Άρθρο 05 – Ειδικές ρυθμίσεις για τις ψυχαγωγικές, ενημερωτικές και ειδησεογραφικές εκπομπές και για τις σειρές συνέχειας

1. Ειδικά για τις ενημερωτικές εν γένει εκπομπές, καθώς και τις ψυχαγωγικές εκπομπές, η κατάταξη και η αντίστοιχη σήμανση μπορεί να είναι διαφορετική για ορισμένα τμήματα ή σκηνές των προγραμμάτων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την εμφάνιση του οπτικού συμβόλου ο παρουσιαστής των εκπομπών οφείλει να ενημερώνει το κοινό τουλάχιστον τρία λεπτά (3’) πριν από τη μετάδοση τμημάτων ή σκηνών της εκπομπής που αντιστοιχούν στις κατηγορίες προγράμματος κατάλληλων για παιδιά άνω των 12, 16 και 18 ετών. Η ειδοποίηση αυτή προηγείται της μετάδοσης των επίμαχων σκηνών ή τμημάτων της εκπομπής, να διαχωρίζεται από αυτή, να διατυπώνεται με τρόπο σαφή, κατάλληλο και ειδικό ως προς το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σκηνών, να αιτιολογείται η ανάγκη μετάδοσης των σκηνών αυτών και να υπάρχει προτροπή προς τους γονείς να απομακρύνουν τα παιδιά από την οθόνη.
2. Τα δελτία ειδήσεων εξαιρούνται από την υποχρεωτική σήμανση, υποχρεούνται όμως στην προφορική ειδοποίηση της παρ. 1.
3. Στις σειρές συνέχειας, η κατάταξη και η αντίστοιχη σήμανση μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε, αυτοτελές ή μη μεταδιδόμενο πρόγραμμα των σειρών αυτών.
4. Σε περίπτωση προγράμματος που περιέχει γρήγορες εναλλαγές φωτεινότητας ή χρωμάτων ή σχημάτων ή άλλα παρεμφερή χαρακτηριστικά, σε βαθμό που ενδέχεται εξ αυτού να προκαλείται κίνδυνος στην υγεία προσώπου με σχετικές ευαισθησίες ιδίως προσώπων που πάσχουν από φωτοευαίσθητη επιληψία, οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει προφορική και γραπτή ειδοποίηση κατά την έναρξη και μετά από κάθε διακοπή του προγράμματος που περιέχει ιδίως γρήγορες εναλλαγές φωτεινότητας, χρωμάτων και σχημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν επιληπτικές κρίσεις σε άτομα που έχουν φωτοευαίσθητη επιληψία.

  • 23 Απριλίου 2019, 22:32 | Νίκος

    Τα video clips θα πρέπει να φέρουν σήμανση όταν εντάσσονται σε μία από τις 3 κατηγορίες: «Κατάλληλο για άνω των 12 ετών», «Κατάλληλο για άνω των 16 ετών», «Κατάλληλο για άνω των 18 ετών», με την υποχρέωση προβολής τους στην οικεία χρονική ζώνη κάθε κατηγορίας. Η 2η κατηγορία «για άνω των 8 ετών» μπορεί εύλογα να εξαιρεθεί από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, καθώς ο μόνος χρονικός περιορισμός προβολής της αφορά την παιδική ζώνη κάθε Τ/Ο σταθμού, που δεν έρχεται κατά κανόνα σε «σύγκρουση» με την σύντομη διάρκεια των video clips.

  • Πολύ χαίρομαι που θα υπάρχει προειδοποίηση για φωτο-ευαίσθητους επιληπτικούς!

    Θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που θα καθιστούν το υλικό επικύνδινο? Εάν ναι, ποιά θα είναι αυτά? Πότε θα τα γνωρίζουμε?

  • Θα ήταν δόκιμο να υπάρξει πρόνοια για μουσικά τηλεοπτικά προγράμματα ή/και μουσικά τηλεοπτικά κανάλια.

    Δεδομένου ότι το «περιεχόμενο» ενός μουσικού καναλιού διαφοροποιείται από videoclip σε videoclip, και μπορεί να θεωρηθεί ως αυτόνομη ενότητα περιεχομένου κάθε τέτοιο μουσικό οπτικοακουστικό έργο, θα μπορούσε να εξετασθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιείται σήμανση (όταν είναι απαραίτητη) κατά την πλήρη διάρκεια του κάθε οπτικοακουστικού μουσικού έργου/videoclip, έναντι της σήμανσης ζώνης/εκπομπής.