Άρθρο 05 – Σύσταση για τη διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με χρήση προνομιακών πληροφοριών

1. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών όποιος από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου, ενεργώντας με πρόθεση επί τη βάσει των προνομιακών πληροφοριών που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, συστήνει ή παροτρύνει ή υποδεικνύει σε άλλον που δεν έχει τις παραπάνω ιδιότητες: να αγοράσει ή να διαθέσει χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες ή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μία εντολή σε σχέση με χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες.
2. Η συμμόρφωση προς τις συστάσεις, παροτρύνσεις ή υποδείξεις της προηγούμενης παραγράφου ισοδυναμεί με αξιόποινη πράξη προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, αν το πρόσωπο που ακολουθεί τη σύσταση ή την παρότρυνση ή την υπόδειξη γνωρίζει ότι αυτή βασίζεται σε προνομιακές πληροφορίες.
3. Η από τον τρίτο περαιτέρω γνωστοποίηση ή δημοσιοποίηση των συστάσεων, υποδείξεων ή παροτρύνσεων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν ο υπαίτιος γνώριζε ότι πρόκειται για συστάσεις, υποδείξεις ή παροτρύνσεις επί τη βάσει προνομιακών πληροφοριών, κατά το χρόνο της από αυτόν περαιτέρω γνωστοποιήσεως ή δημοσιοποιήσεως.
4. Η εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων τελεί υπό την επιφύλαξη του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 περί σύννομης συμπεριφοράς, όπου εφαρμόζεται.