Άρθρο 16 – Εξουσιοδοτήσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να καταργούνται, να τροποποιούνται ή να αντικαθίστανται προηγούμενες αποφάσεις του που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που καταργούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, στο μέτρο που αντίκεινται στον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τους κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενους εκτελεστικούς ή άλλους κανονισμούς ή των οποίων το περιεχόμενο ρυθμίζεται από αυτούς. Οι εν λόγω αποφάσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την τροποποίηση, κατάργηση ή αντικατάστασή τους κατά τα ως άνω, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και στους κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενους εκτελεστικούς ή άλλους κανονισμούς ή των οποίων το περιεχόμενο δεν ρυθμίζεται από αυτούς.