Άρθρο 09 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύος της παρούσας άρχεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 πλην των άρθρων 3 και 6, τα οποία ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 17 Απριλίου 2019, 14:13 | Φωτεινή Κρίκου

    νομίζω ότι αρχές ή μέσα Σεπτέμβρη είναι στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν και έχει ένα σημασιολογικό χαρακτήρα.