Ανακύκλωση-βελτίωση αποβλήτων
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων"

Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων».Με το νομοσχέδιο αυτό προωθείται η ενίσχυση της Ανακύκλωσης και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων με βάση τις κατευθύνσεις που τίθενται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τα απόβλητα και την ανακύκλωση.Τα τελευταία 10 χρόνια, με τη συνδρομή της πολιτείας στη χρηματοδότηση της κατασκευής ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και με την οργάνωση και λειτουργία Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) από τους ίδιους τους υπόχρεους παραγωγούς και εισαγωγείς συσκευασιών και άλλων προϊόντων (με βάση την αρχή «της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»), έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην ανακύκλωση.Παρ’ όλα αυτά, σε ορισμένα ειδικά ρεύματα αποβλήτων, και παρά τους σημαντικούς πόρους, με τη μορφή ετήσιων εισφορών αλλά και συσσωρευμένων αποθεματικών, που έχουν στη διάθεσή τους τα ΣΕΔ, η χώρα υπολείπεται των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης που έχουν τεθεί με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδ [...]

Περισσότερα »
8 Δεκεμβρίου 2014, 12:0024 Σχολιάσιμα Άρθρα193 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
ΚΥΑ αειφορίας
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής απόφασης "«Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών».

Εισάγεται σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών».Με το παρόν σχέδιο καθορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες αποδεικνύεται η τήρηση των κριτηρίων αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών, καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης των οικονομικών φορέων, η διαδικασία υποβολής και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται καθώς και οι υπόχρεοι υποβολής των πληροφοριών αυτών, εφόσον, βάσει διατάξεων, τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4062/2012. Το σύνολο των ανωτέρω διαδικασιών αποτελεί το σύστημα αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών.Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς της αγοράς θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, κατά την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και τις [...]

Περισσότερα »
18 Νοεμβρίου 2014, 10:0014 Σχολιάσιμα Άρθρα29 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
φυσικό αέριο -τροποιήσεις ν.4001/2011
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α’ 179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α’ 179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».Οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου συμπληρώνουν τον ν. 4001/2011 και το ισχύον πλαίσιο της αγοράς ενέργειας, ιδίως όσον αφορά στην απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου.Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς της αγοράς θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, κατά την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και τις πολύτιμες απόψεις σας. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ [...]

Περισσότερα »
29 Οκτωβρίου 2014, 10:0016 Σχολιάσιμα Άρθρα118 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/27/ΕΕ
Δημόσια Διαβούλευση για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012).Η οδηγία 2012/27/ΕΕ αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη – μέλη της ΕΕ με τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου μέτρων πολιτικής και δράσεων. Με το σχέδιο νόμου, καθορίζονται στην εθνική ενεργειακή πολιτική και αγορά στόχοι, κανόνες, μέτρα και ειδικές δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Καλούμε τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση με την κατάθεση απόψεων και προτάσεων.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ [...]

Περισσότερα »
26 Σεπτεμβρίου 2014, 15:0026 Σχολιάσιμα Άρθρα66 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Σύσταση ΑΕ και τροποιοίσεις ν. 4123/2013
Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία” και κατάρτιση του καταστατικού της» και στο σχέδιο τροποποίησης του ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ)»

Το εθνικό μας δίκαιο, μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ σε αυτό, προβλέπει ότι με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται μοναδική ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος (Ν 4123/ 2013).Η ανάληψη από ένα μη κερδοσκοπικό φορέα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας, αποσκοπεί, λόγω της μαζικότητας και του κύρους σε καλύτερους οικονομικούς όρους, ελαχιστοποίηση του κόστους και μεγιστοποίηση του οφέλους διαχείρισης για τους πολίτες και την οικονομία.Η πρακτική, της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημιουργίας Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων, ο οποίος αποκτά και διατηρεί ιδιόκτητα ή κρατικά αποθέματα πετρελαιοειδών προϊόντων ή διαχειρίζεται αποθέματα υπόχρεων οικονομικών φορέων, έχε [...]

Περισσότερα »
12 Σεπτεμβρίου 2014, 14:003 Σχολιάσιμα Άρθρα10 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου, «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις». Αφορά όλες τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων, καθορίζονται τα κίνητρα μετεγκατάστασης, οι προδιαγραφές πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας καθώς και οι επιτρεπτές εμπορικές χρήσεις. Τέλος ξεκαθαρίζεται και η διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων αυτών.Καλούμε τους πολίτες, τους μηχανικούς και τους φορείς να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους, ώστε πολύ σύντομα να προωθήσουμε την τελική ρύθμιση.Σταύρος ΚαλαφάτηςΥπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ [...]

Περισσότερα »
5 Φεβρουαρίου 2014, 09:0012 Σχολιάσιμα Άρθρα66 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ».

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ».Το εν λόγω σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις του άρθρου 1 τροποποιεί διατάξεις της υπ’ αρ. 15 της 24.7.2013 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 168), που αφορά στην Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ ΑΕ). Οι νέες ρυθμίσεις απλοποιούν τη διαδικασία του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ, και συγκεκριμενοποιούν την απόκτηση από το Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας, διασφαλίζοντας την ύπαρξη καταστατικής μειοψηφίας.Με τα άρθρα 2 έως 4 ρυθμίζονται πρακτικά ζητήματα προκειμένου να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό σχέδιο νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 08:00.Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σαςO Υφυπουργός ΠΕΚΑΑσημάκης Παπαγεωργίου [...]

Περισσότερα »
20 Δεκεμβρίου 2013, 08:007 Σχολιάσιμα Άρθρα6 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013
Δημόσια Διαβούλευση για την Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253)

Εισάγεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την τροποποίηση της Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253).Με το παρόν σχέδιο προτείνονται βελτιώσεις για την ορθότερη εφαρμογή του συστήματος κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253), οι οποίες κρίνονται απαραίτητες μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της.Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253)», υποβάλλοντας παρατηρήσεις [...]

Περισσότερα »
15 Νοεμβρίου 2013, 13:003 Σχολιάσιμα Άρθρα5 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Δομική Τρωτότητα
Τεχνικές Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174 Α’).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης −Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174 Α’) προβλέπεται στοάρθρο 11 παράγραφος 8 ειδική ρύθμιση στο διενεργούμενο στατικό έλεγχο των παραβάσεων. Από το νόμο απαιτείται, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η υποβολή είτε «Δελτίου δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού» είτε μελέτη στατικήςεπάρκειας, ανάλογα με το είδος του κτιρίου.«Δελτίο δομικής τρωτότηταςτου φέροντος οργανισμού» απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις. «Μελέτη στατικής επάρκειας» απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια ειδικής χρήσης.Με την προωθούμενη Υπουργική Απόφαση καλύπτεται η  ανάγκη παροχής οδηγιών εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/13, προς τους μηχανικούς, για την υποβολή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του νόμου για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης στη ρύθμιση του ν. 4178/13.Καλούμε [...]

Περισσότερα »
30 Οκτωβρίου 2013, 13:004 Σχολιάσιμα Άρθρα46 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Δασικά Οικοσυστήματα
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου “Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης”

Η προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ για μια συνολική μεταρρύθμιση στην έννοια του χώρου συνεχίζεται. Το νομοσχέδιο για τις δασικές επεμβάσεις αποτελεί έναν κρίκο σε μία αλυσίδα πρωτοβουλιών όπως το Κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες, η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, η χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, οι οποίες δίνουν στη χώρα ένα σύγχρονο πλαίσιο για τη δημιουργία Εθνικής Πολιτικής Γης. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν κάνουμε κάποια μεγάλη τομή, αλλά νοικοκυρεύουμε το κράτος, επιλύοντας χρόνια προβλήματα των ανθρώπων της υπαίθρου. Αίρουμε εμπόδια και προστατεύουμε τα δάση. Προχωρούμε προσεκτικά αλλά σταθερά σε αυτά που η κοινωνία έχει ανάγκη. Με γνώμονα πάντα την αειφορία: την προστασία του περιβάλλοντος, την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, την κοινωνική συνοχή.Με το σχέδιο νόμου γίνεται κωδικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων και ρυθμίσεων, προσαρμόζεται η δασική νομοθεσία στη νομολογία του ΣτΕ, παρέχονται δυνατότητες δραστηριοποίησης σε δάση και δασικές εκτάσεις κυρίως στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, αυξάνεται η προστασία των δασικών εκτάσεων και αυξάνονται οι ποινές στους παραβάτες της δασικής νομοθεσίας.Καλούμε τους πολίτες και τους φορείς να [...]

Περισσότερα »
2 Οκτωβρίου 2013, 15:0022 Σχολιάσιμα Άρθρα355 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΥΟΤΟ
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο εγκυκλίου για την Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης).

Φίλες και φίλοι,Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο εγκυκλίου για την «Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης)».Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο κάθε χώρα μέρος του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης – Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, δύναται να υλοποιεί ευέλικτους μηχανισμούς στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είτε εντός είτε εκτός της επικράτειάς της.Το Πρωτόκολλο του Κυότο προβλέπει τρεις «ευέλικτους μηχανισμούς», οι οποίοι βασίζονται στη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς: την εμπορία των εκπομπών, το μηχανισμό κοινής εφαρμογής (JI) και το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM).Η χώρα μας ήδη συμμετάσχει στον μηχανισμό που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Οδηγία 2003/87/ΕΚ).Ωστόσο, στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των επιδόσεών μας στον τομέα του μετριασμού των εκπομπών θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των άλλων δύο μηχανισμών, των προγραμμάτων Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation) και Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism).Με το παρόν σχ [...]

Περισσότερα »
14 Δεκεμβρίου 2012, 15:0011 Σχολιάσιμα Άρθρα33 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Εθνικό Κτηματολόγιο
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»

Ο νόμος για τη συμπλήρωση των διατάξεων της σύνταξης και της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου έρχεται σε μία ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την πορεία του έργου στη χώρα μας, αφού το Κτηματολόγιο αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, σχετιζόμενο άμεσα με την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.Για την επίτευξη του στόχου αυτού με τις διατάξεις του νόμου προωθείται στο μέγιστο βαθμό η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης έως το έτος 2020, αλλά και άλλων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως η σύνταξη δασικών χαρτών. Παράλληλα, βελτιώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία, αφού αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων, γεγονός που προάγει τον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες.Παρακαλούμε για τα σχόλια σας μέχρι 08/12/2012 Σταύρος Καλαφάτης Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [...]

Περισσότερα »
8 Δεκεμβρίου 2012, 15:008 Σχολιάσιμα Άρθρα63 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενης της περιοχής του όρους Μαινάλου ως Περιφερειακού Πάρκου».

Ο ορεινός όγκος του Μαινάλου (Ανατολικό, Δυτικό και Βόρειο Μαίναλο), αποτελεί μια ενιαία φυσιογραφική και ανθρωπογεωγραφική ενότητα, με κοινές ιστορικές και πολιτιστικές καταβολές και αξίες, το φυσικό περιβάλλον της οποίας υπόκειται σε ενιαία διαχείριση. Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο Δυτικό και στο Ανατολικό Μαίναλο εμφανίζεται το πιο συγκροτημένο ελληνικό ελατοδάσος, που έχει τεθεί υπό καθεστώς δασικής διαχείρισης (Κρατική Εκμετάλλευση Δασών) από τις αρχές του 20ου αιώνα.Η προς θεσμοθέτηση περιοχή περιλαμβάνει τη Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», με την ονομασία ««Όρος Μαίναλο – GR 2520001» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA 2000»Στόχος του υπό διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία και η διατήρηση της φύσης και του τοπίου, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου. Η περιοχή. διακρίνεται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, και γεωμορφολογική της αξία, ιδιαίτερα για τη διατήρηση του τοπίου, της άγριας ορνιθοπανίδας, και της χλωρίδας στη χώρα μας. [...]

Περισσότερα »
27 Δεκεμβρίου 2012, 15:0010 Σχολιάσιμα Άρθρα53 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Καθορισμός κριτηρίων και Κατανομής Βιοντίζελ
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει"

Φίλες και φίλοι,Εισάγεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει». Με το παρόν σχέδιο προσδιορίζεται το σύστημα κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, δηλαδή καθορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στην πρόσκληση κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 15Α του ν. 3054/2002 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70).Συγκεκριμένα, προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ετήσιας κατανεμόμενης ποσότητας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα κριτήρια κατανομής, η διαδικασία αξιολόγησης, ο τρόπος υπολογισμού της κατανεμόμενης ποσότητας ανά εταιρεία, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων και τέλος προσδιορίζονται οι κυρώσεις.Στο σχέδιο αυτό διασφαλίζεται η απορρόφηση των ενεργειακών καλλιεργειών ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η επίτευξη των εθνικών στόχων της διείσδυσης ανανεώσιμων καυσίμων στην α [...]

Περισσότερα »
5 Νοεμβρίου 2012, 15:0011 Σχολιάσιμα Άρθρα52 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ)

Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα για διαβούλευση το προσχέδιο νόμου για την εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/119/ΕΚ.Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη, τροποποιείται η υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρα 12 και 13, ν. 3054/2002) και ενισχύεται η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο ανάπτυξης αποτελεσματικότερου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, συμπληρωματικού του μηχανισμού κρίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι σημαντική και προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή τους επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν πολίτες και φορείς τις παρατηρήσεις τους.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012.Ο Υπουργός ΠΕΚΑΕυάγγελος Λιβιεράτος [...]

Περισσότερα »
21 Οκτωβρίου 2012, 23:5923 Σχολιάσιμα Άρθρα32 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS