Άρθρο 21 – Ηλεκτρονικά τσιγάρα

1. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον τηρούν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την εθνική νομοθεσία και όλη την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

2. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν κοινοποίηση στο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τυχόν σχετικά προϊόντα που προτίθενται να θέσουν στην αγορά. Η κοινοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έξι μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά στις 20 Μαΐου 2016 η κοινοποίηση υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την εν λόγω ημερομηνία. Υποβάλλεται νέα κοινοποίηση για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος.

Ανάλογα με το αν το προϊόν είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο ή περιέκτης επαναπλήρωσης, η κοινοποίηση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του υπεύθυνου νομικού ή φυσικού προσώπου εντός της Ένωσης και, κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην Ένωση·

β) κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν και όλων των εκπομπών από τη χρήση του, ανά μάρκα και τύπο, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων αυτών·

γ) τοξικολογικά δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω συστατικά και εκπομπές των προϊόντων, μεταξύ άλλων όταν θερμαίνονται, αναφέροντας συγκεκριμένα τις επιπτώσεις τους στην υγεία των καταναλωτών όταν εισπνέονται, και συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τυχόν επιπτώσεις εθισμού·

δ) πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία και την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το προϊόν καταναλώνεται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες·

ε) περιγραφή των συστατικών του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του μηχανισμού ανοίγματος και επαναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου ή του περιέκτη επαναπλήρωσης·

στ) περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής, μεταξύ άλλων εάν περιλαμβάνει την εν σειρά παραγωγή, και δήλωση ότι η διαδικασία παραγωγής πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου

ζ) δήλωση ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, όταν διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες.

Όταν θεωρείται ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται είναι ελλιπείς, μπορεί να αιτηθεί η συμπλήρωση των σχετικών πληροφοριών από το αρμόδιο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού καταβάλλουν παράβολο για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό και την ανάλυση των πληροφοριών που υποβάλλουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος.

3. α) το υγρό που περιέχει νικοτίνη διατίθεται στην αγορά μόνο σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ο όγκος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 10 ml, σε αναλώσιμα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή φιαλίδια μίας χρήσης και ο όγκος των φιαλιδίων ή των δοχείων δεν υπερβαίνει τα 2 ml,

β) το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν περιέχει νικοτίνη που υπερβαίνει τα 20 mg/ml,

γ) το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν περιέχει τα πρόσθετα που παρατίθενται στο άρθρο 8, παράγραφος 4,

δ) για την κατασκευή του υγρού που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο υψηλής καθαρότητας συστατικά. Ουσίες διαφορετικές των συστατικών της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου υπάρχουν μόνο σε επίπεδο ιχνών στο υγρό που περιέχει νικοτίνη, εφόσον τα ίχνη αυτά δεν μπορούν να αποφευχθούν τεχνικά κατά την κατασκευή,

ε) εξαιρουμένης της νικοτίνης, στο υγρό που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο συστατικά
που δεν είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία σε θερμαινόμενη ή μη μορφή,

στ) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χορηγούν τις δόσεις νικοτίνης σε σταθερά επίπεδα υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης,

ζ) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης είναι προστατευμένα από τα παιδιά και απαραβίαστα, προστατεύονται από τη θραύση και τη διαρροή και διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλίζει την επαναπλήρωση χωρίς διαρροή.

4. α ) οι μονάδες συσκευασίας ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης περιέχουν ενημερωτικό φυλλάδιο (και στα ελληνικά) με πληροφορίες όσον αφορά:

i) τις οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης του προϊόντος, καθώς επίσης και μνεία ότι η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε νέους και μη καπνιστές,

ii) τις αντενδείξεις,

iii) τις προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου,

iv) τυχόν βλαβερές συνέπειες,

v) τον κίνδυνο εθισμού και την τοξικότητα, και

vi) τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα και του νομικού ή φυσικού προσώπου επαφής εντός της Ένωσης,

β) οι μονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και
περιεκτών επαναπλήρωσης,
i) περιλαμβάνουν κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν σε φθίνουσα σειρά βάρους και αναφέρουν το περιεχόμενο σε νικοτίνη του προϊόντος και τη χορήγηση ανά δόση, τον αριθμό της παρτίδας παραλαβής και σύσταση στα ελληνικά να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά,

ii) με την επιφύλαξη του σημείου i) του παρόντος στοιχείου, δεν περιλαμβάνουν στοιχεία ή χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 14, εξαιρουμένου του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) σχετικά με τις πληροφορίες όσον αφορά την περιεκτικότητα σε νικοτίνη και όσον αφορά τις αρωματικές ύλες, και

iii) φέρουν την ακόλουθη προειδοποίηση για την υγεία:

«Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία.».

γ) οι προειδοποιήσεις για την υγεία τηρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

5. α) απαγορεύονται οι εμπορικές επικοινωνίες στις υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας, στον Τύπο και σε άλλα έντυπα, με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, εξαιρουμένων των εντύπων που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματίες του εμπορίου ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών επαναπλήρωσης και των εντύπων που τυπώνονται και δημοσιεύονται σε τρίτες χώρες, όπου τα εν λόγω έντυπα δεν προορίζονται πρωτίστως για την αγορά της Ένωσης,

β) απαγορεύονται οι εμπορικές επικοινωνίες στο ραδιόφωνο, με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης,

γ) απαγορεύεται κάθε μορφή δημόσιας ή ιδιωτικής συνεισφοράς σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης,

δ) απαγορεύεται κάθε μορφή δημόσιας ή ιδιωτικής συνεισφοράς σε οιαδήποτε εκδήλωση, δραστηριότητα ή πρόσωπο με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, η οποία πραγματοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή στην οποία συμμετέχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή έχει κατ’ άλλο τρόπο διασυνοριακές επιπτώσεις,

ε) απαγορεύονται για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης οι οπτικοακουστικές εμπορικές επικοινωνίες στις οποίες εφαρμόζεται το π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (Α` 190).

6. Απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης στους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την πρόληψη των πωλήσεων αυτών. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που πραγματοποιούν διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης δεν προμηθεύουν τους καταναλωτές με αυτά τα προϊόντα στα κράτη μέλη όπου έχουν απαγορευθεί οι εν λόγω πωλήσεις.

7. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Οικονομικών ετησίως:

i) συνολικά δεδομένα για τους όγκους των πωλήσεων, ανά μάρκα και τύπο του προϊόντος,

ii) πληροφορίες για τις προτιμήσεις διάφορων ομάδων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των μη καπνιστών και των κυριότερων ειδών των σημερινών χρηστών,

iii) τον τρόπο πώλησης των προϊόντων, και

iv) συνοπτικές περιγραφές τυχόν ερευνών αγοράς που πραγματοποιούνται σχετικά με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής τους στα αγγλικά.

Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα καθώς και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η χρήση τους από νέους και μη καπνιστές οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού.

8. Δημοσιεύονται σε ιστότοπο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας οι πληροφορίες που ελήφθησαν σύμφωνα με την παράγραφο 2. λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης προστασίας του εμπορικού απορρήτου κατά τη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών.

Το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν αιτήματος, θέτει όλες τις πληροφορίες οι οποίες ελήφθησαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών κρατών μελών. Το Υπουργείο Υγείας, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χειρισμό του εμπορικού απορρήτου και των άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

9. Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης δημιουργούν και διατηρούν σύστημα συλλογής πληροφοριών σχετικά με όλες τις πιθανές βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία συνέπειες των προϊόντων αυτών.

Εάν οποιοσδήποτε από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς θεωρεί ή ευλόγως κρίνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή οι περιέκτες επαναπλήρωσης, που βρίσκονται στην κατοχή του και προορίζονται για διάθεση στην αγορά ή διατίθενται στην αγορά δεν είναι ασφαλή ή καλής ποιότητας ή δεν συμμορφώνονται κατ’ άλλο τρόπο προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο εν λόγω οικονομικός φορέας λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος , την απόσυρση ή την ανάκληση του προϊόντος, κατά περίπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται επίσης να ενημερώνει αμέσως τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24, κατά περίπτωση, καθώς και για την ενημέρωση των άλλων κρατών μελών, στα οποία διατίθεται ή προορίζεται να διατεθεί το προϊόν, και να ενημερώνει αμέσως το Σημείο Επαφής του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών RAPEX, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας, δίνοντας στοιχεία, συγκεκριμένα, σχετικά με τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και οιοδήποτε ειλημμένο διορθωτικό μέτρο, καθώς και τα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων.

Δύναται επίσης το Υπουργείο Υγείας να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον οικονομικό φορέα, παραδείγματος χάριν σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας και ποιότητας ή σχετικά με τυχόν βλαβερές συνέπειες των ηλεκτρονικών τσιγάρων ή των περιεκτών επαναπλήρωσης.

10. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, όταν το Υπουργείο Υγείας διαπιστώνει ή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι συγκεκριμένα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή περιέκτες επαναπλήρωσης ή ένας τύπος ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών επαναπλήρωσης ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας να απαγορευτεί προσωρινά η διάθεσή του στην αγορά. Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών σχετικά με τα ειλημμένα μέτρα και κοινοποιεί τυχόν υποστηρικτικά δεδομένα για το προσωρινό μέτρο.

 • 12 Μάϊου 2016, 13:02 | Παολα Λ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Yπάρχουν επαρκή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι σε μεγάλο βαθμό πιο ασφαλή από το συμβατικό κάπνισμα και ότι βοηθούν πολύ στη διακοπή του καπνίσματος…και σίγουρα είναι ιδιαίτερα θετικά για τη δημόσια υγεία και θα έπρεπε να υπάρχει ενθάρρυνση για τη χρήση τους, ως μέσο και βοηθεια στην διακοπή του καπνίσματος. Παρά να γίνουν αυτά τα μέτρα, που θεωρώ καταστράφηκα, θα έπρεπέ να διαβεβαιώνουμε στον κόσμο ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν πολύ λίγες αρνητικές επιπτώσεις και πάρα πολλά προσδοκώμενα οφέλη, δεν ειναι τυχαιο οτι το Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας καλει τους καπνιστές να αντικαταστήσουν το τσιγάρο με ηλεκτρονικό… Το κάπνισμα είναι η σημαντικότερη μη αναπόφευκτη αιτία θανάτου, αναπηρίας και κοινωνικής ανισότητας στην υγεία…ενω το ατμισμα ειναι συμπληρωματικό εργαλείο στη μείωση του κινδύνου το οποίο επιτρέπει σε ένα σημαντικό ποσοστό καπνιστών να μειώσει την δηλητηριώδεις συνέπειες του συμβατικού τσιγάρου…
  Με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου έχουμε εξαλείψει τρία βασικά δηλητηριώδη συστατικά του τσιγάρου: Την πίσσα, το μονοξείδιο του άνθρακα και τα σωματίδια που προκαλούν καρκίνο, καρδιακές προσβολές και βρογχίτιδα. Θεωρώ γελοίο να μιλάμε για την επικινδυνότητα του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Δεν θα το συνέκρινα καν με το συμβατικό τσιγάρο, αλλά θα το τοποθετούσα, από πλευράς επικινδυνότητας, δίπλα στα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν φυτοφάρμακα….
  Για ολα αυτα θεωρω μεγαλο λαθος την εξισωση του ηλεκτονικου τσιγαρου με τα προιοντα καπνου.

 • 12 Μάϊου 2016, 12:45 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι το ίδιο και δεν πρέπει να παρομοιάζεται με το συμβατικό. Οπότε αντί να το περιορίζουμε θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε ως μέσο διακοπής του καπνίσματος αφού με βάση όλες τις επιστημονικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι πολύ λιγότερο βλαβερό. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει διάλογος σχετικά με τη συμβολή του ηλεκτρονικού τσιγάρου στη διακοπή του καπνίσματος και αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα πρώτα αντί των αυστηρών κυρώσεων.Βοηθήστε τον κόσμο να κόψει το συμβατικό κάπνισμα μην τον ωθείτε σ αυτό!!!

 • 12 Μάϊου 2016, 12:48 | ΤΣΙΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καλησπέρα σας,
  Θα ήθελα να εκφράσω την δυσαρέσκεια μου απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θεωρώ ότι εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και παραγκωνίζει το θέμα της υγείας.Το ζητούμενο είναι να η καλύτερη υγεία των πολιτών και όχι το εφήμερο κέρδος μέσα από επιπλέον φορολογήσεις.Σας καλώ,λοιπόν, να επανεξετάσετε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γιατί στηρίζεται σε αβάσιμες μελέτες και δεν είναι δυνατόν να εξισώνουμε τον καπνό με τον ατμό.
  Σας ευχαριστώ.

 • 12 Μάϊου 2016, 12:15 | Γεωργιος Ωμέγας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι παράλογο να απαγορευτεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο και να επιτρέπεται το καρκινογόνο απλό τσιγάρο, με τις εκατοντάδες ουσίες που σκοτώνουν τους καπνιστές και τους γύρω τους (παθητικούς καπνιστές).
  Φαίνεται πως το συμφέρον των εταιρειών μπαίνει πάνω από την υγεία του κόσμου.

 • 12 Μάϊου 2016, 12:03 | Βιβη Τ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ απόλυτα με τον ελεγχο των υγρών αναπλήρωσης και των συσκευών.

  Άλλα απο την αλλη μερια δεν συμφωνώ για την απαγόρευση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους δημόσιους χώρους γιατι δεν έχουμε παθητικό άτμισμα.

  Πιστεύω οτι ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται για το ηλεκτρονικό τσιγάρο απο τη στιγμή που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωες.

  Ευχαριστώ.

 • 12 Μάϊου 2016, 12:06 | Μαρία Φανίδη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είσαστε το λιγότερο απαράδεκτοι και επικίνδυνοι!!Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ατμός και δεν προκάλεσε πότε πρόβλημα!!!Ήδη σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η χρήση του παντού, σε δημόσιους και μη χώρους!Σίγουρα όμως θίγονται συμφέροντα γύρω από την έκταση της επιτυχίας που έχει και έχει σώσει χιλιάδες κόσμο από το καρκινογόνο και άκρως επικυνδυνο τσιγάρο!!Οπότε η ανιπόστατη απόφαση σας για την απαγόρευση του στη χρήση σε δημόσιους χώρους δεν υφίσταται!!

 • 12 Μάϊου 2016, 12:02 | Λεωνίδας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι κρίμα πραγματικά να καταδικάσουμε την πιο αποτελεσματική λύση που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση του τσιγάρου.
  Να αποτρέψουμε εκατομμύρια κόσμου να νιώσει και να βιώσει αυτό που έχουμε νιώσει όλοι οι ατμιστές…Να μην μπορούν να πληροφορηθούν σωστά…και να μην μπορέσουν ποτέ να καλυτερεύσουν την ποιότητα ζωής τους.
  Να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος άλλα και η δυνατότητα σωστής πληροφόρησης!!!
  Η νικοτίνη δεν είναι το πρόβλημα υπάρχει στην φύση..υπάρχει σε τρόφιμα που τρώμε…το όλο θέμα είναι το πως την λαμβάνουμε…
  Απλή λογική είναι…το συμβατικό τσιγάρο περιέχει χιλιάδες ΧΗΜΙΚΕΣ-ΤΟΞΙΚΕΣ ουσίες τα υγρά αναπλήρωσης 5 συστατικά…
  Σαφώς και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ελέγχονται και να υπάρχουν οι πιστοποιήσεις για αυτά άλλα όχι και να αντιμετωπιστεί ως προιόν καπνού!!!
  Στην Βρετανία το είδαν ως λύση για να σωθούν εκατομμύρια ζωές ανά έτος..εδώ στην μπανανία που ζούμε το βλέπουν μέτρο για βγάλουν περισσότερα χρήματα…
  Κρίμα …πολύ κρίμα…τα χρήματα υπεράνω την ανθρώπινης ζωής!!!

 • 12 Μάϊου 2016, 12:25 | ZIOGA K
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΜΕ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΤΜΙΣΜΑ.

  ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΕΧΡΙ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΣΗΤΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ 2Oml σε 10ml, ΚΑΙ ΘΑ ΜΙΛΗΣΩ ΣΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ(ΠΧ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ).

  ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 21 «Ηλεκτρονικά τσιγάρα»
  Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας:
  5.1) Στην παράγραφο 1 να προστεθεί εδάφιο όπου θα αναφέρεται ποια ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως ακριβώς προβλέπεται στο κείμενο της οδηγίας και στο σχέδιο που παρέδωσε η επιτροπή για την ενσωμάτωση της οδηγίας, ως εξής:
  « Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στους περιέκτες επαναπλήρωσης που υπόκεινται σε απαίτηση αδειοδότησης βάσει της ΚΥΑ αριθμ. 31637/2004 «Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/63/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (ΦΕΚ Β` 1176 2.8.2004) ή στις απαιτήσεις της αριθμ. ΔΥ7/οικ. 2480/1994 ΚΥΑ «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ 14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΦΕΚ Β` 679/1994 (Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Β` 755/7.10.1994 και ΦΕΚ Β` 757/10.10.1994) ».
  5.2) Στην παράγραφο 2 να προστεθεί η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2183 της Ε. Επιτροπής
  που αφορά στον κοινό μορφότυπο ως εξής:
  « 2. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν κοινοποίηση στο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τυχόν σχετικά προϊόντα που προτίθενται να θέσουν στην αγορά. Η κοινοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έξι μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά σε κοινό μορφότυπο όπως καθορίζεται με την υπ’ αρ. 2015/2183 εκτελεστική απόφαση της Ε. Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 20.5.2016.
  Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά στις 20 Μαΐου 2016 η κοινοποίηση υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την εν λόγω ημερομηνία. Υποβάλλεται νέα κοινοποίηση για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος ».

 • 12 Μάϊου 2016, 12:25 | Αγγελάκης Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το κάπνισμα αποτελεί την κυριότερη αιτία καρκίνου καθώς και άλλων χρόνιων σοβαρών παθήσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο 5.000.000 ανθρώπων ετησίως. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχεις βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας να διακόψουν το κάπνισμα και να βελτιώσουν την υγεία τους και έχει βοηθήσει στο να μειωθεί σταδιακά και με την πάροδο του χρόνου ο αριθμός των θανάτων από τον καρκίνο.
  Εφόσον ό,τι επίσημες έρευνες έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι είναι 95% λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό τσιγάρο, ποιός ο λόγος να κάνουμε δυσκολότερη τη ζωή του ατμιστή, μικραίνοντας τα δοχεία επαναπλήρωσης;
  Και εφόσον δεν υπάρχει παθητικό κάπνισμα και επομένως δεν βλάπτει τους γύρω μας που εισπνέουν τον ατμό, γιατί να απαγορεύεται σε κλειστούς χώρους;
  Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε ώστε να βοηθήσουμε τους υπάρχον χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου και να αυξήσουμε τον αριθμό αυτών, γιατί μόνο καλό μπορεί να κάνει σε όλους μας.

 • 12 Μάϊου 2016, 12:32 | Μαρία Μ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ απαράδεκτη την φίμωση της ενημέρωσης εν ετη 2016 σχετικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Άλλο διαφήμιση, άλλο ενημέρωση. Σε ένα ηλεκτρονικό προϊόν είναι απαραίτητη η ενημέρωση και τα βίντεο ορθής λειτουργίας της εκάστοτε συσκευής ώστε ο καταναλωτής να μπορέσει να κατανοήσει την χρήση της συσκευής που έχει στα χέρια του. Σε κανένα ενημερωτικό βίντεο δεν διαφημίζεται έμμεσα το προϊόν, παρουσίαση λειτουργίας γίνεται και η επιλογή αγοράς εναπόκειται στον καταναλωτή, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του και τις ανάγκες του.

 • 12 Μάϊου 2016, 12:50 | Στελιος Πιτσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Από προσωπική πείρα έχω να πω ότι, αν ενημερωθείς σωστά για το ηλεκτρονικό τσιγάρο ,και το βάλεις στην ζωή έναντι του παραδοσιακού καπνίσματος, τα οφέλη για την υγεία είναι 95% μην πω 100% .Προτείνω να ενημερωθείτε εσείς πρώτα από όλα,και μετά να εφαρμόσετε τους κανόνες. Αφήστε τον κόσμο να σωθεί από την μάστιγα του καπνίσματος η ευκαιρία είναι τώρα! Εντείνετε τους έλεγχους για την πιστοποίηση και την ασφάλεια τους και δώστε κίνητρα στους χρήστες με τους χώρους χρήσης τους!

 • 12 Μάϊου 2016, 12:16 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία το ηλεκτρονικό τσιγάρο χρησιμοποιείται ΕΠΙΣΗΜΑ σαν μέθοδος διακοπής του καπνίσματος. Η βρετανική κυβέρνηση ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε όλους τους δημόσιους χώρους, όπως και οι πωλήσεις από απόσταση (π.χ. μέσω διαδικτύου).
  Σταδιακά η επιστ. κοινότητα τείνει να προσεγγίσει θετικά το ηλ. τσιγάρο, ενώ παράλληλα, εν μέσω κρίσης, πολλοί Έλληνες επένδυσαν στο φθηνότερο ηλ. τσιγάρο για οικονομία.
  Αυτό που δεν καταλαβαίνω, είναι αφού η Ευρώπη δεν έχει δώσει τέτοιες οδηγίες απαγόρευσης, γιατί στην Ελλάδα να ψηφιστεί κάτι τέτοιο;

 • 12 Μάϊου 2016, 11:38 | Α. Αρνέλλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΔΕΝ υπάρχει καμία απολύτως βάση στην απόφαση εξίσωσης του Καπνού και του Παραδοσιακού Τσιγάρου με τον Ατμό και τί (λόγω αδράνειας και συνήθειας) ονομάζεται Ηλεκτρονικό ‘Τσιγάρο’.

  ΔΕΝ υπάρχει καμία απολύτως βάση στην εξίσωση της Καύσης και παραγωγής Καπνού με την Ατμοποίηση και την παραγωγή Ατμού.

  Η Καύση στο ΠΤ συνοδεύεται από 4000 βλαβερές και τοξικές ουσίες οι οποίες ΔΕΝ παράγονται κατά την Ατμοποίηση.

  Η Απορρόφηση νικοτίνης μέσω και κατά την Καύση είναι ΕΩΣ και 3 φορές μεγαλύτερη από ότι στην Ατμοποίηση.

  Η νικοτίνη (στις συγκεντρώσεις που εμπεριέχεται και χορηγείται μέσω των ΗΤ) είναι μεν εθιστική αλλά ΔΕΝ είναι χημικά βλαβερή και σε μερικές περιπτώσεις θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ΕΩΣ και ευεργετική.

  Το αποτέλεσμα της Καύσης στο Περιβάλλοντα χώρο (τόσο αναφορικά με την άμεση παραγωγή Καπνού όσο και με την αίσθηση της όσφρησής του) ΔΕΝ έχει απολύτως καμία σχέση με το αποτέλεσμα της Ατμοποίησης και της παραγωγής Ατμού.

  Εξ΄ αρχής, το ΗΤ ΔΕΝ διατίθεται ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ανήλικους και σε εγκύους.

  Όλα τα παραπάνω έχουν διερευνηθεί και περιγραφεί μέσα από επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια.

  Όλα τα παραπάνω, μαζί με πολλά άλλα συναφή δεδομένα που απορρέουν από τη γνώση και καθημερινή εμπειρία εκατομμυρίων χρηστών ΗΤ ανά τον κόσμο (οι οποίοι δεν σταματούν να εκπλήσσονται και να δηλώνουν το ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ η ζωή τους όταν αντικατέστησαν το ΠΤ με το ΗΤ), έχουν οδηγήσει Ευρωπαικές χώρες όπως η Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, να αντιμετωπίζουν το ΗΤ κάτω από το γενικότερο πλαίσιο του ‘RADICAL HARM REDUCTION’, το οποίο απέχει ΠΑΡΑΣΑΓΓΑΣ από τον τρόπο και το πλαίσιο που προωθεί το Ελληνικό Υπουργείο.

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΑΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤ (ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ) ΜΕ ΤΟ ΗΤ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΤΜΟ!

  Το Υπουργείο κάνει πολύ καλά και επιβάλλει συγκεκριμενοποίηση του πλαισίου παραγωγής και διάθεσης ΗΤ. Άλλωστε, αυτή είναι και η οπτική των ίδιων των εταιρειών που συνιστούν τον ΣΕΕΗΤ, γεγονός που διαφαίνεται από τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες που έχει πάρει για διαρκείς και επαναλαμβανόμενους ελέγχους των ΗΤ.

  Δεδομένης της βλαπτικότητας του Παραδοσιακού Τσιγάρου και ειδικότερα σε συνδυασμό με την ευεργετική διάσταση του ΗΤ, το Υπουργείο ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να λάβει υπόψη του όλα τα παραπάνω αναφορικά ΚΑΙ με το θέμα της ενημέρωσης του κοινού για το ΗΤ ως ένα Δραστικά Λιγότερο Επιβλαβές προιόν ΕΝΑΝΤΙ του Παραδοσιακού ΤΣΙΓΑΡΟΥ.

  ΩΣ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ.

  ΤΟ ΗΤ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

 • 12 Μάϊου 2016, 11:09 | Αστεριος μπαγκουας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καλημέρα θα ήθελα να πω ότι είναι τουλάχιστον άδικο αυτό που θα γίνει γιατί με το ηλεκτρονικό τσιγάρο κατάφερα να κόψω το κάπνισμα και να βελτίωση τήν υγεία μου όλοι οι γιατροί που έχω ρωτήσει μου βεβαιώνουν ότι είναι απολύτως ασφαλές άρα αντιλαμβάνομαι πως μαλον δεν είχατε την ανάλογη ενημέρωση για την απόφαση που καλειστε να πάρετε τέλος σας αναφέρω πως υπήρξα καπνιστής 3 πακέτων την ημέρα

 • 12 Μάϊου 2016, 11:19 | Δέσποινα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όλες οι έρευνες αποδεικνύουν οτι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πολύ πιο υγειινό απο το κανονικό. Η εξίσωσή τους θα δηλώσει το ακρως αντίθετο. Αποτελεί παραπλάνηση των καπνιστών που τους κόβετε κάθε ευκαιρία για μία θετική αλλαγή στην ζωή τους και ειδικότερα στην υγεία τους. Μήπως αυτή η εξίσωση με τα παραδοσιακά τσιγάρα εξυπηρετεί συμφέροντα;;;;

  Σίγουρα, η απαγόρευση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους δημόσιους χώρους δεν θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί, καθώς δεν υπάρχει παθητικό «άτμισμα». Σε άλλες ευρωπαικές χώρες, επιτρέπεται σε όλους τους δημόσιους χώρους, για παράδειγμα στην Ιταλία που το ηλ.τσιγάρο επιτρέπεται παντού εκτός απο τα σχολεία.

 • 12 Μάϊου 2016, 11:25 | Ανδρέας Βαϊτούδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καλησπέρα σας!

  Θεωρώ πως τα συγκεκριμένα μέτρα είναι καταστροφικά για την υγεία του πληθυσμού!
  Εμείς οι πρώην καπνιστές καταφέραμε με το ηλ. τσιγάρο να αφαιρέσουμε 4000 βλαβερές ουσίες απο την καθημερινότητα μας, και τώρα θα αναγκαστούμε να ατμίζουμε δίπλα σε καπνιστές και να γινόμαστε παθητικοί καπνιστές παρά την θέληση μας.

  Η Ελλάδα είναι η 1η χώρα σε καπνίζοντες στην Ε.Ε.! Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο ώστε να έχουμε άμεσο κέρδος στη μείωση της θνησιμότητας και του κόστους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?

  Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας υποστηρίζει (με έρευνες και τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα) ότι η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου συμβάλει στη μείωση της βλάβης. Για πιό λόγο δεν βοηθάτε τους πολίτες να ωφεληθούνε απο την μείωση της βλάβης, ενώ αντίθετα με τα μέτρα αυτά τους βάζετε μεγάλα εμπόδια?

  Το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει ανακοίνωση και την έχει επικοινωνήσει έντονα σε όλους τους Βρετανούς ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι 95% λιγότερο βλαβερό από το κάπνισμα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν δίνουμε βάση δεδομένου οτι οι καπνιστές έχουν πλέον μια ευκαιρία να καλυτερεύσουν την υγεία τους με το ηλ. τσιγάρο? Αντιθέτως κοιτάμε να το κάνουμε δυσκολότερο για κάποιον που θέλει να διακόψει το συμβατικό κάπνισμα.

  Ευχαριστώ!

 • 12 Μάϊου 2016, 11:00 | Φωτης Κοκοσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρω μεγαλο λαθος την εξισωση του ηλεκτονικου τσιγαρου με τα προιοντα καπνου. Ο καπνος του τσιγαρου ειναι ενα αποτελεσμα καυσης, στο ηλεκτονικο τσιγαρο εχουμε μια διαδικασια ατμοποιησης. Το αποτελεσμα ειναι αποδεδειγμενα λιγοτερο επιβλαβες για τον χρηστη και επισης αποδεδειγμενα δεν βλαπτει τους γυρω του. Υπαρχουν αυτη τη στιγμη 200.000 συμπολιτες μας οι οποιοι εχουν κανει την μεταβαση στο ηλεκτρονικο τσιγαρο με πολλαπλα οφελη για την υγεια τους. Στο εξωτερικο το ατμισμα προτεινεται πια απο τους γιατρους ως μια πιο ασφαλης εναλλακτικη του καπνισματος.

  Εδω γιατι να το φορολογησουμε? Για οικονομικα οφελη τα οποια θα ειναι βραχυπροθεσμα? Ναι θα εισπραξετε καποια χρηματα παραπανω, αλλα θα δωσετε δυστυχως κινητρο στους ατμιστες να γυρισουν ξανα στο τσιγαρο και θα αποτρεψετε υποψηφιους χρηστες απο το να μπουν στο ατμισμα. Η οικονομικη απωλεια απο ολους αυτους τους καπνιστες (ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη κλπ) θα ειναι πολλαπλασια του κερδους απο τον φορο που θα επιβληθει. Προτιματε πολιτες ασθενεις η υγιεις και παραγωγικους?

  Επισης για ποιον λογο θα πρεπει ο ατμιστης να βρισκεται στον ιδιο χωρο με τον καπνιστη? Καναμε την μεταβαση στο αμισμα ωστε να εχουμε οφελη στην υγεια μας και να αποφυγουμε τις συνεπεις του καπνισματος, ακομα και στην παθητικη μορφη του. Γιατι ενας ατμιστης θα πρεπει να ειναι υποχρεωμενος να παει στο «καπνιστηριο»? Για να εισπαξει εκ νεου τις βλαβερες ουσιες απο τις οποιες γλιτωσε μεσω του ατμισματος?

  Θα παρακαλουσα καταρχην να αφησετε πολυ μεγαλυτερο περιθωριο απο αυτες τις 3 ημερες για την δημοσια διαβουλευση. Το θεμα ειναι σοβαρο και εχει αντικτυπο σε χιλιαδες πολιτες, οποτε αρμοζει μια σοβαρη και ουσιαστικη συζητηση. Δευτερον καλο θα ηταν το κρατος να δει τον τομεα του ηλεκτονικου τσιγαρου σαν κατι που αφορα την ΥΓΕΙΑ, το πιο πολυτιμο μας αγαθο. Μην μας στερησετε την δυνατοτητα να εχουμε μια υγιεινη εναλλακτικη για εμας και τους γυρω μας.

 • 12 Μάϊου 2016, 11:29 | Σταύρος Τσιντσάρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει να εξισώνεται με το συμβατικό καθώς δεν είναι το ίδιο και με βάση όλες τις επιστημονικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πολύ λιγότερο βλαβερό από το κανονικό μιας δεν προκαλεί παθητικό άτμισμα και είναι ένα προϊόν που θα μπορούσε να σώσει εκατομμύρια ζωές τον επόμενο αιώνα. Σε αντίθεση με το παθητικό κάπνισμα που επιφέρει σοβαρές και εξίσου σημαντικές βλάβες, έχει αποδειχθεί βάσει επιστημονικών ερευνών ότι δεν υπάρχει παθητικό άτμισμα. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/ac-nsf041916.php http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/226-sp

  Αυτή τη στιγμή οι ατμιστές στην Ελλάδα αγγίζουν το 2% και οι τόσο αυστηρές απαγορεύσεις ως προς τα ηλ. τσιγάρα (απαγόρευση ατμίσματος σε δημόσιους χώρους, απαγόρευση ενημέρωσης σχετικά με το άτμισμα κτλπ. ) θα διατηρήσουν για πάντα την αναλογία αυτή σε τόσο χαμηλά επίπεδα που μόνο «συμφέρον» δεν θα είναι για τη δημόσια υγεία το ποσοστό αυτό να μείνει στάσιμο αντί να αυξηθεί. Άρα αντί να περιορίσουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε ως μέσο διακοπής του καπνίσματος υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη αντικαπνιστική πολιτική που θα οφείλει να περιλαμβάνει αγωγή υγείας από τα πρώτα σχολικά βήματα, αυστηρές απαγορεύσεις για το τσιγάρο, καθώς και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων για να μειωθεί η βλάβη που προκαλεί το κάπνισμα συμβατικού τσιγάρου. Συνεπώς θα πρέπει να αξιολογηθούν καλύτερα και να αξιοποιηθούν καινοτόμα προϊόντα-«εργαλεία» όπως είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο για να μειωθεί η βλάβη που προκαλεί ο καπνός/τσιγάρο/κάπνισμα;

  Στην Ελλάδα- σύμφωνα με στοιχεία του 2014- ο αριθμός των ατμιστών ανέρχεται στους 200.000 περίπου, οι οποίοι έκαναν ένα πολύ σημαντικό βήμα στη ζωή τους εγκαταλείποντας το τσιγάρο. Με την απαγόρευση πρόσβασης στους δημόσιους χώρους και με την ασφυξία στην ενημέρωση του ευρύτερου σε συνδυασμό με αυστηρές απαγορεύσεις και εξίσωση του ηλεκτρονικού τσιγάρου με το συμβατικό μήπως οδηγήσει πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους πίσω στη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος;
  8. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποδεδειγμένα δεν αποτελεί «πύλη εισόδου» για το κάπνισμα. Σχετική έρευνα που το αποδεικνύει αποτελεί αυτή του Βρετανικού Royal College of Physicians. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Βασιλικό Κολέγιο Ιατρών της Μ. Βρετανίας(Royal College of Physicians), τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πρέπει να προωθούνται ευρέως ως μέσο διακοπής του καπνίσματος και ότι είναι ευεργετικά για τη Δημόσια Υγεία (της Μ. Βρετανίας;). Οι απαγορεύσεις καθώς και επιβολή ακραίας φορολογίας είναι πολύ πιθανό ότι θα εξοντώσουν την ελληνική βιομηχανία ηλεκτρονικών τσιγάρων.

  Ο κλάδος του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ελλάδα, αποτελείται από πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 2.000 οικογένειες. Με αυτούς τι θα γίνει; Ποιόν συμφέρει το κλείσιμο αυτών των εταιρειών και το να μείνουν στο δρόμο ακόμα 2000 οικογένειες?Μήπως πίσω από όλα αυτά εξυπηρετούνται συμφέροντα μεγάλων (φαρμακευτικών) πολυεθνικών οι οποίες βλέπουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο σαν ανταγωνιστή στη μάχη διακοπής του καπνίσματος;
  Το λέω αυτό καθώς η Ελλάδα είναι η 1η χώρα σε καπνίζοντες στην Ε.Ε.και αντί να μειώσουμε το ποσοστό προωθώντας πετυχημένα μέσα διακοπής του καπνίσματος τα περιορίζουμε! Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο ώστε να έχουμε άμεσο κέρδος στη μείωση της θνησιμότητας και του κόστους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας καθώς αποδεδειγμένα το κάπνισμα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θνησιμότητας καθώς και χρόνιων σοβαρών παθήσεων (διάφοροι τύποι καρκίνου, Χ.Α.Π. κλπ) στη χώρα μας. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο στη μείωση της βλάβης και του κόστους που φέρει αυτή στη Δημόσια Υγεία;

  Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει διάλογος σχετικά με τη συμβολή του ηλεκτρονικού τσιγάρου στη διακοπή του καπνίσματος. Και ενώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας που ισχυρίζεται βάση ερευνών ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πολύ λιγότερο επιβλαβές και μια λύση για να σωθούν χιλιάδες ζωές τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα πρωτοτυπεί και πάλι, επιλέγοντας το αυστηρότερο πλαίσιο για το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο στην Ελλάδα αποφασίζεται κάτι τόσο άμεσα και αυστηρά. Μήπως αυτό αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών που βλέπουν το ηλ. Τσιγάρο ως ανταγωνιστή των προϊόντων τους?

  Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας υποστηρίζει (με έρευνες και τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα) ότι η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου συμβάλει στη μείωση της βλάβης. Στην Ελλάδα γιατί δεν παίρνουμε σοβαρά υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα αλλά επιλέγουμε το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο από όλες τις υπόλοιπες χώρες; Πώς θα νιώσουν όσοι καπνιστές επέλεξαν να κάνουν μια επιλογή ζωής και να αντικαταστήσουν το συμβατικό τσιγάρο και το κάπνισμα με το άτμισμα, όταν το κράτος εξισώνει δύο ανόμοια πράγματα που καμία σχέση δεν έχουν στη βλάβη που προκαλεί το καθένα στην υγεία; Πως θα νιώσουν οι ατμιστές που έχουν σταματήσει το κάπνισμα εδώ και χρόνια, όταν το κράτος τους αναγκάζει να ατμίζουν στους ειδικούς χώρους που έχουν διαμορφωθεί για το κάπνισμα? Πως θα νιώσουν όταν το κράτος τους υποχρεώνει να δέχονται τις βλαβερές επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος όταν οι ίδιοι έχουν πάρει την απόφαση να σταματήσουν το τσιγάρο? Πως θα νιώσουν όταν το κράτος τους υποχρεώνει να συνυπάρχουν και να περιβάλλονται από τον εθισμό που πήραν απόφαση να αφήσουν στο παρελθόν?

  Προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία και η Γαλλία κάλεσαν σε δημόσια διαβούλευση μέλη της επιστημονικής κοινότητας που είχαν πραγματοποιήσει μελέτες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο καθώς και ομάδες αντικαπνιστικής υποστήριξης, ατμιστές, καπνιστές πριν λάβουν αποφάσεις όσων αφορά τη χρήση του ηλ. Τσιγάρου στους δημόσιους χώρους. Η Ολλανδία μάλιστα ζήτησε από το ομάδα του Υπουργείου Υγείας να πραγματοποιήσει μελέτη για το αν υπάρχουν επιπτώσεις ή αν υπάρχει παθητικό άτμισμα ώστε να είναι βέβαιοι πως η χρήση του ηλ. Τσιγάρου στους δημόσιους χώρους δεν βλάπτει τους άλλους. Η Αγγλία είναι μια από τις Ευρωπαϊκές χώρες που ακολουθεί μια πολιτική με σκοπό να προστατεύσει τους Βρετανούς από τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνού. Όχι μόνο επιτρέπει το άτμισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους αλλά το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει ανακοίνωση και την έχει επικοινωνήσει έντονα σε όλους τους Βρετανούς ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι 95% λιγότερο βλαβερό από το κάπνισμα. Πρόσφατα μάλιστα λήφθηκε απόφαση ώστε όλα τα κέντρα διακοπής του καπνίσματος να συμβουλεύουν τους καπνιστές να ξεκινούν τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. http://www.newsbomb.gr/ygeia/news/story/633564/vretaniko-ypoyrgeio-ygeias-to-ilektroniko-tsigaro-einai-95-asfalestero-apo-to-kanoniko

  Οι περισσότερες προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες με βάση τη νέα νομοθεσία τους επιτρέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους δημόσιους χώρους. Θα μπορούσατε κύριοι να αφήσετε ελεύθερο το ηλεκτρονικό τσιγάρο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στους εργασιακούς χώρους και να το απαγορεύσετε σε όλους τους δημόσιους χώρους όπως δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα κτλ. Ίσως αυτός να ήταν και ένας τρόπος να μπορέσει επιτέλους να εφαρμοστεί η αντικαπνιστική νομοθεσία.

 • 12 Μάϊου 2016, 11:07 | Ανδρέας Υποδηματοπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πιστεύω οτι το ηλεκτρονικό τσιγάρο ειναι ένας εναλλακτικός τρόπος καπνίσματος,που δεν επιβαρύνει την υγεία του καπνιστη(στο ελάχιστο σε σχέση με το τσιγάρο).Αποφευγονται όλες οι βλαβερές ουσίες του τσιγάρου,και για τον ατμιστη αλλα επίσης βασικό,και για τους γυρω του.Επισης βάσει τις επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει στην Αγγλία και άλλες προηγμένες χώρες,το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν επιβαρύνει την υγεία.επισης η γλυκερίνη και η νικοτίνη,ειναι φαρμακευτικές ουσίες και δεν δημιουργούν το πρόβλημα υγείας όπως η πίσσα που περιέχει το τσιγάρο και άλλες τέσσερις χιλιάδες βλαβερές για τον οργανισμό ουσίες.

 • 12 Μάϊου 2016, 11:52 | Δημήτρης Πούλιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το καλύτερο σύστημα υγείας του πλανήτη το έχει η Μεγάλη Βρετανία όπως πολύ καλά ξέρετε. Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια από τις Ευρωπαϊκές χώρες που ακολουθεί μια πολιτική με σκοπό να προστατεύσει τους Βρετανούς από τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνού. Όχι μόνο επιτρέπει το άτμισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους αλλά το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει ανακοίνωση και την έχει επικοινωνήσει έντονα σε όλους τους Βρετανούς ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι 95% λιγότερο βλαβερό από το κάπνισμα. Πρόσφατα μάλιστα λήφθηκε απόφαση ώστε όλα τα κέντρα διακοπής του καπνίσματος να συμβουλεύουν τους καπνιστές να ξεκινούν τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου ώστε να διακόψουν το κάπνισμα.
  http://www.newsbomb.gr/ygeia/news/story/633564/vretaniko-ypoyrgeio-ygeias-to-ilektroniko-tsigaro-einai-95-asfalestero-apo-to-kanoniko

 • 12 Μάϊου 2016, 10:32 | Ελένη Γεωργιάδη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η εξίσωση του ηλεκτρονικού τσιγάρου με το κανονικό είναι παντελώς αβάσιμη, αναχρονιστική και αντιεπιστημονική. Καταρχάς δεν πρόκειται για κάπνισμα αλλά άτμισμα καθότι οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται από τις συσκευές ατμίσματος είναι πολύ χαμηλές οπότε ουσιαστικά έχουμε μετατροπή της υγρής φάσης σε αέρια και όχι καύση οπότε και δεν εκλύονται οι βλαβερές και καρκινογόνες ουσίες που παράγονται κατά την καύση του καπνού και του τσιγαρόχαρτου.
  Επιπλέον, με βάση την τελευταία έκθεση του βρετανικού Ιατρικού συλλόγου επισημαίνεται ότι «υπάρχουν επαρκή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι σε μεγάλο βαθμό πιο ασφαλή από το συμβατικό κάπνισμα και ότι βοηθούν πολύ στη διακοπή του καπνίσματος»(http://www.skai.gr/news/health/article/314472/iatrikos-sullogos-agglias-oi-kapnistes-na-adikatastisoun-to-tsigaro-me-ilektroniko/#ixzz48Qb7sD00). Ουσιαστικά συστήνεται οι καπνιστές να αντικαταστήσουν το κανονικό τσιγάρο με το άτμισμα, καθότι αυτό είναι 95% λιγότερο βλάβερο από το κανονικό με βάση την επεξεργασία όλων των ερευνών που έχουν γίνει για το ηλεκτρονικό τσιγάρο (http://www.naftemporiki.gr/story/997870/kata-95-ligotero-epikinduno-to-ilektroniko-tsigaro-apo-to-sumbatiko). Να σημειωθεί εδώ ότι ο συγκεκριμένος ιατρικός σύλλογος ήταν από τους πρώτους που στη δεκαετία του 60 συνέδεσε το συμβατικό τσιγάρο με τον καρκίνο. Με βάση τα παραπάνω η νομοθέτηση αντικινήτρων για τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου θα αποτρέψει τους ήδη καπνιστές να χρησιμοποιήσουν αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της υγείας του και ενδεχομένως να οδηγήσει και τους ατμιστές (οι οποίοι στην Ελλάδα ανέρχονται στις 200.000 με βάση στοιχεία του 2014) πίσω στη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος.
  Επιπλέον, το Υπουργείο οφείλει να λάβει υπόψη του κατά τη νομοθέτηση το γεγονός ότι στο χώρο του ηλεκτρονικού δραστηροποιούνται κυρίως πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
  Επίσης, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης επιτρέπεται η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε δημόσιους χώρους. Θα ήταν θεμιτό να επιτρέπεται λοιπόν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια,καφετέριες κ.λπ) και σε εργασιακούς χώρους.
  Τέλος, η Ελλάδα είναι η 1η χώρα σε καπνίζοντες στην Ε.Ε. και επειδή η αντικαπνιστικός νόμος δεν εφαρμόζεται. Το Υπουργείο προτού νομοθετήσει για να περιορίσει το πιο αποτελεσματικό εργαλείο στη διακοπή του καπνίσματος θα έπρεπε πρώτα να προσανατολιστεί στην εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας η οποία εδώ και χρόνια καταστρατηγείται ζημιώνοντας τους κατ’επιλογή καπνιστές αλλά και τους παθητικούς.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.