Άρθρο 17 – Κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1-19, 20-28 και 31Α του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α΄ 112/10.5.2005).

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται και αντικαθίστανται οι διατάξεις:
α) του άρθρου 29 του ν. 3340/2005 από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου
β) του άρθρου 30 του ν. 3340/2005 από τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου
γ) του άρθρου 31 του ν. 3340/2005 από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου