Άρθρο 01:Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού

Μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού οι κατωτέρω αρμοδιότητες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.):
1. Όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στην αδειοδότηση και τον έλεγχο των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων.
2. Η αρμοδιότητα επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις του Τουρισμού που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία.
3. Η αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ. για διενέργεια ελέγχων για την πάταξη του φαινομένου της άγρας πελατών και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
4. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την τεχνική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..
5. Οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Τ. που αφορούν στην κατάταξη των πάσης φύσεων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών. Εντός δύο μηνών από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών ο αρμόδιος για την πιστοποίηση φορέας προβαίνει σε αυτοδίκαια πιστοποίηση του Υπουργείου Τουρισμού ως φορέα Κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών. Έως την πιστοποίηση του Υπουργείου Τουρισμού η κατάταξη νέων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών θα γίνεται με κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του ιδιώτη μηχανικού που είχε ορισθεί επιβλέπων στις εργασίες κατασκευής της τουριστικής εγκατάστασης.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 15:52 | Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης αναφορικά με τις αλλαγές που προβλέπονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και ειδικά στη κατάργηση των γραφείων υποστήριξης Τουρισμού και ενόψει της επικείμενης αύξησης της τουριστικής κίνησης και των προτεραιοτήτων που έχει θέσει ο Δήμος Ρεθύμνης για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σας παρακαλεί να επανεξεταστούν οι ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα του τόπου μας. Λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας του νησιού της Κρήτης καθώς και του μεγέθους του, το κλεισιμου του Γραφείου Υποστήριξης του ΕΟΤ δυσχεραίνει την άμεση διευθέτηση τουριστικών θεματων που απαιτουνται για την καλυτερη εξυπηρετηση επισκεπτων και επιχειρησεων.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:13 | Μαρία Ρωμανού
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γενική παρατήρηση είναι η (επιλεκτική) μεταφορά ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο, το οποίο, παράλληλα με τον επιτελικό ρόλο του και το νομοπαρασκευαστικό έργο, θα πρέπει πλέον να ασκεί εκτελεστικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες αλλά και ελέγχους πρωτογενείς και δευτερογενείς στις τουριστικές επιχειρήσεις.
  1. Στη σημερινή διάρθρωση του ΕΟΤ οι ασκούμενες αρμοδιότητες αποτελούν ενιαίο σύνολο και αλληλοσυμπληρώνονται συντείνοντας στο βασικό στόχο της ρύθμισης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και του ελέγχου της τουριστικής δραστηριότητας συνολικά, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται στην αγορά και προβάλλονται κατάλληλα.
  Με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται αποσπασματικά και με ασάφεια μια σειρά θεμάτων, ενώ κάποιες δραστηριότητες του σημερινού ΕΟΤ, που είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η άσκησή τους και στο μέλλον, δεν υπάγονται σε καμιά πρόβλεψη. Παράλληλα, η απογύμνωση του νέου ΕΟΤ από κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με το σχεδιασμό, παρακολούθηση και πιστοποίηση του προσφερόμενου προϊόντος, περιορίζει και την αποτελεσματικότητα αυτού που λέγεται προβολή.
  Επί μέρους παρατηρήσεις αφορούν τα εξής:
  – Δεν υπάρχει διοικητική μονάδα του Οργανισμού που να λέγεται «τεχνική υπηρεσία του ΕΟΤ». Με κάποια έννοια έχει επικρατήσει (άτυπα) να θεωρείται τεχνική υπηρεσία το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων.
  – Η αδειοδότηση και ο έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων δεν συμπίπτει με την έγκριση και αδειοδότηση των τουριστικών εγκαταστάσεων (υλικοτεχνική υποδομή), για τις οποίες καμιά μνεία δεν γίνεται στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
  – Δεν γίνεται καμία αναφορά στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες του ΕΟΤ για έργα και δραστηριότητες μη τουριστικού χαρακτήρα που επηρεάζουν αρνητικά την τουριστική δραστηριότητα και οι οποίες προβλέπονται από ισχύοντες νόμους (περί αιγιαλού, περί δασών, περί ΑΠΕ κλπ) και ασκούνται από μηχανικούς του ΕΟΤ.
  – Δεν προβλέπονται οι αρμοδιότητες του ΕΟΤ που αφορούν σε διαδικασίες έγκρισης σχεδίων και αδειοδότηση εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Χιονοδρομικά Κέντρα, Συνεδριακά, κέντρα θαλασσοθεραπείας, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, εγκαταστάσεις γκολφ κλπ).
  – Δεν αναφέρεται η αρμοδιότητα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων, αναφορικά με την ανάθεση, παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση κατασκευής δημοσίων έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ. Τα έργα που υλοποιούνται σήμερα με ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2015 στηρίζονται στην Ευρωπαϊκή και την Εθνική Νομοθεσία, βάσει διαδικασιών και δομών που λειτουργούν στον ΕΟΤ και που θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα από αντίστοιχες δομές του Υπουργείου (Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για δημόσια έργα, αποφαινόμενα όργανα). Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ομαλή πορεία των έργων μπορεί να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με ρήτρες των αναδόχων και πιθανή απένταξη έργων που δεν θα προλάβουν να υλοποιηθούν κατά την επιλέξιμη περίοδο.
  – Δεν αντιμετωπίζονται εκκρεμείς υποθέσεις για έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για ακίνητα κυριότητας ΕΟΤ ή/και κατασκευής για λογαριασμό του. Με τους σχετικούς νόμους ανατίθεται ρητά η αρμοδιότητα στον ΕΟΤ, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την εμπειρία και το αρχείο που υπάρχει στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και που κρίνονται απαραίτητα για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των πιστοποιούμενων στοιχείων.
  – Δεν είναι σαφές από ποιον θα ασκούνται στο μέλλον οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Συντονισμού του ΕΟΤ σχετικά με τη διαχείριση, την αδειοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας των υδροθεραπευτηρίων και κέντρων ιαματικού τουρισμού. Επίσης, παραμένει ασαφές ποιος θα συνάπτει συμβάσεις με τους ΟΤΑ για παραχώρηση της εκμετάλλευσης φυσικών ιαματικών πόρων.
  – το φαινόμενο της άγρας πελατών δεν μπορεί να απομονωθεί από τη λειτουργία μηχανισμών που ρυθμίζουν την αγορά και εξασφαλίζουν συνολικά τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο υπάγονται και μια σειρά άλλων προβλημάτων της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως είναι η παραπλανητική διαφήμιση, η χωρίς άδεια λειτουργία επιχειρήσεων, ο έλεγχος οχλουσών δραστηριοτήτων σε τουριστικούς τόπους κλπ.
  2. Αναφορικά με το Κεφάλαιο Δ’ για τον Αγροτουρισμό ξαναβρίσκουμε ορισμούς και περιγραφές παρωχημένους και συγχρόνως ασαφείς και γενικόλογους που συνδέουν τον τουρισμό αποκλειστικά με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η διεθνής εμπειρία αντιμετωπίζει προ πολλού το θέμα του αγροτουρισμού διευρυμένα, εντάσσοντας κάθε δραστηριότητα και πόρο που υπάρχει και αναπτύσσεται στον χώρο της υπαίθρου (υλικά και άϋλα στοιχεία της υπαίθρου).
  Είναι περίεργο πώς ένα νομοσχέδιο που αφορά καθαρά τον τουρισμό δεν αξιοποιεί την ήδη κεκτημένη ελληνική εμπειρία για να συμπεριλάβει στο σχετικό κεφάλαιο όλες τις δραστηριότητες που έχουν ήδη αναπτυχθεί με επιτυχία στον Ελληνικό χώρο, προσφέροντας προϊόντα ποιοτικά και διαφοροποιημένα που προσελκύουν ειδικό κοινό.
  3. Η ανάγκη αντιμετώπισης του θέματος της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών ΕΟΤ και Υπουργείου με συνοπτικές διαδικασίες και, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου, χωρίς προηγούμενη μελέτη ενέχει τον κίνδυνο της διάλυσης και μάλιστα χωρίς εμφανή λόγο, μιας υπηρεσίας που διαμόρφωσε και στήριξε διαχρονικά τον ελληνικό τουρισμό. Η αντικατάσταση του ΕΟΤ, ενός ήδη δρομολογημένου μηχανισμού υποστήριξης της τουριστικής αγοράς, από μια νέα δομή, που δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει άμεσα να αναλάβει το ρόλο αυτό και να καλύψει τις μεταβαλλόμενες σχετικές ανάγκες, δεν μπορεί να υποστηριχθεί χωρίς αξιόπιστη τεκμηρίωση.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:27 | ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Ένωση ξενοδόχων Ευβοίας συμμετέχοντας στην διαβούλευση του προτεινόμενου Νομοσχέδιου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο “Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουριστικός και Λοιπές Διατάξεις”, θέτει υπ όψιν όλων όσων εμπλέκονται με την συγγραφή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης ότι έχουν κάθε δικαίωμα να εισηγούνται νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, νέες στρατηγικές που θα δημιουργούν προϋποθέσεις βελτίωσης της τουριστικής οργάνωσης της χώρας και του τουριστικού προϊόντος.
  Αυτό όμως προϋποθέτει ανάλυση και βαθειά γνώση του αντικειμένου και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής που ο νομοθέτης πρώτα από όλα θα λαμβάνει υπ όψιν του, διότι σε αντίθετη περίπτωση μπορεί αντί να κτίσει ,μπορεί και να γκρεμίσει πολλά περισσότερα .
  Το γενικότερο όραμα το οποίο υπηρετούν οι σκέψεις-προτάσεις μας σε αυτή την φάση της διαβούλευσης, είναι να κατανοήσει συντοπίτης μας νομοθέτης ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι ένα αναγνωρισμένο εθνικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, των νέων αντιλήψεων, υπηρεσιών, μορφών και τεχνολογιών τουρισμού.
  Θα περιμέναμε λοιπόν σε αυτή την φάση ο νομοθέτης να γνωρίζει σε βάθος την σπουδαιότητα, τις ανεξάντλητες δυνατότητες που έχει η Στερεά Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός, αλλά και την ποικιλία του τουριστικού της προϊόντος.
  Θα περιμέναμε ακόμα με την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου να βλέπαμε μια νεωτεριστική τομή στα τουριστικά πράγματα της περιφέρειας, μια τολμηρή νέα στρατηγική, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που θα δώσει αποτελεσματικές απαντήσεις-λύσεις σε υπαρκτές περιφερειακές ανάγκες, προβλήματα και διαφαινόμενες αλλαγές, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας με σύγχρονους και καινοτομικούς τρόπους, υπαρκτές δυνατότητες, πλεονεκτήματα και δομές.
  Υπενθυμίζουμε ότι:
  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει σημαντικές “εγγενείς” δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ιδιαίτερης σημασίας και κάλλους οικοσυστήματα, σπουδαία αρχαιολογικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά μνημεία και χώρους, που συνιστούν επαρκή βάση για την ανάπτυξη πολλών μορφών Τουρισμού, οι οποίες αποτελούν και γενικότερη Ευρωπαϊκή κατεύθυνση και επιδίωξη. Εδώ βρίσκονται εξάλλου και μεγάλα, γνωστά τουριστικά κέντρα που συνθέτουν όλες τις μορφές τουρισμού, όπως οι Δελφοί (αρχαιολογικός-πολιτιστικός τουρισμός), η Αράχοβα, το Καρπενήσι, η Στενή (χειμερινός τουρισμός-χιονοδρομικά Παρνασσού, Τυμφρηστού), τα Λουτρά Αιδηψού και Υπάτης (θεραπευτικός τουρισμός), ο Αη Γιάννης Ρώσος μονή Γαλατάκη, ο Όσιος Λουκάς και άλλα ονομαστά μοναστήρια και εκκλησίες (θρησκευτικός τουρισμός), τα Καμένα Βούρλα, το Γαλαξίδι, η Ερέτρια το νησί της Σκύρου με την αιγαιοπελαγίτικη αύρα της κ.α. (θαλάσσιος και γενικός ξενοδοχειακός τουρισμός).
  Η νότια Καρυστία, με τις καταπληκτικές τους παραλίες , το φαράγγι Δημοσάρι τα περίφημα Δρακόσπιτα, τα αρχαία Ρωμαϊκά λατομία , τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, το σύμπλεγμα των νησιών Πεταλιοί ( στους 10 καλύτερους παγκόσμιους προορισμούς , National Geographic 2012) , τον σπουδαίο υποθαλάσσιο κόσμο του που τελευταία συνοδεύεται από την πρόταση για μεγάλο καταδυτικό πάρκο .
  Με λίγα λόγια οι ανάγκες τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας στερεάς Ελλάδος θα έπρεπε να συναρτώνται με διαδικασίες, πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης και όχι συρρίκνωσης :
  Θα περιμέναμε όλοι εμείς οι χιλιάδες απασχολούμενοι με τον Τουρισμό της Στερεάς Ελλάδος
  • αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
  • βελτίωσης των κοινωνικών υποδομών και της τουριστικής υποδομής
  • αύξησης, βελτίωσης, ποικιλοποίησης και ενοποίησης του τουριστικού προϊόντος στην Περιφέρεια
  • αποτελεσματικής προβολής και προώθησής του στις αγορές
  • μεγέθυνσης των προσβάσιμων αγορών,
  • διεύρυνσης των τουριστικών περιόδων,
  • αύξησης του συνολικού χρόνου απασχόλησης και των εισοδημάτων,
  • βελτίωσης του κλίματος για νέες επενδύσεις και για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
  Η επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, θα σήμαινε τη δρομολόγηση θετικών εξελίξεων στα τοπικά τουριστικά προβλήματα και ανάγκες. Θα επιδρούσε ευνοϊκά και στην ψυχολογία της τοπικής τουριστικής αγοράς και θα την παρακινούσε σε νέες επενδύσεις και γενικότερη αυτενέργεια, δημιουργώντας έτσι και μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.
  Ωμός το όραμα και η πρακτική της πολιτείας είναι σε άλλο μήκος κύματος.
  Εγκλωβισμένοι στην μνημονιακή και δημοσιονομική προσαρμογή ακυρώνουν όλους εμάς που κόντρα στην κρίση προσπαθούμε να μείνουμε όρθιοι και να δημιουργήσουμε.
  Ισοπεδώνουν στο όνομα της μεταρρύθμισης μια ολόκληρη Περιφέρεια με ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο προϊόν και ταυτόχρονα όλους εμάς, που εξυπηρετούμαστε από τις λίγες δομές που έχουν απομείνει ακόμα δίπλα μας (γραφείο ΠΥΤ Στερεάς Ελλάδος, Λαμία) και ως δια μαγείας μας μετακινούν στην Μαγνησία , εξυπηρετώντας φανταζόμαστε, τοπικές πολιτικές ισορροπίες, πιέσεις περισσοτέρων ισχυρών παραγόντων της πολιτικής και όχι μόνο.
  Η πρόχειρη και ρηχή σκέψη σας, για την κατάργηση της ΠΥΤ της Περιφέρειας και απαξίωση τόσο βάναυσα, όλης Της Στερεάς Ελλάδος ,στο όνομα της δήθεν δημοσιονομικής εξοικονόμησης κάποιων λίγων Ευρώ για την ενοικίαση μερικών τετραγωνικών μέτρων κάποιων γραφείων, είναι τόσο απογοητευτική και τόσο κοντόφθαλμη ,αφού αδυνατείτε να αξιολογήσετε και αξιοποιήσετε την προσφορά ολόκληρου κτηρίου που σας προσφέρει ο Δήμου Λαμιέων στις Θερμοπύλες, αναλαμβάνοντας και το κόστος της διαμόρφωσης του (επιστολή Δημάρχου Λαμίας στον πρωθυπουργό 21/2/2014, αρ πρωτ. 16503 )
  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο σας:
  1. δεν λαμβάνεται καθόλου υπ όψιν σας, το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο , τις μεγάλες αποστάσεις που θα πρέπει οι άνθρωποι του τουρισμού να διανύουν για την διεκπεραίωση υποθέσεων τους.
  2. Την δυσλειτουργία στον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε πάνω από 3.000 επιχειρήσεις.
  3. Στην αύξηση τις γραφειοκρατίας και στους χρόνους εξυπηρέτησης του κοινού, που θα προέλθει από την συρρίκνωση των υπηρεσιών.
  3. Στην Καθυστέρηση της διεκπεραίωσης Ευρωπαϊκών τουριστικών προγραμμάτων με δεδομένη την δυσκολία απορρόφησης κονδυλίων.
  4. Η δήθεν εξοικονόμηση κάποιων λίγων κονδυλίων θα χαθούν κυριολεκτικά τόσο από την υποβάθμιση των υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, όσο και από την ελαχιστοποίηση της συμβουλευτικής και εποπτικής παρουσίας των αρμοδίων υπαλλήλων.
  Κύριοι,
  Σ’ αυτήν την ιδιαίτερη για την χώρα μας περίοδο, όπου ο τουρισμός αποτελεί το ισχυρότερο πυλώνα της εθνικής και περιφερειακής μας ανάπτυξης και ο μόνος τομέας της εθνικής οικονομίας που μπορεί να μας βγάλει από τον φαύλο κύκλο της κρίσης και της απαξίωσης, επιβάλλεται η κυβέρνηση να προσπαθεί να ενώνει δυνάμεις και όχι να χωρίζει.
  Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ή υπόθεση του τουρισμού χρειάζεται την συστράτευση όλων μας, χρειάζεται ηρεμία και συνένωση προσπαθειών, που δεν επιτυγχάνεται με την απαξίωση των λιγοστών εναπομεινάντων δομών του κράτους και των Περιφερειών .
  Ξεκαθαρίστε άμεσα τη θέση της, αναθεωρώντας το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου, που απαξιώνει τη λειτουργική χρησιμότητα των Περιφερειακών δομών του Τουρισμού.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:19 | Κωστογιαννου Κατερινα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Διαβαζοντας τα ήδη αναρτημενα σχόλια, δεν μπορω παρα να επισημανω δυο εξ αυτών, αυτα των κκ Σκουλά και Κολέτσου. Ας δωσουν λιγη σημασία σ’ αυτα τα σχόλια οι συνταξαντες αυτο το νομοσχεδιο. Δεν ειναι τυχαιο ότι αυτοί οι δύο Κύριοι, οι οποιοι εχουν διοικησει τον ΕΟΤ, ως Γενικοι Γραμματείς, ο δε κ Σκουλάς και ως Υπουργός Τουρισμού, ζητούν την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου.
  Επιπλέον, ως πολιτικός μηχανικός που εχω υπηρετήσει επί 26 ετη στον ΕΟΤ, θελω να ρωτησω τους συνταξαντες καθως και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΤ, εχουν μελετησει τις συνεπειες της μεταφορας των αρμοδιοτητων των αναφερομενων ως «τεχνικών υπηρεσιών» (προφανως εννοούν την Διεύθυνση Τουριστικων Εγκαταστασεων, αλλά αυτό είναι λεπτομερεια…)?
  Εχει πιστοποιηθεί με διαχειριστικη επάρκεια καποια Υπηρεσία-Διεύθυνση του Υπουργείου για την υλοποίηση εργων του ΕΣΠΑ? Αν όχι γνωριζουν πόσο χρονικό διαστημα απαιτείται γι αυτη την διαδικασία?
  Γνωριζουν ότι βρισκομαστε στο τελος της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου και καθε τέτοια αλλαγή θα επιφερει καθυστερησεις στην υλοποιηση των εργων με συνεπεια αντίστοιχες καθυστερήσεις στις απορροφήσεις?
  Δεν θα αναφερθω στα υπόλοιπα θεματα, εχουν ήδη γραφτεί πολλά σχόλια, αλλά μόνο στην προχειρότητα με την οποια εχει συνταχθεί αυτό το νομοσχέδιο, μολις λιγους μηνες μετα τον Ν. 4179/2013, καθως και στα πολλά προβληματα που θα προκαλέσει στον κοσμο του τουρισμού, μιας και βρισκομαστε λίγο πριν την εναρξη της τουριστικής περιοδου για την οποια οι προβλεψεις ειναι τόσο ευοίωνες!!!!!!!!

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:09 | Θανάσης Σιγανός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όπως τονίστηκε και από άλλους συμμετέχοντες στη διαβούλευση το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί και τα θέματα τα οποία θίγει να επανεξετασθούν από μηδενική βάση. Αυτό δε πρέπει να γίνει μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου από την οποία τόσα περιμένει η Ελληνκή Οικονομία.
  Ποιος θα εξυπηρετεί για παράδειγμα τους επιχειρηματίες του τουρισμού οι οποίοι θα επείγονται να λάβουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της επιχείρησής του προκειμένου να συνεργαστούν με έναν tour operator; Ποιος θα εξυπηρετεί τους τουρίστες που αναζητούν υπεύθυνη πληροφόρηση; Πως θα ασκηθούν οι αρμοδιότητες εκείνες που αυτή τη στιγμή ασκούνται -όπως προβλέπεται- με συνεχή και άμεση συνεργασία μεταξύ κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. και Π.Υ.Τ;
  Το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων τηρείται με ευθύνη του ομώνυμου τμήματος της Δ/νσης Συντονισμού Π.Υ.Τ. (για την οποία το νομοσχέδιο δεν αναφέρει κάτι)ενώ η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στους κεντρικούς server του Ε.Ο.Τ. και υποστηρίζεται από το τμήμα Πληροφορικής του Ε.Ο.Τ. με εξειδικευμένο προσωπικό. Άμεσοι χρήστες της εφαρμογής είναι οι Π.Υ.Τ. το προσωπικό των οποίων ενημερώνει το μητρώο και εκδίδει μέσω αυτού τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Στο νομοσχέδιο δε φαίνεται να έχει προβλεφθεί το πως θα λειτουργεί η όλη παραπάνω διαδικασία.
  Τα προβλήματα που θα προκαλέσει το παρόν νομοσχέδιο στην τουριστική αγορά θα είναι πολύ μεγάλα και οι συνέπειές τους πολύ επιβαρυντικές για τον τουρισμό και τις τοπικές κοινωνίες.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 00:01 | Λάμπρος Κριαράς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πραγματικά, το καλοκαίρι ψηφίσατε ένα νομοσχέδιο που υποτίθεται θα άλλαζε το τοπίο στον τουρισμό…..φέρατε σε λίγους μήνες και νέο νομοσχέδιο, για τον τουρισμό πάλι, που τι κάνει στην πραγματικότητα??? Ρυθμίζει πάλι τα οργανωτικά του ΕΟΤ (λες και από αυτό πάσχει ο τουρισμός και η αγορά) και διατυπώνει μια έκθεση ιδεών για τον αγροτουρισμό…..και αυτό υποτίθεται ότι συνιστά σοβαρή νομοθετική πρωτοβουλία?
  Ανοίξτε το δρόμο να γίνουν σοβαρές τουριστικές επενδύσεις υψηλών προδιαγραφών και να προσελκυστούν κεφάλαια και επενδυτές…..αυτό χρειάζεται και αυτό το νομοσχέδιο προσφέρει ελάχιστα…

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 23:15 | Κατερίνα Λιβάνη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για μία ακόμη φορά γίνεται αντιληπτή η ανικανότητα των ανθρώπων που κυβερνούν αυτή τη χώρα να διορθώσουν τα προβλήματά της. Φαίνεται και πάλι η έλλειψη της διάθεσης για ουσιαστική δουλειά, η έλλειψη στόχων και η έλλειψη οργανωσης. Μας παρουσιάζουν ένα σχέδιο νόμου χωρίς σκοπό, χωρίς «αρχή» και «τέλος», χωρίς προοπτική. Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται σε ένα Υπουργείο που ακόμη δε διαθέτει ούτε τη δομή αλλά ούτε και το προσωπικό για να τις ασκήσει. Οι θέσεις των υπαλλήλων των ΠΥΤ συστήνονται χωρίς σχεδιασμό και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρμοδιότητες των Π.Υ.Τ..
  Χρόνια τώρα, οι «αρμοδιότητες» πανε και έρχονται….
  Το θέμα όμως δεν είναι το ποιος τις ασκεί αλλά το πώς!!!
  Αν υπάρχουν προβλήματα στον τρόπο που λειτουργεί ο ΕΟΤ τότε πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα και όχι να διαλύσουμε τον ΕΟΤ.
  Δυστυχώς η «νοοτροπία» αλλάζει δύσκολα…
  Το σχέδιο νόμου πρέπει να αποσυρθεί και να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες του Τουρισμού και της χώρας και όχι τις ανάγκες του κάθε Υπουργείου , Οργανισμού, φορέα κλπ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:51 | Γιώργος Κολέτσος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι εμφανές οτι στερείται βασικών στοιχείων γνώσης λειτουργίας και επιτυχούς διαχείρισης της τουριστικής μας βιομηχανίας. Αγνοεί τις διεθνείς καλές πρακτικές άλλων επιτυχημένων κρατών στο κλάδο του τουρισμού και περιέχει μια σειρά απο ανακολουθείες και δομικές αντιφάσεις, που μόνο αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει στην περαιτέρω ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του πιο στρατηγικού κλάδου της Ελληνικής οικονομίας, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας.

  Δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις και επιχειρηματολογία, καθώς η πληθώρα των αναρτήσεων και θέσεων στη διαβούλευση που έχουν προηγηθεί απο ανθρώπους “γνώστες” του αντικειμένου τεκμηριώνουν την πιο πάνω θέση μου, απλά όμως θα ήθελα να θυμίσω σε όλους το εξής: ο λόγος που η Ελλάδα έχει καταφέρει να είναι για χρόνια τώρα ένας απο τους κορυφαίους παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς, να έχει χτίσει ένα παγκόσμιο “brand” (γιατί τα brands χτίζονται με όραμα, γνώση, συνέπεια, συνέχεια ετών και δεν γεννιούνται), να έχει ένα παγκόσμιο μερίδιο αγοράς με αντίστοιχα ανταποδοτικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και να είμαστε όλοι οι Έλληνες περήφανοι για αυτό, λέγεται ΕΟΤ.

  Ο ΕΟΤ είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα που διαθέτει την αναγκαία τουριστική κουλτούρα και αντίληψη, επιτυχημένο ιστορικό ετών, στελεχιακή ικανότητα, συσσωρευμένη τεχνογνωσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα, που μπορεί να εκτελεί επιτυχημένα την υλοποίηση της εκάστοτε τουριστικής στρατηγικής και πολιτικής της χώρας. Οποιοδήποτε άλλο πείραμα και εγχείρημα βασισμένο στην προχειρότητα και την ημιμάθεια μπορεί να αποδειχθεί το πλέον ολέθριο για την πλέον σημαντική βιομηχανία της χώρας μας.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 17:39 | Παραβαλος Μιχαλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μετά από ημέρες συζητήσεων, μελέτης και ανάγνωσης της πρότασης του Υπουργείου μου έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες που ελπίζω να σας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της τελικής σύνταξης του νομοσχεδίου.
  1)Για ποιο λόγο και εφόσον ισχύσουν οι αλλαγές στις ΠΥΤ, οδηγούνται σε τουλάχιστον δίμηνο κλείσιμο, και δεν μεταφέρεται το προσωπικό απευθείας στο Υπουργείο. Όλες οι αιτήσεις και τα εισερχόμενα αυτό το διάστημα που θα στοιβάζονται?
  2)Εφόσον κρίνετε ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρχουν νέες έδρες των ΠΥΤ εξηγήστε μας για ποιο λόγο και βάση ποιας μελέτης οικονομικής ή γεωγραφικής αποφασίζεται κλείσιμο αρκετών Υπηρεσιών και μετακόμισης τόσων υπαλλήλων?
  3)Για ποίο λόγο δεν ολοκληρώνεται πρώτα η πιστοποίηση του Υπουργείου και κατόπιν να γίνει η κατάργηση του ΕΟΤ?
  4)Θα ανέμενε κανείς σε δημοφιλής τουριστικούς προορισμούς τη δημιουργία ακόμη περισσότερων τοπικών γραφείων και ειδικότερα γραφείων προβολής και πληροφοριών από την νούμερο ένα βιομηχανία της χώρας, και σίγουρα όχι περιορισμό και κλείσιμο των ήδη υπαρχόντων.
  5) Με το νέο νομοσχέδιο και τη σύσταση των θέσεων μετατρέπουμε τις ήδη υποστελεχωμένες Πυτ, με έντεχνο τρόπο σε Υπηρεσίες στελεχωμένες απλά και μόνο με την κατάρτιση οργανογράμματος σύμφωνα με το υφιστάμενο προσωπικό.
  Υπάρχουν πολλά θέματα που σίγουρα η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου με την μέχρι τώρα στάση της έχει αποδείξει τη βούληση της για νομοσχέδια που στόχο και σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, την μείωση της γραφειοκρατίας και την επικαιροποίηση απαρχαιωμένων νομοθεσιών.
  Ελπίζω τα σχόλια μας να βοηθήσουν στη συνέχιση αυτού του έργου.

  Με εκτίμηση
  Παράβαλος Μιχάλης

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 14:39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις αφήστε τον Ε.Ο.Τ. ήσυχο..

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 14:14 | ΡΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού και την κατάργηση δομών που για να δημιουργηθούν και να αποδώσουν χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες δεν προσφέρετε τίποτα στην τουριστική ανάπτυξη.
  Ο ελληνικός τουρισμός δεν χρειάζεται νομοσχέδια αλλά πολλή, σκληρή και εξειδικευμένη δουλειά.
  Αφήστε τον Ε.Ο.Τ. που ξέρει καλά τη δουλειά να τη φέρει σε πέρας.
  Στη σημερινή οικονομική συγκυρία είναι πολυτέλεια να πειραματιζόμαστε με τον μοναδικό τομέα της οικονομίας που συνεισφέρει στο εθνικό προϊόν.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 14:09 | ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται για μια ακόμα φορά η διάλυση ενός Οργανισμού με ιστορία, γνώση και πολύτιμη εμπειρία σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος . Τόσο οι διευθύνσεις της ΚΥ ,με τις οποίες επιχειρείται η διάλυσή τους όσο και οι Περιφρειακές Υπηρεσίες Τουρισμού ,οι οποίες συρρικνώνονται και στην ουσία αποδυναμώνονται και καταργούνται στο μεγαλύτερό τους μέρος , αποτελούν τον εκτελεστικό βραχίονα του Τουρισμού που υποστηρίζει κια ενισχύει το τουριστικό προιόν. Κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης και κατάργσης αυτού θα οδηγήσει στις δυσάρεστες από το παρελθόν συνέπειες που βίωσαν όλοι οι τουριστικοί επιχειρηματίες της Χώρας. Δεν αναφέρω τις ολέθριες για τους εργαζόμενους συνέπειες για τις οποίες ουδείς ασχολείται….
  Το νομοσχέδιο αυτό έχει πολλές ανακολουθίες σε διάφορα άρθρα που αφορούν την ειδική τουριστική υποδομή ,τον αγροτοτουρισμό κλπ Χρειάζεται επανεξέταση και επαναπροσδιορισμός των όλων των άρθρων του παρόντος σχεδίου νόμου ,από ανθρώπους που έχουν γνώση και εμπειρία σε παρόμοια θέματα.Τέτοιες σπασμοδικές τοποθετήσεις δεν εξυπηρετούν την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στη Χώρα μας .
  Αδειοδότηση, έλεγχος, Πιστοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον ΕΟΤ και τις υπηρεσίες,Κεντρική Υπηρεσία και ΠΥΤ και αποτελούν την νέα πρόκληση για όποιον θέλει σοβαρά να ασχοληθεί στο πλαίσιο ενός νέου αναβαθμισμένου μοντέλου .

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 10:50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1958

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

  Η μεταφορά εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από τoν ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού μετατρέπει το Υπουργείο από φορέα χάραξης της πολιτικής και ελέγχου της υλοποίησης της σε φορέα χάραξης και ταυτόχρονα υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής.
  Δηλαδή, το Υπουργείο Τουρισμού θα είναι ελέγχων και ελεγχόμενος, με συνέπεια να μην διασφαλίζονται οι επιχειρήσεις που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες από αυθαιρεσίες της διοίκησης αλλά και να μην διασφαλίζεται η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος σε βάρος των τουριστών-πελατών.

  Η κατάργηση του εθνικού οργανισμού τουρισμού ως φορέα υλοποίησης τουριστικής πολιτικής αποτελεί μοναδική περίπτωση στο σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε. καθώς και η ύπαρξη αυτοτελούς υπουργείου για τον Τουρισμό.

  • Η μεταφορά της αρμοδιότητας της πάταξης του φαινομένου της άγρας πελατών αξιολογείται από το νομοθέτη ως σημαντική αρμοδιότητα που αναβαθμίζει τον επιτελικό ρόλο του Υπουργείο Τουρισμού;

  Οι αρμοδιότητες της τεχνικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. δεν μπορούν να μεταφερθούν με νόμο. Με τη μεταφορά – κατάργηση της τεχνικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. τίθεται σε κίνδυνο η ολοκλήρωση των τεχνικών έργων που ήδη εκτελούνται από τον Ε.Ο.Τ..

  Ο χρόνος διαπίστευσης του Υπουργείου Τουρισμού δεν μπορεί να προσδιοριστεί με νόμο εντέλλοντας τον αρμόδιο για την διαπίστευση φορέα. Το ΕΣΥΔ δεν μπορεί να παρακάμψει τη χρονοβόρα διαδικασία εξακρίβωσης της τήρησης των προβλεπόμενων διεθνώς προτύπων διαπίστευσης.

  Για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών πρέπει να πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές καθώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια.
  Η υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής καλύπτει μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που έχουν πολύ μεγάλη σημασία διότι αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν μπορούν να βεβαιωθούν με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, γιατί δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει το σύνολο των προδιαγραφών που προβλέπονται από την τουριστική νομοθεσία και να έχει τη βούληση να τα εφαρμόσει.
  Πότε, πως και από ποιούς θα ελεγχθεί η ακρίβεια των δηλώσεων αυτών;

  • Ποια είναι τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα όργανα του Υπουργείου Τουρισμού που θα επιβάλλουν τα πάσης φύσεως πρόστιμα σε όλη την χώρα σύμφωνα με τη διάταξη αυτή;
  Ποιος νόμος παρέχει την εξουσιοδότηση αυτή;

  Σύμφωνα με το Ν. 3270/2004 (άρθρο 4 παρ. 6 εδ. δ) το Υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη την αρμοδιότητα για την εξέταση των ενστάσεων επί των επιβαλλομένων προστίμων, συνεπώς η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού είναι περιττή.
  Και σε αυτήν την περίπτωση ταυτίζεται ο ελέγχων με τον ελεγχόμενο, γεγονός που δεν εξασφαλίζει την αμεροληψία στην όλη διαδικασία.

  • Η σύσταση στο Υπουργείο Τουρισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) αντίκειται ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 101 του Συντάγματος.
  Πέραν της αντισυνταγματικότητας, η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών αυτών όπως προβλέπεται από το παρόν σχέδιο νόμου, θα δημιουργήσει αναστάτωση στην τουριστική αγορά πολλών περιοχών και προβλήματα στην περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

  • Η σύσταση θέσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ειδική έρευνα και να συνυπολογιστούν οι ανάγκες, το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, ο όγκος και το είδος της δουλειάς που πρέπει να διεκπεραιωθεί καθώς και η οικονομική επιβάρυνση που θα προκαλέσει το εγχείρημα αυτό.
  Η διάταξη αυτή είναι περιττή, αφού θα ακολουθήσει Προεδρικό Διάταγμα για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Από το Προεδρικό Διάταγμα αυτό πρέπει να καθοριστούν το σύνολο των υπηρεσιών, των αρμοδιοτήτων και των θέσεων εργασίας του Υπουργείου.

  • Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. μπορούν να υφίστανται επειδή δεν αποτελούν υπηρεσίες κεντρικού οργάνου διοίκησης (Υπουργείου) αλλά υπηρεσίες ενός ΝΠΔΔ που μπορεί να έχει περιφερειακή διάρθρωση.
  Επιπλέον, η κατανομή τους σε γεωγραφικά διαμερίσματα έχει γίνει σύμφωνα με τον τουριστικό χάρτη και τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς και όχι με βάση τη διοικητική διαίρεση της χώρας, όπως επιχειρείται να κατανεμηθούν με το παρόν.
  Η κατάργησή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. (Π.Υ.Τ.) και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τουριστική αγορά και στις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ που με τη διάταξη αυτή καταργούνται.
  Υπενθυμίζουμε ότι με το ΠΔ 313/2001 καταργήθηκαν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και οι αρμοδιότητές μεταφέρθηκαν στις περιφέρειες. Τα ανυπέρβλητα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, η εμπλοκή στις τουριστικές επενδύσεις και η κάμψη της περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης υποχρέωσαν την Πολιτεία να επαναφέρει τις αρμοδιότητες στον Ε.Ο.Τ. και να επανασυστήσει τις περιφερειακές του υπηρεσίες με το Ν. 3270/2004.

  Με την κατάργηση των γραφείων υποστήριξης σε νησιωτικές περιοχές και ιδίως του γραφείου υποστήριξης Αργοστολίου, σε περίοδο που η Κεφαλονιά έχει πληγεί σημαντικά από τον πρόσφατο μεγάλο σεισμό, ο συντάκτης του σχεδίου νόμου παραβιάζει την υποχρέωσή του η οποία προβλέπεται από ρητή διάταξη του Συντάγματος και ορίζει τα εξής: «Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση όταν δρα κανονιστικά έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών».

  Σε ότι αφορά στο προσωπικό του Ε.Ο.Τ. το οποίο υπηρετεί στις υπηρεσίες που καταργούνται δεν μεταφέρεται στο σύνολό του στις συνιστώμενες υπηρεσίες αλλά μέρος του θα οδηγηθεί σε απόλυση.
  Μετά την αδικαιολόγητη κατάργηση 100 θέσεων του Ε.Ο.Τ. και την απομάκρυνση αντίστοιχου αριθμού υπαλλήλων του, θα ακολουθήσει μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών και νέο κύμα απολύσεων από τον ίδιο φορέα, πράγμα που δεν έχει συμβεί, ούτε προβλέπεται να συμβεί σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου.

  Για να τηρηθεί στοιχειωδώς η ισονομία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Συντάγματος θα πρέπει να ισχύσει για το σύνολο του προσωπικού του Ε.Ο.Τ. που υπηρετεί στις υπηρεσίες των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού ό,τι προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού για το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ..
  Δηλαδή, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι «το σύνολο του προσωπικού των καταργούμενων υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ το οποίο υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισμού με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχει με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Τουρισμού».

  • Ο Σύλλογος των Υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. ζητά να αποσυρθεί το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού και να επανέλθει μετά από διάλογο με τη συμμετοχή του Συλλόγου μας και όλων των άλλων φορέων και προσωπικοτήτων που γνωρίζουν και έχουν σημαντική προσφορά στον Τουρισμό, οι οποίοι αγνοήθηκαν από τους συντάκτες του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.
  Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο Τουρισμός είναι δυστυχώς ο μοναδικός τομέας που αποδίδει στην οικονομία σήμερα και χρειάζεται τη συμβολή όλων μας για να ενισχυθεί.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Κωνσταντίνος Ράντος Σπυρίδων Ευαγγελάτος

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 23:28 | Παγιός Πανγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα περίμενε κανείς απο την σημερινή συγκυβέρνηση να δίνει λύσεις στα προβλήματα του τουρισμού λέγοντας του την αλήθεια αφού ο τουρισμός είναι η μόνη μας ελπίδα .
  Αυτο το σχέδιο νόμου έγινε για έναν και μόνο λόγο
  Να ικανοποιηθεί το αίτημα του ΞΕΕ και του ΣΕΤΕ ,όπως έχει διατυπωθεί απο το 1997 , και δεν είναι άλλο απο το να έχουν τον έλεγχο της διαφήμισης και των γρφείων εξωτερικού με χρήματα του δημοσίου .
  Αυτές οι δνσεις [αρμοδιότητες ] παραμένουν στον ΕΟΤ του οποίου το ΔΣ θα είναι αποκλειστικά υπο τον ελεγχο αυτών χωρίς βαρίδια που θα το ελέγχουν .
  Αυτό είναι το γενικό σχόλιο και τα επιμέρους τα αναρτώ στις θεματικές ενότητες
  Παγιός Παναγιώτης
  Συν/χος ΕΟΤ
  π.πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΟΤ

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 19:34 | ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΔΩΡΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 1

  Στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου η επιχειρούμενη για δεύτερη φορά αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ θα έχει τις παρακάτω συνέπειες στον τουρισμό πλήτοντας περισσότερο τους επιχειρηματίες από τους εργαζόμενους στον ΕΟΤ.
  1.Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων ελέγχου και αδειοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων στο Υπουργείο το οποίο δεν έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την διαρθρωμένη για το σκοπό αυτό δομή και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό γι αυτά τα ζητήματα καλείται να αναλάβει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση της νέας διάρθρωσής του.Οι αρμοδιότητες θα δοθούν και πολύ φοβούμαι ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε και απο το παρελθόν όταν μεταφέρθηκαν τότε στο Υπουργείο οι αρμοδιότητες των γραφείων Εξωτερικού, δεν θα μπορέσουν να ασκηθούν.
  Το αποτέλεσμα θα είναι το τουριστικό προϊόν να υποβαθμιστεί και οι συνεπείς επιχειρηματίες να συμπαρασυρθούν στην πτώση της συνολικής κακής εικόνας που θα παρουσιάζουν οι ανέλεκτες επιχειρήσεις.
  Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων γίνονται με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσής τους στην κείμενη νομοθεσία αλλά και για λόγους εξακρίβωσης των συνθηκών τήρησης των κανόνων ασφαλείας σ΄ αυτά καθώς και η διαπίστωση της ύπαρξης του κατάλληλου προσωπικού ποιοτικά και ποσοτικά. Οποιοδήποτε δυσάρεστο γεγονός θα έχει απήχηση στην τουριστική εικόνα της χώρας συνολικά.
  Η ευθύνη που αναλαμβάνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με το παρόν άρθρο είναι μεγάλη. (Σημείωση στο άρθρο 4 δεν προβλέπεται μεταφορά του συνόλου του εξειδικευμένου προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους).
  2.Ο περιορισμός του φαινομένου της άγρας πελατών δεν είναι επιτελική αρμοδιότητα και δεν αρμόζει στο ρόλο ενός Υπουργείου, θα μπορούσε να περιοριστεί με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις με επαφές με τους κατά τόπους συλλόγους των επιχειρήσεων οι οποίοι θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των μελών τους και την κακή εικόνα που δίνουν στις εισόδους των περιοχών τους.
  Ο έλεγχος θα έπρεπε να γίνεται από μικτό κλιμάκιο του ΕΟΤ και της Τουριστικής Αστυνομίας με επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και των χρηματικών προστίμων άμεσα.
  3.Ο ΕΟΤ έχει διαπιστευθεί από τον ΕΣΥΔ και έχει εξειδικεύσει επί μία πενταετία συγκεκριμένο προσωπικό με το οποίο διενεργεί ελέγχους κατάταξης των ξενοδοχείων σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους.
  Η αυτοκατάταξη των ξενοδοχείων με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία και του μηχανικού, πως φαντάζεστε ότι θα αποδώσει την πραγματική εικόνα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε ξενοδοχείο.
  Έχετε σκεφτεί πόσο θα πληγούν από αυτή τη ρύθμιση οι τουριστικοί πράκτορες που μεσολαβούν στα κανάλια διανομής του προϊόντος.
  Στην Ευρώπη σήμερα παντού μιλάμε όλο και περισσότερο για πιστοποιημένες υπηρεσίες.
  Ο ΠΟΤ και αλλοι ευρωπαϊκοί συλλογικοί φορείς τουρισμού αλλά και η ευρωπαϊκή επιτροπή κινούνται στην κατεύθυνση καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας.
  Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός θα βελτιώσει τις υπηρεσίες όταν θα πρέπει να μειωθούν και οι τιμές.
  Με ποιο αξιόπιστο μέτρο θα μετριέται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
  Να σας θυμίσω ότι οι μηχανικοί είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή
  των τουριστικών εγκαταστάσεων δεν είναι όμως σε θέση να αξιολογήσουν την λειτουργικότητα και την παροχή των υπηρεσιών μιας τουριστικής επιχείρησης που μπορεί να γίνει από εξειδικευμένους και μόνο.
  Σας παρακαλώ να θυμηθείτε ότι η ασφάλεια και η παροχή υπηρεσιών είναι οι βασικοί παράγοντες που σε κάνουν καλύτερο ή χειρότερο από τον ανταγωνιστή σου.
  Η Διαφήμιση και οι Δημόσιες Σχέσεις που κοστίζουν στο κράτος, λίγα μπορούν να προσφέρουν τη συνέχεια για να πείσουν έναν δυσαρεστημένο πελάτη να αλλάξει την κακή εντύπωση-εμπειρία την οποία δυστυχώς θα μεταφέρει και σε άλλους.
  Ειναι εντυπωσιακός επίσης ο ελάχιστος αριθμός συνιστώμενων θέσεων των υπαλλήλων της κατηγορίας ΤΕ3(Τουριστικών Επιχειρήσεων)τους οποίους προτίθεστε να τοποθετήσετε στην Κ.Υ του Υπουργείου ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η οποία στελεχώνεται αυτή τη στιγμή μόνο με έναν μικρό μονοψήφιο αριθμό της ειδικότητας. Υπουργείο Τουρισμού χωρίς ανάλογο αριθμό εργαζομένων εξειδικευμένων στον Τουρισμό μοιάζει σχήμα οξύμορο.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 09:38 | Μπέττυ Χατζηνικολάου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρόκειται για τις διατάξεις με τις οποίες υλοποιείται η διάλυση και σταδιακή κατάργηση του ΕΟΤ. ΄Ενας οργανισμός που μετράει πάνω από 60 χρόνια, με σημαντική ιστορία και προσφορά, καταργείται, κατά τη συνήθη ελληνική πρακτική, αντί να αξιοποιηθεί…. Προηγήθηκε η στοχευμένη απαξίωσή του : ας θυμηθούμε τα 12 (δήθεν) χαμένα εκ. € στα οποία δόθηκε τόση δημοσιότητα τα Χριστούγεννα του 2012 από τον τότε υπό αντικατάσταση Γ.Γ.ΕΟΤ, όση δεν δόθηκε, όταν διαπιστώθηκε ότι απλά τα εκατομμύρια αυτά δεν …..έλλειπαν (!). Ας θυμηθούμε τις διώξεις κατά στελεχών του, επειδή ακολούθησαν εντολές πολιτικών προϊσταμένων, κατά των οποίων δεν ασκήθηκε δίωξη, διώξεις που οδηγούν, όταν εκδικάζονται σε αθώωσή τους.
  Προηγήθηκε στις αρχές της 10ετίας του 2000 άλλη απόπειρα αποστέρησης του ΕΟΤ από τις περιφερειακές αρμοδιότητές του, απόπειρα που «διορθώθηκε» το 2004 με την επιστροφή των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών, διότι όλο το σύστημα της αδειοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων κινδύνευε να καταρρεύσει…….
  Το να παίρνει κανείς αρμοδιότητες από ένα φορέα και να τις δίνει σε άλλο, χωρίς προετοιμασία (από τη δημοσίευση του σχεδίου ως νόμου πλέον) είναι τουλάχιστον επιπόλαιο. Ποιοι θα ασκήσουν τις αρμοδιότητες αυτές την επομένη της δημοσίευσης παραμένει άγνωστο (αν και τα επόμενα άρθρα μας δίνουν μια ιδέα!).

 • 25 Φεβρουαρίου 2014, 22:43 | Νίκος Ε. Σκουλάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κατά τη γνώμη μου, προϊόν πολυετούς εμπειρίας στην υπηρεσία του Τουρισμού τόσο στον δημόσιο, όσον και στον ιδιωτικό τομέα, ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου, χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή προχειρότητα, προφανή έλλειψη γνώσης της διεθνούς και ελληνικής τουριστικής πραγματικότητας, αντιφάσεις που υπονομεύουν την πραγματοποίηση του όποιου σκοπού (ο οποίος, πάντως, δεν ορίζεται)και οδηγούν στην απαξίωση και την αναποτελεσματικότητα του πιο εύρωστου τομέα της οικονομίας ο οποίος παρέχει κάποια ελπίδα εξόδου από την κρίση. Κύρια αρνητικά χαρακτηριστικά:

  1. Η ουσιαστική διάλυση του ΕΟΤ, ενός οργανισμού που, επί εξήντα χρόνια, υπηρέτησε θετικά την ανάπτυξη του τουρισμού και την οικονομία της χώρας είναι ένα ολέθριο σφάλμα. Η απογύμνωση του Οργανισμού από τις ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες (τις οποίες άσκησε επαρκώς επί πολλά έτη)είναι ένα θέμα. Η ανάθεση στο υπόλειμμά του μόνον της προβολής και διαφήμισης χωρίς τις άλλες δραστηριότητες του marketing και, κυρίως της ενεργού συμμετοχής στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος θα είναι εντελώς αντιπαραγωγική.

  2. Τα εξαιρετικά στελέχη του, με τα οποία συνεργάστηκα στενά και δημιουργικά κατά τις τέσσερις θητείες μου – στελέχη με γνώσεις, ικανότητες, εμπειρία, υψηλό επίπεδο τουριστικής συνείδησης και επαγγελματισμό, αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα, με μετακινήσεις κατά το δοκούν και διαθεσιμότητες χωρίς κριτήρια με αποτέλεσμα να αποκαρδιώνονται και να αχρηστεύονται.

  3. Η δημιουργία περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου είναι μια ακατανόητη πρωτοτυπία αφού κανένα άλλο Υπουργείο δεν κάνει κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί, θα χρειαζόταν μεγάλη προετοιμασία, που δεν έγινε. Η προηγούμενη απόπειρα αποκέντρωσης υπηρεσιών στις Περιφέρειες, απέτυχε παταγωδώς, για τον ίδιο λόγο, και απεσύρθη.

  4. Η Σχολή Ξεναγών, το ένα επίτευμα για το οποίο η Ελλάδα μπορούσε να υπερηφανεύεται, υποβαθμίζεται (ουσιαστικά καταργείται)με την υπαγωγή της στην επίσης υποβαθμισμένη ΑΣΤΕΡ. Υπενθυμίζω ότι η ΑΣΤΕΡ ήταν άλλοτε το καμάρι της ελληνικής ξενοδοχείας και παρήγαγε το 80% των υψηλού επιπέδου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Υπενθυμίζω επίσης ότι οι απόφοιτοι της Σχολής Ξεναγών είναι κορυφαίοι στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τόσο εντυπωσιαστεί από το επίπεδο των Ξεναγών μας, που μας ζήτησε να το μεταδώσουμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα θα έχουμε ξεναγούς – προϊόντα «ταχύρρυθμης» κατάρτισης; Οι ξεναγοί μας εναι η πιο αποτελεσματική άμυνα κατα της αλλοίωσης της εικόνας της ιστορίας και του πολιτισμού μας έναντι των συνοδών των ομάδων των Tour Operators. Και, εάν ο τουρισμός μας δεν είναι πολιτισμός, τί άλλο θα μπορούσε να είνα; Όσο για τη λοιπή τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, συνεχίζεται ο κατήφορος.

  5. Αγροτουρισμός: Συνονθύλευμα θολών και αόριστων ορισμών που θα δεν λαμβάνει υπ’οψη τις ανάγκες και τις αναζητήσεις της πελατείας του αγροτουρισμού – οικοτουρισμού. Φαίνεται να έχουν αγνοηθεί όλες οι προτάσεις των οργανώσεων αγροτουρισμού από ανθρώπους που είναι άσχετοι με το αντικείμενο και την τουριστική πιάτσα. Εν κατακλέιδι: Το Σ/Ν ασχολείται με το συνθετικό «αγρο» αλλά δεν έχει επαφή με το συνθετικό «τουρισμός»

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ: ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΝΕΝΟΣ.

  Νίκος Ε. Σκουλάς
  τ. Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ
  και τ. Υπουργός Τουρισμού

 • 25 Φεβρουαρίου 2014, 14:38 | Θανάσης Σιγανός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με το παρών άρθρο οι Δ/νσεις του ΕΟΤ που «φωτογραφίζονται» είναι οι εξής:
  Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων
  Δ/νση Ποιοτικού Ελέγχου & Εποπτείας Αγοράς
  Δ/νση Επιθεώρησης

  Με τις υπόλοιπες Δ/σεις τι ακριβώς θα γίνει; Παραμένουν ως έχουν; Καταργούνται; Αλλάζουν; Περιέργως(;) δεν αναφέρεται κάτι. Το μόνο που είναι γνωστό είναι το σχέδιο που έχει εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και προβλέπει ότι στον ΕΟΤ παραμένουν οι αρμοδιότητες της Διαφήμισης-Προβολής καθώς και τα Γραφεία Εξωτερικού. Δηλαδή οι σημερινές Δ/νσεις Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης και Υπηρεσιών Εξωτερικού. Μαζί προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες υπηρεσίες Διοικητικού και Οικονμικών (σημερινές Δ/νσεις Διοικητικού και Οικονομικών Υπηρεσιών).

  Υπάρχουν όμως δύο ακόμα Δ/νσεις. Η Δ/νση Μελετών & Επενδύσεων και η Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού. Στις αρμοδιότητες της Δ/σης Μελετών & Επενδύσεων ανήκει μεταξύ άλλων και ο Κοινωνικός Τουρισμός. Όσον αφορά τη Δ/νση Συντονισμόύ Π.Υ.Τ., αφού οι Π.Υ.Τ. τις οποίες και συντονίζει μεταφέρονται στο Υπουργείο, δε θα έπερεπε να υπάρχει κάποια σχτική πρόβλεψη; Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης είναι ο συντονισμός, η υποστήριξη και ο έλεγχος των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, ενώ σε αυτήν ανήκουν και τα Τμήματα ΜΗ.Τ.Ε.(Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων) και Ιαματικών Πηγών.

 • 25 Φεβρουαρίου 2014, 01:44 | nicklyt
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα ήθελα να έχω την αιτιολογική έκθεση για να καταλάβω σε ποιό πλαίσιο γίνεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων. Αν γίνεται ώστε ο ΕΟΤ να διατηρήσει και να εξειδικευτεί πλέον με επαγγελματισμό στο marketing και το συντονισμό της εθνικής πολιτικής προβολής του ελληνικού τουρισμού, έχει καλώς. Αν γίνεται για άλλους λόγους, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου.

 • * Αφού καταργούνται όλες θέσεις των ΠΥΤ, προφανώς το προσωπικό θα τεθεί σε διαθεσιμότητα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μείνουν κλειστές οι ΠΥΤ, ..μέχρι να γίνουν οι αξιολογήσεις;

 • 24 Φεβρουαρίου 2014, 12:38 | Μαρίνα Θεοδοσίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ένα γενικό σχόλιο. Το καλοκαίρι ήρθε ένα νομοσχέδιο που θα άλλαζε το τοπίο για τον τουρισμό. Νέα τουριστικά προϊόντα, απλοποιήσεις διαδικασιών κ.ο.κ. Σήμερα νομοθετείτε και πάλι για να βελτιώσετε το νομοθέτημα που φέρατε και ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες? Τουλάχιστον προχειρότητα δείχνει. Κάθε φορά που κάποιος κάτι θα σκέπτεται θα φέρνει και ένα νομοσχέδιο…μονο σοβαρη και ολοκληρωμένη νομοθετική δουλειά δεν λέγεται αυτό. Δυστυχώ, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα υπουργεία με πρώτο και καλύτερο το Υπουργείο Οικονομικών…

 • 21 Φεβρουαρίου 2014, 16:57 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΚΑΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προσωπικά ως συν-εργαζόμενη με Τουριστικές Επιχειρήσεις διάβασα με προσοχή το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου. Μου έχουν δημιουργηθεί πολλές απορίες που έχουν να κάνουν κυρίως με την κατάταξη των ξενοδοχείων και τις αδειοδοτήσεις νέων τουριστικών μονάδων. Θεωρώ, όμως, πως ο ΕΟΤ λειτουργούσε σε γενικά πλαίσια καλά και αποτελεσματικά και δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετείται με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων (εκτός και αν πρέπει με κάποιο τρόπο να απολυθούν μόνο εργαζόμενοι που δεν θέλω να το πιστέψω). Πολύ φοβάμαι ότι εν όψει της Εαρινής περιόδου που ανοίγει εμπρός μας θα υπάρξουν αρρυθμίες και σοβαρά προβλήματα στην αγορά.
  Τέλος, επειδή γνωρίζω αρκετούς υπαλλήλους του ΕΟΤ που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, εκφράζω τη λύπη μου και για αυτούς που φύγανε και ενδεχομένως γι αυτούς που θα φύγουν. Στενοχωριέμαι όμως και για εκείνους, που από τι βλέπω, από τα σχόλια βάλλουν εναντίων άλλων συναδέλφων τους, εσωτερικά.Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ασχημα φαίνεται προς τα έξω.Φίλοι μου, εδώ που φτάσαμε, φτάσαμε γιατί κοιτάγαμε να βγάλουμε ο ένας το μάτι του άλλου. Σταματήστε το αυτό και κοιτάξτε όλοι μαζί το καλύτερο για τον Οργανισμό που υπηρετείται και γενικότερα το καλύτερο για τον ευαίσθητο τομέα του Τουρισμού στην πατρίδα μας, που δίνει «ψωμί» σε πολλούς συνανθρώπους μας.

 • 21 Φεβρουαρίου 2014, 09:02 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ΕΟΤ εδώ και πάρα πολλά διαθέτει το Πληροφοριακό Σύστημα ‘Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ), ένα υποσύστημα ζωτικό για την διαδικασία της αδειοδότησης και την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων που έχουν αδειοδοτηθεί. Το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου στο τι θα γίνει με το μητρώο αυτό! Εφόσον οι νέες ΠΥΤ θα ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού, τι θα γίνει με το ΜΗΤΕ και έως ότου αντικατασταθεί με τα νεότερα πληροφοριακά συστήματα (e-mhte) που έχουν προκηρυχθεί; Τα οποία νέα συστήματα δεν πρόκειται να παραδοθούν σε παραγωγική μορφή πριν απο το πέρασμα διαστήματος δύο ετών. Συνεπώς, πως θα λειτουργήσει ένα μοντέλο όπου οι ΠΥΤ θα βρίσκονται εκτός ΕΟΤ αλλά το ΜΗΤΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται και να διαχειρίζεται απο τον ΕΟΤ;
  Να αναφερθώ και εγώ επίσης στην αυθαίρετη πρακτική του διαχωρισμού υπαλλήλων του ΕΟΤ σε κατηγορίες υποψήφιων διαθέσιμων και μη διαθεσίμων, βάσει της Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν. Για ποιον λόγο θα πρέπει να έχουν προνομιακή μεταχείριση οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην ΕΥΠΑΤΕ έναντι των υπολοίπων συναδέλφων των ΠΥΤ, οι οποίοι θα υπαχθούν στις διαδικασίες αξιολόγησης διαθεσιμότητας και αρκετοί θα οδηγηθούν στην ανεργία; Το ότι έχει δοθεί ειδικό βάρος στην ΕΥΠΑΤΕ λόγω των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της, δεν θα έπρεπε να εξαιρεί κανένα από την διαδικασία αξιολόγησης στην οποία θα υπαχθούν οι υπόλοιποι υπάλληλοι του ΕΟΤ.

 • 20 Φεβρουαρίου 2014, 14:59 | ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΚΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το νομοσχέδιο είναι αρκετά αντιφατικό και ασαφές. Ενώ στην παρ. 2, του άρθρου 5 αναγράφεται ότι το προσωπικό μεταφέρεται με απόφαση του Υπ. Τουρισμού, με την ίδια σχέση εργασίας σε θέσεις ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, αναφέρει ότι η μεταφορά θα γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, με βάση τη βαθμολογία που θα λάβει, σύμφωνα με την αποτίμηση προσόντων και την μοριοδότηση του άρθρου 90 του Ν.4172/2013.

  Επομένως και με δεδομένο ότι καταργούνται όλες οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις των ΠΥΤ, όλο το προσωπικό θα τεθεί πρώτα σε διαθεσιμότητα, βάσει του άρθρου 90 του Ν. 4172/13 και της υποπαραγράφου ζ2 του Ν.4093/12.

  Και αν δεν τεθεί όλο το προσωπικό σε διαθεσιμότητα, τότε με ποια διαδικασία θα γίνει η αξιολόγηση, συνολικά του προσωπικού, με δεδομένο ότι αξιολόγηση προβλέπεται μόνο όταν το προσωπικό τίθεται σε διαθεσιμότητα;

  Επιπλέον, για ποιο λόγο υπάρχει άνιση μεταχείριση ανάμεσα στου υπαλλήλους του ίδιου οργανισμού; Σύμφωνα με το άρθρο 14, του Ν. 4179/13, η ΕΥΠΑΤΕ μεταφέρεται απευθείας από τον ΕΟΤ ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού και υπάγεται στον Υπουργό Τουρισμού. Για ποιο λόγο η ΕΥΠΑΤΕ μνημονεύεται πάλι στο νομοσχέδιο ότι θα μεταφερθεί στο Υπ.Τουρισμού χωρίς κατάργηση; και επομένως χωρίς αξιολόγηση; δεν θα μπορούσαν με τον ίδιο τρόπο να μεταφερθούν και οι ΠΥΤ απευθείας από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο, όπως η ΕΥΠΑΤΕ, χωρίς να καταργηθούν;

  Αν τελικά όλο το προσωπικό των ΠΥΤ τεθεί σε διαθεσιμότητα, τουλάχιστον για ένα μήνα και μέχρι να γίνουν οι αξιολογήσεις, τα γραφεία των ΠΥΤ θα κλείσουν;;;;;

 • 20 Φεβρουαρίου 2014, 13:31 | antonis samaras
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι πολύ σωστό υτό που πάει να γίνει! Συνεχίστε την καλή δουλεια.!

 • 20 Φεβρουαρίου 2014, 11:07 | Θανάσης Σιγανός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στον Ε.Ο.Τ. και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού τηρείται το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων(ΜΗ.Τ.Ε.). Η τήρηση του ΜΗ.Τ.Ε. γίνεται σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού και το Τμήμα Πληροφορικής του Ε.Ο.Τ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΜΗ.Τ.Ε καταχωρούνται τα στοιχεία και εκδίδονται τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας όλων των τουριστικών καταλυμάτων, ενώ παρέχονται και πάσης φύσεως πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σε φορείς και πολίτες, δε θα έπρεπε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις αρμοδιότητες αυτές; Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μάλιστα υλοποιείται η επέκταση του ΜΗ.Τ.Ε. ώστε να συμπεριληφθέί το σύνολο το τουριστικών επιχειρήσεων.