Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Αστυνομικών Αυτοκινήτων τύπου SUV, Αστυνομικών Αυτοκινήτων, Γερανοφόρων Φορτηγών και Ανατρεπόμενων Οχημάτων, Δίκυκλων Μοτοσικλετών, Αυτοκίνητων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης, Επιβατικών Αυτοκινήτων (9) θέσεων, Ασυρμάτων Πομποδεκτών και Φορητών Ραντάρ Ελληνικής Αστυνομίας».

Σας ενημερώνουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση (www.opengov.gr) τις εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).
Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 31/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, μέχρι την 15/02/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κωνσταντίνος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος