Ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών ευχαριστεί θερμά τους πολίτες για τη μαζική συμμετοχή τους.

 

Με εκτίμηση

Η Υπουργός Εσωτερικών

 

Νίκη Κεραμέως

 

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις».

Τίθεται από σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2023, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζεται η διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και συγχρόνως διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για τη διαρκή αξιολόγησή τους. Κύριοι στόχοι του σχεδίου νόμου είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση, ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και η αξιολόγηση των διοικήσεων, με δυνατότητα οικονομικής επιβράβευσης σε περίπτωση επίτευξης στόχων, και δυνατότητα παύσης θητείας σε περίπτωση μη επίτευξης.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ομαδοποιούνται οι φορείς του Δημοσίου Τομέα ανάλογα με το είδος και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους σε φορείς πανελλαδικής εμβέλειας και φορείς τοπικής εμβέλειας ή όλως ειδικού χαρακτήρα, ενώ μια ξεχωριστή ομάδα αποτελούν λόγω της ιδιαιτερότητάς τους τα νοσοκομεία. Για την επιλογή των διοικήσεων θεσπίζονται αυξημένες απαιτήσεις και αυστηρά ελάχιστα προσόντα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επιλεγόμενοι θα διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, εισάγονται για πρώτη φορά οριζόντια στον Δημόσιο Τομέα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπία των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Περαιτέρω, εισάγεται η υποχρέωση υποβολής προς τον εποπτεύοντα Υπουργό ενός ετήσιου σχεδίου δράσης με ρητή αναφορά τόσο του προγραμματισμού δράσεων όσο και συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, το οποίο αποτυπώνεται στο συμβόλαιο απόδοσης, που υπογράφει η νέα διοίκηση με τον εποπτεύοντα Υπουργό, για το οποίο θα αξιολογείται ετησίως και ανάλογα με την επίτευξη ή μη των τεθέντων στόχων.

Με το σχέδιο νόμου κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πρότυπο διοίκησης, που ανταποκρίνεται στις πολυδιάστατες προκλήσεις της εποχής μας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Το νομοσχέδιο συμβάλλει έτσι ενεργά στην οικοδόμηση ενός πιο αποτελεσματικού κράτους στην υπηρεσία του πολίτη.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 π.μ.

 

Η Υπουργός Εσωτερικών

Νίκη Κεραμέως