Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης

Φίλοι και φίλες,

εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/676/ΕΚ.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του παρόντος κειμένου για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αυτές διαμορφώνονται και μέσω των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας, καλούμε τόσο τους επιστημονικούς φορείς, όσο και τους άμεσα εμπλεκόμενους παραγωγούς, αλλά και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη, να συμμετέχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλλοντας τα σχόλια και τις προτάσεις τους  μέχρι την 9η Απριλίου 2015.

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
Ο  Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας,

κ. Π. Λαφαζάνης