Άρθρο 06 – Ενημέρωση του Κοινού

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν στη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος τους ανά έξι (6) ώρες τουλάχιστον να μεταδίδουν επί ένα (1’) λεπτό της ώρας ειδική κάρτα στην οποία θα εμφανίζονται τα οπτικά σύμβολα κατάταξης των τηλεοπτικών οργανισμών και οι επεξηγήσεις τους, καθώς και η ειδική σήμανση προσδιορισμού περιεχομένου των τηλεοπτικών προγραμμάτων και η επεξήγηση της.
2.Οι εφημερίδες, τα περιοδικά οι ηλεκτρονικοί οδηγοί και οι ιστοσελίδες που δημοσιεύουν το πρόγραμμα των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή διαφημίζουν συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα οφείλουν να παραθέτουν δίπλα στον τίτλο των προγραμμάτων τα οπτικά σύμβολα κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων που αντιστοιχούν στα προγράμματα αυτά βάσει της κατάταξης που έχει γίνει από την εσωτερική επιτροπή.

  • 23 Απριλίου 2019, 22:33 | Νίκος

    Να είναι υποχρεωτική η σήμανση των προγραμμάτων και στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (EPG) κάθε τηλεοπτικού σταθμού (όπως γίνεται και στις συνδρομητικές δορυφορικές πλατφόρμες) ώστε αφενός να ενημερώνεται το κοινό από το EPG για την κατηγορία κατάταξης κάθε προγράμματος, αφετέρου να παρέχεται στους γονείς η δυνατότητα κλειδώματος προγραμμάτων ανάλογα με την σήμανσή τους.