Άρθρο 18 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1-19, 20, 21, 23-28 και 31Α του Ν.3340/2005 (ΦΕΚ Α’ 112/10.5.2005) εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Εκκρεμείς υποθέσεις συνεχίζονται υπό την ισχύ του Ν.3340/2005 (ΦΕΚ Α’ 112/10.5.2005) μέχρις αμετακλήτου περαιώσεώς τους.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ισχύουν από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εφαρμόζονται σε υποθέσεις στις οποίες δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο έλεγχος.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις καταργούμενες διατάξεις του ν. 3340/2005, νοούνται εφεξής οι αντίστοιχες προς το περιεχόμενό τους διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του παρόντος νόμου.

4. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά σε μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) [organized trading facility (OTF)] νοείται ότι ταυτίζεται με την αναφορά σε οργανωμένο μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) [organized trading facility (OTF)] όπως αυτός ορίζεται στο στοιχείο 8 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

5. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά σε ΜΟΔ, αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά, οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε ΜΟΔ, αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά, έως τις 3 Ιανουαρίου 2018.

6. Οι απαντώμενες στον παρόντα νόμο αναφορές στην οδηγία 2014/65/ΕΕ και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 λογίζονται, πριν τις 3 Ιανουαρίου 2018, ως παραπομπές στην οδηγία 2004/39/ΕΚ σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV της οδηγίας 2014/65/ΕΕ στο βαθμό που ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει διατάξεις που παραπέμπουν στην οδηγία 2004/39/ΕΚ.