Μέρος Γ’ (άρθρα 67-82)

ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

(τίτλος διαμονής τύπου «Ζ»)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

 

Άρθρο 67

Προσωρινή διαμονή πολιτών τρίτων χωρών με εθνική θεώρηση εισόδου

 

Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 68 έως 79.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

 

Άρθρο 68

Ψηφιακοί νομάδες (τίτλος διαμονής «Ζ.1»)

 

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, που δύναται να παρέχουν την εργασία τους στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου εξ αποστάσεως, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), σε εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νομάδες) χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή εθνική θεώρηση εισόδου για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες.
 2. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει ο ίδιος ο αιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από το σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου και να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης της θεώρησης σε «μία στάση του ενδιαφερομένου», εκτός των γενικών δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 178 τα ακόλουθα:

α) υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα,

β) σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης και στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης ή

γ) συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης θεώρησης, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός (1) εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός ελληνικής επικράτειας, ή

δ) αν ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, στοιχεία για την ιδιότητά του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας,

ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στις τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται: εα) από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή εβ) από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβίο/α και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο,

στ) τέλος εθνικής θεώρησης, ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

 1. Οι ανωτέρω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η συμβίος/α και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται: α) ο έτερος των συζύγων ή των συμβίων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή των συμβίων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί με αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα και γ) τα λοιπά, κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συμβίων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συμβίων σε αυτόν/αυτήν.
 2. Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας και στα μέλη της οικογένειάς του άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με επαρκείς πόρους διαβίωσης της παρ. 8 του άρθρου 164 (άδεια διαμονής τύπου «Ι.8»), διετούς διάρκειας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 8. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

 

Άρθρο 69

Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.2»)

 

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα ως μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου που τους επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς λόγους, εφόσον προσκομίσουν οι ίδιοι με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου,

β) αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα, μεταξύ των οποίων βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας προέλευσης για την επίσημη καταχώριση του συγκροτήματος.

 1. Η θεώρηση εισόδου είναι ισόχρονη με τη διάρκεια των παραστάσεων ή εκδηλώσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας, λαμβανομένης υπόψη της ενιαίας δομής του καλλιτεχνικού συγκροτήματος.

 

Άρθρο 70

Πνευματικοί δημιουργοί

(τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.3»)

 

Σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα ως πνευματικοί δημιουργοί που παράγουν έργα πνευματικού περιεχομένου και ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι, σκηνογράφοι και μέλη κινηματογραφικών συνεργείων, χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου που τους επιτρέπει τη διαμονή για τον σκοπό αυτό, εφόσον προσκομίσουν οι ίδιοι με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3) μηνών με επιχείρηση ή οργανισμό, το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Άρθρο 71

Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

(τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.4»)

 

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα ως νόμιμα εργαζόμενοι σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυμβαλλομένου, ο οποίος ασκεί τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα, χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς λόγους, εφόσον προσκομίσουν οι ίδιοι με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή:

α) υπεύθυνη δήλωση της εγκατεστημένης σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρησης, στην οποία αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, με την οποία βεβαιώνεται (αα) ότι έχει συνάψει σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, ώστε να προκύπτει ο σκοπός μετακίνησης του εργαζομένου πολίτη τρίτης χώρας και το προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησής του και (αβ) ότι αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του,

β) αντίγραφο βεβαίωσης ασφάλισης ή θεωρημένης Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου ενωσιακού εγγράφου.

 1. Η θεώρηση εισόδου έχει ισόχρονη διάρκεια με τον χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρηση, και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα (1) έτος.

 

Άρθρο 72

Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

(τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.5»)

 

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό επιχείρησης που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικά, στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς λόγους, εφόσον προσκομίσουν οι ίδιοι με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή:

α) βεβαίωση της εγκατεστημένης σε τρίτη χώρα επιχείρησης, στην οποία αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, η ιδιότητα και τα καθήκοντα του εργαζομένου πολίτη τρίτης χώρας, που συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία για τη νομιμότητα της εργασίας του σε αυτή,

β) επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της εγκατεστημένης σε τρίτη χώρα επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας. Στη σύμβαση αυτή πρέπει να προβλέπονται το αντικείμενό της, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.

 1. Η θεώρηση εισόδου έχει ισόχρονη διάρκεια με τον χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι (6) μήνες.

 

Άρθρο 73

Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού

(τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.6»)

 

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα ως αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού, χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς λόγους, εφόσον προσκομίσουν οι ίδιοι με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή:

α) βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, όπου εδρεύει το ελληνικό τουριστικό γραφείο στην οποία αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως αρχηγού οργανωμένων ομάδων τουριστών,

β) βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου ότι ο υπό απασχόληση πολίτης τρίτης χώρας εργάζεται και αμείβεται από αυτό,

γ) υπεύθυνη δήλωση του ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται με αλλοδαπό τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούμενων μέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου, ομάδων τουριστών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες και

δ) βεβαίωση ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος. Αν υπάρχει, με τη χώρα από την οποία μετακινείται, διακρατική συμφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό ατύχημα, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της χώρας αυτής ότι είναι ασφαλισμένος στο κοινωνικoασφαλιστικό της σύστημα. Σε διαφορετική περίπτωση, προσκομίzει εγγύηση της χώρας από την οποία μετακινείται ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από τις ανωτέρω αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την απασχόλησή του ως αρχηγού οργανωμένων ομάδων τουρισμού στην Ελλάδα.

 1. Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

 

Άρθρο 74

Αθλητική προετοιμασία

(τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.7»)

 

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα ως αθλητές, προπονητές και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό που τους συνοδεύει για προετοιμασία ενόψει συμμετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για τον σκοπό αυτό, εφόσον προσκομίσουν οι ίδιοι με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή:

α) έγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την είσοδό τους στην Ελλάδα με σκοπό την προετοιμασία εν όψει συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις,

β) αποδεικτικά στοιχεία ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 51 του άρθρου 178, διαθέτουν οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους στην Ελλάδα χωρίς να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα πέραν της αθλητικής προετοιμασίας.

 1. Η θεώρηση εισόδου για τον συγκεκριμένο σκοπό δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι (6) μήνες.

 

Άρθρο 75

Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης έναντι αποζημίωσης

(τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.8»)

 

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα ως φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης έναντι αποζημίωσης, χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για τον σκοπό αυτό, εφόσον προσκομίσουν οι ίδιοι με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή θεωρημένη βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα για πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση και για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, δια μέσου φορέα ανταλλαγών. Ως φορείς ανταλλαγών, θεωρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ανάλογου περιεχομένου με αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής και σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται τέτοιες, διεθνείς φορείς ανταλλαγών φοιτητών.
 2. Ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ισχύουν τα οριζόμενα, κάθε φορά, στη νομοθεσία που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 3. Η θεώρηση εισόδου για τον συγκεκριμένο σκοπό δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι (6) μήνες.

 

Άρθρο 76

Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)

(τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.9»)

 

 1. Σε πολίτες της Αυστραλίας που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα στο πλαίσιο συμμετοχής στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων, σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa) που κυρώθηκε με τον ν. 4353/2015 (Α΄ 173), χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για τον σκοπό αυτό εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν συμπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος της ηλικίας τους,

β) δεν συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα,

γ) είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτηρίου για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους ή διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αγορά αυτού,

δ) διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης,

ε) δεν έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday) ή για διακοπές με εργασία (Working Holiday) της Ελλάδας,

στ) είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών,

ζ) υποβάλουν επιστολή από το αρμόδιο Υπουργείο της Αυστραλίας, στην οποία δηλώνεται ότι η Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει συναινέσει ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα.

 1. Η θεώρηση εισόδου επιτρέπει εργασία, παρέχει δικαίωμα σπουδών ή εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρ. 2 του Μνημονίου Κατανόησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη της θεώρησης, ο πολίτης Αυστραλίας οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

 

Άρθρο 77

Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο

(τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.10»)

 

 1. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου δημόσιου φορέα, χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή τους στη χώρα για την απασχόλησή τους ως πτητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικό για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο.
 2. Η θεώρηση εισόδου επιτρέπει την εργασία μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και η διάρκεια ισχύος της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.

 

Άρθρο 78

Υπότροφοι του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright) (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.11»)

 

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα ως υπότροφοι του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), δυνάμει της από 23.4.1948 Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3152/1955 (Α` 64) και της από 22.4.1980 Σύμβασης Ελλάδος – Η.Π.Α., η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1982/1991 (Α` 188), χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για τον σκοπό αυτό.
 2. Η εθνική θεώρηση εισόδου έχει ισόχρονη διάρκεια ισχύος με τη χορηγούμενη υποτροφία και έως δώδεκα (12) μήνες, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει ο ίδιος με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, βεβαίωση υποτροφίας του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), από την οποία προκύπτουν η διάρκεια και ο σκοπός της διαμονής του στην Ελλάδα, η κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής του στη χώρα, η κάλυψη πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και η κάλυψη εξόδων τυχόν επαναπατρισμού του.
 3. Οι ανωτέρω πολίτες μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, κατά την έννοια της περ. λε’ του άρθρου 4, στα οποία χορηγείται ομοίως εθνική θεώρηση εισόδου, ισόχρονη της θεώρησης των συντηρούντων και με την ένδειξη «Μέλη οικογένειας υποτρόφου Ιδρύματος Fulbright», εφόσον προσκομίσουν:

α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο προκύπτει η συγγενική σχέση και

β) αποδεικτικά στοιχεία, περί κάλυψης των εξόδων ταξιδιού και διαμονής τους στη χώρα, κάλυψης πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάλυψης των εξόδων επαναπατρισμού τους.

Σε περίπτωση παράτασης της χορηγούμενης υποτροφίας, για διάστημα μεγαλύτερο της διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας εθνικής θεώρησης εισόδου, δύναται να χορηγηθεί στον ανωτέρω πολίτη και στα μέλη της οικογένειάς του άδεια διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 163, εφόσον υποβληθεί αίτηση πριν από τη λήξη της εθνικής θεώρησης. Η άδεια διαμονής είναι ισόχρονη με την προβλεπόμενη παράταση της χορηγούμενης υποτροφίας, προσαυξημένη κατά ένα (1) μήνα.

 

Άρθρο 79

Πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την εισδοχή (i) για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου ή (ii) για γνωριμία του μοναχικού βίου – μοναχισμό (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.12»)

 

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα με σκοπό α) τη σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου ή β) τη γνωριμία του μοναχικού βίου (μοναχισμός), χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για τον σκοπό αυτό. Η θεώρηση εισόδου έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους.
 2. Η θεώρηση εισόδου της περ. α΄ της παρ. 1 χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς μία (1) από τις είκοσι (20) Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας, εφόσον:

α. η φιλοξενούσα Ιερά Μονή βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και λοιπά έξοδα διαβίωσης και να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,

β. η φιλοξενούσα Ιερά Μονή διαβιβάσει στην αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας με την παραπάνω αίτηση του ενδιαφερομένου.

 1. Η θεώρηση εισόδου της περ. β΄ της παρ. 1 χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ή Ησυχαστηρίου και σύμφωνη γνώμη του επιχώριου Μητροπολίτη, ότι έχουν γίνει δεκτοί για να γνωρίσουν τον μοναχικό βίο ή να μονάσουν. Η αίτηση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ανάληψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 2. Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας άδεια διαμονής για τον ίδιο σκοπό (άδεια διαμονής τύπου «Ι.7»), κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 8. Η άδεια διαμονής ισχύει για ένα (1) έτος, μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Δικαιώματα σύμφωνα με την Οδηγία 2011/98 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος

 

Άρθρο 80

Σκοπός

 

Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος (L 343).

 

Άρθρο 81

Πεδίο εφαρμογής

(άρθρο 3 Οδηγίας 2011/98)

 

 1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε:

α) πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εργασία,

β) πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη, με την οποία προβλέπεται η έκδοση άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας.

 1. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:

α) στις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3,

β) στα μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός αυτής, σύμφωνα με το π.δ. 106/2007 (Α’135) περί ελεύθερης κυκλοφορίας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους,

γ) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, απολαμβάνουν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμα με εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών, είτε μεταξύ της Ένωσης και των κρατών – μελών είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών,

δ) σε όσους εμπίπτουν στο π.δ. 30/2021 (Α` 75) με το οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (L 18),

ε) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 53 έως 55,

στ) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια ως εποχιακοί εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα άρθρα 63 έως 65,

ζ) στους επί μακρόν διαμένοντες σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 (L 16) και τα άρθρα 143 έως 162 του παρόντος,

η) σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής ή απέλασης, σύμφωνα με τον ν. 3907/2011 (Α` 7) ή τον ν. 3386/2005 (Α` 212), αντίστοιχα, η οποία έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους,

θ) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια ως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι ή είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για επενδυτικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα άρθρα 96 έως 100,

ι) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς απασχόληση ή εργασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο νηολογημένο σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που φέρει τη σημαία κράτους – μέλους,

ια) σε πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια να εργάζονται στην ελληνική επικράτεια για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τον παρόντα ή έχουν γίνει δεκτοί σε άλλο κράτος – μέλος για λόγους σπουδών,

ιβ) σε πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους επιτρέπεται να εργάζονται βάσει εθνικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τα άρθρα 68 έως 79.

 1. Η ενιαία άδεια διαμονής εκδίδεται ή ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 11, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες το αργότερο, από την ημέρα υποβολής της αίτησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα. Όταν διαπιστώνεται ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής είναι απαραίτητη η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία ειδοποιεί με έγγραφη κλήση τον αιτούντα για προσκόμιση αυτών, εντός εύλογης προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μέχρι την προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες ακόμη σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της αίτησης. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 3, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α` 45)]. Κατά τα λοιπά, δεν θίγεται το άρθρο 45 του π.δ. 18/1989 (Α` 8).
 2. Αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής θεωρείται απαράδεκτη, εάν έχει συμπληρωθεί ο ανώτατος προβλεπόμενος αριθμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26.

 

Άρθρο 82

Ίση μεταχείριση εργαζομένων, κατόχων ενιαίας άδειας διαμονής για εργασία

(άρθρο 12 Οδηγίας 2011/98 )

 

 1. Οι εργαζόμενοι κάτοχοι ενιαίας άδειας, απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά:

α) στο δικαίωμα εισόδου και διαμονής στην ελληνική επικράτεια, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή, με τον περιορισμό των οριζόμενων στην απόφαση της παρ. 25 του άρθρου 178,

β) το δικαίωμα να ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, για την οποία έχουν λάβει την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου,

γ) τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για εργασία, τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, του ωραρίου εργασίας, των αδειών και αργιών, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας,

δ) το δικαίωμα στην απεργία και στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια,

ε) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση,

στ) την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες,

ζ) τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004. Οι ειδικές διατάξεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 1231/2010 και του Κανονισμού (ΕΕ) 987/2009 (L 284) εφαρμόζονται αναλόγως,

η) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γήρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική νομοθεσία ή η νομοθεσία των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση μετακίνησης σε τρίτη χώρα,

θ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για την απόκτηση στέγασης, καθώς και των υπηρεσιών ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας χωρίς να θίγει το δικαίωμα αυτό τη συμβατική ελευθερία,

ι) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία στην ελληνική επικράτεια.

 1. Οι εργαζόμενοι που μετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι κληρονόμοι των εν λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από αυτούς, λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις που δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του εποχικού εργαζομένου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους συντελεστές, όπως και οι ημεδαποί όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα.
 2. Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης δεν παρέχεται:

α. όσον αφορά στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας που αφορούν στις οικογενειακές παροχές και τις παροχές ανεργίας, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΚ) 1231/2010 σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές κατόπιν θεώρησης εισόδου για τον σκοπό αυτόν, καθώς και σε όσους επιτρέπεται να εργάζονται με θεώρηση εισόδου,

β. όσον αφορά σε επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα επιδόματα και δάνεια που αφορούν εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση σε όσους επιτρέπεται να εργάζονται με θεώρηση εισόδου. Όσον αφορά στην πρόσβαση στην πανεπιστημιακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση που δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη απασχόληση, εφαρμόζονται ειδικές προϋποθέσεις περιλαμβανομένης της δέουσας γνώσης της γλώσσας,

γ. όσον αφορά στα φορολογικά πλεονεκτήματα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης διαμονή των μελών της οικογένειας του εργαζόμενου, για τα οποία ζητεί παροχές δεν ευρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας,

δ. όσον αφορά στην πρόσβαση σε διαδικασίες στέγασης σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εργάζονται.

 1. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων υπηρεσιών να ανακαλούν ή να απορρίπτουν την άδεια διαμονής που εκδίδεται βάσει του παρόντος.
 2. Οι αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρέχουν τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους εργοδότες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τα δικαιολογητικά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικαστικές εγγυήσεις.

 

 • 14 Μαρτίου 2023, 00:57 | Αθανασόπουλος Σπύρος

  Αρ. 70
  Υπό την προτεινόμενη ρύθμιση οι πνευματικοί δημιουργοί δεν δύνανται πλέον να λαμβάνουν σχετική άδεια, διαμένοντας στην χώρα μόνο βάσει της σχετικής θεώρησης. Επιπρόσθετα στις μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου δεν προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής σε κάποια κατηγορία του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τους πτχ που κατέχουν ήδη άδεια διαμονής πνευματικού δημιουργού, γεγονός που αποκλείει από την συνέχιση απόλαυσης δικαιώματος νόμιμης διαμονής μια σειρά επωφελούμενων που έχουν διαμείνει στην Ελλάδα υπό το εν λόγω καθεστώς, υπό περιπτώσεις και επί σειρά ετών.

 • 13 Μαρτίου 2023, 23:37 | Μαυρόχη Ειρήνη-Ιωσηφίνα

  Άρθρο 71

  Το περιεχόμενο του άρθρου αναφέρεται στο επόμενο άρθρο 72 και ομοίως το άρθρο 72 στο 71.

  Πρέπει να γίνει αντιστροφή των διατάξεων κάτω από τους σωστούς τίτλους.

  Άρθρο 81

  2. «Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:
  α) στις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3»:

  Δεν υπάρχει παρ. 4 στο άρθρο 3

 • 13 Μαρτίου 2023, 19:00 | ΕΔΑΜ

  Να διατηρηθεί η δυνατότητα λήψης άδειας ψηφιακού νομάδα και με θεώρηση τύπου c.

 • 8 Μαρτίου 2023, 15:06 | ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

  Στους τύπους αδείας διαμονης δεν υπάρχει εκείνη του θρησκευτικού λειτουργού . Παρακαλώ ενημερωστε με αν τελικα συμπεριληφθεί.