Μέρος ΣΤ’ (άρθρα 101-133)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ AΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Η”)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/801 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 101
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρα 2 και 4 Οδηγίας 2016/801)

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα με σκοπό να διαμείνουν για έρευνα, σπουδές, πρακτική άσκηση και εθελοντική υπηρεσία.
2. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στους πολίτες τρίτων χωρών:
α) που διαμένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνούς προστασίας ή δικαιούνται διεθνή προστασία σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 36 του ν. 4939/2022 (Α’111) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην έννομη τάξη η Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (L 337) ή δικαιούνται προσωρινή προστασία σύμφωνα με τα άρθρα 119 έως 146 του ν. 4939/2022, με τα οποία ενσωματώθηκε στην έννομη τάξη η Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραϕές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αϕορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (L 212),
β) των οποίων η απομάκρυνση έχει ανασταλεί,
γ) που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΚΒ’,
δ) που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ε) που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ασκούμενοι στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 53 έως 58,
στ) που έχουν γίνει δεκτοί ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 52,.
ζ) οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει συμφωνιών, είτε μεταξύ της Ένωσης και των κρατών – μελών της και τρίτων χωρών, είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.
3. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που προκύπτουν:
α) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών – μελών της αφενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,
β) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσότερων κρατών – μελών της Ένωσης και ενός ή περισσότερων τρίτων χωρών.
4. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται το παρόν σε σχέση με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 104 και τα άρθρα 106, 107, 111, 112, 113, 116, 117, 118 και 119.

Άρθρο 102
Έγκριση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανισμών αρμόδιων για πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας και φορέων υποδοχής ασκούμενων
(παρ. 3 και 15 άρθρου 11 Οδηγίας 2016/801)

1. Δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία πρόκειται να υποδεχθούν σπουδαστές σύμφωνα με τη διαδικασία εισόδου και διαμονής που ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο, θεωρούνται εγκεκριμένοι φορείς.
2. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν καταλόγους των εγκεκριμένων φορέων υποδοχής. Επικαιροποιημένες εκδόσεις των εν λόγω καταλόγων δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν μετά από κάθε μεταβολή τους.

Άρθρο 103
Έγκριση ερευνητικού οργανισμού
(άρθρο 9 Οδηγίας 2016/801)

1. Κάθε ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί ερευνητή σύμφωνα με τη διαδικασία εισόδου και διαμονής που ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο, πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί για τον σκοπό αυτό από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι αιτήσεις προς έγκριση των ερευνητικών οργανισμών βασίζονται στη δυνάμει του καταστατικού αποστολή τους ή, ανάλογα, στον εταιρικό σκοπό τους και στην απόδειξη ότι πραγματοποιούν έρευνα.
2. Η έγκριση ερευνητικού οργανισμού χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για πέντε (5) έτη.
3. Δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, ή άλλοι αντίστοιχοι ερευνητικοί φορείς του δημόσιου τομέα, ή τα ν.π.ι.δ. που εποπτεύονται από δημόσια αρχή, καθώς και αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), θεωρούνται εγκεκριμένοι φορείς για τις ανάγκες του παρόντος.
4. Ιδιωτικοί φορείς προκειμένου να λάβουν έγκριση, υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αίτηση που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό του φορέα στο οποίο τεκμηριώνεται η ύπαρξη Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης,
β) τεκμηρίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του φορέα και των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας, όπως προκύπτουν από τα αιτήματα του φορέα για εφαρμογή φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, σύμφωνα με τον ν. 3296/2004 (Α’ 253),
γ) επαρκή τεκμηρίωση της αναγκαιότητας απασχόλησης ερευνητών πολιτών τρίτων χωρών.
5. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, αφού αξιολογήσει τα δικαιολογητικά της παρ. 4 αποφαίνεται ανάλογα.
6. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας βεβαίωση ότι σε περίπτωση που ένας ερευνητής παραμείνει παρανόμως στην ελληνική επικράτεια μετά τη λήξη της σύμβασής του, ο ερευνητικός οργανισμός ευθύνεται για την πληρωμή των εξόδων διαμονής και επιστροφής που βαρύνουν το Δημόσιο. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας οφείλει να κοινοποιεί αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η οικονομική ευθύνη του ερευνητικού οργανισμού λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης υποδοχής κάθε ερευνητή.
7. Οι ερευνητικοί οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των βιογραφικών σημειωμάτων των ερευνητών τρίτων χωρών και των προσόντων τους υπό το πρίσμα των στόχων της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται με επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων τους, σύμφωνα με την περ. μζ΄ του άρθρου 4.
8. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισμοί έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας τις συμβάσεις υποδοχής τις οποίες έχουν υπογράψει. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας είναι αρμόδια για τον έλεγχο των εν λόγω συμβάσεων.
9. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας είναι αρμόδια για την τήρηση και τον έλεγχο των όρων που προβλέπονται στις παρ. 4 και 6. Αν διαπιστωθεί η μη τήρηση αυτών, ή σε περίπτωση που η έγκριση αποκτήθηκε δολίως ή όταν ο ερευνητικός οργανισμός έχει υπογράψει σύμβαση υποδοχής με πολίτη τρίτης χώρας εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, η έγκριση ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται. Εάν η έγκριση ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, μπορεί να απαγορευθεί στον συγκεκριμένο οργανισμό να ζητήσει εκ νέου έγκριση για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ανάκλησης ή μη ανανέωσης. Η ανάκληση ή μη ανανέωση της έγκρισης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων.
10. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δημοσιεύει και ενημερώνει ετησίως καταλόγους των ερευνητικών οργανισμών που εγκρίνονται για τους σκοπούς του παρόντος και κοινοποιεί άμεσα κάθε μεταβολή στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων.

Άρθρο 104
Σύμβαση υποδοχής
(άρθρο 10 Οδηγίας 2016/801)

1. Κάθε ερευνητικός οργανισμός που επιθυμεί να υποδεχθεί έναν ερευνητή, υπογράφει μαζί του σύμβαση υποδοχής, με την οποία ο ερευνητής αναλαμβάνει τη δέσμευση να ολοκληρώσει το ερευνητικό πρόγραμμα και ο οργανισμός αναλαμβάνει τη δέσμευση να υποδεχθεί τον ερευνητή για τον σκοπό αυτό, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 110.
2. Η σύμβαση υποδοχής περιέχει:
α) τον τίτλο ή τον σκοπό της ερευνητικής δραστηριότητας ή το ερευνητικό πεδίο,
β) την ανάληψη δέσμευσης από τον πολίτη τρίτης χώρας ότι θα επιδιώξει την ολοκλήρωση ερευνητικής δραστηριότητας,
γ) την ανάληψη δέσμευσης από τον ερευνητικό οργανισμό ότι θα υποδεχτεί τον πολίτη τρίτης χώρας με σκοπό την ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας,
δ) τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης ή την εκτιμώμενη διάρκεια της ερευνητικής δραστηριότητας,
ε) πληροφορίες σχετικά με την πρόθεση κινητικότητας σε ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη – μέλη εάν η κινητικότητα είναι γνωστή κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος – μέλος,
στ) πληροφορίες για τη νομική σχέση μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού και του ερευνητή και τους όρους εργασίας του ερευνητή, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία.
Οι συμβάσεις που περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο θεωρούνται ισοδύναμες με τις συμβάσεις υποδοχής για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις υποδοχής μόνον εάν η ερευνητική δραστηριότητα έχει γίνει δεκτή από τα αρμόδια όργανα του οργανισμού, αφού ελεγχθούν τα ακόλουθα:
α) ο σκοπός και η εκτιμώμενη διάρκεια της ερευνητικής δραστηριότητας και η διαθεσιμότητα των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων για τη διεξαγωγή της και
β) τα προσόντα του πολίτη τρίτης χώρας υπό το πρίσμα των στόχων της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται με επικυρωμένο αντίγραφο.
4. Η σύμβαση υποδοχής λήγει αυτομάτως εάν ο πολίτης τρίτης χώρας δεν γίνει δεκτός ή όταν λήξει η νομική σχέση μεταξύ του ερευνητή και του ερευνητικού οργανισμού.
5. Ο ερευνητικός οργανισμός ενημερώνει άμεσα την αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 114, υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας διαμονής για κάθε γεγονός, το οποίο θεωρείται ότι εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης υποδοχής.
6. Συμβάσεις υποδοχής με ερευνητικούς οργανισμούς, των οποίων η έγκριση έχει ανακληθεί, παύουν να ισχύουν. Ομοίως, η σύμβαση υποδοχής λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν λάβει άδεια διαμονής, καθώς και όταν η νομική σχέση μεταξύ ερευνητή και ερευνητικού οργανισμού λήξει.

Άρθρο 105
Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία
(άρθρο 7 Οδηγίας 2016/801)

1. Η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΣΤ΄ υπόκεινται σε έλεγχο δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των άρθρων 106 και 108.
2. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής γενικές προϋποθέσεις:
α. είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, η ισχύς του οποίου διαρκεί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες μετά τη λήξη της θεώρησης εισόδου και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για τον σκοπό των σπουδών ή της εθελοντικής υπηρεσίας,
β. προσκομίζουν συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή σε περίπτωση που είναι κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών,
γ. διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς,
δ. δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,
ε. έχουν καταβάλει παράβολο, σύμφωνα με την περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 204, μόνο αν πρόκειται για διαμονή με σκοπό τις σπουδές.
3. Οι σπουδαστές που καλύπτονται αυτομάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κίνδυνους για τους οποίους καλύπτονται κανονικά και οι ημεδαποί λόγω της εγγραφής τους σε εκπαιδευτικό ίδρυμα θεωρούνται ότι πληρούν την προϋπόθεση της περ. γ΄ της παρ. 2.
4. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαμονής του παρόντος είναι η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10. Εάν κατά την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας δεν γνωρίζει ακόμη τη μελλοντική του διεύθυνση, δηλώνει μια προσωρινή διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης τρίτης χώρας δηλώνει τη μόνιμη διεύθυνσή του το αργότερο κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας διαμονής που προβλέπεται στα άρθρα 106 και 108.

Άρθρο 106
Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών (άδεια διαμονής τύπου «Η.1»)
(άρθρα 7, 11, 17 και 34 Οδηγίας 2016/801)

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 10, εφόσον, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις των άρθρων 8 και 105 συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:
α) έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική επικράτεια για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών,
β) διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού της επιστροφής. Η αξιολόγηση των επαρκών πόρων βασίζεται σε εξατομικευμένη εξέταση κάθε περίπτωσης και λαμβάνει υπόψη τους πόρους που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από επιχορήγηση, υποτροφία για σπουδαστές ή άλλη υποτροφία,
γ) έχει καταβάλει τέλη εγγραφής στο οικείο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου απαιτούνται.
2. Στα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνεται και η φοίτηση σε Κέντρα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που πραγματοποιούνται από ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης.
3. Όταν το πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την εγγραφή του, το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και χορηγεί αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία προσκομίζεται για την έκδοση της άδειας διαμονής.
4. Η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
5. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής και για την έκδοση της σχετικής απόφασης, εφαρμόζονται τα άρθρα 10 και 15.
6. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις σπουδών, η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί την άδεια διαμονής για λόγους σπουδών (άδεια διαμονής τύπου «Η.1») εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η άδεια εκδίδεται με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002. Στη θέση «παρατηρήσεις» καταχωρίζεται η ένδειξη «σπουδαστής», καθώς επίσης και πληροφορίες αναφορικά με την πρόσβαση του σπουδαστή στην αγορά εργασίας. Για τους σπουδαστές που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο συγκεκριμένου ενωσιακού προγράμματος ή πολυμερούς προγράμματος που περιλαμβάνει μέτρα κινητικότητας ή συμφωνίας μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η άδεια διαμονής αναγράφει μνεία αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος ή της συμφωνίας. Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν επαρκή αιτιολογία, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 107
Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών
(άρθρο 18 Οδηγίας 2016/801)

1. Η άδεια διαμονής για σπουδές (άδεια διαμονής τύπου «Η.1.») έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 105 και 106. Αν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός (1) έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.
2. Η διάρκεια της άδειας διαμονής για σπουδαστές που καλύπτονται από ενωσιακά ή πολυμερή προγράμματα που περιλαμβάνουν μέτρα κινητικότητας ή από συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον διετής, ή ισούται με τη διάρκεια των σπουδών τους, σε περίπτωση που αυτή είναι μικρότερη. Εφόσον οι όροι που ορίζουν το άρθρο 105 και η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 106 δεν πληρούνται για τα δύο (2) έτη ή για τη συνολική διάρκεια των σπουδών, η περίοδος ισχύος της άδειας διαμονής είναι ένα (1) τουλάχιστον έτος, ή για την περίοδο των σπουδών, σε περίπτωση που αυτή είναι μικρότερη.
3α. Παρέχεται ευχέρεια στον πολίτη τρίτης χώρας να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο σπουδαστής προσκομίζει συμπληρωματικά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τον συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει.
β. Για την έκδοση της άδειας διαμονής για σπουδές, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σύμφωνα με την περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 204.
γ. Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαμονής με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις, που χορηγείται από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών για το ίδιο διάστημα, από το οποίο προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή λεπτομερή έκθεση προόδου από αρμόδιο όργανο, σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παρέλευσης της διετίας από την έκδοση της άδειας διαμονής, η τελευταία ανακαλείται και ο σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.
4. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών, ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη της, στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 11, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5. Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί την περίοδο κανονικής φοίτησης που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα και κατά το ήμισυ για τους σπουδαστές μεταπτυχιακών σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστημα προστίθεται ένα (1) επιπλέον έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Άρθρο 108
Χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία (άδεια διαμονής τύπου “Η.2”)
(άρθρα 14, 17 και 34 Οδηγίας 2016/801)

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, διάρκειας άνω των τριών (3) μηνών, γίνεται δεκτός για διαμονή στην Ελλάδα, εφόσον έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό αυτό.
2. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση, πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου, στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται για τον σκοπό αυτόν η καταβολή παραβόλου, εφόσον συντρέχουν, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 105, οι εξής ειδικές προϋποθέσεις:
α) Έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας,
β) έχει συνάψει συμφωνία με τον φορέα υποδοχής της Ελλάδας για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει. Αν ο φορέας υποδοχής είναι ιδιωτικός οργανισμός, προσκομίζεται βεβαίωση ότι παρακολουθείται το εν λόγω πρόγραμμα ή εγκρίνεται ή εποπτεύεται καθ` οιονδήποτε τρόπο από δημόσια αρχή. Η συμφωνία περιλαμβάνει:
βα) περιγραφή του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας,
ββ) τη διάρκεια της εθελοντικής υπηρεσίας,
βγ) την τοποθέτηση και τους όρους εποπτείας της εθελοντικής υπηρεσίας,
βδ) τις ώρες εθελοντικής υπηρεσίας,
βε) τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και στέγασης του πολίτη τρίτης χώρας και το ελάχιστο χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για μικροέξοδα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής και
βστ) κατά περίπτωση, την εκπαίδευση που θα παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του,
γ) εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας φιλοξενείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του από τον φορέα υποδοχής, προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι το κατάλυμα είναι κατάλληλο,
δ) προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο φορέας υποδοχής για την εθελοντική υπηρεσία έχει συνάψει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης,
ε) διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού επιστροφής. Η αξιολόγηση των επαρκών πόρων βασίζεται σε εξατομικευμένη εξέταση κάθε περίπτωσης και λαμβάνει υπόψη τους πόρους που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από επιχορήγηση, υποτροφία ή χρηματοδοτική δέσμευση από οργανισμό αρμόδιο για πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας. Οι εθελοντές που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία της περ. δ’.
3. Η αίτηση της παρ. 2 συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
4. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 105 και της παρ. 2 του παρόντος και εφόσον δεν εφαρμόζεται το άρθρο 113, η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί την άδεια διαμονής για λόγους εθελοντικής υπηρεσίας (άδεια διαμονής τύπου «Η.2») εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η άδεια εκδίδεται με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002. Στη θέση «παρατηρήσεις» καταχωρίζεται η ένδειξη «εθελοντής». Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες παραθέτουν επαρκή αιτιολογία, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στον φορέα υποδοχής για την εθελοντική υπηρεσία.

Άρθρο 109
Διάρκεια άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία
(παρ. 7 άρθρου 18 Οδηγίας 2016/801)

1. Η άδεια διαμονής για εθελοντική υπηρεσία (άδεια διαμονής τύπου «Η.2») έχει διάρκεια ισχύος μέχρι ένα (1) έτος.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος υπερβαίνει το ένα (1) έτος, η διάρκεια της άδειας διαμονής δύναται να χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος.
3. Ο εθελοντής, μετά τη λήξη της άδειας διαμονής του οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Άρθρο 110
Γενικές προϋποθέσεις και χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή (άδεια διαμονής τύπου «Η.3»)
(άρθρα 7, 8, 17 και 34 Οδηγίας 2016/801)

1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα με σκοπό την έρευνα, σε εγκεκριμένους ερευνητικούς οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 103, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, η ισχύς του οποίου καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής και έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό της έρευνας,
β. διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς. Η ασφάλιση πρέπει να ισχύει για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής,
γ. διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια της διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κατώτεροι των εννιακοσίων (900) ευρώ μηνιαίως, ώστε να καλύπτει τις δαπάνες τους, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού της επιστροφής. Η αξιολόγηση των επαρκών πόρων βασίζεται σε εξατομικευμένη εξέταση κάθε περίπτωσης και λαμβάνει υπόψη τους πόρους που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από επιχορήγηση, υποτροφία, ή έγκυρη σύμβαση εργασίας,
δ. δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,
ε. έχουν καταβάλει παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 204,
στ. προσκομίζουν σύμβαση υποδοχής, υπογεγραμμένη από τον ερευνητικό οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 104.
2. Όταν το δικαίωμα διαμονής του ερευνητή παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 119, η ευθύνη του ερευνητικού οργανισμού, όπως αυτή αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 103, περιορίζεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της άδειας διαμονής για τον σκοπό αναζήτησης εργασίας ή ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3. Εφόσον οι ερευνητικοί οργανισμοί έχουν εγκριθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103, οι αιτούντες απαλλάσσονται από την υποβολή της βεβαίωσης που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 103 στην περίπτωση που πολίτες τρίτων χωρών πρόκειται να γίνουν δεκτοί από εγκεκριμένους ερευνητικούς οργανισμούς.
4. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαμονής του παρόντος είναι η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Εάν κατά την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας δεν γνωρίζει ακόμη τη μελλοντική του διεύθυνση, δηλώνει μια προσωρινή διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης τρίτης χώρας δηλώνει τη μόνιμη διεύθυνσή του το αργότερο κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας διαμονής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
5. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής και για την έκδοση της σχετικής απόφασης εφαρμόζονται τα άρθρα 10 και 11.
6. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση ερευνητικής δραστηριότητας, η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί την άδεια διαμονής για έρευνα (άδεια διαμονής τύπου «Η.3») εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η άδεια εκδίδεται με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002. Στη θέση «παρατηρήσεις» καταχωρίζεται η ένδειξη «ερευνητής». Για τους ερευνητές που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο συγκεκριμένου ενωσιακού προγράμματος ή πολυμερούς προγράμματος που περιλαμβάνει μέτρα κινητικότητας, η άδεια αναγράφει μνεία του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες παραθέτουν επαρκή αιτιολογία, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στον ερευνητικό οργανισμό.

Άρθρο 111
Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή
(άρθρο 18 Oδηγίας 2016/801)

1. Η άδεια διαμονής ερευνητή (άδεια διαμονής τύπου «Η.3») είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της σύμβασης υποδοχής. Αν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, χορηγείται άδεια ενός έτους. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανάκλησης ή μη ανανέωσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 113.
2. Αν η σύμβαση υποδοχής παραταθεί, η άδεια διαμονής ανανεώνεται για ισόχρονο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο ερευνητής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη της, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής εφαρμόζονται τα άρθρα 10 και 11.
4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στους ερευνητές που καλύπτονται από ενωσιακά ή πολυμερή προγράμματα που περιλαμβάνουν μέτρα κινητικότητας.

Άρθρο 112
Άδεια διαμονής μελών οικογενείας ερευνητή
(άρθρο 26 Οδηγίας 2016/801)

1. Οι ερευνητές, πολίτες τρίτων χωρών, μπορούν να συνοδεύονται ή να ακολουθούνται από τα μέλη της οικογένειάς τους κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 84. Στα μέλη της οικογένειας ερευνητή χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ερευνητή. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά στα μέλη οικογένειας και στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 119.
2. Το μέλος οικογένειας ερευνητή υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 110, που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις οικογενειακής επανένωσης, η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί την άδεια διαμονής, εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την πλήρη αίτηση για τα μέλη της οικογένειας ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής ή μακράς κινητικότητας για τον ερευνητή, σε περίπτωση που η αίτηση για τα μέλη της οικογένειας υποβάλλεται ταυτόχρονα. Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειας χορηγείται μόνον εάν έχει χορηγηθεί στον ερευνητή άδεια σύμφωνα με το άρθρο 110.
3. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, το μέλος οικογένειας ερευνητή υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
4. Τα μέλη της οικογένειας του ερευνητή έχουν άμεση πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου.

Άρθρο 113
Απόρριψη, ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής για σπουδές, εθελοντική υπηρεσία ή έρευνα
(άρθρα 20 και 21 Οδηγίας 2016/801)

1. Αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδές (άδεια διαμονής τύπου «Η.1») ή για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία (άδεια διαμονής τύπου «Η.2») απορρίπτεται ή ανακαλείται, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 15, και στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α. Αν δεν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 105,
β. αν δεν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις των άρθρων 106, 107 και 108,
γ. αν ο σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του.
Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας διαμονής, όταν διαπιστώνεται η έλλειψη προόδου στις σχετικές σπουδές κατά τα οριζόμενα στην περ. β’, οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν τη γνώμη του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
δ. όταν υφίστανται αποδείξεις ή σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι που καταδεικνύουν ότι ο σπουδαστής ή εθελοντής διαμένει στη χώρα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή,
ε. αν ο φορέας υποδοχής της εθελοντικής υπηρεσίας έχει συσταθεί και λειτουργεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου εθελοντών,
στ. αν ο φορέας υποδοχής της εθελοντικής υπηρεσίας βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν ασκεί πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή δεν εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα, τους όρους ή τις συνθήκες εργασίας ή έχει υποστεί κυρώσεις για αδήλωτη ή παράνομη εργασία,
2. Οι άδειες διαμονής για έρευνα (άδεια διαμονής τύπου «Η.3») απορρίπτονται, ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται, πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 16 και στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α. αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 110 και 111. Η περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται στην απόρριψη αίτησης για μακρά κινητικότητα.
β. αν ο φορέας υποδοχής δεν είναι εγκεκριμένος,
γ. αν ο φορέας υποδοχής για την έρευνα βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν ασκεί πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή δεν εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις του σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα, τους όρους ή τις συνθήκες εργασίας ή έχει υποστεί κυρώσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για αδήλωτη εργασία ή παράνομη απασχόληση,
δ. όταν υφίστανται αποδείξεις ή σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι που καταδεικνύουν ότι ο ερευνητής διαμένει στη χώρα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή,
ε. αν ο φορέας υποδοχής για την έρευνα έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ερευνητών,
στ. αν ο πολίτης τρίτης χώρας θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία,
ζ. αν έχει συμπληρωθεί, στην περίπτωση της αίτησης μακράς κινητικότητας, η μέγιστη διάρκεια διαμονής των εκατόν ογδόντα (180) ημερών στην Ελλάδα.
3. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2, κάθε απόφαση απόρριψης μιας αίτησης ή ανάκλησης της άδειας διαμονής λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 114
Προσωρινή διαμονή – Πρακτική άσκηση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται με εθνική θεώρηση εισόδου (τίτλος διαμονής τύπου «Η.4»)
(άρθρα 7, 13, 18 και 19 Οδηγίας 2016/801)

1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα ως ασκούμενοι, σε εγκεκριμένους φορείς υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 102, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για πρακτική άσκηση (τίτλος διαμονής τύπου «Η.4»). Η ανωτέρω θεώρηση εισόδου χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, η ισχύς του οποίου καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής,
β) προσκομίζουν συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών,
γ) διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς. Η ασφάλιση πρέπει να ισχύει για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής,
δ) διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους και πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού της επιστροφής. Η αξιολόγηση των επαρκών πόρων βασίζεται σε εξατομικευμένη εξέταση κάθε περίπτωσης και λαμβάνει υπόψη τους πόρους που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από επιχορήγηση, υποτροφία, έγκυρη σύμβαση εργασίας από φορέα υποδοχής ασκούμενων, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση της παρ. 51 του άρθρου 178,
ε) δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,
στ) έχουν καταβάλει τέλος για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου,
ζ) προσκομίζουν σύμβαση πρακτικής άσκησης, μεταξύ του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του εγκεκριμένου φορέα υποδοχής, η οποία προβλέπει πρακτική άσκηση του ασκούμενου. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης και οι όροι αυτής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί με την παρ. 6. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει:
ζα) τα προσωπικά στοιχεία του ασκούμενου,
ζβ) την περιγραφή του προγράμματος πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού στόχου ή των στοιχείων κατάρτισης,
ζγ) τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
ζδ) την τοποθέτηση σε θέση πρακτικής άσκησης στον φορέα υποδοχής και τους όρους εποπτείας της πρακτικής άσκησης,
ζε) το ωράριο της πρακτικής άσκησης και
ζστ) τη νομική σχέση μεταξύ του ασκούμενου και του φορέα υποδοχής.
Στην περίπτωση ασκούμενων πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των δύο (2) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης εισδοχής, απαιτείται σύμβαση εργασίας για την απόκτηση εμπειρίας σε εργασιακό περιβάλλον με εγκεκριμένο φορέα υποδοχής.
Η ανωτέρω σύμβαση εργασίας περιλαμβάνει στοιχεία κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στη σύμβαση πρακτικής άσκησης της περ. ζ’,
η) προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των δύο (2) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης ή ότι συνεχίζουν την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών με σκοπό την απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να αφορά τον ίδιο τομέα και την ίδια ειδικότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών,
θ. παρέχουν τη διεύθυνση διαμονής τους στη χώρα, εφόσον τη γνωρίζουν,
ι. προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας φιλοξενείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του από τον φορέα υποδοχής, ότι το κατάλυμα πληροί τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, ισχύει αναλογικά το άρθρο 130 του π.δ. 80/2022 (Α’ 222),
ια. προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει παρακολουθήσει ή πρόκειται να παρακολουθήσει μαθήματα γλώσσας, ώστε να αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις για τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση, εφόσον η πρακτική άσκηση απαιτεί από τον πολίτη τρίτης χώρας επάρκεια γνώσης συγκεκριμένης γλώσσας ως προϋπόθεση για την άσκησή της.
2. Ο φορέας υποδοχής οφείλει να προσκομίσει γραπτή δέσμευση στην αρμόδια προξενική αρχή ότι, αν ένας ασκούμενος παραμείνει παράνομα στην Ελλάδα, ο φορέας υποδοχής ευθύνεται για την επιστροφή των εξόδων διαμονής και επιστροφής που βαρύνουν το δημόσιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011 (Α΄7). Η οικονομική ευθύνη του φορέα υποδοχής λήγει το αργότερο έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης πρακτικής άσκησης. Ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε τουριστικές επιχειρήσεις που υλοποιούνται με φορείς υποδοχής τα ιδρύματα/σχολές αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, η γραπτή δέσμευση υποβάλλεται από την τουριστική επιχείρηση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
3. Η θεώρηση εισόδου για πρακτική άσκηση (τίτλος διαμονής τύπου «Η.4») είναι ισόχρονη με τη σύμβαση πρακτικής άσκησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι (6) μήνες και δεν δύναται να ανανεωθεί. Εάν η διάρκεια της σύμβασης, στο πλαίσιο ενωσιακών προγραμμάτων, είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, η διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της σύμβασης.
4. Στο πεδίο «παρατηρήσεις» της εθνικής θεώρησης εισόδου καταχωρίζεται η ένδειξη «Η.4 Ασκούμενος». Η διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προβλεπόμενης πρακτικής άσκησης.
5. Η απόφαση επί της πλήρους αιτήσεως αναφορικά με τη διαδικασία εισδοχής ασκούμενου σε εγκεκριμένο φορέα υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 102, λαμβάνεται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών. Εάν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ελλιπή, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, για τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται και ορίζουν προθεσμία ενός (1) μηνός για την υποβολή τους. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου αναστέλλεται μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές λάβουν τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή τα συμπληρωματικά έγγραφα δεν προσκομισθούν εντός της προθεσμίας αυτής, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί.

Άρθρο 115
Απόρριψη, ανάκληση εθνικής θεώρησης εισόδου για πρακτική άσκηση
(άρθρα 20, 21 Οδηγίας 2016/801)

1. Απορρίπτεται αίτηση για είσοδο και διαμονή με σκοπό την πρακτική άσκηση ή ανακαλείται εθνική θεώρηση εισόδου που έχει χορηγηθεί για τον σκοπό αυτό (τίτλος διαμονής τύπου «Η.4»), πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 15 και στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α) όταν δεν πληρούνται ή παύουν να πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 114,
β) όταν ο φορέας υποδοχής δεν είναι εγκεκριμένος,
γ) όταν υφίστανται αποδείξεις ή σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι που καταδεικνύουν ότι ο ασκούμενος διαμένει στη χώρα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή,
δ) όταν ο φορέας υποδοχής δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης,
ε) όταν ο φορέας υποδοχής της πρακτικής άσκησης έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ασκούμενων,
στ) αν o φορέας υποδοχής βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν ασκεί πραγματική οικονομική δραστηριότητα,
ζ) αν ο φορέας υποδοχής της πρακτικής άσκησης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία.
2. Η αίτηση απορρίπτεται, όταν σε βάρος του φορέα υποδοχής έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δυο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης για είσοδο και διαμονή με σκοπό την πρακτική άσκηση:
α. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29164/755/27.6.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2686), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Ο έλεγχος για την εφαρμογή της παρούσας πραγματοποιείται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδιων φορέων για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου για πρακτική άσκηση και της Επιθεώρησης Εργασίας. Μέχρι τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου, ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα υποδοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του οι κυρώσεις της παρούσας.
3. Σε περίπτωση καθορισμού ανώτατου αριθμού θέσεων πολιτών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του άρθρου 26, μια αίτηση για είσοδο και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας, που θεωρείται ότι τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας απορρίπτεται, εφόσον η εν λόγω θέση απασχόλησης δύναται να καλυφθεί από ημεδαπό ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα. Το παρόν εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της αρχής της προτίμησης των πολιτών της Ένωσης, όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, κάθε απόφαση απόρριψης ή ανάκλησης θεώρησης εισόδου λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και την αρχή της αναλογικότητας.
5. Παράλληλα με το παρόν εφαρμόζονται και τα άρθρα 32 και 34 περί απόρριψης και ανάκλησης, του Κανονισμού 810/2009.
9. Στους εισερχόμενους με εθνική θεώρηση εισόδου πολίτες τρίτων χωρών για τον σκοπό της πρακτικής άσκησης (τίτλος διαμονής τύπου «Η.4») δεν μπορεί, κατά τον χρόνο ισχύος της, να χορηγηθεί άδεια διαμονής οποιασδήποτε κατηγορίας. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου οφείλουν να εγκαταλείψουν αμέσως το ελληνικό έδαφος, μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Άρθρο 116
Ίση μεταχείριση
(άρθρο 22 Οδηγίας 2016/801)

1. Ο κάτοχος άδειας διαμονής για έρευνα (άδεια διαμονής τύπου «Η.3») έχει δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82. Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 82, δεν παρέχεται όσον αφορά στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας που αφορούν στις οικογενειακές παροχές και τις παροχές ανεργίας, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΚ) 1231/2010, στους ερευνητές στους οποίους έχει επιτραπεί να διαμένουν στην Ελλάδα για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
2. Οι κάτοχοι άδειας διαμονής για σπουδές (άδεια διαμονής τύπου «Η.1»), εφόσον διατελούν σε σχέση απασχόλησης εντός της ελληνικής επικράτειας, δικαιούνται ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82.
3. Οι κάτοχοι άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία (άδεια διαμονής τύπου «Η.2») δεν θεωρούνται ότι τελούν σε σχέση απασχόλησης στην Ελλάδα και δικαιούνται ίση μεταχείριση όσον αφορά στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, καθώς και, κατά περίπτωση, όσον αφορά στην αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές εθνικές διαδικασίες.
4. Οι κάτοχοι εθνικής θεώρησης εισόδου για πρακτική άσκηση (τίτλος διαμονής τύπου «Η.4») δικαιούνται ίση μεταχείριση όσον αφορά στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού.
5. Πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως και δύο (2) έτη από την απόκτηση τίτλου, δικαιούνται ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82.

Άρθρο 117
Διδασκαλία από ερευνητές
(άρθρο 23 Οδηγίας 2016/801)

1. Οι ερευνητές που γίνονται δεκτοί βάσει του παρόντος Κεφαλαίου μπορούν να παρέχουν διδακτικό έργο.
2. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι ερευνητές έχουν, πέραν των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, τη δυνατότητα να διδάσκουν.

Άρθρο 118
Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών
(άρθρο 24 Οδηγίας 2016/801)

Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαμονής για λόγους σπουδών (άδεια διαμονής τύπου «Η.1»), επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, εκτός ωραρίου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις για τη μερική απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ωρών εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15) ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος.

Άρθρο 119
Παραμονή σπουδαστών και ερευνητών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα
(άρθρο 25 Οδηγίας 2016/801)

1. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή της έρευνας, οι κάτοχοι άδειας διαμονής για σπουδές (άδεια διαμονής τύπου «Η.1») και οι κάτοχοι άδειας διαμονής για έρευνα (άδεια διαμονής τύπου «Η.3»), μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα, με βάση την άδεια διαμονής που προβλέπει η παρ. 3, για περίοδο ενός (1) έτους, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία ή να συστήσουν επιχείρηση που αντιστοιχούν στη βαθμίδα της έρευνας ή των σπουδών που ολοκληρώθηκαν.
2. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να υπαχθούν στο παρόν άρθρο πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτόν, ο σπουδαστής υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές ως αποδεικτικό στοιχείο το δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Με σκοπό τη διαμονή σύμφωνα με την παρ. 1, οι Ελληνικές Αρχές χορηγούν, κατόπιν αίτησης του σπουδαστή ή του ερευνητή, άδεια διαμονής τύπου Ε.1, Ε.3 ή Β.1, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. α’, γ’, δ’ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 105, στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 106, καθώς και στις περ. α΄, β΄, γ΄, δ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110. Προς τον σκοπό αυτόν, οι ελληνικές αρχές απαιτούν επιβεβαίωση από τον φορέα υποδοχής για την ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας του ερευνητή. Η ευθύνη του ερευνητικού οργανισμού της παρ. 6 του άρθρου 103, περιορίζεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της άδειας διαμονής για τον σκοπό αναζήτησης εργασίας ή ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
4. Ο αιτών δικαιούται να υποβάλει αίτηση για την άδεια διαμονής του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής για σπουδές (άδεια διαμονής τύπου «Η.1») ή της άδειας διαμονής για έρευνα (άδεια διαμονής τύπου «Η.3»).
5. Κατά περίπτωση και εφόσον οι προϋποθέσεις του άρθρου 112 εξακολουθούν να πληρούνται, η άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση μελών οικογένειας ερευνητή ανανεώνεται αναλόγως.
6. Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής βάσει του παρόντος απορρίπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 3 και, κατά περίπτωση, στις παρ. 2 και 4,
β) όταν τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί.
7. Αν τα αποδεικτικά στοιχεία της απόκτησης διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή η επιβεβαίωση του ερευνητικού οργανισμού για την ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας του ερευνητή δεν είναι διαθέσιμα πριν από τη λήξη των αδειών για σπουδές (άδεια διαμονής τύπου «Η.1») ή για έρευνα (άδεια διαμονής τύπου «Η.3»), ενώ πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις, οι ελληνικές αρχές επιτρέπουν στον πολίτη τρίτης χώρας να παραμείνει στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης άδειας.
8. Μετά από τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την έκδοση της άδειας διαμονής δυνάμει του παρόντος, οι πολίτες τρίτων χωρών υποχρεούνται να αποδείξουν στην αρμόδια υπηρεσία ότι έχουν πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητεί ο πολίτης τρίτης χώρας ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσει αντιστοιχούν στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκληρώθηκαν.
9. Αν οι όροι των παρ. 3 και 5 δεν πληρούνται πλέον, η αρμόδια υπηρεσία ανακαλεί την άδεια διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας και, κατά περίπτωση, των μελών της οικογένειας του ερευνητή.
10. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους ερευνητές και τα μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν ή έχουν διαμείνει στην Ελλάδα, βάσει της παρ. 11 του άρθρου 120 και της παρ. 4 του άρθρου 121, βάσει μακράς κινητικότητας.

Άρθρο 120
Κινητικότητα σπουδαστών
(άρθρα 31 και 32 Οδηγίας 2016/801)

1. Πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος έγκυρου τίτλου εκδοθέντος από το πρώτο κράτος μέλος με σκοπό τις σπουδές στο πλαίσιο ενωσιακού ή πολυμερούς προγράμματος που περιλαμβάνει μέτρα κινητικότητας ή συμφωνίας μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιτρέπεται να εισέλθει και να διαμείνει, προκειμένου να πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα βάσει του παρόντος κεφαλαίου για περίοδο έως τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες στην Ελλάδα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Σπουδαστής, ο οποίος δεν καλύπτεται από ενωσιακό ή πολυμερές πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα κινητικότητας ή από συμφωνία μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας για είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα με σκοπό να πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106.
3. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα να κοινοποιεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, καθώς και στις αρχές του πρώτου κράτους – μέλους, την πρόθεση του σπουδαστή να πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση διαβιβάζεται:
α) είτε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος – μέλος, αν η κινητικότητα προς την Ελλάδα προβλέπεται ήδη σε αυτό το στάδιο,
β) είτε, αφού ο σπουδαστής έχει γίνει δεκτός στο πρώτο κράτος – μέλος, μόλις εκδηλωθεί η πρόθεση άσκησης του δικαιώματος κινητικότητας προς την Ελλάδα.
4. Στην κοινοποίηση επισυνάπτονται έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 105 και η ισχύουσα άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος – μέλος και καλύπτει το συνολικό διάστημα της κινητικότητας.
5. Αν η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 3 και όταν η αρμόδια ελληνική αρχή δεν προβάλλει καμία αντίρρηση ενώπιον του πρώτου κράτους – μέλους, σύμφωνα με την παρ. 8, η κινητικότητα του σπουδαστή προς την Ελλάδα μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας διαμονής.
6. Αν η κοινοποίηση έχει λάβει χώρα σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 3, και όταν η αρμόδια ελληνική αρχή δεν προβάλλει αντίρρηση για την κινητικότητα του σπουδαστή σύμφωνα με την παρ. 8, η κινητικότητα του σπουδαστή προς την Ελλάδα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και μπορεί να αρχίσει.
7. Εκτός από τα αποδεικτικά στοιχεία της παρ. 4, στην κοινοποίηση πρέπει να επισυνάπτονται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο σπουδαστής πραγματοποιεί μέρος των σπουδών του στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενωσιακού ή πολυμερούς προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα κινητικότητας, ή στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ότι έχει γίνει δεκτός από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς και στοιχεία για την προβλεπόμενη διάρκεια και τις ημερομηνίες της κινητικότητας. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
8. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή μπορεί να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά στην κινητικότητα του σπουδαστή προς το έδαφός της, εφόσον:
α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 4 και 7,
β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί,
γ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής σύμφωνα με την παρ. 1.
Η αντίρρηση γνωστοποιείται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους – μέλους και στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, ο σπουδαστής δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
9. Η άδεια διαμονής της παρ. 2 χορηγείται και ανανεώνεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 105 και 106.
10. Οι σπουδαστές που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στη χώρα.
11. Αν ο σπουδαστής διέρχεται τα εξωτερικά ελληνικά σύνορα με βάση τίτλο για σπουδές που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ελληνική συνοριακή αρχή τον τίτλο που έχει εκδώσει το πρώτο κράτος μέλος και αντίγραφο της κοινοποίησης της παρ. 3, ως απόδειξη του ότι μετακινείται στην Ελλάδα με σκοπό τις σπουδές.
12. Αν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανακαλέσουν, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 113, άδεια για λόγους σπουδών, η οποία προβλέπει κινητικότητα σε δεύτερο κράτος – μέλος, οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τις αρχές του δεύτερου κράτους – μέλους.
13. Το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνει την αρμόδια ελληνική αρχή για κάθε τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων έχει επιτραπεί η κινητικότητα.
14. Ο σπουδαστής οφείλει να παύσει πάραυτα κάθε δραστηριότητα και να εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια, αν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επετράπη η κινητικότητα δεν πληρούνται πλέον.
15. Αν πολίτης τρίτης χώρας, σπουδαστής, ο οποίος έχει μετακινηθεί από την Ελλάδα σε δεύτερο κράτος – μέλος, παύσει τη δραστηριότητα στο δεύτερο κράτος – μέλος, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους – μέλους, η επιστροφή στην Ελλάδα χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση του σπουδαστή. Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης αν η άδεια για σπουδές που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή έχει λήξει ή έχει ανακληθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο δεύτερο κράτος – μέλος.
16. Όταν ο κάτοχος άδειας διαμονής για σπουδές διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, οι αρμόδιες αρχές συμβουλεύονται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και αρνούνται την είσοδο ή διατυπώνουν αντίρρηση για την κινητικότητα προσώπων τα οποία έχουν καταχωρισθεί ως ανεπιθύμητοι στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

Άρθρο 121
Κινητικότητα ερευνητών
(άρθρα 27, 28, 29, 32 και 34 Οδηγίας 2016/801)

1. Ερευνητής κάτοχος έγκυρου τίτλου που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος δικαιούται να διαμείνει στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς του σε ερευνητικό οργανισμό για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες εντός μίας περιόδου τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στο παρόν.
2. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ο ερευνητικός οργανισμός στην Ελλάδα, εφόσον η Ελλάδα είναι το δεύτερο κράτος – μέλος, να κοινοποιεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές την πρόθεση του ερευνητή να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς του σε αυτόν.
Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση διαβιβάζεται:
α) είτε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος – μέλος, αν η κινητικότητα προς την Ελλάδα προβλέπεται ήδη σε αυτό το στάδιο,
β) είτε αφού ο ερευνητής έχει γίνει δεκτός στο πρώτο κράτος μέλος, μόλις εκδηλωθεί η πρόθεση άσκησης του δικαιώματος κινητικότητας προς την Ελλάδα.
3. Στην κοινοποίηση επισυνάπτονται έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 110, ο έγκυρος τίτλος που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος και καλύπτει το συνολικό διάστημα της κινητικότητας, καθώς και η σύμβαση υποδοχής που έχει συναφθεί με τον ερευνητικό οργανισμό στην Ελλάδα, εφόσον η προβλεπόμενη διαμονή υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
4. Αν η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την περ. α` της παρ. 2 και όταν η αρμόδια υπηρεσία δεν προβάλλει καμία αντίρρηση ενώπιον του πρώτου κράτους μέλους, σύμφωνα με την παρ. 6, η κινητικότητα του ερευνητή προς την Ελλάδα μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας ισχύος του τίτλου για λόγους έρευνας.
5. Αν η κοινοποίηση έχει λάβει χώρα σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 και όταν η αρμόδια υπηρεσία δεν προβάλλει αντίρρηση για την κινητικότητα του ερευνητή σύμφωνα με την παρ. 6, η κινητικότητα του ερευνητή προς την Ελλάδα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και μπορεί να αρχίσει.
6. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης, η αρμόδια ελληνική αρχή μπορεί να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά στην κινητικότητα του ερευνητή προς το έδαφός της, εφόσον:
α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3,
β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί,
γ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής σύμφωνα με την παρ. 1.
Η αντίρρηση γνωστοποιείται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους – μέλους και στον ερευνητικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7. Αν η αντίρρηση για την κινητικότητα διατυπωθεί πριν λάβει χώρα η κινητικότητα στην Ελλάδα, ο ερευνητής δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς του στον ερευνητικό οργανισμό στη χώρα. Αν η κινητικότητα έχει ήδη αρχίσει, εφαρμόζονται οι παρ. 21 και 22.
8. Οι ερευνητές που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στη Χώρα.
9. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρου τίτλου ως ερευνητές που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος ως πρώτο κράτος μέλος, μπορούν να διαμείνουν στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της έρευνάς τους σε ερευνητικό οργανισμό για διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα (180) ημερών, στο πλαίσιο μακράς κινητικότητας, εφόσον υποβάλουν αίτηση μακράς κινητικότητας για τη χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 105. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής με τον ερευνητικό οργανισμό στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα.
10. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής υποβάλλεται από τον ερευνητή πολίτη τρίτης χώρας εφόσον ο ίδιος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 110.
11. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, τα πρόσωπα της παρ. 9 υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τον παρόντα, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Έως ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση μακράς κινητικότητας, ο ερευνητής επιτρέπεται να πραγματοποιήσει τμήμα από την έρευνά του στον ερευνητικό οργανισμό στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λήξει ούτε η χρονική περίοδος που αναφέρεται στην παρ. 9 ούτε η περίοδος ισχύος της άδειας που εκδόθηκε από το πρώτο κράτος – μέλος.
12. Ερευνητής που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος δεν υποχρεούται να εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια, προκειμένου να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής.
13. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις μακράς κινητικότητας, η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί την άδεια διαμονής, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και κοινοποιεί την απόφαση γραπτώς στον αιτούντα και στις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους – μέλους. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής και για την έκδοση της σχετικής απόφασης εφαρμόζεται το άρθρο 10.
14. Η άδεια διαμονής ερευνητή είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της σύμβασης υποδοχής του και ανανεώνεται σύμφωνα με το άρθρο 111.
15. Η άδεια εκδίδεται με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002. Στη θέση «παρατηρήσεις» καταχωρίζεται η ένδειξη «κινητικότητα ερευνητών». Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες παραθέτουν επαρκή αιτιολογία, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στον ερευνητικό οργανισμό.
16. α. Αίτηση μακράς κινητικότητας απορρίπτεται όταν:
αα) ο ερευνητής δεν είναι κάτοχος έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος – μέλος,
αβ) ισχύει ένας από τους λόγους απόρριψης που προβλέπονται στο άρθρο 113, με την εξαίρεση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 113,
αγ) η άδεια του ερευνητή στο πρώτο κράτος – μέλος λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή
αδ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που ορίζεται στην παρ. 9.
β. Άδεια μακράς κινητικότητας ανακαλείται όταν:
βα) ο ερευνητής δεν είναι κάτοχος έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος – μέλος ή ο ερευνητής θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία,
ββ) ισχύει ένας από τους λόγους ανάκλησης της άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 113, με την εξαίρεση της παρ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 113.
17. Μια αίτηση μακράς κινητικότητας δεν μπορεί να υποβάλλεται ταυτόχρονα με την κοινοποίηση βραχείας κινητικότητας. Αν προκύψει ανάγκη για μακρά κινητικότητα μετά από την έναρξη της βραχείας κινητικότητας του ερευνητή, η αίτηση μακράς κινητικότητας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της βραχείας κινητικότητας.
18. Αν ο ερευνητής διέρχεται τα εξωτερικά ελληνικά σύνορα με βάση τίτλο για έρευνα που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, υποβάλλονται στην αρμόδια ελληνική συνοριακή αρχή ο τίτλος διαμονής που έχει εκδώσει το πρώτο κράτος μέλος και αντίγραφο της κοινοποίησης της παρ. 2, ως απόδειξη του ότι μετακινείται στην Ελλάδα με σκοπό την έρευνα.
19. Αν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανακαλέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 108, άδεια διαμονής για λόγους έρευνας, η οποία προβλέπει κινητικότητα σε δεύτερο κράτος – μέλος, οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τις αρχές του δεύτερου κράτους – μέλους.
20. Ο ερευνητικός οργανισμός ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων έχει επιτραπεί η κινητικότητα.
21. Ο ερευνητής και τα μέλη της οικογένειάς του οφείλουν να παύσουν πάραυτα κάθε δραστηριότητα και να εγκαταλείψουν την ελληνική επικράτεια, αν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επετράπη η κινητικότητα δεν πληρούνται πλέον.
22. Σε περίπτωση που ερευνητής και τα μέλη της οικογένειάς του, που έχουν μετακινηθεί από την Ελλάδα σε δεύτερο κράτος – μέλος, παύσουν τη δραστηριότητα στο δεύτερο κράτος – μέλος, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους – μέλους, η επιστροφή τους στην Ελλάδα χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση. Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης αν η άδεια για έρευνα που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή έχει λήξει ή έχει ανακληθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο δεύτερο κράτος – μέλος.
23. Όταν ο κάτοχος άδειας διαμονής για έρευνα ή τα μέλη της οικογένειάς του διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, οι αρμόδιες αρχές συμβουλεύονται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και αρνούνται την είσοδο ή διατυπώνουν αντίρρηση για την κινητικότητα προσώπων, για τα οποία το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν περιέχει καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής.

Άρθρο 122
Κινητικότητα των μελών οικογενείας ερευνητών
(άρθρο 30 Οδηγίας 2016/801)

1. Τα μέλη της οικογένειας ερευνητή που είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος – μέλος δικαιούνται να εισέλθουν, προκειμένου να συνοδεύσουν ή να ακολουθήσουν τον ερευνητή που μετακινείται στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 112, εφόσον διαθέτουν ισχύουσα άδεια διαμονής ως μέλη οικογένειας ερευνητή στο πρώτο κράτος – μέλος.
2. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας κοινοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 121, απαιτείται από τον ελληνικό ερευνητικό οργανισμό η διαβίβαση έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου, έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος – μέλος και αποδεικτικών στοιχείων για την προβλεπόμενη διάρκεια της κινητικότητας, καθώς και για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 για τα μέλη της οικογένειας που συνοδεύουν τον ερευνητή.
3. Η αρμόδια ελληνική αρχή μπορεί να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά στην κινητικότητα του μέλους της οικογένειας του ερευνητή στην Ελλάδα, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2. Οι περ. β΄ και γ΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 και η παρ. 7 του άρθρου 121 εφαρμόζονται αναλογικά για τα μέλη της οικογένειας.
4. Όταν οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν τη διαδικασία που αναφέρεται στις παρ. 9 έως 23 του άρθρου 121, το μέλος οικογένειας ερευνητή υποβάλλει αίτηση για την έκδοση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση στο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τον παρόντα, που συνοδεύεται από: α) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, β) έγκυρη άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος – μέλος, γ) παράβολο, δ) αποδεικτικά στοιχεία για την προβλεπόμενη διάρκεια της κινητικότητας, ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς. Η ασφάλιση πρέπει να ισχύει για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής, και στ) αποδεικτικά στοιχεία ως προς το ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια της διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κατώτεροι των εννιακοσίων (900) ευρώ μηνιαίως, ώστε να καλύπτουν τις δαπάνες τους, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού της επιστροφής
5. Στα μέλη οικογενείας ερευνητή χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ερευνητή.
6. Η άδεια μακράς κινητικότητας για μέλη οικογενείας μπορεί να ανακαλείται ή να μην ανανεώνεται, εάν η άδεια μακράς κινητικότητας του ερευνητή που συνοδεύουν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί και αυτά δεν απολαμβάνουν αυτοτελούς δικαιώματος διαμονής σύμφωνα με τον παρόντα.
7. Τα μέλη οικογενείας ερευνητή που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στην ελληνική επικράτεια.
8. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απορρίπτουν την αίτηση για την έκδοση άδειας διαμονής για μακρά κινητικότητα, όταν δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Οι παρ. 12, 13 και οι υποπερ. αβ΄, αγ΄, αδ΄ της περ. α΄ και ββ΄ της περ. β της παρ. 16 του άρθρου 121 εφαρμόζονται στα μέλη οικογενείας αναλόγως.

Άρθρο 123
Διαδικαστικές εγγυήσεις-πληροφορίες
(άρθρα 34 και 35 Οδηγίας 2016/801)

1. Οι λόγοι, νομικοί και πραγματικοί, για τους οποίους απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής για έρευνα, σπουδές και εθελοντική υπηρεσία ή αίτηση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της πρακτικής άσκησης, κοινοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα. Οι λόγοι για την απόφαση ανάκλησης θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της πρακτικής άσκησης κοινοποιούνται εγγράφως τόσο στον ασκούμενο, όσο και στον φορέα υποδοχής.
2. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής, ανάκλησης ή μη ανανέωσής της, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 57 του ν. 4689/2020 (Α’103), σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος. Η άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο δεν απαλλάσσει τον ασκούμενο από την υποχρέωση να αναχωρήσει από την ελληνική επικράτεια μετά το πέρας της μέγιστης εξάμηνης διάρκειας διαμονής.
3. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις, σχετικά με τις εθνικές θεωρήσεις διαμονής καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Θεωρήσεων.
4. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 144 σχετικά με το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, το χρονικό διάστημα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν διαμείνει στην ελληνική επικράτεια με την ιδιότητα του σπουδαστή ή του εθελοντή, δεν λαμβάνεται υπόψη προκειμένου για την παροχή, στα πρόσωπα αυτά, περαιτέρω δικαιωμάτων.
5. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους αιτούντες τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις. Καθιστούν, επίσης, εύκολα διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο των επαρκών μηνιαίων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που απαιτούνται για την κάλυψη του κόστους των σπουδών και των σχετικών τελών. Οι πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
6. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 144 σχετικά με το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, το χρονικό διάστημα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει στην ελληνική επικράτεια με την ιδιότητα του σπουδαστή ή του εθελοντή, σύμφωνα με το άρθρο 105, δεν λαμβάνεται υπόψη προκειμένου για την παροχή, στα πρόσωπα αυτά, περαιτέρω δικαιωμάτων.
7. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν καταλόγους των εγκεκριμένων φορέων υποδοχής για τους σκοπούς της πρακτικής άσκησης. Επικαιροποιημένες εκδόσεις των εν λόγω καταλόγων δημοσιεύονται, το συντομότερο δυνατόν, μετά από κάθε μεταβολή τους.

Άρθρο 124
Σημεία επαφής
(άρθρο 37 Οδηγίας 2016/801)

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά:
α) με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κινητικότητα που προβλέπεται στο άρθρο 120,
β) με πολυμερή προγράμματα για σπουδαστές που περιλαμβάνουν μέτρα κινητικότητας και συμφωνίες μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά:
α) με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κινητικότητα που προβλέπεται στα άρθρα 121 και 122,
β) με την εισδοχή ερευνητών μόνο μέσω εγκεκριμένων ερευνητικών οργανισμών,
γ) με πολυμερή προγράμματα για ερευνητές που περιλαμβάνουν μέτρα κινητικότητας και συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 125
Στατιστικά
(άρθρο 38 Οδηγίας 2016/801)

1. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μία φορά κάθε έτος, ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 862/2007, στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των αδειών διαμονής για λόγους σπουδών που εκδόθηκαν για πρώτη φορά και των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 και στο μέτρο του δυνατού, για τον αριθμό των σπουδαστών, των οποίων η άδεια έχει ανανεωθεί ή ανακληθεί. Τα στατιστικά στοιχεία κατανέμονται ανά ιθαγένεια, και, στο μέτρο του δυνατού, ανά διάρκεια ισχύος της άδειας.
2. Το Υπουργείο Εξωτερικών, μία φορά κάθε έτος, ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 862/2007, στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των εθνικών θεωρήσεων εισόδου για λόγους πρακτικής άσκησης που εκδόθηκαν για πρώτη φορά και για τον αριθμό των ασκούμενων, των οποίων η εθνική θεώρηση εισόδου ανακλήθηκε. Οι στατιστικές αυτές κατανέμονται ανά ιθαγένεια, και, στο μέτρο του δυνατού, ανά διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου.
3. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μία φορά κάθε έτος ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 862/2007, στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των αδειών διαμονής για λόγους έρευνας που εκδόθηκαν για πρώτη φορά και των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 121 και στο μέτρο του δυνατού, για τον αριθμό των ερευνητών, των οποίων η άδεια έχει ανανεωθεί ή ανακληθεί. Με τον ίδιο τρόπο κοινοποιούνται στατιστικά στοιχεία για τα μέλη οικογενείας ερευνητών που έγιναν δεκτά. Οι στατιστικές αυτές κατανέμονται ανά ιθαγένεια και στο μέτρο του δυνατού, ανά διάρκεια ισχύος της άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Άρθρο 126
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονή σε φοιτητές α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι.

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, τα οποία προσφέρουν προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, δύνανται να συνάπτουν τριμερείς συμβάσεις με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εδρεύει το A.E.I. για τη θέσπιση διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών τους και εισέρχονται στην Ελλάδα με εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές, υπό τους εξής όρους:
α) Η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ’ ελάχιστον:
αα) τριετής για προγράμματα πρώτου κύκλου,
αβ) ετήσια για προγράμματα δεύτερου κύκλου, και
αγ) τριετής για προγράμματα τρίτου κύκλου,
β) πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 105 και 106 για τη χορήγηση αδειών διαμονής στο πλαίσιο τέτοιων συμβάσεων.
Η σύμβαση της παρούσας δύναται να αφορά στο σύνολο ή μέρος των προγραμμάτων σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., τα οποία κάνουν δεκτούς, ως φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών.
2. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, η κατά τόπο αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκπροσωπείται από τον Γραμματέα της, και το Α.Ε.Ι. από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
3. Στις συμβάσεις της παρ. 1, ορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ο αριθμός των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το οικείο Α.Ε.Ι. και στα οποία δύναται να εισαχθούν πολίτες τρίτων χωρών,
β) ο τίτλος και η απόφαση ίδρυσης κάθε προγράμματος σπουδών,
γ) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά πρόγραμμα σπουδών και ακαδημαϊκό έτος,
δ) η υπηρεσία του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως αρμοδιότητα την προετοιμασία του πλήρους φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής λόγω σπουδών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα σπουδών του Α.Ε.Ι.,
ε) οι ειδικοί λόγοι, οι οποίοι συντρέχουν για τη σύναψη της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης και η δυνατότητα ανανέωσής της, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.
4. Η αίτηση χορήγησης της άδειας διαμονής του παρόντος υποβάλλεται, με μέριμνα του οικείου Α.Ε.Ι. προς την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαμονής, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 178.
5. Η άδεια διαμονής του παρόντος χορηγείται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το αργότερο εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων βιομετρικών στοιχείων.
6. Η άδεια διαμονής του παρόντος έχει ισχύ ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας. Εφόσον υφίσταται ανάγκη ανανέωσης για την ολοκλήρωση των σπουδών του πολίτη τρίτης χώρας, η άδεια διαμονής δύναται να ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 στο πλαίσιο της ταχύρρυθμης διαδικασίας του παρόντος. Η υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 107 προς την αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης βαρύνει το οικείο Α.Ε.Ι..
7. Μετά τη σύναψη της σύμβασης της παρ. 1, το Α.Ε.Ι. ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, τις ελληνικές προξενικές αρχές τρίτων χωρών, από τις οποίες επιθυμούν να εισέλθουν πολίτες, προκειμένου να εγγραφούν σε προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., για την ισχύουσα σύμβαση και τους όρους διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών.

Άρθρο 127
Ειδικές ρυθμίσεις διαμονής για λόγους σπουδών

1. Στα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα από γονείς κατόχους άδειας διαμονής για σπουδές, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση πολιτών τρίτων χωρών, χορηγείται ατομική άδεια διαμονής με την ιδιότητά τους ως μελών οικογένειας σπουδαστή, που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των γονέων τους ή ενός εξ αυτών.
2. Δεν χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους σπουδών στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για εργασιακούς ή επαγγελματικούς λόγους, με εξαίρεση όσους έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
3. Η ανανέωση άδειας διαμονής οικογενειακής επανένωσης ή αυτοτελούς άδειας διαμονής, για λόγους σπουδών δεν υπόκειται στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 105 και στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 106.

Άρθρο 128
Άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επαγγελματική κατάρτιση
(άδεια διαμονής τύπου Η.5)

1α. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα για κατάρτιση σε δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ), εφόσον προσκομισθούν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σε ισχύ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών και βεβαίωση ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, διαθέτει έγγραφο πιστοποίησης επάρκειας γνώσης της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειας των σπουδών.
β. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας για φοίτηση σε Κολλέγια επιτρέπεται, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας γίνει δεκτός σε πρόγραμμα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, διαθέτει έγγραφο πιστοποίησης επάρκειας γνώσης της γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση του Κολλεγίου, με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σε ισχύ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού.
γ. Η άδεια διαμονής για σπουδές (άδεια διαμονής τύπου Η.5) χορηγείται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 105 και 106. Αν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός (1) έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.
Επιπρόσθετα, παρέχεται ευχέρεια στον πολίτη τρίτης χώρας να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο σπουδαστής προσκομίζει συμπληρωματικά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τον συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει.
δ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής του παρόντος ο πολίτης τρίτης χώρας δεν δύναται να μεταβεί σε άλλη κατηγορία άδειας διαμονής του παρόντος.

Άρθρο 129
Δικαίωμα διαμονής εργαζόμενων σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν.
(τίτλος διαμονής τύπου «Η.6»)

1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα ως εργαζόμενοι σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες που επιτρέπει τη διαμονή για τον σκοπό αυτό.
2. Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφερομένους, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή:
α. τα γενικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην υπό στοιχεία Φ.3497.3/ΑΠ 24245/28.5.2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄ 1820),
β. αντίγραφο απόφασης ίδρυσης ή λειτουργίας του Κολλεγίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ. βεβαίωση του Κολλεγίου, από την οποία προκύπτουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η προβλεπόμενη διάρκειά του, η ημερομηνία έναρξής του και το ύψος των διδάκτρων,
δ. βεβαίωση εγγραφής από το Κολλέγιο ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή και βεβαίωση και ότι το πρόγραμμα απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση,
ε. άδεια της εταιρείας, στην οποία απασχολείται ο υποψήφιος σπουδαστής για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών,
στ. παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ζ. επικυρωμένο αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης του συνολικού ύψους των διδάκτρων,
η. αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας, στην οποία διδάσκεται το πρόγραμμα σπουδών, επιπέδου Β1,
θ. συμφωνία πιστοποίησης και δικαιόχρησης με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τη χώρα όπου εδρεύουν,
ι. αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια διαμονής και φοίτησης στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνεται το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα ή/και υποτροφία. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.
3. Οι ανωτέρω σπουδαστές μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, όπως ορίζονται στην περ. λε’ της παρ. 1 του άρθρου 4. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ούτε ο σπουδαστής ούτε ο/η σύζυγός του να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα.

Άρθρο 130
Άδεια διαμονής υποτρόφων – συμμετεχόντων σε ειδικά προγράμματα
(άδεια διαμονής τύπου «Η.7»)

1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών, που μετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, σε προγράμματα συνεργασίας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υποτρόφων υπουργείων, οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, εφόσον έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου. Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος ή χορήγησης της υποτροφίας.
2. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα εκτέλεσης του προγράμματος ή διάρκειας της υποτροφίας. Οι υπότροφοι της παρ. 1 δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής του παρόντος, ο πολίτης τρίτης χώρας δεν δύναται να αιτηθεί αλλαγή κατηγορίας άδειας διαμονής του παρόντος.

Άρθρο 131
Δικαίωμα διαμονής φοιτητών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής, που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4692/2020 (τίτλος διαμονής τύπου «Η.8»)

1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα ως φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής, που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4692/2020 (Α` 111), χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για τον σκοπό αυτό. Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφερομένους εφόσον έχουν συμπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, δεν συνοδεύονται από εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους και προσκομίσουν στην αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή τα εξής:
α) τα γενικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία Φ.3497.3/ΑΠ 24245/28.5.2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β` 1820),
α) βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί προς εγγραφή από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
β) αποδεικτικά στοιχεία καταβολής των προβλεπόμενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
γ) παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
δ) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους, όπως αυτοί καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 51 του άρθρου 178, κατ` αναλογία των επαρκών πόρων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών.
2. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονική περίοδο επτά (7) μηνών, ως κάτοχοι της εθνικής θεώρησης, δεν επιτρέπεται να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

Άρθρο 132
Άδεια διαμονής για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στις Ακαδημίες και τα Σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού, σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(άδεια διαμονής τύπου «Η.9»)

1.α. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου και έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στις Ακαδημίες και τα Σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού.
β. Με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής, η ισχύς της οποίας είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της φοίτησης στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία της παρ. 1. Όσοι έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση ως υπότροφοι των ανωτέρω Σχολών και Ειδικών Σχολείων δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
γ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής του παρόντος ο πολίτης τρίτης χώρας δεν δύναται να αιτηθεί αλλαγή κατηγορίας άδειας διαμονής του παρόντος.
2.α. Επιτρέπεται η είσοδος ομόδοξου πολίτη τρίτης χώρας για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, εφόσον προηγουμένως ο πολίτης τρίτης χώρας λάβει εθνική θεώρηση εισόδου.
β. Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υποβάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 10, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής. Μαζί με την αίτηση πρέπει να καταθέσει:
βα. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την εθνική θεώρηση εισόδου,
ββ. βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία,
βγ. βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσής του στο Άγιον Όρος,
βδ. βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχουν αναλάβει την κηδεμονία του, ότι υποχρεούνται προς πλήρη κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του, καθώς και
βε. πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), ότι ο πολίτης τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ενωσιακού δικαίου, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
γ. Η άδεια διαμονής (άδεια διαμονής τύπου «Η.9») του πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας.
δ. Η άδεια διαμονής χορηγείται για το χρονικό διάστημα των ετών φοίτησης και μπορεί να ανανεωθεί για ένα (1) ακόμη έτος.
ε. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής του παρόντος, ο πολίτης τρίτης χώρας δεν δύναται να αιτηθεί αλλαγή κατηγορίας άδειας διαμονής του παρόντος.
3.α. Με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και έχουν λάβει αντίστοιχη εθνική θεώρηση εισόδου (άδεια διαμονής τύπου «Η.9»). Τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρούσας, πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας-αντιστοίχισης εκπαιδευτικών μονάδων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, στα οποία περιλαμβάνονται Τμήματα Μουσικών Σπουδών και τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας.
β. Ως αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας θεωρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
γ. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.
δ. Η άδεια διαμονής (άδεια διαμονής τύπου «Η.9») χορηγείται άπαξ με διάρκεια ισχύος μέχρι ένα έτος και δεν μπορεί να ανανεωθεί για κανέναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα.
ε. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το αρμόδιο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώσει αμελλητί και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διακοπή της φοίτησης την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου αυτή να προβεί στην ανάκληση της άδειας διαμονής ή στην απόρριψη του σχετικού αιτήματος.
στ. Οι προξενικές αρχές της Χώρας μας, παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση σπουδαστών από το εξωτερικό για φοίτηση στα ανωτέρω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δύνανται να διενεργούν οποιονδήποτε έλεγχο κρίνουν αναγκαίο για την αποτροπή φαινομένων καταστρατήγησης του σκοπού της παρούσας.
4.α. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργούν Τμήματα για την εκπαίδευση χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσης υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
β. Στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου D) για τον ανωτέρω σκοπό χορηγείται άδεια διαμονής με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.
γ. Η διάρκεια της άδειας διαμονής ορίζεται για χρονικό διάστημα έως τριάντα έξι (36) μήνες αναλόγως του προγράμματος σπουδών. Η χρονική διάρκεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής για μικρότερη χρονική περίοδο, η άδεια διαμονής δύναται να ανανεωθεί υπό τους ίδιους όρους έως τη συμπλήρωση του ανώτατου συνολικού χρονικού ορίου των τριάντα έξι (36) μηνών.
δ. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης διακοπής της φοίτησης, η κατά περίπτωση Σχολή Εκπαίδευσης ενημερώνει αμελλητί, αφενός την αρμόδια Αεροπορική Αρχή του Αερολιμένα πτητικών δραστηριοτήτων, αφετέρου την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην ανάκληση της άδειας διαμονής ή στην απόρριψη του αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης κατά περίπτωση.
ε. Δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών διαμονής που χορηγούνται βάσει της παρούσας παραγράφου.
στ. Στον πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται στην οικεία ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή, τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου (τύπου D) δεν επιτρέπεται παράλληλη υποβολή αίτησης και για χορήγηση θεώρησης εισόδου ενιαίου τύπου, (τύπου C) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 810/2009, βάσει των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο και αντίστροφα. Κατά τη διάρκεια ισχύος θεώρησης εισόδου ενιαίου τύπου (τύπου C) και μέχρι τη λήξη αυτής, δεν μπορεί να κατατεθεί αίτηση για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για τον ανωτέρω σκοπό.
ζ. Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργούν τμήματα για την εκπαίδευση χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, δύναται να χορηγηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές ή έμμισθες προξενικές αρχές εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου D) για βραχυχρόνια εκπαίδευση που επιτρέπει τη διαμονή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
η. Η εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου D) χορηγείται, κατά περίπτωση, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Σχολών Εκπαίδευσης της περ. ζ΄, όπως:
ηα. Ικανότητα νυχτερινής πτήσης,
ηβ. Απόκτηση ικανότητας τύπου,
ηγ. Ειδικότητα εκπαιδευτή,
ηδ. Σεμινάριο εξεταστών,
ηε. Σχολείο μετατροπής πτυχίων,
ηστ. Επικύρωση ή ανανέωση πτυχίου,
ηζ. Συμπλήρωση ωρών πτήσης.
Οι προαναφερόμενες Σχολές ενημερώνουν σχετικά τους υποψήφιους σπουδαστές.
Στους εισερχόμενους με εθνική θεώρηση πολίτες τρίτων χωρών, της παρούσας περίπτωσης, δεν μπορεί, κατά τον χρόνο ισχύος της, να χορηγηθεί άδεια διαμονής οποιασδήποτε κατηγορίας.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης όλων των σπουδών πριν από τη λήξη της ανωτέρω εθνικής θεώρησης, ο σπουδαστής ενημερώνει τη Σχολή για την ημερομηνία οριστικής αναχώρησής του από την Ελλάδα. Η Σχολή υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα σχετικώς την αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή, προκειμένου να προβαίνει σε ανάκληση της θεώρησης, εφόσον έχει εκλείψει ο αρχικός λόγος για τον οποίο αυτή χορηγήθηκε.
θ. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στη χώρα με θεώρηση εισόδου ενιαίου τύπου, (τύπου C) όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 810/2009, για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης της παρούσας παραγράφου, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση αέρος με ευθύνη της κατά περίπτωση Σχολής.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 539/2001 και απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.
Δύναται να χορηγείται η ανωτέρω θεώρηση εισόδου (τύπου C) σε πολίτες τρίτων χωρών για τη συμμετοχή τους σε επίγειες εξετάσεις, οι οποίες συνιστούν προϋπόθεση για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις Σχολές Εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στις εξετάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εξετάσεις αέρος. Για την ανωτέρω περίπτωση υποβάλλεται και σχετική βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Κατά τη χορήγηση των θεωρήσεων, αναγράφεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις» ο λόγος για τον οποίο αυτές χορηγήθηκαν. Τυχόν παράταση της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο ομοιόμορφης θεώρησης εισόδου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009, είτε για λόγους ανωτέρας βίας/ανθρωπιστικούς λόγους, είτε για απρόβλεπτους προσωπικούς λόγους, οι οποίοι αξιολογούνται σχετικώς.
5.α Σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα με σκοπό την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για τον σκοπό αυτό. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, εφόσον πληρούνται οι εξής ειδικές προϋποθέσεις:
αα. προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του προγράμματος, ότι έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, στην οποία αναφέρεται και η ακριβής διάρκεια του προγράμματος φοίτησης,
αβ. διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια της διαμονής και φοίτησής τους στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα ή/και υποτροφία.
αγ. καταβάλλει παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β. Η εθνική θεώρηση εισόδου ισόχρονης διάρκειας, με το διάστημα φοίτησης στο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, και σε κάθε περίπτωση έως ένα (1) έτος, δεν παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Μετά τη λήξη του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, και πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης εισόδου, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να αναχωρήσει από τη χώρα. Μετά τη λήξη της θεώρησης, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.
γ. Σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, για διάστημα μεγαλύτερο της διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας εθνικής θεώρησης εισόδου, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαμονής με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διάρκειας έως ένα (1) έτος κάθε φορά, και έως τρία (3) έτη κατ` ανώτατο όριο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης εισόδου στη χώρα, προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, αίτηση, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 178.
Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ούτε δυνατότητα προσφυγής στο ασφαλιστικό ή προνοιακό σύστημα της χώρας. Δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού της παρούσας άδειας διαμονής και ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά το πέρας του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, οφείλει να αναχωρήσει από τη χώρα.

Άρθρο 133
Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (άδεια διαμονής τύπου «Η.10»)

1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολίτη τρίτης χώρας για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, εφόσον προηγουμένως ο πολίτης τρίτης χώρας λάβει εθνική θεώρηση εισόδου.
2. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει διάρκεια ενός (1) έτους και μπορεί να ανανεώνεται ανά δύο (2) έτη και μέχρι την απόκτηση της ειδικότητας. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από νοσηλευτικό ίδρυμα που παρέχει ειδικότητα, ότι γίνεται δεκτός προς απόκτησή της.
3. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.

 • 14 Μαρτίου 2023, 09:11 | Δημήτριος Βολάκος

  ΑΡΘΡΟ 119 και 12

  Η εν λόγω διάταξη έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 12 το οποίο αναφέρει στην παρ. 5 ότι οι σπουδαστές και οι ερευνητές μπορούν να παραμείνουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή την έρευνα προκειμένου α) να αναζητήσουν εργασία ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης (blue card) ή να συστήσουν επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 97!!!
  Τί τελικά ισχύει? To 119 λέει για εργασία και επιχειρηματικότητα ενώ το άρθρο 12 αναφέρει μόνο blue card και επιχειρηματικότητα μόνο του άρθρου 97.

 • 13 Μαρτίου 2023, 17:13 | ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

  Άρθρο 123 Διαδικαστικές εγγυήσεις-πληροφορίες (άρθρα 34 και 35 Οδηγίας 2016/801):

  Στην παράγραφο 2 στο εδ. α’ γίνεται -ορθά- αναφορά σε αίτηση ακύρωσης.
  Ωστόσο, στο εδ. β’ αφενός γίνεται λόγος για “άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο”, ένδικο βοήθημα το οποίο δεν υφίσταται, αφετέρου ορίζεται, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, ότι “η άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο δεν απαλλάσσει τον ασκούμενο από την υποχρέωση να αναχωρήσει από την ελληνική επικράτεια μετά το πέρας της μέγιστης εξάμηνης διάρκειας διαμονής.” Το παραπάνω θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ενόψει του δικαιώματος για άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της ατομικής διοικητικής πράξης και της ενδεχόμενης χορήγησης της αιτηθείσας αναστολής ή προσωρινής διαταγής.

 • 13 Μαρτίου 2023, 17:41 | Άννα Οικονομάκη

  Άρθρο 107, παρ. 3β): το παράβολο για σπουδές είναι 150€ είτε ζητηθεί ετήσια άδεια είτε ζητηθεί άδεια ισόχρονη των σπουδών; Επίσης, γιατί δεν γίνεται ανάλογη αναφορά και στο άρθρο 128 για την επαγγελματική κατάρτιση;

  Άρθρο 107, παρ. 3γ): οι σπουδαστές που λαμβάνουν άδεια ισόχρονη των σπουδών θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά με τις εξετάσεις και τη βαθμολογία τους ηλεκτρονικά. Το ΟΠΣ της Μετανάστευσης θα πρέπει να δημιουργεί αυτόματο μήνυμα υπενθύμισης ανά διετία, βάσει της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της άδειας. Εναλλακτικά, θα πρέπει το ΟΠΣ να εκδίδει ανά έτος (πχ κάθε Σεπτέμβρη) αναφορά με τους φακέλους σπουδαστών που κλείνουν διετία ανά ΔΑΜ. Αν η διαδικασία δεν αυτοματοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα είναι πρακτικά αδύνατο για τις ΔΑΜ να παρακολουθήσουν τους σπουδαστές αρμοδιότητάς τους και η απαίτηση θα καταστεί ανεφάρμοστη και ανενεργή.

  Άρθρο 107, παρ. 5: Η διάταξη προσπαθεί να ακολουθήσει τη λογική του ν+2 του νομου των ΑΕΙ για την καταπολέμηση του φαινομένου των «αιώνιων φοιτητών», αλλά αποτυγχάνει. Αγνοεί κατ’ αρχήν ότι το πέρας των ν+2 ετών δεν σημαίνει αυτόματη διαγραφή των φοιτητών/τριών από τα ΑΕΙ, αλλά μόνο τη διακοπή φοιτητικών δικαιωμάτων όπως πάσο, δωρεάν συγγράμματα κλπ.. Άρα μία αλλοδαπή φοιτήτρια μπορεί να ξεπεράσει το ν+2 αλλά οι σπουδές της δεν διακόπτονται αν δεν το αποφασίσει το Πανεπιστήμιο. Σχετικό το γεγονός ότι η εν λόγω διάταξη αγνοεί και την ειδική περίπτωση ότι ο νόμος δίνει στις πρυτανικές αρχές το δικαίωμα να παρακάμψουν το ν+2 και ως προς τα φοιτητικά δικαιώματα στην περίπτωση εργαζόμενων φοιτητών.

  Άρθρο 113 Η άδεια διαμονής για σπουδές δεν ανανεώνεται «γ. αν ο σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του» Υπερβολικά γενική και αόριστη διατύπωση. Τι είναι «ικανοποιητική πρόοδος»; Να έχει περάσει όλα τα μαθήματα του έτους με 5, τα μισά αλλά με 9, να έχει περάσει το 1/3 ή τα 2/3 ανεξαρτήτως βαθμολογίας; Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιζεται ότι υπάρχει ίδιος βαθμός αυστηρότητας στην τήρηση της διάταξης από όλες τις ΔΑΜ;

  Και μία γενική ερώτηση: γιατί ο/η νομοθέτης δέχεται ότι οι ερευνητές μπορεί να έχουν οικογένεια και τους δίνει τη δυνατότητα να τη φέρουν στην Ελλάδα, αλλά οι σπουδαστές όχι; Αποκλείεται μια διδακτορική φοιτήτρια ή ακόμα και ένας προπτυχιακός φοιτητής να έχει ήδη σύζυγο και παιδί; Εννοείται βέβαια να πληρούνται οι προϋποθέσεις επαρκών πόρων.

 • 11 Μαρτίου 2023, 17:26 | Εισηγητής_2023

  Άρθρο 107 – Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών

  Άρθρο 107 παρ.3α. «Παρέχεται ευχέρεια στον πολίτη τρίτης χώρας να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών….»
  Άρθρο 107 παρ. 3β. «Για την έκδοση της άδειας διαμονής για σπουδές, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σύμφωνα με την περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 204»

  Ορίστε με σαφήνεια το ύψος του παραβόλου όταν αιτείται άδεια διαμονής ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Για τον 1 χρόνο είναι 150, για 4 ή 5 χρόνια πόσο θα είναι? 150 ανά έτος ή 150 συνολικά.