ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Άρθρο 231

Εγγραφή πιστώσεων

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφονται, ετησίως, πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών του, όπως αυτές ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

 

Άρθρο 232

Μεταβίβαση αρμοδιότητας Υπουργού

 1. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εξωτερικών, που έχουν σχέση με τη διάθεση πιστώσεων, ανάληψη υποχρεώσεων και την έγκριση δαπανών, μπορεί να μεταβιβάζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και τους Υφυπουργούς Εξωτερικών. Αρμοδιότητες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα μπορούν, επίσης, να μεταβιβάζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα,, στους Γενικούς Γραμματείς και στον ΣΤ-Β’ Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ή στους νόμιμους αναπληρωτές τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορούν να μεταβιβάζονται στους υπ’ αυτόν Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τους προϊσταμένους των τμημάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού.

 

Άρθρο 233

Πληρεξουσιότητα για είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων

 1. Για την είσπραξη των επ’ ονόματι των υπαλλήλων των διπλωματικών και προξενικών αρχών εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων για τις αποδοχές τους ή άλλες απαιτήσεις, μπορεί κάθε δικαιούχος να διορίζει ως πληρεξούσιό του υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο πρόσωπο της επιλογής του με απλή εξουσιοδότηση, η οποία προσκομίζεται στην οικεία Δ.Ο.Υ..
 2. Η πληρεξουσιότητα αυτή περιλαμβάνει την είσπραξη των επ’ ονόματι του υπαλλήλου της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και κάθε άλλη συναφή εντολή.

 

Άρθρο 234

Πληρωμές στο εξωτερικό

Οι Πληρωμές στο εξωτερικό ενεργούνται σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, σε ένα ή περισσότερα από τα εκάστοτε σταθερότερα νομίσματα ή σε συνδυασμό αυτών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Άρθρο 235

Αποδοχές προσωπικού

 1. Ως αποδοχές των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών νοούνται ο βασικός μισθός και όλα τα, κατά τις κείμενες διατάξεις, χορηγούμενα επιδόματα και προσαυξήσεις.
 2. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου καθώς και οι υπάλληλοι των μισθολογικά εξομοιούμενων με αυτούς Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, αποτελούν κλάδους με ειδικές αποδοχές, λόγω των ειδικών προσόντων τα οποία απαιτούνται κατά την εισαγωγή τους στην υπηρεσία, των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων και ευθυνών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών υπό τις οποίες εκτελούν τα καθήκοντα τους. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας, και οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών λαμβάνουν, κατ` επιλογή τους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη θέση αυτή, είτε τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα είτε αυτές του βαθμού τους. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται με σχετική δήλωση, που κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση, μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
 3. Το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, του προσωπικού που υπηρετεί σε χώρες της ευρωζώνης καταβάλλεται σε νόμισμα της ημεδαπής. Στην περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί σε χώρες εκτός ευρωζώνης το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, καταβάλλεται κατ` επιλογήν σε ευρώ ή στο καθορισθέν νόμισμα της αλλοδαπής.
 4. Προς αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα, παρέχεται σε ευρώ ή συνάλλαγμα, πέραν των αποδοχών που αναφέρονται στην παρ. 1, και αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή, αναλόγως του κλάδου και του βαθμού. Η αποζημίωση αυτή προσαυξάνεται αναλόγως των ποσοστών, που ορίζονται εκάστοτε με την προβλεπόμενη στην παρ. 5 κοινή υπουργική απόφαση, για τα οικογενειακά βάρη και τη στέγαση. Τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται, απαλλάσσονται από κάθε υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ή τρίτων κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση. Η απαλλαγή από την εισφορά υπέρ του ΜΤΠΥ ισχύει και για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν στις δαπάνες μετακίνησης του άρθρου 236 του παρόντος, καθώς και στην οριζόμενη στο άρθρο 239 του παρόντος ημερήσια αποζημίωση για τις μετακινήσεις για την εκτέλεση υπηρεσίας ή τις Ειδικές αποστολές στο εξωτερικό.
 5. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής της, καθορίζεται, για τους με πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, λαμβανομένων υπόψη των πινάκων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κόστος ζωής στις πρωτεύουσες όλου του κόσμου. Για τους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζεται, με όμοια απόφαση, σε ποσοστό επί αυτής η οποία έχει καθορισθεί για τους υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό. Η ως άνω υπουργική απόφαση επιτρέπεται να έχει αναδρομική ισχύ. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ν. 4336/2015.
 6. Η αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή αναπροσαρμόζεται, σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής είτε της ισοτιμίας του συναλλάγματος προς το τοπικό νόμισμα ή το ευρώ, είτε της αγοραστικής αξίας τούτων, με βάση επίσημα στοιχεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής καθορίζεται το ποσοστό της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο αναπροσαρμογής της αποζημίωσης. Με όμοια απόφαση μπορεί να αυξάνεται έως το διπλάσιο του αρχικώς καθορισθέντος, η αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχές που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες ή επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και αποτελείται από τον ΣΤ-Β΄ Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης και δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν αυτοί δεν ορισθούν εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η επιτροπή συγκροτείται νομίμως και χωρίς αυτούς. Η επιτροπή συνέρχεται, υποχρεωτικώς κάθε χρόνο για την επανεξέταση της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποβαλλόμενες από τις πρεσβείες αιτήσεις αναπροσαρμογής, της εν λόγω αποζημίωσης, για τη χώρα αρμοδιότητάς τους, και υποβάλει σχετική αναφορά στους οικείους Υπουργούς.
 7. Υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στους οποίους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ανατίθενται στην αλλοδαπή καθήκοντα θέσης ανώτερης του βαθμού τους, λαμβάνουν, από την τοποθέτησή τους, ως αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. Υπάλληλοι των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα επικεφαλής προξενικών γραφείων, λαμβάνουν από την τοποθέτησή τους στη θέση αυτή, ως αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν και πάντως όχι ανώτερο του 80% του επιδόματος που αναλογεί στον Πρέσβυ.
 8. Υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, οι οποίοι αναπληρώνουν τον προϊστάμενο αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας πέραν των δέκα (10) ημερών, λαμβάνουν ως αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή, για το διάστημα της αναπλήρωσης, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. Ειδικώς, σε υπάλληλο επιφορτισμένο με υποθέσεις της πρεσβευτικής αρχής, καταβάλλεται αποζημίωση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά μεταξύ της ανώτερης και της επιδοματικής βαθμίδας στην οποία ανήκει.
 9. Η πληρωμή σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής αρχίζει από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφη γνωστοποίηση της οικείας αρχής προς την Κεντρική Υπηρεσία, και παύει δέκα ημέρες μετά από την παράδοση υπηρεσίας από τον υπάλληλο σε περίπτωση μετάθεσης ή αποχώρησης από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, η πληρωμή παύει τη δέκατη ημέρα από το χρόνο του θανάτου και σε περίπτωση παραίτησης, από την ημέρα της παράδοσης. Σε περιπτώσεις θέσεως σε Αργία και προσωρινής ή οριστικής παύσεως η πληρωμή της αποζημίωσης παύει από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως στον υπάλληλο της σχετικής πράξεως.
 10. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης στην ίδια πόλη στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών όλων των κλάδων, οι οποίοι είναι σύζυγοι, τους καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές που προβλέπονται για το βαθμό τους, εκτός από τις αναφερόμενες στην παρ. 4 προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών και στέγασης, οι οποίες καταβάλλονται μόνο στον ιεραρχικώς ανώτερο.
 11. Στους Νομικούς Συμβούλους του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης καταβάλλεται το επίδομα του στοιχ. δ’ της περιπτ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 144 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).
 12. Για τους μόνιμους και επί συμβάσει υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας, που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α` 74), καθώς και για τους υπαλλήλους του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, επιτρέπεται η απογευματινή, νυκτερινή και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες εργασία, πέραν του κανονικού ωραρίου.
 13. Σε περίπτωση προαγωγής υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας που υπηρετεί σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην οποία δεν υπάρχει κενή οργανική θέση του ανωτέρου βαθμού, ο υπάλληλος για όσο χρόνο παραμένει στην αρχή αυτή λαμβάνει τις αποδοχές του βαθμού στον οποίο προήχθη, έως ότου μετατεθεί.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Άρθρο 236

Έξοδα μετακίνησης

 1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που μετακινούνται λόγω μετάθεσης ή τοποθέτησης σε διπλωματικές και προξενικές αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή διεθνείς οργανισμούς και διασκέψεις από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα ή από μία πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, δικαιούνται:

α. τα οδοιπορικά έξοδα των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους,

β. τις δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής τους,

γ. τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.

 1. α. Ως οδοιπορικά έξοδα νοούνται το ισόποσο αντίτιμο του χαμηλότερου ναύλου αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης με δυνατότητα μεταφοράς αποσκευής.

β. Μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου, τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων είναι ο/η σύζυγος, το συμβαλλόμενο μέρος σε σύμφωνο συμβίωσης, τα άγαμα τέκνα μέχρι του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένου ή μέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε Ι.Ε.Κ. δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα τέκνα που σωματικά ή πνευματικά δεν είναι σε θέση να ασκήσουν βιοποριστικό επάγγελμα.

γ. Οι μετακινούμενοι υπάλληλοι με ίδιο μεταφορικό μέσο, καθώς και τα ανωτέρω μέλη της οικογένειας τους δικαιούνται, αφού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, να λάβουν το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης της αντίστοιχης διαδρομής. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετακινουμένων μελών της οικογενείας του υπαλλήλου το ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται στο διπλάσιο του αντιτίμου του αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης της αντίστοιχης διαδρομής.

δ. Σε περίπτωση που μέλη της οικογένειας μετακινούμενου υπαλλήλου δεν συνταξιδέψουν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει επίσης το Δημόσιο, μόνον εφόσον αυτά μετακινηθούν πριν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως υπηρεσίας από τον υπάλληλο.

ε. Τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται και για την επιστροφή στην Ελλάδα των υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και παραιτούνται, συνταξιοδοτούνται ή απολύονται, ή επιστρέφουν για λόγο που προβλέπει ο νόμος, εκτός από την περίπτωση της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, καθώς και των μελών της οικογένειας τους. Ομοίως, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα των μελών της οικογένειας του θανόντος στο εξωτερικό υπαλλήλου, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας του.

στ. Σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας υπαλλήλου, που υπηρετεί στο εξωτερικό, επανέλθει, δικαιολογημένα, στο Κέντρο εν όψει της μετάθεσης του υπαλλήλου και πριν την υλοποίηση της, ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων του μέλους αυτού.

ζ. Οι κατά το άρθρο 141 παρ. 6 μετακινούμενοι υπάλληλοι και τα μετακινούμενα για το λόγο αυτό μέλη της οικογένειας τους δικαιούνται αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης της παρ. 2 περίπτ. α΄ του παρόντος άρθρου.

 1. α. Οι δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α`94). Επιπλέον, χορηγούνται ασφάλιστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εξάλλου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εγκρίνεται δαπάνη αποθήκευσης της οικοσκευής, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών.

β. Σε περίπτωση μετάθεσης υπαλλήλου από αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε άλλη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η μεταφορά τμήματος της οικοσκευής στην Αθήνα και τμήματος αυτής στον τόπο όπου μετατίθεται ο υπάλληλος.

γ. Σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία, είναι δυνατή η έγκριση μεταφοράς της οικοσκευής του στην Ελλάδα.

δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συνεπεία πολιτικών, πολεμικών ή άλλων γεγονότων ως και θεομηνιών μπορεί, κατά τη κρίση του Υπουργού Εξωτερικών, να μεταφέρεται στην Ελλάδα μέρος ή ολόκληρη η οικοσκευή του υπαλλήλου, ανεξάρτητα από το χρόνο μετάθεσής του. Περαιτέρω, οι μετακινούμενοι υπάλληλοι και τα μετακινούμενα για το λόγο αυτό μέλη της οικογένειας τους δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 2.

 1. α. Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και στους απευθείας διοριζόμενους Πρέσβεις, χορηγείται αποζημίωση, που καταβάλλεται για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, ανερχόμενη στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών εσωτερικού και της μηνιαίας αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής με πλήρεις, τις προβλεπόμενες από το νόμο, προσαυξήσεις. Εφόσον πρόκειται για επιτετραμμένο ή διευθύνοντα προξενική αρχή υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού ή Επικοινωνιών Πληροφορικής ή Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, προστίθεται και η διαφορά του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, λόγω ανάθεσης καθηκόντων ανώτερου βαθμού. Ομοίως, χορηγείται αποζημίωση, που καταβάλλεται για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στα μέλη της οικογένειας του θανόντος στο εξωτερικό υπαλλήλου, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας του.

β. Προκειμένου περί συζύγων ή συμβεβλημένων σε σύμφωνο συμβίωσης μερών, που και οι δύο είναι υπάλληλοι και τοποθετούνται ή μετατίθενται στην ίδια αρχή ή πόλη, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης καταβάλλονται σε εκείνον που έχει μεγαλύτερο ύψος αποδοχών.

 1. Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του εσωτερικού χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, σύμφωνα με τις κείμενες γενικές διατάξεις.

Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του εσωτερικού χορηγείται αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες γενικές διατάξεις.

 1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που αποσπώνται σε διπλωματικές και προξενικές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς από το εσωτερικό και αντίστροφα ή από μια πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 2.

Εφόσον οι ανωτέρω αποσπώνται για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, δικαιούνται τα οδοιπορικά έξοδα των μελών της οικογένειας τους και λαμβάνουν τις δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής τους, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3.

 1. Τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται για τις ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες, εξοφλούνται ατελώς, απαλλάσσονται δε κάθε φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

 

Άρθρο 237

Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου

 1. Για τα είδη της οικοσκευής και το επιβατικό αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα που φέρουν οι υπηρετούντες στο εξωτερικό υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα, προσωρινά ή οριστικά, παρέχονται οι δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις από τις εκάστοτε ισχύουσες για τα πρόσωπα αυτά τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις.
 2. Οι ως άνω αναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο υπάλληλος αποβιώσει, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο εξωτερικό, για τα είδη της οικοσκευής και το επιβατικό αυτοκίνητό του, τα οποία περιέρχονται εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

 

Άρθρο 238

Οίκηση των προϊσταμένων αρχών εξωτερικού

 1. Τα έξοδα οίκησης των προϊσταμένων των διπλωματικών και των έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και των Πρεσβευτών – Συμβούλων βαρύνουν το Δημόσιο. Για τους τελευταίους, απαιτείται η γνώμη του προϊσταμένου της αρχής ως προς το ύψος του μισθώματος.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω ειδικών οικιστικών συνθηκών, μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της αρχής ως προς τη σκοπιμότητα και το ύψος του μισθώματος, να μισθώνεται με δαπάνες του Δημοσίου κατοικία για στέγαση καθενός από τους λοιπούς υπαλλήλους αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας. Το μίσθωμα καταβάλλεται από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου. Στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι δε λαμβάνουν επίδομα κατοικίας και μειώνεται κατά το ένα τρίτο (1/3) η καταβαλλόμενη στους υπαλλήλους αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής. Η ίδια αυτή μείωση ισχύει και για τους λοιπούς υπαλλήλους όταν αυτοί κατοικούν σε οικήματα ιδιοκτησίας του Δημοσίου.
 3. Όταν, κατά τα έθιμα, τα συναλλακτικά ήθη ή τις τοπικές συνθήκες της χώρας όπου καλείται να υπηρετήσει υπάλληλος, για τη μίσθωση κατοικίας απαιτείται προκαταβολή μεγαλύτερη του μισθώματος τριών μηνών, η υπηρεσία αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των απαιτούμενων μισθωμάτων έως δύο (2) ετών και παρακρατεί, από τις αποδοχές του υπαλλήλου, ποσό ίσο με το μηνιαίο μίσθωμα μέχρι πλήρους εξοφλήσεως. Η καταβολή γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) επ’ ονόματι του υπαλλήλου, ο οποίος και απαλλάσσεται με την υποβολή της απόδειξης καταβολής του μισθώματος και αντιγράφου μισθωτηρίου συμβολαίου.

 

Άρθρο 239

Ειδικές αποστολές και κλήσεις για υπηρεσιακούς λόγους

 1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που μεταβαίνουν με ειδική αποστολή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή μετακινούνται από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, λαμβάνουν, εκτός του συνόλου των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούν, και τις εν γένει δαπάνες που προβλέπονται από τις κείμενες γενικές διατάξεις.
 2. Στις δαπάνες ειδικών αποστολών περιλαμβάνονται και αυτές των διπλωματικών ταχυδρόμων.
 3. Οι κάθε είδους δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις εκάστοτε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Ο.Η.Ε. καθορίζονται και εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
 4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις.
 5. Η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής των μετακαλουμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο Κέντρο δεν περικόπτεται για όσο χρόνο παραμείνουν στο Κέντρο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Άρθρο 240

Λειτουργικές δαπάνες

 1. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφεται ετησίως πίστωση για δαπάνες λειτουργίας εν γένει της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών στο εσωτερικό και των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας υπαγόμενης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται κυρίως:

α. Οι δαπάνες αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανέγερσης και επισκευής ακινήτων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

β. Οι δαπάνες αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανέγερσης και επισκευής ακινήτων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών αρχών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Αρχών στο εσωτερικό της χώρας και καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ. Οι δαπάνες ασφάλισης, καταβολής παντός είδους φόρων και τελών, επισκευών και συντήρησης των κτηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών, εφοδιασμού αυτών με έπιπλα και σκεύη, καθώς και επισκευής και συντήρησης τούτων.

δ. Τα μισθώματα, τα έξοδα συντήρησης και εφοδιασμού με έπιπλα και σκεύη, καθώς και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των μισθωμένων κτηρίων που προορίζονται είτε για στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου και των αρχών εξωτερικού, είτε για κατοικία των προϊσταμένων των διπλωματικών και προξενικών αρχών, όταν τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτήρια, στα οποία είναι εγκατεστημένα τα γραφεία των εν λόγω αρχών, δεν είναι κατάλληλα για οίκηση.

ε. Οι αποδοχές ή αντιμισθίες του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι αποζημιώσεις, οι οποίες προβλέπονται από την επιτόπιο νομοθεσία, σε περίπτωση απόλυσης αλλοδαπών, οι ασφαλιστικές εισφορές γενικώς, οι προβλεπόμενες από την επιτόπιο νομοθεσία σε βάρος του εργοδότη, καθώς και κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση προβλεπόμενη από την επιτόπιο νομοθεσία σε βάρος του εργοδότη.

στ. Οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών, οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών διαβιβάσεων, επικοινωνιών και κρυπτογράφησης. Τα τηλεγραφικά, τηλεφωνικά, τηλεομοιοτυπικά και λοιπά τέλη τηλεπικοινωνιών.

ζ. Τα γενικά έξοδα γραμματείας και κίνησης των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, στα οποία περιλαμβάνονται η γραφική ύλη, τα ταχυδρομικά τέλη, οι δαπάνες αποστολής διπλωματικών φακέλων, τα έξοδα λειτουργίας Η/Υ, φωτοτυπικών και υπολογιστικών μηχανών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, καθώς και οι απρόβλεπτες μικροδαπάνες, οι σχετικές με τη διεξαγωγή της υπηρεσίας.

η. Οι δαπάνες κατασκευής των σημαιών, θυρεών, εθνικών εμβλημάτων και σφραγίδων.

θ. Οι δαπάνες αγοράς βιβλίων, συνδρομών, εφημερίδων και περιοδικών, οι απρόβλεπτες μικροδαπάνες και τα έκτακτα ημερομίσθια, οι δαπάνες χάρτου και ειδών γραφικής, τυπογραφικής και λιθογραφικής ύλης, ως και οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας γενικώς, θέρμανσης, ύδρευσης και καθαρισμού των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

ι. Οι δαπάνες αγοράς και ασφάλισης αυτοκινήτων του Δημοσίου, καθώς και τα καύσιμα και λιπαντικά κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, η δαπάνη συντήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την ευπρεπή εμφάνιση και λειτουργία τους.

ια. Η μίσθωση οχήματος, σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου.

ιβ. Η δαπάνη που αφορά σε κατάθεση στεφάνων, αποστολή ανθέων σε εθνικές εορτές, άλλες επίσημες περιστάσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις.

ιγ. Οι αμοιβές μεταφραστών.

ιδ. Οι δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτρικής ενέργειας γενικώς, αεριόφωτος, ύδρευσης και καθαρισμού των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι διπλωματικές και προξενικές αρχές, καθώς και των κατοικιών των προϊσταμένων, οι οποίοι δικαιούνται, κατά τον παρόντα νόμο, οίκηση με επιβάρυνση του Δημοσίου.

ιε. Οι δαπάνες μίσθωσης κατάλληλου καταλύματος, όπου οι επιτόπιες συνθήκες το επιβάλλουν, λόγω μετακίνησης της Κυβέρνησης της χώρας, στην οποία έχει διαπιστευθεί ο αρχηγός της αποστολής.

ιστ. Οι δαπάνες αγοράς ή μίσθωσης, καθώς και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων, σχετικού υλικού και κάθε άλλου μηχανήματος γραφείου.

ιζ. Οι τραπεζικές προμήθειες.

ιη. Κάθε άλλη δαπάνη που εγκρίνεται ειδικώς από τον Υπουργό και η οποία έχει σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών ή τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών.

 1. Οι μισθώσεις ακινήτων στην αλλοδαπή εξαιρούνται των διαδικασιών των προβλεπομένων από τις γενικές διατάξεις. Οι μισθώσεις συνάπτονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στην οποία καθορίζονται οι βασικοί όροι της μίσθωσης και η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΣΤ-Β’ Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
 2. Όλες οι ανωτέρω δαπάνες εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Εξωτερικών.
 3. Οι δαπάνες φύλαξης των γραφείων των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και των κατά τόπους πρεσβευτικών και προξενικών κατοικιών βαρύνουν το Δημόσιο, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, κατόπιν εισήγησης του ΣΤ-Β’ Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, και μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικείας αρχής, εφόσον κριθεί ότι επιτόπιες συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν την ανάγκη φύλαξης από επιτόπιο προσωπικό ασφαλείας.
 4. Οι κάθε είδους δαπάνες των Διπλωματικών Αντιπροσωπειών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 115, αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται όπως και αυτές των Μονίμων Αντιπροσωπειών.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται να καθορίζονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με τις δαπάνες των περίπτ. δ΄ και ιδ΄της παρ. 1.

 

Άρθρο 241

Ειδικές δαπάνες

Εκτός των δαπανών του προηγούμενου άρθρου, βαρύνουν το Δημόσιο και οι παρακάτω:

α. Δαπάνες οι οποίες γίνονται για εκτέλεση δικαστικών πράξεων και δικαστικών, εν γένει, παραγγελιών στην αλλοδαπή.

β. Δαπάνες διατροφής στην αλλοδαπή και επιστροφής στην Ελλάδα εγκαταλελειμμένων ναυτικών, ναυαγών και πασχόντων από ψυχική νόσο, καθώς και των συνοδών των τελευταίων τούτων, όταν παρίσταται ανάγκη.

γ. Δαπάνες για τον επαναπατρισμό απόρων ή αδυνατούντων να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες επιστροφής τους Ελλήνων πολιτών, ευρισκόμενων στην αλλοδαπή, οι οποίες επιστρέφονται στο Δημόσιο από τον επαναπατριζόμενο, εφόσον αυτός έχει την προς τούτο δυνατότητα, οπότε η είσπραξη των εν λόγω δαπανών ενεργείται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

δ. Δαπάνες για τη σύλληψη και διατροφή υποδίκων και λιποτακτών στην αλλοδαπή και για την αποστολή αυτών, κληρωτών και ανεστίων στην Ελλάδα. Οι δαπάνες επαναπατρισμού όλων των ανωτέρω προσώπων καταβάλλονται από την ελληνική προξενική αρχή, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, κατά τον προσφορότερο και πλέον συμφέροντα τρόπο. Εφόσον υπάρχουν ελληνικά πλοία κατευθυνόμενα στην Ελλάδα, οι πλοίαρχοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και αποβιβάζουν τα πρόσωπα αυτά, δωρεάν, στην Ελλάδα.

ε. Δαπάνες ταρίχευσης και μεταφοράς της σορού των αποβιωσάντων στην αλλοδαπή κατά την υπηρεσία υπαλλήλων και μελών της οικογένειας τους, καθώς και δαπάνη εισιτηρίου συζύγου, συμβαλλόμενου σε σύμφωνο συμβίωσης μέρους, ή συνοδού πρώτου βαθμού συγγένειας.

στ. Δαπάνες εμβασμάτων των προξενικών και λοιπών υπολόγων.

ζ. Κάθε άλλη δαπάνη, που εγκρίνεται, ειδικώς, από τον Υπουργό Εξωτερικών και έχει σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας ως κράτους έναντι των Ελλήνων πολιτών στην αλλοδαπή και των ομογενών, εκτός των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για την καταβολή των οποίων είναι αρμόδια τα ασφαλιστικά ταμεία τους.

η. Κάθε είδους δαπάνη, η οποία γίνεται στην αλλοδαπή χάριν προστασίας, περίθαλψης και επαναπατρισμού Ελλήνων υπηκόων, λόγω πολιτικών, πολεμικών ή άλλων γεγονότων ως και θεομηνιών. Η δαπάνη αυτή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

θ. Κάθε είδους ειδικές λειτουργικές δαπάνες των προξενικών γραφείων πρεσβευτικών αρχών και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών, κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών.

ι. Τα δίδακτρα φοίτησης, κατά ποσοστό 75%, των τέκνων των υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία φοιτούν σε ξενόγλωσσα ή σε ελληνικά σχολεία που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον ο παρών νόμος προβλέπει τη δυνατότητα μετάθεσης των εν λόγω υπαλλήλων σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται για κάθε τέκνο και για μια πενταετία κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε μετακίνηση από την Εξωτερική στην Κεντρική Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι τα τέκνα των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν φοιτήσει τα δύο αμέσως προηγούμενα χρόνια, από την εκάστοτε μετακίνηση των υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία, σε ξενόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ήταν σε ηλικία μικρότερη της απαιτούμενης για τη φοίτησή τους σε ξενόγλωσσο σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Καταβάλλονται, επίσης, για μια διετία κατ’ ανώτατο όριο και χωρίς τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, τα δίδακτρα φοίτησης, κατά ποσοστό 75%, των τέκνων των υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία φοιτούν σε ξενόγλωσσα ή σε ελληνικά σχολεία που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον ο παρών νόμος προβλέπει τη δυνατότητα μετάθεσης των εν λόγω υπαλλήλων σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η παρούσα δαπάνη δεν εμπίπτει στο πεδίο των καταργούμενων δαπανών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Η καταβολή των διδάκτρων παύει αυτοδικαίως, είτε με τη συμπλήρωση συνεχούς πενταετούς υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε με τη μετάθεσή του σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 

Άρθρο 242

Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων

 1. Εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προς κάλυψη δαπανών εθνικών αναγκών, διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, καθώς και εθιμοτυπικών δαπανών. Οι δαπάνες αυτές είναι:

α. Οι συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις και άλλες υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις, επιτροπές και ινστιτούτα, καθώς και σε ελληνικές οργανώσεις, σχετιζόμενες με τέτοιους διεθνείς οργανισμούς ή τελούσες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών.

β. Οι δαπάνες για την ανάπτυξη μορφωτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, καθώς και οι δαπάνες καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων προς προβολή της Ελλάδας στην αλλοδαπή, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτές περιλαμβάνονται υποτροφίες αλλοδαπών στην Ελλάδα.

γ. Δαπάνες αρωγής του Κράτους προς τις ελληνικές κοινότητες, ναούς, ενορίες, ιδρύματα, σχολεία, συλλόγους και άλλους ομογενειακούς φορείς του εξωτερικού.

δ. Δαπάνες βοήθειας προς ξένες χώρες λόγω πολιτικών, πολεμικών ή άλλων γεγονότων, ως, και θεομηνιών.

ε. Οι δαπάνες παράστασης του Κράτους και ξενίας στο εσωτερικό και την αλλοδαπή, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

στ. Οι δαπάνες δεξιώσεων κατά τις εθνικές εορτές στην αλλοδαπή.

ζ. Δαπάνες δεξιώσεων, γευμάτων και κάθε είδους φιλοφρονήσεων χάριν ξένων διπλωματικών αποστολών, επισήμων ή άλλων παραγόντων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

η. Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων και λειτουργίας των ειδικών αποστολών στο εξωτερικό.

θ. Οι δαπάνες προμήθειας των διασήμων των Ταγμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ι. Οι δαπάνες για την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών, καθώς και οι δαπάνες εκδηλώσεων προβολής της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

ια. Κάθε άλλη μη απόρρητη δαπάνη, αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική του Κράτους, τις διεθνείς αυτού σχέσεις και την παράσταση των εκπροσώπων αυτού.

ιβ. Κάθε δαπάνη για την κάλυψη των απαιτούμενων για την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων δαπανών έναντι των ασκούμενων κατά της Ελλάδας ατομικών προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (Α`256).

 1. Προς κάλυψη των δαπανών της περίπτωσης στ` της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και με απόδοση λογαριασμού, στον προϊστάμενο κάθε αρχής, ειδικό κονδύλιο αναλόγως της χώρας διαπίστευσης. Το ύψος του ανωτέρω κονδυλίου καθορίζεται, κατ` έτος, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, την οποία απαρτίζουν ένας Γενικός Διευθυντής και δύο Διευθυντές Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Προς κάλυψη των δαπανών των περιπτώσεων ε`, ζ , η’ και ι’ της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και με απόδοση λογαριασμού, σε όλους τους υπηρετούντες στο εξωτερικό διπλωματικούς υπαλλήλους ετησίως, κονδύλιο δημοσίων σχέσεων, αναλόγως του βαθμού τους και της χώρας διαπίστευσης, για να καλύπτουν τις δαπάνες δημοσίων σχέσεων που είναι απαραίτητες για την εκπροσώπηση της χώρας. Το ύψος του κονδυλίου αυτού καθορίζεται, κατ’ έτος, με τη διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
 2. Οι ανωτέρω δαπάνες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 3. Απαγορεύεται η διάθεση από την πίστωση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο οποιουδήποτε ποσού για σκοπούς άλλους από τον προορισμό της, ιδίως δε η παροχή επιμισθίων, αμοιβών ή αποζημιώσεων και οιασδήποτε προσωπικής παροχής προς υπαλλήλους-όργανα του Κράτους ή πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιδιότητας, στα οποία ανατίθεται υπηρεσία γραφείου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους υπηρετούντες στο εξωτερικό κληρικούς και εκπαιδευτικούς λειτουργούς, καθώς και για τα χρησιμοποιούμενα από αυτούς προς υποβοήθηση του έργου τους πρόσωπα, εφόσον δεν κατέχουν οποιαδήποτε δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Οι λαμβάνοντες και οι εγκρίνοντες τη διάθεση αυτών των παροχών καθίστανται προσωπικώς και αλληλεγγύως υπόχρεοι στην επιστροφή των, παρά την ανωτέρω απαγόρευση, καταβληθέντων από το Δημόσιο, διατηρούμενης, πάντως, της ευθύνης του Υπουργού Εξωτερικών ως κυρίου διατάκτη.
 4. Όλες οι ανωτέρω δαπάνες διατίθενται στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή με απόδοση λογαριασμού και υποβολή σχετικών παραστατικών, μη αποκλειόμενης και της προπληρωμής.
 5. Οι πληρωμές του παρόντος άρθρου, στο μεν εσωτερικό, υπόκεινται σε όλες τις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις, καθώς και στο κατά την εξόφληση τέλος χαρτοσήμου, στο δε εξωτερικό απαλλάσσονται κάθε υπέρ του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου κράτησης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης.
 6. Στους ιδιώτες μεταφραστές – διερμηνείς που συνοδεύουν σε υπηρεσιακά ταξίδια τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τους Υφυπουργούς, καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 243

Δαπάνες απορρήτων αναγκών

 1. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφεται ειδική πίστωση απορρήτων εθνικών αναγκών. Ως τέτοιες ανάγκες θεωρούνται αυτές που αποβλέπουν σε εξυπηρέτηση, αμέσως ή εμμέσως, της εξωτερικής πολιτικής του Κράτους και δεν μπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζημία των συμφερόντων της χώρας. Για τις δαπάνες αυτές δεν αποδίδεται λογαριασμός.
 2. Απαγορεύεται η διάθεση από την παραπάνω πίστωση οποιουδήποτε ποσού για άλλους σκοπούς, ιδίως για την παροχή επιμισθίων, αμοιβών ή αποζημιώσεων και για κάθε προσωπική παροχή προς υπαλλήλους ή όργανα του Κράτους. Οι κατά παράβαση των ορισμών του παρόντος εγκρίνοντες ή λαμβάνοντες τέτοιες παροχές καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Δημοσίου σε απόδοση των παρά την απαγόρευση πληρωθέντων.
 3. Η πίστωση των απορρήτων εθνικών αναγκών διατίθεται για δαπάνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στην αλλοδαπή.
 4. Η διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την πίστωση αυτή διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών του άρθρου 109.
 5. Οι πληρωμές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και από το τέλος χαρτοσήμου κατά την εξόφληση.

 

 

 

Άρθρο 244

Πάγια προκαταβολή

 1. Για την αντιμετώπιση των επείγουσας φύσης τακτικών δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών και των διπλωματικών αρχών συνιστάται σε αυτές πάγια προκαταβολή, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού.
 2. Από την Πάγια προκαταβολή δύναται να προκαταβάλλονται, εν όλω ή εν μέρει, τακτικές δαπάνες των ως άνω αρχών, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλη τακτική δαπάνη, η οποία διατάσσεται, ειδικώς, από τον Υπουργό Εξωτερικών.
 3. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας ανατίθεται στους προϊσταμένους αυτών. Οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα, με δική τους ευθύνη, να αναθέτουν τη διαχείριση σε έναν από τους υπηρετούντες σε αυτές υπαλλήλους.
 4. Η κίνηση της πάγιας προκαταβολής διενεργείται με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών ή των εξουσιοδοτημένων για την έγκριση δαπανών οργάνων.
 5. Οι διαχειριστές υπέχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις των δημοσίων υπολόγων κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.

 

Άρθρο 245

Προξενική Διαχείριση

 1. Υπόλογος της διαχείρισης των προξενικών εισπράξεων είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος της έμμισθης διπλωματικής ή προξενικής Αρχής. Εφόσον λόγοι υπηρεσιακής ανάγκης το επιβάλλουν, επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης από τον προϊστάμενο της Αρχής στο νόμιμο αναπληρωτή του ή σε άλλο υπάλληλο της Αρχής με ιδιότητα μονίμου δημοσίου υπαλλήλου, μετά από προηγούμενη έγκριση της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση ο προϊστάμενος της Αρχής παραμένει υπόλογος της διαχείρισης. Στις περιπτώσεις των Πρεσβειών με Προξενικό Γραφείο ο οριζόμενος ως διευθύνων του προξενικού γραφείου καθίσταται και διαχειριστής των προξενικών εισπράξεων.
 2. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές μπορούν, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, να μεταφέρουν σε έτερη αρχή ή να προκαταβάλλουν εν όλω ή εν μέρει, με συμψηφισμό των προξενικών εισπράξεων, τακτικές δαπάνες από τις προβλεπόμενες στα οικεία άρθρα του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία διατάσσεται ειδικώς από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η παράβαση της υποχρέωσης για τη λήψη της έγκρισης του Υπουργού Εξωτερικών συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος και τιμωρείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του παρόντος.
 3. Ποσοστό ύψους 30% επί των αδιάθετων καθαρών εισπράξεων των προξενικών τελών και δικαιωμάτων εγγράφεται σε ύψος, κάθε Μάρτιο και Ιούνιο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες ιδίως λειτουργικές, προμήθειες ηλεκτρονικού εξοπλισμού και δαπάνες μεταθέσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Άρθρο 246

Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

 1. Δικαιούνται χρήσης αυτοκινήτου, με οδηγό και με δαπάνες του Δημοσίου, στη μεν Κεντρική Υπηρεσία οι Γενικοί Γραμματείς, στη δε Εξωτερική Υπηρεσία, οι προϊστάμενοι των διπλωματικών αρχών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να ορίζονται Γενικά Προξενεία και Προξενεία, οι προϊστάμενοι των οποίων δικαιούνται χρήσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
 2. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, με απόφαση του ΣΤ-Β’ Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας αρχής, επιτρέπεται, μετά από πενταετή τουλάχιστον χρήση, η εκποίηση αυτοκινήτου ή η απόκτηση με αγορά ή ανταλλαγή νέου με παράδοση στον πωλητή ή τρίτο με οποιαδήποτε έννομη σχέση του παλαιού αυτοκινήτου και συμψηφισμό της αξίας του στο τίμημα της αγοράς. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών επιτρέπεται ο ανωτέρω συμψηφισμός και μετά από τριετή χρήση. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η ανταλλαγή του παλαιού αυτοκινήτου με νέο, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου, μετά από διετή χρήση. Επιτρέπεται, επίσης, η απόκτηση νέου αυτοκινήτου ή η αντικατάσταση παλαιού με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή ο συνυπολογισμός της αξίας του παλαιού αυτοκινήτου. Πριν από την εκποίηση συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρεται ο τύπος του αυτοκινήτου, οι αριθμοί κυκλοφορίας, πλαισίου και κινητήρα, το έτος κτήσης, η αρχική και η ενεστώσα αξία του και ο αριθμός καταχώρησης αυτού στο Βιβλίο Υλικού. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το ΣΤ-Β’ Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, η δε εκποίηση διενεργείται κατά τον προσφορότερο και πλέον συμφέροντα τρόπο. Το τίμημα από την εν λόγω εκποίηση, σε περίπτωση μη συμψηφισμού του με την αξία του νέου αυτοκινήτου, κατατίθεται, μετά την έκδοση σχετικού γραμματίου είσπραξης, σε λογαριασμό τραπέζης και εν συνεχεία αποστέλλεται με οιοδήποτε πρόσφορο μέσο τραπεζικής πληρωμής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
 3. Η προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας εξαιρείται από τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα».

 

Άρθρο 247

Δημόσιες Συμβάσεις

 1. Οι προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες και έργα που αφορούν στις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις (ν. 4412/2016), μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 2. Οι προμήθειες, οι υπηρεσίες, οι μελέτες και τα έργα που γίνονται στην Ελλάδα για λογαριασμό των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις, μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 3. Οι προμήθειες, οι υπηρεσίες, οι μελέτες και τα έργα των παρ. 1 και 2 υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις.
 4. Οι προμήθειες, οι υπηρεσίες, οι μελέτες και τα έργα που αφορούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργούνται, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο, από τις διπλωματικές και τις προξενικές αρχές.
 5. Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4412/2016, διενεργούνται μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει της οποίας ορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης.
 6. Οι προμήθειες, οι υπηρεσίες, οι μελέτες και τα έργα που αφορούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας που δεν εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργούνται, εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, με απευθείας ανάθεση από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών. Προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες και έργα πέραν του ανωτέρου ποσού, η εκτιμώμενη αξία των οποίων χωρίς ΦΠΑ δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, διενεργούνται από τις διπλωματικές και τις προξενικές αρχές, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, με συνοπτικό διαγωνισμό και λήψη τριών κατ’ ελάχιστο προσφορών. Σε περίπτωση κατά την οποία η λήψη περισσότερων προσφορών είναι ανέφικτη, η εισήγηση των διπλωματικών και προξενικών αρχών φέρει ειδική προς τούτο αιτιολογία. Για προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες και έργα των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 7. Οι εκτελούμενες σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες και έργα, απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.
 8. Προς απόκτηση κατάλληλων οικημάτων για την εγκατάσταση των διπλωματικών και προξενικών αρχών, καθώς και για κατοικία των προϊσταμένων ή των λοιπών υπαλλήλων των αρχών αυτών, εφόσον δεν υπάρχουν ιδιόκτητα κτήρια ή τα υπάρχοντα ιδιόκτητα κτήρια είναι ακατάλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών μπορούν, με κοινή τους απόφαση, είτε να συνάπτουν τοκοχρεωλυτικά δάνεια, για λογαριασμό του Κράτους, με ελληνικές ή ξένες τράπεζες ή και άλλο πιστωτικό ίδρυμα, παρέχοντας, εάν είναι ανάγκη, εμπράγματες ασφάλειες ή άλλες εγγυήσεις, είτε να εγκρίνουν, εάν τούτο κρίνεται συμφερότερο, την αγορά ή οικοδόμηση κτηρίων για τον παραπάνω σκοπό, με άμεση καταβολή από το Δημόσιο Ταμείο της σχετικής δαπάνης, ολικώς ή μερικώς. Σε περίπτωση μερικής καταβολής, μπορεί να συναφθεί δάνειο, με τους ανωτέρω όρους, για την κάλυψη του υπόλοιπου μέρους της δαπάνης. Επιτρέπεται, επίσης, η σύναψη, με όμοια απόφαση, σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου με ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
 9. α. Σε κάθε διπλωματική και έμμισθη προξενική αρχή τηρείται, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, Ηλεκτρονικό Βιβλίο Υλικού.

β. Η τήρηση του βιβλίου αυτού, καθώς και η συντήρηση του εν γένει υλικού, ανατίθεται στον προϊστάμενο, υπεύθυνο για τυχόν πλημμελή εγγραφή ή αδικαιολόγητη φθορά παντός αντικειμένου, καθώς και για κάθε απώλεια, είτε διευθύνει κάποια αρχή, είτε, προσωρινά, εκλήθη στη διεύθυνσή της. Κατά πάσα οριστική ή προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας, το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να τηρείται, απαραιτήτως, ενήμερο για κάθε, κατά την παράδοση, εμφανιζόμενη ασυμφωνία μεταξύ των εγγράφων και του υπάρχοντος εν γένει υλικού, του παραλαμβάνοντος υπέχοντος την αποκλειστική ευθύνη για κάθε τέτοια παράλειψη.

γ. Η κινητή περιουσία του Δημοσίου, πλην των αυτοκινήτων, που υπάρχει στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκποιείται, όταν υπόκειται σε φθορά ή πλεονάζει, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ειδικώς ως προς τον πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κατά την εκποίησή του οφείλεται να τηρούνται οι πρόνοιες των κειμένων διατάξεων και κανονισμών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, περί διασφαλίσεως της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων και από τον προς εκποίηση εξοπλισμό να έχουν αφαιρεθεί και να μην περιλαμβάνονται σε αυτόν κατά την εκποίησή του, πάσης φύσεως αποθηκευτικά μέσα όπως σκληροί δίσκοι, μνήμες, κ.α. Ως προς τα αυτοκίνητα, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Η εκποίηση γίνεται κατά τον τρόπο που κρίνει προσφορότερο και συμφερότερο ο προϊστάμενος της Αρχής, το δε τίμημα, μετά την έκδοση σχετικού γραμματίου είσπραξης, κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό τραπέζης, με πίστωση του προβλεπόμενου ειδικού κωδικού αριθμού.

δ. Της εκποίησης προηγείται πρωτόκολλο εκτίμησης των αντικειμένων, συντασσόμενο από τον προϊστάμενο και υποβαλλόμενο στο Υπουργείο Εξωτερικών προς έγκριση, όπου περιγράφεται, λεπτομερώς, το είδος του εκποιητέου αντικειμένου, η κατώτατη τιμή στην οποία τούτο μπορεί να εκποιηθεί και η συνολική αξία. Ο προϊστάμενος μπορεί να ζητεί πληροφορίες από ειδήμονες, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως εκτιμητές.

ε. Η καταστροφή ή απόρριψη των άχρηστων εν γένει και μη εκποιήσιμων ειδών, από τα αναγραφόμενα στο Βιβλίο Υλικού, επιτρέπεται μετά από έγκριση της Κεντρικής Υπηρεσίας. Ειδικώς δε ως προς τα αναφερόμενα στην περίπτ. γ΄ του παρόντος μέσα αποθήκευσης της πληροφορίας, θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες των κειμένων διατάξεων διασφαλίσεως της πληροφορίας, περί εξυγιάνσεως, καταστροφής και απόρριψης των μέσων αυτών. Αν τούτο δεν καθίσταται δυνατό, λόγω των κατά τόπους συνθηκών, τα αποθηκευτικά μέσα αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία με συνοδευόμενο διπλωματικό ταχυδρομείο, προς εξυγίανση, καταστροφή και απόρριψη.

στ. Της καταστροφής ή απόρριψης προηγείται η σύνταξη από τον προϊστάμενο πρωτοκόλλου, στο οποίο περιγράφεται, λεπτομερώς, το αντικείμενο και βεβαιώνεται ότι ουδεμία μπορεί να έχει αγοραία αξία. Ο προϊστάμενος μπορεί και εν προκειμένω να ζητήσει τη γνώμη ειδικών. Καθόσον αφορά στα αποθηκευτικά μέσα των ανωτέρω περίπτ. γ΄ και ε΄, τα οποία αποτελούν εξαρτήματα του καταστρεφόμενου ή απορριπτόμενου αντικειμένου, θα πρέπει να γίνεται σαφής μνεία της τύχης τους (εξυγίανση, καταστροφή και απόρριψη τοπικώς ή αποστολή στην Κεντρική Υπηρεσία) κατά την περιγραφή του αντικειμένου. Η μνεία αυτή δεν απαλλάσσει από τη σύνταξη ειδικού πρωτοκόλλου καταστροφής διαβαθμισμένου υλικού, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

ζ. Μετά την έγκριση του ανωτέρω πρωτοκόλλου, ο προϊστάμενος οφείλει να αναφέρει στο Υπουργείο Εξωτερικών τη σχετική ενέργεια, καθώς και τη διαγραφή από το Βιβλίο Υλικού, προκειμένου η Κεντρική Υπηρεσία να μεριμνήσει για την αντίστοιχη διαγραφή και να συντάξει και να αποστείλει πρωτόκολλο εκποίησης, καταστροφής ή απόρριψης των αντικειμένων, τηρώντας τη διαδικασία της περίπτ. στ΄.

 

 

 • 31 Αυγούστου 2020, 10:19 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρο 242 , παρ.2 – ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί σε ποιους υπαλλήλους δίδεται κονδύλιο δημοσίων σχέσεων.
  Προς κάλυψη των δαπανών των περιπτώσεων ε, ζ, η και ι της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται, με απόφαση….σε όλους τους υπηρετούντες στο εξωτερικό διπλωματικούς υπαλλήλους, στον Κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και στον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας), ετησίως, κονδύλιο δημοσίων σχέσεων, αναλόγως του βαθμού τους και της χώρας διαπίστευσης…..

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:23 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  Η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων κρινει απαραίτητη την τροποποίηση του αρθρου 237 προκειμένου να επιλυθει το χρονίζον πρόβλημα των άδικων και παράλογων επιβαρύνσεων, οι οποίες προκύπτουν για τα μέλη μας από το νομοθετικό πλαίσιο προσωρινής εισαγωγής και χρήσης οχημάτων υπό το καθεστώς ΔΕΧ.

  Ειδικότερα τονιζονται τα εξής: Είναι γνωστό σε όλους μας, όσοι υπηρετούμε στο ΥΠΕΞ, το παράλογο της καταβολής τελών κυκλοφορίας για οχήματα που δεν έχουν εκτελωνισθεί στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μεταβιβασθούν, δεν περνούν από έλεγχο ΚΤΕΟ και πρέπει υποχρεωτικά να επανεξαχθούν, όταν ο υπάλληλος του ΥΠΕΞ μετατεθεί στην Ε.Υ, ακόμα και εάν η χώρα τοποθέτησης του δεν δέχεται την εισαγωγή του συγκεκριμένου αυτοκινήτου λόγω π.χ. διαφορετικών ισχυουσών εκεί προδιαγραφών (επιτρεπόμενα επίπεδα ρύπων, αγγλοσαξωνικές χώρες με δεξί τιμόνι κλπ). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μεγάλος αριθμός υπαλλήλων υφίσταται κατ’ έξακολούθησιν σημαντικό οικονομικό βάρος, λόγω συνεχούς ανάγκης αντικατάστασης ΙΧΕ ή/και κατοχής οχημάτων μεγάλης παλαιότητας, τα οποία είτε αδυνατούν οι υπάλληλοι να τα εκτελωνίσουν είτε υποχρεούνται να τα αντικαθιστούν συνεχώς λόγω διαφορετικών ή παρωχημένων προδιαγραφών ή απλά για οικονομικούς λόγους, καθότι υπηρετούν άλλοτε σε χώρες δυσμενών συνθηκών (όπου χρειάζεται 4×4) και άλλοτε σε χώρες όπου κυκλοφορούν κατά την πάγια ακολουθούμενη πρακτική με μικρά οχήματα πόλης. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις συναδέλφων που αναγκάζονται να πουλούν σε εξευτελιστικές τιμές τα οχήματά τους, ακόμη και μέσω του ΟΔΔΥ, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας να τα μεταφέρουν στη χώρα τοποθέτησής τους. Περαιτέρω, ενδεικτικό των παράλογων και άδικων πρακτικών σε βάρος των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ, είναι το γεγονός ότι επιβαρύνονται με υπέρογκα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για καινούργια αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά, υβριδικά), τα οποία φτάνουν έως και το δεκαπλάσιο αντίστοιχων αυτοκινήτων με συμβατικές πινακίδες, αφού ο τρόπος υπολογισμού γίνεται κατ’ εξαίρεση, βάσει κυβικών και όχι εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για όλα τα οχήματα μετά το 2010 (Ν. 4410/2016 – Τροποποιήσεις του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, παρ.1Αστ). Με τον τρόπο αυτό, πέραν της προφανούς αδικίας, αποθαρρύνονται οι διπλωμάτες αλλά και οι άλλοι υπάλληλοι του ΥΠΕΞ κατά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, να εισάγουν αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών-ρύπων, σε αντίθεση με την διακηρυγμένη επιδίωξη της Κυβέρνησης στον τομέα αυτό. Υπογραμμίζεται ότι, στην άδικη αυτή εξαίρεση δεν συμπεριλαμβάνεται το αλλοδαπό προσωπικό εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων πού εισάγει αυτοκίνητα στη Ελλάδα (Αρθρο 35, παρ. β/Ν.3986/2011), τα οποία φορολογούνται βάσει εκπομπών ρύπων.

  Υπό το φώς των ανωτέρω, κρίνουμε σκόπιμη την τροποποίησ του αρθρου 237 , με προτεινόμενο περιεχόμενο ως εξής: «Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών (ανεξαρτήτως ιδιότητας και βαθμού), οι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα από Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, έχουν το δικαίωμα να εισάγουν ατελώς ένα όχημα Ι.Χ, για όσο διάστημα παραμείνουν σε αυτήν, κατόπιν έκδοσης βεβαιώσεως του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα εν λόγω οχήματα δύνανται καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα να διατηρήσουν, είτε τους αριθμούς κυκλοφορίας της χώρας όπου έχουν ταξινομηθεί – εάν πρόκειται για κ-μ της ΕΕ – είτε να λάβουν προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας. Τα εν λόγω οχήματα απαλλάσσονται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας ή άλλης οικονομικής επιβάρυνσης καθ’ όσον διάστημα ο κάτοχός τους υπηρετεί στην Κεντρική ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση τοποθέτησης του υπαλλήλου σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ο υπάλληλος οφείλει να επανεξάγει το όχημα, επιστρέφοντας τις πινακίδες ΔΕΧ. Εφ’ όσον τούτο δεν είναι εφικτό, λόγω μη δυνατότητας ταξινόμησης του οχήματος στη χώρα τοποθέτησης του υπαλλήλου ή για άλλους αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι θα βεβαιώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο υπάλληλος δύναται να καταθέσει τις προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας, ή/και να το χρησιμοποιεί μόνον κατά τις περιόδους αδείας του στην Ελλάδα».

  Συμπερασματικά, η ανωτέρω πρόταση της ΕΔΥ θεραπεύει το πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας, όταν τοποθετούνται είτε σε χώρα η οποία δεν δέχεται να ταξινομήσει τα οχήματά τους, λόγω των εκεί ισχυουσών προδιαγραφών, είτε όταν το κόστος της μεταφοράς τους είναι απαγορευτικό (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα-Ιαπωνία-Αυστραλία-Λατ.Αμερική κ.λπ). Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη μη-καταβολή τελών κυκλοφορίας: α) Είναι παράλογο οχήματα, που δεν έχουν εκτελωνισθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν ελληνικό αριθμό κυκλοφορίας, να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. β) Η προσωρινή παραμονή τόσο του υπαλλήλου, όσο και του οχήματός του στην Ελλάδα αφορά υπηρεσιακούς λόγους, για τους οποίους δεν θα έπρεπε να επιβαρύνονται οικονομικά.

  Tο ζήτημα αυτό καθίσταται επείγον και η λύση του επιτακτική, ενόψει και της υλοποίησης πολλών υπηρεσιακών μετακινήσεων εντός του 2020.

 • 31 Αυγούστου 2020, 00:06 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΔΥ)

  Παρατηρήσεις της ΕΔΥ κατ’ άρθρο στο Μέρος Δ’:

  – άρθ. 235, παρ. 7: Η πρόβλεψη για λήψη ειδικής αποζημίωσης του διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο υπαλλήλου των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, δεν ισχύει και για τους υπόλοιπους Κλάδους οι υπάλληλοι των οποίων διευθύνουν Προξενικό Γραφείο, ήτοι του Διπλωματικού Κλάδου. 

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί ο Διπλωματικός Κλάδος στην πρόβλεψη για αποζημίωση κατά τη διάρκεια της ανάληψης από υπάλληλο αυτού του Κλάδου της διεύθυνσης του προξενικού γραφείου.

  – άρθ. 236: Έξοδα Μετακίνησης 
   
  (α) Δεδομένου ότι στην διάταξη προβλέπεται η καταβολή εξόδων α’ εγκατάστασης και κατά τον επαναπατρισμό του υπαλλήλου, η πρόβλεψη της παρ. 1 σημ. γ’ ότι καταβάλλονται: «γ. τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.» αποπροσανατολίζει. Το ορθό είναι: «γ. τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης.»
   
  (β) Για τις δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής προβλέπεται η έκδοση Υ.Α. και, έως τότε, εφαρμόζεται ο ν. 4336/2015. Η εφαρμογή του νόμου αυτού έχει ήδη επισημανθεί ως λίαν προβληματική, ενώ η κατά πολύ δικαιότερη διάταξη που είχε εισαχθεί σε προηγούμενο σχέδιο του Οργανισμού δεν υφίσταται πλέον. Υπενθυμίζεται ότι η Υ.Α. μπορεί να μην εκδοθεί και ποτέ.

  Να σημειωθεί ότι πολλές πρεσβευτικές και προξενικές κατοικίες εμφανίζονται εσφαλμένα ως ημι-επιπλωμένες με αποτέλεσμα, και προκειμένου να υπάρχει αξιοπρεπής εκπροσώπηση της χώρας, να μεταφέρονται οικοσκευές ανώτερων διπλωματών ιδίοις εξόδοις.

  Απαιτείται ρύθμιση που να εξασφαλίζει, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, ότι οι διπλωματικοί υπάλληλοι δεν θα καταβάλλουν εξ ιδίων, έστω και μερικώς, τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής τους.
  Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης, να απαλλαγεί με την Υπουργική Απόφαση η δαπάνη οικοσκευής από τον ΦΠΑ, δεδομένου ότι πρόκειται για μεταφορά οικοσκευής κρατικών υπαλλήλων της ΕΕ, που δύνανται να υπαχθούν στα οριζόμενα της ΕΕ περί ΦΠΑ.

  – άρθ. 239, παρ. 1:  Κρίνεται σκόπιμη η άρση πάσης σύγχυση ως προς το τί δικαιούται ο υπάλληλος που μεταβαίνει στην αλλοδαπή, είτε με απόσπαση, είτε με ειδική αποστολή. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόβλεψη ότι «Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που μεταβαίνουν με ειδική αποστολή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή μετακινούνται από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, λαμβάνουν, εκτός του συνόλου των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούν, και τις εν γένει δαπάνες που προβλέπονται από τις κείμενες γενικές διατάξεις» είναι άστοχη.
  Η σωστή διατύπωση θα έπρεπε να είναι «Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που μεταβαίνουν με ειδική αποστολή ή απόσπαση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή μετακινούνται από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, λαμβάνουν, εκτός του συνόλου των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούν, και τις εν γένει δαπάνες που προβλέπονται από τις κείμενες γενικές διατάξεις ή την προβλεπόμενη αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής όταν πρόκειται για ειδική αποστολή ή απόσπαση στο εξωτερικό.»

  – άρθρο 239 παρ. 4-5: Καταργείται η ημερήσια αποζημίωση σε υπάλληλο που καλείται στην Κ.Υ. για υπηρεσιακούς λόγους.

  Προτείνεται η συμπερίληψη αυτής της διάταξης που μεριμνά για ημερήσια αποζημίωση, πρόνοια στην οποία τυγχάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη μετακίνησή τους εκτός έδρας, ακόμα και εντός της ελληνικής επικράτειας. 

  – άρθ. 241, εδ. ι: «[…]  Τα δίδακτρα καταβάλλονται για κάθε τέκνο και για μια πενταετία κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε μετακίνηση από την Εξωτερική στην Κεντρική Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι τα τέκνα των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν φοιτήσει τα δύο αμέσως προηγούμενα χρόνια, από την εκάστοτε μετακίνηση των υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία, σε ξενόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης […]»:

  Πρόκειται για ρύθμιση η οποία εξαιρεί τέκνα υπαλλήλων που δεν φοίτησαν στο εξωτερικό τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από το δικαίωμα στις ειδικές δαπάνες διδάκτρων. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι άδικη απέναντι στους υπαλλήλους των οποίων οι οικογένειες για προσωπικούς ή αντικειμενικούς λόγους δεν ακολούθησαν τον υπάλληλο στο εξωτερικό σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή της καριέρας τους, ενώ η επιλογή ξενόγλωσσου σχολείου είναι μονόδρομος δεδομένης της υπηρεσιακής κινητικότητας του υπαλλήλου, εντός και εκτός Ελλάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.  

 • 30 Αυγούστου 2020, 12:49 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Άρθρο 242

  Στην παράγραφο 2, τρίτη πρόταση να περιληφθούν και οι υπάλληλοι ΟΕΥ στην πρόβλεψη χορήγησης κονδυλίου δημοσίων σχέσεων για κάλυψη δαπανών της περίπτωσης ι της παρα. 1 (Οι δαπάνες για την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών, καθώς και οι δαπάνες εκδηλώσεων προβολής της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας) ως καθ’ ύλην αρμοδίων αυτών των αντικειμένων.

  Η εν λόγω πρόταση προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής : «Προς κάλυψη των δαπανών των περιπτώσεων ε`, ζ , και η’ της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και με απόδοση λογαριασμού, σε όλους τους υπηρετούντες στο εξωτερικό διπλωματικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ΟΕΥ για την περίπτωση ι΄, ετησίως, κονδύλιο δημοσίων σχέσεων, αναλόγως του βαθμού τους και της χώρας διαπίστευσης…….»

 • 28 Αυγούστου 2020, 15:47 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρο 241, παρ. θ
  Στις Ειδικές Δαπάνες, χρήσιμο θα ήταν να συμπεριληφθούν τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, ως εξής:

  Κάθε είδους ειδικές λειτουργικές δαπάνες των προξενικών γραφείων πρεσβευτικών αρχών, των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών, κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών.

  Άρθρο 242 , παρ.2
  Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί σε ποιους υπαλλήλους δίδεται κονδύλιο δημοσίων σχέσεων.
  Προς κάλυψη των δαπανών των περιπτώσεων ε, ζ, η και ι της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται, με απόφαση….σε όλους τους υπηρετούντες στο εξωτερικό διπλωματικούς υπαλλήλους (διπλωματικός Κλάδος, Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας), ετησίως, κονδύλιο δημοσίων σχέσεων, αναλόγως του βαθμού τους και της χώρας διαπίστευσης…..