Γραφείο Νομικής Υποστήριξης».
 2. Αρμοδιότητα του Γραφείου αποτελεί η νομική υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, ιδίως σε θέματα Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα:

α) η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και η κατάρτιση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που αναθέτει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών,

β) η μέριμνα για τη διενέργεια του κοινωνικού διαλόγου και των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών,

γ) η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, των απαραίτητων, κάθε φορά, συνοδευτικών εγγράφων, για την άσκηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, με βάση τους κανόνες της καλής νομοθέτησης,

δ) η συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών εισηγήσεων ή προτάσεων των εν λόγω επιτροπών ή ομάδων,

ε) η μελέτη, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η υποβολή αιτιολογημένων εισηγήσεων επί συγκεκριμένων ζητημάτων που του ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες,

στ) η υποβολή εισηγήσεων για τη νομιμότητα των διοικητικών εγγράφων ή πράξεων που υποβάλλονται στον Υπουργό Εξωτερικών, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον ίδιο,

ζ) η μελέτη και η σύνταξη εκθέσεων σχετικών με γνώμες, εισηγήσεις, προτάσεις και πορίσματα επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας που υποβάλλονται στον Υπουργό Εξωτερικών, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον ίδιο,

η) η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος τήρησης των αρχών της νομιμότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και η σύνταξη προς τούτο έκθεσης για όλα τα στάδια της διαδικασίας, σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Υπουργό Εξωτερικών,

θ) η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς τον Υπουργό Εξωτερικών,

ι) η απλούστευση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Υπουργό Εξωτερικών,

ια) η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των ρυθμίσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και χρήζουν κωδικοποίησης ή αναμόρφωσης,

ιβ) η παροχή νομικής υποστήριξης στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για το σύννομο χειρισμό και διεκπεραίωση υπηρεσιακών ζητημάτων που χαρακτηρίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών ως ειδικού χειρισμού ή μείζονος σημασίας και ανατίθενται σε αυτό,

ιγ) η εν γένει παροχή νομικής υποστήριξης επί θεμάτων που ανατίθενται στο Γραφείο από τον Υπουργό Εξωτερικών.

 1. Στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης υφίστανται τέσσερις (4) θέσεις Νομικών Συμβούλων με έμμισθη εντολή, κάτοχοι πτυχίου νομικής σχολής με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο που αποδεικνύεται από την κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και την προηγούμενη τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία.
 2. Η πρόσληψή των Νομικών Συμβούλων ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με επιλογή κατόπιν εισήγησης τριμελούς Επιτροπής που συγκροτείται προς τούτο με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και αποτελείται από τον ΣΤ-Α’ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους του Υπουργείου Εξωτερικών και ένα (1) μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο. Η Επιτροπή εξετάζει τα προσόντα των υποψηφίων ως προς τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα των θέσεων αυτών.
 3. Στη Γραμματεία του Γραφείου υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού κάτοχοι, κατά προτίμηση, πτυχίου Νομικής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

 

 

Άρθρο 24

Υπηρεσία Ενημέρωσης

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Ενημέρωσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, η οποία έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και την προβολή των θέσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
 2. Η Υπηρεσία Ενημέρωσης συνεργάζεται, κυρίως, με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και με κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Μελετά, εισηγείται και λαμβάνει τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για τον έλεγχο και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών.
 3. Η Υπηρεσία Ενημέρωσης είναι αρμόδια για:

α. τη σύνταξη δελτίων τύπου για την Κεντρική Υπηρεσία και περιοδικών εκθέσεων, τόσο για την Κεντρική Υπηρεσία, όσο και για τις διαπιστευμένες στη χώρα ξένες πρεσβείες,

β. την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, καθώς και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών,

γ. τη σύνταξη των, κάθε είδους, ανακοινώσεων και απαντήσεων του Υπουργείου και τη γνωστοποίηση τους προς τους ενδιαφερομένους, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

δ. τη συνεχή παρακολούθηση και ανάπτυξη της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, το συντονισμό και την εποπτεία του περιεχομένου των ιστοσελίδων του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην εκείνων που αναπτύσσει και λειτουργεί η Ε1 Διεύθυνση Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων, και την επιλογή των κειμένων της κεντρικής ιστοσελίδας με τη στήριξη των αρμόδιων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Προς επίτευξη των σκοπών της, η Υπηρεσία συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, καθώς και οσάκις κρίνεται σκόπιμο με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, και κατά κύριο λόγο κρατών-μελών της Ε.Ε.

 1. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης είναι ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη θέση αυτή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διπλωματικός υπάλληλος, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α’. Σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους διπλωματικούς συντάκτες και τους ανταποκριτές ξένου τύπου για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Στην Υπηρεσία Ενημέρωσης υφίστανται επτά (7) θέσεις μεταφραστών γλωσσών ειδικού ενδιαφέροντος στις οποίες προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία επιπλέον τριετία, οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περίληψη της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευση της στο ΑΣΕΠ, το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός είκοσι (20) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ προς έλεγχο νομιμότητας.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 25

Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών υφίσταται Γραφείο Τύπου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την εν γένει πολιτική δραστηριότητα του Υπουργού Εξωτερικών, την παρακολούθηση και συλλογή ειδήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εσωτερικού και εξωτερικού και την ενημέρωση του Υπουργού.
 2. Στο Γραφείο υφίστανται δύο θέσεις δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχοντες διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στη σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Υπουργού, που τον προσέλαβε.
 3. Στις ανωτέρω θέσεις μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Επικρατείας, να αποσπώνται δημοσιογράφοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

Άρθρο 26

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Διεύθυνση Εθιμοτυπίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.
 2. Η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας είναι αρμόδια:

α) για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων, των σχετικών με την Εθιμοτυπία, την Εθιμοταξία και την οργάνωση των Επισήμων Επισκέψεων Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στην Ελληνική Δημοκρατία, των επισκέψεων Εργασίας Αρχηγών Κυβερνήσεων και Υπουργών Εξωτερικών στην Ελληνική Δημοκρατία, καθώς και διεθνών συναντήσεων στην Ελλάδα, στις οποίες συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών

β) για θέματα ατελειών και προνομίων των μελών του Διπλωματικού και Προξενικού Σώματος

γ) για θέματα Εμμίσθων και Αμίσθων Προξενικών Αρχών ξένων κρατών στην Ελλάδα

δ) για θέματα των παρασήμων, που απονέμονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.

 1. Η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας συγκροτείται από τρία (3) Τμήματα με τις εξής επιμέρους αρμοδιότητες:

α) Τμήμα Ατελειών και Προνομίων, το οποίο:  – διαθέτει αρμοδιότητα για θέματα προνομίων και ατελειών των μελών του Διπλωματικού και Προξενικού Σώματος, καθώς και των οικογενειών τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις (1961) και τις Προξενικές Σχέσεις (1963) αντιστοίχως, καθώς, επίσης, και για θέματα προνομίων και ατελειών μελών αποστολών διεθνών οργανισμών που υπηρετούν στην Ελλάδα.- διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου σε κατόχους αλλοδαπών διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων που τοποθετούνται στην Ελλάδα, καθώς και των μελών της οικογενείας τους και του βοηθητικού προσωπικού.- εκδίδει και ανανεώνει τις ειδικές ταυτότητες που χορηγούνται στα μέλη του προσωπικού των διπλωματικών και προξενικών αποστολών, καθώς και των διεθνών οργανισμών, που υπηρετούν στην Ελλάδα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.- ασχολείται με θέματα ετεροδικίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις Συμβάσεις της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις (1961) και Προξενικές Σχέσεις (1963), κατά περίπτωση.- συνεννοείται με τις αρμόδιες Αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας για ζητήματα ασφαλείας των Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών, των μελών αυτών, καθώς και των οικογενειών τους στην Ελλάδα. – μεσολαβεί για θέματα αδείας χρήσης της Αίθουσας Επισήμων στα Διεθνή Αεροδρόμια της χώρας, όπου αυτές λειτουργούν, από αλλοδαπούς αξιωματούχους, κατά περίπτωση, καθώς και από έλληνες αξιωματούχους, που απολαμβάνουν αυτού του δικαιώματος.β) Τμήμα Εθιμοταξίας και Παρασήμων, το οποίο έχει αρμοδιότητα:- για τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τα διαπιστευτήρια, ανακλητήρια και εκτελεστήρια των ξένων στην Ελλάδα και των Ελλήνων διπλωματικών και προξενικών αντιπροσώπων στο εξωτερικό.- για το συντονισμό της απονομής των παρασήμων των Ταγμάτων Σωτήρος, Τιμής, Φοίνικα και Ευποιίας, καθώς και την έκδοση των σχετικών Διαταγμάτων χορήγησης αδείας «του φέρειν». – τη σύνταξη και τήρηση επικαιροποιημένων καταλόγων των μελών του Διπλωματικού και του Προξενικού Σώματος που υπηρετούν στην Ελλάδα και την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ) Τμήμα Επισήμων Επισκέψεων που είναι αρμόδιο για:

– την οργάνωση των Επισήμων Επισκέψεων Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, των Επισκέψεων Εργασίας Αρχηγών Κυβερνήσεων και Υπουργών Εξωτερικών στην Ελληνική Δημοκρατία, καθώς και των διεθνών συναντήσεων, στην Ελληνική επικράτεια, στις οποίες μετέχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών.

– την προμήθεια και προσφορά δώρων εκ μέρους του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών και λοιπών αξιωματούχων του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο επισήμων επισκέψεων και επισκέψεων εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και επισήμων εκδηλώσεων στο εσωτερικό.

– την οργάνωση της επίσημης υποδοχής των ξένων Πρέσβεων κατά την πρώτη άφιξή τους στην Ελλάδα για ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και της προπομπής τους με το πέρας της θητείας τους.

– τη διοργάνωση της τελετής υποβολής διαπιστευτηρίων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τους νεοαφιχθέντες ξένους Πρέσβεις. – τη διοργάνωση της τελετής υποβολής ευχών για το Νέο Έτος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τους επικεφαλής των ξένων Αποστολών. – την οργάνωση της συμμετοχής των επικεφαλής των ξένων Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών στον επίσημο εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, καθώς και της Κυριακής της Ορθοδοξίας.

 

Άρθρο 27

Γραφείο Αμυντικής Διπλωματίας

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Αμυντικής Διπλωματίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.
 2. Κύρια αποστολή του Γραφείου είναι η ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών σε θέματα Εθνικής άμυνας με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων κινδύνων και απειλών της εθνικής ασφάλειας της Χώρας, καθώς και διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη θωράκισή της σε διεθνές επίπεδο.
 3. Ειδικότερα και μεταξύ άλλων το Γραφείο ενημερώνει τον Υπουργό Εξωτερικών επί:

α) ζητημάτων εθνικής άμυνας άμεσου ενδιαφέροντος,

β) τυχόν αλλαγών της στρατιωτικής κατάστασης των γειτονικών χωρών οι οποίες άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια,

γ) της κατάστασης ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση αποσταθεροποιητικών παραγόντων που δυνητικά επιδρούν αρνητικά στη συνολική ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή ενδιαφέροντός μας,

δ) στρατιωτικών θεμάτων που διέπουν τη σχέση της Χώρας με λοιπά Κράτη και διεθνείς οργανισμούς και

ε) της δυνατότητας προβολής των δυνατοτήτων του στρατιωτικού πυλώνα ισχύος, ως δυνητικό μέσο άσκησης επιρροής στις εξελίξεις στην περιοχή και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις επιδιώξεις μας.

Η ενημέρωση επί των ως άνω θεμάτων πραγματοποιείται μέσω της σύνταξης σύντομου ημερησίου Δελτίου Πληροφοριών – Εκτιμήσεων, το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος και σε εβδομαδιαίο το οποίο περιλαμβάνει ευρύτερη θεματολογία.

 1. Το Γραφείο στελεχώνεται από προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό καθεστώς παράλληλης τοποθέτησης. Προϊστάμενος του Γραφείου ως Σύμβουλος τοποθετείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας Ανώτατος ή Ανώτερος Αξιωματικός προερχόμενος από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο Γραφείο τοποθετούνται με ίδια απόφαση έως έξι (6) Ανώτεροι Αξιωματικοί από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και έως δύο (2) Μόνιμοι Υπαξιωματικοί για τη γραμματειακή υποστήριξη και εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ηλεκτρονικού και πληροφοριακού εξοπλισμού του Γραφείου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών στο Γραφείο τοποθετούνται έως δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, καθώς και έως δύο (2) υπάλληλοι με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
 2. Στο Γραφείο συνιστάται μία (1) θέση Συνδέσμου για τα θέματα φύλαξης των συνόρων και των μεταναστευτικών ροών, στην οποία τοποθετείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού είτε Ανώτερος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε υπάλληλος του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, καθώς και μία (1) θέση Συνδέσμου για τα θέματα φύλαξης των θαλασσίων συνόρων, στην οποία τοποθετείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Ανώτερος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, υπό καθεστώς παράλληλης τοποθέτησης.
 3. Τα λειτουργικά έξοδα του Γραφείου Αμυντικής Διπλωματίας βαραίνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Άρθρο 28

Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ/ Data Protection Officer – DPO) – DPO Office, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος.
 2. Του Γραφείου ΥΠΔ προΐσταται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ασκεί όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του απονέμονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς και από άλλες ειδικές διατάξεις. Ο ΥΠΔ του Υπουργείου Εξωτερικών και ο Αναπληρωτής του επιλέγονται με βάση σχετική εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο τα προσόντα τους και, ιδίως, την αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία που διαθέτουν, στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και την ικανότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ο ΥΠΔ και ο Αναπληρωτής του είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή υπηρετούντες σε αυτό με σχέση έμμισθης εντολής. Ο ΥΠΔ και ο Αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία υπόκειται σε ανανέωση χωρίς περιορισμό και μπορεί να διακοπεί μόνο για σπουδαίο λόγο, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 38 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 3. Στην απόφαση ορισμού μπορεί να προβλέπεται ότι η άσκηση των καθηκόντων της κύριας δημόσιας θέσης του ΥΠΔ αναστέλλεται. Ο Αναπληρωτής ΥΠΔ μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα. Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό, ο οποίος διασφαλίζει ότι, ο ΥΠΔ δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ΥΠΔ δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις οποιαδήποτε μορφής, επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του. Κατά την αναπλήρωση του ΥΠΔ, ο Αναπληρωτής έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΥΠΔ.
 4. Για τις ανάγκες υποστήριξης του Γραφείου, στο Γραφείο συνιστώνται πέντε (5) θέσεις προσωπικού που καλύπτονται είτε από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από προσωπικό το οποίο, για τον σκοπό αυτό, αποσπάται από άλλα Υπουργεία ή Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις και ύστερα από σχετικό αίτημα του ΥΠΔ.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών στο Γραφείο συγκροτείται άμισθη επιτροπή με κύρια αρμοδιότητα την παροχή συμβουλευτικής, γνωμοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης στην άσκηση του έργου του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εξωτερικών και του Αναπληρωτή του. Στην επιτροπή προεδρεύει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, αναπληρούμενος από τον Αναπληρωτή του. Μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι από τις κάτωθι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, με τους αναπληρωτές τους:

α. Γενική Επιθεώρηση,

β. Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

γ. Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen

δ. Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Παγκόσμιων Πολιτικών

ε. Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης

στ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής ανατίθεται σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Άρθρο 29

Γραφείο Εθνικού Εισηγητή

 1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την εκπόνηση, το συντονισμό και την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στα επίπεδα της πρόληψης, της καταστολής και της δίωξης των δραστών, καθώς και της προστασίας των θυμάτων εμπορίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.
 2. Στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή προΐσταται ο Εθνικός Εισηγητής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Ο Εθνικός Εισηγητής είναι μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, εξειδικευμένος επιστήμονας εγνωσμένου κύρους από το χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διακρατική, διυπουργική και πολυτομεακή συνεργασία, στη συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς και τις πιστοποιημένες Μ.Κ.Ο., καθώς και στη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, που εξειδικεύονται στο πεδίο της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.
 3. Σκοπός και αρμοδιότητες του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή είναι:

α) Να συντονίζει όλους τους συναρμόδιους φορείς και τις πιστοποιημένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς επίσης και να προωθεί την τακτική τους επιμόρφωση στη διαδικασία αναγνώρισης, εντοπισμού και αρωγής πιθανολογούμενων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

β) Να μεριμνά, μέσω της οργάνωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης, ώστε οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων εμπορίας ανθρώπων να τυγχάνουν της κατάλληλης επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.

γ) Να συνεργάζεται με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, με όλους τους εμπλεκόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, καθώς και με τις πιστοποιημένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων.

δ) Να σχεδιάζει ή και να υλοποιεί προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, σε συνεργασία με τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο φορείς, με σκοπό την αποτροπή της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων.

ε) Να συντάσσει την ετήσια εθνική έκθεση, στην οποία καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία για διαπιστωμένα περιστατικά εμπορίας ανθρώπων και οι εκτιμήσεις σχετικά με τις νέες τάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη αυτών και με την οποία ο εθνικός εισηγητής προτείνει μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. Η ετήσια εθνική έκθεση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων υποβάλλεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στη Βουλή των Ελλήνων και αποστέλλεται προς τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές.

στ) Να διαβιβάζει στοιχεία της ανωτέρω ετήσιας εθνικής έκθεσης στον Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (Σ.Δ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζ) Να εκπροσωπεί τη χώρα στο Δίκτυο Εθνικών Εισηγητών ή ισοδύναμων μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορία ανθρώπων, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, εκ των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται ως σύνδεσμοι με το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή εννέα (9) εκπρόσωποι, με τους αναπληρωτές τους, ένας από κάθε αναφερόμενο στο παρόν άρθρο Υπουργείο. Στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή ορίζεται ακόμη, ως σύνδεσμος, ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με τον αναπληρωτή του, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του εποπτεύοντα αυτή Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Η θητεία των ανωτέρω προσώπων είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται. Επίσης, σύνδεσμο με το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή αποτελεί ο εκάστοτε επικεφαλής του Γραφείου Ελλάδος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, με τον αναπληρωτή του.
 2. Για τη λειτουργία, την πραγματοποίηση του έργου και την αποτελεσματική επιδίωξη του σκοπού του, το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, φορείς, με σκοπό τη συμμετοχή και την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν ερευνητικές, επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Γραφείου.
 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, από τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο Υπουργούς, καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή, τις επιμέρους αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού του, τη συνεργασία του με τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο φορείς, τη σύσταση, λειτουργία και εποπτεία Εθνικής Βάσης Δεδομένων και Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

 

Άρθρο 30

Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως ή Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό Πρέσβεως ή με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού Α`.
 2. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας συγκαλεί, υπό την προεδρία του, σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Γενικούς Διευθυντές και όσους εκ των Διευθυντών του Υπουργείου κρίνει σκόπιμο, για συντονισμό των ενεργειών της διπλωματικής υπηρεσίας.
 3. Στο Γραφείο του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα υφίσταται μια (1) θέση ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τροποποιούνται οι υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα και καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες αυτού.

 

Άρθρο 31                                                    

Υπηρεσία Συντονισμού

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Υπηρεσία Συντονισμού, επιπέδου Διεύθυνσης η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γραμματέα.
 2. Η Υπηρεσία Συντονισμού έχει ως αποστολή τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων για:

(α) την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της καλής νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική διαδικασία στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου,

(β) την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εν γένει καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων με τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής,

(γ) την έγκαιρη ενημέρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης για κάθε ζήτημα που μπορεί να καθυστερήσει την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών,

(δ) τον σχεδιασμό και την προώθηση καινοτομιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών,

 1. Η Υπηρεσία Συντονισμού αποτελείται από τα παρακάτω Γραφεία, επιπέδου Τμήματος:

(α) Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών με τις εξής αρμοδιότητες:

(αα) την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου κατά τη συμμετοχή τους στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα ή υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,

(ββ) τον ορισμό υπηρεσιακών παραγόντων για τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή του αυτού Υπουργείου, καθώς και τον ορισμό εκπροσώπων του Υπουργείου σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, συλλογικά όργανα, συνέδρια, φόρουμ, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και

(γγ) τον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου για την έγκαιρη σύνταξη κειμένων με τις προτεραιότητες του φορέα στο πλαίσιο της κατάρτισης της επεξηγηματικής έκθεσης του ΜΠΔΣ και της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, την επικοινωνία αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την κοινοποίηση στην Προεδρία της Κυβέρνησης,

(β) Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων με τις εξής αρμοδιότητες:

(αα) τον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και την κανονιστική διαδικασία, καθώς και την αξιολόγηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων,

(ββ) τον συντονισμό των υπηρεσιών για την έγκαιρη και ουσιαστική ανταπόκριση του Υπουργείου στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και για τις σχέσεις ευρύτερα του Υπουργείου με τη Βουλή και

(γγ) τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη διενέργεια διαβουλεύσεων επί σχεδίων νόμων ή κανονιστικών διαταγμάτων καθώς και την οργάνωση και υποστήριξη Ομάδων Διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου

 1. Οι Ομάδες Εργασίας ή Διαβούλευσης του παρόντος άρθρου, ιδίως όταν απαιτούν διϋπηρεσιακό συντονισμό ή κρίνονται ως βαρύνουσας σημασίας, συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και τελούν υπό την εποπτεία του τελευταίου ή του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα ή του Υπουργού, για όσο καιρό διαρκεί το έργο τους. Στις Ομάδες μπορούν να συμμετέχουν, με πλήρη ή μερική απασχόληση, δημόσιοι υπάλληλοι ή και ιδιώτες με σημαντική και αποδεδειγμένη εμπειρία στο ειδικότερο αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας. Συντονιστής της Ομάδας μπορεί να ορίζεται Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος ή και ιδιώτης, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και τις παραδοτέες εργασίες της Ομάδας, τον προγραμματισμό και την οργάνωσή του και την εκτέλεσή του σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η αμοιβή των μελών, εφόσον προβλέπεται στην απόφαση συγκρότησης της Ομάδας, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό Υπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Για όσο καιρό διαρκούν οι εργασίες της Ομάδας, οι δημόσιοι υπάλληλοι που μετέχουν σε αυτήν δύναται να διατίθενται, με κύρια ή παράλληλα καθήκοντα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οικεία Υπηρεσία Συντονισμού. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών από τις οποίες διατίθενται οι υπάλληλοι αυτοί, οφείλουν να παρέχουν σε αυτούς κάθε διευκόλυνση για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια, τα παραδοτέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της κάθε Ομάδας ρυθμίζονται με την απόφαση συγκρότησης της Ομάδας.

 

Άρθρο 32

Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων που υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα και έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση, από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, εκτάκτων καταστάσεων ανθρωπιστικής φύσεως με διεθνείς πτυχές. Προς τούτο, συντονίζει τις, κατά περίπτωση, συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και υπηρεσίες άλλων Υπουργείων.
 2. Η Μονάδα είναι επιφορτισμένη με την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, το οποίο και διατηρεί διαρκώς ενημερωμένο. Επιπλέον, διοργανώνει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ασκήσεις εξοικείωσης του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ορίζεται εκ των προτέρων, στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με το «Situation Centre» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες άλλων Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Η Μονάδα εκπροσωπεί το Υπουργείο Εξωτερικών σε συμβουλευτικά διυπουργικά όργανα και επιτροπές, για θέματα συναφή με την αρμοδιότητα της .
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 33

Α` Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων

 1. Η Α` Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για:

α) Το γενικό συντονισμό για το σύνολο των πολιτικών θεμάτων της αρμοδιότητας όλων των Διευθύνσεων πολιτικών υποθέσεων,

β) Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των πολιτικών θεμάτων και ζητημάτων που έχουν πολιτική σημασία και σχετίζονται με τις ξένες Χώρες, με σκοπό την εκτίμηση της θέσης κάθε Χώρας στη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων.

 1. Η Α΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων αποτελείται από:

α) Την Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών,

β) Την Α2 Διεύθυνση Κύπρου,

γ) Την Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

δ) Την Α4 Διεύθυνση Τουρκίας,

ε) Την Α5 Διεύθυνση Χωρών Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου,

στ) Την Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής,

ζ) Την Α7 Διεύθυνση Βορείου Αμερικής, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής

η) Την Α8 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής

θ) Την Α9 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας

ι) Την Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

 

Άρθρο 34

Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών

Η Α1 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, καθόσον αφορά στα Κράτη της Ευρώπης (εκτός των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου και της Τουρκίας), ήτοι: Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.

 

Άρθρο 35

Α2 Διεύθυνση Κύπρου

Η Α2 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, καθόσον αφορά στην Κύπρο.

 

Άρθρο 36

Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η Α3 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, καθόσον αφορά στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία και Ρουμανία. Έχει επίσης την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της Διαβαλκανικής Συνεργασίας και της εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων.

 

Άρθρο 37

Α4 Διεύθυνση Τουρκίας

Η Α4 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, καθόσον αφορά στην Τουρκία.

 

Άρθρο 38

Α5 Διεύθυνση Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου

Η Α5 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, καθόσον αφορά στη Ρωσία, Ουκρανία Λευκορωσία, Μολδαβία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν.

 

Άρθρο 39

Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής

Η Α6 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, καθόσον αφορά στις κάτωθι Αραβικές Χώρες και Χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής: Ισραήλ, Παλαιστίνη, Ιορδανία, Λίβανο, Συρία, Αίγυπτο, Αλγερία, Λιβύη, Τυνησία, Μαρόκο, Μαυριτανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ, Ιράν, Κατάρ, Κουβέϊτ, Μπαχρέϊν, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Υεμένη.

 

Άρθρο 40

Α7 Διεύθυνση Βορείου Αμερικής, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής

Η Α7 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, καθόσον αφορά στις Χώρες της Βορείου Αμερικής, ήτοι : Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά και καθόσον και στις Χώρες της Κεντρικής Αμερικής, στις Χώρες της Λατινικής Αμερικής καθώς και στις Χώρες της Καραϊβικής, ήτοι: Μεξικό, Αϊτή, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Γουατεμάλα, Γρενάδα, Κοινοπολιτεία Ντομίνικα (Δομίνικα), Δομινικανή Δημοκρατία, Ελ Σαλβαντόρ, Τζαμάικα (Ιαμαϊκή), Κόστα-Ρίκα, Κούβα, Μεξικό, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπελίζ, Νικαράγουα, Ονδούρα, Παναμά, Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, Σάντα Λουτσία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία Βραζιλία, Γουϊάνα, Ισημερινό, Κολομβία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Περού, Σουρινάμ, και Χιλή.

Η Α7 Διεύθυνση έχει δύο τμήματα: Τμήμα Ι Βορείου Αμερικής και Τμήμα ΙΙ Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής

 

Άρθρο 41

Α8 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής

Η Α8 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, καθόσον αφορά στις Χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής, ήτοι: Αγκόλα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Κογκό, Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό, Λεσόθο, Μαδαγασκάρη, Μαλάουϊ, Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική, Βασίλειο του Εσουατίνι, Ακτή Ελεφαντοστούν, Γκάμπια, Γκαμπόν, Γκάνα, Γουϊνέα, Γουϊνέα- Μπισάου, Μπενίν, Μπουρκίνα-Φάσο, Ισημερινή Γουϊνέα, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λιβερία, Μάλι, Νίγηρ, Νιγηρία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σάο Τομέ και Πρίντσιπε, Σιέρα Λεόνε, Σενεγάλη, Τόγκο, Τσάντ, Αιθιοπία, Ερυθραία, Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Σομαλία, Κένυα, Κομόρες, Μπουρούντι, Ουγκάντα, Ρουάντα, Σεϋχέλλες, Τανζανία και Τζιμπουτί.

 

 

Άρθρο 42

Α9 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας

Η Α9 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, καθόσον αφορά στις κατωτέρω αναφερόμενες Χώρες της Ασίας, της Ωκεανίας και του Ειρηνικού και έχει τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Ι: Κίνα, Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα, Μογγολία, Ιαπωνία, χώρες ASEAN ήτοι: Βιετνάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μπρουνέι, Μυανμάρ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες,

β) Τμήμα ΙΙ: λοιπές χώρες Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας ήτοι: Αφγανιστάν, Ινδία, Μαλδίβες, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν και Σρί Λάνκα,

γ) Τμήμα ΙΙΙ: χώρες Ωκεανίας και Ειρηνικού ήτοι: Αυστραλία, Βανουάτου, Κιριμπάτι, Μικρονησία, Ναουρού, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Μάρσαλ, Νησιά Σολομώντος, Νησιά Κουκ, Παλάου, Παπούα Νέα Γουϊνέα, Σαμόα, Τόγκα, Τουβαλού και Φίτζι.

 

Άρθρο 43

Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Η Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) ασκεί την αρμοδιότητά της, καθόσον αφορά στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο χειρισμό και τη ρύθμιση, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς κάθε θέματος το οποίο σχετίζεται με τη συμμετοχή της Ελλάδος στην ΚΕΠΠΑ.

 

Άρθρο 44

Γ´ Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Η Γ` Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδια για:

α) Την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας σε όλες τις διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, των οργάνων και των Οργανισμών της, ή εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη χάραξη της ακολουθητέας τακτικής κατά τις συνεννοήσεις ή διαπραγματεύσεις ή επαφές.

β) Το συντονισμό της συνεργασίας στον τομέα των ευρωπαϊκών θεμάτων των αρμοδίων Διευθύνσεων με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες, και Οργανισμούς με σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρμογή της.

γ) Την παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα των ζητημάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εκτίμηση της θέσης τους στη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων.

δ) Την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, δια του αρμοδίου Υπουργού στο Συμβούλιο Υπουργών Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Συνόδους υπουργικού επιπέδου άλλων Υπουργείων ή ειδικές διαπραγματεύσεις ή συνεννοήσεις μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που χαράσσεται πάνω στα σχετικά θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

ε) Τη διεξαγωγή συνεννοήσεων και διαπραγματεύσεων απευθείας με Κυβερνήσεις των Χωρών Μελών σε θέματα συναφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση

στ) Τη χάραξη κατευθύνσεων και τους χειρισμούς σε θέματα τα οποία αφορούν την τήρηση και τροποποίηση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχέσεις με τις Χώρες – Μέλη για θέματα της αρμοδιότητάς της καθώς και τη διεύρυνση.

ζ) Τη συνεννόηση με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, για θέματα σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες Χώρες.

η) Την προπαρασκευή και διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων κάθε Συμφωνίας και Σύμβασης μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Η Γ` Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από:

α. Τη Γ1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων

β. Τη Γ2 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Εσωτερικής Αγοράς και άλλων Πολιτικών

γ. Τη Γ3 Διεύθυνση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

δ. Τη Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και SCHENGEN

 1. Στη Γ΄ Γενική Διεύθυνση συστήνεται Επιτελικό Γραφείο, αρμόδιο για τον διυπουργικό συντονισμό των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η οργάνωση, η στελέχωση, η λειτουργία και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Επιτελικού Γραφείου.

 

 

Άρθρο 45

Γ1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων

 1. Στην αρμοδιότητα της Γ1 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων ανήκουν:

α. Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία δεδομένων τα οποία αφορούν στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στις σχέσεις με Τρίτες Χώρες, Παγκόσμιους και Περιφερειακούς Διεθνείς Οργανισμούς, Διασκέψεις, Ενώσεις και συσσωματώσεις Χωρών.

β. Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στη διεύρυνση της Ε.Ε. καθώς και των ελληνικών θέσεων επ’ αυτής.

γ. Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για κάθε θέμα παράλληλης αρμοδιότητας.

δ. Η εισήγηση και διαμόρφωση, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες, της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελληνικής Δημοκρατίας για κάθε ζήτημα το οποίο αναφέρεται στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη συνεργασία της Ελληνικής Δημοκρατίας με τα άλλα Κράτη – Μέλη.

 

Άρθρο 46

Γ2 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Εσωτερικής Αγοράς και άλλων Πολιτικών

 1. Στην αρμοδιότητα της Γ2 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Εσωτερικής Αγοράς και άλλων Πολιτικών ανήκουν η παρακολούθηση, η χάραξη, ο χειρισμός και ο συντονισμός, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για θέματα και δραστηριότητες τα οποία αφορούν τη γενική πολιτική ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τις θεσμικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Στην αρμοδιότητα της Γ2 Διεύθυνσης περιλαμβάνεται επίσης η παρακολούθηση:

α. Των θεμάτων μακροοικονομικής, νομισματικής και φορολογικής πολιτικής.

β. Του προϋπολογισμού και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Χρηματοδοτικών Σχέσεων.

γ. Των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων, υγείας και ισότητας των δύο φύλων.

 1. Στην αρμοδιότητα της Γ2 Διεύθυνσης περιλαμβάνεται επίσης η παρακολούθηση, ο χειρισμός και ο συντονισμός, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς θεμάτων εσωτερικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:

α. της Εσωτερικής Αγοράς

β. Της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

γ. Των υπολοίπων πολιτικών της ΕΕ

 

Άρθρο 47

Γ3 Διεύθυνση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στην αρμοδιότητα της Γ3 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανήκει:

 1. Η παρακολούθηση των Συνόδων της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 2. Η παρακολούθηση των θεμάτων ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Πολιτική, Θεσμικά, Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων, κλπ).
 3. Η παρακολούθηση ειδικότερων Επιτροπών, ad hoc Επιτροπών και Διακομματικών Ομάδων, όπως Εργασίες Κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, Διακομματικών Ομάδων μειονοτικών γλωσσών, μεσογειακής πολιτικής κλπ .
 4. Η παρακολούθηση προφορικών και γραπτών ερωτήσεων προς:

α. Το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Τους Υπουργούς Εξωτερικών.

γ. Την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Η ενημέρωση των ελλήνων Ευρωβουλευτών με την ενίσχυση του έργου τους, προφορικά ή γραπτά ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ή τα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, σε εθνικά θέματα ή θέματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία συζητούνται στις επιτροπές και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 2. Η παρακολούθηση των θεσμικών θεμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως σχέσεις με τα εθνικά Κοινοβούλια κλπ.
 3. Η παρακολούθηση των εργασιών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) της Ευρωπαϊκής` Ένωσης

 

Άρθρο 48

Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen.

Στην αρμοδιότητα της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen ανήκει, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, η παρακολούθηση, ο χειρισμός και ο συντονισμός σε θέματα Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Συμφωνίας Schengen.

 

Άρθρο 49

Δ΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας & Συνεργασίας

Η Δ΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας & Συνεργασίας είναι αρμοδία για:

α) Το γενικό συντονισμό για το σύνολο των θεμάτων Διεθνών Οργανισμών και θεμάτων διεθνούς ασφάλειας και συνεργασίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεών της.

β) Σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία Οργανισμούς και Υπηρεσίες είναι αρμόδια για το χειρισμό και συντονισμό των ενεργειών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των προσφύγων και μεταναστών καθώς και την παρακολούθηση και χειρισμό των κατατιθέμενων ατομικών προσφυγών σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα.

γ) Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τους Διεθνείς Οργανισμούς τη διεθνή πολιτική και αμυντική συνεργασία, την παγκοσμιοποίηση, την κλιματικής αλλαγή, τις παγκόσμιες πολιτικές και την κυβερνοασφάλεια, την προώθηση των ελληνικών υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό την εκτίμηση της θέσης και των διαμορφουμένων τάσεων στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών σε σχέση με τη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας κρατικής πολιτικής, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων.

 

Άρθρο 50

Διάρθρωση

Η Δ` Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας & Συνεργασίας περιλαμβάνει:

α. τη Δ1 Διεύθυνση Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων

β. τη Δ2 Διεύθυνση NATO, Ευρωατλαντικής Ασφάλειας και Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

γ. τη Δ3 Διεύθυνση Συμβουλίου της Ευρώπης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών

δ. τη Δ4 Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Παγκόσμιων Πολιτικών.

 

Άρθρο 51

Δ1 Διεύθυνση Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων

 1. Στην αρμοδιότητα της Δ1 Διεύθυνσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών ανήκουν:

α. Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο σχετίζεται με τη συμμετοχή, και εθνική εκπροσώπηση της Ελλάδος στον ΟΗΕ και στους Διεθνείς Ειδικευμένους Οργανισμούς, τις Διασκέψεις και τα συνέδρια. και στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των ως άνω Οργανισμών και τη συνεργασία της χώρας με αυτούς.

β. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η μελέτη πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη δράση των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών για τις σημειούμενες εξελίξεις στα πλαίσιά τους καθώς και η εκτίμηση της σημασίας των στοιχείων αυτών για τις ελληνικές υποθέσεις και συμφέροντα.

γ. Ο κατά περίπτωση συντονισμός με Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς καθώς και Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για κάθε θέμα παράλληλης αρμοδιότητάς τους που αφορά τους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς.

δ. Ο συντονισμός, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς και της θέσης της Ελλάδος για ζητήματα που αναφέρονται στις σχέσεις της με τους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς και στα πλαίσια της δραστηριότητος και της συνεργασίας τους με τα άλλα Κράτη – Μέλη

ε. Η προώθηση και ο χειρισμός των ελληνικών εθνικών υποψηφιοτήτων για την εκλογή σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς.

στ. Η υποβοήθηση της προσπάθειας εισδοχής Ελλήνων υπαλλήλων σε Διεθνείς Οργανισμούς (δημοσιοποίηση ανακοινώσεων, συνδρομή στην αναζήτηση καταλλήλων υποψηφίων), τηρουμένων των διατάξεων, που προβλέπουν τα καταστατικά των Διεθνών Οργανισμών.

ζ. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, την εισήγηση και το συντονισμό, με τη συνδρομή όλων των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών (Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας), των ενεργειών για την επιλογή για κάθε κατηγορία, με κριτήριο τα προσόντα και τις ικανότητες των ενδιαφερομένων, των υποψηφιοτήτων εκείνων, οι οποίες θα τύχουν της ελληνικής υποστήριξης.

 1. Στις αρμοδιότητες της Δ1 Διεύθυνσης Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών ανήκουν επίσης:

α. Υποψηφιότητες σε όργανα του Συστήματος Ο.Η.Ε. και λειτουργία Ο.Η.Ε.

β. Θέματα Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών, μη κυβερνητικών Οργανώσεων και λοιπών περιφερειακών Οργανισμών και Διασκέψεων.

γ. Θέματα Αφοπλισμού και Μη – Διασποράς Όπλων Μαζικής Καταστροφής και Έλεγχο Εξοπλισμών και

δ. Θέματα Διεθνούς Τρομοκρατίας.

 

Άρθρο 52

Δ2 Διεύθυνση NATO, Ευρωατλαντικής Ασφάλειας και Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

 1. Στην αρμοδιότητα της Δ2 Διεύθυνσης NATO, Ευρωατλαντικής Ασφάλειας και Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) αυτόνομα ή σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τυχόν άλλα υπουργεία ή Υπηρεσίες ανήκουν:

α. Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος που ανάγεται στην συμμετοχή της Ελλάδος στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (NATO) καθώς και τα θέματα Ελέγχου Συμβατικών Εξοπλισμών.

β. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν το Ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφαλείας ειδικότερα δε θεμάτων που αφορούν το NATO και τις σημειούμενες στο πλαίσιό του εξελίξεις. Η εκτίμηση της σημασίας των στοιχείων αυτών ως προς τις τυχόν επιπτώσεις τους στις ελληνικές υποθέσεις και συμφέροντα. Επίσης η υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία και με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών αρμόδιων φορέων του Κράτους, ως προς την ακολουθητέα πολιτική στο NATO και γενικότερα ως προς την χάραξη της Αρχιτεκτονικής Ασφαλείας στον Ευρωατλαντικό χώρο.

γ. Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το καθεστώς Ελέγχου Συμβατικών Εξοπλισμών περιλαμβανομένου και του εκσυγχρονισμού των οικείων Συνθηκών (Συμβατικές Δυνάμεις στην Ευρώπη-CFE, Κείμενο Βιέννης Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών). Η διατύπωση προτάσεων για τις θέσεις της Ελλάδος σε θέματα διεθνούς ασφάλειας. ,.

δ. Η συμμετοχή στην Μικτή Επιτροπή των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας καθώς και η μέριμνα για την σύγκληση της εν λόγω Επιτροπής σε τακτικά διαστήματα.

ε. Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου για κάθε θέμα συναφούς αρμοδιότητάς τους που αφορά το NATO, τις εξελίξεις στο καθεστώς Ελέγχου Συμβατικών Εξοπλισμών και γενικότερα την Ευρωατλαντική Ασφάλεια.

στ. Η φύλαξη της διαβαθμισμένης αλληλογραφίας η οποία απευθύνεται ή κοινοποιείται στην Δ2 Διεύθυνση ή σχετίζεται με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές της.

ζ. Τα θέματα που αφορούν στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

 1. Στις αρμοδιότητες της Δ2 Διεύθυνσης NATO, Ευρωατλαντικής Ασφάλειας και Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) συμπεριλαμβάνονται:

α. Η Πολιτική Διάσταση NATO. Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, Επιτροπές Συμμαχίας Εταιρικές Σχέσεις Επιχειρήσεις.

β. Η Στρατιωτική Διάσταση NATO. Αμυντική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της Πυρηνικής πολιτικής και της Κυβερνοάμυνας, Ασκήσεις Μετασχηματισμός Συμμαχίας.

γ. Ο Έλεγχος Συμβατικών Εξοπλισμών. Θέματα συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη (ΣΔΕ-CFE), Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών, Κείμενο Βιέννης. Η Συμμετοχή σε συναφείς ομάδες εργασίας του NATO, για την διαμόρφωση της πολιτικής επί των ως άνω θεμάτων. Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Άμυνας και

δ. Τα θέματα Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπης (ΟΑΣΕ), Τομέας Ασφάλεια και Συνεργασία, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και συντονισμός με τις άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για τις ειδικές πτυχές ΟΑΣΕ.

 

Άρθρο 53

Δ3 Διεύθυνση Συμβουλίου της Ευρώπης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών

 1. Στην αρμοδιότητα της Δ3 Διεύθυνσης Συμβουλίου της Ευρώπης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών, ανήκει ο χειρισμός αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες των θεμάτων που αφορούν το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣΕ), τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Μειονότητες, τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες. Ειδικότερα:

α. Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο σχετίζεται με την συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Διασκέψεις και στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους Διεθνείς Οργανισμούς και τη συνεργασία της Χώρας με τους Οργανισμούς αυτούς, καθόσον αφορά σε ζητήματα αναγόμενα στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις μειονότητες, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

β. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η μελέτη πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη δράση των Διεθνών Οργανισμών για τις σημειούμενες εξελίξεις στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειονοτήτων, προσφύγων και μεταναστών καθώς και η εκτίμηση της σημασίας των στοιχείων αυτών για τις ελληνικές υποθέσεις και συμφέροντα.

γ. Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για κάθε θέμα παράλληλης αρμοδιότητάς τους που αφορά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειονοτήτων, προσφύγων και μεταναστών.

δ. Ο προσδιορισμός και συντονισμός, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής στους Διεθνείς Οργανισμούς και της θέσης της Ελλάδος για ζητήματα που αναφέρονται στις δραστηριότητες των Διεθνών Οργανισμών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις μειονότητες, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και στα πλαίσια της δραστηριότητος και της συνεργασίας των διεθνών Οργανισμών στα θέματα αυτά με τα άλλα Κράτη Μέλη.

ε. Την παρακολούθηση και υποβολή εισηγήσεων σχετικά με την πορεία και αντιμετώπιση των ατομικών προσφυγών.

 

Άρθρο 54

Δ4 Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Παγκόσμιων Πολιτικών

 1. Στην αρμοδιότητα της Δ4Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Παγκόσμιων Πολιτικών ανήκει:

α) η παρακολούθηση και ενημέρωση των εξελίξεων της διεθνούς προστασίας περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, καθώς και ο χειρισμός αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς των θεμάτων που αφορούν σε διεθνείς διασκέψεις και διεθνείς Συμφωνίες, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

β) Η συστηματική καταγραφή, μελέτη, και ανάλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση.

γ) Η επεξεργασία συνεκτικών προτάσεων για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων και προβλημάτων που συνδέονται με την παγκόσμια φτώχεια, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, τις μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη διαφθορά.

δ) Η εκπόνηση στρατηγικής για ανθρωπιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στην περιοχή μας και η συμμετοχή σε δεξαμενές σκέψης με σκοπό την υποβολή σχετικών εποικοδομητικών προτάσεων.

ε) Η ενεργός συμμετοχή και συνεισφορά στα διεθνή fora που καλύπτουν ζητήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου, καθώς και η εκπόνηση προτάσεων για την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση παγκόσμιων προβλημάτων.

στ) Η οριζόντια καταγραφή, μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία ζητημάτων κυβερνοασφάλειας στο σύνολο των διεθνών οργάνων, σε συνεργασία τόσο με τις αρμόδιες – ανά διεθνές όργανο – αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και με τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες.

 

Άρθρο 55

ΣΤ-Α΄ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης

Η ΣΤ-Α΄ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης είναι αρμόδια για:

α. Το γενικό συντονισμό του συνόλου των διοικητικών θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα όλων των οργανικών μονάδων της Κεντρικής, Περιφερειακής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,

β. Το γενικό συντονισμό των Διευθύνσεων, που υπάγονται σε αυτή,

γ. Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του έργου των διπλωματικών αρχών για τα θέματα της αρμοδιότητάς της,

δ. Την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της,

ε. Τη μελέτη και εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων για τον έγκαιρο προσδιορισμό κατά κατηγορίες των αναγκών του Υπουργείου σε προσωπικό και την κάλυψη αυτών,

στ. Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού, όπως για παράδειγμα όσων ανάγονται στο διορισμό ή την πρόσληψη, τη γενική υπηρεσιακή εξέλιξη, την τοποθέτηση και τη μετακίνηση του, την κλήση στο Κέντρο των Προϊσταμένων των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και άλλων υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας, τις αποσπάσεις,

ζ. Τη μελέτη σε συνεργασία με τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις και διατύπωση προτάσεων για την ίδρυση νέων Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή την κατάργηση υφισταμένων,

η. Τη διασφάλιση της επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου με τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας,

θ. Τη σύνταξη μελετών και υποβολή εισηγήσεων για την οργάνωση, λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών,

ι. Την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και μέτρησης της ποιότητας και αποδοτικότητας της διοικητικής δράσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών,

ια. Την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρμοδιότητάς της στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεών τους και

ιβ. Την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων.

 

Άρθρο 56

ΣΤ-Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)

 1. Η ΣΤ-Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) είναι αρμόδια για:

α. Το γενικό συντονισμό του συνόλου οικονομικών θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα όλων των οργανικών μονάδων της Κεντρικής, Περιφερειακής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,

β. Το γενικό συντονισμό των Διευθύνσεων, που υπάγονται σε αυτή,

γ. Την παρακολούθηση, συντονισμό, την καθοδήγηση και τον έλεγχο του έργου των διπλωματικών αρχών για τα θέματα της αρμοδιότητάς της,

δ. Την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της,

ε. Τη μελέτη και εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων για τον έγκαιρο προσδιορισμό κατά κατηγορίες των αναγκών του Υπουργείου σε υλικό και εγκαταστάσεις και την κάλυψη αυτών,

στ. Τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, που υπάγονται σε αυτή, τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου Εξωτερικών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών,

ζ. Την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρμοδιότητάς της στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεών τους,

η. Τη μελέτη και σύνταξη σχεδίων για τα οικονομικά και τεχνικά θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών,

θ. Την εφαρμογή των αρχών της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και στον ετήσιο προϋπολογισμοί του Υπουργείου και

ι. Την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής των υποχρεώσεων καθώς και τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών.

 1. Ο Προϊστάμενος της ΓΔΟΥ είναι ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο και τη σχετική κείμενη νομοθεσία και ιδίως το ν. 4270/2014. Διατυπώνει τη γνώμη του και προσυπογράφει επί των εισηγητικών σημειωμάτων, μελετών, εργασιών και εγγράφων της Γενικής Διεύθυνσης, για τα οποία απαιτείται απόφαση η υπογραφή του Υπουργού η των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου. Δύναται με απόφαση του να απασχολεί και να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης προς υποστήριξη του έργου του και για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του

 

Άρθρο 57

Διάρθρωση

 1. Η ΣΤ-Α΄ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης διαρθρώνεται ως εξής:
 2. ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης,
 3. ΣΤ2 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
 • ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου,
 1. ΣΤ6 Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων,
 2. Υπηρεσία Διπλωματικού & Ιστορικού Αρχείου,
 3. Κρυπτογραφική Υπηρεσία
 • Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) και
 • Γραφείο Ασφαλείας
 1. Η ΣΤ-Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) διαρθρώνεται ως εξής:
 2. ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης,
 3. ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών,
 • ΣΤ7 Διεύθυνση Προϋπολογισμού και
 1. Τεχνική Υπηρεσία

 

Άρθρο 58

ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης

 1. Οι αρμοδιότητες της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης κατανέμονται ως ακολούθως:

Α. Θέματα Μόνιμου Προσωπικού

α. Η ρύθμιση κάθε θέματος, που ανάγεται στο διορισμό, την πρόσληψη, τη μονιμοποίηση υπαλλήλων και γενικά στην υπηρεσιακή εξέλιξη και κατάστασή τους.

β. Ο προγραμματισμός των τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων του ανωτέρω προσωπικού, η πραγματοποίησή τους και η κατανομή οργανικών θέσεων.

γ. Ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών απουσίας και η μέριμνα για την έγκριση των κάθε είδους αδειών απουσίας του μονίμου προσωπικού.

δ. Η τήρηση της διαδικασίας εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων και της επιβολής πειθαρχικών ποινών για το μόνιμο προσωπικό.

ε. Ο έλεγχος όλου του προσλαμβανομένου μονίμου προσωπικού κάθε κατηγορίας και κλάδου.

στ. Η συγκρότηση και σύγκληση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

ζ. Η εποπτεία σύνταξης των φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων δραστηριότητας, η τήρηση και συνεχής ενημέρωση των ατομικών φακέλων, πινάκων και επετηρίδων όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

η. Η τήρηση της διαδικασίας διαπίστευσης Πρέσβεων.

θ. Η τήρηση της διαδικασίας απαλλαγής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους.

ι. Η υποβολή προτάσεων για την απονομή παρασήμων στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

ια. Η χορήγηση κάθε φύσης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, που αφορούν στο προσωπικό ή τις αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών.

ιβ Η τήρηση διαδικασίας συνταξιοδότησης και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

ιγ Η τήρηση των διαδικασιών αναγνώρισης προϋπηρεσίας και μισθολογικής προσαύξησης.

Β. Θέματα μη Μόνιμου Προσωπικού.

α. Η ρύθμιση κάθε θέματος, που ανάγεται στην πρόσληψη και το διορισμό υπαλλήλων με σύμβαση και μετακλητών και στην εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξη και κατάστασή τους .

β. Η μέριμνα για την έγκριση κάθε είδους αδειών απουσίας του μη μονίμου προσωπικού.

γ. Η τήρηση διαδικασίας εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων και της επιβολής πειθαρχικών ποινών για το μη μόνιμο προσωπικό.

δ. Η χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που αφορούν στο προσωπικό αυτό.

Γ. Θέματα Νομοθεσίας και Διοικητικής Οργάνωσης.

α. Η σύνταξη μελετών για θέματα αρμοδιότητας της ΣΤ1 Διεύθυνσης,

β. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

γ. Η μέριμνα για την οργάνωση των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις σε σχέση με το αντικείμενο των νομικών προσώπων.

δ. Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων σε θέσεις προσωπικού και την κατανομή τους σε κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες, .

ε. Η εισήγηση για την ίδρυση και κατάργηση Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας όπου αυτό προβλέπεται.

στ. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ζ. Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Δ. Θέματα Πειθαρχικής – Δικαστικής φύσεως

Στην αρμοδιότητα της ΣΤ1 Διεύθυνσης ανήκει η εν γένει αλληλογραφία με τις δικαστικές αρχές , ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων.

Η παρακολούθηση και παροχή απόψεων της Διοίκησης στα πάσης φύσεως δικόγραφα που αφορούν υποθέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η συγκρότηση και σύγκληση των Πειθαρχικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και η εν γένει παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων των υπαλλήλων.

Ε. Θέματα Διαβατηρίων

Στην αρμοδιότητα ανήκει η χορήγηση των ελληνικών διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, η τήρηση μητρώου των ανωτέρω διαβατηρίων, τα οποία εκδόθηκαν, και η σχετική με τα ανωτέρω θέματα αλληλογραφία.

ΣΤ. Θέματα Άμισθων Προξενικών Αρχών.

α. Η εισήγηση για την ίδρυση και κατάργηση των Αμίσθων Προξενικών Αρχών, όπου αυτό προβλέπεται.

β. Η μέριμνα γενικά για τις Άμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στην αλλοδαπή (διορισμός, προξενικά διπλώματα κ.λπ.).

Ζ. Θέματα Διοικητικής Μέριμνας

α. Η ευταξία γενικά στα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στο αρμόδιο για την τήρησή τους προσωπικό.

β. Η μέριμνα για κάθε θέμα, το οποίο ανάγεται στην κατανομή των χώρων και των κινητών αντικειμένων, τα οποία διατίθενται για τον εξοπλισμό τους.

γ. Η ασφάλεια κτιρίων, υλικού και εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας.

δ. Η έγκαιρη προετοιμασία των αιθουσών συσκέψεων και συνεδριάσεων και γενικά κάθε θέμα, που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους.

ε. Η παροχή προς χρήση του Αμφιθεάτρου και των αιθουσών συσκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η. Θέματα Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών

α. Η τήρηση ατομικού φακέλου για καθένα πιστοποιημένο μεταφραστή.

β. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών μέτρων για τη βελτίωση των υπηρεσιών των πιστοποιημένων μεταφραστών.

γ. Η διοικητική υποστήριξη της διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής και του Εποπτικού Συμβουλίου των πιστοποιημένων μεταφραστών.

δ. Η εισήγηση προς το Εποπτικό Συμβούλιο για την εξέταση παραπτωμάτων των πιστοποιημένων μεταφραστών.

ε. Η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του συστήματος μεταφράσεων και την ορθή άσκηση του έργου των πιστοποιημένων μεταφραστών.

στ. Η εποπτεία των πιστοποιημένων μεταφραστών για την ορθή εκτέλεση του έργου τους, μέσω της διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, είτε αυτεπαγγέλτως.

ζ. Η σύνταξη και αποστολή αιτιολογημένου αιτήματος συνδρομής προς την «Εθνική Αρχή Διαφάνειας» για τη διενέργεια ελέγχου στους πιστοποιημένους μεταφραστές.

 

Άρθρο 59

ΣΤ2 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 1. Η ΣΤ2 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων επικοινωνιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Η ΣΤ2 επίσης είναι αρμόδια για

α. την ασφάλεια της πληροφορίας που διακινείται γενικά στα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικά, στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών.

β. τη λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

γ. την Κυβερνοασφάλεια

δ. τη διαχείριση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Θεωρήσεων N-VIS και των ευρωπαϊκών και διεθνών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας

ε. τη διαχείριση και ανάπτυξη του Διεθνούς Δικτύου NET-VIS

στ. τον σχεδιασμό και εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ζ. την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού

η. τη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση καθώς και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας

θ. την επιμόρφωση των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα Πληροφορικής και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

ι. την εκπροσώπηση του Υπουργείου Εξωτερικών σε Ομάδες Εργασίας, Επιτροπές και Συνέδρια αναφορικά με θέματα αρμοδιότητας της.

 1. Η ΣΤ2 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει διαρθρώνεται ως εξής:

Ι Τμήμα: Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων

ΙΙ Τμήμα: Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Εξοπλισμού

ΙΙΙ. Τμήμα: Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Ευρωπαϊκών Συστημάτων

Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαβαθμισμένης Πληροφορίας

 1. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της ΣΤ2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
 2. Ι Τμήμα: Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:

α. Το Κέντρο Επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

β. Η ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)

γ. Η διακίνηση της ευρωπαϊκής και νατοϊκής διαβαθμισμένης πληροφορίας

δ. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοτόπων

ε. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου

στ. Η εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων

ζ. Η καταγραφή αναγκών, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για προμήθειες πληροφοριακών συστημάτων.

 1. ΙΙ Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Εξοπλισμού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:

α. Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.

β. Η μέριμνα για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας τους και μελέτη για την ορθολογική αξιοποίηση αυτών.

γ. Η αξιοποίηση, συντήρηση και υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

δ. Η υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη διευκόλυνση του Απόδημου Ελληνισμού στις συναλλαγές του με την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

ε. Η διαχείριση κρυπτοϋλικού

στ. Η λειτουργία της αποθήκης μηχανογραφικού εξοπλισμού.

ζ. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου στην χρήση των πληροφοριακών συστημάτων.

 1. ΙΙΙ. Τμήμα Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Ευρωπαϊκών Συστημάτων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:

α. Η διασφάλιση των επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και η διασύνδεση της με τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας καθώς και διαβαθμισμένα Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Νατοϊκά και Διεθνή Δίκτυα.

β. Η ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Θεωρήσεων N-VIS και των ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας

γ. Η ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του Διεθνούς Δικτύου NET-VIS και των λοιπών δικτύων του Υπουργείου Εξωτερικών

δ. Η μελέτη και εφαρμογή νέων κρυπτοσυστημάτων στις τηλεπικοινωνίες του Υπουργείου Εξωτερικών.

ε. Η εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

στ. Οι δορυφορικές επικοινωνίες και η διαχείριση θεμάτων αξιοποίησης της δορυφορικής χωρητικότητας που έχει διατεθεί στο Δημόσιο από δορυφορικά συστήματα για τις ανάγκες των δορυφορικών επικοινωνιών του δημοσίου τομέα.

ζ. Η μελέτη, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση εφαρμογών για τις τηλεπικοινωνίες του Υπουργείου Εξωτερικών.

η. Η καταγραφή αναγκών, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για προμήθειες δικτυακής υποδομής.

 1. Στο Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαβαθμισμένης Πληροφορίας προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, υπό τον τίτλο «Συντονιστής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων». Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκουν:

α. Η εφαρμογή και εποπτεία υλοποίησης συμβατικών υποχρεώσεων για θέματα και κανονισμούς ασφαλείας.

β. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

γ. Η διαπίστευση των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζονται διαβαθμισμένη πληροφορία και η προετοιμασία τακτικών επιθεωρήσεων από αρμόδιες Αρχές.

δ. Η σύνταξη κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και τη διαχείριση της διαβαθμισμένης πληροφορίας.

ε. Η καταγραφή αναγκών, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για προμήθειες εξοπλισμού ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

στ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

ζ. Η συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές Ασφαλείας καθώς και με Ευρωπαϊκές και Νατοϊκές, στο πλαίσιο σχετικών αρμοδιοτήτων του.

η. Η συμμετοχή σε Επιτροπές ασφαλείας για την εκπροσώπηση του Υπουργείου.

θ. Η περιοδική επιμόρφωση των στελεχών του Υπουργείου σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και της πληροφορίας, με ειδικά σεμινάρια που διοργανώνονται από ή με τη συνεργασία της Διπλωματικής Ακαδημίας.

ι. Η γνωμοδότηση στο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών.

 

 

Άρθρο 60

ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου

Η ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου είναι αρμόδια για:

α. Τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας εκτός των τηλεγραφημάτων.

β. Την εισήγηση αρμοδίως για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη διασφάλιση της καλύτερης εύρυθμης και αποδοτικότερης λειτουργίας των Διευθύνσεων καθώς και της διεκπεραίωσης αλληλογραφίας.

γ. Την μέριμνα για τη λειτουργία των διπλωματικών ταχυδρομείων και τη διακίνηση των διπλωματικών ταχυδρόμων.

δ. Την παραλαβή και φύλαξη αξιών καθώς και την αποστολή και παράδοσή τους στους δικαιούχους

 

Άρθρο 61

ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης

 1. Η ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης είναι αρμόδια για τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Η ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης περιλαμβάνει πέντε (5) Τμήματα.

Ι Τμήμα: Αποδοχών Ανθρωπίνου Δυναμικού.

II Τμήμα: Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων.

III Τμήμα: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και έκδοσης εντολών πληρωμής δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας.

IV Τμήμα: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και έκδοσης εντολών πληρωμής δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας.

V Τμήμα: Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων.

 1. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της ΣΤ4 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:

Ι Τμήμα: Αποδοχών Ανθρωπίνου Δυναμικού:

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η διαχείριση για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου. Ειδικότερα ανήκουν:

α) Η μισθοδοσία και άλλες συναφείς παροχές στο προσωπικό της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας.

β) Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για πάσης φύσεως αποδοχές και άλλες παροχές.

γ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

δ) Ο έλεγχος της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

ε) Η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

στ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το Διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

ζ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία για να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

η) Η παρακολούθηση και τακτοποίηση των πληρωμών που γίνονται με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής και προσωρινά εντάλματα.

θ) Η τήρηση του μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου.

ι) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

ια) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

ιβ) Η παροχή βεβαιώσεων επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

ιγ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).

ιδ) Η κατάρτιση και έκδοση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, η ανάρτηση στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια») και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες (π.δ. 80/2016).

ιε) Η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητη πληρωμή.

ιστ) Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού.

ιζ) Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου.

ιη) Η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα.

ιθ) Η υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.) καθώς και τυχόν μεταβολών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

II Τμήμα: Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων:

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:

α) Τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημιώσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι μετακινούνται για λόγους υπηρεσίας στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή.

β) Τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση διπλωματικών ταχυδρόμων γενικά, καθώς και έξοδα διακίνησης διπλωματικών φακέλων.

γ) Οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής και έξοδα εγκατάστασης υπαλλήλων οι οποίοι αποσπώνται ή μετατίθενται.

δ) Τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση ειδικών αποστολών από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή από το εξωτερικό στο εσωτερικό.

ε) Τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι μετακινούνται για λόγους υπηρεσίας, εντός και εκτός της Επικρατείας, όπου τούτο υπηρετεί ή που καλείται στο εσωτερικό.

στ) Οι δαπάνες διδάκτρων και εισιτηρίων αδείας υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας.

ζ) Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία τους.

η) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το Διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

θ) Η παρακολούθηση και τακτοποίηση των ενταλμάτων προπληρωμής και η απαλλαγή των υπολόγων.

ι) Η έκδοση Τίτλου πληρωμής (συμψηφιστικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής), σε συνεργασία με την ΕΑΠ (όπου είναι απαραίτητο), μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

ια) Ο έλεγχος της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

ιβ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία για να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

ιγ) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

ιδ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

ιε) Η κατάρτιση και έκδοση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη, η ανάρτηση στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια») και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

ιστ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του προεδρικού διατάγματος περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες (π.δ. 80/2016).

ιζ) Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού.

ιη) Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου.

ιθ) Η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα.

IΙΙ Τμήμα: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και έκδοσης εντολών πληρωμής δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας:

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:

α) Η κατάρτιση και έκδοση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη, η ανάρτηση στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια») και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

β) Ο έλεγχος της τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

γ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).

δ) Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

ε) Η εισήγηση για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητη πληρωμή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ) Η καταχώριση των δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού.

ζ) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

η) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

θ) Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

ι) Ο έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

ια) Η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

ιβ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

ιγ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.

ιδ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

ιε) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ιστ) Η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού.

ιζ) Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.

ιη) Η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

ιθ) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

κ) Η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΣΤ-Β’ Γενικό Διευθυντή για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

κα) Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

κβ) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.

IV Τμήμα: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και έκδοσης εντολών πληρωμής δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας:

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:

α) Η κατάρτιση και έκδοση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη, η ανάρτηση στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια») και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

β) Ο έλεγχος της τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

γ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. βδ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).

δ) Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

ε) Η εισήγηση για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητη πληρωμή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ) Η καταχώριση των δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού.

ζ) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

η) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

θ) Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

ι) Ο έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

ια) Η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

ιβ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

ιγ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.

ιδ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

ιε) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ιστ) Η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού.

ιζ) Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.

ιη) Η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

ιθ) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

κ) Η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΣΤ-Β’ Γενικό Διευθυντή για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

κα) Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

κβ) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.

V Τμήμα: Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:

α) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

β) Η μεριμνά για:

– την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους (ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.),

– τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,

– την ενημέρωση δικαιούχων και φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων και τη χορήγηση βεβαίωσης,

– την καταχώριση στοιχείων και την τήρηση των κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα βιβλία.

γ) Η αποστολή μηνιαίας αναφοράς στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες των διατακτών σχετικά με τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται και το χρόνο εξόφλησης αυτών.

 

Άρθρο 62

ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

 1. Η ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Υπουργείου με την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον αποδοτικότερο τρόπο. Ειδικότερα:

α) Εισηγείται, αρμοδίως, την έγκριση, σε βάρος του ετησίου προϋπολογισμού, των δαπανών αρμοδιότητάς της του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά των δαπανών τα οποία οι υπόλογοι και οι δικαιούχοι υποβάλλουν σύμφωνα με το νόμο, μετά δε τον έλεγχο της πληρότητάς τους και την αναγνώρισή τους τα προωθεί στο αρμόδιο Τμήμα της ΣΤ4 Διεύθυνσης.

β) Μεριμνά για την προμήθεια και διαχείριση των αναγκαίων μηχανημάτων, υλικών και άλλων εφοδίων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

γ) Μεριμνά για τις διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο για την απόκτηση ιδιοκτήτων κτιρίων των διπλωματικών αρχών και κατοικιών των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 1. Η ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα.

Ι Τμήμα: Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας

II Τμήμα: Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας.

 1. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της ΣΤ5 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:

Ι Τμήμα: Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:

α) Ο προγραμματισμός και η προμήθεια αναλώσιμου και παγίου υλικού για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου.

γ) Η συγκέντρωση αιτημάτων προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, η κωδικοποίησή τους και η κατάρτιση ενιαίου προγράμματος προμηθειών.

δ) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες.

ε) Η επίβλεψη και διαχείριση του υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, η τήρηση μητρώου παγίων και ηλεκτρονικού αρχείου αποθήκης.

στ) Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.

ζ) Οι δαπάνες οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 241, 242 και 243 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία.

η) Οι δαπάνες μεταφράσεων δημοσίων εγγράφων των Υπηρεσιών στο εσωτερικό.

II Τμήμα: Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:

α) Οι κάθε φύσης δαπάνες (συντηρήσεων, επισκευών, λειτουργίας κ.λπ.) των κτιρίων που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό από τις διπλωματικές αρχές, είτε αυτά είναι ιδιόκτητα είτε μισθωμένα.

β) Οι δαπάνες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 240 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ) Οι άλλες κάθε φύσης δαπάνες λειτουργίας των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

δ) Οι δαπάνες οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 241, 242 και 243 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και αφορούν την Εξωτερική Υπηρεσία.

ε) Οι δαπάνες μεταφράσεων δημοσίων εγγράφων των Υπηρεσιών στο εξωτερικό.

 

Άρθρο 63

ΣΤ6 Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

 1. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα ως εξής:

α. Τμήμα Εκπαιδεύσεων,

β. Τμήμα Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων και

γ. Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.

 1. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαιδεύσεωνείναι οι ακόλουθες:

α. ο προσδιορισμός του αριθμού των εισακτέων και των ειδικοτήτων των πτυχιούχων υποψηφίων κάθε Σχολής βάσει του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και η προώθηση σχετικής εισήγησης,

β. η μελέτη και ο προσδιορισμός, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού και η προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση από τη Διπλωματική Ακαδημία και τα συνεργαζόμενα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων που καταρτίζει το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων,

γ. η μέριμνα για την έκδοση προκηρύξεων των εισιτηρίων εξετάσεων της Ακαδημίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη διενέργεια αυτών,

δ. η μελέτη και εκπόνηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βάσει των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν οι θέσεις εργασίας των Υπηρεσιών και η προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίησή τους από την Διπλωματική Ακαδημία και τα συνεργαζόμενα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

ε. η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και μεθόδων σε συνεργασία με την Διπλωματική Ακαδημία και η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωσή τους,

στ. η μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων ξένων χωρών και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων και

ζ. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για τα θέματα της εκπαίδευσης του προσωπικού.

 1. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεωνείναι οι ακόλουθες:

α. η προώθηση εισήγησης αναφορικά με τον αριθμό του προσωπικού και τη μέθοδο επιλογής του για την παρακολούθηση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης,

β. η μελέτη και ο προσδιορισμός των μετεκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου και η προώθηση στην Διπλωματική Ακαδημία η προς τα συνεργαζόμενα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα προς υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων που καταρτίζει το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων,

γ. η μελέτη και προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση από την Διπλωματική Ακαδημία συγκεκριμένων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων,

δ. η μέριμνα για την έγκριση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για το προσωπικό τους,

ε. η μέριμνα για τη συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων δημοσίων, ιδιωτικών σχολών, κέντρων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

στ. η μέριμνα για τη συμμετοχή του προσωπικού σε Οργανισμούς και σε Δεξαμενές Σκέψης ως επισκεπτών εργασίας (fellows) στο Εσωτερικό η Εξωτερικό

ζ. ο χειρισμός θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού,

η. η μελέτη των μεθόδων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων,

θ. η μέριμνα, σε συνεργασία με την Διπλωματική Ακαδημία, για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, και προγραμμάτων επίσκεψης εργασίας (fellowships) στο πλαίσιο συμφωνιών και συνεργασιών μεταξύ των Ξένων Διπλωματικών Ακαδημιών και Ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο,

ι. η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου επί θεμάτων διεθνών και ευρωπαϊκών εκπαιδεύσεων,

ια. η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων του προσωπικού σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και η ταξινόμηση βάσει του γνωστικού τους αντικειμένου,

ιβ. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για τα θέματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

 1. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρωνείναι οι ακόλουθες:

α. η συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την αξιοποίηση των πορισμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή και αξιολόγηση συστημάτων μέτρησης της απόδοσης του προσωπικού προς το σκοπό προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των Υπηρεσιών,

β. ο συντονισμός και η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέματα περιγραφής, ανάλυσης, σχεδιασμού και οργάνωσης θέσεων εργασίας, βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού και ο προσδιορισμός των σχετικών εκπαιδευτικών αναγκών,

γ. η μελέτη των συνολικών αναγκών του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις του και η προώθηση εισήγησης για την κάλυψή τους,

δ. ο σχεδιασμός της στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, βάσει των βραχυπρόθεσμων, αλλά και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου,

ε. η μέριμνα για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, σε εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό επίπεδο,

στ. ο προσδιορισμός των αναγκών του Υπουργείου σε επιστημονικό προσωπικό, ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής του, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις, και η προώθηση σχετικής εισήγησης,

ζ. η μελέτη και ο προσδιορισμός, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, των αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου σε δεξιότητες, γνώσεις και εξειδικεύσεις, βάσει των σχετικών απαιτήσεων των θέσεων εργασίας των Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου και την προώθηση σχετικών εισηγήσεων στην ηγεσία για την κάλυψή τους,

η. η εισήγηση των μεθόδων και των διαδικασιών απόκτησης και πιστοποίησης συγκεκριμένων τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και

θ. η μέριμνα για την πιστοποίηση των προσόντων και των δεξιοτήτων αυτών και

ι. η σύνταξη ετήσιας έκθεσης επί του αντικειμένου της.

 1. Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων και των δεξιοτήτων του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών και οι συναφείς λεπτομέρειες του παρόντος ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 

Άρθρο 64

ΣΤ7 Διεύθυνση Προϋπολογισμού

Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού περιλαμβάνονται:

α) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού, τακτικού και ΠΔΕ καθώς και η παρακολούθηση και επιμέλεια της εκτέλεσής του, τόσο σε ετήσια βάση όσο και στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

β) Οι μεταβολές, όσον αφορά στην κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού, τακτικού και ΠΔΕ, κατά την πορεία εκτέλεσης τους καθώς και η υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών ή προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (για το ΠΔΕ) για την εγγραφή εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων.

γ) Η κατάρτιση σχεδίου ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και η υποβολή αιτήματος ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών. Η παρακολούθηση των συνολικά εγκεκριμένων πολυετών υποχρεώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και η μέριμνα για την κατανομή των απαιτούμενων, για την ανάληψή τους, πιστώσεων κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού (άρθρο 67 ν. 4270/2014)

δ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τακτικού και ΠΔΕ, εντός των διαθέσιμων πιστώσεων και των εγκεκριμένων ποσοστών διάθεσης, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του διατάκτη σε περίπτωση που επίκειται η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης.

ε) Η μέριμνα και εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών για τη σύνταξη των απαιτούμενων Μνημονίων Συνεργασίας και των μηνιαίων προγραμμάτων στοχοθεσίας καθώς και η παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών.

στ) Η υποβολή όλων των απαιτούμενων αναφορών στο Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθώς και στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

ζ) Η συγκέντρωση, όλων των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας της ΓΔΟΥ και η αποστολή τους στις αρμόδιες στατιστικές υπηρεσίες.

η) Η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου.

θ) Η μέριμνα για τη διατύπωση εισήγησης του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ για κάθε σχέδιο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, πολίτικης η προγράμματος που επισπεύδει ή πρότασης που διατυπώνει το Υπουργείο, εφόσον έχει οικονομική επίπτωση και ιδιαιτέρα στο Μ.Π.Δ.Σ. ή στον προϋπολογισμό του Υπουργείου η των εποπτευόμενων φορέων και η υποβολή αυτής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ι) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

ια) Η παρακολούθηση και εποπτεία των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και ιδίως το ν. 4270/2014.

ιβ) Η παροχή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Εξωτερικών επί των οικονομικών θεμάτων που αφορούν την Μπάγκειο Επιτροπή.

ιγ) Ο έλεγχος, η συμπλήρωση και διαβίβαση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο των ετησίων συγκεντρωτικών καταστάσεων, τις οποίες υποβάλουν οι Προξενικές Αρχές για τις δαπάνες που αναλήφθηκαν από τις εισπράξεις τους.

ιδ) Η διαχείριση (σύσταση – κατάργηση – παρακολούθηση) της Πάγιας Προκαταβολής της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

 

Άρθρο 65

Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (Υ.Δ.Ι.Α.), υπαγόμενη στη ΣΤ-Α’ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και έχει ως σκοπό την ταξινόμηση, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την αξιοποίηση, την ανάδειξη και την προβολή των αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Γραφείων των Υπουργών, την έκδοση μελετών, τον αποχαρακτηρισμό αρχείων, καθώς και την προαγωγή της έρευνας. Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου υπάγονται τα κατά τόπους υφιστάμενα αρχεία των Αρχών του Υπουργείου στο εξωτερικό, η οργάνωση και η επιμέλεια των οποίων ρυθμίζεται με οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας.
 2. Ως αρχεία, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται οποιαδήποτε τεκμήρια καταγραφής πληροφοριών περιέρχονται στις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Γραφεία και αρχές εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών ή παράγονται ή εξάγονται από αυτές, οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν.
 3. Η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου είναι αρμόδια για :

α. την ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, συντήρηση, αποχαρακτηρισμό εγγράφων, εκδόσεων, εξυπηρέτηση της υπηρεσιακής έρευνας και Μουσείου.

β. τη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής έρευνας

γ. τη διαχείριση της Βιβλιοθήκης, του Οπτικοακουστικού Αρχείου και του Μουσειακού Υλικού.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, εγκρίνονται ο Κανονισμός Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό, Κανονισμός λειτουργίας του Αναγνωστηρίου της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, της Βιβλιοθήκης, του Μουσείου του Υπουργείου Εξωτερικών και του Οπτικοακουστικού Αρχείου.

 1. Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου μπορεί να αναπτύσσονται σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ιδίως με Τμήματα Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, δημόσια ή ιδιωτικά. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου. Η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων, που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι κάτοχοι ιδιωτικών αρχείων προσώπων που άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας και της εκκλησίας και προσώπων που διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη δράση, καθώς και άλλων φυσικών προσώπων, που το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως επίσης και αρχείων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως συλλόγων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων εν γένει και ομάδων φυσικών προσώπων, τα οποία περιέχουν έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων που, τυχόν, προέρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενημερώνουν την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου για την απόκτηση των εγγράφων αυτών και συνεργάζονται με αυτήν, όσον αφορά τη χρήση τους. Ο αποχαρακτηρισμός, η διάθεση στην έρευνα ή η έκδοση των εγγράφων αυτών επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου.
 2. Η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου εξαιρείται των διατάξεων περί Γενικών Αρχείων του Κράτους. Της διατίθενται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και επαρκές προσωπικό, προερχόμενο από τους κλάδους των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη μηχανοργάνωση των αρχείων της και την εν γένει λειτουργία της. Λαμβάνεται, επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια των χώρων της Υπηρεσίας με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού και προσωπικού.
 3. Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Διπλωματικών ή του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών , τοποθετούμενος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Στην Υπηρεσία αυτή υφίστανται και οι παρακάτω θέσεις πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

– δύο θέσεις βιβλιοθηκονόμων,

– δύο θέσεις αρχειονόμων και

– δύο θέσεις συντηρητών χάρτου.

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι κατηγορίες (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των ανωτέρω θέσεων. Οι ως άνω υπάλληλοι προσλαμβάνονται ως μόνιμοι, μη μεταθετοί, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων.

 1. Τα αρχεία, διαβαθμισμένα ή αδιαβάθμητα, μετά την πάροδο τριακονταετίας από την παραγωγή τους θεωρούνται ιστορικά αρχεία, αποχαρακτηρίζονται εφόσον φέρουν διαβάθμιση, και αποδεσμεύονται προς έρευνα, εκτός εάν:

α) ο αποχαρακτηρισμός και η αποδέσμευσή τους θέτουν σε κίνδυνο το εθνικό συμφέρον, ή

β) δεν έχουν ταξινομηθεί, ή

γ) ο αποχαρακτηρισμός και η αποδέσμευσή τους θέτουν σε κίνδυνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ή

δ) δεν έχουν παραδοθεί στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου από της Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις Αρχές Εξωτερικού.

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών συγκροτείται Επιτροπή Αποχαρακτηρισμού, η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Υπουργού, τον Α΄ Γενικό Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων, τον ΣΤ-Α’ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, ενώ σε αυτή συμμετέχουν, ανάλογα με το υπό εξέταση αρχειακό υλικό, επικεφαλής Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών του Υπουργείου. Της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου και σε περίπτωση ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) Σε ότι αφορά τα διαβαθμισμένα ιστορικά αρχεία, ο μετά την πάροδο της τριακονταετίας από την παραγωγή τους αποχαρακτηρισμός και αποδέσμευση εκείνων των διαβαθμισμένων αρχείων, που η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου θέτει υπόψη της Επιτροπής προς αποχαρακτηρισμό και αποδέσμευση. Αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού υποβάλλεται στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αποφασίζει για τον αποχαρακτηρισμό και την αποδέσμευση ή μη του αρχείου. Σε περίπτωση αποδοχής από τον Υπουργό της ανωτέρω εισήγησης περί μη αποχαρακτηρισμού και αποδέσμευσης, η Επιτροπή επανεξετάζει την ανάγκη αποχαρακτηρισμού και αποδέσμευσης εντός διαστήματος που ορίζεται στην απόφαση μη αποχαρακτηρισμού και αποδέσμευσης και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δέκα ετών. Διαβαθμισμένο υλικό που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του εδαφίου α’ της παρούσας παραγράφου αποχαρακτηρίζεται και αποδεσμεύεται χωρίς εξέταση από την Επιτροπή Αποχαρακτηρισμού.

β) Σε ότι αφορά τα αδιαβάθμητα ιστορικά αρχεία, η γνωμοδότηση, με αιτιολογημένη εισήγηση, για την εξαίρεση αρχειακού υλικού από την αποδέσμευση με βάση τις εξαιρέσεις του εδαφίου α’ της παρούσας παραγράφου. Το υπόλοιπο αδιαβάθμητο αρχείο αποδεσμεύεται αυτοδικαίως μόλις ταξινομηθεί. Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο σημείο (α) του παρόντος εδαφίου.

γ) Ο αποχαρακτηρισμός, εάν απαιτείται, και η αποδέσμευση αρχειακού υλικού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σημείων (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, που δεν είχε αποχαρακτηρισθεί και αποδεσμευθεί κατά τη συμπλήρωση της τριακονταετίας από την παραγωγή του λόγω μη έγκαιρης ταξινόμησης. Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό μπορεί να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού και να αποχαρακτηρισθεί και αποδεσμευθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωσης της ταξινόμησης.

δ) Ο αποχαρακτηρισμός, εάν απαιτείται, και η αποδέσμευση υπηρεσιακού αρχείου νεώτερου των 30 ετών, εφόσον συντρέχουν λόγοι υπηρεσιακού ή εθνικού συμφέροντος ή εφόσον η αποδέσμευσή του έχει ζητηθεί για δικαστική χρήση και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού υποβάλλεται στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αποφασίζει για τον αποχαρακτηρισμό και αποδέσμευση ή μη του αρχείου. Τα κύρια στοιχεία της περιγραφής του εκάστοτε αποδεσμευόμενου αρχειακού υλικού αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου αμέσως μετά την αποδέσμευσή του και, κατά προτίμηση, εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους μετά την συμπλήρωση της τριακονταετίας.

 1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, είναι δυνατόν να καθορίζονται τέλη για τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού του τμήματος βιβλιοθήκης, οπτικοακουστικού αρχείου και μουσειακού υλικού και τη χορήγηση αντιγράφων των διαθέσιμων στην έρευνα εγγράφων των ιστορικών αρχείων, καθώς και αντίτιμο για τη διάθεση των εκδόσεων της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται, ακόμα, το ύψος των τελών και αντιτίμων, οι απαλλαγές για λόγους δημοσίου συμφέροντος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.
 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 66

Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών

 1. α. Επίσημη μετάφραση είναι η ακριβής και πιστοποιημένη ως προς το περιεχόμενό της, μετάφραση επικυρωμένου ή θεωρημένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εγγράφου, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα.

β. Οι, προβλεπόμενοι στις διατάξεις του παρόντος, πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες.

γ. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188), εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση αυτή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού ΕΕ 1191/2016 και του ν. 4231/2014 (Α’ 19). Σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον είτε φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου, είτε φέρουν θεώρηση από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα με επικύρωση από το αρμόδιο τμήμα του ΚΕΠΠΑΕ. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή.

δ. Η επίσημη μετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται όταν αυτά φέρουν επικύρωση ή θεώρηση, κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές δύνανται να μεταφράζουν και ανεπικύρωτα ή αθεώρητα ή ανυπόγραφα ή μηχανογραφημένα ιδιωτικά έγγραφα, η μετάφραση των οποίων δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση.

 1. α. Συνιστάται σώμα πιστοποιημένων μεταφραστών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, τηρείται στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών», όπως ο τρόπος και η σειρά αναγραφής, τα αναρτώμενα στοιχεία και πληροφορίες, η ταξινόμηση και ο τρόπος αναζήτησης.

β. Έργο των πιστοποιημένων μεταφραστών είναι η επίσημη, κατά τα ανωτέρω, μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι.

γ. Στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» περιλαμβάνονται:

αα. Οι ήδη συνεργαζόμενοι με τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ιδιώτες μεταφραστές που περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Επίσημων Μεταφραστών ΥΠΕΞ», σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 22 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» που κυρώθηκε με το ν. 3566/2007 (Α’ 117). Προς τούτο οφείλουν να υποβάλουν, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αίτηση στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, συνοδευόμενη από την απόφαση ορισμού τους ως μεταφραστών με βάση τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ093.9 (1)/ΑΣ 5507/14.12.1998, Φ093.9(1)/ΑΣ 1258/7.3.2000 και Π23ΜΕΤ-22833/ΑΣ 9505/19.10.2005 (282 Γ/26.10.2005) αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών.

ββ. Οι επιτυχόντες σε ειδική διαγωνιστική διαδικασία ελέγχου της επάρκειας της δηλούμενης, εκ μέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας, η οποία πραγματοποιείται μετά από σχετική προκήρυξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Ο διαγωνισμός διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κατά τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο τρόπος εξέτασης, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα επιλογής των πιστοποιημένων μεταφραστών. Ο υποψήφιος δύναται στην αίτηση συμμετοχής του να ζητήσει να διαγωνισθεί μέχρι σε δύο (2) γλώσσες. Η ένταξη στο σώμα των πιστοποιημένων μεταφραστών γίνεται για τη γλώσσα ή τις γλώσσες που ο υποψήφιος έχει διαγωνιστεί επιτυχώς.

δ. Ο μεταφραστής εντάσσεται στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» εφόσον:

αα. Έχει την ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενής Έλληνας ή έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ββ. Έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών συμπληρωμένων κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία.

γγ. Έχει πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η παρούσα προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους υπό της παρούσας παραγράφου περίπτ. γ΄ υποπερίπτ. αα. εντασσόμενους μεταφραστές.

δδ. Έχει άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και της ξένης γλώσσας για την οποία επιθυμεί να πιστοποιηθεί, η οποία γνώση διαπιστώνεται με την υπό περ. γ. ββ. ανωτέρω ειδική διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα διαπίστωση δεν απαιτείται για τους υπό της παρούσας παραγράφου περίπτ. γ΄ υποπερίπτ. αα. εντασσόμενους μεταφραστές.

εε. Δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη δυνάμει τελεσίδικου βουλεύματος για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για το οποίο εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το κώλυμα αυτό. Η αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.

στστ. Δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση.

ζζ. Δεν έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

ηη. Δεν του έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής διαγραφής από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών».

 1. α. Το έργο του πιστοποιημένου μεταφραστή αρχίζει από την εγγραφή του στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι ασυμβίβαστο με την υπηρεσία, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών. Το ασυμβίβαστο δεν ισχύει για τους υπό της παρούσας παραγράφου περίπτ. γ΄ υποπερίπτ. αα. εντασσόμενους μεταφραστές.

β. Ο πιστοποιημένος μεταφραστής υποχρεούται:

αα. να παρέχει αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αποκλειόμενης της δυνατότητας ανάθεσης του μεταφραστικού έργου σε τρίτο πρόσωπο ή ανάθεση υπεργολαβιών.

ββ. να διαθέτει επαγγελματική έδρα κατά τις κείμενες διατάξεις για την παροχή των υπηρεσιών του. Επιτρέπεται η συστέγαση πιστοποιημένων μεταφραστών στον ίδιο χώρο.

γγ. να τηρεί επιμελώς πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο, καθώς και ταυτόσημο αρχείο ασφαλείας (backup) αυτού, του συνόλου των μεταφράσεων που έχει διενεργήσει, με την αναγραφή του «Μοναδικού Σειριακού Αριθμού» (barcode) μετάφρασης για κάθε μετάφραση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν.

δδ. να γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες, κατά νόμο, αρχές οποιαδήποτε παραποίηση, πλαστογράφηση ή νόθευση εγγράφου, καθώς και να παρέχει όποια άλλη σχετική πληροφορία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

εε. να τηρεί πλήρη εχεμύθεια για τις πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του και να συμμορφώνεται πλήρως με τις ενωσιακές, εθνικές και διεθνείς διατάξεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελευθέρων επαγγελματιών.

γ. Στον πιστοποιημένο μεταφραστή χορηγείται, με την εγγραφή του στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών, «Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του πιστοποιημένου μεταφραστή, με οποιονδήποτε τρόπο, η «Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» απενεργοποιείται άμεσα από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά ζητήματα που αφορούν στην «Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή».

δ. Κάθε μετάφραση ταυτοποιείται με έναν «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode), ο οποίος παρέχεται στον πιστοποιημένο μεταφραστή, μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τον χρόνο παραλαβής του κάθε αιτήματος προς μετάφραση. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και στον «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode).

ε. Για τη διαμόρφωση της σελίδας χρησιμοποιείται γραμματοσειρά 12, Times New Roman, διάκενο μιάμισης γραμμής και περιθώρια σελίδας τριών (3) εκατοστών (αριστερά – δεξιά) και η επίσημη μετάφραση πρέπει:

αα. να προσαρτάται στο έγγραφο που μεταφράστηκε.

ββ. στην αρχή του κειμένου της μετάφρασης επάνω δεξιά, να φέρει τον «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode), κατά τα ανωτέρω.

γγ. στο τέλος του κειμένου της μετάφρασης να φέρει ρητή αναφορά του συνόλου των σελίδων του εγγράφου που μεταφράστηκε και του συνόλου των σελίδων της μετάφρασης, καθώς και την ένδειξη «Επίσημη μετάφραση ως προς την πιστή και ακριβή απόδοση του περιεχομένου χωρίς μεταβολές, είτε εκ του πρωτοτύπου είτε εκ του επικυρωμένου αντιγράφου, από την ……. γλώσσα στην …… γλώσσα.». Τόπος, Ημερομηνία, Χρονολογία.

δδ. στο τέλος του κειμένου, κάτω από την ανωτέρω ένδειξη, να φέρει την «Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» του πιστοποιημένου μεταφραστή.

στ. Η πιστοποίηση του μεταφραστή ισχύει για δέκα (10) έτη από την ένταξή του στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών». Με την παρέλευση της δεκαετίας, διενεργείται διαδικασία για την ανανέωση της πιστοποίησης, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ζ. Το έργο του πιστοποιημένου μεταφραστή λήγει αυτοδικαίως λόγω:

αα. Θανάτου.

ββ. Επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών».

γγ. Αμετάκλητης καταδίκης για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα ένταξης,

δδ. Υποβολής παραίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, για την επανένταξη στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» απαιτείται η διενέργεια της διαδικασίας της αρχικής ένταξης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών και πραγματοποιείται διαγραφή από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών.

 1. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των πιστοποιημένων μεταφραστών. Η αμοιβή καθορίζεται ανά σελίδα ή/και ανά αριθμό λέξεων ανά σελίδα μετάφρασης και κατηγορία του προς μετάφραση εγγράφου, κατά τα οριζόμενα στην περίπτ. β. της παρούσας παραγράφου. Επί των ανωτέρω υπηρεσιών επιβάλλεται Φ.Π.Α. με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονικό συντελεστή. Με όμοια απόφαση δύναται να γίνει αναπροσαρμογή της αμοιβής.

β. Τα προς μετάφραση έγγραφα κατατάσσονται στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες που είναι κοινές τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έγγραφα:

 

Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1) Πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, θανάτου, οικογενειακής καταστάσεως, ποινικού μητρώου ΜΗΔΕΝ, 2) Βεβαιώσεις Δήμων και λοιπά πιστοποιητικά, 3) Διπλώματα οδήγησης, 4) Διαβατήρια, 5) Ιατρικές αποδείξεις χωρίς ιατρικούς όρους, 6) Άδειες παραμονής, 7) Κλήσεις μαρτύρων, 8) Επισημείωση APOSTILLE, 9) Προσωπικά έγγραφα-ιδιωτικές επιστολές.

Β` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1) Αποδεικτικά σπουδών (πτυχία-διπλώματα), 2) Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων – Βεβαιώσεις σπουδών, 3) Πιστοποιητικά (Ιατρικά, Στρατολογικά), 4) Εθιμοτυπικές επιστολές, 5) Φορολογικές δηλώσεις, 6) Τιμολόγια -αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, 7) Βεβαιώσεις (Υπηρεσιών, Οργανισμών, Τραπεζών, Ευρωπαϊκής Ενώσεως), 8) Ποινικά μητρώα με περιεχόμενο, 9) Ιατρικές αποδείξεις με ιατρικούς όρους, 10) Άδειες εργασίας – διδασκαλίας, 11) Συστατικές επιστολές, 12) Υπεύθυνες δηλώσεις, 13) Βιογραφικά σημειώματα απλά, 14) Ανακοινώσεις – Αγγελίες στον τύπο, 15) Απλή αλληλογραφία ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε.

Γ` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1) Ιατρικές διαγνωστικές εκθέσεις, 2) Δικαστικές αποφάσεις – πρακτικά δικαστηρίων – πληρεξούσια, 3) Καταστατικά εταιρειών – σωματείων, 4) Έγγραφα με οικονομικούς – τεχνικούς – επιστημονικούς όρους, 5) Αναλυτικοί οδηγοί σπουδών, 6) Ισολογισμοί εταιρειών, 7) Φύλλα Εφημερίδος Κυβερνήσεως, 8) Ανακοινώσεις – Αγγελίες στον τύπο (με ορολογία), 9) Προσωπικά έγγραφα – ιδιωτικές επιστολές (με ορολογία), 10) Έγγραφα διαθηκών, 11 ) Βιογραφικά σημειώματα με ορολογία, 12) Αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας, 13) Κείμενα διαδικτυακού τύπου, 14) Ομιλίες, πρακτικά συνεδριάσεων, 15) Σύνθετη αλληλογραφία ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε., 16) Εκθέσεις – αναφορές από και προς την Ε.Ε., 17) Κείμενα νομοθεσίας Ε.Ε., 18) Έγγραφα πολιτικής σημασίας (επικοινωνίες, ομιλίες), 19)Έγγραφα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις (δικαστική συνδρομή, διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης), 20) Έγγραφα που αφορούν πολιτικές της Ε.Ε., 21) Εγχειρίδια (πολιτικών, δράσεων, ενημέρωσης).

Δ` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1) Χειρόγραφες ιατρικές εκθέσεις, 2) Χειρόγραφες δικαστικές αποφάσεις – πληρεξούσια – πρακτικά δικαστηρίων, 3) Χειρόγραφες καταθέσεις μαρτύρων, 4) Χειρόγραφα με οικονομικούς – τεχνικούς – επιστημονικούς όρους, 5) Χειρόγραφες αποφάσεις διαζυγίων, 6) Χειρόγραφα προσωπικά έγγραφα – ανεπίσημα γράμματα, 7) Χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα με ορολογίες, 8) Χειρόγραφες αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας, 9) Χειρόγραφες διαθήκες, 10) Χειρόγραφες εκθέσεις αυτοψίας, 11 ) Χειρόγραφες ληξιαρχικές πράξεις ελληνικών ή ξένων ληξιαρχείων.

Ως χειρόγραφα χαρακτηρίζονται κείμενα των οποίων, τουλάχιστον, το ένα τρίτο του περιεχομένου είναι χειρόγραφο.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να μεταβάλλεται το περιεχόμενο των κατηγοριών της προηγούμενης παραγράφου.

 1. α. Για την ορθή εκτέλεση του έργου τους, οι πιστοποιημένοι μεταφραστές εποπτεύονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, είτε αυτεπαγγέλτως. Για την αποτελεσματική άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας, το Υπουργείο Εξωτερικών δύναται να ζητά, μέσω αιτιολογημένου αιτήματος, τη συνδρομή της «Εθνικής Αρχής Διαφάνειας», για τη διενέργεια του ελέγχου, κατά τις προβλέψεις των άρθρων 82 επ. του ν. 4622/2019 (Α` 133). Για τους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις έρευνες που έγιναν, συντάσσεται από αυτόν που τις διεξήγαγε έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στον ελεγχόμενο και στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

β. Κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή παράλειψη του πιστοποιημένου μεταφραστή που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος συνιστά παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Παραπτώματα του πιστοποιημένου μεταφραστή είναι ιδίως:

αα. Η παραβίαση των διατάξεων περί ελάχιστης νόμιμης αμοιβής,

ββ. Η μη τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του παρόντος,

γγ. Η παραβίαση των διατάξεων περί διαμόρφωσης της σελίδας της μετάφρασης και του περιεχομένου αυτής,

δδ. Η παραβίαση του απορρήτου της μετάφρασης και τήρησης της εχεμύθειας,

εε. Η παραχώρηση σε τρίτο πρόσωπο της χρήσης της «Προηγμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής»,

στστ. Η παραβίαση των υποχρεώσεων που αφορούν στον «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode),

ζζ. Η διενέργεια μετάφρασης από ή προς γλώσσα διαφορετική από εκείνη για την οποία έχει οριστεί,

ηη. Η ανάθεση μεταφράσεων σε τρίτους ή η υπεργολαβία,

θθ. Η έλλειψη συνεργασίας με τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Εποπτικό Συμβούλιο πιστοποιημένων μεταφραστών με αρμοδιότητα την εξέταση και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών στους πιστοποιημένους μεταφραστές, στην περίπτωση τέλεσης παραπτωμάτων. Το Εποπτικό Συμβούλιο πιστοποιημένων μεταφραστών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται και αποτελείται από τα ακόλουθα τακτικά μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους:

αα. Τον προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως Πρόεδρο.

ββ. Τον προϊστάμενο της ΣΤ΄-Α Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

γγ. Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

δδ. Έναν Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

εε. Έναν πιστοποιημένο μεταφραστή, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών. Εφόσον συσταθεί ενιαία πανελλήνια συνδικαλιστική οργάνωση των πιστοποιημένων μεταφραστών τα εν λόγω μέλη προτείνονται από αυτήν.

Χρέη εισηγητή εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών με τον νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου Εξωτερικών που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

δ. Η υπόθεση πιστοποιημένου μεταφραστή εισάγεται ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου προς εξέταση από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών: α) αυτεπαγγέλτως, β) μετά από παραγγελία του Υπουργού Εξωτερικών, γ) μετά από έγγραφη ανακοίνωση οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, δ) μετά από έγγραφη αναφορά ιδιώτη έχοντος έννομο συμφέρον. Το έγγραφο εισαγωγής της υπόθεσης πρέπει να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά και το χαρακτηρισμό του παραπτώματος. Η εξέταση από το Εποπτικό Συμβούλιο είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά του ιδίου προσώπου.

ε. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει τις εξής ποινές ανάλογα με το βαθμό της υπαιτιότητας, τη βαρύτητα της πράξης ή της παράλειψης και την προσωπικότητα του εξεταζόμενου που κρίνεται ένοχος τέλεσης τους παραπτώματος:

αα. έγγραφη επίπληξη,

ββ. πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ υπέρ του Δημοσίου, που βεβαιώνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

γγ. προσωρινή διαγραφή από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών», μέχρι έξι (6) μήνες,

δδ. οριστική διαγραφή από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών», η οποία επιβάλλεται αν ο πιστοποιημένος μεταφραστής:

 1. καταδικάστηκε αμετάκλητα για αξιόποινη πράξη που αποτελεί κώλυμα ένταξης στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών»,
 2. διέπραξε παράπτωμα που επισύρει ποινή προσωρινής διαγραφής μέσα στην ίδια τριετία από τη διάπραξη άλλου παραπτώματος για το οποίο του έχει επιβληθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο ποινή προσωρινής διαγραφής,

iii.       παρέσχε μεταφραστικές υπηρεσίες κατά το χρόνο που του είχε επιβληθεί ποινή προσωρινής διαγραφής,

 1. παραβίασε το απόρρητο της μετάφρασης, την εχεμύθεια ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 2. παραχώρησε σε τρίτο πρόσωπο τη χρήση της «Προηγμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής».

στ. Σε κάθε περίπτωση εξέτασης υπόθεσης πιστοποιημένου μεταφραστή, ο εξεταζόμενος μεταφραστής καλείται να υποβάλει τις εξηγήσεις του εγγράφως, εντός προθεσμίας που τάσσεται από το Συμβούλιο. Επίσης, δικαιούται να εμφανιστεί ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου για να εκφράσει τις απόψεις του και προφορικά, καλούμενος προς τούτο. Η επίδοση των κλήσεων, καθώς και η κοινοποίηση των αποφάσεων στον εξεταζόμενο γίνεται με δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική παραγγελία προς επίδοση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου.

ζ. Κατά των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου που επιβάλλουν τις ποινές του προστίμου, της προσωρινής και οριστικής διαγραφής από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών», επιτρέπεται προσφυγή, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου. Η προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του Εποπτικού Συμβουλίου και διαβιβάζεται από αυτήν, άμεσα, προς τη Γραμματεία του δικαστηρίου. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου.

η. Τα παραπτώματα των πιστοποιημένων μεταφραστών παραγράφονται μετά τρία (3) έτη από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν. Η εισαγωγή της υπόθεσης ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου διακόπτει την παραγραφή, η οποία συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση μετά πέντε (5) έτη από την ημέρα διάπραξης του παραπτώματος

 

Άρθρο 67

Κρυπτογραφική Υπηρεσία

1 . Η Κρυπτογραφική Υπηρεσία υπάγεται στον ΣΤ-Α’ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

 1. Στην αρμοδιότητα της Κρυπτογραφικής υπηρεσίας ανήκουν:

α. Η διακίνηση των εισερχομένων και εξερχομένων τηλεγραφημάτων και εγγράφων, ανεξάρτητα από βαθμό ασφαλείας, όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου και

β. Η εξασφάλιση της λειτουργίας του Υπουργείου καθημερινώς επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και τις ημέρες αργίας.

 

Άρθρο 68

Τεχνική Υπηρεσία

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία, υπαγόμενη στον ΣΤ-Β’ Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, στην αρμοδιότητα της οποία ανήκουν:

α. Η ευθύνη μελέτης και σύνταξης ετήσιων προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, υλικά, μηχανήματα και επίπλωση,

β. Η σύνταξη τεχνικών μελετών κατασκευών ή επισκευών και τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικού και μηχανημάτων,

γ. Η ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης των εγκριθέντων ως άνω ετήσιων προγραμμάτων,

δ. Η μέριμνα για την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεων, τόσο της Κεντρικής όσο και της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

 1. Στην Τεχνική Υπηρεσία υφίστανται οι ακόλουθες θέσεις:

α) Μία (1) θέση ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ

β) Έντεκα (11) θέσεις Κατηγορίας ΔΕ Ειδικότητας Οδηγών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

γ) Επτά (7) οργανικές θέσεις Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Οδηγών.

 1. Στην Τεχνική Υπηρεσία συστήνονται οι ακόλουθες έξι (6) θέσεις Μηχανικών:

α) Μία (1) θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού

β) Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών

γ) Δύο (2) θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών

δ) Μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών προσλαμβάνεται το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις Γενικές διατάξεις περί προσλήψεως προσωπικού του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η απόσπαση υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις ανωτέρω θέσεις. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που επιβαρύνεται με τη δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων. Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζεται με τριετή θητεία από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, είτε από τους μηχανικούς ΠΕ που υπηρετούν σε αυτή, είτε από μονίμους ή συμβασιούχους ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν σε αυτή κατόπιν αποσπάσεώς τους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί πενταμελές Τεχνικό Συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 107 του παρόντος.
 3. Η ανάθεση των μελετών, των επιβλέψεων, των έργων και των προμηθειών για τις αρχές του εξωτερικού εξαιρείται των κειμένων διατάξεων και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Όταν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
 4. Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού και του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, καθήκοντα δε βοηθητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

 

Άρθρο 69

Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) και διέπεται ως προς τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και υπάγεται απευθείας στον ΣΤ-Α’ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

 

Άρθρο 70

Γραφείο Ασφαλείας

 1. Του Γραφείου Ασφαλείας προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άρθρο 50 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Γραφείο επιλαμβάνεται των θεμάτων ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και της συνεργασίας επί των ανωτέρω θεμάτων και υπάγεται στη ΣΤ-Α’ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

 

Άρθρο 71

Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 3 του π.δ.84/2019 (Α’ 123). Στην αποστολή της συμπεριλαμβάνεται η ευθύνη για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής της διεθνούς εικόνας της χώρας (national brand) και ο συντονισμός όλων των δράσεων για την υλοποίηση αυτής της αρχιτεκτονικής, η εποπτεία, ο συντονισμός και η υλοποίηση της ανάπτυξης της διαχείρισης της ελληνικής ονομασίας προϊόντων και υπηρεσιών (εθνικό σήμα και εικόνα – branding) στο εξωτερικό με την εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου εφαρμογής και διάχυσης στη δημόσια Διοίκηση και στο δημόσιο τομέα εν γένει, ο συντονισμός των υπηρεσιών των Υπουργείων σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης δράσεων διεθνούς επικοινωνίας και προβολής των ιδίων και των εποπτευόμενων φορέων τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές, κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, η εποπτεία, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων για το εξωτερικό εμπόριο και τις επενδύσεις στο εξωτερικό, που καταρτίζουν τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και η εν γένει προώθηση, ενίσχυση και προάσπιση των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στο εξωτερικό.
 2. Η Γενική Γραμματεία συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου για την έγκριση των Σχεδίων και προγραμμάτων δράσης και καταρτίζει μηνιαίες αναφορές προς τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, προς τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και προς την Υπηρεσία Συντονισμού για τον βαθμό υλοποίησης των ΣΕΣ και ΣΔ.

 

Άρθρο 72

Εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας φορείς

Στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας υπάγονται:

α) Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. και

β) Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

 

Άρθρο 73

Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου που φέρει Πρεσβευτικό βαθμό ή μετακλητός Γενικός Γραμματέας με βαθμό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

 

Άρθρο 74

Β` Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Η Β΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.Τη γενική εποπτεία των διακρατικών οικονομικών σχέσεων και της εξωτερικής οικονομικής και εμπορικής πολιτικής της χώρας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.

2.Την ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής θέσης της χώρας και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, που διευκολύνουν και ενισχύουν την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και συντελούν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

3.Την παρακολούθηση των οικονομικών και εμπορικών διεθνών εξελίξεων και των πιθανών επιπτώσεών τους στην ελληνική οικονομία.

4.Τη μελέτη, εισήγηση και υποβολή προτάσεων, καθώς και το συντονισμό των αρμόδιων Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη χάραξη και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για την προώθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων της χώρας.

 1. Το συντονισμό των αρμόδιων Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς και περιφερειακούς οικονομικούς θεσμούς συνεργασίας.
 2. Την υποστήριξη και προώθηση των εθνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στους διεθνείς και περιφερειακούς οικονομικούς θεσμούς συνεργασίας καθώς και σε τρίτα κράτη, μέσω της διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας.
 3. Την προπαρασκευή και διαπραγμάτευση, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, διμερών οικονομικών συμβάσεων και συμφωνιών, που σχετίζονται, ενδεικτικά με την Αλιεία, την Ανάπτυξη, τη Βιομηχανία, τη Γεωργία, το Εμπόριο, την Ενέργεια, τις Επενδύσεις, την Έρευνα, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τη Ναυτιλία, τις Μεταφορές, τη Μεταποίηση, το Περιβάλλον, την Τραπεζική και τη Χρηματοοικονομική.
 4. Τη γενική εποπτεία και το συντονισμό των αρμόδιων Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε διεθνή ενεργειακά θέματα.
 5. Τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.
 6. Το συντονισμό και την αξιολόγηση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην προώθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων της χώρας.
 7. Την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και την προώθηση της καινοτομίας.
 8. Την εποπτεία των δημόσιων φορέων εξωστρέφειας.

 

Άρθρο 75

Διάρθρωση

Η Β΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων περιλαμβάνει:

α. Τη Β1 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων.

β. Τη Β2 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής.

γ. Τη Β3 Διεύθυνση Διεθνών Ενεργειακών Θεμάτων και Ειδικών Θεμάτων Οικονομικής Διπλωματίας.

 

Άρθρο 76

Β1 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων

 1. Η Β1 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την παρακολούθηση και προώθηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Χώρας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Πρεσβείες και Γραφεία Ο.Ε.Υ. και άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με σχετικό αντικείμενο και τη μελέτη και υποβολή προτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις εν λόγω χώρες.

β) Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων συνεργασίας κατά χώρα.

γ) Τη μελέτη και υποβολή προτάσεων στη Β΄ Γενική Διεύθυνση με σκοπό την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων για την περιοχή ευθύνης της.

δ) Την προπαρασκευή των εργασιών των διακρατικών επιτροπών, τη συμμετοχή σε αυτές καθώς και την ευθύνη των διμερών διαπραγματεύσεων.

ε) Τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας δια μέσου της σύναψης συμφωνιών και την παρακολούθηση και το χειρισμό θεμάτων εμπορικής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας.

στ) Την παρακολούθηση και το χειρισμό διασυνοριακών θεμάτων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

ζ) Την παρακολούθηση περιφερειακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά χώρα.

η) Τη σύνταξη σχετικών ενημερωτικών εκθέσεων και σημειωμάτων προς την πολιτική ηγεσία και τη κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 1. Η Β1 Διεύθυνση διαρθρώνεται σε πέντε Τμήματα:

Α) Τμήμα Ι Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με χώρες της Ε.Ε., Ε.Ζ.Ε.Σ. και του Ε.Ο.Χ.

Το Τμήμα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την προώθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις χώρες ευθύνης του.

β) Την παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων συνεργασίας, που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης του.

 

Β) Τμήμα ΙΙ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με χώρες Βαλκανικής εκτός Ε.Ε., Ρωσίας και λοιπές χώρες Κ.Α.Κ. και παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π.

Το Τμήμα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την προώθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις χώρες ευθύνης του.

β) Την παρακολούθηση όλων των τομεακών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης του.

γ) Την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.).

δ) Την παρακολούθηση και συμμετοχή στην Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου.

ε) Την παρακολούθηση των εργασιών της Ο.Σ.Ε.Π. και την εκπροσώπηση στις συναντήσεις/ επιτροπές.

στ) Την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

ζ) Την παρακολούθηση των ενεργειακών θεμάτων που σχετίζονται με την περιοχή ευθύνης του.

Γ) Τμήμα ΙΙΙ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με χώρες Αφρικής, Μέσης Ανατολής και χώρες Κόλπου

Το Τμήμα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α) Την προώθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις χώρες ευθύνης του.

β) Την παρακολούθηση όλων των τομεακών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης τους.

γ) Την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

δ) Την παρακολούθηση του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου.

ε) Την προπαρασκευή των Τριμερών Συνόδων, τη συμμετοχή στις εργασίες αυτών καθώς και την ευθύνη των διαπραγματεύσεων.

στ) Την παρακολούθηση των ενεργειακών θεμάτων που σχετίζονται με την περιοχή ευθύνης του.

Δ) Τμήμα ΙV Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με χώρες Ασίας, Ωκεανίας και Ιαπωνίας

Το Τμήμα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α) Την προώθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις χώρες ευθύνης του.

β) Την παρακολούθηση όλων των τομεακών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης τους.

γ) Την παρακολούθηση και συμμετοχή στην Πρωτοβουλία (17+1) και στην Πρωτοβουλία Belt & Road.

 1. E) Τμήμα V Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής

Το Τμήμα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α) Την προώθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις χώρες ευθύνης του.

β) Την παρακολούθηση όλων των τομεακών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης τους.

 

Άρθρο 77

Β2 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής

 1. Η Β2 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής είναι αρμόδια για:

α) Την εκπροσώπηση, το συντονισμό, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και τη διαμόρφωση των θέσεων της χώρας σε συγκεκριμένους διεθνείς και περιφερειακούς οικονομικούς θεσμούς συνεργασίας και σε όργανα και οργανώσεις αυτών αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Τη μέριμνα για την προώθηση προς νομοθετική κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων και την εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται από τη χώρα, στο πλαίσιο των διεθνών και περιφερειακών οικονομικών θεσμών συνεργασίας.

γ) Το χειρισμό θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελλάδας στους διεθνείς και περιφερειακούς οικονομικούς θεσμούς συνεργασίας και σε όργανα και οργανώσεις αυτών αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών.

δ) Την εισήγηση για την αναγκαιότητα ή μη οικονομικής συμμετοχής της χώρας στις αναπληρώσεις των πόρων και στις αυξήσεις κεφαλαίου των διεθνών και περιφερειακών οικονομικών θεσμών συνεργασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών.

ε) Τη διερεύνηση της δυνατότητας μελλοντικής συμμετοχής της χώρας σε διεθνείς ή περιφερειακούς οικονομικούς θεσμούς στους οποίους δεν συμμετέχει. Την κατάρτιση υπηρεσιακών σημειωμάτων συμμετοχής σε νέους Διεθνείς Οργανισμούς ή σε αναπληρώσεις πόρων σε Διεθνείς Οργανισμούς, αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών, στους οποίους συμμετέχει ήδη η Ελλάδα.

στ) Την παρακολούθηση της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των εργασιών της Επιτροπής Πολιτικής Εμπορίου (TPC).

 1. Η Β2 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε πέντε Τμήματα:
 2. A) Τμήμα Ι Διεθνείς Οικονομικοί και Εμπορικοί Θεσμοί

Το Τμήμα Ι είναι αρμόδιο για:

α) Την παρακολούθηση των εργασιών διεθνών και περιφερειακών οικονομικών θεσμών συνεργασίας, όπως ενδεικτικά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου σε συνεργασία με την Β1 Διεύθυνση και το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC).

β) Την παρακολούθηση και άλλων θεσμών και Οργανισμών συνεργασίας προς όφελος της συνολικής συνοχής της εξωτερικής δράσης της Χώρας, όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων (BIE), η Παγκόσμια Τράπεζα (WBG), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), o Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCΟ).

γ) Τη συμμετοχή, εκπροσώπηση, παρακολούθηση της Ο.Ε. Βασικών Αγαθών του Συμβουλίου, στην οποία μεταξύ άλλων καθορίζεται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Διεθνείς Οργανώσεις Προϊόντων.

Β) Τμήμα ΙΙ Εμπορικής Πολιτικής

Το Τμήμα ΙΙ είναι αρμόδιο για:

α) Τη διαμόρφωση των θέσεων της χώρας σε θέματα Κοινής Εμπορικής Πολιτικής με βάση το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, στον τομέα του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, των πνευματικών δικαιωμάτων στον τομέα του εμπορίου, της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα του εμπορίου, σε συνεργασία με τη Β1 Διεύθυνση, τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τρίτων χωρών, τα αρμόδια Υπουργεία, φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

β) Τη συμμετοχή, εκπροσώπηση, παρακολούθηση, εποπτεία και το συντονισμό σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Κοινή Εμπορική Πολιτική στο πλαίσιο τριών βασικών τομέων: θέματα σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), διμερείς εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εμπορικής πολιτικής, όπου αρμόζει.

Τα σχετικά με την Κοινή Εμπορική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες είναι: το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου (FAC Trade), τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, όπως η Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής Αναπληρωτών (Trade Policy Committee Deputies), η Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής Υπηρεσιών & Επενδύσεων (Τμήμα Υπηρεσιών), (Trade Policy Committee S&I), η Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής Χάλυβα, Κλωστοϋφαντουργίας και άλλων Βιομηχανικών Κλάδων (Trade Policy Committee STIS ), η Ομάδα Εμπορικών Θεμάτων (Working Party on Trade Questions), η Ομάδα Εργασίας για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (Working Party on the Generalised System of Preferences). Επίσης, παρακολουθεί τις αρμόδιες επιτροπές και ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η Επιτροπή για τα εμπόδια στο Εμπόριο (Trade Barriers Committee), η Συμβουλευτική Επιτροπή Μέσων Εμπορικής Άμυνας (TDIC), η Επιτροπή Μέτρων Διασφάλισης (Safeguards Committee), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSP), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα αγαθά διττής χρήσης (Dual Use), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα πνευματικά δικαιώματα στο εμπόριο (TRIPS), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (TSD), η Επιτροπή Kimberley, Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα Conflict Minerals, άτυπες τεχνικές συναντήσεις για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων συμφωνιών με τρίτες χώρες, και λοιπές ad hoc ομάδες συναφείς με τα ως άνω αντικείμενα.

γ) Την παρακολούθηση θεμάτων προστασίας των ελληνικών σημάτων, των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων στο εξωτερικό και το συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς καθώς και την παροχή συνδρομής στα συναρμόδια Υπουργεία και το συντονισμό με τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. για την παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων προώθησης προϊόντων στο πλαίσιο Ενωσιακών Προγραμμάτων προώθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτες χώρες.

δ) Την παρακολούθηση των συναφών εργασιών και διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO/ ΠΟΕ), καθώς και της Επιτροπής Εμπορίου ΟΟΣΑ.

ε) Τη συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδεικτικά Ομάδα Αγαθά Διττής Χρήσης -Dual Use-), όσο και άλλων Διεθνών Οργανισμών (ενδεικτικά Διακανονισμό Wassenaar), καθώς και σε εθνικά όργανα με σκοπό τη θέσπιση του καθεστώτος που διέπει την εξαγωγή και διακίνηση αγαθών διττής χρήσης.

Γ) Τμήμα ΙΙΙ Επενδυτικής Πολιτικής

Το Τμήμα ΙΙΙ είναι αρμόδιο για:

α) Τη διαμόρφωση των θέσεων της χώρας σε θέματα Κοινής Εμπορικής Πολιτικής με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στον τομέα των επενδύσεων, σε συνεργασία με τη Β1 Διεύθυνση, τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τρίτων χωρών, τα αρμόδια Υπουργεία, φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

β) Τη συμμετοχή, εκπροσώπηση, παρακολούθηση, εποπτεία και το συντονισμό σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Κοινή Εμπορική Πολιτική στον τομέα των επενδύσεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, όπως η Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής Υπηρεσιών & Επενδύσεων (Άμεσες Ξένες Επενδύσεις – Προστασία Επενδύσεων) (Trade Policy Committee S&I) και οι αρμόδιες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η Επιτροπή για τις επενδυτικές συμφωνίες (Committee on Investment Agreements), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το επενδυτικό περιβάλλον εντός ΕΕ (intra EU investment environment) κ.λπ.

γ) Την παρακολούθηση των συναφών εργασιών και διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO/ ΠΟΕ), καθώς και της Επιτροπής Επενδύσεων του Ο.Ο.Σ.Α., της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL).

δ) Τη σύναψη των διμερών επενδυτικών συμφωνιών,

ε) Την εφαρμογή του Κανονισμού 2019/452 για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς και για τη διαμόρφωση και υλοποίηση εθνικού πλαισίου.

στ) Τη λειτουργία του Εθνικού σημείου επαφής για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Δ) Τμήμα IV Παρακολούθησης εφαρμογής Εμπορικών Συμφωνιών

Το Τμήμα ΙV είναι αρμόδιο για:

α) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών σε συνεργασία με τις Β1 και Β3 Διευθύνσεις, τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τρίτων χωρών, καθώς και άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την αύξηση της αξιοποίησης του προτιμησιακού καθεστώτος αυτών από τις ελληνικές επιχειρήσεις και την άρση εμποδίων πρόσβασης στην αγορά.

β) Τη συμμετοχή, εκπροσώπηση, παρακολούθηση, εποπτεία και το συντονισμό σε επιτροπές και ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση και εφαρμογή των εμπορικών & επενδυτικών συμφωνιών, όπως η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόσβαση στην Αγορά (MAAC), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση ΣΕΣ (FTA Implementation Expert Group), Δίκτυο Οικονομολόγων Εμπορίου (Trade Economic Network) κ.λπ.

γ) Το συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για την άρση μέτρων εμπορικής άμυνας που θεσπίζουν τρίτες χώρες.

Ε) Τμήμα V Αδειοδότησης Εισαγωγών & Εξαγωγών

Το Τμήμα V είναι αρμόδιο για:

α) Την έκδοση αδειών εισαγωγής για τα ειδικά καθεστώτα και τη συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αδειών (Επιτροπή SIGL).

β) Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 2002/2368 του Συμβουλίου στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών όσον αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης Κίμπερλυ (Kimberley) για τη νόμιμη εισαγωγή ή εξαγωγή τους και η συμμετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή.

γ) Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 του ΕΚ και του Συμβουλίου για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, καθώς και τη συμμετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Conflict Minerals Expert Group).

δ) Τη χορήγηση αδειών διακίνησης ελεγχόμενων ειδών (διττής χρήσης και ειδών συνδεόμενων με την άμυνα, κυνηγετικών, εκρηκτικών εμπορικής χρήσης), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2168/1993, καθώς και τη διεξαγωγή των απαραίτητων ενδιάμεσων ενεργειών με τα συναρμόδια Υπουργεία.

ε) Τη χορήγηση αδειών εισόδου στη χώρα και θέσεων σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα όπλων και πάσης μορφής πολεμικού υλικού, όπως περιγράφεται στον ν. 2168/1993.

στ) Τη χορήγηση Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής και Πιστοποιητικών Παράδοσης για ελεγχόμενα είδη, όταν αυτό ζητείται από τις αρχές του κράτους εισόδου των αγαθών.

ζ) Τη χορήγηση αδειών πραγματοποίησης μεσιτικών εργασιών σχετικών με τη διακίνηση ελεγχόμενων ειδών διττής χρήσης και των προβλεπόμενων του ν. 2168/1993.

η) Την τήρηση μητρώου Διαμεσολαβητών – Μεσιτών, όπως προβλέπεται στο ν. 2168/1993.

θ) Τη χορήγηση έγκρισης αδειών εξαγωγής χημικών προϊόντων και τοξικών αποβλήτων.

 

Άρθρο 78

B3 Διεύθυνση Διεθνών Ενεργειακών Θεμάτων και Ειδικών Θεμάτων Οικονομικής Διπλωματίας

 1. Η Β3 Διεύθυνση Διεθνών Ενεργειακών Θεμάτων και Ειδικών Θεμάτων Οικονομικής Διπλωματίας είναι αρμόδια για:

α) Την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας.

β) Την παρακολούθηση των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ιδίως των εξελίξεων που σχετίζονται με τις οδεύσεις πετρελαιαγωγών ή αγωγών φυσικού αερίου, την ηλεκτρική και άλλες μορφές ενέργειας, συνεπικουρώντας το αρμόδιο Υπουργείο και τους άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα.

γ) Την παρακολούθηση όλων των διεθνών συναντήσεων, που σχετίζονται με τα ενεργειακά ζητήματα καθώς και των διεθνών και περιφερειακών οικονομικών θεσμών συνεργασίας που σχετίζονται με την Ενέργεια, συνεπικουρώντας το αρμόδιο Υπουργείο σε ζητήματα, όπως τα προαναφερόμενα, καθώς και κρατικούς ή άλλους φορείς, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα.

δ) Την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων ειδικού χειρισμού.

ε) Την προσέλκυση ερευνητικών κέντρων και κέντρων αριστείας πολυεθνικών εταιριών.

στ) Την προσέλκυση επενδυτικών funds, ειδικών venture capitals για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και την προώθηση της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

ζ) Την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων αφενός των Αρχών Εξωτερικού και των Γραφείων Ο.Ε.Υ. και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εξωτερικών αφετέρου των υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους που σχετίζονται με τις αρχές, κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, και την προώθηση του εθνικού σήματος και εικόνας των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

 1. Η Β3 Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:

Α) Τμήμα Ι Ενεργειακών Θεμάτων

Το Τμήμα Ι έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας.

β) Την παρακολούθηση των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως των εξελίξεων που σχετίζονται με τις οδεύσεις πετρελαιαγωγών ή αγωγών φυσικού αερίου, την ηλεκτρική και άλλες μορφές ενέργειας, συνεπικουρώντας το αρμόδιο Υπουργείο και τους άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα.

γ) Την παρακολούθηση όλων των διεθνών συναντήσεων, που σχετίζονται με τα ενεργειακά ζητήματα καθώς και των διεθνών και περιφερειακών οικονομικών θεσμών συνεργασίας που σχετίζονται με την ενέργεια, συνεπικουρώντας το αρμόδιο Υπουργείο σε ζητήματα, όπως τα προαναφερόμενα, καθώς και κρατικούς ή άλλους φορείς, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα.

Β) Τμήμα ΙΙ Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Παρακολούθησης νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Το Τμήμα ΙΙ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Το συντονισμό του ελέγχου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ειδικού χειρισμού και των θεμάτων που αφορούν στον έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

β) Να λειτουργεί ως σημείο επαφής για την επικοινωνία και τη συνεργασία σε επίπεδο κρατών μελών και σε ενωσιακό επίπεδο κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452.

γ) Την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων ειδικού χειρισμού.

δ) Την προσέλκυση ερευνητικών κέντρων και κέντρων αριστείας πολυεθνικών εταιριών.

ε) Την προσέλκυση επενδυτικών funds, ειδικών venture capitals για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και την προώθηση της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Γ) Τμήμα ΙΙΙ Κατευθυντηρίων Γραμμών Ο.Ο.Σ.Α. για τις πολυεθνικές Επιχειρήσεις – Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ)

Το Τμήμα ΙΙΙ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Να λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Οδηγιών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

β) Την υλοποίηση δραστηριοτήτων για την προβολή των Κατευθυντηρίων Γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στους κοινωνικούς εταίρους και στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

γ) Τη συμβολή στην επίλυση συγκεκριμένων διαφορών που ανακύπτουν σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω Κατευθυντήριων Γραμμών.

δ) Την υποβολή ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων στον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

ε) Τη δημοσίευση των κανόνων λειτουργίας του, των υποθέσεων, που χειρίζεται καθώς και των δράσεων που αναλαμβάνει στην διαδικτυακή σελίδα του Υπουργείου.

Για τους παραπάνω σκοπούς το Τμήμα βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με κοινωνικούς φορείς, όπως σύνδεσμοι επιχειρήσεων και εργατικά σωματεία.

 

 

Άρθρο 79

Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής

 1. H Μονάδα Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, υπό τον διεθνή τίτλο «Hellenic Aid», αποτελεί οργανική μονάδα του Υπουργείου Εξωτερικών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία προΐσταται Γενικός Διευθυντής, καθώς και ο αναπληρών αυτόν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, οι οποίοι είναι μετακλητοί. Τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ανώτατοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή στελέχη εκτός αυτού, τα οποία διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 2. Αντικείμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής είναι η προαγωγή, διαχείριση και εκτέλεση της εθνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Ειδικότερα η Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής:

α) Υποβάλλει ανά τετραετία στον Υπουργό Εξωτερικών σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

β) Καταρτίζει, τουλάχιστον ετησίως, σχέδιο κειμένου στρατηγικής, σχετικά με τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές, όπου θα διοχετευθεί η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, ιδίως στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Συντάσσει και επιμελείται την ετήσια Έκθεση για τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εξωτερικών.

δ) Διαχειρίζεται το σύνολο των πιστώσεων της αναπτυξιακής συνεργασίας που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ως και πόρους ή δωρεές που της μεταβιβάζονται από Υπουργεία, Οργανισμούς και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ε) Είναι αρμόδια για τη χρηματοδότηση, το συντονισμό και την εποπτεία δράσεων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας,

στ) Εισηγείται τη σύναψη Συμφωνιών Συνεισφοράς και Μνημονίων Συνεργασίας, στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

ζ) Εκπροσωπεί το Υπουργείο Εξωτερικών σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της DAC Ο.Ο.Σ.Α. και ετέρων διεθνών οργανισμών και διασκέψεων, παγκόσμιων ή περιφερειακών, διεθνών ταμείων και αναπτυξιακών τραπεζών, που έχουν ως αντικείμενο θέματα ανάπτυξης.

η) Εγκρίνει την εγγραφή φορέων στο Ειδικό Μητρώο και προβαίνει στη διαγραφή τους.

θ) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και του Ιδιωτικού Τομέα με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της περιπτ. δ΄, τη συμπληρωματικότητα των δράσεων και έργων και τη συνοχή των επί μέρους εθνικών πολιτικών με την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας.

ι) Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για την παρεχόμενη διμερή και πολυμερή βοήθεια και τηρεί σχετική βάση δεδομένων, για κάθε εθνική ή διεθνή χρήση.

ια) Προετοιμάζει τη σύγκληση της Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.) από τον Υπουργό Εξωτερικών.

ιβ) Ελέγχει εάν οι δράσεις/έργα που αναπτύσσονται από τους φορείς υλοποίησης αναπτυξιακής συνεργασίας εμπίπτουν στο πλαίσιο που θέτει το τετραετές Εθνικό Πρόγραμμα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, και το αποτέλεσμα των διενεργηθεισών δράσεων, εντός του ανωτέρω πλαισίου.

ιγ) Μεριμνά για την καταβολή συνεισφορών, οι οποίες απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις εθελοντικές προσφορές της χώρας καθώς και για κάθε άλλης μορφής χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς, παγκόσμιους και περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταμεία, με αντικείμενο την ανάπτυξη.

 1. Με Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρμοδίου Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής εξειδικευμένου προσωπικού από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για παροχή εξειδικευμένης υπηρεσίας. Επίσης είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα του ECHO.

 

Άρθρο 80

Διάρθρωση

Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις:

– Ζ 1 Διεύθυνση Ελέγχου και Οικονομικών Υπηρεσιών

– Ζ 2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων

– Ζ 3 Διεύθυνση Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και

– Αυτοτελές Γραφείο Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων.

Οι ανωτέρω Διευθύνσεις και το Γραφείο στελεχώνονται με υπάλληλους του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) καθώς και υπαλλήλους των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.

 

Άρθρο 81

Ζ 1 Διεύθυνση Ελέγχου και Οικονομικών Υπηρεσιών

1.Η Ζ 1 Διεύθυνση Ελέγχου και Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα:

-Τμήμα Ι Διαγωνισμών και Συμβάσεων

-Τμήμα ΙΙ Οικονομικού Ελέγχου

-Τμήμα ΙΙΙ Χρηματοδοτήσεων

 1. Το Τμήμα Ι Διαγωνισμών και Συμβάσεων μεριμνά για:

α) Την προετοιμασία των προκηρύξεων διαγωνισμών, σε περίπτωση ανάθεσης εκτέλεσης έργων / δράσεων.

β) Την προμήθεια υλικών και αγαθών, σε περίπτωση που φορέας υλοποίησης είναι η ίδια η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

γ) Την κατάρτιση, υπογραφή και τροποποίηση, οσάκις συμφωνείται, των συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης, για τα προγράμματα αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.Το Τμήμα ΙΙ Οικονομικού Ελέγχου μεριμνά για:

α) Τον οικονομικό έλεγχο των έργων / δράσεων που υλοποιούνται από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, τους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων και τους διεθνείς οργανισμούς, παγκόσμιους και περιφερειακούς. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση των υποβαλλόμενων εκθέσεων και οικονομικών απολογισμών, την πληρότητα του φακέλου των υποβαλλόμενων παραστατικών δαπανών και την εξέταση συγκεκριμένα αφενός της συνάφειας των τελευταίων με το αντικείμενο του έργου / δράσης και αφετέρου του εμπροθέσμου πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου ζητεί τη συνδρομή των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στις χώρες όπου έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις, ή των παράλληλα διαπιστευμένων σε αυτές. Με την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου, ο επικεφαλής του Τμήματος συντάσσει Εισήγηση Ολοκλήρωσης Δράσης / Έργου (Ε.Ο.Δ.Ε.), η οποία δύναται να περιέχει θετική ή αρνητική κρίση ως προς την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης / έργου. Η Ε.Ο.Δ.Ε. παραδίδεται στο Διευθυντή της Ζ 1 Διεύθυνσης, ο οποίος, εφόσον συμφωνεί με το περιεχόμενό της, την καταθέτει στο Γενικό Διευθυντή της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής. Σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν κάνει αποδεκτή την Ε.Ο.Δ.Ε, διενεργείται δευτερογενής (ex post) έλεγχος, με τη συμμετοχή του Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, είναι δυνατό να ζητηθεί η συνδρομή εξωτερικών συμβούλων / φορέων, συμπεριλαμβανομένων ορκωτών ελεγκτών, τα πορίσματα των οποίων συνεκτιμώνται για την εκφορά τελικής κρίσης, ως προς την αποδοχή (πλήρη ή μερική) ή την απόρριψη της πραγματοποιηθείσας δράσης / έργου. Η εν λόγω διαδικασία δεν μεταβάλλει τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων του Δημοσίου.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω ελέγχων, δύναται να οδηγήσει σε αποδοχή ή αναγνώριση μερικής ολοκλήρωσης ή απόρριψη της δράσης / έργου. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το Τμήμα μεριμνά για την προώθηση των παραστατικών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον περαιτέρω έλεγχο, την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών.

β) Τη διενέργεια εκτάκτων οικονομικών ελέγχων σε όλα τα στάδια των έργων / δράσεων που χρηματοδοτούνται από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Ζ1 και έγκρισης του Γενικού Διευθυντή της.

γ) Τη σύνταξη σχεδίων καταγγελιών, αποφάσεων καταλογισμού και χρηματικών καταλόγων, σε περίπτωση πλημμελούς ή κακής εκτέλεσης της σύμβασης από το φορέα υλοποίησης της δράσης / έργου, κατά τις κείμενες διατάξεις.

δ) Την ενημέρωση των φορέων υλοποίησης των δράσεων / έργων, αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των οικονομικών απολογισμών στα διάφορα στάδια υλοποίησης των τελευταίων.

4.Το Τμήμα ΙΙΙ Χρηματοδοτήσεων μεριμνά για:

α) Τη σύνταξη σχεδίων υπουργικών αποφάσεων για αα) τη μεταφορά πιστώσεων σε Υπουργεία, προς υλοποίηση αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών δράσεων / έργων και αβ) τη χρηματοδότηση των λοιπών φορέων υλοποίησης της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

β) Την παροχή στατιστικών στοιχείων προς το Αυτοτελές Γραφείο Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων, σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των δράσεων / έργων του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

 

Άρθρο 82

Ζ 2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων

1.Η Ζ 2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:

-Τμήμα Ι Ανθρωπιστικής Βοήθειας

-Τμήμα ΙΙ Υλοποίησης, Σχεδιασμού και Επιλογής Αναπτυξιακών Δράσεων / Έργων

-Τμήμα ΙΙΙ Παρακολούθησης, Συντονισμού και Τεχνικού Ελέγχου Αναπτυξιακών Δράσεων / Έργων και

-Τμήμα ΙV Μητρώου Αναδόχων Δράσεων / Έργων

2.Το Τμήμα I Ανθρωπιστικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για:

α) Όλες τις δράσεις και έργα ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, σε περιπτώσεις επειγουσών ή μακροχρόνιων ανθρωπιστικών κρίσεων που προέρχονται από φυσική ή ανθρώπινη αιτία.

β) Τη συνεργασία με αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης, το συντονισμό, την εποπτεία τη συλλογή, αποστολή και διάθεση πάσης μορφής ανθρωπιστικής βοήθειας σε ενδεείς χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις ή / και βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών και την εποπτεία της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.

γ) Τη συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οσάκις υφίσταται ανάγκη άμεσης υλοποίησης δράσεων για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληγείσες περιοχές.

δ) Τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (D.G. Humanitarian and Civil Protection / D.G. ECHO) και άλλους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως δε την DAC Ο.Ο.Σ.Α., τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.), και τις ειδικευμένες οργανώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε ό,τι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς του.

ε) Την παρακολούθηση των εργασιών των σχετικών ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών επί του αντικειμένου διαβουλεύσεων.

στ) Την παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων ανθρωπιστικών προγραμμάτων της Z΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

3.Το Τμήμα ΙΙ Υλοποίησης, Σχεδιασμού και Επιλογής Αναπτυξιακών Δράσεων / Έργων έχει ως αρμοδιότητα:

α) Την εξέταση προτάσεων αναπτυξιακών δράσεων / έργων, που υποβάλλονται προς έγκριση και χρηματοδότηση και στοχεύουν στην ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των πληθυσμών στις αποδέκτριες χώρες.

β) Την παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων / έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

γ) Την υλοποίηση δράσεων / έργων, σε περίπτωση που φορέας αυτής είναι η ίδια η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

δ) Την πραγματοποίηση εθνικών παρεμβάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, υπό το καθεστώς έμμεσης διαχείρισης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Το Τμήμα ΙΙΙ Παρακολούθησης, Συντονισμού και Τεχνικού Ελέγχου Αναπτυξιακών Δράσεων / Έργων μεριμνά για:

α) Την παρακολούθηση και το συντονισμό έργων / δράσεων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, που υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις των χωρών προτεραιότητας, τους διεθνείς Οργανισμούς, παγκόσμιους ή περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταμεία, τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τους φορείς του ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεις και τους μεμονωμένους δωρητές.

β) Τον τεχνικό έλεγχο των έργων υποδομής που υλοποιούνται από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, τους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων και τους διεθνείς οργανισμούς, παγκόσμιους και περιφερειακούς. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει μεταβάσεις εμπειρογνωμόνων στον τομέα των κατασκευών και της υλοποίησης τεχνικών έργων στις χώρες όπου αυτά υλοποιούνται, έλεγχο της προόδου υλοποίησης των έργων και σύνταξη πορισμάτων, στα οποία απεικονίζεται η σύμφωνη με τις προδιαγραφές εκτέλεση των εργασιών και η προοπτική ολοκλήρωσής τους εντός του υφισταμένου χρονοδιαγράμματος.

γ) Τη διενέργεια εκτάκτων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα στάδια υλοποίησης έργων του προηγουμένου εδαφίου που χρηματοδοτούνται από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή και έγκρισης του Γενικού Διευθυντή της.

-Το Τμήμα IV Μητρώου Αναδόχων Δράσεων / Έργων είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, ως επίσης και της διαγραφής τους από αυτό. Τα σχετικά κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών.

 

Άρθρο 83

Ζ 3 Διεύθυνση Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας

1.Η Ζ 3 Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα:

-Τμήμα Ι Πολιτικής

-Τμήμα ΙΙ Διεθνών Οργανισμών

2.Το Τμήμα Ι Πολιτικής είναι αρμόδιο για το στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της χώρας και ειδικότερα για:

α) Την κατάρτιση των τετραετών Εθνικών Προγραμμάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

β) Την κατάρτιση κειμένων στρατηγικής.

γ) Το συντονισμό και τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που άπτονται της συνοχής των εθνικών πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

δ) Τη σύνταξη της γενικής ετήσιας καθώς και των ειδικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

ε) Τη συγκέντρωση στοιχείων από τις Διευθύνσεις της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής και άλλους φορείς και την επιμέλεια σύνταξης στην ελληνική και αγγλική της ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.

στ) Το σχεδιασμό και την προώθηση της συμμετοχής της χώρας σε διαδικασίες κοινού προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της

ζ) Το σχεδιασμό και συντονισμό των εθνικών παρεμβάσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, οι οποίες υλοποιούνται υπό το καθεστώς έμμεσης διαχείρισης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η) Το σχεδιασμό περιφερειακών και διακρατικών συμφωνιών αναπτυξιακής συνεργασίας στις χώρες και τους τομείς προτεραιότητας

θ) Την εισήγηση, προετοιμασία και κατάρτιση Συμφωνιών Συνεισφοράς και Μνημονίων Συνεργασίας, στο πλαίσιο της ελληνικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας

ι) Την παρακολούθηση και εποπτεία υλοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων που προβλέπονται στις Συμφωνίες και τα Μνημόνια του προηγουμένου εδαφίου.

 1. Το Τμήμα ΙΙ Διεθνών Οργανισμών είναι αρμόδιο για την κατά περίπτωση εκπροσώπηση ή / και προετοιμασία των θέσεων της χώρας σε θέματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας εντός του πλαισίου:

-της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα α) όλων των σχετικών με την αναπτυξιακή συνεργασία Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) των Διαχειριστικών Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέταση και έγκριση κατανομών των κονδυλίων, των συναφών με τον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων, σε συντονισμό, εφόσον απαιτείται, με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, γ) της συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων με σύνθεση Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας, δ) των ατύπων συναντήσεων των Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε) των συναντήσεων και Συμβουλίων Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ομολόγους τους από τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (Α.Κ.Ε.) και στ) των συναντήσεων των Γενικών Διευθυντών Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του Ο.Ο.Σ.Α. και ειδικότερα α) της ετήσιας Συνόδου Υψηλού Επιπέδου β) της ετήσιας Συνόδου Ανωτέρου Επιπέδου γ) των τακτικών συνόδων της Επιτροπής και δ) των Ομάδων Εργασίας και Δικτύων της Επιτροπής

-των λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων, κυρίως δε εκείνων του Ο.Η.Ε., αναφορικά με την παρακολούθηση των εργασιών της 2ης Επιτροπής (αρμόδια για οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα) και λοιπών συναντήσεων και συνόδων, που άπτονται αναπτυξιακών θεμάτων και ιδίως της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 ως και της χρηματοδότησης της ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης της Αντίς Αμπέμπα.

Το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών εισηγείται, επίσης, την καταβολή συνεισφορών και κάθε άλλης μορφής χρηματοδότησης στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, παγκόσμιους και περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταμεία, που έχουν ως αντικείμενο θέματα ανάπτυξης.

 

Άρθρο 84

Αυτοτελές Γραφείο Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων

Το Αυτοτελές Γραφείο Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων:

α) Συμμετέχει, με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων, στη διενέργεια δευτερογενών (ex post) ελέγχων επί δράσεων / έργων, οσάκις η Εισήγηση Ολοκλήρωσης (Ε.Ο.Δ.Ε.) αυτών από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση δεν γίνεται δεκτή από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής. Το αποτέλεσμα του ελέγχου δύναται να οδηγήσει σε αποδοχή ή αναγνώριση μερικής ολοκλήρωσης ή απόρριψη των δράσεων / έργων.

β) Συντάσσει το τμήμα της Ετήσιας έκθεσης της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας που αφορά στην ex post αποτίμηση των επιμέρους προγραμμάτων της κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής συνεκτιμώνται κατά τη διαμόρφωση του πολυετούς προγραμματισμού.

γ) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, αναφορικά με την παρεχόμενη κατ’ έτος αναπτυξιακή βοήθεια από την Ελλάδα.

δ) Επεξεργάζεται τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τις σχετικές οδηγίες της DAC Ο.Ο.Σ.Α.

ε) Τηρεί την επίσημη στατιστική βάση δεδομένων της συνολικά παρεχόμενης αναπτυξιακής βοήθειας από τη χώρα.

στ) Παρέχει στατιστικά στοιχεία σε ενδιαφερόμενους αποδέκτες, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως δε στην DAC Ο.Ο.Σ.Α. και

ζ) Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας Στατιστικής της DAC Ο.Ο.Σ.Α.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

 

Άρθρο 85

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας είναι ιδίως η διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδημία και την παλιννόστηση, η σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την Ελλάδα και η διαφύλαξη και διατήρηση της εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας, η επικοινωνιακή διαχείριση της εθνικής εικόνας της χώρας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων δημόσιας διπλωματίας, της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων στους τομείς του πολιτισμού και των μορφωτικών ανταλλαγών, και του συντονισμού των Υπηρεσιών των Υπουργείων σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης δράσεων διεθνούς επικοινωνίας, η παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση κάθε θέματος και υποθέσεως που αναφέρεται στις εκτός της χώρας Ορθοδόξους και άλλες Χριστιανικές και μη Εκκλησίες καθώς και τα ξένα Δόγματα στην Ελλάδα.
 2. Η Γενική Γραμματεία συνεργάζεται με την Υπηρεσία Συντονισμού και τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών για την έγκριση των Σχεδίων και προγραμμάτων δράσης, καθώς και καταρτίζει μηνιαίες αναφορές προς τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της και τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων για τον βαθμό υλοποίησης των ΣΕΣ και ΣΔ.

 

Άρθρο 86

Εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας φορείς

Στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας υπάγονται:

α) Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO,

β) Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και

γ) Η Διοίκηση του Αγίου Όρους.

 

Άρθρο 87

Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

Στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει πρεσβευτικό βαθμό, ή μετακλητός Γενικός Γραμματέας, με βαθμό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα.

 

Άρθρο 88

Ε` Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων

 1. Η Ε` Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για:

α) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων δημόσιας διπλωματίας για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού και τον γενικό συντονισμό όλων των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς της για το σύνολο των πολιτιστικών, μορφωτικών, θρησκευτικών υποθέσεων καθώς και των δράσεων επικοινωνίας της χώρας,

β) την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων της χώρας στους τομείς πολιτισμού και μορφωτικών ανταλλαγών σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς,

γ) το σχεδιασμό, την κατάρτιση, την αξιολόγηση και την εισήγηση προτάσεων για το Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Διπλωματίας και Πολιτιστικών Υποθέσεων,

δ) τη μέριμνα για την προώθηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας και Πολιτιστικών Υποθέσεων και των προτάσεων αναθεώρησής του προς έγκριση την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και για τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

ε) το συντονισμό των υπηρεσιών των Υπουργείων σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης δράσεων διεθνούς επικοινωνίας και προβολής των ιδίων και των εποπτευόμενων φορέων τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές, κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας και Πολιτιστικών Υποθέσεων,

στ) την εισήγηση και προώθηση των θέσεων της Χώρας σε θέματα Δημόσιας Διπλωματίας και Πολιτιστικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες,

ζ) την εξασφάλιση της πολιτιστικής προβολής της Χώρας,

η) στην παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρμοδιότητάς της σε άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς και στην παρακολούθησή τους, όπου απαιτείται, για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεών τους καθώς και στην παρακολούθηση της εκτέλεσης από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας των τρεχόντων αιτημάτων τα οποία υποβάλλουν άλλα Υπουργεία υπηρεσίες και οργανισμοί.,

θ) την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των πολιτιστικών και επικοινωνιακών θεμάτων, που έχουν σχέση με τις ξένες Χώρες με σκοπό την εκτίμηση της θέσης της κάθε Χώρας στη διεθνή κοινότητα και της σημασίας που έχει για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων,

ι) τη μελέτη της γενικής κατάστασης στα θέματα της αρμοδιότητάς της και την παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα αυτά στις ξένες Χώρες, των τάσεων και προτιμήσεων, των ενδεχομένων επιπτώσεων από τα ανωτέρω θέματα στην Ελλάδα και γενικότερα στην ελληνική πολιτική,

ια) την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση κάθε θέματος και υποθέσεως που αναφέρεται στις εκτός της Χώρας Ορθοδόξους και άλλες Χριστιανικές και μη Εκκλησίες καθώς και τα ξένα Δόγματα στην Ελλάδα,

ιβ) την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση κάθε θέματος και υποθέσεως που αναφέρεται στο Άγιο Όρος,

ιγ) την προετοιμασία και διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη κάθε φύσης διμερών Συμφωνιών και Συμβάσεων, μεταξύ Ελλάδος και ξένων χωρών, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,

ιδ) το συντονισμό της προώθησης των θεμάτων πολιτιστικής και μορφωτικής συνεργασίας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, την προπαρασκευή των εργασιών των σχετικών διακρατικών επιτροπών, την ευθύνη των διαπραγματεύσεων και τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την σύναψη συναφών συμφωνιών,

ιε) την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ξένων χωρών.

ιστ) την ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων της Ελλάδος με την UNESCO.

ιζ) την παρακολούθηση της δραστηριότητας και τη συνεργασία με Πολιτιστικά και Επιστημονικά Ιδρύματα και Επιτροπές και

ιη) σε συνεργασία με την B΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς, η Ε΄ Γενική Διεύθυνση μεριμνά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων δημόσιας διπλωματίας που άπτονται δράσεων προώθησης, των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων, και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στη Ελλάδα.

 

Άρθρο 89

Διάρθρωση

1.Η Ε΄ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων περιλαμβάνει:

α. Την Ε1 Διεύθυνση Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων

β. Τη Ε2 Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας

γ. Την Ε3 Διεύθυνση Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων και

δ. Την Ε4 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων.

2.Οι Διευθύνσεις Ε1 και Ε2 στελεχώνονται ιδίως από υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

 

Άρθρο 90

Ε1 Διεύθυνση Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων

 1. Οι αρμοδιότητες της Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων είναι:

α) η υποστήριξη των ξένων ανταποκριτών και δημοσιογράφων στην Ελλάδα καθώς και η καλλιέργεια επαφών με εκπροσώπους των διεθνών ΜΜΕ, προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της εξωστρέφειας, της διαχείρισης της εθνικής εικόνας, της προώθησης των εθνικών συμφερόντων και της προβολής δράσεων της οικονομικής διπλωματίας,

β) ο σχεδιασμός, η εποπτεία υλοποίησης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων διεθνών δημοσίων σχέσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς,

γ) η αναζήτηση και εισήγηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς καθώς και χορηγικούς πόρους ή οικονομικές ενισχύσεις από τρίτους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης,

δ) η υποστήριξη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη συνεργιών για δράσεις διεθνών δημοσίων σχέσεων με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 1. Η Ε1 Διεύθυνση Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ε1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
 2. Τμήμα Ι Υποστήριξης Ξένων Ανταποκριτών και Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης: Το Τμήμα Ι Υποστήριξης Ξένων Ανταποκριτών και Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης είναι αρμόδιο για:

α) τη διαπίστευση των ξένων ανταποκριτών και απεσταλμένων διεθνών ΜΜΕ στη χώρα, καθώς και την παροχή στους ξένους ανταποκριτές, τους απεσταλμένους και τα συνεργεία διεθνών ΜΜΕ, ενημερωτικού υλικού, διοικητικών διευκολύνσεων και τεχνικής υποστήριξης για την άσκηση του έργου τους,

β) την υποδοχή, ενημέρωση και εξυπηρέτηση των απευθυνόμενων, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ, καθώς και την παροχή διευκολύνσεων στους ανταποκριτές του ελληνικού Τύπου της αλλοδαπής,

γ) το συντονισμό όλων των υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης πάσης φύσεως αδειών και διευκολύνσεων στους ξένους ανταποκριτές, τους απεσταλμένους διεθνών ΜΜΕ και των τεχνικών συνεργείων που τους συνοδεύουν για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού,

δ) την υλοποίηση δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα των ξένων ανταποκριτών και των απεσταλμένων των διεθνών ΜΜΕ στην Ελλάδα,

ε) τη διατήρηση και καλλιέργεια επαφών με τους επισκεπτόμενους τη χώρα ξένους δημοσιογράφους και μετά την αναχώρησή τους, σε συνεργασία με τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας στο εξωτερικό,

στ) τη διοργάνωση των τακτικών ή εκτάκτων συνεντεύξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προς τους ανταποκριτές και απεσταλμένους διεθνών ΜΜΕ, στο σκέλος που αφορά στα διεθνή ΜΜΕ.

ζ) την καλλιέργεια επαφών και την προώθηση της συνεργασίας με τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, τις ξένες υπηρεσίες τύπου και τις επαγγελματικές οργανώσεις των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα,

η) την τήρηση αρχείου αλληλογραφίας, δημοσιευμάτων καθώς και μητρώου και ευρετηρίου των διαπιστευμένων και εξυπηρετούμενων από την υπηρεσία ξένων ανταποκριτών ή δημοσιογράφων,

θ) την ανάλυση, αξιολόγηση και παραγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με το Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Διπλωματίας των δράσεων που υλοποιήθηκαν από την υπηρεσία.

 1. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ: Το Τμήμα ΙΙ Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για:

α) τη διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκδηλώσεων, όπως, ενδεικτικά, συνέδρια, ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις, συνεντεύξεις Τύπου, εκδηλώσεις προβολής, την οργάνωση Κέντρων Τύπου για την παρακολούθηση από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ εκδηλώσεων ή σημαντικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος,

β) τη μέριμνα για τη διάθεση των πρόσφορων για τις εν λόγω εκδηλώσεις χώρων και εγκαταστάσεων, τη παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας στους διοργανωτές και συμμετέχοντες, καθώς και της παροχή της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας, στις ανωτέρω εκδηλώσεις,

γ) την κατάρτιση των όρων, των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών που αφορούν στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με τρίτους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων δημοσίων σχέσεων, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων,

δ) την οργάνωση, διευκόλυνση και εξυπηρέτηση δημοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Πρωθυπουργό ή μελών της κυβέρνησης σε επίσημες επισκέψεις στο εξωτερικό σε συνεργασία με τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας ή τις αρμόδιες Διπλωματικές/Προξενικές Αρχές,

ε) την οργάνωση ή συνδιοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης καθώς και τη μέριμνα για τη φιλοξενία εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ, πολιτιστικών και επιστημονικών ιδρυμάτων και δεξαμενών σκέψης, ξένων επισήμων και προσωπικοτήτων, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

στ) τη διαπίστευση, υποδοχή, ενημέρωση και παροχή διευκολύνσεων σε δημοσιογραφικές αποστολές που συνοδεύουν Αρχηγούς Ξένων Κρατών ή Κυβερνήσεων κατά τις επισκέψεις τους στην Ελλάδα,

ζ) τη διαπίστευση Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων ΜΜΕ σε πολιτικά γεγονότα μείζονος σημασίας ή εκδηλώσεις διεθνούς ενδιαφέροντος που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα,

η) την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, με ενέργειες και δράσεις για την προώθηση και προβολή των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 1. Τμήμα ΙΙΙ: Το Τμήμα ΙΙΙ Ψηφιακής Προβολής, είναι αρμόδιο για:

α) την επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεμάτων και κρίσεων μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού στο διαδίκτυο, καθώς και με την επεξεργασία και επιμέλεια παραγωγής έκτακτων θεματικών εκδόσεων, έντυπων ή ηλεκτρονικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας της Ε2 Διεύθυνσης και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας,

β) την ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίας διαδικτυακής πύλης για τη διαχείριση της εθνικής εικόνας στο εξωτερικό, τη λειτουργία διαδικτυακών μέσων εξωστρέφειας για την προώθηση-προβολή της χώρας, καθώς και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την αξιοποίηση των μέσων εξωστρέφειας που ανήκουν στο ψηφιακό οικοσύστημα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας,

γ) τη συνεργασία με τις υπηρεσίες διαχείρισης ιστότοπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης άλλων υπουργείων και φορέων του δημόσιου τομέα για τον συντονισμό της επικοινωνιακής δράσης στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας,

δ) την αγορά χώρου/χρόνου σε διεθνή ΜΜΕ, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διαδικτυακές πλατφόρμες και την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης της εθνικής εικόνας σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

ε) το σχεδιασμό, τη σύνταξη, την επιμέλεια παραγωγής και την τήρηση σχετικού ψηφιακού αρχείου – ταινιοθήκης έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού καθώς και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση των στόχων και την προβολή της εξωστρέφειας της Χώρας στη διεθνή κοινή γνώμη.

 

Άρθρο 91

Ε2 Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας

 1. Οι αρμοδιότητες της Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας είναι:

α) η χαρτογράφηση και ανάλυση του περιφερειακού και διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλλοντος και η θέση της Χώρας σε αυτό,

β) η παρακολούθηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στην Ελλάδα και του αντίκτυπού τους στη διεθνή κοινή γνώμη και τα διεθνή ΜΜΕ,

γ) η μέριμνα, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, για την επικοινωνία των επίσημων ελληνικών θέσεων στη διεθνή κοινή γνώμη με τη αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου και διαύλου επικοινωνίας,

δ) η υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη συνεργιών για δράσεις προβολής και επικοινωνίας, με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

ε) η ευθύνη της αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων διαχείρισης της εθνικής εικόνας και επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων που υλοποιούνται από τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας ανά χώρα ή γεωγραφική περιοχή

 1. Η Ε2 Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ε2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
 2. Τμήμα Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας: Το Τμήμα Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας είναι αρμόδιο για:

α) την υλοποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας που αφορά τη διαχείριση της εθνικής εικόνας σε συνεργασία με τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, τη Διεύθυνση Συντονισμού, τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, τα λοιπά Υπουργεία και τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς,

β) την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων επικοινωνίας και προβολής, είτε με ιδία μέσα είτε σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς,

γ) την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας που αφορούν τη διαχείριση της εθνικής εικόνας,

δ) την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που συγκεντρώνει από το σύνολο των υπηρεσιών της Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας, τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και τις λοιπές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να προβεί στο σχεδιασμό και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας,

ε) την κατάρτιση των όρων, των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών που αφορούν στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με τρίτους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας,

στ) την εκτέλεση του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας που αφορά τις διεθνείς δημόσιες σχέσεις σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Διπλωματίας, σε συνεργασία με τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, τις λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, τα λοιπά υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

ζ) την υποδοχή και αξιολόγηση προτάσεων δράσεων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας που έχουν υποβληθεί από τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας., καθώς και από άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,

η) την έρευνα προς αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών καθώς και καινοτόμων, σχεδιαστικών προσεγγίσεων προωθητικού υλικού και την ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους παρόχους του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

 1. Τμήμα ΙΙ Επικοινωνιακής Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων: Το Τμήμα ΙΙ Επικοινωνιακής Διαχείρισης Ειδικών θεμάτων είναι αρμόδιο για:

α) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών από ποικίλες πηγές (ενδεικτικά ξένος Τύπος και διεθνή ΜΜΕ, Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, δεξαμενές σκέψης) για διεθνή ή ειδικά θέματα που αφορούν διακρατικές και διεθνείς σχέσεις, ευρωπαϊκά θέματα και εν γένει θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Για τις ανάγκες επεξεργασίας των στοιχείων λειτουργούν Desks ειδικών θεμάτων κατ’ αναλογία των Διευθύνσεων της Α΄ Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου.

β) την αρχειοθέτηση των ως άνω πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και η πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση,

γ) την αξιοποίηση των ανωτέρω για την έκδοση σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οργάνων του κράτους και των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα,

δ) τον σχεδιασμό και την επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό, καθώς και κρίσεων που προκύπτουν, ενδεικτικά, από προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, φυσικές καταστροφές, καθώς και πάσης φύσεων εκτάκτων γεγονότων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς,

ε) την ενημέρωση των εκπροσώπων των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών από τις κρίσεις πάσης φύσεως, τη λήψη μέτρων, καθώς και την αποκατάσταση σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών,

στ) τη μέριμνα σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας για την ανασκευή, μέσω των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, ψευδών, ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων και πληροφοριών που αναπαράγονται στα διεθνή ΜΜΕ,

ζ) την έκδοση ειδικών οδηγιών και την προώθηση σχετικού υλικού επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων προς τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας . για χρήση από τα διεθνή ΜΜΕ,

η) τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, ιδίως την Υπηρεσία Συντονισμού, τον Εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ανάλογα με το θέμα για τη συλλογή και εκπόνηση του κατάλληλου υλικού προς αντίκρουση ψευδών ειδήσεων και της οποιαδήποτε επικοινωνιακής επίθεσης κατά της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

5) Τμήμα ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών :

α) Ασχολείται με την έρευνα προς αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών καθώς και καινοτόμων, σχεδιαστικών προσεγγίσεων προωθητικού υλικού και την ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους παρόχους του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα,

β) Ασχολείται με την παραγωγή αναλύσεων και ερευνών κοινής γνώμης, με ίδια μέσα ή μέσω εξωτερικής ανάθεσης, για την οριοθέτηση αναγκών, τον εντοπισμό αδυναμιών, κινδύνων και την επισήμανση ζητημάτων κρίσιμων για την κατανόηση του διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται η Χώρα ή συγκεκριμένοι κρατικοί φορείς και υπηρεσίες,

γ) Παρακολουθεί τις επισκοπήσεις, αναλύσεις και εισηγήσεις των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, την ειδησεογραφία των διεθνών ΜΜΕ, τις αναλύσεις δεξαμενών σκέψης, επιστημονικών ιδρυμάτων και διαμορφωτών της διεθνούς κοινής γνώμης, που αφορούν τη Χώρα, με σκοπό την άμεση, έγκυρη και πλήρη ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, των λοιπών υπουργείων και των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων..

δ) Ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση υλικού τεκμηρίωσης για την προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της εξωστρέφειας, τη διαχείριση της εθνικής εικόνας και την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων στη διεθνή κοινή γνώμη, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, των λοιπών Υπουργείων και των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων

ε) Αναλαμβάνει τη σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, αναλύσεων και ειδικών θεματικών δελτίων για ζητήματα που απασχολούν το περιφερειακό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επικοινωνιακό περιβάλλον με σκοπό την πλήρη, άμεση και έγκυρη ενημέρωση των Αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό,

στ) Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση του ομογενειακού τύπου και των ομογενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών με σκοπό την ενημέρωση του για τα ζητήματα που απασχολούν τον απόδημο Ελληνισμό

ζ) Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των προγραμμάτων διαχείρισης της εθνικής εικόνας ξένων κρατικών υπηρεσιών για την ανάδειξη και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και

η) Αναλαμβάνει τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των ως άνω πληροφοριών σε ψηφιακή τράπεζα δεδομένων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και η μεταξύ τους συσχέτιση

 

Άρθρο 92

Ε3 Διεύθυνση Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων

 1. Η Ε3 Διεύθυνση Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς, για τη γενική πολιτιστική προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό και την προβολή του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού στο διεθνές πεδίο.
 2. Η αρμοδιότητα της Ε3 Διεύθυνσης αναλύεται στις εξής ειδικότερες αρμοδιότητες:.

α. Τη διαπραγμάτευση και υπογραφή των Μορφωτικών Συμφωνιών και συμφωνιών πολιτιστικής συνεργασίας με τα ξένα Κράτη.

β. Τη διαπραγμάτευση και υπογραφή των Μορφωτικών Προγραμμάτων με τα ξένα Κράτη.

γ. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Μορφωτικών Προγραμμάτων και πολιτιστικής συνεργασίας καθώς και την πραγματοποίηση πολιτιστικών ανταλλαγών εκτός Προγραμμάτων καθώς και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των Πολιτιστικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Επιτροπών.

δ. Τις υποτροφίες.

ε. Τις σχέσεις της Ελλάδος με την UNESCO.

στ. Την παρακολούθηση σχέσεων της Ελλάδος με τις άλλες χώρες στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας.

ζ. Τον χειρισμό, τη ρύθμιση και παρακολούθηση των θεμάτων που ανάγονται στις διεθνείς αθλητικές σχέσεις και εκδηλώσεις καθώς και την προετοιμασία για τη σύναψη και εκτέλεση διεθνών συμφωνιών αθλητικών διοργανώσεων.

 1. Η Ε3Διεύθυνση διαρθρώνεται σε έξι τμήματα:
 2. Τμήμα Ι: Μορφωτικών Συμφωνιών και Προγραμμάτων, στο οποία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

α. Η μελέτη, επεξεργασία, διαπραγμάτευση, υπογραφή και εφαρμογή Μορφωτικών Συμφωνιών και Μορφωτικών Προγραμμάτων.

β. Η χάραξη της τηρητέας πολιτικής όσον αφορά στη σύναψη πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

 1. Τμήμα ΙΙ: Διμερούς και διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας, στο οποίο ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

α. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των Προγραμμάτων πολιτιστικής συνεργασίας, σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς και η παρακολούθηση των μορφωτικών σχέσεων και δραστηριοτήτων της Ελλάδας με τους Διεθνείς Μορφωτικούς Οργανισμούς πλην UNESCO.

β. Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας της εφαρμογής των ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

γ. Η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανάγεται στη σύμπραξη της Χώρας σε διεθνές επίπεδο για τη σύγκληση Διεθνών Συνεδρίων ή οργάνωση διεθνών καλλιτεχνικών γεγονότων στην Ελλάδα.

δ. Η υποβοήθηση των εκτελεστικών φορέων της Διοίκησης, για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων και σκοπών που καθορίζονται από τις συναφθείσες Μορφωτικές Συμφωνίες και Προγράμματα.

ε. Η σύνταξη των προγραμμάτων υποτροφιών που χορηγούνται στους αλλοδαπούς και στους αποδήμους καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

στ. Η χορήγηση υποτροφιών σε ομογενείς του εξωτερικού και αλλοδαπούς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους.

ζ. Η συνεργασία με τις ξένες Κυβερνήσεις ή Οργανισμούς για την επιλογή Ελλήνων σπουδαστών και αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στους οποίους χορηγούνται υποτροφίες από τις Κυβερνήσεις ή Οργανισμούς τους.

 1. Τμήμα ΙΙΙ.UNESCO, το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση, σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς των σχέσεων της Ελλάδας με την UNESCO καθώς και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού αυτού.
 2. Τμήμα ΙV: Πολιτιστικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Επιτροπών, στο οποίο ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

α. Η ενίσχυση και πραγματοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και γενικά κάθε φύσης ανταλλαγών και εκδηλώσεων, εκτός Μορφωτικών Προγραμμάτων, για την πολιτιστική προβολή της Ελλάδας.

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ελληνικών Πνευματικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού και των Ελληνικών Εδρών, περιλαμβανομένων και των εδρών Ελληνικών Σπουδών.

γ. Η παρακολούθηση και ενίσχυση των σπουδών ελληνικού ενδιαφέροντος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.

δ. Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία `Έρευνας και Τεχνολογίας των δραστηριοτήτων άλλων χωρών στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

 1. Τμήμα V: Αθλητικών Υποθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα που ανάγονται στις διεθνείς αθλητικές σχέσεις και εκδηλώσεις καθώς και στην προετοιμασία για τη σύναψη και εκτέλεση διεθνών συμφωνιών αθλητικών διοργανώσεων.
 2. Τμήμα VI:Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας, στο οποίο ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

α) η επικοινωνία και η καλλιέργεια σχέσεων με ξένους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα με στόχο την καλλιέργεια σχέσεων και την προώθηση πρωτοβουλιών για την ανάδειξη θεμάτων πολιτιστικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος

β) την προώθηση θεμάτων πολιτιστικής και μορφωτικής συνεργασίας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, την προπαρασκευή των εργασιών των σχετικών διακρατικών επιτροπών, την προετοιμασία και διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη των σχετικών συμφωνιών

γ) την επικοινωνιακή υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και πολιτιστικών οργανισμών.

 

Άρθρο 93

Ε4 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων

 1. Η Ε4 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων είναι αρμόδια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και θρησκευτικές αρχές, για την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση όλων των θεμάτων και υποθέσεων που αναφέρονται στις εκτός της Χώρας Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές και Εκκλησιαστικά Κέντρα, τον Απόδημο Κλήρο και τη Διοίκηση του Αγίου Όρους.
 2. Στην Ε4 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων ανήκουν ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Η τήρηση των σχέσεων και της επικοινωνίας της Ελλάδος με τον Οικουμενικό Θρόνο, τα λοιπά Πρεσβυγενή και άλλα Πατριαρχεία, τις ανά τον κόσμο Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τα ξένα Δόγματα και τις αλλόδοξες Εκκλησίες γενικά, καθώς και η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανακύπτει από την επικοινωνία αυτή.

β. Η παρακολούθηση των σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

γ. Η παρακολούθηση των σχέσεων της Ορθοδοξίας με τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τα ξένα Δόγματα και τις αλλόδοξες Εκκλησίες και Θρησκευτικές Οργανώσεις γενικά.

δ. Η παρακολούθηση των ζητημάτων και υποθέσεων που αναφέρονται ιδιαίτερα στις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις υπαγόμενες σ` αυτό Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, της Ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης καθώς και τις Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Ιερές Μονές και Ιδρύματα στην Ελλάδα.

ε. Η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στα Ορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Ιερά Μονή του Όρους Σινά, για την επίλυση των υποθέσεών τους.

στ. Η συνεργασία με την Διοίκηση του Αγίου Όρους σε θέματα αναγόμενα στην αρμοδιότητά της στα πλαίσια της άσκησής της κατά το άρθρο 105 του Συντάγματος κρατικής εποπτείας.

ζ. Η προστασία των εκκλησιαστικών ζητημάτων των Ελλήνων στο εξωτερικό και η λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέτρου για την ανάπτυξη μεταξύ των Αποδήμων των δεσμών της Ορθοδοξίας, ως εθνικού και πνευματικού παράγοντος.

η. Η παροχή βοηθείας στους Έλληνες κληρικούς και λαϊκούς για τη σπουδή της Ορθοδόξου Θεολογίας στις Πανεπιστημιακές ή Εκκλησιαστικές Σχολές και κάθε αρωγή για την ενίσχυση του θρησκευτικού αισθήματος μεταξύ των Αποδήμων.

θ. Η διατήρηση, ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας του απόδημου Κλήρου καθώς και των Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών, των εκκλησιαστικών Κέντρων και Σχολών, Ιδρυμάτων και Σωματείων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

ι. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εκκλησίας και των Ελληνορθόδοξων Εκκλησιών στο εξωτερικό και μεταξύ των τελευταίων και των Ανωτάτων Θεολογικών Σχολών στην Ελλάδα.

ια Η παρακολούθηση υποθέσεων οι οποίες αφορούν στα θέματα των ετεροδόξων Εκκλησιών, Θρησκευμάτων και ξένων Εκκλησιαστικών Εκπαιδευτηρίων, Ιδρυμάτων και Σωματείων στην Ελλάδα.

ιβ. Η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανάγεται στην άσκηση κρατικής εποπτείας επί των ιδρυμάτων και σωματείων των ξένων θρησκειών και λοιπών χριστιανικών δογμάτων στην Ελλάδα.

ιγ. Η παρακολούθηση υποθέσεων οι οποίες αφορούν στα θέματα των ετεροδόξων Εκκλησιών, αλλοδαπών Θρησκευμάτων και ξένων Εκκλησιαστικών Εκπαιδευτηρίων, Ιδρυμάτων και Σωματείων στην Ελλάδα.

 

Άρθρο 94

Η’ Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού & Προξενικών Υποθέσεων

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού & Προξενικών Υποθέσεων, η αποστολή της οποίας συνίσταται στη μέριμνα για τη λήψη μέτρων και υλοποίηση προγραμμάτων για τη σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την Ελλάδα, στη διαφύλαξη της εθνικής συνείδησης και στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς επίσης στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδημία και την παλιννόστηση και στη στήριξη του απόδημου ελληνισμού σε όλο τον κόσμο και στην ομαλή επανένταξη των παλιννοστούντων. Επίσης, η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με ανακύπτουσες στο εξωτερικό διοικητικές διαφορές ή δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ενδιαφέρουν το Ελληνικό Κράτος ή Έλληνες υπηκόους.
 2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού & Προξενικών Υποθέσεων υπάγονται:

α) Η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του απόδημου ελληνισμού τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό και η παροχή της ανάλογης συνδρομής προς αυτούς.

β) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων συμπαράστασης στους απόδημους Έλληνες για την κοινωνική πολιτιστική και οικονομική τους ανάπτυξη.

γ) Η παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών και εργασιακών και εκκλησιαστικών υποθέσεων του απόδημου ελληνισμού.

δ) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των όρων των διεθνών και διμερών συμβάσεων που αφορούν τους απόδημους Έλληνες.

ε) Η ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με ανακύπτουσες στο εξωτερικό διοικητικές διαφορές ή δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ενδιαφέρουν το Ελληνικό Κράτος ή Έλληνες υπηκόους.

στ) Η αρμοδιότητα για τα θέματα προσωπικής κατάστασης των Ελλήνων στο εξωτερικό και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, για τα θέματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

ζ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την εκπαίδευση των παιδιών των απόδημων Ελλήνων και μέριμνα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς για τη σύσταση, διατήρηση, ενίσχυση και ανάπτυξη ελληνικών εκπαιδευτικών και πνευματικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

η) Η εισήγηση μέτρων για την εισαγωγή των απόδημων Ελλήνων στα πανεπιστήμια της χώρας, για τη χορήγηση εκπαιδευτικών υποτροφιών στους απόδημους και η φιλοξενία των παιδιών των απόδημων στην Ελλάδα.

θ) Η εισήγηση μέτρων για την στήριξη των οργανώσεων των αποδήμων και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελληνικών κοινοτήτων και οργανώσεων στο εξωτερικό.

 

 

Άρθρο 95

Διάρθρωση

Η Η’ Γενική Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού & Προξενικών Υποθέσεων διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α) Η1 Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, Προγραμμάτων, Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης Απόδημου Ελληνισμού

β) Η2 Διεύθυνση Προξενικών, Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων

γ) Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (ΚΕΠΠΑΕ)

 

Άρθρο 96

Η1 Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, Προγραμμάτων, Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης Απόδημου Ελληνισμού

 1. Η Η1 Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, Προγραμμάτων, Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης Απόδημου Ελληνισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εισήγηση μέτρων για την καλύτερη οργάνωση των αποδήμων Ελλήνων και την υποβοήθηση της κοινοτικής και διακοινοτικής οργάνωσης των αποδήμων Ελλήνων και την ηθική και υλική ενίσχυση των δραστηριοτήτων των κάθε είδους ελληνικών οργανώσεων στο εξωτερικό.

β) Την ηθική και υλική συμπαράσταση των συλλόγων, εταιρειών, σωματείων, ιδρυμάτων και άλλων κοινοτικών και διακοινοτικών οργανώσεων των αποδήμων Ελλήνων που αποσκοπούν στη διατήρηση των εθνικών παραδόσεων και την τόνωση του ελληνικού στοιχείου.

γ) Την κατάρτιση μητρώου και την τήρηση αρχείων που αναφέρονται στον αριθμό των αποδήμων Ελλήνων, ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων, ιδρυμάτων και άλλων οργανώσεων των αποδήμων Ελλήνων και τη συγκέντρωση, τήρηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην κοινωνική, πνευματική, πολιτιστική και οικονομική κατάσταση των αποδήμων Ελλήνων καθώς και στατιστικών στοιχείων αποδημίας και παλιννόστησης.

δ) Την οργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και συσκέψεων για θέματα που ενδιαφέρουν τους απόδημους και τους παλιννοστούντες Έλληνες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό καθώς και τη συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες που οργανώνουν άλλοι φορείς.

ε) Τη διεξαγωγή και ανάθεση μελετών καθώς και την πρόταση για χρηματοδότηση μελετών και ερευνών, που υποβάλλονται στη Γ.Δ. σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης

στ) Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις κάθε είδους οργανώσεις των αποδήμων Ελλήνων για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και του τουρισμού στο εξωτερικό.

ζ) Την εισήγηση μέτρων προς τους αρμόδιους φορείς για τη σύναψη διμερών και πολυμερών συμβάσεων και την ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων για εργασιακά θέματα και απασχόληση των αποδήμων Ελλήνων.

η) Την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, προκατάρτισης και επαγγελματικής κατάρτισης αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων στο εξωτερικό και εσωτερικό.

θ) Τη μέριμνα για τη λήψη μέτρων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας των αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων καθώς και για τη σύναψη των σχετικών διακρατικών συμφωνιών.

ι) Τη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ίδρυση, αναγνώριση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία, οικονομική ενίσχυση, εποπτεία και στελέχωση των εκπαιδευτικών μονάδων για την εκπαίδευση των παιδιών των αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων, λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και εσωτερικό καθώς και σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών που διορίζονται ή αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και εσωτερικού, για την εκπαίδευση των παιδιών των αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων, καθώς και την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών για την εκπαίδευση των παιδιών των αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων.

ια) την εισήγηση μέτρων προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ημεδαπής των παιδιών των αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων.

ιβ) Την ηθική και υλική ενίσχυση των πολιτιστικών πρωτοβουλιών των αποδήμων Ελλήνων και των οργανώσεών τους.

ιγ) Τη μέριμνα για την παροχή υποτροφιών και επιχορηγήσεων στους απόδημους Έλληνες για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των καλλιτεχνικών κλίσεών τους και την προβολή του έργου τους.

ιδ) Την υποβολή στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, προτάσεων για προγράμματα, έρευνες, μελέτες και άλλες δραστηριότητες συναφείς.

ιε) Την υποβολή σε συνεργασία με τις επί μέρους υπηρεσιακές Μονάδες, προτάσεων στη ΣΤ-Β’ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού.

 1. Η Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, Προγραμμάτων, Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης Απόδημου Ελληνισμού αποτελείται από τρία Τμήματα:

Τμήμα Ι: Απόδημου Ελληνισμού

Τμήμα ΙΙ: Προγραμμάτων και

Τμήμα ΙΙΙ: Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης Απόδημου Ελληνισμού

 

Άρθρο 97

Η2 Διεύθυνση Προξενικών, Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων

 1. Η Η2 Διεύθυνση Προξενικών, Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με ανακύπτουσες στο εξωτερικό διοικητικές διαφορές ή δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ενδιαφέρουν το Ελληνικό Κράτος ή Έλληνες υπηκόους, για τα θέματα προσωπικής κατάστασης των Ελλήνων στο εξωτερικό και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, καθώς και για τα θέματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς.
 2. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προξενικών, Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων ανήκει η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανάγεται:

α. Στην προσωπική κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό και γενικά στην προστασία τους.

β. Στην κτήση της ιθαγένειας ξένου Κράτους από τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό.

γ. Στη χορήγηση διαβατηρίων Ελλήνων υπηκόων που διαμένουν στο εξωτερικό από τις διπλωματικές αρχές της Ελλάδας σε διάφορες χώρες.

δ. Σε θέματα στρατολογίας των ελλήνων του εξωτερικού.

ε. Στην τακτοποίηση των υποθέσεων των Ελλήνων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και των αλλοδαπών στην Ελλάδα (γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμοι, θάνατοι, εγγραφές σε Δημοτολόγια, Προξενικά Μητρώα κλπ.).

στ. Στην αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων αντικειμένων στο εξωτερικό.

ζ. Στην παλιννόστηση Ελλήνων καθώς και στον επαναπατρισμό λιποτακτών, δραπετών, φαυλοβίων και ψυχικώς πασχόντων σε συνεργασία με τη ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης.

η. Σε θέματα που ανάγονται σε ρυθμίσεις νηολογίου, στην εξυπηρέτηση ναυτικών και έκδοση ναυτικού φυλλαδίου, στον επαναπατρισμό ναυτικών, σε ναυάγια ελληνικών πλοίων και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ναυαγών σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο.

θ. Στην κληρονομία των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, στην κληρονομία των αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα, στην άσκηση κληρονομικών δικαιωμάτων Ελλήνων υπηκόων σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς και στην αναζήτηση και ανεύρεση στην Ελλάδα ευρισκομένων ημεδαπών δικαιούχων κληρονομιών από το εξωτερικό.

ι. Στη φορολογία Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων στην Ελλάδα ,καθώς και στην αναζήτηση και εντοπισμό των οφειλετών του Δημοσίου από φόρους κάθε φύσης κ.λπ. οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

ια. Στην επίδοση στο εξωτερικό αστικών και ποινικών δικογράφων, καθώς και στην προώθηση μέσω της διπλωματικής οδού των διαβιβαζομένων αλλοδαπών δικογράφων, καθώς και στις πάσης φύσης δικαστικές υποθέσεις του Κράτους στο εξωτερικό καθώς και εκείνων των ιδιωτών.

ιβ. Στην έκδοση εγκληματιών, Ελλήνων από την αλλοδαπή και αλλοδαπών από την Ελλάδα, καθώς και στην εφαρμογή των Συμβάσεων για έκδοση, αμοιβαία δικαστική αντίληψη και αρωγή, στη δίωξη αλλοδαπών για λαθρεμπόριο στην Ελλάδα, στην ετεροδικία των αλλοδαπών στην Ελλάδα, καθώς και στα δικαστικά θέματα γενικά.

ιγ. Στην υιοθεσία και αναγνώριση τέκνων γεννηθέντων εκτός γάμου.

ιδ. Στις προξενικές συμβάσεις και στις συμφωνίες για τη διαμονή, εγκατάσταση, εργασία και διακίνηση Ελλήνων στο εξωτερικό και αλλοδαπών στην Ελλάδα.

ιε. Στην παρακολούθηση και εφαρμογή διεθνών συμφωνιών σχετικών με το πολιτικό άσυλο, την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, ιδεών και πραγμάτων, τη δικαστική αρωγή και τα προξενικά θέματα γενικά.

ιστ. Στην παρακολούθηση, συντονισμό και εφαρμογή της Προξενικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιζ. Στην παρακολούθηση, μελέτη και χειρισμό θεμάτων μεταναστεύσεων, δημόσιας τάξης, ναρκωτικών, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, λαθρεμπορίας, ναυτιλιακών υποθέσεων και εγκληματικότητας γενικά.

 

 

Άρθρο 98

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (ΚΕΠΠΑΕ)

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων (ΚΕΠΠΑΕ), υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων και το οποίο είναι αρμόδιο για:

(α) Την εξυπηρέτηση των ομογενών και των αποδήμων που διαμένουν προσωρινά στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, για αιτήματα που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών από ελληνικές αρχές, ελληνικές προξενικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, μέσω των κατά τόπου αρμόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, η εξυπηρέτηση των ομογενών, αποδήμων και Ελλήνων πολιτών που διαμένουν προσωρινά στην αλλοδαπή, για τα αιτήματα τους που απευθύνονται προς ελληνικές αρχές, καθώς και η εξυπηρέτηση κάθε πολίτη ημεδαπού ή αλλοδαπού που προσέρχεται σε αυτό. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί και ως κέντρο συλλογής και διεκπεραίωσης αιτημάτων που υποβάλλονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο κατηγορίες πολιτών και απευθύνονται στις ελληνικές προξενικές αρχές, και

(β) Την επικύρωση:

αα. Του γνησίου της υπογραφής των αρμόδιων οργάνων του Ελληνικού Κράτους επί εγγράφων ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών του εσωτερικού και του εξωτερικού, σε περιπτώσεις μη εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης. Προς τούτο τηρείται ειδικό αρχείο με δείγματα υπογραφών.

ββ. Αντιγράφων από πρωτότυπα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων όλων των ξένων διπλωματικών και προξενικών Αρχών στην Ελλάδα ξένων διπλωματικών και προξενικών αρχών εισπράττονται τα τέλη επικύρωσης υπογραφής αλλοδαπής αρχής που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα προξενική διατίμηση με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου (e- παράβολο).

γγ. Της υπογραφής Ελλήνων και ξένων υπηκόων επί παντός κειμένου στην ελληνική γλώσσα πλην πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου.

δδ. Του γνησίου της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων όλων των ξένων διπλωματικών και προξενικών Αρχών στην Ελλάδα επί των εγγράφων που εκδίδονται ή επικυρώνονται από αυτές. Προς τούτο τηρείται ενημερωμένο ειδικό αρχείο.

(γ) Την ενημέρωση του κοινού, των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε μη-κυβερνητικής οργάνωσης σχετικά με θέματα λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 1. Του ΚΕΠΠΑΕ προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, τοποθετούμενος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και στελεχώνεται από υπαλλήλους προερχόμενους από τους Κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΠΠΑΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής και είσπραξης τελών για τις προξενικές πράξεις, οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω του ΚΕΠΠΑΕ, εφόσον εισπράττονται γι` αυτές τέλη με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την Προξενική Διατίμηση, καθώς και, κατά περίπτωση, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Ελλήνων πολιτών που αφορούν σε υπηρεσίες αρχών της αλλοδαπής, εφόσον για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες εισπράττονται τέλη από τις αρχές της αλλοδαπής.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Άρθρο 99

Συμβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας

 1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν τα εξής Συμβούλια και Επιτροπές:

α. Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων

β. Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

γ. Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

δ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο

ε. Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

στ. Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

ζ. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας

η. Τεχνικό Συμβούλιο

θ. Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας

ι. Επιτροπή Ειδικών Δαπανών.

ια. Συμβούλια Συντονισμού Περιφερειακής Πολιτικής

ιβ. Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται αμοιβή των συμμετεχόντων στα ανωτέρω Συμβούλια και Επιτροπές.

 

Άρθρο 100

Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων

 1. Το Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τους Αναπληρωτές Υπουργούς Εξωτερικών, τους Υφυπουργούς Εξωτερικών και τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών. Μπορούν επίσης να κληθούν, κατά περίπτωση, από τον Πρόεδρο, για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο, οι Γενικοί Διευθυντές, ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης, καθώς και Διευθυντές και στελέχη άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών. Ως γραμματέας μετέχει υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, οριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Απόντος του Υπουργού, στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ή ένας εκ των Υφυπουργών Εξωτερικών.
 2. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, όποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο.
 3. Στο Συμβούλιο εισάγονται από τον Πρόεδρο ή τα μέλη του Συμβουλίου γενικότερα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, για την παρακολούθηση και τον καθορισμό της πολιτικής.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Πολιτικών Υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 101

Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 1. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΑΥΣ) αποτελείται από πέντε (5) μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία ως εξής:

α. ένας (1) Πρέσβυς επί τιμή, ως Πρόεδρος,

β. ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών,

γ. ο ΣΤ-Α’ Γενικός Διευθυντής Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης

του Υπουργείου Εξωτερικών,

δ. ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβυ ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α’,

ε. ένας (1) υπάλληλος:

– του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβυ ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α`, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου

– του επιστημονικού προσωπικού της ΕΝΥ με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α`, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου

– του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α`, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το ΑΥΣ, αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου

– του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου

– του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ ή Β΄, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου.

 1. Μέλος του Α.Υ.Σ., χωρίς ψήφο, είναι και ένας εκπρόσωπος:

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης των διπλωματικών υπαλλήλων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης των Εμπειρογνωμόνων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

Ο εκπρόσωπος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου και ορίζεται μέλος του Α.Υ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 1. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α` ή Β`, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμάτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας. Καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στην περίπτωση διορισμού Ειδικού Νομικού Συμβούλου, στο Συμβούλιο εισηγείται Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α` ή Β`. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.
 2. Εάν ο κρινόμενος υπάλληλος είναι ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος στην επετηρίδα παριστάμενου τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του ΑΥΣ του ίδιου Κλάδου, τότε αυτό συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά, πλην των κατωτέρων ή νεωτέρων του κρινόμενου, παριστάμενα μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Το κώλυμα συμμετοχής δεν ισχύει για τον ΣΤ-Α’ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 3. Για τη συγκρότηση του Α.Υ.Σ. εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α’ 196).
 4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητας του, μετά από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο.
 5. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

α. Γνωμοδοτεί για τα θέματα προαγωγής των διπλωματικών υπαλλήλων στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β`, των υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. στους βαθμούς του Νομικού Συμβούλου Α` και Β`, των Εμπειρογνωμόνων στους βαθμούς των Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών – Συμβούλων Α` και Β`, των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στους βαθμούς του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β` και των υπαλλήλων Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στους βαθμούς του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α` και Β`.

β. Αποφασίζει για την οριστική παύση διπλωματικού υπαλλήλου, υπαλλήλου του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α` και Β`, υπαλλήλου του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α` και Β`, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β` και του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α` και Β`, ο οποίος κρίνεται ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η απόφαση του Α.Υ.Σ. αιτιολογείται πλήρως και είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό, ο οποίος οφείλει να προκαλέσει την έκδοση του σχετικού διατάγματος εντός δύο μηνών από της εκδόσεως της.

γ. Γνωμοδοτεί για τις Μεταθέσεις των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α` και Β`, των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α` και Β`, των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β`, των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α` και Β`, καθώς και για κάθε συναφές ερώτημα που του απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών.

δ. Γνωμοδοτεί για τον ορισμό του Ειδικού Νομικού Συμβούλου που προΐσταται της Ε.Ν.Υ. και αποφασίζει για τον ορισμό προϊσταμένων των τμημάτων της Ε.Ν.Υ..

ε. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στο προσωπικό των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό.

 1. Το Α.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του με δικαίωμα ψήφου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.
 2. Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο πρακτικό του Α.Υ.Σ..
 3. Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιον του. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.
 4. Οι αποφάσεις του Α.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. Όταν προβλέπεται η έκδοση διατάγματος, ο Υπουργός οφείλει να προκαλέσει την έκδοση του εντός δύο μηνών από την απόφαση του Α.Υ.Σ..
 5. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 102

Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Π.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με δικαίωμα ψήφου, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής:

α. ένας (1) Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρος,

β. ένας (1) Σύμβουλος της Επικρατείας,

γ. ο ΣΤ-Α` Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών,

δ. ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α’,

ε. ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α` και Β`, που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση του Διπλωματικού Κλάδου.

 1. Όταν το Α.Π.Υ.Σ. επιλαμβάνεται πειθαρχικής υπόθεσης υπαλλήλου του Κλάδου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ., του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, ως μέλος του ορίζεται υπάλληλος του οικείου κλάδου με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α` ή Β`, Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α` ή Β`, Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων Α` ή Β`, Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ ή Β’ που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
 2. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α` ή Β`, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμάτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας. Καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στην περίπτωση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου, στο Συμβούλιο εισηγείται Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α` ή Β`. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.
 3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζονται, επίσης, πέντε (5) Πρέσβεις επί τιμή, με διετή θητεία, οι οποίοι καλούνται, κατά τη σειρά του διορισμού τους, προς αναπλήρωση εκείνου του μέλους του Α.Π.Υ.Σ. που είναι κατώτερο σε βαθμό ή νεότερο στην επετηρίδα του κρινόμενου διπλωματικού υπαλλήλου, διατηρούμενης πάντοτε της συνθέσεως του Α.Π.Υ.Σ. κατά τα δύο τρίτα από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους. Εάν, λόγω του βαθμού του κρινόμενου διπλωματικού υπαλλήλου, δεν είναι δυνατή η ανωτέρω αναπλήρωση και η τήρηση της υποχρεώσεως της συνθέσεως του Α.Π.Υ.Σ. κατά τα δύο τρίτα από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, τότε αυτό συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά, πλην των κατωτέρων ή νεοτέρων του κρινόμενου, μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Η ανωτέρω ρύθμιση περί αναπληρώσεως δεν ισχύει για τα μέλη του Συμβουλίου ΣΤ-Α` Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και εκείνο, που υποδεικνύεται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των οικείων Συλλόγων.
 4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητας του, μετά από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο.
 5. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

α. Αποφασίζει για τις ενστάσεις διπλωματικών υπαλλήλων με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α` και Β`, υπαλλήλων του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α` και Β`, υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α` και Β`, υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β`, και υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ και Β’ κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων, πλην του Υπουργού, με τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.

β. Επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο στους διπλωματικούς υπαλλήλους με βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξούσιου Υπουργού Α` και Β`, στους υπαλλήλους του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α` και Β`, στους υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β`, στους υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α` και Β` και στους υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ και Β’.

γ. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται σε πειθαρχικό ζήτημα του προσωπικού των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό.

 1. Το Α.Π.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.
 2. Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο πρακτικό του Α.Π.Υ.Σ..
 3. Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιον του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα, προς υπεράσπιση του, στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος στο Συμβούλιο δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.
 4. Οι αποφάσεις του Α.Π.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό.
 5. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

 

Άρθρο 103

Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής:

α. ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α` ή Β`, ως Πρόεδρος,

β. ένας (1) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών,

γ. δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α` ή Β`, που να είναι νεότεροι στην επετηρίδα του Προέδρου και

δ. ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως μέλη.

Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, αναπληρούμενος, σε περίπτωση κωλύματος, από Πληρεξούσιο Υπουργό Α` ή Β`, οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.

 1. Για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α`).
 2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος ορίζει και τα θέματα προς συζήτηση.
 3. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

α. Γνωμοδοτεί για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσης όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, πλην των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α` και Β`, των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α` και Β`, των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β`, και των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄.

β. Γνωμοδοτεί για θέματα προαγωγής υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών και, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου μέχρι και της προαγωγής από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β` στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α`, τους υπαλλήλους του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. για την προαγωγή από το βαθμό του Εισηγητή στο βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου, τους υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων για την προαγωγή από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Β` στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α`, τους υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μέχρι και της προαγωγής από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β` στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α`, και, τους υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μέχρι και της προαγωγής από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για Προαγωγές υπαλλήλων, συνέρχεται εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων των υπαλλήλων, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προς κάλυψη.

γ. Αποφασίζει για την προσωρινή απαλλαγή υπαλλήλου από τα καθήκοντα του.

δ. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεται στο προσωπικό και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό.

 1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.
 2. Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιον του. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.
 3. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

 

Άρθρο 104

Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 1. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής:

α. δύο (2) Σύμβουλοι της Επικρατείας, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ως Πρόεδρος,

β. δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α` ή Β` και

γ. ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως μέλη.

Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από Πληρεξούσιο Υπουργό Α` ή Β` οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.

 1. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος ορίζει και τα θέματα προς συζήτηση.
 2. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων, απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.
 3. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

α. Επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο σε όλους τους υπαλλήλους, εκτός από αυτούς που είναι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξούσιου Υπουργού Α` και Β`, υπάλληλοι του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α` και Β`, υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών – Συμβούλων Α` και Β`, υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α` και Β`, και υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β.

β. Αποφασίζει για τις ενστάσεις υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του, κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων, πλην του Υπουργού, με τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.

γ. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο αναφέρεται σε πειθαρχικό θέμα υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό.

δ. Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητα του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 1. Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιον του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα προς υπεράσπιση του στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος στο Συμβούλιο δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.
 2. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 105

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 1. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Δ.Π.Υ.Σ) συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και αποτελείται από οκτώ (8) μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους ως εξής:

α. ένας (1) Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, ως Πρόεδρος,

β. τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί προερχόμενοι δύο (2) από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αρχαιότεροι αυτού που ορίζεται μέλος του Π.Υ.Σ., και ένας (1) από τον Άρειο Πάγο,

γ. ο ΣΤ-Α’ Γενικός Διευθυντής Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και

δ. δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄.

Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

 1. Στο Δ.Π.Υ.Σ. συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, και ένας (1) εκπρόσωπος

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Διπλωματικού Κλάδου, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ., όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ αφορά υπαλλήλους του Κλάδου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ., αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ., αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ., αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ., αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου,

– της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Κλάδου Επιμελητών, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ., αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου.

Ο εκπρόσωπος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου και ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 1. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α`, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμάτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στην περίπτωση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου, στο Συμβούλιο εισηγείται Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α’.
 2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζονται, επίσης, πέντε (5) Πρέσβεις επί τιμή, με διετή θητεία, οι οποίοι καλούνται, κατά τη σειρά του διορισμού τους, προς αναπλήρωση εκείνου του μέλους του Δ.Π.Υ.Σ. που είναι κατώτερο σε βαθμό ή νεότερο στην επετηρίδα του κρινόμενου διπλωματικού υπαλλήλου.
 3. Αν τα μέλη του Δ.Π.Υ.Σ. περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που κρίνονται δεν θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση για την κρίση που τους αφορά. Αν τα αναπληρωματικά μέλη έχουν το ίδιο κώλυμα, το Δ.Π.Υ.Σ. συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη.
 4. Το Δ.Π.Υ.Σ. έχει κυρίως τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. Αποφασίζει για τις ενστάσεις υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, κατά των αποφάσεων του Π.Υ.Σ. και του Α.Π.Υ.Σ. με τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών και άνω, της στέρησης του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη, του υποβιβασμού, της προσωρινής παύσης τριών έως δώδεκα μηνών με πλήρη στέρηση των αποδοχών και της οριστικής παύσης.

β. Αποφασίζει για τις ενστάσεις που ασκεί κατά αποφάσεων του Π.Υ.Σ. και του Α.Π.Υ.Σ., υπέρ της Διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου, ο Υπουργός ή κάθε πειθαρχικός προϊστάμενος. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να επιβάλει ελαφρότερη ποινή από αυτήν που επιβλήθηκε από το Π.Υ.Σ. ή το Α.Π.Υ.Σ..

 1. Το Δ.Π.Υ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του εάν υπάρχουν ενστάσεις κατά αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης αποστέλλει αμελλητί όλες τις ενστάσεις στον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζει εν συνεχεία την ημερήσια διάταξη, το χρόνο και τον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα, στα μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
 2. Το Δ.Π.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα οκτώ (8) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.
 3. Η ένσταση ενώπιον του Δ.Π.Υ.Σ κατά των αποφάσεων του Π.Υ.Σ. ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την πλήρη γνώση αυτής από τον υπάλληλο ή από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για εκείνους που διαμένουν στο εξωτερικό.
 4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης ενώπιον του Δ.Π.Υ.Σ και η άσκηση της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.
 5. Το Δ.Π.Υ.Σ δύναται να αναβάλει την κρίση του αιτιολογημένα μέχρι δύο (2) φορές. Σε κάθε περίπτωση, αποφασίζει για την ένσταση εντός τεσσάρων μηνών από την ημέρα περιέλευσης σε αυτό του πλήρους φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας.
 6. Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιον του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα, προς υπεράσπιση του, στοιχεία. Ο κρινόμενος υπάλληλος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.
 7. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 106

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας

Στη Διπλωματική Ακαδημία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος.

 

Άρθρο 107

Τεχνικό Συμβούλιο

 1. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί πενταμελές Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη, που ορίζονται, με τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών:

α. τον ΣΤ-Β΄ Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Διευθυντή Προσωπικού,

β. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος, από τον αρχαιότερο Πάρεδρο του Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείο Εξωτερικών,

γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., με διετή θητεία,

δ. έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο Υπουργό με διετή θητεία,

ε. έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό, υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο Υπουργό, με διετή θητεία.

Καθήκοντα εισηγητή, χωρίς ψήφο, εκτελεί είτε ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

 1. Στο Τεχνικό Συμβούλιο μετέχει ως Γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Αυτός τηρεί, με ίδια ευθύνη, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρούνται, κατ` αύξοντα αριθμό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται, κατά συνεδρία, οι γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου.
 2. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που συζητούνται σε αυτό. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.
 3. Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα που:

Α. εισηγείται ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας και ανάγονται:

α. στη συντήρηση κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας,

β. στην αγορά κατάλληλων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα ή την εγκατάσταση των διπλωματικών και προξενικών αρχών ως και για την κατοικία των προϊσταμένων των αρχών αυτών,

γ. στην ανέγερση και ανακαίνιση κτηρίων προς εξυπηρέτηση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο β` σκοπών,

δ. στην επίπλωση – εξοπλισμό και διακόσμηση των ως άνω κτηρίων και οικημάτων,

Β. εισηγείται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών και ανάγονται σε προμήθειες,

Γ. προβλέπονται από το ν. 3669/2008 (Α΄ 116), όπως εκάστοτε ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα,

Δ. παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ή ο ΣΤ-Β΄ Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών.

 1. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 108

Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας

 1. Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας είναι επταμελές και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, τα οποία, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία:

α. τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο,

β. δύο (2) Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κατέχουν το βαθμό του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής ή του Τάγματος του Φοίνικος,

γ. τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

δ. ένα (1) μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, που ορίζεται από τον Πρόεδρο της,

ε. έναν (1) ανώτατο αξιωματικό που υπηρετεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εκ περιτροπής από καθέναν από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και

στ. έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο που υπηρετεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο οποίος προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών και, εάν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της.

 1. Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας γνωμοδοτεί επί προτάσεων για την απονομή τιμητικών διακρίσεων και ειδικότερα:

α. γνωμοδοτεί επί προτάσεων του Υπουργού Εξωτερικών για την ένταξη Ελλήνων πολιτών σε Τάγμα Αριστείας και την απονομή των οικείων διασήμων έως και το βαθμό του Ανωτέρου Ταξιάρχη εκάστου τάγματος. Πρόταση για αναβάθμιση της διακρίσεως εισάγεται μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την τελευταία απονομή, εκτός εάν ο προτεινόμενος παρουσίασε στο μεταξύ εξαιρετική προσφορά που δικαιολογεί την προαγωγή του,

β. αποφασίζει την έκπτωση και στέρηση του δικαιώματος να φέρει μέλος Τάγματος Αριστείας τα απονεμηθέντα διάσημα στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 106/1975 (Α΄ 171).

γ. εποπτεύει την τήρηση των μητρώων των Ταγμάτων Αριστείας και τα επιθεωρεί, μία φορά κατ` έτος.

 1. Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατ` έτος, συγκαλούμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται απαραίτητα και το μέλος που εκτελεί Καθήκοντα Προέδρου. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία απονομής τιμητικών διακρίσεων και ένταξης πολιτών σε Τάγμα Αριστείας και ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας.

 

Άρθρο 109

Επιτροπή Ειδικών Δαπανών

 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί τριμελής Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελούμενη:

α. από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης,

β. από δύο (2) υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών.

 1. Στην Επιτροπή μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τηρεί, με δική του ευθύνη και απόλυτη εχεμύθεια, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ` αύξοντα αριθμό, οι προτάσεις δαπανών, καθώς και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρίαση, οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων απαγορεύεται να ανακοινώνεται.
 2. Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρίζεται, υποχρεωτικώς, στα πρακτικά.
 3. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, για την παροχή από αυτούς των αναγκαίων διευκρινίσεων ή να ζητεί κάθε άλλο στοιχείο για την προτεινόμενη δαπάνη.
 4. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί, με αιτιολογημένο πρακτικό, για προτάσεις που διαβιβάζονται σε αυτήν από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Με τη γνωμοδότηση η Επιτροπή πρέπει να αποφαίνεται τόσο για το αν οι προτεινόμενες προς διάθεση δαπάνες από τις πιστώσεις απόρρητων εθνικών αναγκών πληρούν τους όρους του άρθρου 243, όσο και για το ύψος αυτών.

Απόσπασμα του πρακτικού, που αναγράφει τον αριθμό της γνωμοδότησης, τη χρονολογία της συνεδρίασης, το όνομα του δικαιούχου, το ύψος της δαπάνης και το χαρακτηρισμό της δαπάνης ως απορρήτου, διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία προκαλεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης.

 1. Ο έλεγχος της πραγματοποίησης της δαπάνης για απόρρητη εθνική ανάγκη ενεργείται από την υπηρεσία που την προκάλεσε.

7.α Όλα τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, καταστρέφονται από τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων ένα χρόνο, το αργότερο, μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων.

β. Προκειμένου για δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, τα δικαιολογητικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή Ειδικών Δαπανών ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης με συνοδευτική έκθεση διαβιβάζονται μέσω του Υπουργού Εξωτερικών προς τη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθεί περί της διάθεσης αυτής αυθημερόν, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής. Για τα ανωτέρω έγγραφα και τη διαχείριση αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απορρήτων απαγορευόμενης της αναπαραγωγής, διατήρησης ή δημοσιοποίησης αυτών. Ο σχετικός φάκελος επιστρέφεται εν συνεχεία στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας βεβαιώνει την ορθή διάθεση του ποσού και τηρείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου περί καταστροφής.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών, τα της αναπλήρωσης των μελών της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 110

Συμβούλια Συντονισμού Περιφερειακής Πολιτικής

1.Στην Κεντρική Υπηρεσία λειτουργούν Συμβούλια Συντονισμού γεωγραφικών περιοχών ως ακολούθως:

α) Ευρωπαϊκών Χωρών

β) Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης

γ) Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών χωρών Ευξείνου Πόντου

δ) Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής

ε) Βορείου Αμερικής

στ) Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής

ζ) Χωρών Υποσαχαρικής Αφρικής

η) Ασίας και Ωκεανίας

 1. Στο κάθε Συμβούλιο Συντονισμού συμμετέχουν οι Αρμόδιοι Διευθυντές και Τμηματάρχες της Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων, οι Αρμόδιοι Διευθυντές και Τμηματάρχες των Β1 και Β2 Διευθύνσεων Διμερών και Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων, ο Διευθυντής και οι αρμόδιοι τμηματάρχες της Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας, ο Διευθυντής και οι αρμόδιοι τμηματάρχες της Η1 Διεύθυνσης Αποδήμου Ελληνισμού, Προγραμμάτων, Συμβουλίου και Παγκόσμιας Συνέλευσης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Στο κάθε Συμβούλιο προεδρεύει ο προϊστάμενος της Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων, ο οποίος και το συγκαλεί και μπορούν να καλούνται να συμμετέχουν και οι αντίστοιχοι επικεφαλής των Πρεσβειών στις χώρες αυτές.
 3. Αρμοδιότητα των Συμβουλίων Συντονισμού είναι ο συντονισμός και η ευθυγράμμιση των δράσεων των Γενικών Γραμματειών και των Διευθύνσεων του Υπουργείου σε μία Γεωγραφική περιοχή.

 

Άρθρο 111

Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας

 1. Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να συγκροτεί, με απόφαση του, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, με σκοπό τη σύνταξη σχεδίων νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων.
 2. Στις επιτροπές αυτές μπορούν να μετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους και ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν, λόγω των ειδικών γνώσεων, της επιστημονικής τους κατάρτισης και πείρας, να συμβάλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία, καθώς και η αμοιβή των μελών των ανωτέρω επιτροπών και ομάδων εργασίας ορίζονται, κατά περίπτωση, με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα με την ιδιότητα τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δημόσιου τομέα, απαιτείται για τη συμμετοχή τους προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου ή εποπτεύοντος Υπουργού.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να συγκροτούνται μη αμειβόμενες ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό τη διερεύνηση, μελέτη και αξιολόγηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτές μπορεί να μετέχουν στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα που εξετάζονται. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ρυθμίζονται, όταν κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο, τη χρονική διάρκεια και την εν γένει λειτουργία των εν λόγω επιτροπών και ομάδων εργασίας. Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα με την ιδιότητα τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δημόσιου τομέα, απαιτείται για τη συμμετοχή τους προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου ή εποπτεύοντος Υπουργού.

 

 

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:06 | Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές

  Άρθρο 48

  Γ4 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen.

  1. Η Γ4 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
  α. Τμήμα Μετανάστευσης και Ασύλου
  β. Τμήμα Schengen (Κοινή Ευρ. Πολιτική Θεωρήσεων – Συνόρων, αξιολόγηση Σένγκεν)
  γ. Τμήμα Εθνικών Θεωρήσεων και Αδειών διαμονής
  δ. Εθνική Μονάδα ETIAS

  2. Η Γ4 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς:
  α. Παρακολουθεί την εξέλιξη των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών και συμβάλει στη διαμόρφωση της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής
  β. Παρακολουθεί τις εξελίξεις, σε επίπεδο δικαίου και πολιτικής, αναφορικά με το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και συμμετέχει σε σχετικές διαπραγματεύσεις και Ομάδες Εργασίας
  γ. Συμμετέχει και συντονίζει την παρουσία της Ελλάδας στη Στρατηγική Επιτροπή για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο.
  παρακολουθεί την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου Σένγκεν από την Ελλάδα και αποτελεί σύνδεσμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα αξιολόγησης Σένγκεν κατ’ εφαρμογή του Καν. ΕΕ 1053/2013.
  δ. επιβλέπει τον τρόπο που εφαρμόζουν οι Προξενικές Αρχές τον «Κώδικα Θεωρήσεων» (Καν. ΕΕ 1155/2019) και σε συνεργασία με τη ΣΤ2 Διεύθυνση τον Κανονισμό του πληροφοριακού συστήματος χορήγησης θεωρήσεων VIS (ΕΕ 767/2008).
  ε. Εγκρίνει τη χορήγηση θεωρήσεων Σένγκεν «περιορισμένης εδαφικής ισχύος» (VTL).
  ζ. σε συνεργασία με τη ΣΤ2 Διεύθυνση παρακολουθεί το νομοθετικό έργο της ΕΕ σε θέματα θεωρήσεων και πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας
  η. σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΈΣΠΑ και τη ΣΤ2 Διεύθυνση καταρτίζει τα πολυετή χρηματοδοτικά προγράμματα του τομέα κοινής πολιτικής θεωρήσεων (Ταμείο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων)
  θ. συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία και Ανεξάρτητες Αρχές σε θέματα αξιολόγησης Σένγκεν σε όλους τους τομείς του κεκτημένου (εξωτερικά σύνορα, προστασία προσωπικών δεδομένων, επιστροφές, αστυνομική συνεργασία, SIS και θεωρήσεις). Συμμετέχει στη σύνταξη των εκτελεστικών αποφάσεων της Ε.Ε. που περιλαμβάνουν εκθέσεις αξιολόγησης, συστάσεις και επιμελείται των σχεδίων δράσης για την τακτοποίηση των συστάσεων και των αναφορών παρακολούθησης αυτών.
  ι. συλλέγει και αποστέλλει στην Ευρ. Επιτροπή τα στατιστικά στοιχεία χορήγησης θεωρήσεων Σένγκεν προκειμένου να δημοσιευθούν επίσημα, υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συνεργασία των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ,παγκοσμίως, και επικαιροποιεί τα παραρτήματα του εγχειριδίου του Κώδικα Θεωρήσεων
  κ. συντονίζει την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπαλλήλων άλλων Υπουργείων που αποσπώνται στο εξωτερικό με αντικείμενο τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου. Πραγματοποιεί εκπαιδευτικές αποστολές στο εξωτερικό με στόχο την εκπαίδευση των υπαλλήλων και την από κοινού επιτήρηση ορθής λειτουργίας του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών
  λ. παρέχει τεχνογνωσία σε θέματα θεωρήσεων εισόδου στις πολιτικές διευθύνσεις, στην Εθιμοτυπία και στην Γενική Επιθεώρηση.
  μ. Επιμελείται του περιεχομένου των ιστοσελίδων του Υπουργείου Εξωτερικών επί θεμάτων θεωρήσεων
  ν. καταγράφει, σε ετήσια βάση, τις ανάγκες των Προξενείων σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και μεριμνά σε συνεργασία με τη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ για την έγκαιρη αποστολή ενισχύσεων με αποσπασμένους υπαλλήλους «Field Workers».

  2. Εθνική μονάδα Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού ΕΤΙΑS
  Στη Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen συστήνεται Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού ΕΕ 2018/1240. Η εθνική Μονάδα ETIAS συνεργάζεται με τις υπόλοιπες εθνικές μονάδες ETIAS, καθώς και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ). Στο Γραφείο ETIAS προΐσταται υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό ή του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με πρεσβευτικό βαθμό. Το Γραφείο ETIAS δύναται να στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και με αποσπώμενους υπαλλήλους άλλων Υπουργείων, κατά τις κείμενες διατάξεις.»

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:07 | ΚΒ

  Ιδιαιτέρως προβληματική κρίνεται η απαγόρευση αποσπάσεων-μετατάξεων σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΞ αλλά και στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:26 | ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΓΑΪΤΑΝΗ

  ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α΄
  στο άρθρο 15 (Σύνδεσμοι σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες)
  προτείνεται να προστεθεί και «υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με σχετική ειδικότητα» καθώς αυτό προάγει των εμπλουτισμό των γνώσεων και την εμπειρογνωμοσύνη αλλά βοηθά ιδιαιτέρως και τα συναρμόδια υπουργεία στο έργο τους.

  στο άρθρο 20 (ΚΕ.Σ.Ε.Π.)
  προτείνεται να προστεθεί «ή Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος Α΄ή Β΄» για να υπάρχει αντιστοιχία με το «υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό»

  στο άρθρο 21 (Διπλωματική Ακαδημία)στην παρ. 4γ (Εκπαιδευτικό Συμβούλιο) προτείνεται να προστεθεί «έναν διπλωματικό υπάλληλο με πρεσβευτικό βαθμό ή έναν υπάλληλο του κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Πρεσβευτή Συμβούλου Α΄ ή Β’»

  στο άρθρο 101 (Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο)
  παρ.1ε: ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης εμπειρογνωμόνων είναι απαραίτητο να συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου
  παρ. 7 α: κατ’ αντιστοιχία με τον διπλωματικό κλάδο, το ΑΥΣ δεν θα πρέπει να γνωμοδοτεί για την προαγωγή στον βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβούλου Α΄.

 • 31 Αυγούστου 2020, 12:29 | ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  Όσον αφορά το αρ. 66 του παρόντος θα ήθελα να προσθέσω μερικές παρατηρήσεις πριν τη ψήφιση του .
  Ως μεταφράστρια από το 1998 και εντεύθεν αντιμετώπισα πάρα πολλές και ποικίλες μεταφράσεις με διάφορο και άκρως απόρρητο περιεχόμενο . Θέλω να επισημάνω ότι στην μέχρι τώρα μεταφραστική υπηρεσία υπάρχει το τμήμα των υπηρεσιακών εγγράφων τα οποία στο 90% είναι απόρρητα έως και άκρως απόρρητα και τα οποία προέρχονται από όλες τις Εισαγγελίες της Δημοκρατίας της Ελλάδας .Αυτά περιέχουν ονόματα καταδίκες και καταδικαστικές αποφάσεις . Θα ήταν καλό να διασφαλιστούν τα υπηρεσιακά έγγραφα αυτά για ευνόητους λόγους . Θα ήταν καλό να τεθούν όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα υπό την εποπτεία του ΥΠΕΞ ,όπως ισχύει μέχρι και σήμερα .
  Το μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τα υπηρεσιακά έγγραφα είναι το ότι δεν λαμβάνουμε τα χρήματα άμεσα για το έργο το οποίο παρέχουμε . Σύμφωνα με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ΑΑΔΕ , Ν.4270 2014 ( ΦΕΚ Α 143 ) και των επακόλουθων υποχρεούνται οι αρχές εντός 2 μηνών από της παράδοσης της μετάφρασης να καταβάλουν τα χρήματα.
  Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει και δεν τηρείται . Γινόμαστε αποδέκτες κακής συμπεριφοράς των αρμόδιων υπαλλήλων που έχουν αναλάβει να μας πληρώνουν . Σας αναφέρω παράδειγμα με τον Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για συγκεκριμένη μετάφραση ΦΕΚ 4568/2018 – ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ – ΤΑΞΙ- ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ , σύνολο σελίδων 90 , παραδόθηκε πριν το Πάσχα 2019 και πληρωθήκαμε τέλος του 2019 με πολύ μεγάλες φασαρίες και άσχημη συμπεριφορά του αρμοδίου υπαλλήλου . Σας ερωτώ πως θα λειτουργούν από εδώ και έπειτα οι αρμόδιοι σε όλα τα Υπουργεία όταν υπάρχουν παρόμοιοι υπάλληλοι ;
  Ένα θέμα είναι και οι Δικηγόροι οι οποίοι μεταφράζουν χωρίς να έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ; Βέβαια αυτό έπρεπε να το περιορίζει η κάθε Δημόσια αρχή ή φορέας που προτρέπει τους πολίτες ακόμα και σήμερα να απευθύνονται για μεταφράσεις στους Δικηγόρους , ενώ το Ελληνικό κράτος έχει απώλεια εσόδων .
  Ακόμα και οι πτυχιούχοι του Ιονίου Πανεπιστημίου –Μεταφραστικό τμήμα μεταφράζουν σε γλώσσες που δεν έχουν δικαίωμα .
  Πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί και το θέμα του ΦΠΑ του 24% και ειδικά στα Υπηρεσιακά έγγραφα , όταν είναι και πολυσέλιδα .
  Όσον αφορά την επαγγελματική στέγη ή συστέγαση θα ισχύει ή ο καθένας από εμάς θα κάνει την οικία του γραφείο ; Ο Νόμος 3712 /2008 προέβλεπε αποκλειστικά και μόνο επαγγελματική στέγη . Αν ισχύει η κατοικία τότε δεν αλλάζει κάτι . Θα λειτουργούμε όπως και παλιά . Άρα δεν θα εναρμονιστούμε στα Ευρωπαϊκά επίπεδα ; Επίσης ο ίδιος Νόμος προέβλεπε Σώμα Ορκωτών Μεταφραστών .

 • 31 Αυγούστου 2020, 12:47 | Αλέξανδρος ΡΑΛΛΗΣ

  Επι του προτεινόμενου Σχεδίου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

  Α.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
  =============================
  Με εισαγωγική επισήμανση ότι ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ κείμενο εκτιμάται ότι θα πρέπει να είναι αρκούντως περιεκτικός ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Υπουργείου και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής χωρίς όμως να υπεισέρχεται σε περιττές λεπτομέρειες που εκ των πραγμάτων θα τον ακυρώνουν από την επαύριον της υιοθέτησης του λόγω των διαρκών αναγκών επικαιροποίησης του.
  Τούτο επειδή, για τους γνωρίζοντες τα τεκταινόμενα, το Υπουργείο υπόκειται σε διαρκείς μεταβολές τόσο ως προς τη δομή του όσο και ως προς την ανάγκη να πρέπει να προσαρμόζεται διαρκώς στις προκλήσεις και προσκλήσεις της εποχής και ιδίως του διεθνούς περιβάλλοντος στο οποίο καλείται να δραστηριοποιείται. Δηλαδή. ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών εκτιμάται ότι θα πρέπει :

  • Να αποτελείται από α) ένα ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι σκοποί και το πλαίσιο της λειτουργίας του, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στις σχέσεις του στο εσωτερικό της χώρας, β) από επί μέρους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (κατά το πρότυπο της Σύμβασης του Σικάγου) θα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε φορά στο ΣΥΝΟΛΟ τους και θα αντικαθιστούν το προηγούμενο.
  • Να αντιμετωπίζει κατά τρόπο θεσμικό και σαφή κάθε ανάγκη, όπως εν προκειμένω η πλήρης ενσωμάτωση στο Υπουργείο των στελεχών και Υπηρεσιών που προήλθαν από άλλα Υπουργεία, αλλά και το εκάστοτε μεταβαλλόμενο περιβάλλον (δομή, στελέχωση) των Γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας.

  Β.- ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ Ειδικότερες Επισημάνσεις
  =======================================
  Β1.- Δομή της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Υπηρεσίας: Θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε χωριστό παράρτημα εάν συνεκτιμηθεί ότι οι ανάγκες μεταβολής της είναι διαρκείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάργιση την περασμένη εβδομάδα δύο Γενικών Γραμματειών και η δημιουργία μίας νέας (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού)

  Ετι περαιτέρω θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν ή ακόμη και να μην υπάρχουν υπηρεσίες που να ανήκουν απευθείας σε Γραφεία της Πολιτικής Υπηρεσίας, αλλά αυτές να υπάγονται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου (ο οποίος πρέπει να αποτελεί πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης της Πολιτικής Ηγεσίας). Τούτο προκειμένου να αποφεύγονται περιπτώσεις παραλλήλων δομών και δραστηριοτήτων και ότι τούτο συνεπάγεται σε περιόδους κρίσεων όπου τα Γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας τα οποία θα πρέπει απερίσπαστα να διοχετεύουν οδηγίες χωρίς να πρέπει να ασχολούνται με πρόσθετο φόρτο διοικητικής φύσεως

  Δομή της ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Υπηρεσίας: Κατά τρόπο ανάλογο θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε χωριστό παράρτημα ώστε να επικαιροποιείται στο σύνολο του το σχετικό παράρτημα κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη ίδρυσης, κατάργισης Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

  Β2.- Στελέχωση και Επικεφαλής Αρχών, Διευθύνσεων, Οργανικών Μονάδων.
  ====================================================================
  • ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: Με εισαγωγική επισήμανση ότι η πρώτιστη ιδιότητα όλων των στελεχών του Υπουργείου είναι εκείνη του Δημόσιου Υπαλλήλου κρίνεται σκόπιμο όπως στον Νέο Οργανισμό το σύνολο των υπαλλήλων να έχουν έναν από τους Βαθμούς του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα και μόνο, όπως εξάλλου τούτο ισχύει για το σύνολο των υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών των περισσοτέρων κρατών του κόσμου. Εξάλλου κάτι ανάλογο ίσχυε στο Υπουργείο επί δεκαετίες όταν στην δεκαετία του 1960 κάτι τρόπο ατεκμηρίωτο μεταφέρθηκαν οι Βαθμοί της Σύμβασης της Βιέννης στο Εσωτερικό της χώρας.

  Κατά την τοποθέτηση τους στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα τους προσδίδει έναν από τους Βαθμούς της Σύμβασης της Βιέννης και με αντιστοιχία στις αντίστοιχες προς πλήρωση θέσεις.

  Οι υπάλληλοι του Υπουργείου θα ανήκουν σε Κλάδους, όπως εξάλλου και σήμερα, και ότι τούτο συνεπάγεται για τα επί μέρους πρόσθετα κριτήρια εισαγωγής τους.
  Εξάλλου θα πρέπει να είναι σαφής η υπηρεσιακή κατάσταση και όσων κρίνει σκόπιμο η Πολιτική Ηγεσία ότι θα πρέπει να στηρίζουν το Υπουργείο μετά ή άνευ αποδοχών όπως (π.χ Ειδικοί Σύμβουλοι, παροχή Υπηρεσιών από Καθηγητές και Επιστήμονες κλπ)

  • Επικεφαλής Αρχών Ε.Υ ή Διευθύνσεων/Οργανικών Μονάδων Κ.Υ: Στο αντίστοιχο Παράρτημα του Οργανισμού θα πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή ότι στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας ο Προϊστάμενος προέρχεται από τον Διπλωματικό Κλάδο, ενώ για τις Διευθύνσεις και Οργανικές Μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας να αναφέρονται οι Διευθύνσεις στις οποίες οι
  Προϊστάμενοι θα μπορούν να προέρχονται και από συγκεκριμένους Κλάδους (π.χ στις Διευθύνσεις διμερών Οικονομικών Σχέσεων από τον κλάδο των ΟΕΥ, Δημόσιας Διπλωματίας κλπ)

  Ολοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι που τοποθετούνται στις Αρχές της Ε.Υ ή την Κεντρική Υπηρεσία θα κατατάσσονται και θα αναφέρονται ιεραρχικά σύμφωνα με το βαθμό και την αρχαιότητα τους του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα

  Γ.- Αναφορές σε Δομές και Φορείς σε τρίτα κράτη
  ===================================================
  Δεν θα πρέπει να διαφεύγει ότι τα Σωματεία στο Εξωτερικό διέπονται από την έννομη τάξη των τρίτων χωρών και όχι από την ελληνική έννομη τάξη, και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να υπάρχουν αναφορές σε ένα νόμο του κράτους όπως ο Οργανισμός του Υπουργείου για » εποπτεία και έλεγχος των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σωματείων στο εξωτερικό, όπως ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών»

  Δ.- ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
  ========================
  Με κάθε σεβασμό στην καλοπροαίρετη προσπάθεια που κατέβαλαν όσοι επιμελήθηκαν το σχέδιο του προτεινόμενο Οργανισμού, εκτιμώ ότι το σχέδιο αυτό ΔΕΝ εξυπηρετεί ούτε τις ανάγκες της Υπηρεσίας αλλά ούτε και της Πολιτικής Ηγεσίας και προς το σκοπό αυτό θα ήταν σκόπιμο:

  Η ταχεία και σε σύντομο χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) εβδομάδων αναδιατύπωση του Σχεδίου του Οργανισμού σε:
  Α.- ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (που να περιλαμβάνει τους Σκοπούς και τις Αρχές του ΥΠΕΞ)
  Β.- Εως 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε φορά στο σύνολο τους)

  Ετσι το ΥΠΕΞ θα αποκτήσει ένα σύγχρονο Οργανισμό που θα διέπεται από ελαστικότητα και ευελιξία ενώ παράλληλα θα είναι σαφής σε ότι αφορά τις σχέσεις του με τις δομές του κράτους (σχέσεις με άλλα Υπουργεία, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά κλπ)

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020

  Αλέξανδρος Ράλλης
  Πληρεξούσιος Υπουργός ε.τ

 • 31 Αυγούστου 2020, 12:03 | Κατερίνα & Χαρούλα Σκούρτη

  Η περιγραφή της Δ/νσης Β2 είναι ιδιαιτέρως προβληματική: Η διάρθρωση των Τμημάτων είναι σοβαρά ανισοβαρής ενώ και η απεικόνιση των αντικειμένων παρουσιάζει ταυτόχρονα ελλείψεις και επικαλύψεις. Επιπλέον στην αρχική παρουσίαση της Δ/νσης (παράγραφος 1): α) αναφέρονται αντικείμενα τα οποία εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Τμήματος που προβλέπεται να επιστρέψει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ β) δεν έχει καταγραφεί η αρμοδιότητα της συμμετοχής του Δ/ντή της Β2 με την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου – Τακτικών Μελών (TPC-Full Members).

  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να αντικατασταθεί ολόκληρο το άρθρο 77 ως ακολούθως.

  Άρθρο 77

  Β2 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής

  1.Η Β2 Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου και Πολυμερών Οικονομικών Θεσμών είναι αρμόδια για:

  α) Τη χάραξη πολιτικής και τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την ΕΕ (ΣΛΕΕ).

  β) Την υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, του ΠΟΕ, του ΟΟΣΑ και λοιπών διεθνών οικονομικών θεσμών όπου εκπροσωπείται η Ελλάδα, για θέματα διεθνούς εμπορίου αγαθών, υπηρεσιών, επενδύσεων, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένης της προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων, δημοσίων προμηθειών, διευκόλυνσης εμπορίου και γενικότερα οιουδήποτε θέματος άπτεται του διεθνούς εμπορίου.

  γ) Τη συμμετοχή του Διευθυντή της Β2 με την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου – Τακτικών Μελών (TPC-Full Members).

  δ) Τη μέριμνα για την προώθηση προς νομοθετική κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων των σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται από τη χώρα, στο πλαίσιο των διεθνών και περιφερειακών οικονομικών θεσμών συνεργασίας.

  ε) Την παρακολούθηση των εργασιών διεθνών και περιφερειακών οικονομικών θεσμών συνεργασίας και τη μέριμνα για την καταβολή των απαιτούμενων συνεισφορών.

  2.Η Β2 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:

  Α) Τμήμα Ι Εμπορικής Πολιτικής στον τομέα Αγαθών

  Το Τμήμα Ι είναι αρμόδιο για:

  α) Τη διαμόρφωση των θέσεων της χώρας σε θέματα Κοινής Εμπορικής Πολιτικής με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα του εμπορίου αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στον τομέα του εμπορίου και των γεωγραφικών ενδείξεων, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, τη Β1 Διεύθυνση, τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τρίτων χωρών, τα αρμόδια Υπουργεία, φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

  β) Την προετοιμασία και την υποστήριξη της συμμετοχής της ηγεσίας του Υπουργείου στις εργασίες του Συμβουλίου «Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου» (FAC-Trade) της ΕΕ.

  γ) Τη προετοιμασία της συμμετοχής του Διευθυντή της Β2 στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου – Τακτικών Μελών (TPC-Full Members).

  δ) Την εκπροσώπηση της χώρας μέσω της παρακολούθησης των εργασιών της Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής (Trade Policy Committee) στις συνθέσεις: Επιτροπή Αναπληρωτών (TPC–Deputies) και Επιτροπή Χάλυβα, Κλωστοϋφαντουργίας και άλλων Βιομηχανικών Κλάδων (TPC-STIS).

  ε) Την εκπροσώπηση της χώρας μέσω της παρακολούθησης των εργασιών Επιτροπών και Ομάδων του Συμβουλίου και της Επιτροπής ΕΕ, όπως ενδεικτικά, η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόσβαση στην Αγορά (MAAC), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση ΣΕΣ (FTA Implementation Expert Group), το Δίκτυο Οικονομολόγων Εμπορίου (Trade Economic Network), οι Επιτροπές διαπραγματεύσεων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, η Επιτροπή για την άρση των εμποδίων στο Εμπόριο (Κανονισμός 3286/1994), η Ομάδα Εργασίας για τα Βασικά Προϊόντα (PROBA), η Ομάδα Εργασίας για τον Ανταγωνισμό, η Ομάδα Εργασίας για την Τελωνειακή Ένωση (CUG), οι Ομάδες για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (Generalised Scheme of Preferences), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα πνευματικά δικαιώματα στο εμπόριο (TRIPS), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (TSD).

  στ) Την παρακολούθηση θεμάτων προστασίας των ελληνικών σημάτων, των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων στο εξωτερικό και το συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς καθώς και την παροχή συνδρομής στα συναρμόδια Υπουργεία και το συντονισμό με τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. για την παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων προώθησης προϊόντων στο πλαίσιο Ενοριακών Προγραμμάτων προώθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτες χώρες.

  ζ) Το συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για την άρση μέτρων εμπορικής άμυνας που θεσπίζουν τρίτες χώρες.

  η) Την παρακολούθηση των συναφών με το αντικείμενο του Τμήματος, εργασιών και διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO/ΠΟΕ), καθώς και της Επιτροπής Εμπορίου ΟΟΣΑ.

  Β) Τμήμα ΙΙ Εμπορικής Πολιτικής στον Τομέα των Υπηρεσιών και Επενδύσεων

  Το Τμήμα ΙΙ είναι αρμόδιο για:

  α) Τη διαμόρφωση των θέσεων της χώρας σε θέματα Κοινής Εμπορικής Πολιτικής με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, τη Β1 Διεύθυνση, τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τρίτων χωρών, τα αρμόδια Υπουργεία, φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

  β) Τη συμμετοχή, εκπροσώπηση, παρακολούθηση, εποπτεία και το συντονισμό σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Κοινή Εμπορική Πολιτική στον τομέα των υπηρεσιών και επενδύσεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, όπως η Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής Υπηρεσιών & Επενδύσεων (Trade Policy Committee S&I) και οι αρμόδιες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η Επιτροπή για τις επενδυτικές συμφωνίες (Committee on Investment Agreements), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το επενδυτικό περιβάλλον εντός ΕΕ (intra EU investment environment) κ.λπ.

  γ) Την παρακολούθηση των εργασιών και τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO/ ΠΟΕ) καθώς και των πολυμερών και πλειονομερών συμφωνιών και πρωτοβουλιών του, στους τομείς του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών και επενδύσεων.

  δ) Την παρακολούθηση της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ (τομέας υπηρεσιών) και της Επιτροπής Επενδύσεων του ΟΟΣΑ.

  ε) Την παρακολούθηση κανόνων επενδύσεων στον ΠΟΕ και σε άλλους διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας, καθώς και η σχετική προετοιμασία των ελληνικών θέσεων.

  στ) Την παρακολούθηση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL).

  ζ) Την εφαρμογή του Κανονισμού 2019/452 για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς και για τη διαμόρφωση και υλοποίηση εθνικού πλαισίου.

  η) Την ευθύνη της διαπραγμάτευσης διμερών Συμφωνιών Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων σε συνεργασία με τη ΕΝΥ του Υπουργείου.

  Γ) Τμήμα ΙΙΙ Μέτρων Εμπορικής Άμυνας και Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών και Αδειοδοτήσεων.

  Το Τμήμα ΙΙΙ είναι αρμόδιο για:

  α) Την εκπροσώπηση της χώρας μέσω της παρακολούθησης των εργασιών της Ομάδας Εργασίας Εμπορικών Θεμάτων (WTPQ), της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αντιντάμπινγκ και Αντεπιδoτήσεων (Trade Defence instrument Committee-ΤDIC), της Επιτροπής Μέτρων Διασφάλισης, της Επιτροπής Αγαθών Διττής Χρήσης (Dual Use), του Διακανονισμμού Wassenaar, καθώς και άτυπες τεχνικές συναντήσεις για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων συμφωνιών με τρίτες χώρες, και λοιπές ad hoc ομάδες συναφείς με τα αντικείμενα του Τμήματος.

  β) Τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αδειών (Επιτροπή SIGL) και την έκδοση αδειών εισαγωγής, όταν απαιτείται.

  γ) Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 2002/2368 του Συμβουλίου στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών όσον αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης Κίμπερλυ (Kimberley) για τη νόμιμη εισαγωγή ή εξαγωγή τους και η συμμετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή.

  δ) Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 του ΕΚ και του Συμβουλίου για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, καθώς και τη συμμετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Conflict Minerals Expert Group).

  ε) Τη χορήγηση αδειών διακίνησης ελεγχόμενων ειδών (διττής χρήσης και ειδών συνδεόμενων με την άμυνα, κυνηγετικών, εκρηκτικών εμπορικής χρήσης), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2168/1993, καθώς και τη διεξαγωγή των απαραίτητων ενδιάμεσων ενεργειών με τα συναρμόδια Υπουργεία.

  ζ) Τη χορήγηση αδειών εισόδου στη χώρα και θέσεων σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα όπλων και πάσης μορφής πολεμικού υλικού, όπως περιγράφεται στον ν. 2168/1993.

  η) Τη χορήγηση Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής και Πιστοποιητικών Παράδοσης για ελεγχόμενα είδη, όταν αυτό ζητείται από τις αρχές του κράτους εισόδου των αγαθών.

  θ) Τη χορήγηση αδειών πραγματοποίησης μεσιτικών εργασιών σχετικών με τη διακίνηση ελεγχόμενων ειδών διττής χρήσης και των προβλεπόμενων του ν. 2168/1993.

  ι) Την τήρηση μητρώου Διαμεσολαβητών – Μεσιτών, όπως προβλέπεται στο ν. 2168/1993.

  κ) Τη χορήγηση έγκρισης αδειών εξαγωγής χημικών προϊόντων και τοξικών αποβλήτων.

  Δ) Τμήμα IV Πολυμερών Οικονομικών Θεσμών

  Το Τμήμα ΙV είναι αρμόδιο για:

  α) Την παρακολούθηση των εργασιών διεθνών και περιφερειακών οικονομικών θεσμών συνεργασίας, όπως ενδεικτικά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου σε συνεργασία με την Β1 Διεύθυνση και το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC).

  β) Την παρακολούθηση και άλλων θεσμών και Οργανισμών συνεργασίας προς όφελος της συνολικής συνοχής της εξωτερικής δράσης της Χώρας, όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων (BIE), η Παγκόσμια Τράπεζα (WBG), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), o Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCΟ).

  γ) Τη μέριμνα για την καταβολή συνεισφορών και κάθε άλλης μορφής χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πλην των εισφορών προς τον ΟΟΣΑ που καταβάλλονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία.

 • Άρθρο 18
  Παραγραφός 2(γ) Προτείνεται η διαγραφή του τμήματος “τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών” και μετατροπή της σε “Την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας”

  Η ασφάλεια και η αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων και της ΣΤ2 Δ/νσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Η προσθήκη τού εν λόγω υπηρεσιακού στόχου στις αρμοδιότητες της Γενικής Επιθεώρησης – ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευρύς, πολύπλοκος και εξειδικευμένος – θα σημάνει τη μετατροπή της Γενικής Επιθεώρησης και σε Δ/νση Πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν δύο αρμόδιες Δ/νσεις για το ίδιο αντικείμενο.

  Προτείνεται η αλλαγή του εν λόγω παραγράφου-υπηρεσιακού στόχου σε “Την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας”

  (ιγ) Ομοίως με προηγούμενο σχόλιο για την παράγραφο 2(γ), ο “… έλεγχο(ς) της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών καθώς και την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με την συνδρομή υπαλλήλου του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής. ” αποτελούν αντικείμενο της ΣΤ2 Δ/νσης όσο αφορά την Κεντρική Υπηρεσία.

  Προτείνεται η προσθήκη της φράσης στο τέλος της πρώτης πρότασης: “…. στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας, όπως αυτές καθορίζονται από τη ΣΤ2 Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.”
  Οπότε θα μετατραπεί σε “…. τον έλεγχο της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών καθώς και την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας, όπως αυτές καθορίζονται από τη ΣΤ2 Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με την συνδρομή υπαλλήλου του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής.”

  Με την αλλαγή αυτή αποφεύγεται η ύπαρξη δύο Δ/νσεων με το ίδιο αντικείμενο στην Κεντρική Υπηρεσία. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο ρόλος της Γενικής Επιθεώρησης κατά τους ελέγχους στο εξωτερικό, ενώ ορίζεται ότι το πλαίσιο διεξαγωγής των ελέγχων στηρίζεται στις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου.

  Άρθρο 21 Διπλωματική Ακαδημία

  Το σύνολο των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής υπηρετεί για πολλά έτη στο εξωτερικό. Κρίνεται χρήσιμη και παραγωγική η καθιέρωση εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους νεο-εισερχόμενους συναδέλφους του Κλάδου σε θέματα διπλωματικής υπηρεσίας, τρόπου λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών και νομικών θεμάτων για ένα κατ΄ ελάχιστο διάστημα 3 μηνών.

  Ως εκ τούτου προτείνεται η προσθήκη στην Παράγραφο 2 του Άρθρου 21: “ Την εκπαίδευση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, των νεο-προσλαμβανόμενων υπαλλήλων του Κλάδου Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την ενημέρωση τους στα θέματα της διπλωματικής υπηρεσίας και συμπλήρωση των γνώσεων τους, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στο εύρος των ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν κατά των υπηρεσία τους στο εξωτερικό”

  Άρθρο 59

  Εισαγωγή των κάτωθι σημείων

  Παρ. 1. Εισαγωγή του: “Η ΣΤ2 εισηγείται αρμοδίως την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής.

  Παρ. 2. Η ΣΤ2 είναι αρμόδια για:

  “ Τη διασύνδεση με τα πολιτικής και προξενικής φύσεως, ευρωπαϊκά, νατοϊκά και διεθνή πληροφοριακά συστήματα, διαβαθμισμένων ή μη”

  Παρ. 5. Τμήμα Ι

  αλλαγή του σημείου β σε: “β. Η ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), τη μελέτη και εφαρμογή απλοποίησης διαδικασιών κατά τη διεκπεραίωση εισερχόμενης και εξερχόμενης πληροφορίας/εγγράφων και εισαγωγή καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων αξιοποίησης/συσχετισμού της πληροφορίας.”

  ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και να είναι συμβατό με τις μελλοντικές ανάγκες.

  Άρθρο 67 : Κρυπτογραφική Υπηρεσία.

  β. προσθήκη του “σε συνεργασία με το Κέντρο Επικοινωνιών της ΣΤ2 Δ/νσεως” για να αντικατοπτρίζει την πραγματική ροή εργασίας. Συνεπώς το Άρθρο προτείνεται να μετατραπεί σε “α. Η διακίνηση των εισερχομένων και εξερχομένων τηλεγραφημάτων και εγγράφων, ανεξάρτητα από βαθμό ασφαλείας, όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου σε συνεργασία με το Κέντρο Επικοινωνιών της ΣΤ2 Δ.νσεως ”

  Άρθρο 103 Υπηρεσιακό Συμβούλιο

  Μία από τις βασικότερες κατηγορίες συλλογικών οργάνων, ως συνταγματικά κατοχυρωμένη, είναι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Η σύσταση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων έχει επιταθεί πρωτίστως από την ανάγκη εφαρμογής της δημοκρατικής αρχής κατά τη διαδικασία λήψης των διοικητικών αποφάσεων, αρχή που επιτάσσει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή των διοικουμένων στη διαδικασία διαμόρφωσης του περιεχομένου των διοικητικών πράξεων που τους αφορούν άμεσα ή επηρεάζουν έμμεσα τα συμφέροντα τους. Αυτή η συμμετοχή προσφέρει τη δυνατότητα οι διοικούμενοι να αποδέχονται με μεγαλύτερη ευκολία τις διοικητικές αποφάσεις, ειδικότερα όταν αυτές αποβλέποντας στο δημόσιο συμφέρον είναι αντίθετες προς τα στενά συμφέροντα τους. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή υποβοηθά και στην νομιμοποίηση της διοικητικής δράσης από τους τελικούς αποδέκτες της. Σε ολόκληρο το Δημόσιο Τομέα, αλλά ακόμα και στα Σώματα Ασφαλείας, στα πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων (βλ. άρθρο 159 παρ.6 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ).

  Για τους ανωτέρω λόγους αλλά και στο πλαίσιο ισονομίας με τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι, με δικαίωμα ψήφου, του Κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος για ζήτημα του οποίου αυτό επιλαμβάνεται, ανεξαρτήτως βαθμού.

  Άρθρο 104 Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

  Μία από τις βασικότερες κατηγορίες συλλογικών οργάνων, ως συνταγματικά κατοχυρωμένη, είναι τα Πειθαρχικά Υπηρεσιακά Συμβούλια. Η σύσταση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων έχει επιταθεί πρωτίστως από την ανάγκη εφαρμογής της δημοκρατικής αρχής κατά τη διαδικασία λήψης των πειθαρχικών αποφάσεων, αρχή που επιτάσσει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή των διοικουμένων.

  Επομένως, όπως εφαρμόζεται και στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα (βλ. άρθρο 146Β παρ.2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ) θα πρέπει να συμμετέχουν στο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι, με δικαίωμα ψήφου, του Κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος για ζήτημα του οποίου αυτό επιλαμβάνεται, ανεξαρτήτως βαθμού.

  Άρθρο 105 Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, που περιγράψαμε στις παρατηρήσεις μας στα Άρθρα 103 και 104, θα πρέπει να συμμετέχουν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο τουλάχιστον δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι, με δικαίωμα ψήφου, του Κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος για ζήτημα του οποίου αυτό επιλαμβάνεται, ή δύο εκπρόσωποι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
  Η πρόταση μας είναι σύμφωνη με ότι εφαρμόζεται στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα (βλ. άρθρο 146Α παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ).

  Άρθρο 209 Παράγραφος 3.

  Τροποποίησή της σε: “3.. Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία.”

  Η προσθήκη του: “κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία.”

  κρίνεται απαραίτητη τόσο για την αποφυγή καταχρηστικής χρήσης αυξομειώσεων των οργανικών θέσεων, όσο και γιατί προβλέπεται και σε άλλους κλάδους

  Στο ίδιο άρθρο προσθήκη μία επιπλέον παραγράφου:

  4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό έχουν τη διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους, και ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν.

  Αποτελεί πάγιο αίτημα των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, η προστασία όσων υπηρετούν σε Αρχές στο εξωτερικό με το ανωτέρω καθεστώς, λόγω της φύσεως των καθηκόντων τους. Ο εν λόγω υπάλληλος διαθέτει πρόσβαση στο σύνολο της διαβαθμισμένης πληροφορίας της Αρχής όπου υπηρετεί, στα συστήματα κρυπτογράφησής της, καθώς και στο σύνολο των πληροφοριακών της συστημάτων .

  Η προστασία που θα του παρέχει η διπλωματική ιδιότητα θα συμβάλει στην απρόσκοπτη εργασία του, πρακτική που ακολουθούν, απ’ όσο γνωρίζουμε, πολλές άλλες χώρες για τους υπάλληλους στα διαβαθμισμένα συστήματα πληροφορικής.

  Άρθρο 214 Μεταθέσεις

  Αναφορικά με τις μεταθέσεις και το άρθρο 214 ο Σύλλογος μας εκφράζει την αντίθεση του στην μείωση του μέγιστου χρόνου παραμονής σε μια Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας (από 6 μειώνεται στα 5 χρόνια). Η συγκεκριμένη αλλαγή προκαλεί συχνότερες μετακινήσεις των υπαλλήλων με αντίστοιχη αύξηση του λειτουργικού κόστους του Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και των υπαλλήλων, χωρίς μάλιστα να τεκμαίρεται κάποιο επιχειρησιακό όφελος για το ΥΠΕΞ. Αναφερόμαστε στο αυξημένο κόστος μεταφοράς των οικοσκευών, το οποίο δεν καλύπτεται πλέον από την αποζημίωση που προβλέπεται αλλά επιβαρύνει σε μεγάλο ποσοστό τον υπάλληλο. Επίσης, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το μεγάλο κόστος αρχικής εγκατάστασης που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι οι υπάλληλοι, ιδιαίτερα εκείνοι που τοποθετούνται σε χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης.

  Πολύ σημαντική πτυχή του θέματος είναι η επιβάρυνση που θα δημιουργηθεί, λόγω των συχνών μετακινήσεων, στην ακαδημαϊκή και ψυχολογική κατάσταση των τέκνων των υπαλλήλων, τα οποία θα κληθούν να αλλάζουν συχνότερα σχολικό περιβάλλον με ότι αυτό συνεπάγεται. Ο βασικότερος λόγος που είχε επιλεχθεί η εξαετία ως ανώτατο όριο παραμονής σε μία Αρχή ήταν η δυνατότητα ολοκλήρωσης των τάξεων της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον ψυχισμό των παιδιών. Μια άλλη πτυχή του συγκεκριμένου θέματος είναι και η δυνατότητα που παρείχε η Ελληνική Πολιτεία στα τέκνα υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, να εισάγονται σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ευνοϊκότερες εξετάσεις, αναγνωρίζοντας την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα παιδιά από τις μετακινήσεις των γονέων τους. Αν εφαρμοσθεί το άρθρο 214 πολλά παιδιά υπαλλήλων που βρίσκονται αυτή την στιγμή στο εξωτερικό δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικές εξετάσεις. Για όλους τους ανωτέρω οικονομικούς αλλά κυρίως ανθρωπιστικούς λόγους θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει το καθεστώς μεταθέσεων όπως προβλέπεται από το άρθρο 139 του υπάρχοντος Οργανισμού.

  Στην περίπτωση που παραμείνει η διάταξη ως έχει στο παρόν Σχέδιο Νόμου, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να υπάρξει μια μεταβατική διάταξη για τους υπαλλήλους που υπηρετούν αυτή την στιγμή σε Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας και έχουν προγραμματίσει την ζωή τους, γνωρίζοντας ότι θα παραμείνουν στην ΑΕΥ για 6 χρόνια.

  Μεταβατική διάταξη

  “5. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των άρθρων 123,131,139 του ν. 3566/2007 (Α΄117), μπορούν να παραμείνουν στην Αρχή που υπηρετούν για το προβλεπόμενο από τα ανωτέρω άρθρα χρονικό διάστημα.”

  Άρθρο 236 Έξοδα μετακίνησης (Δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής)

  Το μαθηματικό μοντέλο κάλυψης των δαπανών μεταφοράς οικοσκευής κρίνεται ιδιαίτερα προβληματικό, δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα και θα έχει ως αποτέλεσμα το κόστος μεταφοράς της οικοσκευής να επιβαρύνει σε μεγάλο ποσοστό τον υπάλληλο. Δηλαδή για άλλη μια φορά (όπως συμβαίνει με το επίδομα κατοικίας και το επίδομα τέκνων) το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρει την υποχρέωση μεταφοράς της οικοσκευής ενός υπαλλήλου που μετατίθεται σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας στον ίδιο τον υπάλληλο, δίνοντας του μια περιορισμένη αποζημίωση που δεν καλύπτει το σύνολο της δαπάνης.

  Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της διαφάνειας και της προστασίας του δημοσίου χρήματος θα πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών να προκηρύσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ. κάθε 5 έτη) ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή μεταφοράς ανά κυβικό για κάθε χώρα και πόλη προορισμού και θα μεταφέρει τις οικοσκευές των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ. Η εταιρεία ή κοινοπραξία εταιρειών που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να πληροί διεθνείς προδιαγραφές (μέλος σε FAIM, FIDI) προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτόν. Ο μειοδότης θα μπορούσε να μεριμνήσει για την εύρεση της φθηνότερης ασφαλιστικής εταιρείας η οποία θα ασφαλίσει την οικοσκευή, σύμφωνα με την αξία της. Αυτός ο τρόπος θα αναδείξει τις πραγματικές τιμές της αγοράς και δεν θα επιτρέψει αυθαίρετους υπολογισμούς επί θεωρητικών, μη ρεαλιστικών, μοντέλων.

 • 31 Αυγούστου 2020, 11:03 | ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΧΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ .

  Όσον αφορά το αρ. 66 του παρόντος θα ήθελα να προσθέσω μερικές παρατηρήσεις πριν τη ψήφιση του .
  Ως μεταφράστρια από το 1998 και εντεύθεν αντιμετώπισα πάρα πολλές και ποικίλες μεταφράσεις με διάφορο και άκρως απόρρητο περιεχόμενο . Θέλω να επισημάνω ότι στην μέχρι τώρα μεταφραστική υπηρεσία υπάρχει το τμήμα των υπηρεσιακών εγγράφων τα οποία στο 90% είναι απόρρητα έως και άκρως απόρρητα και τα οποία προέρχονται από όλες τις Εισαγγελίες της Δημοκρατίας της Ελλάδας .Αυτά περιέχουν ονόματα καταδίκες και καταδικαστικές αποφάσεις . Θα ήταν καλό να διασφαλιστούν τα υπηρεσιακά έγγραφα αυτά για ευνόητους λόγους . Θα ήταν καλό να τεθούν όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα υπό την εποπτεία του ΥΠΕΞ ,όπως ισχύει μέχρι και σήμερα .
  Το μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τα υπηρεσιακά έγγραφα είναι το ότι δεν λαμβάνουμε τα χρήματα άμεσα για το έργο το οποίο παρέχουμε . Σύμφωνα με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ΑΑΔΕ , Ν.4270 2014 ( ΦΕΚ Α 143 ) και των επακόλουθων υποχρεούνται οι αρχές εντός 2 μηνών από της παράδοσης της μετάφρασης να καταβάλουν τα χρήματα.
  Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει και δεν τηρείται . Γινόμαστε αποδέκτες κακής συμπεριφοράς των αρμόδιων υπαλλήλων που έχουν αναλάβει να μας πληρώνουν . Σας αναφέρω παράδειγμα με τον Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για συγκεκριμένη μετάφραση ΦΕΚ 4568/2018 – ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ – ΤΑΞΙ- ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ , σύνολο σελίδων 90 , παραδόθηκε πριν το Πάσχα 2019 και πληρωθήκαμε τέλος του 2019 με πολύ μεγάλες φασαρίες και άσχημη συμπεριφορά του αρμοδίου υπαλλήλου . Σας ερωτώ πως θα λειτουργούν από εδώ και έπειτα οι αρμόδιοι σε όλα τα Υπουργεία όταν υπάρχουν παρόμοιοι υπάλληλοι ;
  Ένα θέμα είναι και οι Δικηγόροι οι οποίοι μεταφράζουν χωρίς να έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ; Βέβαια αυτό έπρεπε να το περιορίζει η κάθε Δημόσια αρχή ή φορέας που προτρέπει τους πολίτες ακόμα και σήμερα να απευθύνονται για μεταφράσεις στους Δικηγόρους , ενώ το Ελληνικό κράτος έχει απώλεια εσόδων .
  Ακόμα και οι πτυχιούχοι του Ιονίου Πανεπιστημίου –Μεταφραστικό τμήμα μεταφράζουν σε γλώσσες που δεν έχουν δικαίωμα .
  Πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί και το θέμα του ΦΠΑ του 24% και ειδικά στα Υπηρεσιακά έγγραφα , όταν είναι και πολυσέλιδα .
  Όσον αφορά την επαγγελματική στέγη ή συστέγαση θα ισχύει ή ο καθένας από εμάς θα κάνει την οικία του γραφείο ; Ο Νόμος 3712 /2008 προέβλεπε αποκλειστικά και μόνο επαγγελματική στέγη . Αν ισχύει η κατοικία τότε δεν αλλάζει κάτι . Θα λειτουργούμε όπως και παλιά . Άρα δεν θα εναρμονιστούμε στα Ευρωπαϊκά επίπεδα ; Επίσης ο ίδιος Νόμος προέβλεπε Σώμα Ορκωτών Μεταφραστών .

 • 31 Αυγούστου 2020, 11:52 | Greek Community of Melbourne and Victoria

  Μελβούρνη, 31/08/2020
   
  Κον Νίκο Δένδια
  Υπουργό Εξωτερικών
   
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
   
  Με αφορμή την πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών» και συγκεκριμένα την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να συγχωνεύσει τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’) επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τη συλλογική θέση των τριών μεγαλυτέρων Κοινοτήτων της Αυστραλίας .
   
  Η αυτόνομη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, μέσα από το μετρήσιμο και εθνικά σημαντικό της έργο σε κάθε γωνιά του Ομογενειακού Ελληνισμού, από την ίδρυσή της το 1983, είναι η πλέον αναγνωρίσιμη υπηρεσία της ελληνικής πολιτείας στην ελληνική διασπορά. Δεκάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα της διασποράς, μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, αλλά και φοιτητές και φοιτήτριες των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, ανάμεσά τους και αμέτρητα Ελληνόπουλα της Αυστραλίας, γνώρισαν για πρώτη φορά την Ελλάδα και σφυρηλάτησαν σχέσεις ζωής μαζί της αλλά και μεταξύ τους, μέσα από τα προγράμματα εκπαιδευτικής φιλοξενίας της ΓΓΑΕ.
  Αμέτρητα σχολεία, ΑΕΙ και ομογενειακοί φορείς ανά τον κόσμο,συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας , υποστηρίχτηκαν οικονομικά, επικοινωνιακά, και πολιτιστικά από τη ΓΓΑΕ, ή είχαν τη βοήθειά της, ως διαμεσολαβήτρια και συντονίστρια υπηρεσία του ελληνικού κράτους, στην προσπάθειά τους να επιλύσουν διάφορα ζητήματα που άπτονταν των αρμοδιοτήτων άλλων υπουργείων και άλλων υπηρεσιών της Ελλάδας.
  Η σχέση δεκαετιών της ΓΓΑΕ και του στελεχειακού της δυναμικού με τις Ελληνικές Ομογένειες του κόσμου, μέσα από την έως τώρα αυτονομία της Γραμματείας, είναι αδιαμεσολάβητη, ουσιαστική, παραγωγική, αποτελεσματική και έχει προσφέρει πολλαπλά εθνικά οφέλη τόσο για την Ελλάδα όσο και τον Ελληνισμό της Διασποράς.
  Για αυτούς τους λόγους, σας καλούμε να διασφαλίσετε την αυτονομία
  της ΓΓΑΕ στα πλαίσια της νέας οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών.
  Θεωρούμε επίσης, ότι ο διάλογος με ομογενειακές οργανώσεις, ζητώντας και τις δικές τους απόψεις, θα ήταν άκρως ωφέλιμος για οποιαδήποτε θέματα τα οποία τις αφορούν άμεσα,συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του ζητήματος αυτού.
  Μέσα από μια συλλογική διαβούλευση, μπορούμε να διερευνήσουμε τρόπους αναβάθμισης της ΓΓΑΕ, με την πιθανότητα στελέχωσής της και με νέους εργαζόμενους που θα μπορούσαν να προέρχονται από τα σπλάχνα του Ελληνισμού του εξωτερικού.
  Από τις έως τώρα επαφές που έχουμε και εμείς οι ίδιοι με άλλους ομογενειακούς φορείς της Αυστραλίας, αλλά και άλλες χώρες του Οικουμενικού Ελληνισμού, είμαστε πεπεισμένοι πως αυτή μας η έκκληση, όπως την αιτιολογούμε, εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία του Ομογενειακού Ελληνισμού.
   
  Καθώς η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις προτεινόμενες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις εκπνέει στις 31 Αυγούστου 2020 εκφράζουμε την επιθυμία μας για παράταση της προθεσμίας,συγκεκριμένα για τις διατάξεις του σχεδίου, Κεφάλαιο Ε’,  που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό, τη ΓΓΑΕ , τη συγκρότηση και το ρόλο του ΣΑΕ, συμπεριλάβουμένου και του άρθρου 253 που αναφέρεται στη σύνθεση του ΣΑΕ ,ώστε να δοθεί η ευκαιρία και ο απαιτούμενος χρόνος για ουσιαστική και χρονικά επαρκή διαβούλευση με συμμετοχή όλων των ομογενειακών οργανισμών ανά τον κόσμο. Επίσης ζητάμε προσωπική συνάντηση με τον Γραμματέα της ΓΓΑΕ για να συζητήσουμε τις προτάσεις μας και να ανταλλάξουμε απόψεις.
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε να λάβετε υπόψη αυτήν μας την έκκληση.
   
   
  Μετά τιμής,
  Βασίλης Παπαστεργιάδης
  Πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κονότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας
   
  Χάρης Δανάλης
  Πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κονότητας Νέας Νότιας Ουαλίας
   
  Βασίλης Γκόνης
  Πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κονότητας Νότιας Αυστραλίας

 • 31 Αυγούστου 2020, 10:52 | Iωάννα Ζαχαράκη, Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης

  Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτόδιοίκησης Ευρώπης δεν συμφωνεί μέ το άρθρο 85. Δυστυχώς έχει όμως ήδη υλοποιηθεί η συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, αποδυναμώνοντας έτσι την ισχύ και το κύρος της ΓΓΑΕ.
  Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης βλέπει αυτό το βήμα της Ελληνικής Κυβέρνησης ως υποβάθμιση, αφού η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) αποτελεί πλέον μόνο μία απλή διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Το Δίκτυο κάλεσε με επιστολή διαμαρτυρίας την Κυβέρνηση να ακυρώσει το προσχέδιο του νέου οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που σύμφωνα με αυτό προβλέπεται η συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων. Μας λυπεί το γεγονός, ότι οι προτάσεις μας ως Φορείς των Αποδήμων δεν εισακούγονται.
  Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία αποτελή ένα βήμα απομάκρυνσης της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στις διεκδικήσεις του Απόδημου Ελληνισμού. Αποδεχθήκαμε την ψήφιση του εκλογικού νόμου ως ένα πρώτο βήμα υλοποίησης του πολύχρονου αυτού αιτήματος, με την ελπίδα, ότι μετά τις πρώτες εμπειρίες ο νόμος για την διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος θα τροποποιηθεί και θα λειφθούν υπόψιν τα αιτήματα και οι προτάσεις των οργανώσεων του Απόδημου Ελληνισμού.
  Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ο Ελληνισμός της Διασποράς δέχεται δυστυχώς ένα δεύτερο χτύπημα, αφού η ΓΓΑΕ, η οποία από χρόνια αφουγκράζεται τις ανάγκες του Ελληνισμού στο Εξωτερικό, συμπαραστέκεται, επικαλείται και προωθεί την επίλυση τυχόν προβλημάτων πρόκειται να χάσει με την υποβάθμισή της σημαντικές αρμοδιότητες.
  Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι Απόδημοι Έλληνες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού, με μεγάλη επιρροή των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της ανάπτυξης, διάδοσης του πολιτισμού και υποστήριξη της μητέρας πατρίδας. Η ιστορία μας έχει δείξει, ότι ειδικά στις δύσκολες καταστάσεις στην πατρίδα μας οι Έλληνες της διασποράς με τις προσβάσεις και τις δυνατότητές τους αξιοποιούν και προωθούν κάθε δυνατότητα προς όφελος της μητέρας πατρίδας. Για τους λόγους αυτούς, για την αναβάθμιση του ρόλου, την συμπαράσταση και αξιοποίηση του δυναμικού των Αποδήμων Ελλήνων ιδρύθηκε η ΓΓΑΕ από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
  Από τη ίδρυσή της το 1983 μέχρι και σήμερα η ΓΓΑΕ στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων απανταχού της γης και στηρίζει την γέφυρα μεταξύ της ομογένειας με την πατρίδα. Με το συντονισμό, την υποστήριξη και προώθηση του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, με τα πολύπτυχα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, με τα ετήσια προγράμματα φιλοξενίας νέων και ηλικιωμένων, με τη συμπαράσταση και επίλυση ζητημάτων που αφορούν την ομογένεια.

  Καλούμε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών να λάβουν υπόψιν τις προτάσεις μας καθώς και τις προτάσεις άλλων φορέων των Αποδήμων και να μην συνεχίσουν την υλοποίηση υποβάθμισης της ΓΓΑΕ. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την ΓΓΑΕ, στηρίζοντάς την για να μπορεί να σταθεί και στο μέλλον στο πλευρό του Απόδημου Ελληνισμού.

  Ιωάννα Ζαχαράκη
  Πρόεδρος του Δικτύου
  Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης

 • 31 Αυγούστου 2020, 07:16 | Ν. Τζαφλέρης

  Η διαβούλευση σοβαρού νομοσχεδίου για μόλις 25 μέρες και μάλιστα μέσα στον Αύγουστο όχι μόνο δεν ευνοεί τον δημόσιο διάλογο, αλλά και του αποδίδει προσχηματικό χαρακτήρα. Κρίμα.

 • 31 Αυγούστου 2020, 00:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρα 56-61-62-64-79-80-81
  Άρθρο 56 ΣΤ-Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)
  Άρθρο 61 ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης
  Άρθρο 62 ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
  Άρθρο 64 ΣΤ7 Διεύθυνση Προϋπολογισμού
  Άρθρο 79 Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
  Άρθρο 80 Διάρθρωση
  Άρθρο 81 Ζ 1 Διεύθυνση Ελέγχου και Οικονομικών Υπηρεσιών

  Από τη θέση σε ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) 224/2000 για την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) και σύμφωνα με το άρθρο 14 η ΥΔΑΣ-6 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ειδικότερα το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματοδότησης των ΜΚΟ μεριμνά για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών, καθώς και την πληρωμή των εγκρινόμενων ποσών στις ΜΚΟ.
  https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/stories/docs/nomothetiko_plaisio/pd_224_2000.pdf

  O Νόμος 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» προβλέπει:
  Στο άρθρο 24 «Προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων [άρθρα 13(1) και 13(2) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]» παρ. 1:
  – ότι σε κάθε Υπουργείο συνίσταται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του και
  – ότι στη Γενική Διεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι οικονομικές μονάδες και οι αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου.
  Στο άρθρο 24 παρ.2 ότι οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων είναι οι επικεφαλής της ΓΔΟΥ των Υπουργείων και έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

  Το παρόν Σχέδιο Οργανισμού ως προς τα θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας αποτελεί μια κατάφωρη παραβίαση του υπερνομοθετικής ισχύος Νόμου 4270/2014 αφού σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος ενσωματώνει Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόμου με τη δημιουργία στο Υπουργείο Εξωτερικών δύο (2) παράλληλων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών:
  – αφενός μεν τη με το άρθρο 56 ΣΤ-Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη με το άρθρο 61 ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης, τη με το άρθρο 62 ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών και τη με το άρθρο 64 ΣΤ7 Διεύθυνση Προϋπολογισμού
  – και αφετέρου δε τη με το άρθρο 79 Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, η οποία περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 80 μεταξύ άλλων τη με το άρθρο 81 Ζ 1 Διεύθυνση Ελέγχου και Οικονομικών Υπηρεσιών.

  Ειδικότερα η Ζ1 Δ/νση περιλαμβάνει αρμοδιότητες:
  -στο Τμήμα Ι Διαγωνισμών και Συμβάσεων, αφενός μεν της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών https://www.espa.gr/el/Pages/Addresses.aspx (προετοιμασία των προκηρύξεων διαγωνισμών), αφετέρου δε της ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών (προμήθεια υλικών και αγαθών)
  -στο Τμήμα ΙΙ Οικονομικού Ελέγχου της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης και της ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών (εξέταση εκθέσεων και οικονομικών απολογισμών, πληρότητα του φακέλου των υποβαλλόμενων παραστατικών δαπανών, συνδρομή εξωτερικών συμβούλων / φορέων, συμπεριλαμβανομένων ορκωτών ελεγκτών, τα πορίσματα των οποίων συνεκτιμώνται για την εκφορά τελικής κρίσης, διενέργεια εκτάκτων οικονομικών ελέγχων, σύνταξη σχεδίων καταγγελιών, αποφάσεων καταλογισμού και χρηματικών καταλόγων)
  -στο Τμήμα ΙΙΙ Χρηματοδοτήσεων της ΣΤ7 Διεύθυνσης Προϋπολογισμού (σύνταξη σχεδίων υπουργικών αποφάσεων για μεταφορά πιστώσεων)

  Δηλαδή, προβλέπει το πρωτοφανές στα χρονικά η ίδια Δ/νση να
  – προκηρύσσει διαγωνισμούς
  – προμηθεύεται υλικά και αγαθά
  – υπογράφει συμβάσεις
  – ελέγχει οικονομικά τους συμβαλλόμενους
  – μεταφέρει πιστώσεις για τη χρηματοδότηση τους

  Ως προς δε τη στελέχωση της υπάρχουσας Δ/νσης ΥΔΑΣ-6 μεταφοράς δικαιολογητικών στις οικονομικές υπηρεσίες που με τη σχεδιαζόμενη Ζ1 Δ/νση θα έχει αρμοδιότητες της υπάρχουσας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, των υπαρχουσών ΣΤ4 και ΣΤ5 Δ/νσεων, του υπάρχοντος Αυτοτελούς Γραφείου Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών μαζί σημειώνεται ότι λαμβάνει χώρα επί του παρόντος αποκλειστικά από Υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) οι οποίοι
  – είναι αναρμόδιοι για υποθέσεις πέραν των εμπορικών και οικονομικών υποθέσεων αρμοδιότητας των γραφείων ΟΕΥ και Δ/νσεων Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας (η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, οι ΣΤ4 και ΣΤ5 Δ/νσεις και το Αυτοτελές Γραφείο Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στη Ζ1 Δ/νση δεν έχουν χειριστές υπαλλήλους ΟΕΥ αλλά πτυχιούχους διοικητικούς και διοικητικούς γραμματείς, της ΣΤ’ Γενικής Δ/νσης προΐσταται διπλωματικός υπάλληλος και το Υπουργείο διαθέτει περαιτέρω και εξειδικευμένους ανά τομέα Εμπειρογνώμονες)
  – και ανίδεοι για χειρισμό ελεγκτικών-λογιστικών υποθέσεων, όπως προκύπτει από τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο Τμήμα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) που είναι και το αντικείμενο της οργανικής τους θέσης και αποτελεί κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον η παραμονή τους στη σχεδιαζόμενη Ζ1 Δ/νση.

 • ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής
  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
  ‘Αρθρα 85,86,87…

  Από ότι διαφαίνεται Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού-ΓΓΑΕ, θεσμικό όργανο της πολιτείας, που έχει αποκλειστική αναφορά στους Έλληνες της Διασποράς θα συγχωνευτεί με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και θα γίνει ένα υποτονικό και υποβαθμισμένο όργανο.
  Αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την ομογένεια, όπως αυτή της ψήφου των Αποδήμων που κατέληξε σε Νόμο και τον αποκλεισμό χιλιάδων συμπατριωτών μας , από να ψηφίζουν από το τόπο διαμονής των , είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη και οι θέσεις όλων αυτών που συγκροτημένα και διαχρονικά ενδιαφέρονται για μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη διασύνδεση της Ομογένειας με την Μητρόπολη του
  Ελληνισμού.

  Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού είναι ένα θεσμικό όργανο καταξιωμένο στην Ομογένεια όπου από το 1983 στάθηκε δίπλα στον Έλληνα μετανάστη οργανωμένο ή μη και ειδικότερα στις νέες γενιές και τη σύνδεσή τους με την πατρίδα και όχι μόνο .

  Η ΓΓΑΕ εξακολουθεί να είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη υπηρεσία της πατρίδας στους Έλληνες της Διασποράς παρά την στελεχιακή και οικονομική υποβάθμιση της τα τελευταία χρόνια και ΔΕΝ πρέπει να υποβαθμιστεί ενσωματωμένη με άλλες υπουργικές υπηρεσίες .

  To ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής καλεί την Κυβέρνηση να ακυρώσει το σχέδιο νόμου ενσωμάτωσης της ΓΓΑ Ε για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών παράλληλα να διατηρήσει την αυτονομία της και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες της με στελέχη από την ομογένεια που συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο προφοράς ενισχύοντας τη αμφίδρομη πληροφόρηση και την εποικοδομητική σύνδεση του Κέντρου και της διασποράς μέσα πάντα από τον αναγκαίο διάλογο.
  Ζητούμε την παρέμβασή του πρωθυπουργού , να αναθεωρηθεί η πρόθεση του Υπουργείου Εξωτερικών ώστε να μην προβεί σε αυτή τη συγχώνευση και να διασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία , η λειτουργικότητα και η οικονομική ενίσχυση της ΓΓΑΕ για να μπορεί να σταθεί και στο μέλλον στο πλευρό της οργανωμένης και μη ομογένειας μας.

 • 30 Αυγούστου 2020, 21:11 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΔΥ)

  Παρατηρήσεις της ΕΔΥ κατ’ άρθρο στο Μέρος Α’:

  α) Άρθρο 19 – ίδρυση Δ/νσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με αρμοδιότητες που εν μέρει αλληλοκαλύπτονται στην πράξη με αυτές της νεοπάγους Υπηρεσίας Συντονισμού του Γενικού Γραμματέα, ιδιαιτέρως ως προς το αντικείμενο του Τμήματος ΙΙ της Δ/νσης (Παρακολούθηση και Αξιολόγηση).

  β) Άρθρο 27 – ιδρύεται Γραφείο Αμυντικής Διπλωματίας, το οποίο ήδη ουσιαστικά λειτουργεί με αποσπασμένους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι με την εξαιρετική κατάρτισή τους και αποτελεσματικότητα συνδράμουν καθοριστικά στον καθημερινό χειρισμό ζητημάτων στρατιωτικής υφής από τους διπλωματικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΞ. Στο άρθρο ωστόσο προβλέπεται η απόσπαση έως δύο Διπλωματικών στο εν λόγω Γραφείο, με αποτέλεσμα να κρίνονται συνάδελφοι του ΥΠΕΞ από υπαλλήλους άλλων υπουργείων (δεδομένου ότι επικεφαλής ορίζεται αξιωματικός από το Υπουργείο Άμυνας).

  γ) Άρθρο 33 – Η υπαγωγή της καθ’ ύλην Δ/νσης (νέα Α10) για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ στο σύστημα των Α’ Διευθύνσεων στερείται αιτιολόγησης, δεδομένου ότι ως πολιτική ΕΕ θα έπρεπε να υπάγεται στο Γ’ Σύστημα.

  δ) Άρθρο 105 – Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο:

  (α) Συγκρότηση: Το ΔΠΥΣ προβλέπεται 7 μελές. 4 από τα μέλη του προβλέπεται ότι είναι δικαστικοί. Το γεγονός αυτό μετατρέπει το ΔΠΥΣ από διοικητικό όργανο σε δικαστήριο. Η συγκρότηση αυτή είναι αντισυνταγματική, αφού αντιβαίνει στην διάταξη του άρθρου 26 του Συντάγματος (αρχή διάκρισης λειτουργιών του Κράτους): Το Δ.Π.Υ.Σ., που ανήκει στην εκτελεστική εξουσία, δεν επιτρέπεται να συγκροτείται κατά κύριο λόγο από δικαστές και τούτο παρά την εξαίρεση του άρθρου 89 παρ. 2 Σ που επιτρέπει την συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε πειθαρχικά συμβούλια, διότι η προβλεπόμενη εξαίρεση δεν μπορεί να φθάνει μέχρι του να χορηγείται, δια νόμου, στους δικαστικούς λειτουργούς αποφασιστική πλειοψηφία στα συμβούλια αυτά. Επιπλέον, με δεδομένο α) ότι το Δ.Π.Υ.Σ. έχει, κατά την ως άνω διάταξη ευρύτατες αρμοδιότητες, β) ότι οι δικαστικοί που μετέχουν αυτού ορίζονται και δεν κληρώνονται και γ) ότι οι δικαστές που μετέχουν αυτού είναι ανώτατοι, η συγκρότηση αυτή προσκρούει και στο άρθρο 8 του Συντάγματος, αφού καθίσταται δύσκολο να διανοηθεί κανείς πώς θα ανατραπεί, εν συνεχεία στο (μόνο αρμόδιο) Συμβούλιο Επικρατείας απόφαση που θα έχει ληφθεί από ομοιοβάθμους ή /και ανωτέρους των μετεχόντων του αρμοδίου Τμήματος του ΣτΕ Δικαστικούς Λειτουργούς.

  Προβληματική είναι η προβλεπόμενη συμμετοχή, με δικαίωμα ψήφου στο Δ.Π.Υ.Σ., του ΣΤ-Α’ Γενικού Διευθυντή του Υπ. Εξωτερικών ο οποίος αφενός μεν έχει ευρύτατες αρμοδιότητες και καθήκοντα κατά την διάρκεια της προδικασίας, αφετέρου δε ως εκ της θέσεώς του εκπροσωπεί ex officio την διώκουσα Αρχή, με συνέπεια να στερείται, επίσης ex officio, του τεκμηρίου της αμεροληψίας.

  (γ) Εξαιρετικά προβληματική, επίσης, είναι και η διάταξη την παρ. 6.β. του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με την οποία το ΔΠΥΣ «αποφασίζει για τις ενστάσεις που ασκεί κατά των αποφάσεων του Π.Υ.Σ. και του Α.Π.Υ.Σ. υπέρ της Διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου, ο Υπουργός και κάθε πειθαρχικός προϊστάμενος. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να επιβάλει ελαφρότερη ποινή από αυτήν που επιβλήθηκε από το ΠΥΣ ή το ΑΠΥΣ». Δεδομένου ότι κατά την παρ. 6.α του ίδιου άρθρου ο υπάλληλος δύναται να ασκήσει προσφυγή μόνον κατ’ αποφάσεων του ΠΥΣ που επιβάλλει ποινή προστίμου στέρησης αποδοχών άνω των 4 μηνών και ανωτέρων, η διάταξη του άρθρου 6.β αντίκειται στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, καθ’ ο μέτρο επιτρέπει να ασκηθεί ένσταση από τον Υπουργό και «κάθε πειθαρχικό προϊστάμενο», όχι όμως και στον τιμωρηθέντα υπάλληλο, κατά ποινής ακόμη και κατώτερης του προστίμου στέρησης αποδοχών 4 μηνών.

  (δ) Η ίδια διάταξη, καθίσταται προβληματική από την ίδια άποψη, αφ’ ης στιγμής δεν τίθενται προϋποθέσεις για την άσκηση της «υπέρ της Διοίκησης» ενστάσεως, ούτε εξ απόψεως δυνάμενου να την ασκήσει οργάνου, ούτε εξ απόψεως του είδους της απόφασης (ομόφωνης ή κατά πλειοψηφία) που εκδόθηκε από το ΠΥΣ. Η γενική διατύπωση ότι την ένσταση αυτή μπορεί να ασκήσει «ο Υπουργός και κάθε πειθαρχικός προϊστάμενος», καθώς και ότι η ένσταση αυτή μπορεί να ασκηθεί πάντοτε, ακόμη δηλαδή και σε περίπτωση ομόφωνης απόφασης του Π.Υ.Σ. και ακόμη και αν αυτή έχει ληφθεί με σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, είναι προβληματικές και αντιβαίνουν στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι με την πρώτη διάταξη παρέχεται δικαίωμα ένστασης σε πρόσωπα που δεν μετέχουν της πειθαρχικής διαδικασίας, ενώ με την δεύτερη αχρηστεύεται, την ουσία, το ΠΥΣ, αφού κάθε απόφαση αυτού (ακόμη και αν είναι ομόφωνα απαλλακτική), δύναται να προσβληθεί με ένσταση. Πέραν, δε, της αντίφασής της προς την παραπάνω διάταξη της ΕΣΔΑ, η διάραξη της παρ. 6.β. του άρθρου 40 δεν εξυπηρετεί την ταχεία επίλυση των πειθαρχικών υποθέσεων και διαιωνίζει την ταλαιπωρία των πειθαρχικώς διωκωμένων σε βαθμό ανεπίτρεπτο. Το ελάχιστο ορθό θα ήταν να παρέχεται δικαίωμα ένστασης μόνον στον Εισηγητή του Π.Υ.Σ. και μόνον κατά μη ομοφώνων αποφάσεων του Π.Υ.Σ.

  (δ) Επιπλέον, κατά την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, ή ένσταση ενώπιον του Δ.Π.Υ.Σ. επιτρέπεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση «ή την πλήρη γνώση της» από τον υπάλληλο ή «από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση». Και η διάταξη αυτή αντίκειται στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, αφού αφενός μεν εν προκειμένω πρόκειται για πειθαρχική ποινή με σοβαρές υπηρεσιακές συνέπειες και επιβάλλεται, για τον υπάλληλο, η κίνηση της προθεσμίας ένστασης μόνον από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν, και όχι από το αμφίβολο, σε κάθε περίπτωση, γεγονός της «πλήρους γνώσεως» αυτού, αφετέρου δε για την Υπηρεσία, η προθεσμία αυτή θα πρέπει να αρχίζει από την δημοσίευση της αποφάσεως του ΠΥΣ, δεδομένου ότι από τότε τεκμαίρεται ότι λαμβάνει γνώση αυτής το Υπ. Εξωτερικών – συνεπώς δε και κάθε όργανο δυνάμενο να ασκήσει ένσταση κατ’ αυτής.

  (ε) Γενικώς, και ιδίως εν όψει της δυσχέρειας συγκρότησης του εν λόγω συμβουλίου, καθώς και της επιμήκυνσης των πειθαρχικών διαδικασιών που αυτό θα προκαλέσει, η λειτουργία του Συμβουλίου αυτού εν γένει καθίσταται προβληματική και η μόνη λειτουργία του θα είναι να διαιωνίζει τις πειθαρχικές υποθέσεις, αντίθετα προς το συμφέρον τόσο των Υπαλλήλων, όσο και προς το Δημόσιο Συμφέρον.

 • 30 Αυγούστου 2020, 19:00 | Z.G. ZYCH

  Ο ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ
  ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΟΝΟÏΟΥ.

  ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΚΥΡΙΟΙ,
  Το άρθρο 66 για την Κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας αποτελεί καθαρή εικόνα και ομολογία της αποτυχίας.
  Η διάλυση της Μ.Υ. σημαίνει, εκτός από την κατάρρευση του δημοσίου συστήματος, συρρίκνωση του πλαισίου προστασίας των εργαζομένων, και το τελευταίο στάδιο της αδιαφορίας, αυταρχισμού και ανικανότητας των Κυβερνόντων για αναβάθμιση, αναδιοργάνωση, βελτίωση της μοναδικής αξιόπιστης Υπηρεσίας επίσημης μετάφρασης στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα διαλυτικό, αναχρονιστικό τοπίο στον τομέα της επίσης μετάφρασης, με εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που έχει ανάγκη η Ελλάδα ως χώρα της Ενωμένης Ευρώπης, καθώς και η ολόκληρη κοινωνία. Ένα τεχνοκρατικό « μπάλωμα » με ένα άρθρο 66, το οποίο επαναλαμβάνει όλα τα ιδεοληπτικά κλισέ, όμως απαράδεκτά επιβαρύνοντας με όλες τις δαπάνες και ευθύνες (πχ. ο Πιστοποιημένος Μεταφραστής είναι υποχρεωμένος να δηλώνει τα πλαστά έγγραφα – Κύριοι, ο μεταφραστής είναι μεταφραστής που εκπονεί ένα πνευματικό έργο και όχι ειδικός εμπειρογνώμονας και γραφολόγος υπεύθυνος να κρίνει για την πλαστότητα του εγγράφου ), τους μελλοντικούς Πιστοποιημένους Μεταφραστές και ταυτόχρονα ακυρώνοντας « εκ του ασφαλούς», (κατά παράβαση των αρχών της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας), όλες τις τελεσίδικες αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας (για την ύπαρξη εξαρτημένης σχέσης εργασίας των μεταφραστών του ΥΠΕΞ, για την μη επιβολή του Φ.Π.Α στους μεταφραστές), κραυγαλέα μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά και στην από 6.11.2003 Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία εφαρμόστηκε το ΕΤΟΣ 2010 !!!
  Ανατριχιαστική πραγματικότητα !!!
  Κρίνω άσκοπη την ανάλυση του άρθρου 66 ( ως κρίκου ανάμεσα σε άλλα 110 άρθρα), το οποίο ως πρόχειρο και άδικο για την Ελληνική ιδιαίτερη πραγματικότητα, υπό τις σημερινές δύσκολες συνθήκες στερείται κάθε σοβαρότητας. Υπονομεύει τη νοημοσύνη όλων μας !!! Διαμαρτύρομαι έντονα για την ξαφνική και αδικαιολόγητη διακοπή των εργασιών της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπή, με συμμετοχή εκλεκτών και έμπειρων μεταφραστών της Μ.Υ., μελών του Συλλόγου Επίσημων Μεταφραστών, με εξειδικευμένες γνώσεις του αντικειμένου. Στην διατύπωση του άρθρου 66 είναι ολοφάνερη η απουσία τους !!! Προτείνω νέο ξεκίνημα από του άρθρο 112.

  Παρακαλώ όπως απαντήσετε ξεκάθαρα στους Μεταφραστές και τους Πολίτες της χώρας και όλου του Κόσμου ΓΙΑΤΙ :
  – η πιλοτική εφαρμογή της μηχανογράφησης της Υπηρεσίας (με δαπάνη 600.000 Ευρώ περίπου), που ξεκίνησε το 2007 με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Υπηρεσίας, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ ; Γιατί εξαφανίστηκε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και που βρίσκεται, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του κοινού, των μεταφραστών και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας ;
  – το περιβόητο άρθρο 54 του ν. 2162/1993, κατά το οποίο οι μεταφραστές ασφαλίζονται από το Υπουργείο, η δε ΚΡΑΤΗΣΗ 10% που γίνεται από το Υπουργείο στην αμοιβή τους, θα χρησιμεύσει για την ασφάλιση τους. Η υλοποίηση της διάταξης του άρθρου 54 ποτέ δεν έγινε εφικτή (χωρίς συνέπειες!) Μετά από αιτήματα και αξιώσεις των Μεταφραστών, έπειτα από ψήφιση Νέου Οργανισμού ΥΠΕΞ) ο νόμος υπέστη μεταλλαγή και η κράτηση 10% προοριζόταν πλέον για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας ». Το ενοίκιο της Δημόσιας Μεταφραστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα, χώρα της Ε.Ε. όλα τα χρόνια πληρώνουν οι Μεταφραστές – Ελεύθεροι Επαγγελματίες από την προκαθορισμένη και απαράδεκτά χαμηλή αμοιβή τους.
  – από έτος 2016 το ΥΠΕΞ ως υπόχρεος εργοδότης, σε συνεργασία με άλλους φορείς του Δημοσίου, μέχρι σήμερα « δεν βρήκε τρόπο » να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 για την ασφάλιση των Μεταφραστών , προκαλώντας τεράστια προβλήματα στους δικαιούχους ;

  Η ΙΔΕΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ (ΔΙΑΛΥΣΗΣ) ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ, ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ !!!

  Τέλος, σε απόσταση 5 μέτρων από την Μεταφραστική Υπηρεσία, με παρουσία 20 κραχτών » υπάρχουν Γραφεία με τεράστιες ταμπέλες « Επίσημες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες ». Σε ποιόν ανήκουν τα γραφεία, ποιος ελέγχει την νομιμότητα τους, με τι σφραγίδες επικυρώνονται οι επίσημες μεταφράσεις τους, ποιος θέτει την υπογραφή του πάνω στη σφραγίδα του απόντος δικηγόρου ; Ο Δικηγορικός Σύλλογος γνωρίζει, αποδέχεται και στηρίζει την λειτουργία τους ;
  Το κάθε Υπουργείο, ξεχωριστά θα ρυθμίζει το ζήτημα της επίσημης μετάφρασης στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται για καφενείο με μοναδικό σκοπό το κέρδος ! Σας προσκαλώ για μια βόλτα στην Υπηρεσία. Από κοντά τα πράγματα φαίνονται πολύ διαφορετικά και πολύπλοκα.

  Από εδώ πρέπει να ξεκινήσει η νέα, υπεύθυνη μελέτη λειτουργίας γραφείων επίσημης μετάφρασης στην Ελλάδα, με σύγχρονες προδιαγραφές, αξιοπιστία και έλεγχο !!! Κοντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες να χορηγούν στους πολίτες και να στέλνουν για μετάφραση εγκαίρως ευανάγνωστα, καθαρογραμμένα σύγχρονα έγγραφα κι όχι υπό μορφή απαράδεκτής φωτοτυπίας, 1 ώρα πριν την ημερομηνία παραγραφής.

  Για τους παραπάνω, μεταξύ άλλων, λόγους η Ελλάδα, που γέννησε τον παγκόσμιο πολιτισμό, επιστήμη, φιλοσοφία, καταλαμβάνει παγκοσμίως την 4η τελευταία θέση από άποψη εργασιακών σχέσεων και συνεπώς της ποιοτικής οργάνωσης του Κράτους.!!! Αντί για «συντριβάνι», η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την έκδοση σύγχρονων Ελληνικών δελτίων ταυτότητας, με ορθή απόδοση των ατομικών στοιχείων στα λατινικά, κατά εφαρμογή της οδηγίας ELOT 743, επειδή εκατοντάδες πολίτες (και κατά συνέπεια οι Μεταφραστές) αντιμετωπίζουν προβλήματα και αρκετές φορές οι Αρχές άλλων Κρατών τις αντιμετωπίζουν ως πλαστές.
  ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ !!!
  ΕΔΩ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΜΟΥ.

  Με εκτίμηση

  Ζ. Γ. Ζυχ
  Θεατρολόγος, Μεταφράστρια

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:20 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 110 Συμβούλια Συντονισμού Περιφερειακής Πολιτικής

  Προτείνεται η συμπερίληψη της Β3 Δ/νσης ως συμμετέχουσας στα εν λόγω συμβούλια, προκειμένου να μην παραβλέπεται και η επενδυτική, ενεργειακή διάσταση, τουλάχιστον στις περιφέρειες άμεσου ενδιαφέροντος.

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:57 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 101:

  Στην παράγραφο 1, εδ. ε. προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη για ορισμό υπαλλήλου με βαθμό Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ Α΄ ή Β΄, καθώς υφίσταται το ενδεχόμενο να μην μπορεί να λειτουργήσει το όργανο λόγω έλλειψης υπαλλήλων με βαθμό Γεν. Συμβούλου Α΄, οφειλόμενης στη μη προαγωγή Γεν. Συμβούλων Β΄ σε Α΄ εξαιτίας των καθυστερήσεων στις προαγωγές του κλάδου ΟΕΥ

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:04 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρα 79 -84:

  Στα άρθρα 79 έως 84, περιγράφεται η δομή και λειτουργία του Υπουργείου σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής αρωγής. Ελπίζουμε ότι ο νέος Οργανισμός θα αποτελέσει την αφορμή για την επαναδραστηριοποίηση της χώρας, σε υγιή πλέον βάση, σε αυτόν τον σημαντικό τομέα οικονομικής διπλωματίας.
  Πέραν των προβλέψεων του θεσμικού πλαισίου, στον προγραμματισμό δράσεων της Γεν. Διεύθυνσης είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ανάγκες και δυνατότητες των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά το πρότυπο της πρακτικής που ακολουθείται από τα πλέον ενεργά κράτη στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας.
  Προτείνεται να εξετασθεί ρητή αναφορά στο «πλαίσιο στόχων οικονομικής διπλωματίας» στο άρθρο 79, παρ. 2, έτσι ώστε να σημειώνεται η ένταξη των στόχων της αναπτυξιακής βοήθειας στους ευρύτερους στόχους της οικονομικής διπλωματίας.
  Τέλος, θα μπορούσε να εξετασθεί για λόγους παρουσίασης, αλλά και ουσίας, η αναρίθμηση των Δ/νσεων στο άρθρο 80 με τη λογική υπηρεσιακή σειρά (δηλ. Ζ1 Δ/νση Πολιτικής, Ζ2 Δ/νση Δράσεων, Ζ3 Δ/νση Ελέγχου και Οικονομικών Υπηρεσιών και όχι το αντίστροφο, με πρώτη Δ/νση αυτή των οικονομικών και ελέγχου).

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:41 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 74

  Με το σχέδιο Οργανισμού, οι υφιστάμενες Διευθύνσεις της Γεν. Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων συγχωνεύονται από 12 σε 3.
  Παρόμοια συγχώνευση/κατάργηση οργανικών μονάδων, σε ποσοστό 75%, δεν έχει προηγούμενο στη Δημόσια Διοίκηση, ούτε μπορεί να σταθεί αιτιολόγησή της με βάση τις αρχές της ορθολογικής οργάνωσης, καθώς αντίστοιχη διάρθρωση δεν υφίσταται σε κανέναν άλλο τομέα του Υπουργείου.
  Είναι εξόχως αντιφατικό και προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό το γεγονός ότι, την ίδια ώρα που προβάλλεται από τα πλέον επίσημα χείλη η σημασία της συγκέντρωσης όλων των δομών οικονομικής διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι αντίστοιχες οργανικές μονάδες (σε Β΄ και Ζ΄ Γεν. Δ/νσεις) καταργούνται μέσω προσχηματικών και καταχρηστικών συγχωνεύσεων, με αποτέλεσμα στις 7 συνολικά καταργήσεις οργανικών μονάδων στις 6 Γεν. Δ/νσεις του Υπουργείου να αντιστοιχούν 12 καταργήσεις μόνον στις 2 αυτές Γεν. Δ/νσεις με αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικής διπλωματίας. Επίσης, η αντίφαση επιτείνεται από το γεγονός ότι η μείωση του αριθμού των Β΄Δ/νσεων πραγματοποιείται παρά το γεγονός της μεγέθυνσης του αντικειμένου τους, σε αντίθεση με την πρώην ΥΔΑΣ της οποίας το αντικείμενο έχει εκ των πράγματων συρρικνωθεί λόγω των περιορισμών που θέτει η οικονομική συγκυρία της τελευταίας δεκαετίας.
  Είναι ξεκάθαρο ότι η άνευ προηγουμένου σύμπτυξη των Διευθύνσεων, υπό το πρόσχημα της «αναδιάρθρωσης», κατατείνει στην υποβάθμιση – εάν όχι στην κατάργηση – του ρόλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών στα θέματα αυτά και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον διακηρυγμένο στόχο αναβάθμισης του εν λόγω αντικειμένου εντός του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Προς αντιπαραβολή, καταγράφεται ότι η «νέα» δομή της εταιρείας «Enterprise Greece» (των 50 περίπου υπαλλήλων!) προβλέπει, 4 Γεν. Διευθύνσεις με 13 Δ/νσεις (πέραν των αυτοτελών γραφείων και υπηρεσιών).
  Επομένως, οι καταργήσεις Β΄ Δ/νσεων δικαιολογούν πλήρως τον χαρακτηρισμό τους ως «προσχηματικές και καταχρηστικές», αφού ούτε αναδιαρθρώνουν, ούτε εκσυγχρονίζουν, αλλά απλώς υποβιβάζουν οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος, χωρίς οποιαδήποτε έγνοια, πρόνοια ή γνώση για το πώς οι συγκεκριμένες δομές θα ενταχθούν και θα λειτουργήσουν εντός της υπόλοιπης Κεντρικής Υπηρεσίας και πώς θα επικοινωνούν με τις ελληνικές Αρχές στο εξωτερικό, τα υπόλοιπα Υπουργεία και τις Ξένες Αρχές στην Ελλάδα.

  Αντίθετα με τα παραπάνω, αυτό που θα μπορούσε να αναμένει κανείς στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της οικονομικής διπλωματίας εντός του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια και της συγκέντρωσης σε αυτό όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών, θα ήταν:
   ο εκσυγχρονισμός, η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός των αρμοδιοτήτων,
   η επιβεβαίωση του συντονιστικού ρόλου του Υπουργείου και
   η διευκόλυνση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και της ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων σε αυτόν τον δυναμικό τομέα δραστηριότητας.

  Σε αυτό το πλαίσιο:
  (α) δεν νοείται θέμα σιωπηρής κατάργησης υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της ΚΥ,
  (β) θα πρέπει να εξετασθεί επέκτασή τους σε νέους σημαντικούς τομείς οικονομικής διπλωματίας (π.χ. επιστημονική διπλωματία, προώθηση καινοτομίας, θέματα διεθνών στις μεταφορές, τα δίκτυα και την εφοδιαστική αλυσίδα κλπ.),
  (γ) είναι απαραίτητη η συμπερίληψη ρητής και αναλυτικής αναφοράς στην αρμοδιότητα εποπτείας της εταιρείας «Enterprise Greece» και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων από οργανική μονάδα (όπως αυτό συνέβαινε με τον Οργανισμό του πρώην ΥΠΟΙΑΝ, ΠΔ 147/2014, άρθρο 24), η οποία εξάλλου έχει μεταφερθεί με το ΠΔ 81/2019.
  (δ) η ενδεικτική νέα διάρθρωση της Γεν. Διεύθυνσης θα μπορούσε να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, 6 έως 8 Διευθύνσεις, ως ακολούθως:
   Διεύθυνση Επιχειρησιακής Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (με αρμοδιότητες αντίστοιχες της σημερινής Β1 Δ/νσης,
   2 έως 4 Διευθύνσεις διμερών οικονομικών σχέσεων (με χωρική αρμοδιότητα αντίστοιχη των 9 πολιτικών Διευθύνσεων),
   Διεύθυνση πολυμερών οικονομικών σχέσεων,
   Διεύθυνση Ειδικών Θεμάτων Οικονομικής Διπλωματίας και Παρακολούθησης Δράσεων Εξωστρέφειας. (με αρμοδιότητα, πέραν των υφιστάμενων της Β8 Δ/νσης, την παρακολούθηση του ΟΑΕΠ και της «Enterprise Greece»).
   Διεύθυνση Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας και Μεταφορών

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:42 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΔΥ)

  Οι Έλληνες Διπλωμάτες διαχρονικά αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Χώρας, επανδρώνοντας 142 Αρχές σε 85 κράτη σε 5 Ηπείρους συχνά επικίνδυνα, ανθυγιεινά και εμπόλεμα.

  Πρώτοι αυτοί επιζητούν μια ακόμα πιο εξωστρεφή και αποτελεσματική Διπλωματική Υπηρεσία που θα μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις σημαντικές προκλήσεις που, θα αντιμετωπίζουμε ως Χώρα στον 21ο Αιώνα.

  Έχουν το φρόνημα, τις γνώσεις και την θέληση. Το μόνο πού απομένει είναι η απαραίτητη ηθική και υλική στήριξη και έναν λιτό και λειτουργικό Οργανισμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης Διπλωματίας.

  Ο υφιστάμενος Οργανισμός έχει οριακές και όχι ουσιαστικές ελλείψεις. Και οι ελλείψεις αυτές επικεντρώνονται κυρίως στην μη-πρόβλεψη εργαλείων εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των οικονομικών, διοικητικών και τεχνολογικών διαδικασιών της σύγχρονης εποχής.

  Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα σε συνδυασμό με την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της χρόνιας υποχρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΞ.. Μιας υποχρηματοδότησης πού καταλήγει οι Διπλωμάτες να στερούνται εργαλείων και δυνατοτήτων για δράσεις.

  Παρά την ύπαρξη ορισμένων ελλείψεων, ο υφιστάμενος Οργανισμός παραμένει λειτουργικός εντός λιτού μεγέθους εκατόν πενήντα (150) σελίδων. Στο πλαίσιο αυτού του Οργανισμού δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η Ελλάδα είναι ενεργά παρούσα ως υπεύθυνος και δυναμικός διπλωματικός εταίρος στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ και το διεθνές γίγνεσθαι.

  Αντί ο προτεινόμενος Οργανισμός να επικεντρωθεί στο ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι, μεταξύ άλλων, η μόνη διπλωματική υπηρεσία χώρας της ΕΕ πού δεν παρέχει ασφαλιστική κάλυψη(!) των υπαλλήλων της στις χώρες εκτός ΕΕ, δηλαδή απλά σε 57 από 85 χώρες, δηλαδή σε 67% των χωρών πού υπηρετούν οι Έλληνες Διπλωμάτες, είναι παντελώς ανασφάλιστοι!

  Εν πολλοίς, μαχόμεθα με το σύνολο του προσωπικού στο έλεος του Θεού με αποτέλεσμα, όσοι υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία να εύχονται μόνο να μην αρρωστήσουν αυτοί και η οικογένειά τους στο εξωτερικό διότι θα αδυνατούν να καλύψουν εξ ιδίων τα κόστη νοσηλείας.

  Παραδόξως, επίσης, ουδείς και πάντως όχι οι νομικοί που συνέταξαν τον νέο “Οργανισμό” ασχολείται με το ότι η οικονομική διαχείριση των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας δεν γίνεται ηλεκτρονικά, ή με το ότι δεν υπάρχουν POS στα Προξενεία, ή ότι δεν επαρκεί η χρηματοδότηση και για άλλες σοβαρές λειτουργικές δυσχέρειες. Αντίθετα προωθείται ένα γραφειοκρατικό μόρφωμα εν είδει “Οργανισμού» πού από 150 κατέληξε σε 308(!) σελίδες.

  Αυτό το δαιδαλώδες σχέδιο “Οργανισμού” αντί να επιλύει τα καθημερινά προβλήματα και να διευκολύνει τους Έλληνες διπλωμάτες στη μάχη που δίνουν, προωθεί την εσωστρέφεια και εμμένει σε πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και έχουν αποτύχει οικτρά.

  Δεν μπορεί πλέον να παροράται ότι ο προωθούμενος προς διαβούλευση Οργανισμός έγινε εν κρυπτώ από αδιαφανή ομάδα νομικών, χωρίς – για πρώτη φορά στην ιστορία του ΥΠΕΞ – συμμετοχή των Διπλωματών. Έτσι η Διοίκηση δεν μπόρεσε να επωφεληθεί της εμπειρίας των Διπλωματών, οι οποίοι, έχουν λόγω της επιτελικής φύσης των καθηκόντων τους, γνώση για το πού πραγματικά χωλαίνει ο υφιστάμενος Οργανισμός και πού αυτός χρειάζεται αναμόρφωση.

  Επιπροσθέτως, η υποβολή μέσα στον Αύγουστο του νέου “Οργανισμού» αποτελεί πρόκληση, ενάντια σε κάθε λογική και υποδεικνύει έλλειψη ευαισθησίας, την στιγμή που οι Διπλωμάτες μάχονται -εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού- καθημερινά να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα, συχνότατα χωρίς διακοπές ή χωρίς να έχουν καν επιστρέψει στην Πατρίδα.

  Σε αυτή την φάση μετά λύπης υπογραμμίζουμε ότι προωθούνται αλλαγές που αντανακλούν ένα κλίμα δυσπιστίας της Ηγεσίας(;) του Υπουργείου προς τον Διπλωματικό κλάδο. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι:

  • η εμμονή σε ζητήματα δήθεν ελέγχου στο πλέον ιεραρχικό Υπουργείο της Χώρας,
  • η επιβολή πρωτοφανών πειθαρχικών διαδικασιών με εισαγωγή αέναων διαδικασιών δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων (με την οποία θα διαιωνίζεται στο χρόνο η αβεβαιότητα διπλωματικών λειτουργών και η εσωστρέφεια),
  • οι νεοπαγείς και αμφίβολης Συνταγματικότητας δομές αξιολόγησης και ελέγχου που προωθούνται προς υιοθέτηση, ουσιαστικά “αφοπλίζουν” τους Διπλωματικούς Υπαλλήλους.

  Κορωνίδα τέλος στο νέο “Οργανισμό” αποτελεί το γεγονός ότι “οργανισμός” αυτός απέχει μακράν κάθε έννοιας επιτελικού κράτους σε αντίθεση και με τις κυβερνητικές επιταγές, δεδομένου ότι πρόκειται για μακροσκελέστατο και δαιδαλώδες κείμενο 308 σελίδων(!) που αντί να απλοποιεί, να καθιστά πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό το Υπουργείο και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι (ασφάλιση, εκπαίδευση κλπ), αποπειράται να “θεσμοποιήσει” πρακτικές διώξεων και εσωστρέφειας του πρόσφατου παρελθόντος. Περαιτέρω αυξάνει και πολλαπλασιάζει αλληλεπικαλυπτόμενες δομές δημιουργώντας μια δυσκίνητη και προφανώς αναποτελεσματική δομή.

  Σε πάνω από 300 σελίδες προωθείται ένας ιδιότυπος γραφειοκρατικός γιγαντισμός, ιδρύοντας πολυάριθμες νέες γενικές Διευθύνσεις, επιτελικά γραφεία και γραφεία συντονισμού με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, ενώ ταυτοχρόνως αναλίσκεται σε ιδιαιτέρως λεπτομερείς περιγραφές για τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα (όπως π.χ. τι είδους διάστιχο, γραμματοσειρά και περιθώρια θα χρησιμοποιούνται στις μεταφράσεις της Μεταφραστικής Υπηρεσίας!).

  Με αυτές τις πρακτικές που δείχνουν προς τα πίσω, δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Εξωτερικών να εξελιχθεί. Τα παρόντα πιεστικά προβλήματα δεν επιλύονται με εμμονή σε ιδεοληπτικές θεωρίες του παρελθόντος.

  Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της αυτονόητης ετοιμότητας της Ένωσης Διπλωματών να συμβάλει σε ένα άλμα προς το μέλλον του ΥΠ.ΕΞ., καλεί την Ηγεσία να μην προχωρήσει στην εισαγωγή προς ψήφιση του εν λόγω αναχρονιστικού και αναποτελεσματικού σχεδίου “Οργανισμού» και ζητά, για μια ακόμη φορά, την εγκαθίδρυση, έστω και την ύστατη ώρα, ενός διαύλου σοβαρής διαβούλευσης με το Διπλωματικό Κλάδο για την συγκρότηση ενός πολύ πιο σύντομου, εύληπτου, αποτελεσματικού και σύγχρονου Οργανισμού, που θα ανταποκρίνεται στις καθημερινές προκλήσεις της σύγχρονης Διπλωματίας και των λειτουργών της.

  Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων (ΕΔΥ)

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:30 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 72 (Ορθή διύπωση)
  Πέραν της γενικής αναφοράς εποπτείας του ΟΑΕΠ και του Enterprise Greece, στις αρμοδιότητες της Β΄ Γενικής Δ/νσης, δεν προβλέπεται η άσκηση της εποπτείας αυτών από καμία υπηρεσιακή μονάδα (Δ/νση ή Τμήμα). Προβλέπεται μόνο μία αόριστη αναφορά στη Β3 Δ/νση για παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων τους που σχετίζονται με τις αρχές, κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας σε σχέση , καταργώντας εν τοις πράγμασι μεταφερόμενη αρμοδιότητα βάσει του ΠΔ 81/2019.

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:08 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 72
  Πέραν της γενικής αναφοράς εποπτείας του ΟΑΕΠ και του Enterprise Greece, στις αρμοδιότητες της Β΄ Γενικής Δ/νσης, δεν προβλέπεται η άσκηση της εποπτείας αυτών από καμία υπηρεσιακή μονάδα (Δ/νση ή Τμήμα). Προβλέπεται μόνο μία αόριστη αναφορά στη Β3 Δ/νση για παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων τους που σχετίζονται με τις αρχές, κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας σε σχέση , καταργώντας εν τοις πράγμασι μεταφερόμενη αρμοδιότητα βάσει του ΠΔ 87/2009.

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:22 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 72

  Από το σχέδιο Οργανισμού, προφανώς εκ παραδρομής, απουσιάζει οποιαδήποτε ειδική αναφορά στην εποπτεία του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ) – το οποίο απλώς καταγράφεται στο άρθρο 12 του σχεδίου μεταξύ των άλλων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.
  Σημειώνεται ότι το ΔΙΚΕΜΕΠ, εκτός από εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου, είναι ταυτόχρονα «συνδεδεμένο σώμα» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, σύμφωνα με τον Χάρτη του Οργανισμού. Η ιδιαιτερότητα αυτή καθιστά σκόπιμη την ξεχωριστή αναλυτική αναφορά στο ΔΙΚΕΜΕΠ του άρθρου 64 του ισχύοντος Οργανισμού (όπου το Κέντρο περιγράφεται ως ΝΠΙΔ «διεθνούς χαρακτήρα»).
  Δεδομένου ότι στο σχέδιο Οργανισμού εφαρμόζεται η αρχή της παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς (πρβλ. άρθρο 72 για την εταιρεία «Enterprise Greece» και τον ΟΑΕΠ και άρθρο 86 για την Ελληνική Επιτροπή UNESCO κλπ.), προτείνεται να περιληφθεί αναλυτικότερη περιγραφή του ΔΙΚΕΜΕΠ, αντίστοιχη της ισχύουσας, καθώς και ρητή πρόβλεψη για την παρακολούθηση του από την Γεν. Γραμματεία ΔΟΣΕ (μέσω, προφανώς, αρμόδιας Διεύθυνσης, με σχετική αναφορά και στις δικές της αρμοδιότητες).

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:30 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 71

  Στα άρθρα 71 και επόμ. του σχεδίου Οργανισμού προβλέπεται η νέα διάρθρωση της Γεν. Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, της δομής δηλ. που θα προκύψει από την ενοποίηση των υπαρχουσών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών (Β’ Γεν. Διεύθυνση και ΥΔΑΣ) και του πρώην ΥΠΟΙΑΝ (ΓΔΔΟΕΠ).
  Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναμένονταν ότι η καταγραφή των αρμοδιοτήτων της νέας Γεν. Γραμματείας θα ήταν πλήρης και περιεκτική όλου του εύρους των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά ότι θα συμπληρώνονταν και με νέους τομείς δραστηριότητας, αντανακλώντας το νέο όραμα και προτεραιότητα για το αντικείμενο της οικονομικής διπλωματίας.

  Αντίθετα, παραδόξως, στο σχέδιο Οργανισμού:
  (α) ΔΕΝ προβλέπεται η ενασχόληση της Γεν. Γραμματείας με τα θέματα οικονομικής διπλωματίας απευθείας και κατά λόγο αρμοδιότητας, αλλά μόνον η «εποπτεία, ο συντονισμός και η υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων για το εξωτερικό εμπόριο και τις επενδύσεις στο εξωτερικό, που καταρτίζουν τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς».
  (β) σε κύριο αντικείμενο της Γεν. Γραμματείας φαίνεται να αναγορεύεται ο «σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής της διεθνούς εικόνας της χώρας (national brand)» (η σχετική αναφορά καταλαμβάνει 10 από τις 16 γραμμές του κειμένου), ενός νέου αντικειμένου για το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο όμως δεν φαίνεται να προωθείται και να καλύπτεται από καμία υποκείμενη Διεύθυνση.

  Μολονότι το σχέδιο Οργανισμού δεν ακολουθεί ενιαία πρακτική ως προς την καταγραφή των αρμοδιοτήτων των Γεν. Γραμματειών, καταλληλότερο κρίνεται το πλαίσιο του άρθρου 86 σχετικά με τη Γεν. Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, στο οποίο, μεταξύ άλλων, γίνεται ρητή αναφορά στις εξής αρμοδιότητες:
   διαμόρφωσης της κυβερνητικής πολιτικής στον εν λόγω τομέα,
   σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων,
   συντονισμού των υπηρεσιών άλλων Υπουργείων σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης σχετικών δράσεων, καθώς και
   παρακολούθησης, μελέτης και εισήγησης για την επίλυση κάθε ζητήματος που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Γεν. Γραμματείας.

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:43 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 19:

  Η ύπαρξη μία Δ/νσης Στρατηγικού σχεδιασμού υπό τον Υπουργό και η υπαγωγή σε αυτήν των αρμοδιοτήτων της σημερινής Β1 Δ/νσης αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο. Η οργανωτική δομή της Β1 και η καταφανής πρωτοπορία της στα θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού θα αναδειχθεί ευκολότερα μέσω αυτής της προτεινόμενης Διεύθυνσης. Όμως και αυτή η λύση εξακολουθεί να πάσχει στο σημείο της επιχειρησιακής διασύνδεσης ΚΥ με Γραφεία ΟΕΥ η οποία αφορά την καθημερινή ενασχόληση με διαδικασίες εφαρμογής που εκφεύγουν του πεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού . Για το λόγο αυτό προτείνεται η διατήρηση της σημερινής Β1 Δ/νσης ως επιχειρησιακής υπό τη Β΄ Γενική Δ/νση.

  Εντούτοις προτείνεται η τελευταία πρόταση της παρ. 1 να αναδιαμορφωθεί ως εξής:
  «Ο τομέας ευθύνης της Διεύθυνσης περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των Γραφείων Ο.Ε.Υ. και Δημόσιας Διπλωματίας και τον ιστότοπο Agora.»

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:12 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 6:

  Η τέως ΥΔΑΣ δεν να είναι πλεον αυτοτελής υπηρεσία υπό τον Υπουργό Εξωτερικών. Μετονομάζεται σε Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής (Άρθρο 79) και τίθεται υπό τον ΓΓ ΔΟΣ και Εξωστρέφειας χωρίς πάντως να προβλέπεται καμία συνέργεια ούτε με τις Α΄, ούτε με τις Β΄ Διευθύνσεις, ούτε και κανένας συντονισμός στο πλαίσιο των Συμβουλίων Συντονισμού Περιφερειακής Πολιτικής του Άρθρου 110, ενώ φαίνεται πως εξακολουθεί να λογοδοτεί και να λαμβάνει κατεύθυνση μόνο από τον ΥΠΕΞ.

 • 30 Αυγούστου 2020, 11:26 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 2, παρ. 10:
  Στην υπ’ όψιν παράγραφο, επιχειρείται να καταγραφούν οι αρμοδιότητες του Υπουργείου σε θέματα οικονομικής διπλωματίας. Η παράγραφος επαναλαμβάνει τη διατύπωση του άρθρου 5, παρ. 10 του ισχύοντος Οργανισμού προσθέτοντας μια εξαιρετικά συνοπτική, ατελή και, σε ορισμένα σημεία, ασαφή περιγραφή του αντικειμένου.
  Αντ’ αυτής, προτείνεται η καταγραφή των αρμοδιοτήτων σε θέματα οικονομικής διπλωματίας να είναι αναλυτική και σαφής, καθώς το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ακριβώς προσδιορισμένο διεθνώς, υπερβαίνοντας, φυσικά, και την «παραδοσιακή» ενασχόληση με τα εν γένει «οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά και τουριστικά» συμφέροντα της χώρας, όπως αυτά αναφέρονται στον ισχύοντα Οργανισμό.
  Προτείνεται η προσθήκη των κατωτέρω σημείων:
  «Η χάραξη στρατηγικής διεθνούς εμπορίου, η ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και της διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.»
  «Η υποστήριξη των διεθνών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων σε όφελος της απασχόλησης και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
  «Η υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας κατά τις διμερείς, ευρωπαϊκές και διεθνείς οικονομικές και εμπορικές διαπραγματεύσεις.»
  «Η προώθηση της ελκυστικότητας της χώρας ως διεθνούς επενδυτικού προορισμού.»
  «Η προώθηση της καινοτομίας, της ψηφιακής οικονομίας και της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας.»
  «Η ενίσχυση της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και η συμβολή στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.»

 • Παρατηρήσεις επί του άρθρου 66, Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών

  Δηλώνοντας ως στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, το ΥΠΕΞ προβαίνει στη φαινομενική κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και στη δημιουργία ενός «Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών» το οποίο, για ακόμα μία φορά, με τον επιχειρούμενο συμψηφισμό καταφέρνει να ισοπεδώσει το μεταφραστικό επάγγελμα, τις μεταφραστικές σπουδές και τη μεταφραστική επιστήμη γενικότερα, θεωρώντας ότι ο κάθε «γλωσσομαθής» είναι και μεταφραστής. Πριν από την παράθεση των σχολίων μας, όπως αναφέρθηκε και σε σχετική επιστολή που απευθύναμε στο Υπουργείο σας, πρέπει να τονιστεί ότι ουδέποτε υπήρξε διαβούλευση με τον κλάδο μας πέραν των υφιστάμενων μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας που αντιπροσωπεύουν (και καλά κάνουν) μια κλειστή ομάδα ειδικών επαγγελματικών συμφερόντων, και ουδέποτε ελήφθησαν υπόψη τα υπομνήματα που υποβάλαμε μαζί με άλλους φορείς κατόπιν πρόσκλησης του ΥΠΕΞ για την αναδιαμόρφωση της υπηρεσίας το 2016, στα πρότυπα επιτυχημένων ευρωπαϊκών μεταφραστικών υπηρεσιών, όπου είχαμε αναφέρει συγκεκριμένα ότι η Υπηρεσία θα έπρεπε να είναι αφιερωμένη στη μετάφραση κρατικών εγγράφων (πόσο μάλλον των διαβαθμισμένων), καθώς οι ανάγκες των πολιτών και των εταιρειών καλύπτονται επίσης από δύο άλλα υφιστάμενα συστήματα, δηλαδή τους δικηγόρους και τους πτυχιούχους μεταφραστές που υπερβαίνουν σε αριθμό τους 2.000 επαγγελματίες (βάσει του σχετικού ΦΕΚ επαγγελματικών δικαιωμάτων, ήτοι ΦΕΚ 156 Α’/2.7.2002, και απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήτοι ΣτΕ Α2799/2013). Το παρόν άρθρο 66 του νομοσχεδίου είναι αποκλειστικό εφεύρημα των εμπνευστών του, ακολουθώντας ίδια τακτική μη διαβούλευσης και απαξίωσης των μεταφραστικών σπουδών με τον νόμο 3712/2008 (ο οποίος επίσης ψηφίστηκε χωρίς διαβούλευση και ουδέποτε εφαρμόστηκε δεδομένου ότι πολλές από τις διατάξεις του αντίκεινται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία), και δεν συμβαδίζει με ανάλογα σώματα σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, ούτε με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία της Κύπρου (Ν. 45(I)/2019 περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή), ενώ η αιτιολογική έκθεση για την επιλογή αυτού του σχήματος είναι ανύπαρκτη. Από την εμπειρία μας κρίνουμε ότι το νέο σχήμα δεν πρόκειται να αποτελέσει λύση για «την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την ταχύτητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες», ότι θα παρουσιάσει προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο και την ποιότητα όπως και το προηγούμενο σύστημα, και ενδεχομένως να δημιουργήσει ζητήματα τόσο για τους πολίτες όσο και τον ίδιο τον δημόσιο μηχανισμό, ακόμα και νομικής φύσης. Ειδικότερα:

  1. Βάσει της διεθνούς ονοματολογίας, ο όρος «πιστοποιημένος» είναι παραπλανητικός, καθώς το ΥΠΕΞ δεν είναι αρμόδιος φορέας πιστοποίησης. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στη διεθνή πρακτική είναι είτε ορκωτός (sworn) είτε εγκεκριμένος (accredited) μεταφραστής. Ο όρος «πιστοποιημένος» πρόκειται να προκαλέσει σύγχυση, ειδικά σε σχέση με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Συνεπώς για λόγους τάξης ζητούμε τροποποίηση του τίτλου σε Σώμα Εγκεκριμένων Μεταφραστών.

  2. Ως γενική παρατήρηση, η διαδικασία επιλογής είναι άκρως γενικόλογη (π.χ. δεν αναφέρεται σύστημα εξετάσεων, μοριοδότηση πτυχίου, εμπειρίας κ.λπ., αριθμός επιτυχόντων κ.λπ.) και σχεδόν ανέφικτη (δηλαδή θα υπάρχουν αξιολογητές για όλους τους γλωσσικούς συνδυασμούς για τα ελληνικά; Ευθεία και αντίστροφη; Με τι κριτήρια; Θα είναι και αυτοί «πιστοποιημένοι»; Ή θα κρατήσετε τον αριθμό των γλωσσών περιορισμένο; Και οι υπόλοιπες γλώσσες πώς θα εξυπηρετούνται;), ενώ αναλύονται σε δυσανάλογη έκταση οι κυρώσεις, σαν να μην υπάρχει άλλος σχεδιασμός.

  3. Υπάρχει αδιανόητη μεροληπτική διάθεση στο νέο νομοσχέδιο υπέρ των υφιστάμενων συνεργαζόμενων μεταφραστών της ΜΥ, τόσο έναντι των ελεύθερων επαγγελματιών πτυχιούχων μεταφραστών, όσο και έναντι των πτυχιούχων μεταφραστών που απασχολούνται στα μεταφραστικά τμήματα διάφορων υπουργείων και υπηρεσιών του δημοσίου σε θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων. Συγκεκριμένα:
  (α) Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες πτυχιούχους μεταφραστές, δεδομένου ότι στην Ελλάδα υφίσταται προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη μετάφραση που προσφέρεται από ελληνικό ΑΕΙ, πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθμιση για ένταξη αυτών αυτοδίκαια στο όποιο «Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών», καθώς η ύπαρξη πτυχίου πιστοποιεί ήδη την απαραίτητη γλωσσομάθεια και μεταφραστική επάρκεια και δεν χρειάζονται εξετάσεις «γλωσσομάθειας» (βλ. σχόλιο 4), η οποία είναι δεδομένη για ένα τέτοιο εξειδικευμένο τμήμα, ούτε μεταφραστικής ικανότητας, η οποία πιστοποιείται (δηλ. αναγνωρίζεται) με την απονομή του πτυχίου.
  (β) Όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους σε θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, στην παράγραφο 3(α) αναφέρεται ότι «Το έργο του πιστοποιημένου μεταφραστή αρχίζει από την εγγραφή του στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι ασυμβίβαστο με την υπηρεσία, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών. Το ασυμβίβαστο δεν ισχύει για τους υπό της παρούσας παραγράφου περίπτ. γ΄ υποπερίπτ. αα. εντασσόμενους μεταφραστές.» Δηλαδή μεταφραστές σε θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων δεν μπορούν να εκτελούν επίσημες μεταφράσεις για τις υπηρεσίες τους σε θέσεις στις οποίες έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ ακριβώς για να μεταφράζουν κρατικά και υπηρεσιακά έγγραφα. Δεν νομίζετε ότι είναι παράδοξο το γεγονός να δίνεται δικαίωμα υπογραφής σε εξωτερικούς ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όχι σε μεταφραστές που έχει προσλάβει το ελληνικό κράτος; Ζητούμε τροποποίηση της εν λόγω διάταξης και σαφή, δικαιωματική ένταξη των εν λόγω ΠΕ μεταφραστών στο σύστημα, με ειδική πρόβλεψη στο σχετικό άρθρο 66, άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις. Το ασυμβίβαστο θα ισχύει για όλους ή για κανέναν. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω διάταξη καταπατά βάναυσα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΠΕ μεταφραστών και τα περικόπτει, θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς στην άσκηση του λειτουργήματός τους.

  4. Όσον αφορά τις προβλέψεις της παραγράφου 2 υποπαραγράφου γ στοιχείου ββ προβλέπεται η προκήρυξη και διεξαγωγή εξετάσεων με σκοπό «τον έλεγχο της δηλούμενης, εκ μέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας…». Αυτή και μόνο η φράση διαγράφει 60 χρόνια μεταφρασεολογικής επιστήμης. Όταν γίνονται εξετάσεις για μεταφραστές, δεν εξετάζεται η γλωσσική ικανότητα που θεωρείται δεδομένη, αλλά η μεταφραστική επάρκεια που θεωρείται ειδική δεξιότητα. Αυτό σημαίνει ότι η εξεταστική διαδικασία και οι αξιολογητές πρέπει να εφαρμόζουν αρχές της μεταφρασεολογίας. Η απλή γλωσσομάθεια δεν επαρκεί για να γίνει κάποιος μεταφραστής. Ομοίως ούτε για την αξιολόγηση των εξεταζομένων επαρκούν απλοί γλωσσομαθείς αξιολογητές χωρίς μεταφραστικές γνώσεις. Αυτή η παρωχημένη και αναχρονιστική αντίληψη του επαγγέλματός μας θα γυρίσει μπούμερανγκ.
  Ενδεικτικά παραπέμπουμε στη διαφωτιστική εισήγηση της καθηγήτριας Φρειδερίκης Μπατσαλιά, Γλωσσομάθεια και μεταφραστικές δεξιότητες, Πρακτικά Ημερίδας «Οι μεταφραστικές Σπουδές σήμερα», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μετάφραση – Μεταφρασεολογία», Αθήνα, 24.11.2008, σελ. 60-76, όπου αναλύει γιατί ένας γλωσσομαθής δεν είναι μεταφραστής και πώς πρέπει να εκπαιδεύεται ένας γλωσσομαθής προκειμένου να γίνει μεταφραστής και να αναπτύξει δεξιότητες οι οποίες δεν κατακτώνται μέσω της έστω και τέλειας εκμάθησης μιας γλώσσας.
  Θα εμπιστευόσασταν κάποιον που δεν είναι χειρούργος να σας χειρουργήσει; Τότε γιατί θέλετε να εμπιστευτείτε διακρατικές συμφωνίες και νομικά έγγραφα σε κάποιον που απλώς ξέρει π.χ. αγγλικά;

  5. Στην ίδια παράγραφο 2, υποπαράγραφο γ, στοιχείο ββ, αναφέρεται ότι «Ο υποψήφιος δύναται στην αίτηση συμμετοχής του να ζητήσει να διαγωνισθεί μέχρι σε δύο (2) γλώσσες». Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι κατ’ ελάχιστο τρίγλωσσοι (μητρική και 2 γλώσσες που χρησιμοποιούνται ως μέσο για τη διδακτική της μετάφρασης), αρκετοί έχουν δύο μητρικές γλώσσες (άρα είναι τετράγλωσσοι), και επίσης το τμήμα προβλέπει εκμάθηση νέων ξένων γλωσσών (οπότε 5 γλώσσες και άνω). Συνεπώς δεν κατανοούμε τον περιορισμό αυτό, καθώς εμμέσως εξαναγκάζετε σε επιλογή γλωσσικών συνδυασμών με μεγαλύτερο όγκο εργασίας, αφήνοντας ακάλυπτες τις γλώσσες μικρότερης διάδοσης, για τις οποίες ως γνωστό υπάρχει έλλειψη. Συνεπώς ζητούμε άρση αυτού του περιορισμού, ώστε να είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών για γλώσσες μεγαλύτερης διάδοσης που θα έχουν περισσότερο όγκο δουλειάς, αλλά και για μικρότερες, που δεν έχουν όγκο δουλειάς και δεν θα συνέφερε επαγγελματικά κάποιον να τις επιλέξει για ένταξη στο Μητρώο.

  6. Στην παράγραφο 3 αναφέρεται συγκεκριμένα η εξής πρόταση: «Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελευθέρων επαγγελματιών».
  Με ποια λογική και στη βάση ποιων κανόνων το ΥΠΕΞ θα προβεί στην έκδοση ΚΥΑ που να ρυθμίζει την «ελάχιστη νόμιμη αμοιβή» των μεταφραστών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών, δεδομένου ότι οι μεταφραστές αυτοί θα δραστηριοποιούνται εντός μιας ελεύθερης αγοράς, οπότε θα είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για τον καθορισμό των αμοιβών για υπηρεσίες που θα προσφέρουν, ξανά, ως ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ; Αυτή δεν είναι μία από τις αρχές του ελευθέριου επαγγέλματος; Θα υπάρχει περιορισμός στον δυνητικό αριθμό των μεταφραστών; Τι θα συμβεί αν π.χ. στο μητρώο ενταχθούν 2000 συμβεβλημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς κρατικά ελεγχόμενης τιμής; Ποιος νομίζετε ότι θα είναι ο αντίκτυπος όταν υποτιμάται μαζικά μια παρεχόμενη υπηρεσία, καθώς ως γνωστό οι τιμές του ΥΠΕΞ είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο της αγοράς; Η «ελάχιστη νόμιμη αμοιβή» αποτελεί ρύθμιση-καταπέλτη για όσους ήδη διενεργούν νομίμως επίσημες μεταφράσεις στην ελεύθερη αγορά και, εκ των πραγμάτων, κρίνουμε ότι αποτελεί θέμα που θα μπορούσε να επιληφθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς μπορεί να συμπαρασύρει όλο τον κλάδο σε οικονομικά βάραθρα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για μια υπηρεσία ευτελούς αξίας, κάτι που είναι ψευδές και ανεπίτρεπτο. Παραμένοντας στο θέμα του αθέμιτου ανταγωνισμού, το εν λόγω άρθρο δεν ρυθμίζει μόνο τις σχέσεις ΥΠΕΞ-Σώματος στο εσωτερικό της χώρας, αλλά θέτει τους ενταγμένους μεταφραστές σε προνομιακή θέση και στην αγορά του εξωτερικού, καθώς δυνητικά πελάτες αυτών των «πιστοποιημένων» μεταφραστών μπορεί να είναι κάθε πολίτης και εταιρεία του εξωτερικού που χρειάζεται μεταφράσεις προς και από τα ελληνικά, χωρίς καν να υπάρχει απαίτηση και υποχρέωση για κάτι τέτοιο.

  7. Στο άρθρο 3 παράγραφος γ αναφέρεται το εξής: «ε. Για τη διαμόρφωση της σελίδας χρησιμοποιείται γραμματοσειρά 12, Times New Roman, διάκενο μιάμισης γραμμής και περιθώρια σελίδας τριών (3) εκατοστών (αριστερά – δεξιά)». Αυτή η αυστηρή ρύθμιση της μορφής είναι αναχρονιστική στη σύγχρονη εποχή των υπολογιστών και της ψηφιοποίησης, δεν χειριζόμαστε πλέον γραφομηχανές. Απαίτηση είναι το κείμενο να τηρεί τη μορφή του πρωτοτύπου στο μέγιστο βαθμό, και σε αυτό βοηθούν διάφορες τεχνολογίες, π.χ. OCR και προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Μεταφράσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σαφής αντιστοίχιση μορφής και περιεχομένου δεν γίνονται καν δεκτές στο εξωτερικό, καθώς είναι αδύνατο να ελεγχθούν.

  8. Επίσης, δεν συμφωνούμε η ένταξη στο μητρώο να έχει ημερομηνία λήξης (10 έτη), δεδομένου του ότι ένας μεταφραστής με τα χρόνια αποκτά μεγαλύτερη πείρα και γίνεται καλύτερος οπότε δεν υπάρχει λογική στο να ξαναδώσει εξετάσεις πιστοποίησης της επάρκειας της ξένης γλώσσας (που όπως αναφέρθηκε πρέπει να είναι εξέταση μεταφραστικής επάρκειας) μετά την πάροδο δεκαετίας. Άλλωστε, σε κανένα επάγγελμα δεν προβλέπεται η επαναξιολόγηση για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή ένταξης σε φορείς μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος, ούτε βεβαίως η πιστοποίηση της επάρκειας της ξένης γλώσσας μέσω απόκτησης τίτλων πιστοποίησης αυτής, π.χ. Proficiency. έχει ημερομηνία λήξης.

  9. Τέλος, σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται το καθεστώς της επίσημης/αναγνωρισμένης μετάφρασης από δικηγόρους και από πτυχιούχους μεταφραστές. Εμείς δεν κρίνουμε αν θα έπρεπε οι δικηγόροι να μεταφράζουν επί παντός επιστητού. Αυτή είναι η νομοθεσία, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι το Νομικό Συμβούλιου του Κράτους γνωμοδότησε το 2014 ως προς την ύπαρξη κλειστού επαγγέλματος για τους συμβεβλημένους μεταφραστές του ΥΠΕΞ ακριβώς βάσει της δραστηριότητας αυτών των δύο κατηγοριών (333/2014). Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι και κατά το παρελθόν το Υπουργείο Εξωτερικών υποδείκνυε ποιες μεταφράσεις γίνονται αποδεκτές, όπως ενδεικτικά με την υπ’ αριθμ. 2/2-4-2014 εγκύκλιό του, συμπεριλαμβάνοντας τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου ή πανεπιστημίου της αλλοδαπής με αναγνώριση και ισοτιμία στους αποδεκτούς φορείς, ωστόσο έχει δηλώσει αναρμόδιο για τη συνολική εφαρμοστική ρύθμιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Συνεπώς επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στις προβλέψεις του σχετικού ΦΕΚ επαγγελματικών δικαιωμάτων που θέτει το πλαίσιο της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας μεταφράσεων που γίνονται αποδεκτές από το ελληνικό δημόσιο, τις δικαστικές αποφάσεις (ΣτΕ) και τις σχετικές εγκυκλίους λοιπών Υπουργείων (ΥΠΕΣ, Παιδείας, Οικονομικών, Αμύνης, κ.λπ.) που εφαρμόζουν το εν λόγω πλαίσιο (όπως άλλωστε και το ΥΠΕΞ) ελλείψει ρητής νομοθετικής προβλέψεως, και να σας ζητήσουμε να μην θέσετε άμεσα ή έμμεσα προσκόμματα στην άσκηση του επαγγέλματός μας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις μεταφράσεις που διενεργούμε για ιδιώτες και εταιρείες προς υποβολή σε υπηρεσίες του δημοσίου, καθώς και προς δικαστικές αρχές, που είναι ο κλάδος των επίσημων/αποδεκτών από το δημόσιο μεταφράσεων στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.

 • 30 Αυγούστου 2020, 09:43 | ΧΑΛΕΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Ως Πρόεδρος του Κλάδου των Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων θα ήθελα από πλευράς μου να εστιάσω την κριτική μου στη νέα σχεδιαζόμενη δομή της Β’ Γεν. Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων καθώς θεωρώ ότι η εφαρμογή της θα υποβαθμίσει σημαντικά το ρόλο του Υπουργείου στα θέματα της οικονομικής διπλωματίας ερχόμενη σε ευθεία αντίθεση με τον διακηρυγμένο στόχο αναβάθμισης του εν λόγω αντικειμένου εντός του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Πέραν της συγκεκριμένης παρέμβασης, η Ένωσή μας θα καταθέσει διεξοδικά όλες τις απόψεις της για τα θέματα που την αφορούν.
  Το σχέδιο Οργανισμού του ΥΠΕΞ προβλέπει τη, σε πρωτοφανή βαθμό για το Υπουργείο Εξωτερικών, συρρίκνωση της Β’ Γεν. Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, οι Διευθύνσεις της οποίας συγχωνεύονται σε 3 από 12 σήμερα (οκτώ οι υφιστάμενες στο ΥΠΕΞ και τέσσερις οι μεταφερθείσες από το ΥΠΟΙΑΝ).
  Αναλυτικότερα, εξαλείφονται οι δύο επιχειρησιακές διευθύνσεις ( Β1 και Β8), συμπιέζονται σε αφάνταστο βαθμό οι γεωγραφικές διευθύνσεις (μία από τέσσερεις) και τέλος δημιουργείται μια εντελώς προσχηματικής σύλληψης Διεύθυνση με αλλοπρόσαλλο αντικείμενο (προσέλκυση επενδύσεων και ενεργειακά θέματα και προώθηση καινοτομίας και δράσεις εξωστρέφειας κ.ά.).
  Με την απομάκρυνση της Β1 μειώνεται η δυνατότητα εποπτείας, αξιολόγησης και αξιοποίησης του έργου των Γραφείων ΟΕΥ ενώ υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας της θεσμικής μνήμης που προσφέρει η λειτουργία της Δ/νσης, εντός του οργανωτικού πλαισίου της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης.
  Αντίστοιχα, η εξάλειψη της Β8, που αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα του Υπουργείου, θα αδυνατίσει σημαντικά τις οργανωτικές και συντονιστικές δυνατότητές του με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας.
  Η συμπίεση των 4 γεωγραφικών διευθύνσεων σε μία θα δημιουργήσει αξεπέραστα προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας με τις εννέα πολιτικές διευθύνσεις, τις διπλωματικές αποστολές στην Αθήνα και τους άλλους εγχώριους και διεθνείς συνομιλητές ενώ θα δημιουργήσει ποιοτική υστέρηση στην διεκπεραίωση του έργου τους.
  Παρόμοια συγχώνευση οργανικών μονάδων δεν έχει προηγούμενο στη Δημόσια Διοίκηση, ούτε μπορεί να σταθεί αιτιολόγησή της με βάση τις αρχές της ορθολογικής οργάνωσης, καθώς αντίστοιχη διάρθρωση δεν υφίσταται σε κανέναν άλλο τομέα του Υπουργείου και, εξ όσων γνωρίζουμε, η Β’ Γεν. Διεύθυνση δεν έχει επιλεγεί για την πειραματική εφαρμογή καινοφανών σχημάτων οργάνωσης.
  Είναι φανερό ότι στη σύνταξη του κειμένου έχει αγνοηθεί πλήρως η σημαντική πρόοδος που έχει επιτελεσθεί από το 2003 με τη μεταφορά του αντικειμένου της οικονομικής διπλωματίας και του κλάδου ΟΕΥ στο ΥΠΕΞ αποτέλεσμα της οποίας ήταν η λειτουργία της Β’ Γενικής Διεύθυνσης να καταστεί απρόσκοπτη, αποτελεσματική και προσθετική στο έργο του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Από πλευράς μου, εκφράζω την ιδιαίτερη απογοήτευσή μου που μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση στον τόσο κρίσιμο τομέα της οικονομικής διπλωματίας, μετατρέπεται – σε ευθεία αντίφαση με τις δημόσιες εξαγγελίες – σε απορρυθμισμένη υποβάθμιση της συμβολής του Υπουργείου Εξωτερικών στην προώθηση της εξωστρέφειας.
  Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα που οι τριγμοί στο σύστημα της παγκοσμιοποίησης είναι έντονοι και συνεχείς, επιβάλλεται το Υπουργείο Εξωτερικών να διατηρήσει τη συνοχή του, να διασφαλίσει τα κεκτημένα της άρτιας και αποτελεσματικής οργάνωσης, να ενσωματώσει οργανικά τις δύο προαναφερθείσες μορφές της πολυμερούς εκπρσώπησης και να ενισχυθεί χρηματοδοτικά ώστε να λειτουργήσει ως ο αποφασιστικός πολλαπλασιαστής των προσπαθειών ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
  Μόνο τότε το Υπουργείο Εξωτερικών θα δυνηθεί να εκπληρώσει τον κομβικό του ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της Χώρας, μέσω της οικονομικής διπλωματίας και της καταλυτικής του συμβολής στο σχεδιασμό, στο συντονισμό και στην υλοποίηση δράσεων υποστήριξης της εξωστρέφειας. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο θα συμμετέχει αποφασιστικά στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής για την οικοδόμηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου στην μετά την κρίση εποχή, που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια.
  Θέλω να ελπίζω ότι με την αποφασιστική συμβολή του Υπουργού θα αποτραπούν άμεσα οι σχεδιασμοί απορρύθμισης της οργανωτικής δομής που άλλωστε θα είναι θέμα χρόνου να αποδειχθούν ως τέτοιοι – χρόνο που δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλήσουμε
  Με εκτίμηση
  ΧΑΛΕΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΓΕΝ. ΣΥΜΒ. Β’ ΟΕΥ

 • 30 Αυγούστου 2020, 09:01 | ΧΑΛΕΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Ως Πρόεδρος του Κλάδου των Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων θα ήθελα από πλευράς μου να εστιάσω την κριτική μου στη νέα σχεδιαζόμενη δομή της Β’ Γεν. Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων καθώς θεωρώ ότι η εφαρμογή της θα υποβαθμίσει σημαντικά το ρόλο του Υπουργείου στα θέματα της οικονομικής διπλωματίας ερχόμενη σε ευθεία αντίθεση με τον διακηρυγμένο στόχο αναβάθμισης του εν λόγω αντικειμένου εντός του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Πέραν της συγκεκριμένης παρέμβασης, η Ένωσή μας θα καταθέσει διεξοδικά όλες τις απόψεις της για τα θέματα που την αφορούν.
  Το σχέδιο Οργανισμού του ΥΠΕΞ προβλέπει τη, σε πρωτοφανή βαθμό για το Υπουργείο Εξωτερικών, συρρίκνωση της Β’ Γεν. Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, οι Διευθύνσεις της οποίας συγχωνεύονται σε 3 από 12 σήμερα (οκτώ οι υφιστάμενες στο ΥΠΕΞ και τέσσερις οι μεταφερθείσες από το ΥΠΟΙΑΝ).
  Αναλυτικότερα, εξαλείφονται οι δύο επιχειρησιακές διευθύνσεις ( Β1 και Β8), συμπιέζονται σε αφάνταστο βαθμό οι γεωγραφικές διευθύνσεις (μία από τέσσερεις) και τέλος δημιουργείται μια εντελώς προσχηματικής σύλληψης Διεύθυνση με αλλοπρόσαλλο αντικείμενο(προσέλκυση επενδύσεων και ενεργειακά θέματα και προώθηση καινοτομίας και δράσεις εξωστρέφειας κ.ά.).
  Με την απομάκρυνση της Β1 μειώνεται η δυνατότητα εποπτείας, αξιολόγησης και αξιοποίησης του έργου των Γραφείων ΟΕΥ ενώ υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας της θεσμικής μνήμης που προσφέρει η λειτουργία της Δ/νσης, εντός του οργανωτικού πλαισίου της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης.
  Αντίστοιχα, η εξάλειψη της Β8, που αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα του Υπουργείου, θα αδυνατίσει σημαντικά τις οργανωτικές και συντονιστικές δυνατότητές του με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας.
  Η συμπίεση των 4 γεωγραφικών διευθύνσεων σε μία θα δημιουργήσει αξεπέραστα προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας με τις εννέα πολιτικές διευθύνσεις, τις διπλωματικές αποστολές στην Αθήνα και τους άλλους εγχώριους και διεθνείς συνομιλητές ενώ θα δημιουργήσει ποιοτική υστέρηση στην διεκπεραίωση του έργου τους.
  Παρόμοια συγχώνευση οργανικών μονάδων δεν έχει προηγούμενο στη Δημόσια Διοίκηση, ούτε μπορεί να σταθεί αιτιολόγησή της με βάση τις αρχές της ορθολογικής οργάνωσης, καθώς αντίστοιχη διάρθρωση δεν υφίσταται σε κανέναν άλλο τομέα του Υπουργείου και, εξ όσων γνωρίζουμε, η Β’ Γεν. Διεύθυνση δεν έχει επιλεγεί για την πειραματική εφαρμογή καινοφανών σχημάτων οργάνωσης.
  Είναι φανερό ότι στη σύνταξη του κειμένου έχει αγνοηθεί πλήρως η σημαντική πρόοδος που έχει επιτελεσθεί από το 2003 με τη μεταφορά του αντικειμένου της οικονομικής διπλωματίας και του κλάδου ΟΕΥ στο ΥΠΕΞ αποτέλεσμα της οποίας ήταν η λειτουργία της Β’ Γενικής Διεύθυνσης να καταστεί απρόσκοπτη, αποτελεσματική και προσθετική στο έργο του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Από πλευράς μου, εκφράζω την ιδιαίτερη απογοήτευσή μου που μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση στον τόσο κρίσιμο τομέα της οικονομικής διπλωματίας, μετατρέπεται – σε ευθεία αντίφαση με τις δημόσιες εξαγγελίες – σε απορρυθμισμένη υποβάθμιση της συμβολής του Υπουργείου Εξωτερικών στην προώθηση της εξωστρέφειας.
  Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα που οι τριγμοί στο σύστημα της παγκοσμιοποίησης είναι έντονοι και συνεχείς, επιβάλλεται το Υπουργείο Εξωτερικών να διατηρήσει τη συνοχή του, να διασφαλίσει τα κεκτημένα της άρτιας και αποτελεσματικής οργάνωσης, να ενσωματώσει οργανικά τις δύο προαναφερθείσες μορφές της πολυμερούς εκπρσώπησης και να ενισχυθεί χρηματοδοτικά ώστε να λειτουργήσει ως ο αποφασιστικός πολλαπλασιαστής των προσπαθειών ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
  Μόνο τότε το Υπουργείο Εξωτερικών θα δυνηθεί να εκπληρώσει τον κομβικό του ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της Χώρας, μέσω της οικονομικής διπλωματίας και της καταλυτικής του συμβολής στο σχεδιασμό, στο συντονισμό και στην υλοποίηση δράσεων υποστήριξης της εξωστρέφειας. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο θα συμμετέχει αποφασιστικά στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής για την οικοδόμηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου στην μετά την κρίση εποχή, που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια.
  Θέλω να ελπίζω ότι με την αποφασιστική συμβολή του Υπουργού θα αποτραπούν άμεσα οι σχεδιασμοί απορρύθμισης της οργανωτικής δομής που άλλωστε θα είναι θέμα χρόνου να αποδειχθούν ως τέτοιοι – χρόνο που δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλήσουμε

 • 29 Αυγούστου 2020, 18:25 | Ιδιώτης Μεταφραστής

  Άρθρο 66
  Η Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ καλό είναι να καταργηθεί, διότι δεν προσφέρει κάτι, ούτε στους μεταφραστές, ούτε στους πολίτες. (Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι οι υπάλληλοι διατηρούν τη θέση εργασίας τους).
  Πολλοί μεταφραστές πορεύονται με 500-600 ευρώ μηνιαίως, ποσό που δεν καλύπτει ούτε τις βασικές ανάγκες. Προς τους πολίτες, μια μετάφραση ολιγοσέλιδου εγγράφου κατηγορίας Α’ή Β, παρέχεται από ιδιωτικά γραφεία (με επικύρωση από δικηγόρο σε μια ώρα το πολύ), ενώ από τη Μεταφραστική Υπηρεσία στην καλύτερη περίπτωση σε τρεις εργάσιμες ημέρες και έχουν (οι μεταφράσεις) την ίδια αξία προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Καταθέστε ένα τέτοιο έγγραφο στην Αρίωνος 10 (Μεταφραστική Υπηρεσία) και στην Αρίωνος 12, ή Αρίωνος 9 (Ιδιωτικά Γραφεία) και κάντε τη σύγκριση.
  Το ότι η Μεταφραστική Υπηρεσία εγγυάται την ισομερή κατανομή των μεταφράσεων προς τους μεταφραστές, δεν αληθεύει. Ασφαλώς και υπήρχαν έντιμοι και δίκαιοι δημόσιοι λειτουργοί. Λαμπρό παράδειγμα εντιμότητας και υψηλής επαγγελματικής συνείδησης, ήταν η πρώην προϊστάμενη του τομέα Βαλκανικών Γλωσσών κα Ευγενία Βασιλοπούλου. Έχουν περάσει, όμως, διευθυντές, προϊστάμενοι και υπάλληλοι, που την Υπηρεσία τη θεωρούσαν μαγαζί του πατέρα τους.
  Η σύσταση Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών, με συγκεκριμένα κριτήρια, με εξετάσεις γλωσσομάθειας, με αυστηρό έλεγχο και παράλληλα η διατήρηση του δικαιώματος επίσημης μετάφρασης από τους δικηγόρους, τα γραφεία των οποίων τα λειτουργεί ο οποιοσδήποτε (πραγματικά ο οποιοσδήποτε, κάντε μια έρευνα στην αγορά), θα δημιουργήσει τραγελαφικές καταστάσεις. Το εγχείρημα στερείται σοβαρότητας.

 • 29 Αυγούστου 2020, 15:36 | Δέσποινα Καρατζά

  Με τις διατάξεις του άρθρου 66 επιχειρείται η διαμόρφωση μιας δημόσιας πολιτικής με σκοπό την μείωση της γραφειοκρατίας. Για την επίτευξη του σκοπού της Πολιτείας δημιουργείται το «Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών» τελούντος υπό την εποπτεία του ΥΠΕΞ.
  Η μείωση της γραφειοκρατίας όμως είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση επιτυχώς με τις ενέργειες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η προσέγγιση του είναι βήμα – βήμα (incrementally) και το ίδιο θα πρέπει να γίνει με την επίσημη μετάφραση. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε λάβει δεν καλύπτουν ούτε καν το πρώτο στάδιο διαμόρφωσης πολιτικής, όπου:
  Πολιτική (policy) είναι ένα σκόπιμο σύστημα αρχών για την καθοδήγηση των αποφάσεων και την είτευξη ορθολογικών αποτελεσμάτων.
  Τα πέντε στάδια δημιουργίας οποιασδήποτε δημόσιας πολιτικής είναι:
  • Αναγνώριση ενός προβλήματος
  • Διαμόρφωση πολιτικής.
  • Υιοθέτηση πολιτικής.
  • Εφαρμογή πολιτικής.
  • Αξιολόγηση πολιτικής.
  Το πρόβλημα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών στη ψηφιακή εποχή. Οι μεταφραστές αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη και είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στη σχετική μεταρρύθμιση. Η διαμόρφωση πολιτικής πρέπει να γίνει στα πλαίσια μιας συνεργασίας Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα.
  Οι διατάξεις του Άρθρου 66 κρίνονται ως περιορισμένη θεώρηση του προβλήματος. Γίνεται αναφορά ΜΟΝΟ στη γλωσσική πλευρά της μετάφρασης. Πλέον, ο επαγγελματικός κλάδος των μεταφραστών περιλαμβάνει και την πτυχή της τοπικής προσαρμογής (localization), απαραίτητη για την παράδοση ποιοτικής και ταχύτερης υπηρεσίας μετάφρασης σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διεθνές περιβάλλον.
  Η κατάργηση της κτηριακής υποδομής και δημιουργία γραφείων φαίνεται δύσκολο να στηρίξει τον σκοπό που επιθυμεί η Πολιτεία. Πως θα λειτουργούν τα γραφεία, το καθένα θα έχει ξεχωριστή πλατφόρμα διασύνδεσης με το ΥΠΕΞ; Ο πολίτης που επιθυμεί μετάφραση εγγράφων σε περισσότερες από μια γλώσσες θα πηγαίνει σε διαφορετικά γραφεία ανά το λεκανοπέδιο; Θα πηγαίνει αλλού για Επισημείωση της Χάγης; Αλλού για την θεώρηση, επικύρωση κλπ. των εγγράφων πριν την μετάφραση; Πώς θα διασφαλίζεται η αυτοπρόσωπη παροχή της υπηρεσίας από τους μεταφραστές, αποκλείοντας τη δυνατότητα ανάθεσης του μεταφραστικού έργου σε τρίτο πρόσωπο ή την ανάθεση υπεργολαβιών; Πως θα εξασφαλίζεται η ίση κατανομή εργασίας κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί μετά από πολλές προσπάθειες των μεταφραστών; Πως θα γίνεται η πληρωμή των μεταφραστικών δικαιωμάτων και ο σχετικός έλεγχος; Δεν προτείνεται κάποιο σχετικό μοντέλο.
  Εκτός από τη μείωση της γραφειοκρατίας για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών και την αξιοπιστία των συναλλαγών, το μέτρο αυτό αποσκοπεί και στη πάταξη της διαφθοράς. Το νομοσχέδιο δεν κάνει καμία πρόβλεψη για τους δικηγόρους οι οποίοι επιδίδονται σε μεταφράσεις όπου παρατηρείται ευρεία εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μαύρη εργασία και πλαστογραφία / νόθευση εγγράφων.
  Ένα δημόσιο έγγραφο εχει νομικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνέπειας στη ζωή των πολιτών. Χαιρετίζουμε το σημείο 3. δδ. του Άρθρου 66 όπου αναφέρεται ο μεταφραστής «να γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες, κατά νόμο, αρχές οποιαδήποτε παραποίηση, πλαστογράφηση ή νόθευση εγγράφου, καθώς και να παρέχει όποια άλλη σχετική πληροφορία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» όπως και τη νεοσυσταθείσα Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως είναι προτιμότερη η πρόληψη σχετικών φαινομένων, ιδιαίτερα όταν ο θεσμός της δικαιοσύνης είναι αυτός που όλοι πλέον γνωρίζουν: αναξιόπιστος και διεφθαρμένος. Δεν προβλέπεται κανένα μέτρο πρόληψης
  Βάσει των προαναφερθέντων προτείνεται:
  -Η συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την διαμόρφωση πολιτικής που θα ρυθμίζει την επίσημη μετάφραση σε όλη την επικράτεια λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες του Απόδημου Ελληνισμού.
  -Η διατήρηση του κεντρικού γραφείου για όλες τις γλώσσες και βελτίωση αυτού. Άλλωστε το κτήριο και λοιπά έξοδα λειτουργίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας γίνεται από το 10% που παρακρατείται από τα έσοδα του μεταφραστικού έργου των μεταφραστών. Ουδεμία καταγραφή των κονδυλίων αυτών δεν γίνεται στα έσοδα μας ενώ πρόκειται για ατελείωτες ανθρωποώρες εργασίας.
  -Οργάνωση των Επίσημων Μεταφραστών σε μια ΙΚΕ με τοποθέτηση μάνατζερ – προγραμματιστή με γνώσεις του κλάδου της μετάφρασης και προσωπικό εξυπηρέτησης πολιτών και μεταφραστών προερχόμενοι από την ελεύθερη αγορά.
  -Μηχανοργάνωση μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, ΟΤΑ και υπουργείων και ενδοεπικοινωνία για τις ανάγκες του έργου των μεταφραστών.
  -Άμεση σύνδεση συστήματος POS το οποίο ζητείται καθημερινά από το κοινό.
  -Υπαγωγή της ΙΚΕ των Επίσημων Μεταφραστών σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ
  -Εκκαθάριση των απαιτήσεων μεταφραστών σχετικά με την ασφάλιση τους και ρύθμιση του θέματος αυτού.
  Δέσποινα Καρατζά
  Drs. Επικοινωνιολόγος

 • 28 Αυγούστου 2020, 18:49 | Χριστόφορος Σουμίλας

  Mε το Ν. 4451/2017 (ΦΕΚ 16/Α/13-02-2017), οι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ (Ισπανική, Αραβική, Κινεζική, Ρωσική) εισήχθησαν, μαζί και με τη Γερμανική, ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ, ως γλώσσες επιλογής-κριτήριο εισαγωγής, μαζί με τις προϋπάρχουσες επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ (Αγγλική, Γαλλική), στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό για τη Διπλωματική Ακαδημία (Πολιτική Διπλωματία).

  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, με τίτλο Οργάνωση και Λειτουργία του ΥΠΕΞ, και συγκεκριμένα στο Άρθρο 21 παρ. 6 εδ. β για τη Διπλωματική Ακαδημία, το οποίο ενσωματώνεται στο ΜΕΡΟΣ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, οι 4 από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ( Ισπανική, Αραβική, Κινεζική, Ρωσική), καθώς και η Γερμανική, ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ, καταργούνται ως γλώσσες επιλογής-κριτήριο εισαγωγής και παραμένουν σε ισχύ οι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ (Αγγλική, Γαλλική), χωρίς στην αιτιολογική έκθεση, του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, να αναφέρεται ο σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης, δηλαδή της κατάργησης των υπολοίπων επισήμων γλωσσών του ΟΗΕ (Ισπανική, Αραβική, Κινεζική, Ρωσική), καθώς και της Γερμανικής, ως επίσημης γλώσσας της ΕΕ.

  Η Ισπανική γλώσσα, ήδη συμπεριλαμβάνεται, μαζί με τις (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική) στα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ.

  Η Ισπανική είναι, μεταξύ των 6 γλωσσών, επίσημη γλώσσα του ΟΗΕ.

  Η Ισπανική είναι επίσημη γλώσσα σε 21 χώρες και επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

  H Iσπανική είναι μητρική γλώσσα 483.000.000 ανθρώπων.

  Η Ισπανική είναι δεύτερη γλώσσα σε αριθμό μητρικών ομιλητών, μετά την Κινεζική.

  Συνολικά, η Ισπανική ομιλείται από 580.000.000 ανθρώπους, μαζί με αυτούς που την ομιλούν ως ξένη γλώσσα.

  Το 7,6 % του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα είναι ισπανόφωνο.

  Η συνεισφορά του συνόλου των ισπανόφωνων χωρών στο παγκόσμιο ΑΕΠ ανέρχεται στο 6,9 %, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο των χωρών που έχουν ως επίσημη γλώσσα τη Γαλλική.

  Το 2060 οι ΗΠΑ θα αποτελέσουν τη δεύτερη ισπανόφωνη χώρα σε πληθυσμό, μετά το Μεξικό. Σχεδόν 1 στους 3 Αμερικανούς πολίτες θα είναι ισπανόφωνος.

  Η Ισπανική είναι τρίτη πιο χρησιμοποιούμενη γλώσσα στο διαδίκτυο, μετά την Αγγλική και την Κινεζική.

  Πηγή στατιστικών στοιχείων από την Επισκόπηση για το έτος 2019 του Ινστιτούτου Θερβάντες της Μαδρίτης: https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2019/noticias/presentacion_anuario_madrid.htm

  Με εκτίμηση,
  Χριστόφορος Σουμίλας, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ 40

 • 28 Αυγούστου 2020, 15:30 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρο 90 , παρ. 5 – προσθήκη Τμήματος
  Στην Ε1 Δ/νση Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων προτείνεται η δημιουργία ενός τρίτου Τμήματος, που θα περιλαμβάνει πολλές από τις δράσεις πολιτιστικών και μορφωτικών υποθέσεων, οι οποίες εντάσσονται επί σειρά ετών στο αντικείμενο του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και ασκούνται από τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας. Το εν λόγω Τμήμα θα συνεργάζεται στενά με την Ε4 Διεύθυνση Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων, καθώς τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας θα αναλαμβάνουν τις επαφές στο εξωτερικό με μορφωτικούς και πολιτιστικούς φορείς.

  Προτείνεται η παρακάτω δομή:
  Τμήμα ΙΙΙ: Το Τμήμα Διεθνούς Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας στο οποίο ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες
  Στο Τμήμα Διεθνούς Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:
  α) η δημιουργία υλικού για την εξυπηρέτηση των διμερών και διεθνών πολιτιστικών και μορφωτικών συνεργασιών και η παροχή οδηγιών στα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας για την υλοποίηση και επικοινωνιακή προβολή πολιτιστικών και μορφωτικών δράσεων.
  β) Η παρακολούθηση της υλοποίησης πολιτιστικών και μορφωτικών δράσεων, μορφωτικών συμφωνιών και προγραμμάτων με φορείς άλλων χωρών από τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας
  γ) Η επικοινωνιακή προβολή και υποστήριξη των διμερών και διεθνών πολιτιστικών και μορφωτικών συνεργασιών
  δ) η επικοινωνία και καλλιέργεια σχέσεων με ξένους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα, με στόχο την καλλιέργεια σχέσεων και την προώθηση πρωτοβουλιών για την ανάδειξη θεμάτων πολιτιστικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος σε διμερές και διεθνές επίπεδο.
  ε) Η επικοινωνιακή υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και πολιτιστικών οργανισμών.

 • 28 Αυγούστου 2020, 15:41 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρο 91
  Υπάρχουν κάποια λάθη στις Αρμοδιότητες της Ε2 Δ/νσης, που θα δημιουργήσουν ανορθολογισμούς και δυσλειτουργίες.
  Προτείνεται να διορθωθούν οι αρμοδιότητες της Ε2 Δ/νσης ως εξής:

  1. Οι αρμοδιότητες της Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας είναι:
  α) ο σχεδιασμός και κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας, όπως ο προγραμματισμός μεγάλων εκστρατειών και δράσεων για τη διεθνή προβολή της χώρας στο εξωτερικό, με την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από το σύνολο των υπηρεσιών της Ε΄ Γενικής Διεύθυνσης, τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και τις λοιπές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών,
  β) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και ειδικών στόχων για τη διαχείριση της εθνικής εικόνας στο εξωτερικό,
  γ) ο συντονισμός και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας για τη διαχείριση κρίσεων και την ανασκευή ψευδών, ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων και πληροφοριών που αναπαράγονται στα διεθνή ΜΜΕ,
  δ) ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών πόρων των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας σε σχέση με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας και σε ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό Σχεδιασμό.
  ε) ο σχεδιασμός λειτουργίας των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας σε διάφορες γεωγραφικές ζώνες σε σχέση με το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουργείου και της Δημόσιας Διπλωματίας,
  στ) η χαρτογράφηση και ανάλυση του περιφερειακού και διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλλοντος και η θέση της Χώρας σε αυτό,
  ζ) η παρακολούθηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στην Ελλάδα και του αντίκτυπού τους στη διεθνή κοινή γνώμη και τα διεθνή ΜΜΕ,
  η) η μέριμνα, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, για την επικοινωνία των επίσημων ελληνικών θέσεων στη διεθνή κοινή γνώμη με τη αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου και διαύλου επικοινωνίας,
  θ) η υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη συνεργιών για δράσεις προβολής και επικοινωνίας, με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
  ι) η ευθύνη της αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων διαχείρισης της εθνικής εικόνας και επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων που υλοποιούνται από τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας ανά χώρα ή γεωγραφική περιοχή, καθώς και των τριών Τμημάτων της Δ/νσης,
  κ) η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας σε περίπτωση κρίσεων ή σημαντικών αλλαγών σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

  Άρθρο 91 παρ. 3 (διόρθωση)
  Επαναδιατυπώνονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας, διότι υπάρχουν αρκετά λάθη σε αναφορές σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και επιπλέον θα δημιουργηθούν αλληλοεπικαλύψεις με την Αρμόδια Δ/νση.

  Το Τμήμα Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας είναι αρμόδιο για:
  α) την υλοποίηση των στόχων και εκτέλεση των σταδίων του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας που αφορά τη διαχείριση της εθνικής εικόνας σε συνεργασία με τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, τα λοιπά Υπουργεία και τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς,
  β) την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων επικοινωνίας και προβολής, είτε με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς,
  γ) τον διαρκή έλεγχο των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας που αφορούν τη διαχείριση της εθνικής εικόνας,
  δ) την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που συγκεντρώνει από το σύνολο των υπηρεσιών της Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας, τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και τις λοιπές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να καταρτίζει στατιστικές αναλύσεις και να προβαίνει σε εισηγήσεις προς τη Δ/νση Διεθνούς Επικοινωνίας,
  ε) την κατάρτιση των όρων, των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών που αφορούν στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με τρίτους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας,
  ζ) την αξιολόγηση προτάσεων δράσεων που έχουν υποβληθεί από τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την υποβολή σχεδίου προτάσεων Διαχείρισης της Εθνικής Εικόνας στη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας.
  η) την παρακολούθηση προγραμμάτων διαχείρισης της εθνικής εικόνας ξένων κρατών και την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών καθώς και καινοτόμων προσεγγίσεων, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους παρόχους του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

  Άρθρο 91 παρ.4 (Διόρθωση)
  (Αναδιατύπωση αρμοδιοτήτων με αλλαγές)

  Το Τμήμα ΙΙ Επικοινωνιακής Διαχείρισης Ειδικών θεμάτων είναι αρμόδιο για:
  α) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών από ποικίλες πηγές (ενδεικτικά ξένος Τύπος και διεθνή ΜΜΕ, Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, δεξαμενές σκέψης) για διεθνή ή ειδικά θέματα που αφορούν διακρατικές και διεθνείς σχέσεις, ευρωπαϊκά θέματα και εν γένει θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Για τις ανάγκες επεξεργασίας των στοιχείων λειτουργούν Desks ειδικών θεμάτων κατ’ αναλογία των Διευθύνσεων της Α΄ Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου,
  β) την αρχειοθέτηση των ως άνω πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και η πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση,
  γ) την αξιοποίηση των ανωτέρω για την έκδοση σχετικών Δελτίων και ενημερωτικών σημειωμάτων προς ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, των οργάνων του κράτους και των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα,
  δ) την προετοιμασία κατάλληλου υλικού για την προληπτική επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό, καθώς και κρίσεων που προκύπτουν, ενδεικτικά, από προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, φυσικές καταστροφές, καθώς και πάσης φύσεων εκτάκτων γεγονότων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς,
  ε) την προετοιμασία υποστηρικτικού υλικού για την ενημέρωση των εκπροσώπων των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών από τις κρίσεις πάσης φύσεως, τη λήψη μέτρων, καθώς και την αποκατάσταση σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών,
  στ) τη μέριμνα σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας για την προετοιμασία υλικού για την ανασκευή, μέσω των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, ψευδών, ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων και πληροφοριών που αναπαράγονται στα διεθνή ΜΜΕ,
  ζ) η προετοιμασία σχετικού υλικού επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων προς τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας για χρήση από τα διεθνή ΜΜΕ,
  η) τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, την Υπηρεσία Ενημέρωσης, και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ανάλογα με το θέμα, για τη συλλογή και εκπόνηση του κατάλληλου υλικού προς αντίκρουση ψευδών ειδήσεων και της οποιαδήποτε επικοινωνιακής επίθεσης κατά της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

  Άρθρο 91 παρ. 5 α & ζ (Απάλειψη αρμοδιότητας)
  Το Τμήμα ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών να μετονομαστεί σε:
  Τμήμα ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών Διεθνούς Κοινής Γνώμης

  Απαλείφεται η παρ. α «ασχολείται με την έρευνα προς αναζήτησης βέλτιστων πρακτικών καθώς και καινοτόμων ….»

  Απαλείφεται η παρ. ζ «είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των προγραμμάτων διαχείρισης της εθνικής εικόνας ξένων κρατών για την ανάδειξη και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών», που εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

 • 28 Αυγούστου 2020, 15:05 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρα 89, 88 & 85
  Η Ε4 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων προτείνεται να μεταφερθεί στην Η΄ Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, διότι έχει συνάφεια με το αντικείμενο της Απόδημου Ελληνισμού και των Προξενικών Υποθέσεων.

  Κατά συνέπεια στο άρθρο 88, από τις αρμοδιότητες της Ε΄ Γενικής Δ/νσης μεταφέρονται οι παρ. ια και ιβ στην Η΄ Γενική Δ/νση Απόδημου Ελληνισμού και Προξενικών Υποθέσεων, η οποία μπορεί να μετονομαστεί σε :
  Η΄ Γενική Δ/νση Απόδημου Ελληνισμού, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων

  Άρθρο 85 (Αναδιατύπωση)

  1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση της Γενικής
  Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
  Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων. Αποστολή της Γενικής
  Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας είναι ιδίως η διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδημία και την παλιννόστηση, η σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την Ελλάδα και η διαφύλαξη και διατήρηση της εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας, η επικοινωνιακή διαχείριση της εθνικής εικόνας της χώρας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων Δημόσιας Διπλωματίας, της προάσπισης
  των εθνικών συμφερόντων στους τομείς του πολιτισμού και των μορφωτικών ανταλλαγών, και του συντονισμού των Υπηρεσιών των Υπουργείων σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης δράσεων διεθνούς επικοινωνίας.

  Άρθρο 89
  Διάρθρωση
  1.Η Ε΄ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας περιλαμβάνει:
  α. Την Ε1 Διεύθυνση Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων
  β. Τη Ε2 Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας
  γ. Την Ε3 Διεύθυνση Ψηφιακής Διπλωματίας
  δ. Την Ε4 Διεύθυνση Μορφωτικών και Αθλητικών Υποθέσεων

  Το Τμήμα ΙΙΙ Ψηφιακής Προβολής της Διεύθυνσης Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων προτείνεται να γίνει Δ/νση Ε3 και να αφαιρεθεί από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ε1 Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων.

  Άρθρο 92
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε3 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

  Από μελέτη παραδειγμάτων άλλων χωρών (Ολλανδίας, Σουηδίας, Φινλανδίας Νορβηγίας), βγαίνει το κεντρικό συμπέρασμα ότι δίνεται έμφαση σε portal, ιστοσελίδες, ψηφιακή τεχνολογία. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η Δ/νση Ψηφιακής Διπλωματίας.

  1. Η Διεύθυνση Ε3 Ψηφιακής Διπλωματίας είναι αρμόδια για:
  α) την επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεμάτων και κρίσεων μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού στο διαδίκτυο, καθώς και με την επεξεργασία και επιμέλεια παραγωγής έκτακτων θεματικών εκδόσεων, έντυπων ή ηλεκτρονικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας της Ε2 Διεύθυνσης και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας,
  β) την ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίας διαδικτυακής πύλης για τη διαχείριση της εθνικής εικόνας στο εξωτερικό, καθώς και την υποστήριξη, συντονισμό και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την αξιοποίηση των μέσων εξωστρέφειας που ανήκουν στο ψηφιακό οικοσύστημα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας,
  γ) τη συνεργασία με τις υπηρεσίες διαχείρισης ιστότοπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης άλλων υπουργείων και φορέων του δημόσιου τομέα για τον συντονισμό της επικοινωνιακής δράσης στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας,
  δ) την αγορά χώρου/χρόνου σε διεθνή ΜΜΕ, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διαδικτυακές πλατφόρμες και την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης της εθνικής εικόνας σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
  ε) το σχεδιασμό, τη σύνταξη, την επιμέλεια παραγωγής και την τήρηση σχετικού ψηφιακού αρχείου – ταινιοθήκης έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση των στόχων και την προβολή της εξωστρέφειας της Χώρας στη διεθνή κοινή γνώμη.

  2. Η Ε3 Διεύθυνση Ψηφιακής Διπλωματίας περιλαμβάνει δύο Τμήματα: α) το Τμήμα Ι Διαδικτυακής Πύλης και το 2. Τμήμα ΙΙ Ειδικών Δράσεων και Ψηφιακών Εκδόσεων.

  3.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ι Διαδικτυακής Πύλης είναι:
  • Η ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίας εθνικής διαδικτυακής πύλης (portal) με αντικείμενο τη συστηματική και ενιαία προβολή της χώρας στο εξωτερικό.
  • Παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου της Πύλης σε συνεργασία με την μονάδα σχεδιασμού/Nation Βranding, των επιμέρους στοιχείων της (όπως των «δελτίων» GNA κλπ), και των λοιπών ψηφιακών μέσων για τη διάδοση του περιεχομένου της σε social media.
  • Συνεργασία με άλλες μονάδες για τον συντονισμό σε ό,τι αφορά περιεχόμενο και ψηφιακό υλικό (πχ FB των Αρχών Εξωτερικού).
  • Συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες και σύνταξη σχετικών Fact Sheets.
  • Σχεδιασμός, διαχείριση περιεχομένου (στατικού και δυναμικού) και συνολική επίβλεψη ηλεκτρονικών σελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού, με έμφαση στην προβολή της σύγχρονης εθνικής εικόνας στο εξωτερικό.
  • Υποστήριξη, επιθεώρηση και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τις ιστοσελίδες των ελληνικών Αρχών στο εξωτερικό στο πλαίσιο μιας ενιαίας και ισχυρής εικόνας στο εξωτερικό.
  • Συνεργασία/συντονισμός με τους διαχειριστές των ξενόγλωσσων ιστοσελίδων ελληνικών Υπηρεσιών που απευθύνονται σε διεθνές κοινό (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, Υπουργείο Πολιτισμού κτλ) στο πλαίσιο της κοινής εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και εξωστρέφειας.
  • Υποστήριξη, επιθεώρηση και παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των ελληνικών Αρχών στο Εξωτερικό στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής.
  • Συνεργασία/ συντονισμός με διαχειριστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης ελληνικών δημοσίων φορέων που απευθύνονται στο διεθνές κοινό (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, Υπουργείο Πολιτισμού κτλ) στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής.
  • Διαχείριση περιεχομένου ενημερωτικού/ών newsletter προς ξένους φορείς, άλλες υπηρεσίες και λοιπούς παραλήπτες.
  • Συντονισμός παραγωγής, διάθεσης και προώθησης ενημερωτικού υλικού (έντυπου, ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού) άλλων φορέων (Δημόσια Τηλεόραση, ΕΟΤ, Enterprise Greece, ΥΠΠΟ) για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Αρχειοθέτηση και διαχείριση του εν λόγω υλικού.

  4.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΙΙ Ειδικών Δράσεων και Ψηφιακών Εκδόσεων είναι:
  • Σχεδιασμός, επιμέλεια και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό (ηλεκτρονικές εκδόσεις, γραφήματα, spots κλπ).
  • Καθημερινές/εβδομαδιαίες ψηφιακές ξενόγλωσσες εκδόσεις / newsletters («Greek News Agenda», «Panorama Griego», «Grèce Hebdo», «Punto Grecia», «Griechenlad Aktuell»).
  • Σχεδιασμός και γραφιστική επιμέλεια τακτικών έντυπων εκδόσεων για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό («About Greece», «Brand Greece»).
  • Έκτακτες θεματικές εκδόσεις για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος (Μεταναστευτικό, Ελληνική Οικονομία, η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός όλες τις εποχές κτλ) για διάχυση στο εξωτερικό και για αξιοποίηση από τις Αρχές Εξωτερικού.
  • Παραγωγή και διαχείριση ιστοσελίδων ειδικού σκοπού και social media ειδικού σκοπού. Πχ έτος Ελλάδας-Ρωσίας, διάφορες προεδρίες, ειδικές επικοινωνιακές δράσεις, ψηφιακή υποστήριξη εκδηλώσεων εντός και εκτός Ελλάδας.
  • Προετοιμασία ψηφιακού υλικού για παρουσίαση ειδικών θεματικών φακέλων προβολής και ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό (PowerPoint, βίντεο παρουσιάσεις σε ημερίδες/συνέδρια).
  • Σχεδιασμός γραφημάτων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου υλικού για την υποστήριξη των εξωστρεφών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας (συνέδρια, συνεντεύξεις Τύπου).
  • Παραγωγή micro-documentaries προς χρήση από την Πύλη και τα άλλα ψηφιακά μέσα. Παραγωγή ψηφιακού documentary.
  Παρατήρηση: Στο άρθρο 89 παρ. 2 αναδιατύπωση (η προσθήκη με bold) : Οι Διευθύνσεις Ε1, Ε2 και Ε3 στελεχώνονται ιδίως από υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

 • 28 Αυγούστου 2020, 15:51 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρο 88 – Υπάρχουν αρκετά ζητήματα διατύπωσης που θα δημιουργήσουν ανακολουθίες και δυσλειτουργίες ως προς τις αρμοδιότητες της Ε΄ Γενικής Δ/νσης και για το λόγο αυτό προτείνονται τα εξής:

  Ε΄ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας
  1. Η Ε΄ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας είναι αρμόδια για:
  α) τον γενικό συντονισμό όλων των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς της για την άσκηση της Δημόσιας Διπλωματίας της χώρας,
  β) το σχεδιασμό, την κατάρτιση, την αξιολόγηση και την εισήγηση προτάσεων για το Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Διπλωματίας,
  γ) τη μέριμνα για την προώθηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας και των προτάσεων αναθεώρησής του προς έγκριση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και για τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
  δ) το συντονισμό των υπηρεσιών των Υπουργείων σε θέματα σχεδιασμού,
  προγραμματισμού, εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης δράσεων Δημόσιας Διπλωματίας και προβολής των ιδίων και των εποπτευόμενων φορέων τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές, κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου Δημόσιας Διπλωματίας,
  ε) την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων της χώρας στους τομείς πολιτισμού και μορφωτικών ανταλλαγών σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία,υπηρεσίες και οργανισμούς και την εξασφάλιση της πολιτιστικής προβολής της Χώρας μέσα από διεθνείς συνεργασίες,
  στ) την εισήγηση και προώθηση των θέσεων της Χώρας σε θέματα Δημόσιας
  Διπλωματίας και Πολιτιστικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες,
  η) την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρμοδιότητάς της σε άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς και την παρακολούθησή τους, όπου απαιτείται, για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεών τους καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας των τρεχόντων αιτημάτων τα οποία υποβάλλουν άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμοί,
  θ) την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των επικοινωνιακών θεμάτων, που έχουν σχέση με τις ξένες Χώρες, με σκοπό την εκτίμηση της θέσης της κάθε Χώρας στη διεθνή κοινότητα και της σημασίας που έχει για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων,
  ι) τη μελέτη της γενικής κατάστασης στα θέματα της αρμοδιότητάς της και την παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα αυτά στις ξένες Χώρες, των τάσεων και προτιμήσεων, των ενδεχομένων επιπτώσεων από τα ανωτέρω θέματα στην Ελλάδα και γενικότερα στην ελληνική πολιτική,
  ια) την προετοιμασία και διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη κάθε φύσης διμερών Συμφωνιών και Συμβάσεων, μεταξύ Ελλάδος και ξένων χωρών, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,
  ιβ) το συντονισμό της προώθησης των θεμάτων πολιτιστικής και μορφωτικής
  συνεργασίας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, την προπαρασκευή των εργασιών των σχετικών διακρατικών επιτροπών, την ευθύνη των διαπραγματεύσεων και τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την σύναψη συναφών συμφωνιών,
  ιγ) την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ξένων χωρών και των σχέσεων της Ελλάδος με την UNESCO.
  ιδ) τη μέριμνα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και
  δράσεων Δημόσιας Διπλωματίας που άπτονται δράσεων προώθησης, των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στη Ελλάδα, σε συνεργασία με την B΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς.

 • 28 Αυγούστου 2020, 15:00 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρο 1
  Προσθήκη εδαφίου
  Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών:
  2. Ειδικότερα στο πλαίσιο της αποστολής του επιδιώκει:
  ζ. τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσα από την άσκηση Δημόσιας Διπλωματίας.

  Συνεχίζουν τα επόμενα εδάφια ως έχουν.

  Άρθρο 85-87
  Στο ΠΔ 63/2020, αρ. φύλλου 156, τεύχος α΄ (5.8.2020) προβλέπεται η σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού.
  Σε συνέχεια του ΠΔ, προτείνεται να αλλάξει η ονομασία (που αναφέρεται στο σχέδιο Νόμου του Οργανισμού) από ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας σε όλα τα άρθρα σε :
  Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού

  Άρθρο 88
  1.Βάσει του άρθρου 111 του Νόμου 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος (ΦΕΚ Α΄133/7.8.2019), συστάθηκε Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας.
  2.Επειδή οι Πολιτιστικές Υποθέσεις αποτελούν μέρος της Δημόσιας Διπλωματίας προτείνεται η Ε` Γενική Διεύθυνση από Δημόσιας Διπλωματίας και Πολιτιστικών Υποθέσεων να ονομαστεί σε:
  Ε` Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας

  Από τις παρ. 1γ, 1δ, 1ε και 1στ απαλείφεται η φράση: Πολιτιστικών Υποθέσεων – καθώς στο Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Διπλωματίας εμπεριέχονται οι πολιτιστικές και μορφωτικές υποθέσεις.

  Ως προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας:
  Οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στις παραγράφους ια και ιβ απαλείφονται και μεταφέρονται στην Η΄ Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού.

 • 28 Αυγούστου 2020, 10:10 | Γεώργιος Πετσωτάς

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 64 ΣΤ7 Δ/νση Προϋπολογισμού

  Άρθρο 64

  Παρ. ζ : συμπλήρωση στο τέλος «…μέσω του Γραφείου Στατιστικής της Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Άρθρο 19, παρ. 4)».

  Παρ. ια : » Η παρακολούθηση και εποπτεία των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου, εφόσον περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και ιδίως το Ν. 4270/2014 και συγκεκριμένα ως προς τα θέματα αρμοδιότητας Προϋπολογισμού όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 45 «Κατάρτιση του ΜΠΔΣ», 54 «Διαδικασία κατάρτισης του κρατικού Π/Υ και των ενοποιημένων προϋπολογισμών των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης», 63 «Έγκριση του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α.», 70 «Μνημόνια συνεργασίας – στοχοθεσία», 147 «Μνημόνια συνεργασίας, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμών στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α.» και 157 «Δημοσιονομικές αναφορές Γενικής Κυβέρνησης».

  Για λοιπά θέματα που αφορούν τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και δεν άπτονται της αρμοδιότητας του Προϋπολογισμού, κρίνεται σκόπιμο να συσταθεί χωριστή «Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων» υπαγόμενη στην ΓΔΟΥ, πρακτική που ακολουθείται στα περισσότερα Υπουργεία.

  Παρ. ιβ: Τα οικονομικά θέματα που αφορούν στην Μπάγκειο Επιτροπή δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού καθότι δεν αφορούν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου (Τακτικό και ΠΔΕ).

 • 27 Αυγούστου 2020, 20:32 | Άρης Παπαδόπουλος

  Άρθρο 66

  Δημιουργία Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών

  Εάν ο Νόμος δεν ορίζει ξεκάθαρα ότι η επίσημη μετάφραση θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους πιστοποιημένους μεταφραστές και ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα δέχονται μεταφράσεις μόνο, εφόσον φέρουν την προηγμένη υπογραφή του μεταφραστή και τον σειριακό αριθμό του ΥΠΕΞ, το όλο εγχείρημα είναι άδειο πουκάμισο.
  Ούτε και με αυτό το νόμο το κράτος θέλει να βάλει τάξη στη χαώδη κατάσταση της επίσημης μετάφρασης.

 • 27 Αυγούστου 2020, 16:20 | Nikos Pallas

  Άρθρο 26

  Διεύθυνση Εθιμοτυπίας

  α) Τμήμα Ατελειών και Προνομίων

  μεσολαβεί για θέματα αδείας χρήσης της Αίθουσας Επισήμων στα Διεθνή Αεροδρόμια της χώρας, όπου αυτές λειτουργούν, από αλλοδαπούς αξιωματούχους, κατά περίπτωση, καθώς και από έλληνες αξιωματούχους, που απολαμβάνουν αυτού του δικαιώματος. …

  Σχόλιο :

  Η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας θα έπρεπε να διαθέτει στους Διεθνής αερολιμένες, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, εκπρόσωπό της που θα διαχειρίζεται την υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών σε ζητήματα δημοσίων σχέσεων, δημόσιας διπλωματίας και στρατηγικής επικοινωνίας για την διεθνή προβολή της Χώρας, καθώς και ο χειρισμός θεμάτων εθιμοτυπίας και λοιπών συναφών θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Εξωτερικών.

  Επιπροσθέτως στους αερολιμένες είναι πολύ σημαντικό να πιστοποιείται άμεσα η διπλωματική ιδιότητα ξένων διπλωματών ή η γνησιότητα διπλωματικών εγγράφων που συνοδεύουν διπλωματικούς σάκους, για ευνόητους λόγους. Η εναπόθεση μιας τόσο σημαντικής για την εθνική και ευρωπαϊκή ασφάλεια λήψη απόφασης στην κρίση των ελεγκτών ασφαλείας αερομεταφορών είναι επικίνδυνη.

 • 27 Αυγούστου 2020, 13:36 | Θεοδοσια Καπελώνη

  ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Άρθρο 66)

  Καμία υπηρεσία του δημοσίου δεν αποτελεί απρόσωπο μόρφωμα ή απλή κτιριακή δομή. Εμπλέκονται άνθρωποι που την κατευθύνουν, στελεχώνουν, συνεργάζονται και εν τέλει υφίστανται συνέπειες από τις σχετικές κυβερνητικές επιλογές.
  Στην περίπτωση της Μ.Υ. αλλά και γενικότερα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, το ζητούμενο δεν θα πρέπει να είναι «λιγότερο δημόσιο», αλλά «ποιοτικό δημόσιο», τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε πρακτικά μέσα.

  Η Μ.Υ. διαδραματίζει θεσμικό ρόλο εγγυητή, συνιστά φραγμό παράτυπων μεταφράσεων και εν μέσω δυσκολιών, λειτουργεί αποτελεσματικά – πάντα με δυνατότητες βελτίωσης προς πρότυπο δημόσιας υπηρεσίας – εφόσον στελεχώνεται από έμπειρα και ικανά διοικητικά στελέχη με γνώση του αντικειμένου και ειδίκευση στην διάκριση των εγγράφων, καθώς και δυνατούς και έμπειρους μεταφραστές που έχουν αποδείξει την ταχύτητα και την ποιότητα της εργασίας τους τόσο προς ιδιώτες/πολίτες όσο και προς το κράτος, ακόμη και σε κρίσιμες στιγμές της πολιτικής ζωής της χώρας [μνημόνια, Πρέσπες, Ελληνοτουρκικά κ.ο.κ.].

  Κυρίως όμως, είναι μια υπηρεσία που επί σειρά ετών παράγει έργο και αποδίδει -δυνητικά καθόλου ευκαταφρόνητα- έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό μέσω της ποσοστιαίας κράτησης 10% επί των εισοδημάτων των μεταφραστών (αρθ.22 ισχύοντος Οργανισμού). Για ποιον λόγο να καταργηθεί μια κερδοφόρα υπηρεσία της οποίας η λειτουργία δεν επιβαρύνει το κράτος, αντίθετα προσπορίζει έσοδα σε αυτό;

  Πρωταρχικό ζητούμενο θα έπρεπε να είναι ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας Μ.Υ., καταρχάς με εγκατάσταση POS (!!!) (η έστω εγκατάσταση κάποιου ΑΤΜ στην είσοδο του κτιρίου) – η απουσία του οποίου επί σειρά ετών όχι μόνο ταλαιπωρεί αλλά και ενίοτε εκδιώκει τους πολίτες. Άλλες προτάσεις : η μηχανογράφηση της παραλαβής και παράδοσης των εγγράφων προς επίσπευση της εξυπηρέτησης και η δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου μεταφράσεων καθώς και ψηφιακής υπογραφής μεταφραστών για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων πολιτών.

  Επίσης, το σχέδιο δεν είναι καθόλου σαφές ως προς τη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών εγγράφων, μεταφράσεων δηλαδή άλλων υπουργείων και δη των κατά κόρον συνεργαζόμενων με τη Μ.Υ. (Υπ. Δικαιοσύνης, Εθν. Άμυνας, Δημόσιας Τάξης, Ναυτιλίας κ.ο.κ.), όπου θα υπάρξει τεράστια σύγχυση με τις διαδικασίες επιλογής, ανάθεσης, έγκρισης, τιμολόγησης, τήρησης προθεσμιών ή εν τέλει, της δίκαιης κατανομής του μεταφραστικού έργου, όλα εκ των οποίων έως τώρα τα εγγυάται και διαχειρίζεται αποτελεσματικά η Μ.Υ.

  Τέλος, εν μέσω θέρους και χαλεπών καιρών λόγω της πανδημίας και των διαφαινόμενων εθνικών δυσκολιών, καθόλου δεν ωφελούν οι πειραματισμοί που θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα ή την αξιοπιστία της (επίσημης) μετάφρασης, δεν κατοχυρώνουν τους πιστοποιημένους μεταφραστές για την αποκλειστικότητα των μεταφράσεών τους ούτε όμως προβλέπουν κάποια «κατάρτισή» τους ως προς τη διάκριση και επικύρωση των εγγράφων (αντίθετα απαριθμούνται εξαντλητικά οι κυρώσεις εις βάρος αυτών), ενώ προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και αίσθηση άνισης μεταχείρισης χρόνια εργαζόμενων και καταξιωμένων επαγγελματιών.

 • 26 Αυγούστου 2020, 18:28 | Καραγεώργου Μαρία

  άρθρο 66 Κατάργηση Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ και συσταση σώματος πιστοποιημένων μεταφραστών

  Γενικό Σχόλιο
  Η κατάργηση κρατικών φορέων παροχής υπηρεσιών στους πολίτες άκριτα χωρίς να έχει προηγηθεί η ελάχιστη έρευνα και μελέτη για το αν πληρούν και ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς αναγκες έχει ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ οδηγήσει στην μετά απο χρονικό διάστημα επανασύσταση των φορέων αυτών με πολλαπλά έξοδα για το κράτος και μεγάλη ταλαιπωρία για εργαζόμενους/-ες και πολίτες. Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί ΛΑΜΠΡΟ παράδειγμα αυτής της άκριτης κατάργησης, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι φορείς. Η Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ είναι μια πολύτιμη υπηρεσία που φέρνει πόρους στο κράτος και ταυτόχρονα του επιτρέπει να ελέγχει την κίνηση πολύ σοβαρών εγγράφων που διασφαλίζουν δικαιώματα σε έλληνες και αλλοδαπούς, επιδόματα, συντάξεις, φοροαπαλλαγές, πολιτειακά δικαιώματα και πολλά άλλα. Εχει εμποδίσει συχνά την κυκλοφορία πλαστών εγγράφων. Η Πολιτεία την εγκατέλειψε και την ώθησε στην απαξίωση ακριβώς για να την κλείσει και να δώσει σε ιδιώτες ένα πολύτιμο αγαθό. Η υπηρεσία χρειαζόνταν αναβάθμιση και εκπαίδευση και εκσυγχρονισμό και αυτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα έπρεπε να λειτουργήσει ΜΕΣΑ στην Υπηρεσία όχι εκτός. Οι μεαφραστές του υπεξ διαθέτουν τεράστια εμπειρία σε κάθε είδους κειμενα που οι ιδιώτες δεν έχουν. Η Υπηρεσία θα μπορούσε να γίνει κόσμημα, και η καταργησή της θα δημιουργήσει μόνο προβλήματα και δεν θα λύσει κανένα. Δεν υπάρχει τίποτε απο όσα λεει αυτό το άρθρο που δεν θα μπορούσε να γινει εντός της υπηρεσίας.
  Επιπλέον τα υπηρεσιακά έγγραφα των υπουργείων και των δημοσίων υπηρεσιων σε ποιους θα τα εμπιστεύεται η Πολιτεία;; Το απορρητο η ταχύτητα η συνεργασία διεθνών συνθηκων και συμφωνιών και άλλων σοβαρότατων εγγράφων πώς θα διασφαλισθούν; Πώς θα υποχρεώνει το κράτος τον ιδιώτη να του ετοιμάζει σοβαρότατα έγγραφα σε πολύ συντομες προθεσμίες και χωρίς να προκαταβάλει χρήματα;; ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ
  Πρόταση 1
  Να δοθεί μια περίοδος τουλάχιστον 1 ετους παράλληλης λειτουργίας και των δύο συστημάτων για να διαπιστωθεί κατά πόσον το νέο σύστημα δύναται να καλύψει τις μεταφραστικές ανάγκες των πολιτών και του κράτους και να γίνει στο τελος του έτους αξιολόγηση της κατάστασης και να ληψθούν σοβαρές αποφάσεις όχι στο πόδι. Επί πραγματικών στοιχείων
  Πρόταση 2
  Η Υπηρεσία που διακινεί τα Υπηρεσιακά Έγγραφα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. Πρέπει να διατηρηθεί ως διεύθυνση στην Κεντρική Υπηρεσία και να εμπλουτισθεί η λειτουργία της. Αυτό προέβλεπε και το σχέδιο Κρανιδιώτη που ήταν η πρώτη απόπειρα κατάργησης τηςΜεταφραστικής. ΣΕ τελευταια ανάλυση να δεσμευσει μεταφραστες/μεταφράστριες σε αποκλειστική συνεργασία για να διασφαλίζεται η ποιότητα των μεταφράσεων των κρατικών εγγράφων αλλα και η ταχύτητα το απόρρητο και επιπλεόν οι αμοιβές των μεταφραστών που συχνα το κράτος δημιουργεί προβλήματα και θα οδηγηθεί σύντομα στο να μην συνεργάζεται μαζί τους κανείς πιστοποιημένος μεταφραστής.

 • 26 Αυγούστου 2020, 15:40 | Τατιάνα Σορόκινα

  Άρθρο 21
  Καταργείται η δυνατότητα εξέτασης των υποψηφίων στις ακόλουθες γλώσσες (αραβική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική) και απαιτείται ξανά ως ειδικό προσόν διορισμού των ακολούθων πρεσβείας αποκλειστικά η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας. Η ποικιλία στην γλωσσομάθεια των υποψηφίων μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει στην διπλωματική υπηρεσία καθώς αποτελεί ταυτόχρονα και ποικιλία στον τρόπο σκέψης. Άνθρωποι με τις γνώσεις αυτών των γλωσσών και πολιτισμών, κατανοούν τις χώρες υποδοχής και μπορούν να συνεισφέρουν στην υπηρεσία, γεγονός που θα την κάνει πιο ελαστική στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας στο παγκόσμιο στερέωμα.

 • 25 Αυγούστου 2020, 22:29 | Αλεξία Σιδέρη

  Η διαδικασία εισαγωγής στις υπηρεσίες του υπουργείου καλύπτεται με οργανικές θέσεις και όχι κατόπιν νέου, βελτιωμένου συστήματος εξέτασης και συνεκτιμήσης. Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τακτική εξυγίανση όλων των σχετικών υπηρεσιών.

 • 25 Αυγούστου 2020, 21:27 | Σιδέρη Αλεξάνδρα.

  Καλησπέρα σας,

  Θα ήθελα να ρωτήσω για το άρθρο 3 εάν είναι εφικτό να οριστεί ανώτατο όριο πιθανών αναπληρωτών υπουργών.

  Για το άρθρο 20, εάν θα ήταν εφικτή η συμπερίληψη του οικονομικού παράγοντα και προώθηση ακμαζόντων προϊόντων μέσω σύστασης από αντίστοιχο επιχειρηματικό όργανο όπως ο ΣΕΒ.

  Για την εκκαθάριση της υπηρεσίας αναπτυξιακών προγραμμάτων, θα ήταν ευκταία περαιτέρω ανάλυση στην αιτιολογική έκθεση.

 • 25 Αυγούστου 2020, 10:15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

  Άρθρο 38: Ονομασία Α5 Δ/νσης

  Ή σε Δ/νση Ρωσίας-Ευρασίας
  Ή σε Δ/νση Ρωσίας, Ουκρανίας, Λευκορωσίας, Μολδαβίας, χωρών Καυκάσου και Κεντρικής Ασίας.
  Όπως έχει επισημανθεί κατά καιρούς αρμοδίως, η υφιστάμενη από τον Οργανισμό του 1998 ονοματοδοσία της Α5 Δ/νσης είναι προβληματική, διότι: 1) ΔΕΝ εμφανίζεται πουθενά ονομαστικά η Ουκρανία, δεύτερη μεγαλύτερη χώρα του μετα-σοβιετικού χώρου, εμφανιζόμενη ως…. χώρες του Ευξείνου Πόντου, δηλ. μαζί με την Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία (οι δύο τελευταίες χώρες της ΕΕ), και Γεωργία (χώρα του Καυκάσου)…2) ΔΕΝ εμφανίζεται πουθενά η Μολδαβία-που δεν ανήκει ούτε στον Καύκασο ούτε στον Εύξεινο Πόντο ούτε στην Κεντρική Ασία…3) ΔΕΝ εμφανίζονται πουθενά στην υφιστάμενη ονομασία οι 5 χώρες της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Κιργιζία), που αποτελούν τις 5 από τις 12 χώρες αρμοδιότητας της Δ/νσης.
  Έχω τη γνώμη ότι το Ρωσίας -Ευρασία καλύπτει και τις 12 χώρες χωρίς να είναι σχοινοτενής και συναντάται στα οργανογράμματα αρκετών ΥΠΕΞ.

 • 24 Αυγούστου 2020, 14:47 | ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

  Άρθρα 85-98

  Είναι πραγματικά λυπητερό το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, η οποία εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί σύμβολο έκφρασης, ενότητας και προάσπισης σύσσωμης της ελληνικής Ομογένειας, υποβαθμίζεται σε απλή Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. Και μάλιστα καλούμαστε να διαβουλευτούμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ενώ πρόκειται περί προ τετελεσμένου γεγονότος. Κατά τη γνώμη μου, η συγχώνευση της με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας σηματοδοτεί την απαξίωση και την αποκοπή των Ελλήνων του Εξωτερικού από την Πατρίδα. Μεταναστών της παλαιότερης και νεότερης γενιάς που ως επί το πλείστον αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για βιοποριστικούς λόγους και μετέχουν ψυχή τε και σώματι σε όλα τα ελληνικά δρώμενα, ως αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού.

 • 23 Αυγούστου 2020, 20:49 | Δέσποινα Κολονιώτη

  Το άρθρο 21.6.β αναφέρει ως ειδικό προσόν διορισμού των ακολούθων πρεσβείας την άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, καταργώντας έτσι τη δυνατότητα εξέτασης των υποψηφίων στις υπόλοιπες γλώσσες (αραβική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική). Η κίνηση αυτή είναι αναχρονιστική και δεν αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Η εισαγωγή στελεχών που γνωρίζουν τις παραπάνω γλώσσες μόνο οφέλη θα μπορούσε να έχει για τη διπλωματική υπηρεσία, καθώς η γνώση ξένων γλωσσών αποτιμάται θετικά και έχει μεγάλη βαρύτητα στην αποτελεσματική άσκηση της διπλωματίας. Αντιθέτως, η κατάργηση τους και ο περιορισμός της εξέτασης των υποψηφίων μόνο στην αγγλική και γαλλική αποτελεί επιστροφή σε παλαιότερες αντιλήψεις σχετικά με τη διπλωματία, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την συμμετοχή αξιόλογων υποψηφίων που γνωρίζουν τις υπόλοιπες γλώσσες (πλην της γαλλικής) στο διαγωνισμό, όπως γίνεται με το ισχύον σύστημα.

 • 22 Αυγούστου 2020, 18:45 | Σωτηρης Δελης

  Η απορία και η εκπληξη μου ήταν μεγάλη όταν ενημερώθηκα για την πρόταση ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού θα συγχωνευθεί με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας.

  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο στόχος απομόνωσης της Ομογένειας από την Μητρόπολη μετά επίσης και τον νόμο για το δικαίωμα ψήφου από τις χώρες κατοικίας των Ομογενών που αποτελεί παρωδία δημοκρατίας.

  Η ΓΓΑΕ έχει προσφέρει με τη σημερινή της δομή στη διατήρηση και στη σύσφιγξη των δεσμών της Ελλάδας με τους ανά τον κόσμο Ομογενείς, καθώς και στην διεθνή προβολή της Ελλάδας, του Ελληνικού πνεύματος και Πολιτισμού. Η νέα δομή που προγραμματίζεται δυστυχώς θα καταστρ3ψει και αυτό το λιγο έργο που σήμερα παράγεται.

  Η δρομολογούμενη συγχώνευση με άλλα τμήματα θα έχει ως αποτέλεσμα μία αποδυνάμωσή της ΓΓΑΕ και κατα συνέπεια τον αποκλεισμό και την αποξένωση της Ομογένειας από την Μητρόπολη. Η Ομογένεια αξίζει ενα υπουργείο στην πραγματικοτητα που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του μεγάλου κεφαλαίου που η Ομογένεια αποτελεί για την Ελλάδα.

  Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών με μεγάλη Ομογένεια και τα μοντέλα οργάνωσης των που έχουν επιτύχει να δημιουργηθεί ενα αρραγές μέτωπο Μητροπολης-Ομογενειας σε σταθερές βάσεις για την ωφέλεια εθνικών συμφερόντων. Είναι ζήτημα θέλησης.

  Η αναθεώρηση της πρόθεσης του Υπουργείου Εξωτερικών να μην πραγματοποιηθει αυτή η συγχώνευση θαταν μια γενναία πολιτική πράξη που θα μετέφερε το μήνυμα στην Ομογένεια του πραγματικού σεβασμού της Μητρόπολης σε αυτην.

  Σωτηρης Δελης
  Πρωην μέλος της σουηδικής Βουλης
  Επιτιμο μέλος ΠΑΔΕΕ

 • 21 Αυγούστου 2020, 11:31 | Ανδρέας Γ.Καντιάνης

  Σχόλιο, ως προς τα άρθρα 33-98.

  Η συμπερίληψη του (αναλυτικού) οργανογράμματος της Κεντρικής Υπηρεσίας στον Οργανισμό, αφ΄ενός δεν ακολουθεί την πεπατημένη των τριών μεταπολεμικών Οργανισμών, στους οποίους το οργανόγραμμα ρυθμιζόταν διά Π.Δ, αφ΄ετέρου δυσχεραίνει την μελλοντική ίδρυση/κατάργηση/τροποποίηση αρμοδιοτήτων Διευθύνσεων, δεδομένου ότι θα απαιτείται πλέον, ψήφιση Νόμου.
  Συναφώς,οι μείζονες αλλαγές στο οργανόγραμμα απαιτούν χρόνο προσαρμογής και θα ήταν ευκταίο να ορισθεί στις μεταβατικές διατάξεις, ότι το Οργανόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε χρόνο που θα καθορισθεί διά Π.Δ ή Υ.Α και όχι από την δημοσίευση σε ΦΕΚ του Οργανισμού.

 • 19 Αυγούστου 2020, 09:38 | κκ

  Άρθρο 67

  Κρυπτογραφική Υπηρεσία

  1 . Η Κρυπτογραφική Υπηρεσία υπάγεται στον ΣΤ-Α’ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

  Στην αρμοδιότητα της Κρυπτογραφικής υπηρεσίας ανήκουν:
  α. Η διακίνηση των εισερχομένων και εξερχομένων τηλεγραφημάτων και εγγράφων, ανεξάρτητα από βαθμό ασφαλείας, όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου και

  β. Η εξασφάλιση της λειτουργίας του Υπουργείου καθημερινώς επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και τις ημέρες αργίας.

  Αυτό το απομεινάρι του 19ου αιώνα αντι να καταργηθεί ή και να στελεχωθει απο διοικητικους το θεσμοθετείτε και επισήμως μέσω του Οργανισμού??

 • 18 Αυγούστου 2020, 21:25 | Dr. Konstantin Karras

  Ο μήνας Αύγουστος δεν είναι ο καταλληλότερος για μια διαβούλευση. Προτείνω να μας δοθεί περισσότερος χρόνος.
  Στα άρθρα 94, 95 και 96 περίμενα να διαβάσω κάτι για το ΣΑΕ και για το άρθρο 108 του Ελληνικού Συντάγματος.
  Η ΓΓΑΕ αντί να γίνει Υπουργείο υποβαθμίζεται σε Διεύθυνση. Η ελληνική πολιτεία δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει τον μεγάλο της Θησαυρό που είναι διασκορπισμένος σε όλα τα μέρη του πλανήτη.
  Το 1994 ο τότε ΓΓΑΕ κ. Νίκος Δημάδης μου ανέθεσε την ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων και Διανοούμενων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη (ΕΕΕΔ.ΒΒ). Το 1995 ιδρύθηκε το ΣΑΕ. Μπορεί να είχε πολλά «παιδικά» προβλήματα, όμως το ΣΑΕ κατάφερε να ενώσει τον απανταχού Ελληνισμό. Με την διάλυση του ΣΑΕ και με την ταυτόχρονη οικονομική κρίση αδρανοποιήθηκαν οι μαζικές ελληνικές οργανώσεις της διασποράς. Η ανασυγκρότηση, η επανεκκίνηση του ΣΑΕ, αυτή την φορά χωρίς τις «παιδικές» αρρώστιες, θα επηρεάσει θετικά το έργο και τον συντονισμό των ελληνικών συλλόγων.
  Η ΕΕΕΔ.ΒΒ έγινε το 2001 μέλος του ΣΑΕ. Το 2020, παρά τις δυσκολίες του κορονοϊού, ξεκινήσαμε ήδη μια προσπάθεια επανεκκίνησης του ΣΑΕ και του δικτύου Επιστημόνων. Έχουμε ενημερώσει τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κώστα Βλάση και του υποσχεθήκαμε πως τέλος Οκτωβρίου θα του στέλναμε τις προτάσεις μας. Θέλουμε να πιστεύουμε, πως η ελληνική κυβέρνηση θα αξιοποιήσει, θα ενεργοποιήσει το άρθρο 108 του Ελλ. Συντ. Για την ένωση του απανταχού Ελληνισμού και για τον ρόλο που καλούνται να παίξουν οι Έλληνες, σύμφωνα με τον Γεώργιο-Στυλιανό Πρεβελάκη, στην ενοποίηση της Ευρώπης και στην διάσωση της Δημοκρατίας.
  Δρ. Κωνσταντίνος Καρράς, πρόεδρος της ΕΕΕΔ.ΒΒ

 • 18 Αυγούστου 2020, 20:18 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  ΑΡΘΡΟ 66Με τις διατάξεις του άρθρου 66 επιχειρείται η δημιουργία νέου συστήματοςμεταφράσεων, τελούντος υπό την ΕΠΟΠΤΕΙΑ του ΥΠΕΞ, μέσω της δημιουργίας«Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών» και με την κατάργηση της υφιστάμενηςΜεταφραστικής Υπηρεσίας, την οποία κατάργηση θεωρούμε άκαιρη, προσχηματικήκαι σε βάρος του Δημοσίου και των πολιτών για τους εξής λόγους: 1) Καταργείται η Μεταφραστική Υπηρεσία, αποτελούσα μέχρι σήμερα επιμέρουςΔιεύθυνση υπαγόμενη στην Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και ΔιοικητικήςΟργάνωσης. Όλες όμως οι αρμοδιότητες ως προς το νέο Σώμα ΠιστοποιημένωνΜεταφραστών ανατίθενται στην ίδια τελευταία Διεύθυνση. Αυτό, σε συνδυασμό μετο γεγονός, ότι όλοι οι υπηρετούντες σήμερα στην Μεταφραστική Υπηρεσίαυπάλληλοι διατηρούν τις θέσεις τους αποδεικνύει, ότι επί της ουσίας καταργείται μιακτιριακή υποδομή και τίποτα περισσότερο. 2) Η ασκούμενη από το ΥΠΕΞ εποπτεία των πιστοποιημένων μεταφράσεων /Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών (ίσως θεωρούμενη ως «πάρεργο») δεναναφέρεται/ εντάσσεται στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΞ (άρθρο 2). 3) Η αιτιολογική έκθεση δεν περιέχει καμιά ανάλυση (όπως απαιτείται) του σκοπούτης κατάργησης μιας δημόσιας υπηρεσίας, ενώ από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δενπροκύπτει ούτε η «εξάλειψη της γραφειοκρατίας», ούτε η ταχύτητα στις παρεχόμενεςυπηρεσίες. Ειδικά σε ότι αφορά τις μεταφράσεις που ζητούνται από τις δημόσιεςυπηρεσίες, η γραφειοκρατία θα αυξηθεί και καμιά ταχύτητα δεν θα είναι δυνατόν ναδιασφαλιστεί, λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ν. 4412 /2016 περί δημοσίωνσυμβάσεων, (που προϋποθέτει πρόσκληση, τήρηση προθεσμιών, δημοσίευση,διαπραγμάτευση κ.λ.π.). 4) Το προτεινόμενο σύστημα πιστοποιημένων μεταφράσεων παραμένειαποσπασματικό και ημιτελές, δεδομένου ότι, ενώ δημιουργείται ΣώμαΠιστοποιημένων Μεταφραστών και ορίζονται τα τυπικά στοιχεία ισχύος τηςεπίσημης μετάφρασης (π.χ. μοναδικός σειριακός αριθμός), καθώς και οι υποχρεώσεις,περιορισμοί και δεσμεύσεις αυτών, δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται με διατάξειςτου άρθρου 66, η κατ’ αρχήν υποχρεωτική προσκόμιση στις δημόσιες υπηρεσίεςμεταφράσεων, γενόμενων από πιστοποιημένους μεταφραστές, ούτε και η υποχρέωσητων Δημοσίων Υπηρεσιών να απευθύνονται σε πιστοποιημένους μεταφραστές. Μεάλλα λόγια διατηρείται η σύγχυση ως προς το τι είναι επίσημη, πιστοποιημένημετάφραση και ποιος την διενεργεί. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε: α) Την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΞ, ως ειδικής καικεντρικής Υπηρεσίας συντονισμού και διεκπεραίωσης μεταφράσεων τωνπροσκομιζόμενων από τις δημόσιες υπηρεσίες εγγράφων, καθώς και ως κεντρικήςυπηρεσίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες μετάφρασης θεωρημένων, καθώςκαι μη θεωρημένων εγγράφων, με διατήρηση της διάκρισης της μετάφρασης σεδιοικητικό και μη διοικητικό έγγραφο, ανάλογα με την ισχύ του μεταφραζόμενουεγγράφου (θεωρημένο ή μη). β) Την εφαρμογή εντός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ των νέων (αναγκαίων)ρυθμίσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 66 και συγκεκριμένα αυτών που αφορούντην δημιουργία Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών και Μητρώου, την θέσπισηπροϋποθέσεων για την ένταξη νέων μεταφραστών στο Μητρώο, την προηγμένηηλεκτρονική υπογραφή, τον μοναδικό σειριακό αριθμό της κάθε μετάφρασης, καικανόνων λειτουργίας και ελέγχου του συστήματος μεταφράσεων, αλλά καιρυθμίσεων γενικότερου εκσυγχρονισμού (π.χ. ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων,τήρηση αρχείου μεταφράσεων, δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων παλαιότερωνμεταφράσεων, κ.α.), της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ.

 • 17 Αυγούστου 2020, 17:24 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΠΠΑ

  ΑΡΘΡΟ 66
  Στην παρ. 1α του άρθρου 66 δίνεται η έννοια της επίσημης μετάφρασης με προβληματικό κατά την άποψή μου τρόπο. Συγκεκριμένα ορίζεται, ότι «Επίσημη μετάφραση είναι η ακριβής και πιστοποιημένη ως προς το περιεχόμενό της, μετάφραση επικυρωμένου ή θεωρημένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εγγράφου, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα.» Με τον ορισμό αυτόν συνδέεται αβάσιμα η μετάφραση με το είδος του μεταφραζόμενου εγγράφου. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα ως επίσημη μετάφραση ορίζεται η γενόμενη από πιστοποιημένους / ορκωτούς μεταφραστές, δηλαδή από μεταφραστές τα προσόντα των οποίων έχουν ελεγχθεί και βεβαιώνονται από κρατική αρχή, εγγεγραμμένους στο επίσημο μητρώο μεταφραστών, την πιστότητα και ακρίβεια της οποίας βεβαιώνουν οι μεταφραστές με την υπογραφή/σφραγίδα τους. Σε καμιά χώρα εξ όσων γνωρίζω, το επίσημο της μετάφρασης δεν συνδέεται με το θεωρημένο ή μη του μεταφραζόμενου εγγράφου. Περαιτέρω, ως προϋπόθεση για την διενέργεια επίσημης μετάφρασης ειδικά ιδιωτικού εγγράφου ορίζεται αυτό να είναι επικυρωμένο ή θεωρημένο κατά τις κείμενες διατάξεις. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, οι πιστοποιημένοι μεταφραστές δύνανται να μεταφράζουν και ανεπικύρωτα και αθεώρητα ή ανυπόγραφα ή μηχανογραφημένα ιδιωτικά έγγραφα, η μετάφραση των οποίων δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση. Σε συνδυασμό με την υποχρεωτική απόδοση σειριακού αριθμού για την κάθε μετάφραση και μάλιστα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΕΞ, τίθεται το ερώτημα ως τι είδους έγγραφο θα χαρακτηριστεί αυτή η ανεπίσημη μετάφραση; Θα έχουμε δηλαδή ανεπίσημη μετάφραση, ανεπίσημο έγγραφο, που όμως θα φέρει την «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» πιστοποιημένου μεταφραστή και με το barcode του ΥΠΕΞ; Δεδομένων αυτών, με ποια λογική συμπεριλαμβάνονται έγγραφα στην Β’ ή και Γ’ κατηγορία κατάταξης, όπως «βιογραφικό σημείωμα», «συστατική επιστολή», «προσωπικά έγγραφα – ιδιωτικές επιστολές», «κείμενα διαδικτυακού τύπου», που εξ ορισμού δεν μπορούν να είναι θεωρημένα, τα οποία θα μπορούν να μεταφραστούν, αλλά «ανεπίσημα»;
  Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με τον νόμο, αφενός κάθε έγγραφο το οποίο συντάσσεται κατά τους τύπους που ορίζει ο νόμος, από δημόσιο υπάλληλο, ή λειτουργό, ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία, ορίζεται ως διοικητικό, και αφετέρου, επειδή τεκμαίρεται ότι οι υπό την εποπτεία του ΥΠΕΞ Μεταφραστές ασκούν δημόσια υπηρεσία, δεδομένου ότι διενεργούν μεταφράσεις υπό προϋποθέσεις, οριζόμενες από το ΥΠΕΞ, υπόκεινται σε περιορισμούς και δεσμεύσεις και υποχρεούνται σε τήρηση συγκεκριμένου τύπου, οι γενόμενες από αυτούς τους μεταφραστές μεταφράσεις θα πρέπει να συνιστούν διοικητικό έγγραφο, εφόσον αφορούν θεωρημένο έγγραφο, και μη διοικητικό έγγραφο, αν αφορούν αθεώρητο.
  Κατά συνέπεια προτείνεται η εξής αναδιατύπωση:

  «Επίσημη μετάφραση είναι η γενόμενη από πιστοποιημένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μεταφραστή, έγκυρη και ακριβής μετάφραση επικυρωμένου ή θεωρημένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εγγράφου από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, η οποία αποτελεί διοικητικό έγγραφο, καθώς και η μετάφραση από πιστοποιημένο μεταφραστή ανεπικύρωτου ή αθεώρητου ή ανυπόγραφου ή μηχανογραφημένου εγγράφου, η οποία δεν αποτελεί διοικητικό έγγραφο.».

 • 17 Αυγούστου 2020, 15:21 | Αλέξανδρος Μαυρογονάτος

  Άρθρο 30
  Στην παράγραφο 3, παρότι ισχύει η Κ.Υ.Α.129/2534/2010 – ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010, γίνεται φωτογραφική πρόβλεψη σε θέση οδηγού, ο οποίος πρέπει να είναι Συμβασιούχος Αορίστου Χρόνου και όχι Μόνιμος.
  Τέτοια κοινοτοπία δεν είχε υπάρξει ποτέ για τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα.

 • Με λύπη και με έντονη απορία διαβάζουμε την πρόταση, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού να συγχωνευθεί με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, αποδυναμώνοντας έτσι την ισχύ και το κύρος της και οτι ο Απόδημος Ελληνισμός θα αποτελεί μόνον μια Διεύθυνση.

  Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού έχει προσφέρει με τη σημερινή της δομή στη διατήρηση και στη σύσφιγξη των δεσμών της Ελλάδας με τους ανά τον κόσμο Ομογενείς, καθώς και στην διεθνή προβολή της Ελλάδας, του Ελληνικού πνεύματος και Πολιτισμού και σε άριστη πάντα συνεργασία με τους Ελληνικούς φορείς του εξωτερικού. Τέλος, επί δεκαετίες έχει στηρίξει τον Ελληνισμό που ζει εκτός Ελλάδος με πλούσια αξιόλογα προγράμματα, δημιουργώντας έναν δυναμικό συνδετικό κρίκο της νέας γενιάς των Αποδήμων με το μητροπολιτικό κέντρο. Τους τελευταίους δε μήνες γίνεται εξαιρετική δουλειά στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, με την οποία έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Μία συγχώνευση με άλλα τμήματα θα έχει ως αποτέλεσμα μία αποδυνάμωσή της και κατ’ επέκταση τη μικρότερη στήριξη του Απόδημου Ελληνισμού.

  Σας καλούμε να αναθεωρήσετε την πρόθεση του Υπουργείου Εξωτερικών ώστε να μην προβεί σε αυτή τη συγχώνευση. Είμαστε βέβαιοι, ότι με την ιδιαίτερη ευαισθησία που σας διακρίνει, θα επιληφθείτε άμεσα του σημαντικού αυτού θέματος για τον Απανταχού Ελληνισμό!

  Με εκτίμηση
  Διαμαντής Γκίκας – Πρόεδρος ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ

 • 14 Αυγούστου 2020, 11:50 | ΚΟΥΖΗΝΙΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ

  Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ 12 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
  θεωρώ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επανέλθει στην εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (χωρίς το ΕΚΕΒΙ). Το ΕΙΠ συστάθηκε ως όργανο εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής κατω από το ΥΠΕΞ χωρίς ποτέ όμως να θεσμοθετηθούν ουσιαστικά οι δράσεις του. Δυστυχώς εσφαλμένα ανέλαβε στην πορεία την εποπτεία του το Υπουργείο Πολιτισμού και έκτοτε υπολειτουργεί με συνεχώς μειούμενη παρουσία στο εξωτερικό. Η προσπάθειά μας για συμμετοχή του ΥΠΕΞ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδρυμάτων Πολιτισμού το 2013 όταν φημολογούταν το κλείσιμο του ΕΙΠ εσωσε την κατάσταση της συντονισμένης πολιτιστικής μας παρουσίας στο εξωτερικό αλλά το πρόβλημα της βοήθειας των Πρεσβειών και των Προξενείων μας στην διοργάνωση δράσεων προβολής της χώρας μας και του πολιτισμού μας παραμένει. Χανουμε έτσι την δυνατότητα ενίσχυσης της αλληλεγγύης ξένων χωρών προς την Ελλάδα που σχεδόν πάντα ξεκινά από τον πολιτισμό. Επίσης στερούμαστε την δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά δρώμενα μέσω του EUNIC. θεωρώ ότι το ΕΙΠ θα πρέπει να υπαχθεί στους εποπτευόμενους φορείς και να επιδοτείται από το ΥΠΕΞ αλλά μεσω πιθανώς μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού να (συγ)χρηματοδοτούνται από το εν λόγω Υπουργείο οι δράσεις παγκοσμίως.

 • 14 Αυγούστου 2020, 10:46 | ΚΟΥΖΗΝΙΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ

  Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ 15 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Είναι σημαντικό να προσφέρουμε ουσιασστικές υπήρεσίες συνδέσμου με άμεση δυνατότητα εκτίμησης των θεμάτων που ανακύπτουν και δυνατότητα εισήγησης σχετικά τόσο στο εν λόγω Υπουργείο όσο και στο ΥΠΕΞ αλλιώς ο σύνδεσμος θα έχει διακοσμητικό ρόλο και πιθανώς να αποτελεί ανάχωμα στην ουσιαστική συνεργασία με το Υπουργείο. Γι αυτό τον λόγο προτείνω ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ κ.α.0 όπου απαιτειται εξειδίκευμενη διπλωματία.Το ιδιο ισχύει και για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ όπου θα ήταν σημαντικό να υπηρετουν ως συνδεσμοι και οι πολιτιστικοί μας εμπειρογνώμονες που διαθέτουν σημαντική εμπειρία και γνώση των θεμάτων μας στον τομέα της πολιτιστικής διπλωματίας.

 • 14 Αυγούστου 2020, 09:50 | Ιωάννης Τούμπας

  Άρθρο 14.
  Επιτέλους να υπάρξει ρητή πρόβλεψη για τη συνυπηρέτηση συζύγων υπαλλήλων σε Σώματα Ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή παρατηρούνται τραγελαφικές καταστάσεις όπου σύζυγος πυροσβέστης συνυπηρετεί ενώ σύζυγος αστυνομικός όχι (υπενθυμίζω ότι πρόκειται για υπαλλήλους του ίδιου Υπουργείου). Επίσης, το να αιτηθεί διπλωμάτης συνυπηρέτηση με σύζυγο αστυνομικό, προφανώς, θα απορριφθεί επίσης! Πείτε μας τι να κάνουμε; Θέλετε να χωρίσουμε; Προβλέψτε το και αποζημιώστε. Έλεος πια με αυτό το Δημόσιο όπου ο καθένας λειτουργεί λες και είναι ιδιοκτήτης τσιφλικιού!

 • 13 Αυγούστου 2020, 19:48 | Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου

  Άρθρο 66

  Αφού ο πιστοποιημένος μεταφραστής θα καλείται να μεταφράζει και δημόσια έγγραφα (που ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα, ακόμα και για την εθνική ασφάλεια), θα έπρεπε να δημιουργείται σώμα ορκωτών (και όχι πιστοποιημένων) μεταφραστών, όπως ισχύει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Επειδή στο μέλλον το σύστημα της μετάφρασης θα εναρμονιστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα καλό ξεκίνημα θα ήταν μια κοινή ονομασία χωρίς περιθώριο να δημιουργηθεί τότε και τρίτη κατηγορία μεταφραστών (ορκωτοί) πέραν των δικηγόρων και των πιστοποιημένων μεταφραστών.

  Δεν αναγράφει πουθενά ότι οι μόνοι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν επίσημη μετάφραση είναι οι πιστοποιημένοι μεταφραστές, αφήνοντας το περιθώριο στους Δικηγόρους (χωρίς προϋποθέσεις γλωσσομάθειας) να έχουν το ίδιο δικαίωμα, χωρίς οι τελευταίοι να περιορίζονται όπως οι πιστοποιημένοι μεταφραστές (συγκεκριμένη γραμματοσειρά, τιμή, δυο γλώσσες το πολύ, επιθεωρήσεις, κλπ.) και χωρίς να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. Κατ`αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται άμεσα συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, αφού θα ισχύουν δυο μέτρα και δυο σταθμά. Αν ο δικηγόρος θέλει να είναι μεταφραστής, θα πρέπει να περάσει από δοκιμασία ΑΣΕΠ και να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα το πτυχίο της Νομικής εμπεριέχει και « πτυχίο μετάφρασης» (!!!)

  «Η πιστοποίηση του μεταφραστή ισχύει για δέκα (10) έτη από την ένταξή του στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών».»
  ¨Άγνωστος ο λόγος που η πιστοποίηση ισχύει και πρέπει να ανανεώνεται κάθε δέκα χρόνια. Σε κανένα άλλο επιστημονικό κλάδο δεν συναντάμε τέτοια διάταξη η οποία δημιουργεί καθαρά διάκριση σε σχέση με επαγγελματίες άλλων επιστημονικών πεδίων ( ο δικηγόρος, ο ιατρός, κλπ λαμβάνουν μια φορά την άδεια ασκήσεως και εγγράφονται μια φορά στον οικείο σύλλογό τους (!!!).

 • 11 Αυγούστου 2020, 18:48 | Αλέξανδρος Μαυρογονάτος

  Άρθρο 63
  ΣΤ6 Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

  Συγχαρητήρια το άρθρο και τις προβλέψεις του. Ποιοί θα το στελεχώνουν; Αν το στελεχώνουν διπλωματικοί υπάλληλοι δεν πρόκειται να επιτελέσει το σκοπό του. Χρειάζονται και έμπειρα στελέχη της αγοράς για να λειτουργήσει.

 • 11 Αυγούστου 2020, 18:38 | Αλέξανδρος Μαυρογονάτος

  Άρθρο 30
  Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας

  Ο Υπηρεσιακός γενικός Γραμματέας ήτο πάντοτε Πρεσβευτικού βαθμού…

 • 11 Αυγούστου 2020, 18:44 | Αλέξανδρος Μαυρογονάτος

  Άρθρο 29
  Γραφείο Εθνικού Εισηγητή

  Ποίου Κλάδου μόνιμος υπάλληλος είναι ο Εθνικός Εισηγητής; Όλων… όπως είναι διατυθυπωμένο το άρθρο

 • 11 Αυγούστου 2020, 18:57 | Αλέξανδρος Μαυρογονάτος

  Άρθρο 28
  Ποια τα προσόντα του Υπευθύνου του Γραφείου Προσωπικών δεδομένων.
  5 θέσεις συμβασιούχων;;;

 • 11 Αυγούστου 2020, 18:47 | Αλέξανδρος Μαυρογονάτος

  Άρθρο 25
  Ποιός ο λόγος να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος το επικοινωνιακό επιτελείο του εκάστοτε Υπουργού Εξωτερικών, όταν υφίσταται η Υπηρεσία Ενημέρωσης και μάλιστα ενισχυμένη πλέον με Κλάδο Υπαλλήλων;
  Η χρεοκοπία της χώρας δεν μας εδίδαξε τίποτε;

 • 11 Αυγούστου 2020, 17:01 | Αλέξανδρος Mαυρογονάτος

  Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών:
  γ) 12. Γραφείο Εθνικού Εισηγητή

  Ελλιπής αναφορά στον τίτλο του Γραφείου

 • 10 Αυγούστου 2020, 12:10 | Χαρούλα Σκούρτη

  Άρθρα 75-78 όπου περιγράφονται οι αρμοδιότητες ανά Διεύθυνση και Τμήμα της Β Γενικής Δ/νσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

  Στα εν λόγω άρθρα υπάρχουν περιγραφές αντικειμένων που εμφανίζονται ταυτόχρονα σε δύο Τμήματα ή Δ/νσεις. Ως εκ τούτου μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση αρμοδιοτήτων ή και επικαλύψεις κατά την εφαρμογή του Οργανισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται, η εφαρμογή του Κανονισμού 2019/452 για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων, το Εθνικό Σημείο Επαφής για την εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Οδηγιών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, η παρακολούθηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2002/2368 σχετικά με την διαδικασία Κίμπερλεϋ, η παρακολούθηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 για τα Conflict Minerals, τα θέματα ειδών διττής χρήσης (Dual Use).

 • 7 Αυγούστου 2020, 16:45 | Διονύσιος Ξένος

  Δεν αποτελεί πισωγύρισμα η κατάργηση των γλωσσών του ΟΗΕ από τις μεθεπόμενες εξετάσεις της διπλωματικής ακαδημίας ?, σε μια εποχή που υπάρχει ανάγκη για γνώσεις αυτών των γλωσσών στο διπλωματικό πεδίο.