Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία” και κατάρτιση του καταστατικού της» και στο σχέδιο τροποποίησης του ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ)»

Το εθνικό μας δίκαιο, μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ σε αυτό, προβλέπει ότι με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται μοναδική ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος (Ν 4123/ 2013).
Η ανάληψη από ένα μη κερδοσκοπικό φορέα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας, αποσκοπεί, λόγω της μαζικότητας και του κύρους σε καλύτερους οικονομικούς όρους, ελαχιστοποίηση του κόστους και μεγιστοποίηση του οφέλους διαχείρισης για τους πολίτες και την οικονομία.
Η πρακτική, της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημιουργίας Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων, ο οποίος αποκτά και διατηρεί ιδιόκτητα ή κρατικά αποθέματα πετρελαιοειδών προϊόντων ή διαχειρίζεται αποθέματα υπόχρεων οικονομικών φορέων, έχει αποδειχθεί ότι θωρακίζει το σύστημα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και συνεπώς την ασφάλεια εφοδιασμού.
Στην παρούσα διαβούλευση παρουσιάζονται, αφενός προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 4123/2013 και αφετέρου προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που περιλαμβάνει το Καταστατικό του Φορέα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του.
Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων, καθώς και οι προτάσεις από τους αρμοδίους φορείς της αγοράς, θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου κατά την επεξεργασία των τελικών κειμένων.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ