Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 12044/613/2007 ΚΥΑ (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)

Με την παρούσα ΚΥΑ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θεσπίζονται κανόνες, μέτρα, όροι και διαδικασίες, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της ενωσιακής οδηγίας 2012/18/ΕΕ, για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης όπως διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη, σε εγκαταστάσεις ή μονάδες που παράγουν, χρησιμοποιούν ή αποθηκεύουν επικίνδυνες ουσίες, με κύριο στόχο: α) την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και β) τον περιορισμό των συνεπειών τους στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, έτσι ώστε να διασφαλίζεται με πιο συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο υψηλού επιπέδου εθνική και διασυνοριακή προστασία του περιβάλλοντος.
Πέραν της καθεαυτό ενσωμάτωσης της ανωτέρω οδηγίας, με το σχέδιο ΚΥΑ αναθεωρείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία (υπ. αριθ. 2044/613/2007 ΚΥΑ που είχε εκδοθεί σε συμμόρφωση με την τότε ισχύουσα Οδηγία 96/82/ΕΚ), με κύριες βασικές κατευθύνσεις:
(α) τον εξορθολογισμό και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την υπέρβαση των μέχρι σήμερα δυσλειτουργιών που δυσχέραιναν την αποτελεσματική εφαρμογή και την υλοποίηση των στόχων της προϋφιστάμενης κοινοτικής Οδηγίας, (β) τη θέσπιση διαδικασιών για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού και τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γ) τη διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΥΑ στην εθνική έννομη τάξη καθώς και, δ) την πρόβλεψη αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων στους παραβάτες.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος κρίθηκε αναγκαία η ηλεκτρονική ανάρτηση του σχεδίου ΚΥΑ για διαβούλευση, ώστε να αντληθούν χρήσιμα σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην τελική επεξεργασία του.

Η δημόσια διαβούλευση θα περατωθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015 στις 14:00

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ