Μέρος Β’ (άρθρα 26-66)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ AΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε»)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 26

Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για παροχή εξαρτημένης εργασίας

 

 1. Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη και εποχιακή εργασία βάσει των ετησίων αναγκών της χώρας και κατηγορία απασχόλησης με την εξαίρεση των κατηγοριών των Κεφαλαίων Ζ (Άδεια διαμονής τύπου «Ε.3») και ΣΤ’ (Άδεια διαμονής τύπου «Ε.2»). Ο ανώτατος αριθμός θέσεων ορίζεται ανά ειδικότητα απασχόλησης, βάσει της ευρωπαϊκής κατηγοριοποίησης επαγγελμάτων ESCO. Με την ίδια πράξη μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων έως δέκα τοις εκατό (10%), ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 2. Άπαξ κάθε έτος το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διαβουλεύεται με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, λαμβανομένων υπόψη α) της προσφοράς εργασίας από ημεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών, β) του ποσοστού  ανεργίας και γ) του αριθμού των μετακλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.
 3. Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1 ορίζεται και ο κατάλογος των τομέων απασχόλησης, στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία, λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της περ. κστ. του άρθρου 4. Ο ανωτέρω κατάλογος, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού, κοινοποιούνται με μέριμνα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 4. Ειδικά για την περίπτωση της μετάκλησης εποχιακών εργαζομένων στην αγροτική οικονομία, ο ανώτατος αριθμός μετακαλούμενων για ολόκληρη την Επικράτεια καθορίζεται ετησίως από τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1, καθορίζεται η αντιστοιχία μεταξύ καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου του αιτούντος εργοδότη με τον αριθμό των εποχιακά εργαζομένων, των οποίων μπορεί να ζητήσει τη μετάκληση, προσαυξημένο κατά δέκα τοις εκατό (10%).
 5. Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται η αναστολή των μετακλήσεων από τρίτες χώρες για λόγους εθνικού συμφέροντος, εθνικής οικονομίας ή διμερών σχέσεων, ιδίως σε περίπτωση κατά την οποία συγκεκριμένη τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται στον τομέα των επιστροφών των πολιτών της.

 

Άρθρο 27

Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για παροχή εξαρτημένης εργασίας

 

 1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για παροχή εξαρτημένης εργασίας, καταθέτει αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, ο τομέας, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 178.
 2. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει πράξη, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας σε συγκεκριμένο εργοδότη μόνον εφόσον α) τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και β) για τις περιπτώσεις των αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαμονής με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άδεια διαμονής τύπου «Ε.1»), την απασχόληση κατόπιν μετάκλησης (άδεια διαμονής τύπου «Ε.4»), καθώς και των αιτήσεων για χορήγηση θεώρησης εισόδου για διαμονή με σκοπό την εποχιακή εργασία (τίτλος διαμονής τύπου «Ε.5), ο αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του άρθρου 26 δεν έχει εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρισης διαβιβάζεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σύμβαση εργασίας, στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Σε κάθε περίπτωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται προς τα οικεία προξενεία και κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για όλες τις περιπτώσεις μετακλήσεων, σύμφωνα με τον παρόντα.
 3. Οι εγκριτικές πράξεις κοινοποιούνται αμελλητί στις προξενικές αρχές, σύμφωνα με την παρ. 2, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις περιφερειακές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας και, σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόμενου στην αγροτική οικονομία, στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 4. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα με σκοπό την απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία, προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις.
 5. Μετά την έκδοση της πράξης έγκρισης, η αρμόδια Υπηρεσία, αξιοποιώντας σχετικές διαλειτουργικότητες, μεριμνά για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται ηλεκτρονικά, στην αρμόδια Υπηρεσία μίας Στάσης (ΥΜΣ), προκειμένου να συμπεριληφθούν στο μητρώο του πολίτη τρίτης χώρας, καθώς και στον πολίτη τρίτης χώρας και τον εργοδότη του. Ελλείψει διασφάλισης των ανωτέρω διαλειτουργικοτήτων, η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ εκδίδει ΑΦΜ για τον πολίτη τρίτης χώρας και τον αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), σε κατάλληλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, ώστε η ΗΔΙΚΑ ΑΕ να προχωρήσει στην έκδοση ΑΜΚΑ. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στην ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης του Κεφαλαίου ΣΤ’.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2021/1883/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 382)

(άδεια διαμονής τύπου «Ε.1»)

 

Άρθρο 28

Αντικείμενο

(άρθρο 1 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

Το παρόν Κεφάλαιο καθορίζει: α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών στην ελληνική επικράτεια, και τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών για τον σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους και β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και τα δικαιώματα, των πολιτών τρίτων χωρών και των μελών της οικογένειάς τους, που αναφέρονται στην περ. α), στην Ελλάδα, εάν άλλο κράτος μέλος χορήγησε πρώτο Μπλε Κάρτα της ΕΕ, ως πρώτο κράτος μέλος διαμονής.

 

Άρθρο 29

Πεδίο εφαρμογής

(άρθρο 3 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ) 1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια για τους σκοπούς της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο.2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι:

α) αιτούνται διεθνή προστασία και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους ή είναι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας σύμφωνα με τον ν. 4939/2022 (Α΄ 111),

β) αιτούνται προστασία σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδος και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους ή είναι δικαιούχοι προστασίας σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδος,γ) αιτούνται άδεια διαμονής στην Ελλάδα σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΗ’, ως ερευνητές ,δ) απολαύουν του ενωσιακού καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σε κράτος μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 143 έως 161 και ασκούν το δικαίωμά τους να διαμένουν στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκήσουν μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα,ε) εισέρχονται στην Ελλάδα βάσει δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία για τη διευκόλυνση της εισόδου και προσωρινής διαμονής ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια, ως ενδοεταιρικά μετατιθέμενοι εργαζόμενοι σύμφωνα με τα άρθρα 53 έως 58 ,στ) υπόκεινται σε αναστολή επιστροφής ή απομάκρυνσης για πραγματικούς ή νομικούς λόγους σύμφωνα με τον ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ή τον ν. 3386/2005 (Α΄212) αντίστοιχα,ζ) εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 30/2021 (Α’ 75), περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα που είναι αποσπασμένοι στην Ελλάδα,η) απολαύουν, βάσει συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, αφενός, και τρίτων χωρών, αφετέρου, ως πολίτες των εν λόγω τρίτων χωρών, δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 30

Ευνοϊκότερες διατάξεις

(άρθρο 4 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

Το παρόν Κεφάλαιο ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:α) της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου καιβ) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλων κρατών – μελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.

 

Άρθρο 31

Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

(άρθρο 5 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

 1. Πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υπό τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου, πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) να προσκομίζει έγκυρη σύμβαση εργασίας που αφορά σε απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός του όπως απορρέει από τον μηνιαίο ή ετήσιο μισθό που προσδιορίζεται στην ανωτέρω σύμβαση, δεν υπολείπεται του εθνικού κατώτατου ορίου μισθού.

Το κατώτατο όριο μισθού του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α’167) και ισούται με το 1,6 του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετησίου μισθού στην Ελλάδα.

β) εάν πρόκειται για μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, να προσκομίζει έγγραφα που πιστοποιούν τα συναφή υψηλά επαγγελματικά προσόντα αναφορικά με την εργασία που πρέπει να εκτελέσει.

γ) εάν πρόκειται για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, να προσκομίζει έγγραφα που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 (Α’78) περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για την άσκηση του επαγγέλματος που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας,

δ) να προσκομίζει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, σύμφωνα με την περ. α΄ του άρθρου 8 και εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης,

ε) να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ασφάλισης ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, όσον αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχονται, λόγω της σύμβασης εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτήν, ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη ή αντίστοιχο δικαίωμα σε επιδόματα,

 

στ) να μην συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 8,

ζ) να παρέχουν τη διεύθυνση διαμονής τους στη χώρα, εφόσον τη γνωρίζουν και τη μόνιμη διεύθυνσή του το αργότερο κατά τον χρόνο έκδοσης της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ».

 1. Το παρόν Κεφάλαιο δεν θίγει τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις ή πρακτικές στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.
 2. Όταν μια αίτηση για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» αφορά πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος εθνικής άδειας διαμονής για τον σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, τότε δεν απαιτείται ο αιτών να προσκομίσει: α) τα έγγραφα των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 εάν τα συναφή υψηλά επαγγελματικά προσόντα είχαν ήδη επαληθευθεί κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για την εθνική άδεια διαμονής και β) τα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται στην περ. ε΄ της παρ. 1, εκτός εάν η αίτηση υποβάλλεται στο πλαίσιο αλλαγής απασχόλησης, οπότε εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 12.

 

Άρθρο 32

Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

(άρθρο 6 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

Για τον καθορισμό του όγκου εισδοχής εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης εφαρμόζεται το άρθρο 26.

Άρθρο 33

Αιτήσεις εισδοχής για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ»

(άρθρα 10 και 12 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

1. Αν ο πολίτης τρίτης χώρας δεν έχει εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλεται από τον εργοδότη αίτηση έκδοσης εθνικής θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» σύμφωνα με το άρθρο 27.2. Ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου της παρ. 1, σύμφωνα με το άρθρο 10. Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται από τον αιτούντα τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα της περ. ιβ της παρ. 1 του άρθρου 172. 3. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, είτε με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου είτε με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην περ. β΄ του άρθρου 8, δύνανται να αιτηθούν σύμφωνα με το άρθρο 10, άδεια διαμονής για εργασία υψηλής ειδίκευσης για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ», εφόσον προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας. Η αίτηση υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας του επιτρεπόμενου διαστήματος διαμονής. Η θέση εργασίας που καταλαμβάνεται από τον πολίτη τρίτης χώρας προσμετράται στον αριθμό θέσεων εργασίας που προβλέπεται στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του άρθρου 26. 4. Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με οριστικό τίτλο διαμονής, δύνανται, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην περ. β΄ του άρθρου 8, να αιτηθούν άδεια διαμονής για εργασία υψηλής ειδίκευσης (άδεια διαμονής τύπου «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» «Ε.1»), εφόσον προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 31.

Άρθρο 34

Χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»

(άρθρο 9 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

1. Σε πολίτη τρίτης χώρας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 31 και εφόσον δεν συντρέχει λόγος απόρριψης του άρθρου 35, χορηγείται «Μπλε Κάρτα της ΕΕ».2. Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» είναι διετούς διάρκειας. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ισχύει τουλάχιστον για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, προσαυξημένη κατά τρεις (3) μήνες, αλλά όχι για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη. Εάν η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου του κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» είναι μικρότερη από την περίοδο ισχύος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» καθεαυτής, η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» ισχύει τουλάχιστον για την περίοδο ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου.3. Η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Στο πεδίο «κατηγορία άδειας» της άδειας διαμονής, αναγράφεται ο όρος «Μπλε κάρτα της ΕΕ».4. Εάν η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» χορηγείται σε πολίτη τρίτης χώρας, που απολαύει καθεστώτος διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τον ν. 4939/2022 (Α΄111), αναγράφεται η ακόλουθη παρατήρηση κάτω από τον τίτλο «Παρατηρήσεις»: «Χορηγήθηκε διεθνής προστασία από την Ελλάδα στις … / … / ……. [ημερομηνία χορήγησης]». Εάν οι ελληνικές αρχές ανακαλέσουν το καθεστώς διεθνούς προστασίας, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν, κατά περίπτωση, νέα «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» που δεν περιέχει την ανωτέρω παρατήρηση.5. Εάν η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος απολαύει καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται η ακόλουθη παρατήρηση στην «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» κάτω από τον τίτλο «Παρατηρήσεις»: «Χορηγήθηκε διεθνής προστασία από [όνομα του κράτους μέλους που χορήγησε τη διεθνή προστασία] στις … / … / …….». Προτού οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καταχωρίσουν την παρατήρηση αυτή, ενημερώνουν το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παρατήρηση σχετικά με την πρόθεση έκδοσης της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και ζητούν από το εν λόγω κράτος μέλος να επιβεβαιώσει ότι ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» εξακολουθεί να είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας. Αν η διεθνής προστασία έχει ανακληθεί με τελεσίδικη απόφαση, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές εκδίδουν την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» χωρίς την αναγραφή της εν λόγω παρατήρησης. Όταν η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται από κράτος μέλος εκτός της Ελλάδας για πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος απολαύει καθεστώτος διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, η Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οφείλει, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών, να επιβεβαιώσει ότι ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» εξακολουθεί να είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.6. Εάν η ευθύνη για τη διεθνή προστασία του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» μεταφέρθηκε στις ελληνικές αρχές αφότου οι ελληνικές αρχές χορήγησαν την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» σύμφωνα με την παρ. 5, η άδεια διαμονής επανεκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη μεταβίβαση της ευθύνης με κατάλληλη τροποποίηση της παρατήρησης της παρ. 5.7. Όταν η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται βάσει υψηλών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε επαγγέλματα που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα I, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αναγράφουν την ακόλουθη παρατήρηση στην «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» κάτω από τον τίτλο «Παρατηρήσεις»: «[Επαγγέλματα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I]».8. Κατά τη διάρκεια ισχύος της, η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα:  α) να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και να διαμένει στην Ελλάδα και β) να απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.

Άρθρο 35

Απόρριψη αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»

(άρθρο 7 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

1. Αίτηση για χορήγηση «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» απορρίπτεται εάν: α) ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31, β) τα έγγραφα που υποβάλλονται έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί, γ) ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, δ) η επιχείρηση του εργοδότη ιδρύθηκε ή λειτουργεί με κύριο σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου πολιτών τρίτων χωρών, ε) ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας, στ) η επιχείρηση του εργοδότη τίθεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα,

ζ) έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη για την απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4052/2012 (Α’ 41).

 1. Με την επιφύλαξη των περ. α’, β’, γ’ και δ’ της παρ. 1, κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για τη χορήγηση «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας.

 

Άρθρο 36

Ανάκληση ή μη ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»

(άρθρο 8 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

1. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:α) όταν η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ή τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για τη χορήγησή της έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί,β) όταν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας δεν διαθέτει πλέον έγκυρη σύμβαση εργασίας για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης ή τα προσόντα των περ. β ή γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31,γ) όταν ο μισθός του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, δεν πληροί πλέον το κατώτατο όριο μισθού, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31 ,δ) για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας,ε) κατά περίπτωση, όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας,στ) όταν ο κάτοχος Μπλε Κάρτας της ΕΕ δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και, κατά περίπτωση, για τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την επάρκεια των πόρων με βάση τη φύση και τον τακτικό χαρακτήρα τους και λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο του κατώτατου εθνικού μισθού, του κατώτατου εισοδήματος ή των κατώτατων συντάξεων, καθώς και τον αριθμό των μελών της οικογένειας του κατόχου της Μπλε Κάρτας της ΕΕ. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις συνεισφορές των μελών της οικογένειας στο εισόδημα του νοικοκυριού,ζ) όταν ο κάτοχος Μπλε Κάρτας της ΕΕ διαμένει στην Ελλάδα για σκοπούς άλλους από εκείνους, για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή,η) όταν παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων ή πρακτικών στους συναφείς επαγγελματικούς κλάδους για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης,θ) όταν ο κάτοχος Μπλε Κάρτας της ΕΕ δεν έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές διαδικασίες, όπως προβλέπονται στις παρ. 2 ή 3 ή 4 του άρθρου 40,ι) όταν ο κάτοχος Μπλε Κάρτας της ΕΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις κινητικότητας βάσει των άρθρων 44 έως 47.    Κατά παρέκκλιση από την περ. θ), η έλλειψη της ανακοίνωσης που απαιτείται σύμφωνα με τις παρ. 2 ή 3 ή 4 του άρθρου 40, δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή μη ανανέωσης της Μπλε Κάρτας της ΕΕ, εάν ο κάτοχος Μπλε Κάρτας της ΕΕ αποδείξει ότι η ανακοίνωση δεν διαβιβάσθηκε στις αρμόδιες αρχές για λόγους μη αναγόμενους σε υπαιτιότητά του.2. Κατά παρέκκλιση των περ. β’ και δ΄ της παρ. 1, η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» δύναται να μην ανακληθεί ή να ανανεωθεί, όταν ο κάτοχός της δεν πληροί προσωρινά, και σε κάθε περίπτωση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, τα κριτήρια εισδοχής που αφορούν στην έγκυρη σύμβαση εργασίας και στο μισθολογικό κριτήριο, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31, λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή γονικής άδειας.3. Κατά παρέκκλιση των περ. β΄, δ΄ και στ΄ της παρ. 1 , η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» δεν ανακαλείται και δεν απορρίπτεται η ανανέωσή της σε περίπτωση ανεργίας του κατόχου της, εκτός εάν: α) ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» συγκεντρώνει σωρευτικά περίοδο ανεργίας που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και κατέχει «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» για λιγότερο από δύο (2) έτη, ή β) ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» συγκεντρώνει σωρευτικά περίοδο ανεργίας που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες και κατέχει «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 4. Αν οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να ανακαλέσουν ή να μην ανανεώσουν την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» σύμφωνα με την περ. ε΄ ή την περ. η΄ της παρ. 1, ενημερώνουν εκ των προτέρων τον κάτοχο της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και καθορίζουν εύλογη προθεσμία διάρκειας τριών (3) μηνών, προκειμένου ο τελευταίος να αναζητήσει νέα απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, με την επιφύλαξη των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40. Η περίοδος αναζήτησης απασχόλησης ορίζεται σε τουλάχιστον έξι (6) μήνες, όταν ο κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» εργαζόταν προηγουμένως για τουλάχιστον δύο (2) έτη.5. Με την επιφύλαξη των περ. α, β και γ της παρ. 1, κάθε απόφαση ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 37

Διαδικαστικές εγγυήσεις

(άρθρο 11 Οδηγίας 1883/2021)

 

 1. Εφόσον α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 31, β) ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 33 και γ) δεν συντρέχουν οι λόγοι απόρριψης του άρθρου 35, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου χορηγείται άδεια διαμονής με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άδεια διαμονής τύπου «Ε.1» – «Μπλε Κάρτα της ΕΕ»). Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται και κοινοποιείται το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης. Εάν ο εργοδότης έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο38, η απόφαση σχετικά με την αίτηση για Μπλε Κάρτα της ΕΕ εκδίδεται και κοινοποιείται το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης.
 2. Εάν τα έγγραφα που υποβάλλονται ή οι πληροφορίες που παρέχονται με την αίτηση είναι ανεπαρκή ή ελλιπή, ο αιτών ενημερώνεται για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες και καθορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την υποβολή τους. Η περίοδος που αναφέρεται στην παρ. 1 αναστέλλεται μέχρις ότου η Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου λάβει τα συμπληρωματικά έγγραφα ή τις απαιτούμενες πληροφορίες. Εάν τα συμπληρωματικά έγγραφα ή οι απαιτούμενες πληροφορίες δεν προσκομισθούν εντός της εν λόγω προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.
 3. Κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ», ανάκλησης ή μη ανανέωσης αυτής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας και στον εργοδότη του. Η κοινοποίηση προσδιορίζει τους λόγους της απόφασης και την αρμόδια αρχή, στην οποία μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο, καθώς και την προθεσμία για την άσκησή του.
 4. Κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» οφείλει να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» εντός δύο (2) μηνών πριν τη λήξη ισχύος αυτής.
 5. Εάν η διάρκεια ισχύος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανανέωσης, ο πολίτης τρίτης χώρας παραμένει στην ελληνική επικράτεια σαν να ήταν κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» έως ότου οι αρμόδιες ελληνικές αρχές εκδώσουν απόφαση σχετικά με την αίτηση ανανέωσης.

 

Άρθρο 38

Αναγνωρισμένοι εργοδότες

(άρθρο 13 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

1. Για πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν σε εργοδότες που είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 33 του άρθρου 178 εφαρμόζεται απλουστευμένη διαδικασία απόκτησης «Μπλε Κάρτας της ΕΕ». Οι διαδικασίες αναγνώρισης δεν συνεπάγονται δυσανάλογα ή υπερβολικά διοικητικά βάρη ή έξοδα για τους εργοδότες, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.2. Οι απλουστευμένες διαδικασίες περιλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37. Οι αιτούντες απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ή προσκόμισης ενός ή περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στην περ. β΄ ή την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 31. 3. Σε περίπτωση θέσπισης διαδικασίας αναγνώρισης εργοδοτών, οι αρμόδιες αρχές δεν αναγνωρίζουν έναν εργοδότη δυνάμει της παρ. 1:α) εάν έχει επιβληθεί κύρωση στον εν λόγω εργοδότη για απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) ή για αδήλωτη ή παράνομη εργασία ή για μη εκπλήρωση των νομικών του υποχρεώσεων όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας, ήβ) εάν δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο ή εάν η αναγνώριση έχει αποκτηθεί με δόλιο τρόπο.Κάθε απόφαση άρνησης αναγνώρισης εργοδότη λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης, περιλαμβανομένου του χρόνου που παρήλθε από την επιβολή της κύρωσης και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 39

Κυρώσεις κατά εργοδοτών

(άρθρο 14 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

Για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και, κατά περίπτωση, τον έλεγχο για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 34 του άρθρου 178. Στους εργοδότες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο επιβάλλονται οι κυρώσεις της απόφασης της παρ. 34 του άρθρου 178.

Άρθρο 40

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

(άρθρο 15 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

1. Οι κάτοχοι της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» έχουν πρόσβαση σε απασχόληση υψηλής ειδίκευσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν.2. Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) πρώτων μηνών νόμιμης απασχόλησής του ως κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την αλλαγή εργοδότη ή άλλη αλλαγή που μπορεί να επηρεάζει την εκπλήρωση των κριτηρίων εισδοχής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 31. Το δικαίωμα του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» να αλλάξει απασχόληση αναστέλλεται για τριάντα (30) ημέρες, ενόσω η υπηρεσία του πρώτου εδαφίου ελέγχει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισδοχής του άρθρου 31. Η υπηρεσία του πρώτου εδαφίου δύναται να αντιταχθεί στην αλλαγή απασχόλησης, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 31, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.3. Μετά τη λήξη της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών της παρ. 2, ο πολίτης τρίτης χώρας κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» υποχρεούται να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μόνο την αλλαγή εργοδότη ή άλλη αλλαγή που επηρεάζει την εκπλήρωση των κριτηρίων εισδοχής του άρθρου 31. Η απαίτηση του πρώτου εδαφίου δεν αναστέλλει το δικαίωμα του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» να αναλαμβάνει και να ασκεί νέα απασχόληση.4. Κατά τη διάρκεια περιόδου ανεργίας, επιτρέπεται στον κάτοχο της «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» να αναζητεί και να ασκεί απασχόληση σύμφωνα με το παρόν. Ο κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» γνωστοποιεί αμελλητί την έναρξη και, κατά περίπτωση, τη λήξη της περιόδου ανεργίας στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.5. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων εισδοχής του άρθρου 31, ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» δύναται να είναι αυτοαπασχολούμενος, παράλληλα με τη δραστηριότητα στο πλαίσιο μισθωτής απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Η δραστηριότητα αυτοαπασχόλησης του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» είναι επικουρική και δεν υποκαθιστά την κύρια δραστηριότητα, η οποία αφορά στην άσκηση μισθωτής απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης.6. Οι κάτοχοι «Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν έχουν πρόσβαση στην απασχόληση, εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες:α) αφορούν ακόμα και περιστασιακή συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Κράτους, σε περιπτώσεις που σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για Έλληνες, ήβ) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία ασκούνται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 41

Ίση μεταχείριση

(άρθρο 16 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

1. Οι κάτοχοι «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους Έλληνες όσον αφορά:

α) στους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για εργασία, και τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, του ωραρίου εργασίας, των αδειών και αργιών, καθώς και των απαιτήσεων όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας,

β) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση, τα μέλη της οποίας ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές,

γ) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, δ) την αναγνώριση των διπλωμάτων, των πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, ε) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (L 166). Οι ειδικές διατάξεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 για την επέκταση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους Κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (L 344), εφαρμόζονται αναλόγως, στ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για την απόκτηση στέγασης, καθώς και των υπηρεσιών ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας.

 1. Όσον αφορά στην περ. γ΄ της παρ. 1, η ίση μεταχείριση περιορίζεται όσον αφορά στις υποτροφίες και στα σπουδαστικά δάνεια ή σε άλλες παροχές και σε δάνεια στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές και τις μεταδευτεροβάθμιες σπουδές δύναται να εξαρτάται από ειδικά προαπαιτούμενα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Όσον αφορά στην περ. στ’ της παρ. 1, περιορίζεται η ίση μεταχείριση όσον αφορά στις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης, χωρίς αυτό να θίγει τη συμβατική ελευθερία.
 2. Οι κάτοχοι της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» που μετακινούνται προς τρίτη χώρα ή οι επιζώντες αυτών που διαμένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από τον κάτοχο της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου που αποκτήθηκαν βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και τους ίδιους συντελεστές όπως όταν οι Έλληνες πολίτες μετακινούνται σε τρίτη χώρα.
 3. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στην παρ. 1, δεν θίγει το δικαίωμα ανάκλησης της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» ή της μη ανανέωσής της, σύμφωνα με το άρθρο 36.
 4. Το παρόν εφαρμόζεται στους κατόχους της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» που απολαύουν διεθνούς προστασίας, μόνο εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν λάβει καθεστώς προστασίας από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στους κατόχους της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» που απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στην ελληνική επικράτεια βάσει του ενωσιακού δικαίου.

 

Άρθρο 42

Μέλη της οικογένειας

(άρθρο 17 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

 1. Τα άρθρα 83 έως 93 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων του παρόντος.
 2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 83 και το άρθρο 84, η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από το εάν ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» α) έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, β) κατέχει άδεια διαμονής με διάρκεια ισχύος ίση με ένα (1) έτος ή περισσότερο, ή γ) έχει μια ελάχιστη περίοδο διαμονής.
 3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 86, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση και οι πλήρεις αιτήσεις υποβλήθηκαν ταυτόχρονα, οι αποφάσεις για τις αιτήσεις των μελών της οικογένειας εκδίδονται και κοινοποιούνται ταυτόχρονα με την απόφαση για την αίτηση για την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ». Όταν τα μέλη της οικογένειας επανενώνονται με τον κάτοχο «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» μετά τη χορήγηση της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» σε αυτόν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση, η απόφαση εκδίδεται και κοινοποιείται το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 εφαρμόζονται αναλόγως.
 4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 87, η διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής των μελών της οικογένειας είναι ίδια με τη διάρκεια ισχύος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», στο μέτρο που το επιτρέπει η περίοδος ισχύος των ταξιδιωτικών εγγράφων τους.
 5. Τα μέλη οικογένειας του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» έχουν πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 89, χωρίς την εφαρμογή οιασδήποτε περιόδου αναμονής. Κατά παρέκκλιση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 και υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 40 τα μέλη της οικογένειας έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε απασχόληση, καθώς και σε αυτοαπασχόληση.
 6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 90, για τον υπολογισμό της διάρκειας της διαμονής που απαιτείται για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας διαμονής, αθροίζεται η διαμονή σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούνται δύο (2) έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής εντός της ελληνικής επικράτειας, αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης της αυτοτελούς άδειας διαμονής.
 7. Το παρόν εφαρμόζεται στους κατόχους της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» που απολαύουν διεθνούς προστασίας, μόνο εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν λάβει καθεστώς προστασίας από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 8. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στα μέλη της οικογένειας των κατόχων της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» που απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στην ελληνική επικράτεια βάσει του δικαίου της Ένωσης.

 

Άρθρο 43

Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ και άδεια διαμονής επί μακρόν για τους κατόχους της «Μπλε κάρτας της ΕΕ»

(άρθρα 18 και 19 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

 1. Τα άρθρα 143 έως 159 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων του παρόντος.
 2. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 144, ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» που έκανε χρήση της δυνατότητας μακράς κινητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 δύναται να συγκεντρώνει σωρευτικά περιόδους διαμονής σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εκπληρώσει την απαίτηση σχετικά με τη διάρκεια της διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει:

α) τον αριθμό των πέντε (5) ετών νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής που απαιτείται, ως κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», εθνικής άδειας διαμονής για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, τίτλου διαμονής ερευνητή (άδεια διαμονής τύπου «Η.3») ή, κατά περίπτωση, τίτλου διαμονής σπουδαστή (άδεια διαμονής τύπου «Η.1») ή ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας στην επικράτεια των κρατών μελών και

β) δύο (2) έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής ως κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ», στην Ελλάδα αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης για άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ε.Ε.

 1. Για τον υπολογισμό της περιόδου νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση της περ. α΄ της παρ. 2 και κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 144 οι περίοδοι απουσίας από την ελληνική επικράτεια δεν διακόπτουν τη διάρκεια της περιόδου νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, εάν οι εν λόγω περίοδοι απουσίας είναι μικρότερες από δώδεκα (12) συναπτούς μήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ (18) μήνες εντός της εν λόγω διάρκειας.
 2. Κατά παρέκκλιση της παρ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 148, παρατείνεται η περίοδος απουσίας από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικούς μήνες, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας επί μακρόν διαμένων που κατέχει άδεια διαμονής μακράς διαρκείας, που αναγράφει την παρατήρηση της παρ. 7, και τα μέλη της οικογένειάς του/της, στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος ΕΕ, επιτρέπεται να απουσιάζουν.
 3. Η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41, η παρ. 3 του άρθρου 41, το άρθρο 45 και, κατά περίπτωση, τα άρθρα 42 και 46 εφαρμόζονται σε κατόχους άδειας διαμονής μακράς διαρκείας που αναγράφει την παρατήρηση της παρ. 7.
 4. Όταν ένας επί μακρόν διαμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος κατέχει άδεια διαμονής μακράς διαρκείας που αναγράφει την παρατήρηση της παρ. 7, ασκεί το δικαίωμά του να μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 153, τότε οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της αγοράς εργασίας. Οι αρμόδιες αρχές, ως αρχές του δευτέρου κράτους μέλους, εφαρμόζουν μέτρα ελέγχου της αγοράς εργασίας σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 45.
 5. Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν στους κατόχους «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος ΕΕ, άδεια διαμονής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002. Στην άδεια διαμονής του πρώτου εδαφίου αναγράφεται «Πρώην κάτοχος Μπλε Κάρτας της ΕΕ» κάτω από τον τίτλο «Παρατηρήσεις».

 

Άρθρο 44

Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ σε πλαίσιο βραχείας κινητικότητας

(άρθρο 20 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

 1. Όταν πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν εισέρχεται και διαμένει στην Ελλάδα για διάστημα ενενήντα (90) ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερών, με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν απαιτούν άλλο τίτλο διαμονής για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής εκτός από την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ».

2. Πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» εκδοθείσας από άλλο κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, έχει δικαίωμα εισόδου και διαμονής με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα για διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερών βάσει της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Όταν ο κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» διέρχεται εσωτερικά σύνορα όπου οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμη αρθεί, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν απαιτούν από τον κάτοχο «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία του επιχειρηματικού σκοπού της διαμονής. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν απαιτούν άλλο τίτλο διαμονής για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός από τη Μπλε Κάρτα της ΕΕ.

 

Άρθρο 45

Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ σε πλαίσιο μακράς κινητικότητας και διαδικαστικές εγγυήσεις

(άρθρο 21 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

 1. Πολίτης τρίτης χώρας, έπειτα από δώδεκα (12) μήνες νόμιμης διαμονής του ως κάτοχος της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στο πρώτο κράτος μέλος εκτός της Ελλάδας, μπορεί να εισέλθει, να διαμείνει και να εργαστεί στην Ελλάδα για τον σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης με βάση την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» και έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 2 έως 6.
 2. Εάν η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και ο κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» διέρχεται, για λόγους μακράς κινητικότητας, εσωτερικά σύνορα όπου οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμη αρθεί, οι ελληνικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από τον κάτοχο «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» να προσκομίζει την έγκυρη «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» που εκδόθηκε από το πρώτο κράτος μέλος και σύμβαση εργασίας για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα.
 3. Το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την είσοδο του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» της παρ. 1 στην ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο της διαδικασίας μακράς κινητικότητας, αυτός υποβάλλει στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αίτηση για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ», καταθέτοντας όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 31. Ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», εφόσον υποβάλλει αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 33, έχει άμεση πρόσβαση στην απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.
 4. Για τους σκοπούς της υποβολής αίτησης της παρ. 3 ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει:

α) έγκυρη «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος της παρ. 1,

β) έγκυρη σύμβαση εργασίας που αφορά σε απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα,

γ) εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, τα έγραφα που πιστοποιούν ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκησή του στην Ελλάδα,

δ) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο γίνεται δεκτό από τις ελληνικές αρχές,

ε) αποδεικτικά στοιχεία της τήρησης του κατώτατου ορίου μισθού, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 ή, κατά περίπτωση, του ορίου που ορίζεται με τις αποφάσεις των παρ. 30, 31 και 32 του άρθρου 178, και

στ) αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας του αιτούντος έναντι όλων των κινδύνων που συνήθως καλύπτονται για τους ημεδαπούς, όσον αφορά στις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχονται, λόγω της σύμβασης εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτή, ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη ή αντίστοιχο δικαίωμα σε επιδόματα.

Ως προς την περ. γ΄, για τον σκοπό της υποβολής αίτησης για χορήγηση «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα, ως δεύτερο κράτος μέλος, οι κάτοχοι της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Ένωσης όσον αφορά στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, όταν το πρώτο κράτος μέλος έχει εκδώσει την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» βάσει υψηλών επαγγελματικών δεξιοτήτων για επαγγέλματα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I της Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίζει έγγραφα που πιστοποιούν τα υψηλά επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με την εργασία που πρόκειται να ασκήσει, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 31. Όταν ο αιτών έχει εργαστεί για λιγότερο από δύο (2) έτη στο πρώτο κράτος μέλος ως κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υποχρεούται να προσκομίζει έγγραφα που πιστοποιούν υψηλά επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με την εργασία που πρόκειται να ασκήσει.

 1. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απορρίπτουν την αίτηση για την χορήγηση της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», εάν:

α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4,

β) τα έγγραφα που υποβλήθηκαν αποκτήθηκαν δολίως ή πλαστογραφήθηκαν ή έχουν με άλλο τρόπο νοθευτεί,

γ) η απασχόληση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις ή πρακτικές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 ή

δ) ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

 1. Όσον αφορά σε οποιαδήποτε διαδικασία υποβολής αίτησης για τον σκοπό της μακράς κινητικότητας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικαστικές εγγυήσεις του άρθρου 37.
 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, η απόφαση απόρριψης αίτησης μακράς κινητικότητας λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας.
 3. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απορρίπτουν την αίτηση για την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ», εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26.
 4. Η Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εκδίδει τις ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με αίτηση χορήγησης «Μπλε Κάρτας της ΕΕ»:

α) εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητικότητας που ορίζονται στο παρόν, χορηγεί «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» και επιτρέπει στον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας να διαμείνει στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, ή

β) εάν οι προϋποθέσεις κινητικότητας που ορίζονται στο παρόν δεν πληρούνται, απορρίπτει την αίτηση και απαιτεί από τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του να εγκαταλείψουν την ελληνική επικράτεια, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 15.

Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 37, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κοινοποιούν εγγράφως στον αιτούντα και στο πρώτο κράτος μέλος έκδοσης της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» την απόφασή τους το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης.

Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις που συνδέονται με την πολυπλοκότητα της αίτησης, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δύνανται να παρατείνουν την προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου κατά τριάντα (30) ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα για την παράταση όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης.

Οι αρμόδιες αρχές κατά την κοινοποίησή τους στο πρώτο κράτος μέλος έκδοσης της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» προσδιορίζουν τους λόγους απόρριψης της αίτησης, οι οποίες αφορούν στις περ. β΄ και δ΄ της παρ. 5.

 1. Όταν η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης, ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας συνεχίζει να διαμένει στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 46 και 47 έως ότου οι αρμόδιες αρχές αποφανθούν επί του αιτήματός του.
 2. Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και, κατά περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας κινητικότητας σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το παρόν και το άρθρο 46, ως «πρώτο κράτος μέλος» νοείται το κράτος μέλος από το οποίο ο ενδιαφερόμενος αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος μέλος» το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει αίτηση διαμονής. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, ο κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» δύναται να μετακινηθεί σε άλλο κράτος μέλος για δεύτερη φορά έπειτα από έξι (6) μήνες νόμιμης διαμονής στο πρώτο κράτος μέλος, ως κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ».

 

Άρθρο 46

Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως δεύτερο κράτος μέλος

(άρθρο 22 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

 1. Όταν ο κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» μετακινείται από το πρώτο κράτος μέλος στην Ελλάδα ως δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 45 και η οικογένεια του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του δικαιούνται να συνοδεύουν ή να επανενώνονται με τον κάτοχο «Μπλε Κάρτας της ΕΕ». Τα άρθρα 83 έως 90 και το άρθρο 42 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων των παρ. 2 έως 7 του παρόντος. Αν η οικογένεια του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» δεν είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, εφαρμόζεται το άρθρο 42.
 2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 85, τα μέλη της οικογένειας του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» δικαιούνται να εισέλθουν και να διαμείνουν στην Ελλάδα ως δεύτερο κράτος μέλος βάσει των έγκυρων αδειών διαμονής που απέκτησαν στο πρώτο κράτος μέλος, ως μέλη οικογένειας κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ». Όταν οι άδειες διαμονής των μελών της οικογένειας εκδίδονται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και τα εν λόγω μέλη της οικογένειας κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» επανενώνονται μαζί του, κατά τη διέλευση εσωτερικών συνόρων όταν οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμη αρθεί από τις ελληνικές αρχές για τον σκοπό της μετακίνησης στην Ελλάδα, τα μέλη της οικογένειας προσκομίζουν τις άδειες διαμονής τους από το πρώτο κράτος μέλος, ως μέλη της οικογένειας του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ».
 3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 84, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την είσοδο στην ελληνική επικράτεια, τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» υποβάλλουν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής ως μέλη οικογένειας.

Όταν η άδεια διαμονής του μέλους της οικογένειας που εκδόθηκε από το πρώτο κράτος μέλος, λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή δεν παρέχει πλέον στον κάτοχο το δικαίωμα να διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, η διαμονή του μέλους της οικογένειας στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται έως ότου οι αρμόδιες αρχές αποφανθούν για την αίτηση, εφαρμοζομένου του άρθρου 10.

 1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 84, τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας πρέπει να υποβάλουν ή να προσκομίζουν στις ελληνικές αρχές με την αίτησή τους για άδεια διαμονής:

α) την άδεια διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος, καθώς και έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή επικυρωμένα αντίγραφά τους,

β) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν διαμείνει ως μέλη της οικογένειας του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» στο πρώτο κράτος μέλος και

γ) τα αποδεικτικά στοιχεία της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 84.

 1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος και οι αιτήσεις του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και των μελών της οικογένειάς του υποβλήθηκαν ταυτόχρονα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές εκδίδουν τις άδειες διαμονής για τα μέλη της οικογένειας ταυτόχρονα με την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ».

Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 37, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόν και τα μέλη της οικογένειας συνενώνονται με τον κάτοχο της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» μετά τη χορήγηση της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», οι άδειες διαμονής για τα μέλη της οικογένειας χορηγούνται όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις που συνδέονται με την πολυπλοκότητα της αίτησης, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δύνανται να παρατείνουν την προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου κατά τριάντα (30) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

 1. Το παρόν εφαρμόζεται στα μέλη της οικογένειας των κατόχων της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μόνον όταν οι εν λόγω κάτοχοι «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» μετακινούνται για να διαμείνουν στην Ελλάδα και έχουν λάβει το καθεστώς διεθνούς προστασίας από άλλο κράτος μέλος.

7. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στα μέλη της οικογένειας των κατόχων «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» που απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ελλάδα βάσει του ενωσιακού δικαίου.

Άρθρο 47

Διασφαλίσεις και κυρώσεις σε περιπτώσεις κινητικότητας

(άρθρο 23 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

 1. Κατά παρέκκλιση των περ. α΄ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 36, όταν ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», ο οποίος έχει λάβει άδεια διαμονής από τις ελληνικές αρχές, μετακινηθεί σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 45, οι ελληνικές αρχές δεν ανακαλούν την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» πριν το δεύτερο κράτος μέλος λάβει απόφαση σχετικά με την αίτηση μακράς κινητικότητας.
 2. Όταν το δεύτερο κράτος μέλος απορρίπτει αίτηση για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 47, η Ελλάδα, ως πρώτο κράτος μέλος, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους μέλους, επιτρέπει την επανείσοδο του κατόχου της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και, κατά περίπτωση, των μελών της οικογενείας του, χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση. Το ίδιο ισχύει εάν η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» που έχει εκδοθεί από την Ελλάδα ως πρώτο κράτος μέλος έχει λήξει ή ανακληθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης.
 3. Ο κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» ή ο εργοδότης στο δεύτερο κράτος μέλος λογίζονται συνυπεύθυνοι για τα έξοδα της επανεισόδου του κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και των μελών της οικογένειάς του που αναφέρονται στην παρ. 2.
 4. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιβάλουν κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 39 κατά ενός εργοδότη κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», όταν ο εν λόγω εργοδότης είναι υπόλογος για τη μη συμμόρφωση με τους όρους κινητικότητας των άρθρων 44 έως 47.
 5. Όταν οι ελληνικές αρχές ανακαλούν ή δεν ανανεώνουν την «Μπλε Κάρτα της ΕΕ», η οποία αναγράφει την παρατήρηση της παρ. 5 του άρθρου 34 και αποφασίζουν την απομάκρυνση του πολίτη τρίτης χώρας, ζητούν από το κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στην εν λόγω παρατήρηση, να επιβεβαιώσει αν το εν λόγω πρόσωπο εξακολουθεί να είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας σε αυτό το κράτος μέλος. Εάν ο πολίτης τρίτης χώρας εξακολουθεί να δικαιούται διεθνούς προστασίας στο κράτος μέλος που αναφέρεται στην εν λόγω παρατήρηση, το πρόσωπο απομακρύνεται στο εν λόγω κράτος μέλος.

Κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο, οι ελληνικές αρχές που εξέδωσαν την απόφαση απομάκρυνσης διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν, βάσει των διεθνών τους υποχρεώσεων, σε χώρα διαφορετική από το κράτος μέλος που χορήγησε διεθνή προστασία, εφόσον οι όροι που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4939/2022 (Α’ 111) πληρούνται σε σχέση με τον υπήκοο της εν λόγω τρίτης χώρας.

 1. Όταν οι αρχές κράτους μέλους εκτός της Ελλάδας ανακαλούν ή δεν ανανεώνουν «Μπλε Κάρτα της ΕΕ», η οποία αναγράφει στην παρατήρηση που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 34 ότι έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία από την Ελλάδα και αποφασίζουν την απομάκρυνση του πολίτη τρίτης χώρας, η Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οφείλει, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών, να επιβεβαιώσει ότι ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» εξακολουθεί να είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.
 2. Όταν ο κάτοχος της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» ή μέλη της οικογένειάς του διέρχονται τα εξωτερικά ελληνικά σύνορα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συμβουλεύονται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/399. Οι ελληνικές αρχές αρνούνται την είσοδο σε άτομα για τα οποία το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν περιέχει καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής.

 

Άρθρο 48

Πρόσβαση σε πληροφορίες και παρακολούθηση

(άρθρο 24 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

 1. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναρτώνται και καθίστανται εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες για τους αιτούντες «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που ισχύουν για πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εισόδου και διαμονής με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους και των διαδικαστικών εγγυήσεων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τα κατώτατα όρια μισθού που έχουν καθοριστεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 και σχετικά με τα ισχύοντα παράβολα και τέλη.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία σχετικά με:

α) τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που επιτρέπεται να ασκεί στην ελληνική επικράτεια ο κάτοχος «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» που εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 44,

β) τις διαδικασίες για τη χορήγηση «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και αδειών διαμονής για μέλη της οικογένειας στην Ελλάδα, ως δεύτερο κράτος μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 και

γ) την εφαρμογή του άρθρου 32 σχετικά με τον καθορισμό του όγκου εισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.

 1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κοινοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον μία (1) φορά ετησίως και κάθε φορά που οι πληροφορίες τροποποιούνται:

α) τον συντελεστή που ορίστηκε για τον καθορισμό των κατώτατων ορίων του ετήσιου μισθού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 ή, κατά περίπτωση, με τις αποφάσεις των παρ. 30, 31 και 32 του άρθρου 178, καθώς και τα προκύπτοντα ονομαστικά ποσά,

β) τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα οποία εφαρμόζεται χαμηλότερο κατώτατο όριο μισθών σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 31 του άρθρου 178,

γ) τον κατάλογο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται για τους σκοπούς του άρθρου 44, και

δ) πληροφορίες σχετικά με νομοθετικά ή κανονιστικά μέτρα που αφορούν στον καθορισμό όγκου εισδοχής για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης του άρθρου 32.

 

 

Άρθρο 49

Στατιστικές

(άρθρο 25 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

 1. Έως τις 18 Νοεμβρίου 2025 και στη συνέχεια ετησίως, η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (L 199), στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» και τον αριθμό εκείνων των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, προσδιορίζοντας τις αιτήσεις που θεωρήθηκαν απαράδεκτες βάσει των όγκων εισδοχής των άρθρων 26 και 27, καθώς και στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών των οποίων η «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία αναλύονται ανά ιθαγένεια, διάρκεια ισχύος αδειών, φύλο και ηλικία και, κατά περίπτωση, ανά επάγγελμα, μέγεθος της επιχείρησης του εργοδότη και οικονομικό τομέα. Τα στατιστικά στοιχεία για τους πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» αναλύονται περαιτέρω σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, σε δικαιούχους του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και σε όσους έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος ΕΕ στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 43.

Τα στατιστικά στοιχεία για τα μέλη της οικογένειας που έγιναν δεκτά κοινοποιούνται με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τις πληροφορίες για το επάγγελμά τους και τον οικονομικό τομέα.

Για τους κατόχους «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και τα μέλη των οικογενειών τους στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46, οι παρεχόμενες πληροφορίες προσδιορίζουν, επιπλέον, το κράτος μέλος της προηγούμενης διαμονής.

 1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 31 και των οριζόμενων στις αποφάσεις των παρ. 30, 31 και 32 του άρθρου 178, γίνεται μνεία των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη στη Eurostat σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 174), και, κατά περίπτωση, των εθνικών δεδομένων.

 

Άρθρο 50

Κατάλογος επαγγελμάτων

(άρθρο 26 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

 

Τα επαγγέλματα για τα οποία οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που πιστοποιούνται από αριθμό απαιτούμενων ετών σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας θεωρούνται ισοδύναμες με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που πιστοποιούνται με τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σκοπό της υποβολής αίτησης για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ», απαριθμούνται στο παράρτημα I της Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ.

 

Άρθρο 51

Σημείο επαφής

(άρθρο 28 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)

Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 43, καθώς και των άρθρων 44, 45 και 48.

Άρθρο 52

Κάλυψη δαπανών της απομάκρυνσης

1. Για την κάλυψη των δαπανών της απομάκρυνσης που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζονται αναλογικώς το άρθρο 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) και η κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 και της παρ. 5 του άρθρου 83 του ίδιου νόμου.2. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαμονής στην Ελλάδα, για τους οποίους επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού, σύμφωνα με τον παρόντα, μπορούν να αιτηθούν, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε΄.3. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας διαμονής «Μπλε κάρτας της ΕΕ».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/66/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (άδεια διαμονής τύπου «Ε.2»)

 

Άρθρο 53

Πεδίο εφαρμογής

(άρθρο 2 Οδηγίας 2014/66)

 

 1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται εισόδου και διαμονής στην ελληνική Επικράτεια, στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση ή έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης ως διευθυντικά στελέχη, ειδικευμένοι εργαζόμενοι ή ασκούμενοι εργαζόμενοι.
 2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι:

α) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως ερευνητές, σύμφωνα με τα άρθρα 101 έως 125,

β) απολαμβάνουν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας ισότιμα με εκείνα των πολιτών της Ένωσης, δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός της Ένωσης και των κρατών-μελών της και αφετέρου τρίτων χωρών, ή εργάζονται σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε εκείνες τις τρίτες χώρες,

γ) εμπίπτουν στο π.δ. 30/2021 (Α’75), με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (L 18) και την Οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (L 173),

δ) εκτελούν δραστηριότητες αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου,

ε) τοποθετούνται από γραφεία απασχόλησης, γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας ή άλλη επιχείρηση που διαθέτει εργατικό δυναμικό για εργασία υπό την εποπτεία και τη διεύθυνση άλλης επιχείρησης ή

στ) έχουν γίνει δεκτοί ως σπουδαστές πλήρους φοίτησης ή παρακολουθούν επιβλεπόμενη πρακτική εκπαίδευση βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο των σπουδών τους.

 

Άρθρο 54

Διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης

(άρθρα 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 και 15 Οδηγίας 2014/66)

 

 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, ο πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος υποβάλλει αίτηση εισδοχής βάσει των όρων του παρόντος:

α) προσκομίζει διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από την Ελλάδα και φέρει εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό της ενδοεταιρικής μετάθεσης, εφόσον απαιτείται. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαμονής. Οι αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης,

β) προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια της περ. οδ’ του άρθρου 4,

γ) προσκομίζει πρόσφατα πιστοποιητικά για την οντότητα υποδοχής και για την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, από το οικείο Επιμελητήριο ή άλλη δημόσια αρχή που βεβαιώνει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών και των προσώπων που δεσμεύουν τις εταιρείες με την υπογραφή τους,

δ) προσκομίζει αντίγραφο καταστατικού της οντότητας υποδοχής,

ε) προσκομίζει σύμβαση εργασίας και επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

εα. η διάρκεια της μετάθεσης και ο τόπος εγκατάστασης της οντότητας ή των οντοτήτων υποδοχής,

εβ. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας καταλαμβάνει θέση διοικητικού στελέχους, ειδικευμένου εργαζομένου ή ασκούμενου εργαζομένου στην οντότητα ή στις οντότητες υποδοχής,

εγ. το ύψος της αμοιβής, το οποίο δεν πρέπει να είναι κατώτερο από αυτό που παρέχεται σε ημεδαπούς, οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

εδ. οι λοιποί όροι και συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, πλην της υποπερ. γ` της περ. Δ’, του π.δ. 30/2021 (Α’ 75),

εε. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης, θα μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα,

στ) προσκομίζει αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων, για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της ενδοεταιρικής μετάθεσης όσον αφορά στα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους, και τουλάχιστον για έξι (6) συνεχείς μήνες πριν από την ίδια ημερομηνία όσον αφορά στους ασκούμενους εργαζόμενους,

ζ) προσκομίζει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί σε θέση διευθυντικού στελέχους ή ειδικευμένου εργαζομένου, ή όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζόμενους, ότι διαθέτει τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους,

η) υποβάλλει, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση,

θ) προσκομίζει βεβαίωση ασφάλισης ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, ή ότι έχει υποβάλει αίτηση για ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει όλους τους κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για τους ημεδαπούς για τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχεται ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχα δικαιώματα σε παροχές λόγω της σύμβασης εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτήν,

Τα δικαιολογητικά των περ. β’, γ’, δ’, ε’, ζ’, η’ και θ΄ υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 1. Εκτός από τα αποδεικτικά στοιχεία της παρ. 3, ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υποβάλλει αίτηση εισδοχής ως ασκούμενος εργαζόμενος, προσκομίζει συμφωνία επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με την προετοιμασία του για τη μελλοντική θέση στην επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να αποδεικνύεται ότι σκοπός της διαμονής του είναι να εκπαιδευθεί, προκειμένου να σταδιοδρομήσει ή να εκπαιδευθεί σε τεχνικές ή μεθόδους επιχειρήσεων, της διάρκειάς του, καθώς και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων ασκείται η εποπτεία του ασκούμενου εργαζομένου κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 2. Κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης εφαρμόζονται στον υπήκοο τρίτης χώρας οι όροι και οι συνθήκες εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους σε παρόμοια κατάσταση στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους, εξαιρουμένης της αμοιβής. Η αμοιβή που παρέχεται στον πολίτη τρίτης χώρας κατά τη συνολική διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσής του δεν μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή από την αμοιβή που παρέχεται σε ημεδαπούς που απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις.
 3. Ο πολίτης τρίτης χώρας δεν γίνεται δεκτός για τους σκοπούς του παρόντος αν αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 8.
 4. Ο αιτών κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές κάθε τροποποίηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης που επηρεάζει τα κριτήρια εισδοχής του παρόντος.
 5. Ο πολίτης τρίτης χώρας που επιθυμεί τη χορήγηση «άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης» (άδεια διαμονής τύπου «Ε.2») στην Ελλάδα, οφείλει, μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της ενδοεταιρικής μετάθεσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 178. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης» κατατίθενται και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.
 6. Η αίτηση για την «άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης» υποβάλλεται εφόσον η πρώτη διαμονή στην Ελλάδα αποτελεί τη διαμονή της μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας κατά τη διάρκεια της μετάθεσης στην Ε.Ε..
 7. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ενδοεταιρικής μετάθεσης, η Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου χορηγεί την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η άδεια εκδίδεται με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002. Στη θέση «παρατηρήσεις» καταχωρίζεται η ένδειξη «ICT». Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλυτική αιτιολογία, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στην οντότητα υποδοχής.
 8. Η διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους και το ένα (1) έτος για τους ασκούμενους εργαζόμενους. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί ως διάρκεια της άδειας, οι ενδοεταιρικώς μετατεθέντες υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ελλάδας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα διευθυντικά στελέχη και οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση «Μπλε Κάρτας της Ε.Ε.», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32.
 9. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος εισόδου και διαμονής για τον ίδιο σκοπό πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της μέγιστης διάρκειας μιας μετάθεσης.
 10. Η ισχύς της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης είναι ετήσια ή ίση με τη διάρκεια της μετάθεσης στην Ελλάδα, εφόσον αυτή είναι βραχύτερη και μπορεί να ανανεωθεί έως τρία (3) έτη κατ` ανώτατο όριο για τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζομένους και έως ένα (1) έτος για τους ασκούμενους εργαζομένους.
 11. Ο αιτών δικαιούται να υποβάλει αίτηση ανανέωσης της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, κατά την παρ. 13, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών πριν από τη λήξη ισχύος της.
 12. Αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης απορρίπτεται ή η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν δεν πληρούνται οι όροι των παρ. 3 έως 7,

β) αν τα προσκομισθέντα έγγραφα ή η άδεια έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί με οποιονδήποτε τρόπο,

γ) αν η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς μετατιθέμενων,

δ) αν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που ορίζεται στην παρ. 13,

ε) αν ο εργοδότης ή η οντότητα υποδοχής δεν εκπληρώνουν τις νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα, τους όρους ή τις συνθήκες εργασίας,

στ) αν η επιχείρηση του εργοδότη ή της οντότητας υποδοχής βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν ασκεί πραγματική οικονομική δραστηριότητα,

ζ) αν έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή στην οντότητα εισδοχής για αδήλωτη εργασία ή παράνομη απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 26 και τα άρθρα 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012 (Α` 41), καθώς και τα άρθρα 23, 24 και 25 του ν. 3996/2011 (Α` 170),

η) αν το αίτημα υποβάλλεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της μέγιστης διάρκειας μιας μετάθεσης,

θ) εάν σκοπός ή συνέπεια της προσωρινής παρουσίας του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου είναι να παρέμβει ή κατ` άλλο τρόπο να επηρεάσει την έκβαση οποιασδήποτε διαφωνίας ή διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης,

ι) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος διαμένει στο οικείο κράτος – μέλος για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή,

ια) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες βραχείας και μακράς κινητικότητας του άρθρου 55.

 

Άρθρο 55

Κινητικότητα ενδοεταιρικά μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών εντός Ε.Ε.

(άρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 2014/66)

 

 1. Οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου που έχει εκδοθεί από άλλο πρώτο κράτος-μέλος μπορούν, βάσει της εν λόγω άδειας και ενός (1) έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου, με τους όρους που καθορίζονται στις παρ. 2 έως 10 και με την επιφύλαξη των παρ. 11 και 12, να εισέρχονται, να διαμένουν και να εργάζονται στην Ελλάδα.
 2. Οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος-μέλος, δικαιούνται να διαμείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε κάθε άλλη οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών κατ` ανώτατο όριο, εντός οποιουδήποτε διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερών, στο πλαίσιο βραχείας κινητικότητας, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος.
 3. Οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος-μέλος, δικαιούνται να διαμείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε κάθε άλλη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε αυτή και ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών κατ` ανώτατο όριο, εντός οποιουδήποτε διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερών, στο πλαίσιο βραχείας κινητικότητας, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος.
 4. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται η οντότητα υποδοχής του πρώτου κράτους-μέλους μετάθεσης να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την πρόθεση του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου να εργαστεί σε οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση διαβιβάζεται:

α) είτε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος – μέλος μετάθεσης, αν η κινητικότητα προς την Ελλάδα προβλέπεται ήδη σε αυτό το στάδιο,

β) είτε αφού ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος έχει γίνει δεκτός στο πρώτο κράτος – μέλος μετάθεσης, μόλις εκδηλωθεί η πρόθεση άσκησης του δικαιώματος κινητικότητας προς την Ελλάδα.

 1. Στην κοινοποίηση επισυνάπτονται η σύμβαση εργασίας και η επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων, οι οποίες προσκομίστηκαν στο πρώτο κράτος – μέλος μετάθεσης και προσδιορίζεται ειδικώς το χρονικό διάστημα της μετάθεσης λόγω κινητικότητας, αν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν προκύπτουν από τα επισυναπτόμενα έγγραφα. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
 2. Αν η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 3 και όταν η αρμόδια υπηρεσία δεν προβάλλει καμία αντίρρηση ενώπιον του πρώτου κράτους-μέλους μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 7, η κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου προς την Ελλάδα μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης.
 3. Αν η κοινοποίηση έχει λάβει χώρα σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2, η κινητικότητα μπορεί να αρχίσει μετά την κοινοποίηση στην Ελλάδα, άμεσα ή οποτεδήποτε στη συνέχεια, εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης.
 4. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου προς το έδαφος της, εφόσον:

α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 54,

β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί,

γ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 54 ή την παρ. 2 του παρόντος.

Η αντίρρηση γνωστοποιείται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους – μέλους μετάθεσης και στην οντότητα υποδοχής του κράτους αυτού.

 1. Αν η αντίρρηση για την κινητικότητα διατυπωθεί πριν λάβει χώρα η κινητικότητα στην Ελλάδα, ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν επιτρέπεται να εργαστεί στη χώρα στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης. Αν η κινητικότητα έχει ήδη αρχίσει, εφαρμόζονται οι παρ. 15 και 16.
 2. Όταν η άδεια του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου ανανεώνεται από το πρώτο κράτος – μέλος μετάθεσης εντός της μέγιστης διάρκειας που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 54, η ανανεωμένη άδεια συνεχίζει να επιτρέπει στον κάτοχό της να εργαστεί στη χώρα, με την επιφύλαξη της μέγιστης διάρκειας που ορίζεται στην παρ. 2.
 3. Οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στη χώρα.
 4. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος – μέλος μετάθεσης και οι οποίοι προτίθενται να διαμείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην επικράτειά της και ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, για διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών, στο πλαίσιο μακράς κινητικότητας, μπορούν να παραμείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα με βάση την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος – μέλος και κατά τη διάρκεια της ισχύος της, σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 10.
 5. Αν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος διέρχεται τα εξωτερικά ελληνικά σύνορα με βάση άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος μετάθεσης που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ελληνική συνοριακή αρχή αντίγραφο της κοινοποίησης της παρ. 3 ως απόδειξη του ότι μετακινείται στην Ελλάδα με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση.
 6. Αν η Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανακαλέσει, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 54, άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, η οποία προβλέπει κινητικότητα σε δεύτερο κράτος – μέλος μετάθεσης, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τις αρχές του δεύτερου κράτους-μέλους.
 7. Η οντότητα υποδοχής ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για κάθε τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων έχει επιτραπεί η κινητικότητα.
 8. Ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος οφείλει να παύσει πάραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια αν:

α) η αρμόδια αρχή δεν έχει λάβει κοινοποίηση σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 ή

β) η αρμόδια αρχή έχει διατυπώσει αντίρρηση για την κινητικότητα, σύμφωνα με την παρ. 7 ή

γ) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε ή

δ) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτράπηκε η κινητικότητα δεν πληρούνται πλέον.

 1. Αν πολίτης τρίτης χώρας ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος, ο οποίος έχει μετακινηθεί από την Ελλάδα σε δεύτερο κράτος-μέλος μετάθεσης, παύσει την εργασιακή δραστηριότητα στο δεύτερο κράτος – μέλος, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους – μέλους, η επιστροφή στην Ελλάδα χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου, καθώς και των μελών της οικογένειάς του, μέσα στα χρονικά όρια της παρ. 13 του άρθρου 54. Αυτό ισχύει επίσης αν η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από την ελληνική αρμόδια αρχή έχει λήξει ή έχει ανακληθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο δεύτερο κράτος – μέλος μετάθεσης.
 2. Όταν ο κάτοχος άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, οι αρμόδιες αρχές συμβουλεύονται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και αρνούνται την είσοδο ή διατυπώνουν αντίρρηση για την κινητικότητα προσώπων, τα οποία έχουν καταχωρισθεί ως ανεπιθύμητοι στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

 

Άρθρο 56

Κοινές ρυθμίσεις

(άρθρα 4, 9, 10,19 και 23 Οδηγίας 2014/66)

 

 1. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:

α) της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της αφενός και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,

β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών-μελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.

 1. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διενεργεί ελέγχους αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων εισδοχής, διαμονής και κινητικότητας τόσο από τους ενδοεταιρικά μετατιθέμενους όσο και από τις οντότητες υποδοχής. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επιβάλλει κυρώσεις στην οντότητα υποδοχής όταν διαπιστωθεί ότι:

α) η οντότητα υποδοχής παρέλειψε να κοινοποιήσει την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 55, ή

β) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε, ή

γ) η μεγαλύτερη διαμονή εντός του συνολικού χρόνου ενδοεταιρικής μετάθεσης προβλέπεται να διανυθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

δ) ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων επιτράπηκε η κινητικότητα και η οντότητα υποδοχής δεν κοινοποίησε στις αρμόδιες αρχές αυτή την αλλαγή, ή

ε) ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος άρχισε να εργάζεται στην Ελλάδα, παρόλο που δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις κινητικότητας.

 1. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εκ των κάτωθι:

α) άρνηση ανανέωσης ή ανάκληση όλων των ενδοεταιρικών μεταθέσεων για λογαριασμό της ίδιας οντότητας που βρίσκονται σε ισχύ,

β) αποκλεισμός της οντότητας από τη δυνατότητα διενέργειας άλλης ενδοεταιρικής μετάθεσης για δύο (2) έτη ή για τέσσερα (4) έτη σε περίπτωση υποτροπής,

γ) επιβολή προστίμου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, ανά μετατιθέμενο πολίτη τρίτης χώρας,

Η Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ενημερώνει την οντότητα υποδοχής σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 και την παρούσα.

 1. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους αιτούντες τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους. Καθιστούν, επίσης, εύκολα διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για τη βραχεία και τη μακρά κινητικότητα που αναφέρονται στο άρθρο 55. Οι πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 2. Τα άρθρα 83 έως 90 εφαρμόζονται στους ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει στη χώρα ή έχουν μετακινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 55, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που θεσπίζονται στην παρούσα.

α) Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 83 και της παρ. 1 του άρθρου 84 , η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση ο κάτοχος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης να έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής και να έχει διετή ελάχιστη περίοδο διαμονής.

β) Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 86, οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης. Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξετάζει την αίτηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου ταυτόχρονα με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου, σε περιπτώσεις που η αίτηση για άδεια διαμονής για μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου υποβάλλεται ταυτόχρονα. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις των παρ. 10 και 14 του άρθρου 54 εφαρμόζονται αναλόγως.

γ) Κατά παρέκκλιση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 89 και με την επιφύλαξη της αρχής της προτίμησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου, στα οποία έχει αναγνωρισθεί η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση με εξαρτημένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου.

 

Άρθρο 57

Δικαιώματα ενδοεταιρικώς μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών

(άρθρα 17 και 18 Οδηγίας 2014/66)

 

 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, ο κάτοχός της έχει δικαίωμα:

α) ελεύθερης πρόσβασης σε ολόκληρη την επικράτεια με τον περιορισμό των οριζόμενων στην απόφαση της παρ. 25 του άρθρου 178,

β) άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας απασχόλησης για την οποία έχει λάβει την άδεια, σε οποιαδήποτε οντότητα υποδοχής εγκαταστημένη στην Ελλάδα που ανήκει στην εργοδότρια επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων.

 1. Ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας και με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 54, οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι που γίνονται δεκτοί βάσει του παρόντος Κεφαλαίου απολαύουν τουλάχιστον ίσης μεταχείρισης με τους αποσπασμένους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 30/2021 (Α΄ 75) σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 αυτού.
 2. Οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά:

α) στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, όπως δικαίωμα στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης και συμμετοχής σε απεργία, δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων και υπό την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια,

β) την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες,

γ) τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, εκτός εάν το δίκαιο της χώρας προέλευσης ισχύει δυνάμει διμερών συμφωνιών ή του εθνικού δικαίου του κράτους – μέλους όπου παρέχεται η εργασία, εξασφαλίζοντας ότι οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι καλύπτονται από τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης σε μία από αυτές τις χώρες. Σε περίπτωση κινητικότητας εντός της Ε.Ε., και με την επιφύλαξη διμερών συμφωνιών που διασφαλίζουν ότι ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος καλύπτεται από την εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης, εφαρμόζεται αναλόγως ο Κανονισμός (ΕΚ) 1231/2010,

δ) με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΚ) 1231/2010 και των διμερών συμφωνιών, την καταβολή των εκ του νόμου συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου βάσει της προηγούμενης απασχόλησης των ενδοεταιρικώς μετατιθέμενων, οι οποίες έχουν αποκτηθεί από ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους, που μετακομίζουν σε τρίτη χώρα ή τους νόμιμους κληρονόμους τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, με τις ίδιες συνθήκες και με τον ίδιο συντελεστή, όπως και οι Έλληνες πολίτες όταν μετακομίζουν στην τρίτη χώρα,

ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, με εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης, με την επιφύλαξη της ελευθερίας των συμβάσεων και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

 1. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στην παρ. 3 δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων υπηρεσιών να ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώσουν την άδεια διαμονής που εκδίδεται βάσει του παρόντος Κώδικα.

 

Άρθρο 58

Σημείο επαφής-Στατιστικές

(άρθρα 24 και 26 της Οδηγίας 2014/66)

 

 1. Η Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραλαβή και διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή των παρ. 2 έως 17 του άρθρου 55.
 2. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μία (1) φορά κάθε έτος, ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 862/2007, στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των αδειών ενδοεταιρικής μετάθεσης που εκδόθηκαν για πρώτη φορά και των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55, και στο μέτρο του δυνατού, για τον αριθμό των ενδοεταιρικώς μετατιθέμενων, των οποίων η άδεια έχει παραταθεί, ανανεωθεί ή ανακληθεί. Οι στατιστικές αυτές κατανέμονται ανά ιθαγένεια, διάρκεια ισχύος της άδειας και, στο μέτρο του δυνατού, ανά οικονομικό τομέα και θέση του μετατιθέμενου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

(Άδεια διαμονής τύπου «Ε.3»)

 

Άρθρο 59

Πεδίο εφαρμογής

 

Υπό την επιφύλαξη της περ. στ΄, επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 27, πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να διαμείνουν και να απασχοληθούν στην Ελλάδα ως:

α. διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών του ν. 2289/1995 (Α΄ 27) που ασχολούνται στη θαλάσσια έρευνα, στη γεώτρηση και στην εξόρυξη υδρογονανθράκων,

β. υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ του ν. 3427/2005 (Α’ 312) και του ν. 378/1968 (Α’ 82), περί εγκαταστάσεως στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών, του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77), περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317), περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού. Οι άδειες διαμονής της παρούσας εξαιρούνται της εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 18 του παρόντος περί απουσίας από την ελληνική επικράτεια,

γ. τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους του α.ν. 448/1968 (Α’ 130), πλην του χρόνου διαμονής,

δ. στελέχη επενδυτικών σχημάτων φορέα στρατηγικής επένδυσης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4864/2021 (Α΄237), περί στρατηγικών επενδύσεων και βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος,

ε. εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα με άδεια του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών και ισότιμων σχολείων, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς των φορέων της υποπαρ. Θ. 3 της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α` 222), εφόσον προσκομίζονται έγγραφες συμβάσεις, δυνάμει των οποίων οι εκπαιδευτικοί της παρούσας διδάσκουν μαθήματα στη μητρική τους γλώσσα, η οποία είναι επίσημη γλώσσα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ. αθλητές και προπονητές αθλήματος που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για την εγγραφή, μεταγραφή ή πρόσληψή τους σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) με συμβόλαιο/σύμβαση εργασίας, εφόσον λάβουν ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου (Visa C),

ζ. λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας ή γνωστής θρησκείας στη χώρα που ασκούν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα, εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση του οικείου μητροπολίτη, προκειμένου για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας ή βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου για λειτουργούς γνωστής θρησκείας κατόπιν προηγούμενης έγγραφης δήλωσης του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας στη χώρα ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι οι ανωτέρω λειτουργοί θα ασκήσουν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα και ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους καλύπτονται από τη γνωστή θρησκεία στη χώρα,

η. μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της οποίας υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για εργασία στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής,

θ. εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή εισηγήσεων αρμοδίων ελληνικών αρχών.

 

Άρθρο 60

Κοινές ρυθμίσεις

 

 1. Στους πολίτες τρίτων χωρών του άρθρου 59 χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου άδεια διαμονής τριετούς ή ίσης διάρκειας με την προβλεπόμενη περίοδο διαμονής τους στη χώρα, εφόσον αυτή είναι βραχύτερη, η οποία ανανεώνεται ανά τριετία, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Οι ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 84, να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.
 2. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1 αναγράφεται «Άδεια διαμονής για εργασία ειδικού σκοπού – Τύπου Ε.3» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα του κατόχου.
 3. Οι επιχειρήσεις, οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία απασχολούνται οι πολίτες τρίτων χωρών της παρ. 1 υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή στις αρμόδιες διευθύνσεις των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας κατά περίπτωση, κάθε μεταβολή στην εργασιακή κατάσταση των ενδιαφερομένων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ

(άδεια διαμονής τύπου «Ε.4»)

 

Άρθρο 61

Προϋποθέσεις και διαδικασία μετάκλησης

 

 1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 27, πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να διαμείνουν και να απασχοληθούν στην Ελλάδα και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των Κεφαλαίων Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Θ΄.
 2. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό της παρ. 1 για εξαρτημένη εργασία, με βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του άρθρου 26, καταθέτει, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αίτηση στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα όρια της οποίας έχει την έδρα του ο εργοδότης, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.
 3. Η αίτηση συνοδεύεται από: α) έγκυρη σύμβαση εργασίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα, από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και β) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου, από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας. Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους διακοσίων (200) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.

 

Άρθρο 62

Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση κατόπιν μετάκλησης

Για τον καθορισμό του όγκου εισδοχής εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση κατόπιν μετάκλησης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/36/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Άρθρο 63

Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία – (τίτλος διαμονής τύπου «Ε.5»)

 

 1. Με το παρόν Κεφάλαιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία (L 94).
 2. Το παρόν εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών που, είτε διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας και αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή σε αυτή, είτε έχουν ήδη γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εποχιακή εργασία.
 3. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι:

α) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διαμένουν ήδη στην ελληνική επικράτεια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης ισχύος έξι (6) μηνών με διάρκεια παραμονής ενενήντα (90) ημέρες για εποχιακή εργασία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 και της περ. ιδ’ του άρθρου 4 του παρόντος,

β) είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το π.δ.106/2007 (Α’135), περί ελεύθερης κυκλοφορίας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους του άρθρου 163 ή

γ) μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως ιθαγένειας, απολαμβάνουν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, ισοδύναμα με τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί είτε μεταξύ αυτής και των κρατών μελών της, είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών προέλευσής τους.

 1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας για εποχιακή εργασία, με βάση τις θέσεις εργασίας, οι οποίες καθορίζονται με τις διαδικασίες του άρθρου 26 και αφορούν σε τομείς απασχόλησης στους οποίους είναι δυνατή η εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών, υποβάλλει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27, αίτηση, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αίτηση του εργοδότη αφορά σε συνολική περίοδο απασχόλησης έως εννέα (9) μήνες ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών και μπορεί να επεκτείνεται σε συνολική περίοδο έως πέντε (5) έτη. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται ανεξαρτήτως της κατάληξης του αιτήματος,

β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται: βα) ότι ο ίδιος αναλαμβάνει τις προβλεπόμενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 212) και ββ) η ελληνική προξενική αρχή, στην οποία θα προσέλθει ο πολίτης τρίτης χώρας για τη λήψη της απαιτούμενης κατά περίπτωση θεώρησης εισόδου,

γ) έγκυρη σύμβαση εργασίας για τον σκοπό της εποχιακής εργασίας, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια. Στη σύμβαση εργασίας περιλαμβάνονται: γα) το είδος της απασχόλησης, γβ) ο τόπος όπου λαμβάνει χώρα, γγ) η ημερομηνία έναρξής της, γδ) η διάρκεια της απασχόλησης, γε) ο αριθμός των ωρών εργασίας, εντός της εβδομάδας ή του μήνα, γστ) η αμοιβή του εργαζομένου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζομένου, γζ) το ύψος του ενδεχόμενου επιδόματος αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση και γη) κάθε άλλο όρο εργασίας, κατά περίπτωση.

Αν ο εργοδότης καταθέτει αίτηση για την απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας εποχιακού εργαζομένου, για περισσότερες, της μίας, περιόδους εννέα (9) μηνών, ο αιτών υποβάλλει σύμβαση εργασίας αντίστοιχης διάρκειας. Η σύμβαση εργασίας προβλέπει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας εποχιακός εργαζόμενος για την απασχόλησή του υπάγεται στην κατά περίπτωση ασφάλιση, η οποία προβλέπεται για τον αντίστοιχο τομέα εποχιακής απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.

δ) αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία πιστοποιούν ότι ο πολίτης τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος που ορίζεται στη σύμβαση εφόσον αυτό ρυθμίζεται νομοθετικά, σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α’ 78), περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ο προσδιορισμός των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται με βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση εργασίας,

ε) στοιχεία ότι παρέχεται στον εποχιακό εργαζόμενο κατάλληλο για διαμονή κατάλυμα, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, την κυριότητα, τη νομή, την κατοχή και την καταλληλότητα του καταλύματος που αποδεικνύονται με υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, η οποία περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες. Όταν το κατάλυμα παρέχεται από τον εργοδότη, αυτός οφείλει, αφενός να διασφαλίζει ότι το κατάλυμα πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, αφετέρου να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή αυτού.

Εφόσον απαιτείται από τον εποχιακό εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης εγχειρίζει σ’ αυτόν μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους της μίσθωσης. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο με την αμοιβή του εποχιακού εργαζομένου και την ποιότητα του καταλύματος, ενώ δεν εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό του. Όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, αυτός οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο εποχιακός εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

στ) φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.

ζ) Αν εργοδότης υποβάλει αίτηση για την απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας ως εποχιακού εργαζομένου στην αγροτική οικονομία, υποβάλει επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, βεβαίωση για τη «Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών» από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, βάσει της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας ή εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), κατά περίπτωση.

Ο πολίτης τρίτης χώρας εποχιακός εργαζόμενος, κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια μετά την έκδοση της έγκρισης μετάκλησης και τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, οφείλει να φέρει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανή τα στοιχεία του πατρωνύμου και του μητρωνύμου του πολίτη τρίτης χώρας, επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα.

Το δικαιολογητικό του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται για την υποβολή του αιτήματος μετάκλησης, αλλά ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να το συνυποβάλει κατά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης της άδειας διαμονής για εποχιακή εργασία, καθώς επίσης και για τις συναλλαγές με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

 1. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως εποχιακού εργαζόμενου για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του. Ο εποχιακός εργαζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας ή απασχόλησης, όπως για την περίπτωση των ημεδαπών. Στην περίπτωση απασχόλησης του εποχιακού εργαζομένου σε έτερο τομέα όπου επιτρέπεται η εποχιακή απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζεται η κατά περίπτωση κείμενη εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία αναφορικά με την υπαγωγή του εργαζομένου στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.
 2. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης του εργοδότη είναι η κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου έχει την έδρα του ο εργοδότης και η οποία αποστέλλει την πράξη έγκρισης της απασχόλησης στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27. Η πράξη έγκρισης εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη.
 3. Οι ελληνικές προξενικές αρχές αποφασίζουν σχετικά με την αίτηση χορήγησης θεώρησης εισόδου στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εποχιακή εργασία και κοινοποιούν την απόφασή τους στον αιτούντα, το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης.
 4. Εάν υποβληθεί αίτηση παράτασης του δικαιώματος της διαμονής βάσει της θεώρησης της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 ή αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για εποχιακή εργασία του άρθρου 66, που συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά, ο εποχιακός εργαζόμενος δεν υποχρεούται να διακόψει τη σχέση εργασίας κατά τον χρόνο εξέτασης της αίτησης.
 5. Εάν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση είναι ελλιπή, η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης ενημερώνει τον αιτούντα για συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται και καθορίζει εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. Οι προθεσμίες που αφορούν στην πράξη έγκρισης της παρ. 5, καθώς και την απόφαση χορήγησης θεώρησης εισόδου της παρ. 6, αναστέλλονται έως ότου ο πλήρης φάκελος περιέλθει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία.
 6. Εάν η ισχύς της θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της εποχιακής εργασίας λήξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για την παράταση της διαμονής ή για την έκδοση της άδειας διαμονής για εποχιακή εργασία του άρθρου 66, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιτρέπουν στον εποχιακό εργαζόμενο να παραμείνει στην ελληνική επικράτεια έως τη λήψη της απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση για παράταση της διαμονής υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου και δεν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική περίοδος απασχόλησης για εποχιακή εργασία.

 

Άρθρο 64

Χορήγηση θεώρησης εισόδου με σκοπό την εποχιακή εργασία

 

 1. Η προξενική αρχή, στην οποία έχει διαβιβαστεί απόφαση έγκρισης απασχόλησης για εποχιακή εργασία πολίτη τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 27, και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές γενικές και ειδικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου, χορηγεί σ’ αυτόν, κατά περίπτωση:

α) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος και διαμονής εννέα (9) μηνών. Ο πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να εισέλθει εκ νέου με αντίστοιχη θεώρηση μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης θεώρησης εισόδου ή

β) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους με δικαίωμα παραμονής για εποχιακή εργασία συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης, το οποίο συναρτάται με τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίας περιόδους απασχόλησης ή

γ) ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης ισχύος έξι (6) μηνών με διάρκεια παραμονής ενενήντα (90) ημέρες για εποχιακή εργασία, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 810/2009 και την περ. ιδ’ του άρθρου 4 του παρόντος,

δ) ειδικά για αλιεργάτες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί με τον ν. 1453/1984 (Α’ 88), εθνική θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία αλιεργάτη, μέγιστης διάρκειας ισχύος και παραμονής έντεκα (11) μηνών.

Για την εφαρμογή της παρούσας, η σύμβαση εργασίας του εποχιακού εργαζομένου περιλαμβάνει τα εκτιμώμενα χρονικά διαστήματα απασχόλησής του. Η θεώρηση εισόδου της παρούσας παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της εργασίας που προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας και, με την επιφύλαξη της παρ. 2, στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. Κατά τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης ή της θεώρησης βραχείας παραμονής, η αρμόδια προξενική αρχή αναγράφει στη ζώνη εθνικών στοιχείων «Παρατηρήσεις» της αυτοκόλλητης θεώρησης, ότι αυτή εκδίδεται με σκοπό την εποχιακή εργασία, σύμφωνα με το σημείο 12 του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 1683/1995 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (L 164). Εάν ο αιτών είχε εισέλθει στο παρελθόν για τον σκοπό της εποχιακής εργασίας και προκειμένου να του χορηγηθεί η κατά περίπτωση ανωτέρω θεώρηση, εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές εάν αυτός τήρησε τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη θεώρηση αυτή.

 1. Μετά τη συμπλήρωση της μέγιστης διάρκειας διαμονής, ο εποχιακός εργαζόμενος δεν μπορεί να επανέλθει στην ελληνική επικράτεια εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση της εποχιακής απασχόλησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1, εξαιρουμένων των αλιεργατών που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί με τον ν. 1453/1984, οι οποίοι δεν μπορούν να επανέλθουν στην ελληνική επικράτεια, εάν δεν έχει συμπληρωθεί ένας (1) μήνας από την ολοκλήρωση της εποχιακής απασχόλησης μέγιστης διάρκειας έντεκα (11) μηνών. Ο εποχιακός εργαζόμενος πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να αναχωρήσει από την ελληνική επικράτεια αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα και για περίοδο έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος να αναχωρήσει από την ελληνική επικράτεια.
 2. Εντός της μέγιστης περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 και πριν από τη λήξη αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 63, ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίο έχει χορηγηθεί θεώρηση εισόδου για τον σκοπό της εποχιακής εργασίας και βρίσκεται νομίμως στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλει αίτηση για παράταση της διαμονής του, εάν:

α) παρατείνεται η σύμβασή του με τον ίδιο εργοδότη ή συνάπτει νέα σύμβαση με διαφορετικό εργοδότη,

β) δεν σημειώνεται υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας διαμονής του και

γ) δεν ισχύουν οι λόγοι απόρριψης του άρθρου 15 κατά περίπτωση.

Ειδικά για τους αλιεργάτες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί με τον ν. 1453/1984, εάν η σχέση εργασίας τους λυθεί κατά τα ανωτέρω και συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη, ο νέος εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον e-ΕΦΚΑ το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν στην περίοδο, κατά την οποία θα απασχολήσει τον Αιγύπτιο αλιεργάτη. Οι προκαταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα επιστρέφονται στον αρχικό εργοδότη.

 1. Η αρμόδια υπηρεσία απορρίπτει την αίτηση για παράταση της διαμονής πολίτη τρίτης χώρας με σκοπό την εποχιακή εργασία, εάν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής, όπως ορίζεται στο παρόν ή ο εποχιακός εργαζόμενος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας δυνάμει του ν. 4939/2022 (Α’ 111).
 2. Η παράταση της διαμονής για τους σκοπούς του παρόντος χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7. Παράταση της διαμονής, σε εφαρμογή του παρόντος άρθρου, χορηγείται άπαξ.
 3. Στους εποχιακούς εργαζόμενους, μετά την είσοδό τους στη χώρα και την έναρξη της απασχόλησής τους, χορηγούνται οι προβλεπόμενες ανά τομέα απασχόλησής τους παροχές υγείας.
 4. Μετά την είσοδο του εποχιακού εργαζόμενου στη χώρα μπορεί να του επιβληθεί, με εντολή του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, υγειονομικός έλεγχος για λόγους δημόσιας υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται έξοδα του εργαζόμενου.
 5. α. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών όρων άρνησης εισόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν χορηγεί ή ανακαλεί τη θεώρηση εισόδου όταν διαπιστωθεί από την ίδια ή την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης ότι:

αα) τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί,

αβ) ο εποχιακός εργαζόμενος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τον ν. 4939/2022,

αγ) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εισδοχή ή την απασχόληση του εποχιακού εργαζομένου,

αδ) η επιχείρηση του εργοδότη έχει τεθεί υπό εκκαθάριση,

αε) ο εργοδότης δεν πληροί τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τους όρους απασχόλησης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή τις συλλογικές συμβάσεις,

αστ) ο πολίτης τρίτης χώρας δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενη απόφαση χορήγησης θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της εποχιακής εργασίας,

αζ) ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις για αδήλωτη εργασία ή παράνομη απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος και τα άρθρα 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012 (Α’ 41),

αη) ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας, ή

αθ) ο πολίτης τρίτης χώρας διαμένει στην ελληνική επικράτεια για σκοπούς άλλους από αυτόν της εποχιακής εργασίας.

β. Οι λόγοι απόρριψης ή ανάκλησης θεώρησης εισόδου εφαρμόζονται αναλογικά για την απόρριψη ή ανάκληση της πράξης έγκρισης της παρ. 2 του άρθρου 27.

γ. Παράλληλα με το παρόν, εφαρμόζονται και οι διατάξεις περί απόρριψης και ανάκλησης, όπως αυτές ισχύουν στον Κανονισμό 810/2009.

 1. Οι νομικοί και πραγματικοί λόγοι, για τους οποίους απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της εποχιακής εργασίας ή απορρίπτεται η αίτηση για παράταση αυτής, κοινοποιούνται στον αιτούντα, καθώς επίσης και στην κατά περίπτωση αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι λόγοι για την απόφαση ανάκλησης θεώρησης εισόδου για τον σκοπό της εποχιακής εργασίας κοινοποιούνται αφενός στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης, και αφετέρου στον εποχιακά εργαζόμενο και στον εργοδότη του.
 2. Κάθε απόφαση απόρριψης ή ανάκλησης θεώρησης εισόδου λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των εποχιακών εργαζόμενων και λαμβάνεται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
 3. Σε περίπτωση προσφυγής σε διοικητικό δικαστήριο πολίτη τρίτης χώρας εποχιακού εργαζόμενου, αυτός δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αναχώρησής του από την ελληνική επικράτεια μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας διαμονής του για εποχιακή εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 4. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις σχετικά με τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Θεωρήσεων.
 5. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (L 199), ανακοινώνει κάθε έτος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών, στους οποίους χορηγήθηκε θεώρηση εισόδου για τον σκοπό της εποχιακής εργασίας για πρώτη φορά, καθώς και για τον αριθμό αυτών, των οποίων η θεώρηση έλαβε παράταση ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Οι στατιστικές αυτές κατανέμονται ανά ιθαγένεια και εφόσον είναι δυνατόν ανά διάρκεια ισχύος της θεώρησης και ανά τομέα εποχιακής δραστηριότητας.
 6. Οι στατιστικές της παρ. 13 έχουν περίοδο αναφοράς ένα (1) ημερολογιακό έτος και ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός έξι (6) μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.

 

Άρθρο 65

Δικαιώματα-Ίση μεταχείριση πολιτών τρίτων χωρών, εποχιακών εργαζομένων

(άρθρα 22 και 23 Οδηγίας 2014/36)

 

 1. Οι εποχιακοί εργαζόμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς σε ό,τι αφορά:

α) στο δικαίωμα εισόδου και διαμονής στην ελληνική επικράτεια, καθώς και στην ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης διαμονής ή εγκατάστασης σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εντός της περιόδου ισχύος της θεώρησης εισόδου,

β) στο δικαίωμα να ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία έχουν λάβει την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου,

γ) στους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για εργασία, στις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, του ωραρίου εργασίας, των αδειών και αργιών, καθώς και στις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας,

δ) στο δικαίωμα στην απεργία και στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων,

ε) στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση,

στ) στην αναγνώριση των διπλωμάτων, των πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων,

ζ) στην καταβολή των καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες, όσον αφορά σε όλες τις οφειλόμενες αμοιβές στον πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4052/2012 (Α’ 41),

η) στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004 του Συμβουλίου. Εφαρμόζονται αναλόγως οι ειδικές διατάξεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 1231/2010,

θ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, στην καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γήρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική νομοθεσία ή η νομοθεσία των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση μετακίνησης σε τρίτη χώρα,

ι) στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, εκτός της στέγασης, με την επιφύλαξη της ελευθερίας σύναψης συμβάσεων,

ια) στα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία στην ελληνική επικράτεια,

ιβ) σε συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά στην εποχιακή εργασία που παρέχονται από γραφεία ευρέσεως εργασίας.

 1. Οι εποχιακοί εργαζόμενοι που μετακινούνται προς τρίτη χώρα ή οι κληρονόμοι των εν λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από αυτούς, λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις που δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του εποχιακού εργαζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους συντελεστές, όπως και οι ημεδαποί όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα.
 2. Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης δεν παρέχεται:

α. όσον αφορά στα οικογενειακά επιδόματα και στις παροχές ανεργίας, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΚ) 1231/2010 και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004,
β. όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση στις περιπτώσεις που δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα. Στην έννοια της ίσης μεταχείρισης δεν περιλαμβάνονται επιδόματα, δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα επιδόματα και δάνεια που αφορούν σε εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση,

γ. όσον αφορά στα φορολογικά πλεονεκτήματα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης διαμονή των μελών της οικογένειας του εποχιακού εργαζόμενου, για τα οποία ζητεί παροχές δεν ευρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

 1. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης της παρ. 1 δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων υπηρεσιών να ανακαλούν ή να απορρίπτουν την παράταση της θεώρησης εισόδου για τον σκοπό εποχιακής εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 64.
 2. Οι αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες μίας στάσης, κατά περίπτωση, παρέχουν στους εποχιακούς εργαζόμενους και στους εργοδότες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τα δικαιολογητικά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικαστικές εγγυήσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (άδεια διαμονής τύπου «Ε.6»)

Άρθρο 66
Προϋποθέσεις, διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης, δικαιώματα, χορηγούσα αρχή

1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει εισέλθει στην ελληνική επικράτεια δυνάμει έγκρισης απασχόλησης της αρμόδιας υπηρεσίας μίας στάσης, η οποία αφορά σε μια ή περισσότερες περιόδους απασχόλησης μέγιστης διάρκειας εννέα (9) μηνών ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών και εθνικής θεώρησης εισόδου για εποχιακή εργασία έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής με σκοπό την εποχιακή απασχόληση σύμφωνα με το παρόν.
2. Η άδεια διαμονής εποχιακής εργασίας με σκοπό την εποχιακή απασχόληση έχει διάρκεια ισχύος έως πέντε (5) έτη, ανάλογα με τη σύμβαση εργασίας την οποία προσκομίζει ο πολίτης τρίτης χώρας και παρέχει στον πολίτη τρίτη χώρας το δικαίωμα εποχιακής απασχόλησης και διαμονής στην Ελλάδα για περίοδο έως εννέα (9) μήνες ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των άρθρων 63 έως 65 κατά το μέρος που ρυθμίζουν την εποχιακή εργασία.
Στον προσδιορισμό της διάρκειας ισχύος της άδειας διαμονής του παρόντος προσμετράται και η χρονική περίοδος ισχύος της θεώρησης εισόδου του εποχιακού εργαζομένου.
3. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής του παρόντος υποβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας μετά από την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια δυνάμει της εθνικής θεώρησης εισόδου και πριν από τη λήξη αυτής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου έχει την έδρα του ο εργοδότης.
4. Με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας εποχιακή άδεια διαμονής, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 και εφόσον ο αιτών, πλην των γενικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής του άρθρου 8, υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) έγκυρη σύμβαση εργασίας για τον σκοπό της εποχιακής εργασίας, υπογεγραμμένη από εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια και τον αιτούντα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 63. Η σύμβαση εργασίας προβλέπει ότι ο εποχιακός εργαζόμενος πολίτης τρίτης χώρας υπάγεται στην κατά περίπτωση ασφάλιση, η οποία προβλέπεται για τον αντίστοιχο τομέα εποχιακής απασχόλησης. Ειδικά στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας αφορά σε εποχιακό εργαζόμενο στην αγροτική οικονομία, αυτός υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων) με εργόσημο σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). Στην περίπτωση εποχιακής απασχόλησης σε τομέα, όπου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι ως άνω ρυθμίσεις περί εργοσήμου, εφαρμόζεται η κείμενη εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία,
β) παράβολο ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ για τη συνολική περίοδο ισχύος της άδειας διαμονής, το οποίο υποβάλλεται με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου και δεν επιστρέφεται ανεξαρτήτως της κατάληξης του αιτήματος,
γ) στοιχεία ότι ο εργαζόμενος διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα για τη διαμονή του. Αν το κατάλυμα παρέχεται από τον εργοδότη, ο αιτών υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 63,
δ) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει ήδη, κατά την εργασία του ως εποχιακός εργαζόμενος, δυνάμει της αντίστοιχης θεώρησης εισόδου, πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, αναλόγως της κατηγορίας εποχιακής απασχόλησής του,
ε) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, σύμφωνα με την οποία αυτός αναλαμβάνει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),
στ) ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160) αν ο αιτών, πολίτης τρίτης χώρας, θα απασχοληθεί στην αγροτική οικονομία και
ζ) αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον στη σύμβαση εργασίας ορίζεται ότι ο αιτών θα ασκήσει επάγγελμα που ρυθμίζεται νομοθετικά, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78). Ο προσδιορισμός των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται με βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση εργασίας.
5. Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος της άδειας διαμονής του παρόντος, έχει τη δυνατότητα αλλαγής εργοδότη δυνάμει νέας σύμβασης εργασίας, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της περ. α’ της παρ. 4. Στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης τρίτης χώρας ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης για την αλλαγή του εργοδότη, υποβάλλοντας την αντίστοιχη νέα σύμβαση εργασίας, η οποία πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
6. Η άδεια διαμονής εποχιακής απασχόλησης δεν χορηγείται ή ανακαλείται για τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 64 ή αν ο κάτοχος της άδειας διαμονής παραβιάσει τους όρους απασχόλησης και διαμονής, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο παρόν. Στην περίπτωση παραβίασης από τον πολίτη τρίτης χώρας των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια διαμονής του παρόντος, αυτός δεν δύναται να λάβει νέα εθνική θεώρηση οιασδήποτε κατηγορίας για περίοδο πέντε (5) ετών από την έκδοση της απόφασης ανάκλησης της άδειας διαμονής.
7. Η άδεια διαμονής του παρόντος δύναται να ανανεώνεται, εφόσον συντρέχει το σύνολο των προϋποθέσεων της παρ. 4 και ο πολίτης τρίτης χώρας έχει τηρήσει το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν και υπό την προϋπόθεση πως η συνολική διάρκεια του χρόνου διαμονής δεν υπερβαίνει συνολικά τα δέκα (10) έτη. Οι θέσεις εργασίας που καταλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος προσμετρώνται στον καθορισμό του όγκου εισδοχής του άρθρου 26.
8. Η άδεια διαμονής του παρόντος δεν παρέχει πρόσβαση στο δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης και ο διανυθείς χρόνος δεν υπολογίζεται για την πρόσβαση στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου για την υπαγωγή του πολίτη τρίτης χώρας στις διατάξεις περί χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Επιπροσθέτως, ο διανυθείς νόμιμος χρόνος διαμονής και νόμιμος χρόνος απασχόλησης, δεν συνυπολογίζεται για την πλήρωση των προϋποθέσεων υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’217)].

 • Για τους παρατυπα διαμενοντες δεν υπάρχει σαφής πλαίσιο αν συνεχίσουν να συντάσσουν φακέλους με βάση τα τρίμηνα.

  Επίσης, το πάγιο αίτημα για την μείωση των ετών που διαμενουν στην Ελλάδα από 7 σε 5 ετη, θα διαφυλάξει ότι θα παραμείνουν οι λιγοστοί εναπομείναντες εργαζόμενοι ΠΤΧ κυρίως στον αγροτικό κλάδο.

 • Άρθρο 27, παρ. 5 : Μετά την έκδοση της πράξης έγκρισης, η αρμόδια Υπηρεσία, αξιοποιώντας σχετικές διαλειτουργικότητες, μεριμνά για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

  Πρόταση : Πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΗΔΙΚΑ , ΕΦΚΑ κ.α. ) για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί.
  Σήμερα που πάλι αρμόδιες για την έκδοση πχ ΑΜΚΑ σε 3 μήνη εποχική απασχόληση είναι οι ίδιες υπηρεσίες ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΜΚΑ γιατί το ΕΦΚΑ παραπέμπει την διαδικασία στο ΗΔΙΚΑ και το ΗΔΙΚΑ στην Υπηρεσία ασύλου με αποτέλεσμα για 3 μήνη απασχόληση να έχουν περάσει 4 μήνες χωρίς ΑΜΚΑ.

  Άρθρο 61 Για τον πρωτογενή τομέα είναι ανέφικτο να εφαρμοστεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με συγκεκριμένο ωράριο ( πχ 08:00-16:00) και πενθήμερο (πχ Δευτέρα – Παρασκευή ) Ο λόγος είναι ότι οι κλιματολογικές συνθήκες είναι αυτοί που καθορίζουν την απασχόληση στον αγροτικό τομέα και είναι επιβεβλημένο να προβλεφθεί η ελαστικότητα στο ωράριο και στις μέρες εργασίας για τον αγροτικό τομέα, εφόσον λόγω καιρικών συνθηκών δεν υπάρχει εργασία μέχρι πχ την Παρασκευή, αλλά το Σάββατο ο καιρός είναι κάλος.
  Για τους ίδιους λόγους η αμοιβή δεν μπορεί να καθοριστεί από μηνιαίες αποδοχές αλλά να ορίζονται με ημερομίσθιο

  Άρθρο 63.

  5. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης του εργοδότη είναι η κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου έχει την έδρα του ο εργοδότης και η οποία αποστέλλει την πράξη έγκρισης της απασχόλησης στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27. Η πράξη έγκρισης εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη.
  6. Οι ελληνικές προξενικές αρχές αποφασίζουν σχετικά με την αίτηση χορήγησης θεώρησης εισόδου στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εποχιακή εργασία και κοινοποιούν την απόφασή τους στον αιτούντα, το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης.

  Αν δεν ολοκληρωθούν στις άνω ημερομηνίες, ποιες είναι οι κυρώσεις; θα θεωρείται εγκεκριμένο το αιτημα;

  ————
  Επίσης πρέπει να ορίζεται το πλάνο της εργασίας με βάση τις καλλιεργητικές ανάγκες και να έχει την δυνατότητα ο εργαζόμενος να φεύγει για τους υποχρεωτικό τρίμηνο, όταν εξυπηρετεί τον εργοδότη και όταν επιστρέψει να συμπληρώσει το υπόλοιπο χρόνο για το 9 μηνο.

 • 13 Μαρτίου 2023, 23:06 | Μαυρόχη Ειρήνη-Ιωσηφίνα

  Άρθρο 26 + Άρθρο 48

  Πρόσβαση σε πληροφορίες και παρακολούθηση

  Παρακαλούμε να φροντίσετε να έχουμε επικαιροποιημένη και διαρκή ενημέρωση μέσω πλατφόρμας και διαφάνεια για την κάλυψη των θέσεων ολόκληρο το έτος για να μπορούμε να συμβουλεύουμε αντιστοίχως τους εντολείς μας!

  Άρθρο 27 Παρ. 5

  Για τα μέλη οικογένειας υπάρχει κάποια σχετική ρύθμιση;

  Αρθρο 33, παρ 2

  «Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται από τον αιτούντα τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα της περ. ιβ της παρ. 1 του άρθρου 172»:

  Προσοχή δεν υφίσταται η περ. ιβ της παρ. 1 του άρθρου 172

 • 13 Μαρτίου 2023, 21:19 | Αλβανική Κοινότητα στην Ελλάδα

  Το άρθρο 63, ως εισάγεται, θέτει, μεταξύ άλλων, ως προϋπόθεση, την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 26 του Σχεδίου Νόμου, το οποίο όμως περιορίζει δραματικά τη δυνατότητα του εργοδότη να αποφασίσει ο ίδιος, βάσει των αναγκών του και των θέσεων εργασίας, που ορίζει το κράτος, ποιους και πόσους εργάτες – πολίτες τρίτης χώρας δύναται να απασχολήσει με το καθεστώς της εποχιακής εργασίας.
  Συνεπώς, προτείνουμε να απελευθερωθεί πλήρως και να μην εξαρτάται από τις διαδικασίες του άρθρου 26 του Σχεδίου Νόμου η δυνατότητα των εργοδοτών να προσλαμβάνουν πολίτες τρίτων χωρών υπό το καθεστώς της εποχιακής εργασίας, αλλά να σχετίζεται αποκλειστικώς με τις εκάστοτε ανάγκες των εργοδοτών.

 • 13 Μαρτίου 2023, 20:12 | EΔΑΜ

  Πρέπει να προστεθούν στους δυνητικούς δικαιούχους άδειας απασχόλησης σε εποχιακή εργασία και οι παράτυπα διαμένοντες

 • 13 Μαρτίου 2023, 19:28 | ΕΔΑΜ

  1. Να προστεθούν στους δυνητικούς δικαιούχους άδειας απασχόλησης σε εποχική εργασία και οι παράτυπα διαμένοντες
  2 Δεν μπορούμε να βρούμε την άδεια παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.Πρέπει να ρυθμιστεί το καθεστώς των κατόχων άδειας παραμονής αυτού του είδους.

 • ΑΡΘΡΑ 22-66
  Υπάρχουν θετικές τροποποιήσεις και κρίνεται και ως θετική η διάθεση καθορισμού των αδειών για παροχή εξαρτημένη εργασίας που αφορά μετακλήσεις εργαζομένων και εποχιακά εργαζομένων πολιτών που έρχονται από τρίτες χώρες αλλά δεν υπάρχει ούτε αναφορά ούτε συμπερίληψη των ήδη διαμενόντων και εργαζομένων στην χώρα που δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί το καθεστώς της άδειας διαμονής τους. Θα έπρεπε να συμπεριληφθούν με κάποιο τρόπο και αυτοί.

 • 13 Μαρτίου 2023, 17:26 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

  Μέρος Β’ άρθρο 59, Άδειες Διαμονής για Απασχόληση Ειδικού Σκοπού.

  Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 17 παρ. 1α και δ του Ν.4251/2014, επιτρέπεται να εισέλθει στη χώρα (χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία της μετάκλησης), υπαλληλικό προσωπικό, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου που έχουν συνάψει ημεδαπές εταιρείες παροχής υπηρεσιών με τρίτη/ες εταιρείες, για την προώθηση των προϊόντων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και καταναλωτές και σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης.
  Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Η διαδικασία της μετάκλησης δεν δύναται να καλύψει τις ανάγκες των ως άνω παρόχων υπηρεσιών που έχουν υπαχθεί στην ανωτέρω ισχύουσα διάταξη, οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς και απρόβλεπτα (καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις ανάγκες των πελατών/αλλοδαπών επιχειρήσεων).
  Θεωρούμε σκόπιμη την διατήρηση της ανωτέρω διάταξης ως έχει και στο προτεινόμενο σχέδιο Νόμου, δεδομένου ότι συντελεί στην τόνωση των εξαγωγών υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής οικονομίας.

  Αλεξόπουλος Τριανταφύλλος
  Δ/ντης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  Teleperformance Hellas

 • 13 Μαρτίου 2023, 12:24 | Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

  Στο μέρος αυτό παρατηρούνται τροποποιήσεις σε θετική κατεύθυνση ως προς τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής για παροχή εξαρτημένης εργασίας, που αφορά περιπτώσεις μετάκλησης εργαζομένων και εποχιακών εργαζομένων από τρίτες χώρες.

  Όμως, ο νομοθέτης στο άρθρο 66 δεν έχει συμπεριλάβει καμία πρόβλεψη για τους πτχ εργάτες γης, που ήδη διαμένουν και εργάζονται χρόνια στη χώρα χωρίς να έχει ρυθμιστεί το καθεστώς διαμονής τους. Το σημαντικό πρόβλημα έλλειψης εργατικού δυναμικού σε αγροτικές περιοχές, δεν είναι λογικό να λυθεί με μετάκληση πτχ από το εξωτερικό, ενώ υπάρχουν ήδη εντός της επικράτειας πολλές δεκάδες χιλιάδες εργάτες γης. Αυτός ο πληθυσμός εργάζεται αδήλωτα, όντας αόρατος για την ελληνική πολιτεία διαχρονικά. (Βλ. Μανωλάδα Ηλείας, Σκάλα Λακωνίας, Τυμπάκι και Ιεράπετρα Κρήτης κ.α.). Σε συνέχεια της διακρατικής συμφωνίας με το Μπαγκλαντές για χορήγηση προσωρινής άδειας διαμονής, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένας γενικότερος μηχανισμός χορήγησης νομικού καθεστώτος που θα διασφαλίζει τη διαμονή και εργασία πτχ στον αγροτικό τομέα και σε άλλους κλάδους εργασίας.

 • Μέρος Β. Άρθρο 41. Ίση Μεταχείριση.
  Παρ’ ότι το άρθρο αυτό ενσωματώνει το άρθρο 16 της Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ στο οποίο δεν υπάρχει ρητή αναφορά στα πεδία της ίσης μεταχείρισης (που κατά όλες τις ελληνικές νομοθεσίες και ιδίως τον ν. 4443/2016 είναι η φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου ή την αναπηρία), θα πρέπει να σημειώσουμε πως στο προοίμιο της Οδηγίας στο σημείο 9 αναφέρεται:
  «(9) Κατά την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να προβαίνουν σε διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού όπως απαιτείται […]», προτείνουμε για λόγους ασφάλειας δικαίου την αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ώστε να υπάρχει ρητή συμπερίληψη, ως ακολούθως:
  1. Οι κάτοχοι Μπλε Κάρτας της ΕΕ απολαύουν ίσης μεταχειρίσεως με τους υπηκόους του κράτους μέλους που εκδίδει τη Μπλε Κάρτα της ΕΕ για λόγους φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου ή αναπηρίας όσον αφορά:

  Μέρος Β. Άρθρο 65. Παράγραφος 3.
  Εδώ ορίζεται πότε δεν παρέχεται η ίση μεταχείριση, ενώ ενσωματώνει το άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/36/ΕΕ . Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως στο στοιχείο α’, γίνεται στρεβλή η ενσωμάτωση, καθώς η εν λόγω οδηγία ορίζει πως περιορίζονται (όχι εξαιρούνται όπως αναφέρει το άρθρο αυτό) πρόσωπα της ίσης μεταχείρισης ο κλάδος της κοινωνικής ασφάλισης (σημείο δ’ της παραγράφου 1 της Οδηγίας), μολαταύτα, το επίμαχο άρθρο (στοιχείο i’ της παραγράφου ε της Οδηγίας), αναφέρει πως η εξαίρεση αυτή συμβαίνει: «όσον αφορά το στοιχείο δ) της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο, με την εξαίρεση των οικογενειακών επιδομάτων και των παροχών ανεργίας», δηλαδή εν ολίγοις τα οικογενειακά επιδόματα και οι παροχές ανεργίας συμπεριλαμβάνονται. Εκτός αυτό η Οδηγία, όπως επισημάναμε προηγουμένως, δεν αναφέρεται σε εξαίρεση, αλλά περιορισμό. Επομένως, πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αναφέρεται σε περιορισμό (όχι εξαίρεση) αφενός, αφετέρου να αναφέρεται ρητώς πως δεν εξαιρούνται τα οικογενειακά επιδόματα και οι παροχές ανεργίας.

  Μέρος Β. Άρθρο 82. Παράγραφος 3.
  Ομοίως με το Άρθρο 65, παράγραφος 3.

 • 10 Μαρτίου 2023, 21:33 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Άρθρο 63 παρ. 6
  Η φορολογική έδρα του εργοδότη είναι συχνά σε αστικό Δήμο ενώ η θέση απασχόλησης είναι σε νησί άλλης Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή αγροτική περιοχή της ίδιας Αποκεντρωμένης. Το λογικό θα είναι η αίτηση του εργοδότη να γίνεται στη ΔΑΜ χωρικής αρμοδιότητας που αντιστοιχεί ο Δήμος απασχόλησης