Άρθρο 24 – Πώληση, διαφήμιση και χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και περιεκτών επαναπλήρωσης, καθώς και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα

1.Για την πώληση και διαφήμιση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α` 262 ) «Προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί με το Κεφάλαιο Ζ` «Μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους-Τροποποίηση των νόμων 3730/2008 και 3370/2005» του ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α` 129 ) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», του άρθρου 80 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α` 2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», της παραγράφου Η4 «Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού» της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α` 222 ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και της περ. 18.α. της υποπαραγράφου ΣΤ. 1 : «Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου – Ρυθμίσεις Φαρμάκων και Φαρμακείων’ της παραγράφου ΣΤ : «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α` 85 ) «Μέτρα στήριξης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», της αρ. Υ1/Γ.Π.οικ.81348/2005 (ΦΕΚ 1075 Α`) «Διαφήμιση και χορηγία προϊόντων καπνού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/33/ΕΚ (ΕΕL 152/20.6.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» και της αρ.πρωτ. Γ.Π. 120995/30-9-2010 Εγκυκλίου «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους»

2. Για την χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3730/2008 (ΦΕΚ Α` 262 ) όπως έχουν τροποποιηθεί με το Κεφάλαιο Ζ` «Μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους-Τροποποίηση των νόμων 3730/2008 και 3370/2005» και με τις παραγράφους (5) και (6) του άρθρου 32 «Καταργούμενες διατάξεις» του ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α` 129), του άρθρου 35 του ν.3896/2010 (ΦΕΚ Α` 207) «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης-Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις», του άρθρου 65 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α` 31), του άρθρου 45 «Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική άνω των 300 τ..μ» του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α` 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και της υποπαραγράφου Ι6 «Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν.3986/2011» της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α` 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012», της Υ1/Γ.Π./οικ.93828/2011 (ΦΕΚ Β` 2026) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ». όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ1γ/Γ.Π.οικ.134274/2011 (ΦΕΚ Β` 2931) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται από την Υγειονομική Διάταξη με αρ. Α1β/8577/1983, άρθρο 41), της Υ1/Γ.Π./οικ.76017/29-7-2002 (ΦΕΚ Β` 1001) «Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας», και της αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 82942/1-9-2003 (ΦΕΚ Β` 1292) «Συμπλήρωση της Υ1/Γ.Π./76017/29-7-2002 (ΦΕΚ 1001 τ.Β`/1-8-2002) Υγειονομικής Διάταξης «Περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας» καθώς και της αρ.πρωτ. Γ.Π. 120995/30-9-2010 Εγκυκλίου

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να υπάγονται και άλλοι χώροι στις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου.

 • 12 Μαΐου 2016, 12:41 | Γαβριήλ Δανδράκης

  Αξιότιμοι Κύριοι, η υπέρογκη γραφειοκρατική διαδικασία θα καταστήσει ουσιαστικά απαγορευτική την εισαγωγή και κυκλοφορία καινοτόμων καπνικών προϊόντων στην αγορά που μαστίζεται από το λαθρεμπόριο τσιγάρων, τα οποία αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος του τζίρου μας. Οι καπνοπώλες έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στα νέα προϊόντα καπνού για να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν αυτά τα προϊόντα με τη μέγιστη δυνατή ελευθερία, διότι πρόκειται για μια κατηγορία προϊόντων σαφώς λιγότερο βλαβερή από τα παραδοσιακά τσιγάρα. Η χώρα μας θα μείνει πίσω και το κόστος θα το πληρώσουν οι καπνοπώλες και η υπόλοιπη αγορά.
  Ζητάμε να μη βάλετε εμπόδια στα νέα αυτά προϊόντα που θα ωφελήσουν και τους καπνιστές.
  Ευχαριστώ

 • 12 Μαΐου 2016, 12:20 | Vasilis Grigoriades

  Με τη διάταξη ευνοούνται τα καταστήματα που πουλάνε ηλεκτρονικά τσιγάρα, που τόσα χρόνια λειτουργούνε πουλώντας ένα ΠΑΡΑΝΟΜΟ προϊόν, σε βάρος περιπτέρων και ψιλικατζίδικων που τόσα χρόνια δίνουμε μάχη επιβίωσης με τους φόρους, το λαθρεμπόριο και την κρίση. Το δίκιο μας ζητάμε απλά, να έχουμε όλοι ίσες ευκαιρίες και ίδια αντιμετώπιση από το Κράτος. Την ίδια ελευθερία για όλους.

 • 12 Μαΐου 2016, 12:48 | ΜΠΑΜΠΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

  Το κόστος για το λιανεμπόριο θα είναι μεγάλο. Λόγω της έξαρσης του λαθρεμπορίου στα τσιγάρα που κακά τα ψέματα με αυτά κάναμε τζίρο κάποτε, οι λιανέμποροι έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας σε αυτά τα νέα προϊόντα.
  Πρέπει να είναι για όλους το ίδιο εύκολη και απλή η διαδικασία.

 • 12 Μαΐου 2016, 12:32 | Georgia Sideri

  Κύριοι υπουργοί, τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και νέα προϊόντα καπνού, αποτελούν εναλλακτική λύση για την υποκατάσταση του παραδοσιακού καπνίσματος, αν μου επιτρέπεται ο όρος, και τη σταδιακή διακοπή του. Στο υπουργείο Υγείας οι ειδικοί επιστήμονες γνωρίζουν τις ωφέλειες τους έναντι του καπνίσματος. Το Βρετανικό Ιατρικό Σώμα συνιστά να ενθαρρύνονται οι καπνιστές να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και νέα προϊόντα καπνού γιατί ενισχύουν αποδεδειγμένα την προσπάθειά τους να διακόψουν το κάπνισμα. Αν η χρήση τους επιτραπεί σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος από το εν λόγω σχέδιο νόμου θα δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στους απανταχού καπνιστές και παράλληλα θα συμβάλλει στις προσπάθειες εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου που καταβάλλονται, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία μέχρι στιγμής, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

 • 12 Μαΐου 2016, 12:24 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Σύμφωνα με το πνεύμα της Οδηγίας αλλά και του ελληνικού νόμου, οι μελλοντικές ρυθμίσεις που αφορούν στον περαιτέρω περιορισμό της διαφήμισης των καπνικών προϊόντων, των χώρων στους οποίους επιτρέπεται το κάπνισμα, ή στην συσκευασία των προϊόντων καπνού θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα κοινοβουλευτικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει αιτιολογημένες επιστημονικές εκθέσεις βάσει εμπεριστατωμένων μελετών και όχι απόφαση ενός μόνο οργάνου.

  Τέτοια νομοθετική εξουσιοδότηση σε άλλα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανα πρέπει να δίδεται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα, αποκλειστικά και μόνο για την ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων ή θεμάτων με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομεριακό. Κατ’ επέκταση, και εν σχέση με την Οδηγία, η οποία δεν προβλέπει ρητώς αυτήν τη δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη, το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου που ενσωματώνει την Οδηγία προτείνουν ευρύτατες αρμοδιότητες σε ένα μόνο όργανο και για θέματα τα οποία δεν χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε σημαντική την υιοθέτηση της πρότασης η διάταξη αυτή να είναι αποτέλεσμα κοινοβουλευτικής διαδικασίας και έγκρισης, βάσει αιτιολογημένων επιστημονικών εκθέσεων.

 • 12 Μαΐου 2016, 12:07 | Γεώργιος Χαρίτος

  Ο νόμος για την απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους ορθώς υπάρχει και πολύ δυστυχώς δεν εφαρμόζεται, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό και πλείστες άλλες δυσάρεστες καταστάσεις στον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης (HORECA) μεταξύ αφενός επαγγελματιών, εργαζομένων και πελατών, αφετέρου πελατών αναμετάξυ τους.

  Στον κλάδο οι νομοταγείς επαγγελματίες περιμέναμε ότι τα συναρμόδια υπουργεία θα έβλεπαν ως ευκαιρία τη νομοθέτηση ειδικού καθεστώτος για το άτμισμα, ώστε, σε αντιδιαστολή με το τσιγάρο και τα πούρα, να επιτρέπεται εντός χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσφέρεται εναλλακτική λύση για τους καπνιστές, γίνεται σαφής η διαφορά καπνίσματος και ατμίσματος και διευκολύνεται η τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου, ενώ παράλληλα προστατεύονται αποτελεσματικά οι εργαζόμενοι σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι μη καπνιστές πελάτες.

 • 12 Μαΐου 2016, 11:11 | Μαρία

  Είναι άδικο να εξισώνεται το άτμισμα με το χίλιες φορές πιο βλαβερό άτμισμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι «παθητικό άτμισμα» ΔΕΝ υφίσταται δεν μπορείτε να απαγορεύσατε τη χρήση του σε δημόσιους χώρους! Δυστυχώς αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο θα μας βρείτε μπροστά σας εμάς τους ατμιστές, οι οποίοι με το «ηλεκτρονικό τσιγάρο» καταφέραμε επιτέλους να απαλλαγούμε από τον καρκίνο του κανονικού τσιγάρου.

 • 12 Μαΐου 2016, 11:48 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

  Αντιλαμβάνομαι το κράτημα που μπορεί να νιώσει ο οποιοσδήποτε για τη διαφήμιση προϊόντων καπνού. Τα νέα, όμως, εξελιγμένα προϊόντα καπνού και το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελούν αποδεδειγμένα πολύ λιγότερο επιβλαβή προϊόντα από το βιομηχανικό τσιγάρο, τον χύμα καπνό και τα πούρα. Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι οι επιδράσεις τους στην υγεία είναι ασύγκριτα πιο λίγες από τις γνωστές επιπτώσεις του καπνίσματος. Θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό το υπουργείο Υγείας και να ενημερώσει ανάλογα και τα συναρμόδια υπουργεία και να ληφθεί μέριμνα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, ώστε να βρεθεί φόρμουλα και να προωθείται η διαφήμιση των συγκεκριμένων προϊόντων προς ενημέρωση των καπνιστών για τις διαθέσιμες επιλογές τους. Η ενημέρωση είναι δικαίωμα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το στερείτε από κανέναν.

 • 12 Μαΐου 2016, 11:31 | Θοδωρής Φραγκόπουλος

  Πρόσφατη έκθεση του (Royal College of Physicians του Ηνωμένου Βασιλείου προτείνει οι γιατροί να συνιστούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και νέα προϊόντα καπνού στους ασθενείς τους που πρέπει να διακόψουν το κάπνισμα για λόγους υγείας, υπογραμμίζοντας ότι είναι κατά 95% λιγότερο επιβλαβή από τα συμβατικά τσιγάρα. Ερωτώ, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται η διαφήμιση των εν λόγω προϊόντων στους καταναλωτές, όταν γνωρίζοντας μπορούν να επωφεληθούν; Φυσικά δεν αναφέρομαι σε τεράστιες διαφημιστικές καμπάνιες, οι οποίες θα μπορούσαν να εκθέσουν τα προϊόντα αυτά στο ευρύ κοινό, αλλά στοχευμένη ενημέρωση ενήλικων καπνιστών. Ξανασκεφτείτε το, κύριοι Υπουργοί, και νομοθετείστε αναλόγως, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.

 • 12 Μαΐου 2016, 11:23 | Giorgos Karoukis

  ο νομοθέτης απαγορεύει οποιαδήποτε διαφήμιση και ενημέρωση γύρω από αυτά τα προϊόντα στους καταναλωτές, στερώντας από τους καπνιστές τη δυνατότητα να ενημερωθούν για λιγότερο επιβλαβείς επιλογές, ενώ θα μπορούσε να προβλέπει έστω και κάποια περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης.

 • 12 Μαΐου 2016, 10:19 | alter eGo

  http://blog.alterego.gr/anakoinosi-alter-ego

  H alter eGo είναι εταιρία διανομής προϊόντων ατμίσματος από το 2009 και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου (ΣΕΕΗΤ).

  Άλμα απομάκρυνσης από την Ευρώπη και την Αλήθεια το προσχέδιο νόμου για το ηλεκτρονικό τσιγάρο!

  Το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε στις 10 Μαΐου, με στόχο την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ, ενώ ενσωματώνει με ακρίβεια όλες τις θετικότατες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, με το άρθρο 24 τις ΑΚΥΡΩΝΕΙ και έτσι απομακρύνεται από το πνεύμα και την λογική της Οδηγίας αυτής.
  Η Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπως σωστά αποτυπώνεται στο άρθρο 21:
  Α. Διαχωρίζει το ηλεκτρονικό τσιγάρο από τα καπνικά προϊόντα και επιβάλει ειδικούς διαφορετικούς κανόνες για αυτά.
  Β. Επιβάλλει ελέγχους ποιότητας και διαφάνειας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες Καταναλωτές θα έχουν στην διάθεσή τους, ηλεκτρονικά τσιγάρα υψηλής ποιότητας.
  Γ. Εισάγει πλήθος περιορισμών για τα περιεχόμενα και εκπεμπόμενα συστατικά , απαγορεύοντας την παρουσία επιβλαβών ουσιών πέραν της νικοτίνης.
  Δ. Συνεπώς, καθορίζει ότι η μόνη προειδοποίηση που πρέπει να υπάρχει στην συσκευασία των ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι ότι η νικοτίνη είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία, προστατεύοντας έτσι την χρήση από μη καπνιστές.
  Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Οδηγία και το άρθρο 21 του προσχεδίου νόμου, καθορίζει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα προϊόν Υψηλής Ποιότητας, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ λιγότερο βλαπτικό από το κάπνισμα, που απευθύνεται σε καπνιστές και μόνο. Και με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει στους καπνιστές μια ακόμα λύση για την βελτίωση της υγείας τους.

  Όμως, οι προσθήκες που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία στο Ελληνικό Προσχέδιο Νόμου, με το άρθρο 24, ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ τις θετικές διατάξεις του άρθρου 21, γιατί εξισώνουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο (που σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν περιέχει κανένα βλαπτικό συστατικό πλην της νικοτίνης) με τα προϊόντα καπνού στους τομείς της Διαφήμισης και Χρήσης. Το άρθρο 24 είναι άλμα απομάκρυνσης από την Ευρώπη και την Αλήθεια. Με το άρθρο 24 η Ελληνική Κυβέρνηση :
  Α. Με την απαγόρευση της διαφήμισης των ηλεκτρονικών τσιγάρων και της ταύτισής τους με τα καπνικά προϊόντα, Απαγορεύει στους Έλληνες Καπνιστές να μάθουν ότι υπάρχει μια ακόμα λύση για την βελτίωση της υγείας τους και άρα τους ωθεί να συνεχίσουν να καπνίζουν.
  Β. Τιμωρεί όσους διέκοψαν το κάπνισμα και επέλεξαν το άτμισμα, να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό τους τσιγάρο, παρά μόνο αν γίνουν παθητικοί καπνιστές, αφού ταυτίζει τους περιορισμούς της χρήσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων με εκείνους των καπνικών προϊόντων και άρα ωθεί τους ατμιστές να ξαναγυρίσουν στο κάπνισμα.
  Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει το άρθρο 24 και να επανέλθει με νέο, όπου θα καθορίζονται ειδικοί κανόνες για την διαφήμιση και την χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων, συμβατοί με τις προηγμένες υγειονομικά χώρες της Ευρώπης (ΑΓΓΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ) , οι οποίοι πρέπει να διασφαλίζουν προστασία των ανηλίκων και των μη καπνιστών, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν και το δικαίωμα της ενημέρωσης αλλά και το δικαίωμα της επιλογής.
  ΖΗΤΑΜΕ από την Ελληνική Κυβέρνηση να κάνει το άλμα προς την Ευρώπη και την Αλήθεια, αντί να απομακρύνεται…

  Μετά τιμής
  alter eGo

 • 12 Μαΐου 2016, 10:23 | Κεχαγιά Φωτεινή

  Στην Ιταλία αυτά τα προϊόντα πωλούνται κανονικά και χωρίς άδεια. Γιατί στη χώρα μας για οτιδήποτε πρέπει να κάνεις πρέπει να έχεις την άδεια των Υπουργείων; Η Οδηγία της ΕΕ στο άρθρο 19 δεν προβλέπει καμία τέτοια διαδικασία αδειοδότησης. Δεν προβλέπει καθόλου αδειοδότηση για να είμαι ακριβής. Προς τι η ελληνική παρέμβαση; Το υπουργείο Υγείας γνωρίζει ότι τα νέα προϊόντα και το ηλεκτρονικό τσιγάρο βοηθούν τους καπνιστές να κόψουν το κάπνισμα και όμως με το άρθρο 20 παρεμποδίζει τη νόμιμη κυκλοφορία τους στην ελληνική αγορά. Αλλάξτε το και ενισχύστε την προσπάθεια όσων κόβουν το τσιγάρο. Να η ευκαιρία, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο ΕΟΠΥΥ να καλύψει σύντομα οποιαδήποτε θεραπεία καπνίσματος. Αντιθέτως με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσετε κιόλας χρήματα για το ρημαγμένο σύστημα υγείας.

 • 12 Μαΐου 2016, 10:25 | Μαρία Καπαρέλη

  Επειδή εγώ κάθισα και διάβασα την κοινοτική οδηγία (είναι η 2014/40/ΕΕ για όσους ενδιαφέρονται), αυτό που κατάλαβα είναι ότι σε όλη την ΕΕ γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί το συμβατικό κάπνισμα για να σταματήσει πια ο κόσμος να πεθαίνει και λανσάρονται προϊόντα μειωμένου κινδύνου για να βοηθήσουν τους καπνιστές που δεν μπορούν να το κόψουν μαχαίρι, να έχουν πιο ασφαλείς εναλλακτικές ή τουλάχιστον λιγότερο βλαβερές. Όμως το σχέδιο νόμου, αντί να διευκολύνει την κυκλοφορία τους προς όφελος των καπνιστών, της οικονομίας (με τα επιπλέον φορολογικά έσοδα και λιγότερη επιβάρυνση για το ΕΣΥ), των καπνοκαλλιεργητών που θα έχουν που να δώσουν τα καπνά τους, θέτει ένα σωρό περιορισμούς στη διάθεση και τη διαφήμιση, με ειδικές άδειες αντί για απλή κοινοποίηση όπως θα γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, με Επιτροπές (που σημειωτέον απαιτούνται έξτρα κονδύλια για να πληρώνονται οι Επιτροπές), τεχνικούς φακέλους, και τεράστια γραφειοκρατία. Ας μην αναπαράξουμε τις παθογένειες του συστήματος. Ξαναδείτε το άρθρο με νέα ματιά, απλοποιώντας τη διαδικασία, για να έρθουν γρήγορα αυτά τα προϊόντα στην αγορά και τους καπνιστές. Ελπίζω η συμβολή μου να ήταν εποικοδομητική. Ευχαριστώ.

 • 12 Μαΐου 2016, 09:05 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Για την πώληση και διαφήμιση προϊόντων καπνού πρεπει να περιοριστουν τα σημεια πωλησεις μονο σε εξουσιοδοτιμενα καταστηματα αποκλειστικα πωλησεις καπνου(καπνοπωλεια), περιπτερα και duty free, να αποκλειστουν σημεια πωλησεις τυπου ψιλικα τυπου μπακαλικου, super market γειτωνιας, καφετεριες (και τυπου take away) που συχναζουν μαθητες και γενικα ατομα ανηλικα.

 • Εκφράζουμε την απόλυτη διαφωνία μας με το άρθρο αυτό, το οποίο όχι μόνο δεν περιλαμβάνεται στην οδηγία 40/2014/ΕΕ αλλά το κυριότερο ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙ το πνεύμα της οδηγίας αυτής και την ΑΚΥΡΩΝΕΙ. Η οδηγία διαχωρίζει σαφώς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτεςεπαναπλήρωσης από τα καπνικά προϊόντα, γιατί :
  α). Εισάγει ειδικές ρυθμίσεις για αυτά
  Β. Θέτει πλήθος περιορισμών για τα περιεχόμενα και εκπεμπόμενα συστατικά, απαγορεύοντας την παρουσία επιβλαβών ουσιών πέραν της νικοτίνης, ακριβώς για να μειώσει κάθε πιθανότητα βλαβερών συνεπειών.
  Γ. δεν επιβάλει την ανάρτηση εικονιδίων ή φράσεων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του σχεδίου νόμου.
  Δ. Δεν απαιτεί για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα καμία προειδοποίηση επικινδυνότητας, πέραν της προειδοποίησης ότι η νικοτίνη είναι εθιστική ουσία.
  Έτσι η οδηγία αποδέχεται ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι σημαντικά λιγότερο επιβλαβή από τα καπνικά προϊόντα. Η Ελλάδα, χώρα με τους περισσότερους (σε ποσοστό) καπνιστές στην ΕΕ, με το άρθρο αυτό, επιλέγει να αποσιωπήσει από τους καπνιστές την χαμηλότερη επικινδυνότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων και έτσι να τους κρατήσει ΔΕΣΜΙΟΥΣ της συνήθειας του καπνίσματος.
  Το άρθρο αυτό, εξισώνει τα καπνικά προϊόντα με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στην συνείδηση των καπνιστών , δίνοντας το λάθος μήνυμα, ότι οι δύο κατηγορίες προϊόντων είναι ίδιες και έτσι εγκλωβίζει τους καπνιστές στην συνήθεια του καπνίσματος. Ζητούμε από την Πολιτεία να εφαρμόζει συνεπή πολιτική εναντίον της μάστιγας του καπνίσματος , άλλως δίνεται η εντύπωση ότι υποκύπτει στις πιέσεις των μεγάλων συμφερόντων που θα ήθελαν τη διατήρηση και εξέλιξη του καπνισματος

  Παράγραφος 1

  Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να επιτρέπεται η ενημέρωση – διαφήμιση της εναλλακτικής δυνατότητας χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου από τους καπνιστές με παράλληλη προφύλαξη ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως οι ανήλικοι κλπ. Δεν αποτελεί στόχο του κλάδου η προσέγγιση μη καπνιστών και φυσικά των νέων. Υπενθυμίζουμε ότι ο κλάδος από το 2011 αυτορυθμίστηκε και απαγόρευσε την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων σε ανηλίκους. Με τον ίδιο τρόπο που η πολιτεία, προστατεύει τους ανηλίκους από την διαφήμιση αλκοολούχων ποτών θα μπορούσε να προστατεύσει και την διαφήμιση των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε ανηλίκους.
  Η διαφήμιση, πέραν της προώθησης εμπορικών προϊόντων, αποτελεί μέσο ενημέρωσης για τα νέα προϊόντα, βελτιωμένης απόδοσης, μειωμένης επιβάρυνσης της υγείας. Με άλλα λόγια, η απαγόρευση διαφήμισης σε μία κατηγορία προϊόντων τεχνολογίας όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία κάθε χρόνο βελτιώνουν τη λειτουργία τους ώστε να είναι περισσότερο ασφαλή για το χρήστη (π.χ. έλεγχος της ισχύος της θερμαινόμενης αντίστασης).
  Θεωρούμε ότι πρέπει η παράγραφος να τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμόζεται στα προϊόντα διακοπής ή περιορισμού του καπνίσματος. Δεν είμαστε αντίθετοι στην θεσμοθέτηση περιορισμών για συγκεκριμένους λόγους και για ομάδες πληθυσμού , η γενικευμένη απαγόρευση χωρίς να έχει ωφέλεια για το πληθυσμό στερεί τη δυνατότητα στους καπνιστές για την ενημέρωση για μια εναλλακτική λύση, σημαντικά λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα.

  Παράγραφος 2

  Η γενική απαγόρευση χρήσης σε δημόσιους χώρους του ηλεκτρονικού τσιγάρου που όλες οι σχετικές έγκυρες μελέτες έχουν αποδείξει ότι δεν ενοχοποιείται για τα μειονεκτήματα του παθητικού καπνίσματος, είναι υπερβολική, δημιουργεί εσφαλμένη εντύπωση για το προϊόν και τις επιπτώσεις του στην υγεία. Δεδομένης της αδυναμίας επιβολής των προβλεπόμενων από το Ν.3730/2008 και τους άλλους συναφείς νόμους, είναι προτιμότερο και ασφαλέστερο να υπάρχει η διέξοδος του ηλεκτρονικού τσιγάρου.
  Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι προηγμένες υγειονομικά χώρες της Ευρώπης (ΑΓΓΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ) επιτρέπουν την δημόσια χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι προφανές ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι που το επιτρέπουν.
  Η απαγόρευση χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους χώρους που απαγορεύεται το κάπνισμα, αποτελεί ολίσθημα επιζήμιο για τη δημόσια υγεία των πρώην καπνιστών που έχουν αντικαταστήσει τον καπνό με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Για απλούς λόγους:
  α) Δεν υπάρχει ούτε μία επιστημονική έρευνα που να αποδεικνύει ότι υπάρχουν βλαβερές συνέπειες στο παθητικό άτμισμα, από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου δηλαδή. Μάλιστα, η πιο πρόσφατη έρευνα http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/ac-nsf041916.php καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα ακόμα και μετά μισής ώρας συνεχόμενης άτμισης.
  β) Η αναγκαστική υποχρέωση των χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου να συνυπάρχουν με καπνιστές στους χώρους που επιτρέπεται η χρήση καπνού, προκαλεί μία άκρως βέβαιη και αποδεδειγμένη επί δεκαετίες επιβάρυνση της υγείας τους λόγω του παθητικού καπνίσματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 3000 θάνατοι ετησίως στην Ελλάδα οφείλονται στο παθητικό κάπνισμα και δεκάδες χιλιάδες καρδιοπαθών, πνευμονοπαθών και άλλων σχετιζόμενων με τον καπνό ασθενειών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε μελέτη του αναφέρει ότι 4 ώρες σε χώρο με καπνιστές ισοδυναμεί με συμβίωση με καπνιστή για 1 μήνα. Άρα, η υποχρέωση διά νόμου, της υποχρεωτικής συνύπαρξης καπνιστών και χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου, βλάπτει μονομερώς την υγεία των ατμιστών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
  γ) Επιπρόσθετα, τίθεται σημαντικό θέμα για την ψυχική υγεία των χρηστών του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Όλοι οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι πρώην καπνιστές που κατάφεραν να ξεπεράσουν την ισχυρότατη αυτή και βλαπτική συνήθεια. Αν ο νόμος τους υποχρεώσει να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με τους καπνιστές, τίθενται σε μεγάλο πειρασμό γιατί η απεξάρτηση από το κάπνισμα διαρκεί επί χρόνια. Άρα υποβόσκει ο κίνδυνος υποτροπής στον καπνό, ιδίως μετά τη συνήθεια συνεύρεσης με καπνιστές. Είναι σαν να υποχρεώνεις κάποιον πρώην αλκοολικό που αποφάσισε να πίνει χυμούς φρούτων, στο ίδιο τραπέζι με κάποιους που παρήγγειλαν και πίνουν φιάλες ουίσκι και βότκα. Αυτή η δοκιμασία στην οποία το άρθρο επιθυμεί να υποβάλει το χρήστη ηλεκτρονικού τσιγάρου έχει σίγουρη βλαπτική επίδραση στην ψυχική και σωματική υγεία και τελικά αύξηση του αριθμού των καπνιστών με την επιστροφή στον καπνό.
  Κρίνεται επομένως αναγκαία η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου κατά τρόπο που θα διαχωρίζει σαφώς το ηλεκτρονικό τσιγάρο από τον καπνό. Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου θα πρέπει να επιτρέπεται παντού εκτός των χώρων που προορίζονται για ανήλικους όπως σχολεία, εκπαιδευτήρια, παιδότοποι, ΜΜΜ κ.α. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των μη καπνιστών/ατμιστών από το άτμισμα, η οποιαδήποτε απαγόρευση θα ήταν δυσανάλογα αυστηρή και άνευ περιεχομένου, εκτός αν η πρόθεση του Υπουργού είναι η επιστροφή των ατμιστών στο κάπνισμα.

 • 12 Μαΐου 2016, 09:30 | ΦΑΝΗ

  Από τη στιγμή που το άτμισμα δεν είναι κάπνισμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και διαφορετικά. Εφόσον οι μέχρι τώρα έρευνες είναι θετικές για το ηλεκτρονικό τσιγάρο γιατί δεν βοηθάμε τους καπνιστές τους παραδοσιακού τσιγάρου;
  Σε μια εποχή που η ενημέρωση για τις βλάβες του παραδοσιακού τσιγάρου είναι συνεχείς –σε λίγο καιρό θα τυπώνονται και οι φωτογραφίες στα πακέτα τσιγάρων με τις ασθένειες που προκαλεί το παραδοσιακό κάπνισμα- γιατί δεν δίνουμε την εναλλακτική στους ανθρώπους αυτούς;
  Όπως σε όλα τα ζητήματα έτσι και σε αυτό μακράν απέχουμε από την Ευρώπη…

 • 12 Μαΐου 2016, 07:15 | Konstantinos P.

  Σήμερα ανακοινώθηκε ότι στα νοσοκομεία του Νοτιγχαμ, όπως και πρόσφατα τα νοσοκομεία στην Σκωτία, επιτρέπουν το άτμισμα ως ένα όπλο να απεξαρτηθούν οι καπνιστές από το τσιγάρο. (βλ. εδώ http://www.nuh.nhs.uk/communications-and-media/news/2016/may/ban-on-e-cigarettes-lifted-to-help-smokers-give-up/?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=)

  Γιατί πάντα να είμαστε τόσο οπισθοδρομικοί και να κατευθυνόμαστε στην πλήρη απαγόρευση αυτού του εναλλακτικού τρόπου πρόσληψης της νικοτίνης?

  Παρακαλώ, κάντε μια έρευνα τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, συμβουλευτείτε επιστήμονες και επιστημονικές έρευνες και για μια φορά ας ακολουθήσουμε τις εξελίξεις.

 • 11 Μαΐου 2016, 21:58 | Ορούτσογλου Ερασμία

  Μετά από 35 χρόνια καπνίσματος κατάφερα ν΄απεξαρτηθώ μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου κι εδώ και 4 χρόνια βλέπω τη διαφορά στην υγεία μου εκτός του ότι δεν μπορώ ούτε καν να μυρίσω τσιγάρο.
  Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς γίνεται να εξισώνεται το ηλεκτρον.τσιγάρο με το κανονικό τσιγάρο.
  Το γεγονός και μόνο ότι το κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία και στις ίδιες απαγορεύσεις τη στιγμή που οι μέχρι τώρα επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν μπορώ να καταλάβω πού αποσκοπούν. Καταλαβαίνω τον πόλεμο που γίνεται κατά καιρούς από τις βιομηχ.καπνού κι είναι λογικό γιατί χάνουν έσοδα. Το Κράτος όμως γιατί? ήδη στην Αγγλία το αντίστοιχο υπουργείο παροτρύνει τους καπνιστές να βοηθηθούν μέσω του ατμίσματος. Εμείς εδώ έχουμε κάνει μελέτες που αποδεικνύουν το αντίθετο? κι άν ναι γιατί δεν δημοσιεύονται ώστε να καταλάβουμε το λάθος που κάνουμε.
  Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναεξετασθεί ότι έχει σχέση με το ηλεκτρονικό τσιγάρο και ειδικά η απαγόρευση ατμίσματος σε δημόσιο χώρο γιατί δεν έχει ΑΠΟΛΥΤΩς καμμία βάση. Συμφωνώ απόλυτα όμως όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται και στις συσκευές αλλά και στα προιόντα που χρησιμοποιούνται ώστε να νοιώθουμε ασφαλείς.

 • 11 Μαΐου 2016, 17:05 | Καυκαλάς Ελευθέριος

  Το Ηλεκτρονικό τσιγάρο ΔΕΝ είναι ΚΑΠΝΙΚΟ προιόν, δεν υφίσταται καύση σε οποιαδήποτε μορφή της, είναι δε ασφαλέστερο από το τσιγάρο και μπορεί να βοηθήσει στην ΜΟΝΙΜΗ διακοπή του! Η απαγόρευση χρήσης του σε δημόσιους χώρους δεν δικαιολογείται σε καμμία περίπτωση εφόσον δεν υπάρχει χρήση ΚΑΠΝΟΥ ή ΚΑΥΣΗ! Αναθεωρήστε την απόφασή σας αυτή, σοφός είναι αυτός που παραδέχεται τα λάθη του και δεν τα επιβάλει και στους άλλους!

 • 11 Μαΐου 2016, 17:37 | Atmos Lab

  Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων. Αριστοτέλης.

  Το ηλεκτρονικό τσιγάρο αντιμετωπίζεται στο άρθρο 24 ως καπνικό προϊόν, εσφαλμένα και άδικα, αναφορικά με την πώληση, διαφήμιση και χρήση του. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα ξεχωριστό προϊόν, που δεν περιέχει καπνό, δεν επιτελείται καύση στη χρήση του, δε συνεπάγεται τις βλαβερές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος.

  Όλες οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τσιγάρου, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές και μόνον. Αυτοβούλως, εδώ και χρόνια, η αγορά ηλεκτρονικού τσιγάρου αυτορυθμίστηκε με σκοπό την προστασία των ανηλίκων. Άρα, ήδη, χωρίς μάλιστα την υποχρέωση της νομοθετικής επιταγής, οι επαγγελματίες της αγοράς επέδειξαν κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία αποδεικνύοντας την ευσυνειδησία τους.

  Η απαγόρευση διαφήμισης του ηλεκτρονικού τσιγάρου σύμφωνα με τις διατάξεις απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, είναι λανθασμένη για τους εξής λόγους:

  α) Οδηγεί σε παραπλάνηση τη συνείδηση του κοινού και ειδικότερα τους καπνιστές, ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι το ίδιο προϊόν με τον καπνό αφού ο νόμος εφαρμόζει ίση μεταχείριση έναντι καπνού και ηλεκτρονικού τσιγάρου.

  β) Στερεί την πληροφόρηση προς τους καπνιστές, οι οποίοι υπενθυμίζω ότι υφίστανται μία βαρύτατη επιβάρυνση της υγείας τους, αναφορικά με ένα μέσο υποκατάστασης της βλαβερής συνήθειας του καπνίσματος, το οποίο αποδεδειγμένα (μετά από εκατοντάδες έρευνες διεθνούς κύρους, παγκόσμιας εμβέλειας) είναι εκατοντάδες φορές λιγότερο βλαβερό από το κάπνισμα.

  γ) Η διαφήμιση, πέραν της προώθησης εμπορικών προϊόντων, αποτελεί μέσο ενημέρωσης για τα νέα προϊόντα, βελτιωμένης απόδοσης, μειωμένης επιβάρυνσης της υγείας. Με άλλα λόγια, η απαγόρευση διαφήμισης σε μία κατηγορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία κάθε χρόνο βελτιώνουν τη λειτουργία τους ώστε να είναι περισσότερο ασφαλή για το χρήστη (π.χ. έλεγχος της ισχύος της θερμαινόμενης αντίστασης), λιγότερο επιβλαβή για το χρήστη (π.χ. έλεγχος θερμοκρασίας θέρμανσης) κ.ο.κ. συνεπάγεται λογοκρισία και αποσιώπηση πληροφοριών που είναι χρήσιμες και άπτονται της υγείας των ατμιστών και κατ’επέκταση των καπνιστών. Όπως ακριβώς όλα τα άλλα καταναλωτικά προϊόντα, έτσι και το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να παρέχει ενημέρωση για την εφαρμογή νέων τεχνικών που θα το καταστήσουν 100% πιο ασφαλές από τον καπνό.

  Η απαγόρευση χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους χώρους που απαγορεύεται το κάπνισμα, αποτελεί ολίσθημα επιζήμιο για τη δημόσια υγεία των πρώην καπνιστών που έχουν αντικαταστήσει τον καπνό με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Για απλούς λόγους:

  α) Δεν υπάρχει ούτε μία επιστημονική έρευνα που να αποδεικνύει ότι υπάρχουν βλαβερές συνέπειες στο παθητικό άτμισμα, από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου δηλαδή. Μάλιστα, η πιο πρόσφατη έρευνα http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/ac-nsf041916.php καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα εσωτερικού αέρα ακόμα και μετά μισής ώρας συνεχόμενης άτμισης.

  β) Παράλληλα, με την αναγκαστική υποχρέωση των χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου να συνυπάρχουν με καπνιστές στους χώρους που επιτρέπεται η χρήση καπνού, προκαλείται μία άκρως βέβαιη και αποδεδειγμένη επί δεκαετίες επιβάρυνση της υγείας τους λόγω του παθητικού καπνίσματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 3000 θάνατοι ετησίως στην Ελλάδα οφείλονται στο παθητικό κάπνισμα και δεκάδες χιλιάδες καρδιοπαθών, πνευμονοπαθών και άλλων σχετιζόμενων με τον καπνό ασθενειών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε μελέτη του αναφέρει ότι 4 ώρες σε χώρο με καπνιστές ισοδυναμεί με συμβίωση με καπνιστή για 1 μήνα. Άρα, η υποχρέωση διά νόμου, της υποχρεωτικής συνύπαρξης καπνιστών και χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου, βλάπτει μονομερώς την υγεία των ατμιστών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  γ) Επιπρόσθετα, τίθεται σημαντικό θέμα για την ψυχική υγεία των χρηστών του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Όλοι οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι πρώην καπνιστές που κατάφεραν να ξεπεράσουν την ισχυρότατη αυτή και βλαπτική συνήθεια. Αν ο νόμος τους υποχρεώσει να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με τους καπνιστές, τίθενται σε μεγάλο πειρασμό γιατί η απεξάρτηση από το κάπνισμα διαρκεί επί χρόνια. Άρα υποβόσκει ο κίνδυνος υποτροπής στον καπνό, ιδίως μετά τη συνήθεια συνεύρεσης με καπνιστές. Είναι σαν να υποχρεώνεις κάποιον πρώην αλκοολικό που αποφάσισε να πίνει χυμούς φρούτων, στο ίδιο τραπέζι με κάποιους που παρήγγειλαν και πίνουν φιάλες ουίσκι και βότκα. Αυτή η δοκιμασία στην οποία το άρθρο επιθυμεί να υποβάλει το χρήστη ηλεκτρονικού τσιγάρου έχει σίγουρη βλαπτική επίδραση στην ψυχική και σωματική υγεία και τελικά αύξηση του αριθμού των καπνιστών με την επιστροφή στον καπνό.

  Βάσει των ανωτέρω επιχειρημάτων, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου κατά τρόπο που θα διαχωρίζει σαφώς το ηλεκτρονικό τσιγάρο από τον καπνό.

  Η διαφήμιση του ηλεκτρονικού τσιγάρου θα πρέπει να επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι γίνεται σαφής αναφορά:
  α) Στο ότι δεν αποτελεί επίσημη μέθοδο απεξάρτησης από τη νικοτίνη, δεν είναι θεραπεία ιατρική δηλαδή
  β) Στο ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται τόσο οι ανήλικοι όσο και οι μη καπνιστές.

  Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου θα πρέπει να επιτρέπεται παντού εκτός των χώρων που προορίζονται για ανήλικους όπως σχολεία, εκπαιδευτήρια, παιδότοποι, νοσοκομεία παίδων κ.α. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των μη χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου από το άτμισμα, η οποιαδήποτε απαγόρευση θα ήταν δυσανάλογα αυστηρή και άνευ περιεχομένου.

 • 11 Μαΐου 2016, 16:13 | ΝΤΟΡΑ

  τα προιοντα ατμου και ειδικα οσα δεν περιεχουν νικοτινη δεν μπορουν να θεωρηθουν προιοντα ισης αντιμετωπισης με το συμβατικο τσιγαρο.

 • 11 Μαΐου 2016, 14:26 | Κωνσταντινα

  Ζουμε στην εποχη της ελευθερης πληροφορησης. Θα πρεπει να εχουμε το δικαιωμα να ενημερωνομαστε απο ολα τα μεσα (ηλεκτρονικα και μη) για οποιοδηποτε νεο προιον.

 • 11 Μαΐου 2016, 13:43 | Μαρία Κωνσταντάκη

  Κατά τη γνώμη μου, δεν νοείται σε μία χώρα που παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών και που δεν έχει εφαρμόσει τη νομοθετημένη αντικαπνιστική πολιτική από το 2009, να δυσχεραίνεται η πρόσβαση των καπνιστών σε λιγότερο βλαβερές επιλογές. Και όχι μόνο η πρόσβαση, αλά και η ενημέρωση, που είναι δικαίωμα του καταναλωτή. Για όσους από εμάς εμπορευόμαστε ηλεκτρονικά τσιγάρα αλλά και νέα προϊόντα καπνού το διακύβευμα είναι σημαντικό. Αν ο καπνιστής δεν ενημερωθεί γι αυτά τα προϊόντα και δεν έχει κίνητρο να τα χρησιμοποιήσει σε δημόσιους χώρους, δεν θα κόψει το κάπνισμα για να στραφεί σε αυτά. Και δεν θα έρθει να αγοράσει το προϊόν από τα καταστήματα μας. Με αυτή τη διάταξη, ο ρεαλισμός γίνεται καπνός ακόμα μια φορά, για αυτό είναι απαραίτητο να επιτραπεί η διαφήμιση, έστω και περιορισμένα, και φυσικά η χρήση αυτών των προϊόντων σε δημόσιους χώρους. Εξάλλου δεν υπάρχει παθητικό άτμισμα.

 • 11 Μαΐου 2016, 13:32 | Konstantinos P.

  Γιατί πρέπει να υποχρεώσετε τους χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων να αναγκαστούν να στοιβάζονται σε χώρους καπνιστών και να υπόκεινται σε παθητικό κάπνισμα?

  Επίσης θα παρακαλούσα να ανατρέξετε και στην πρόσφατη μεταφορά της οδηγίας στην Αγγλία, όπου επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου παντού και είναι γνωστή η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι καπνιστές στην Αγγλία πολλά χρόνια τώρα και η ευαισθησία τους σε θέματα υγείας. Υπάρχουν δεκάδες έρευνες που αποδεικνύουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι απείρως λιγότερο βλαβερό από τα λοιπά προϊόντα καπνού και εξισώνοντάς τα χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για πολλούς καπνιστές να απαλλαγούν από τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

 • 11 Μαΐου 2016, 10:06 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ

  ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ Η.Τ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • 11 Μαΐου 2016, 08:03 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

  Τις οποιες παρατηρησεις για τον 3730/ οπως τοποθετηση και πωληση θα διευκρινιστουν αραγε!!
  Η Υπεραγορα ειναι το ιδιο και το αυτο με το μινι μαρκετ και το μπακαλικο…..
  Η Γνωμοδοτηση 151/2013 στην οποια αιτιολογουνται τα παντα για την πωληση Καπ/κων προιοντων και εχει εκδοθει απο το ΝΣΚ κατοπιν ερωτηματος του υπουργειου σας θα την λαβετε υποψιν σας….
  Στον Νομο 3730/2008 αναφερονται στην τοποθετηση προιοντων καπνου και στην ιδια παραγραφο αναφερεται η λεξη ΠΩΛΗΣΗ ..ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ .
  Μπορει το οποιο καταστημα να τοποθετηση προιοντα καπνου και εαν ναι τοτε γιατι το Κρατος κυρωσε με τον νομο 3420/2005[ΦΕΚ 298/τ.α./6/12/2005 και συγκεκριμενα του του αρθρου 8 και του αρθρου 16 !!!!!!!!!!!!!!
  Ερωτηματα που θελουν απαντησεις στα οποια κενα της διαθεσης και πωλησης καπνοβιομηχανικων προιοντων….ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ……

 • 10 Μαΐου 2016, 21:06 | Πέτρος Παπαιωάννου

  Το ηλεκτρονικό δεν εκπέμπει καπνό, δεν έχει καύση. Χρησιμοποιεί ατμούς γλυκερίνης και αρώματα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι φρούτα και γλυκά. Ουδεμία σχέση με καπνό, δεν πρέπει να το εντάξετε στην ίδια κατηγορία. Υπάρχουν πολλές έρευνες που αποδεικνύουν ότι είναι 99% ασφαλές και χιλιάδες φορές ασφαλέστερο από το κάπνισμα. Πρέπει να αναγνωριστεί ως εναλλακτική μέθοδος και να προμοταριστεί η χρήση του μεταξύ των καπνιστών με εκτεταμένη διαφημιστική καμπάνια.

 • 10 Μαΐου 2016, 20:56 | Marina Chandrinou

  Να απαγορεύεται η διαφήμιση στα τσιγάρα το καταλαβαίνω. Πώς ταυτίζετε όμως το ηλεκτρονικό και τα παρόμοια προϊόντα με τα συμβατικά τσιγάρα; Δεν θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί υπεύθυνα για το πώς αυτά τα νέα προϊόντα μπορούν να τον βοηθήσουν; Αν θέλει κάποιος να ενημερωθεί θα του το απαγορέψετε; Δεν θέλουμε στην τελική να μειώσουμε τους καπνιστές και την επιβάρυνση που φέρνουν στην υγεία; Αν δεν ενημερώνεται ο κόσμος για τα λιγότερο επιβλαβή από τα τσιγάρα προϊόντα, πώς αλλιώς περιμένετε να τα υιοθετήσει και να μειωθεί η βλάβη που προκαλεί το κάπνισμα;

 • 10 Μαΐου 2016, 17:38 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Μετά το παράθυρο που άνοιξε στην Αντικαπνιστική Νομοθεσία η απελευθέρωση και νόμιμη πώληση προϊόντων καπνού στις Υπεραγορές Τροφίμων το 2012, με το Νόμο 4093 (όπου επιτράπηκε η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε κλειστές προθήκες οι οποίες θα βρίσκονται εντός του καταστήματος και μετά το χώρο των ταμείων), έρχεται μόλις πριν από δύο (2) έτη ο Ν. 4254/ 2014 (ΦΕΚ 85 Τ΄Α), όπου με την εφαρμογή της διάταξης της Υποπαραγράφου ΣΤ.1 σχετικά με την Άρση των Περιορισμών στην Διάθεση προϊόντων καπνού, να δώσει την δυνατότητα και σε πολλές ακόμη επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος να προσθέσουν την πώληση προϊόντων καπνού εντός των Καταστημάτων τους – όπου παράλληλα όμως συνεχίζει να ισχύει η απαγόρευση της κατανάλωσης εντός των χώρων αυτών.

  Μη συμμόρφωση – Ύψος προστίμου

  Πώληση προϊόντων καπνού από και προς ανηλίκους 1000€.

  Διαφήμιση και προώθηση κάθε μορφής προϊόντων καπνού (εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης – όπου εδώ πλέον με το Ν. 4254/ 2014 δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών, τα περίπτερα και τα καταστήματα που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού αλλά και οι επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και γενικά οποιονδήποτε ΚΥΕ) – 2000€.

  Δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού – 2000€.

  Πώληση προϊόντων καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης ή πώληση μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη των είκοσι (20) τεμαχίων – 1000€ για κάθε παράβαση.

  Μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο στους χώρους πώλησης των προϊόντων καπνού, της ένδειξης σχετικά με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους – 600€.

 • 10 Μαΐου 2016, 17:03 | Νικόλαος

  Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ουδεμία μελέτη απο την οποία να υπάρχουν υπόνοιες ( πόσο μάλλον αποδείξεις ) βλαπτικών συνεπειών του ηλεκτρονικού τσιγάρου για τους μη ατμίζοντες, για ποιο λόγο το εξισώνετε με το συμβατικό τσιγάρο και απαγορεύετε τη χρήση του σε δημοσίους χώρους; Που βασίζετε αυτή σας την απόφαση;

 • 10 Μαΐου 2016, 11:26 | Konstantinos P.

  Θεωρώ αδιανόητο να ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις για τη χρήση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο όπως ισχύει για τα προϊόντα καπνού. Πολλές έρευνες έχουν ήδη αποδείξει ότι δεν υπάρχει παθητικό «άτμισμα».

  Γιατί πρέπει να υποχρεώσετε τους χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων να αναγκαστούν να στοιβάζονται σε χώρους καπνιστών και να υπόκεινται σε παθητικό κάπνισμα?

  Επίσης θα παρακαλούσα να ανατρέξετε και στην πρόσφατη μεταφορά της οδηγίας στην Αγγλία, όπου επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου παντού και είναι γνωστή η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι καπνιστές στην Αγγλία πολλά χρόνια τώρα και η ευαισθησία τους σε θέματα υγείας. Υπάρχουν δεκάδες έρευνες που αποδεικνύουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι απείρως λιγότερο βλαβερό από τα λοιπά προϊόντα καπνού και εξισώνοντάς τα χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για πολλούς καπνιστές να απαλλαγούν από τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

  Μερικές από τις έρευνες που αποδεικνύουν τα παραπάνω μπορείτε να τις βρείτε εδώ με την πιο πρόσφατη να είναι του Βασιλικού Κολεγίου Ιατρών η οποία προτείνει ανοιχτά το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως μέσο διακοπής καπνίσματος. Τέλος ενδεικτικό των παραπάνω είναι και η επίσημη δήλωση του Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας όπου αναφέρει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι τουλάχιστον 95% λιγότερο βλαβερό από το κανονικό.

 • 10 Μαΐου 2016, 08:30 | Konstatninos P.

  Θεωρώ αδιανόητο να ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις για τη χρήση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο όπως ισχύει για τα προϊόντα καπνού. Πολλές έρευνες έχουν ήδη αποδείξει ότι δεν υπάρχει παθητικό «άτμισμα». (βλ. σχετ. την πιο πρόσφατη έρευνα εδώ http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/ac-nsf041916.php)

  Γιατί πρέπει να υποχρεώσετε τους χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων να αναγκαστούν να στοιβάζονται σε χώρους καπνιστών και να υπόκεινται σε παθητικό κάπνισμα?

  Επίσης θα παρακαλούσα να ανατρέξετε και στην πρόσφατη μεταφορά της οδηγίας στην Αγγλία, όπου επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου παντού και είναι γνωστή η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι καπνιστές στην Αγγλία πολλά χρόνια τώρα και η ευαισθησία τους σε θέματα υγείας. Υπάρχουν δεκάδες έρευνες που αποδεικνύουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι απείρως λιγότερο βλαβερό από τα λοιπά προϊόντα καπνού και εξισώνοντάς τα χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για πολλούς καπνιστές να απαλλαγούν από τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

  Μερικές από τις έρευνες που αποδεικνύουν τα παραπάνω μπορείτε να τις βρείτε εδώ http://www.ecigarette-research.org/research/index.php με την πιο πρόσφατη να είναι του Βασιλικού Κολεγίου Ιατρών η οποία προτείνει ανοιχτά το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως μέσο διακοπής καπνίσματος. Τέλος ενδεικτικό των παραπάνω είναι και η επίσημη δήλωση του Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας όπου αναφέρει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι τουλάχιστον 95% λιγότερο βλαβερό από το κανονικό.

 • 10 Μαΐου 2016, 00:44 | Giorgos Dalezios

  Για ποιο λογο να απαγορευτει το ατμισμα σε κλειστους χωρους αφου δεν εκπεμπεται καπνος;