Ολοκλήρωση Δημοσίευσης διαβούλευσης

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Ονομαστικά αρχεία επιβατών, ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Στοιχείων Επιβατών- Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσίας της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/681 (ΕΕ L 119 της 4/5/2016 σ. 132-149), θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία της διαβούλευσης και κηρύττουμε την ολοκλήρωσή της.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Ονομαστικά αρχεία επιβατών, ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Στοιχείων Επιβατών – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/681 (EE L 119 της 4/5/2016 σ.132-149

Για να δείτε το σχέδιο ν. πατήστε εδώ

Για να δείτε την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ

Για να δείτε την έκθεση συνεπειών πατήστε εδώ

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (EE) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων (EE L 119 της 4/5/2016 σ.132-149). Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR) πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες προσγειώνονται σε- ή απογειώνονται από- ελληνικό έδαφος, καθώς και στην επεξεργασία, στη συλλογή, στη χρήση και διατήρηση, αλλά και στην ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, με τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR που συλλέγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, γίνεται μόνο για το σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές να διευκολύνονται στην αποστολή τους για την αντιμετώπιση του εγκλήματος και την απονομή δικαιοσύνης.
Επιπλέον, με το εν λόγω σχέδιο νόμου εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο και τη συγκεκριμένη οδηγία. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα άρθρα 288 παρ. 3 , 291 παρ. 1της ΣΛΕΕ και το άρθρο 18 παρ. 1της Οδηγίας πρέπει η χώρα μας να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωση της νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία και το επιδιωκόμενο με αυτή αποτέλεσμα μέχρι της 25 Μαΐου 2018.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) καλεί τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο κοινωνικό εταίρο να συμμετάσχει από σήμερα 14 Μαρτίου 2018 στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ονομαστικά αρχεία επιβατών, ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Στοιχείων Επιβατών – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/681 (EE L 119 της 4/5/2016 σ.132-149», προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους οι οποίες θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του εν λόγω σχεδίου. Λόγω του ότι πρόκειται για επείγουσες ρυθμίσεις, η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9 το πρωί της 23 Μαρτίου 2018.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ