Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, θέτει από 4 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, και η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851.

 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εκπονείται από το ΥΠΕΝ και εγκρίνεται με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από δημόσια διαβούλευση,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 83 του Ν.4685/20.

 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων αφορά την περίοδο 2021 – 2030 και μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε έτη. Προδιαγράφει τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις που στοχεύουν στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, ενώ υποδεικνύει δείκτες μέτρησης. Οι ως άνω πολιτικές στοχεύουν στην προώθηση και υποστήριξη μοντέλων βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων ιδιαιτέρως προωθώντας την επισκευασιμότητα, την ανθεκτικότητα και την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων.

 

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, είναι εναρμονισμένο με την οδηγία 2018/851 της ΕΕ και προβλέπει:

-Παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

-Παρουσίαση των υφιστάμενων εθνικών και κοινοτικών νομοθεσιών, πολιτικών και στρατηγικών.

-Τον ορισμό ρευμάτων προτεραιότητας, καθώς και στόχων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

-Τον προσδιορισμό μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων αυτών, την επιτυχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠΠΔΑ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Κατά συνέπεια, ο βασικός στόχος του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, είναι η ανάπτυξη μιας συντονισμένης προσέγγισης για τη δημιουργία των συνθηκών για μικρότερη κατανάλωση πρώτων υλών και το μετασχηματισμό των καταναλωτικών  προτύπων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της σταδιακής μείωσης στην παραγωγή αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 18 Μαρτίου  2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού

Διαχείρισης Αποβλήτων

 

Εμμανουήλ Γραφάκος