Μέρος Ι’ (άρθρο 163)

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
(άδεια διαμονής τύπου «Ν»)

Άρθρο 163
Τίτλοι διαμονής σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη των οικογενειών τους

Στους πολίτες της Ένωσης καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, δύναται να χορηγείται τίτλος διαμονής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), περί ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.

  • 10 Μαρτίου 2023, 10:49 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

    Στο άρθρο αυτό δεν διευκρινίζεται ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών διαμονής στους πολίτες ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους. Σημειώνεται ότι με την ισχύουσα νομοθεσία για τους πολίτες ΕΕ είναι η Αστυνομία ενώ για τα μέλη της οικογένειας τους οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

  • 9 Μαρτίου 2023, 11:27 | Basiliy

    Ok