Ολοκλήρωση Διαβούλευσης Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για τη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης σε αιτούντες διεθνή προστασία

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές «Πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο για τη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης (τεστ dna) σε αιτούντες διεθνή προστασία».

Θεοφάνης Παπαδόπουλος

αν. Προϊστάμενος Τμ. Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων

Υπηρεσία Ασύλου

 

Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για τη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης σε αιτούντες διεθνή προστασία

To Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου προκηρύσσει δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο (πρόχειρος διαγωνισμός) για τη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης (τεστ dna) σε αιτούντες διεθνή προστασία. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου www.asylo.gov.gr.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 15/7/2016 και ώρα 15.00 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: v.kakosimou@asylo.gov.gr, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Η Υπηρεσία Ασύλου δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα τόσο την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας διενέργειας αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης (τεστ dna) όσο και την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνή προστασία.
Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός, προϋπολογισθείσας δαπάνης €20.000,00 χωρίς ΦΠΑ ή €24.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων 

Θεοφάνης Παπαδόπουλος