Άρθρο 21 – Ηλεκτρονικά τσιγάρα

1. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον τηρούν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την εθνική νομοθεσία και όλη την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

2. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν κοινοποίηση στο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τυχόν σχετικά προϊόντα που προτίθενται να θέσουν στην αγορά. Η κοινοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έξι μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά στις 20 Μαΐου 2016 η κοινοποίηση υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την εν λόγω ημερομηνία. Υποβάλλεται νέα κοινοποίηση για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος.

Ανάλογα με το αν το προϊόν είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο ή περιέκτης επαναπλήρωσης, η κοινοποίηση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του υπεύθυνου νομικού ή φυσικού προσώπου εντός της Ένωσης και, κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην Ένωση·

β) κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν και όλων των εκπομπών από τη χρήση του, ανά μάρκα και τύπο, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων αυτών·

γ) τοξικολογικά δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω συστατικά και εκπομπές των προϊόντων, μεταξύ άλλων όταν θερμαίνονται, αναφέροντας συγκεκριμένα τις επιπτώσεις τους στην υγεία των καταναλωτών όταν εισπνέονται, και συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τυχόν επιπτώσεις εθισμού·

δ) πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία και την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το προϊόν καταναλώνεται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες·

ε) περιγραφή των συστατικών του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του μηχανισμού ανοίγματος και επαναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου ή του περιέκτη επαναπλήρωσης·

στ) περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής, μεταξύ άλλων εάν περιλαμβάνει την εν σειρά παραγωγή, και δήλωση ότι η διαδικασία παραγωγής πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου

ζ) δήλωση ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, όταν διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες.

Όταν θεωρείται ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται είναι ελλιπείς, μπορεί να αιτηθεί η συμπλήρωση των σχετικών πληροφοριών από το αρμόδιο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού καταβάλλουν παράβολο για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό και την ανάλυση των πληροφοριών που υποβάλλουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος.

3. α) το υγρό που περιέχει νικοτίνη διατίθεται στην αγορά μόνο σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ο όγκος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 10 ml, σε αναλώσιμα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή φιαλίδια μίας χρήσης και ο όγκος των φιαλιδίων ή των δοχείων δεν υπερβαίνει τα 2 ml,

β) το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν περιέχει νικοτίνη που υπερβαίνει τα 20 mg/ml,

γ) το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν περιέχει τα πρόσθετα που παρατίθενται στο άρθρο 8, παράγραφος 4,

δ) για την κατασκευή του υγρού που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο υψηλής καθαρότητας συστατικά. Ουσίες διαφορετικές των συστατικών της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου υπάρχουν μόνο σε επίπεδο ιχνών στο υγρό που περιέχει νικοτίνη, εφόσον τα ίχνη αυτά δεν μπορούν να αποφευχθούν τεχνικά κατά την κατασκευή,

ε) εξαιρουμένης της νικοτίνης, στο υγρό που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο συστατικά
που δεν είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία σε θερμαινόμενη ή μη μορφή,

στ) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χορηγούν τις δόσεις νικοτίνης σε σταθερά επίπεδα υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης,

ζ) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης είναι προστατευμένα από τα παιδιά και απαραβίαστα, προστατεύονται από τη θραύση και τη διαρροή και διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλίζει την επαναπλήρωση χωρίς διαρροή.

4. α ) οι μονάδες συσκευασίας ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης περιέχουν ενημερωτικό φυλλάδιο (και στα ελληνικά) με πληροφορίες όσον αφορά:

i) τις οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης του προϊόντος, καθώς επίσης και μνεία ότι η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε νέους και μη καπνιστές,

ii) τις αντενδείξεις,

iii) τις προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου,

iv) τυχόν βλαβερές συνέπειες,

v) τον κίνδυνο εθισμού και την τοξικότητα, και

vi) τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα και του νομικού ή φυσικού προσώπου επαφής εντός της Ένωσης,

β) οι μονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και
περιεκτών επαναπλήρωσης,
i) περιλαμβάνουν κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν σε φθίνουσα σειρά βάρους και αναφέρουν το περιεχόμενο σε νικοτίνη του προϊόντος και τη χορήγηση ανά δόση, τον αριθμό της παρτίδας παραλαβής και σύσταση στα ελληνικά να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά,

ii) με την επιφύλαξη του σημείου i) του παρόντος στοιχείου, δεν περιλαμβάνουν στοιχεία ή χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 14, εξαιρουμένου του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) σχετικά με τις πληροφορίες όσον αφορά την περιεκτικότητα σε νικοτίνη και όσον αφορά τις αρωματικές ύλες, και

iii) φέρουν την ακόλουθη προειδοποίηση για την υγεία:

«Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία.».

γ) οι προειδοποιήσεις για την υγεία τηρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

5. α) απαγορεύονται οι εμπορικές επικοινωνίες στις υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας, στον Τύπο και σε άλλα έντυπα, με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, εξαιρουμένων των εντύπων που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματίες του εμπορίου ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών επαναπλήρωσης και των εντύπων που τυπώνονται και δημοσιεύονται σε τρίτες χώρες, όπου τα εν λόγω έντυπα δεν προορίζονται πρωτίστως για την αγορά της Ένωσης,

β) απαγορεύονται οι εμπορικές επικοινωνίες στο ραδιόφωνο, με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης,

γ) απαγορεύεται κάθε μορφή δημόσιας ή ιδιωτικής συνεισφοράς σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης,

δ) απαγορεύεται κάθε μορφή δημόσιας ή ιδιωτικής συνεισφοράς σε οιαδήποτε εκδήλωση, δραστηριότητα ή πρόσωπο με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, η οποία πραγματοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή στην οποία συμμετέχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή έχει κατ’ άλλο τρόπο διασυνοριακές επιπτώσεις,

ε) απαγορεύονται για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης οι οπτικοακουστικές εμπορικές επικοινωνίες στις οποίες εφαρμόζεται το π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (Α` 190).

6. Απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης στους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την πρόληψη των πωλήσεων αυτών. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που πραγματοποιούν διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης δεν προμηθεύουν τους καταναλωτές με αυτά τα προϊόντα στα κράτη μέλη όπου έχουν απαγορευθεί οι εν λόγω πωλήσεις.

7. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Οικονομικών ετησίως:

i) συνολικά δεδομένα για τους όγκους των πωλήσεων, ανά μάρκα και τύπο του προϊόντος,

ii) πληροφορίες για τις προτιμήσεις διάφορων ομάδων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των μη καπνιστών και των κυριότερων ειδών των σημερινών χρηστών,

iii) τον τρόπο πώλησης των προϊόντων, και

iv) συνοπτικές περιγραφές τυχόν ερευνών αγοράς που πραγματοποιούνται σχετικά με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής τους στα αγγλικά.

Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα καθώς και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η χρήση τους από νέους και μη καπνιστές οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού.

8. Δημοσιεύονται σε ιστότοπο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας οι πληροφορίες που ελήφθησαν σύμφωνα με την παράγραφο 2. λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης προστασίας του εμπορικού απορρήτου κατά τη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών.

Το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν αιτήματος, θέτει όλες τις πληροφορίες οι οποίες ελήφθησαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών κρατών μελών. Το Υπουργείο Υγείας, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χειρισμό του εμπορικού απορρήτου και των άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

9. Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης δημιουργούν και διατηρούν σύστημα συλλογής πληροφοριών σχετικά με όλες τις πιθανές βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία συνέπειες των προϊόντων αυτών.

Εάν οποιοσδήποτε από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς θεωρεί ή ευλόγως κρίνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή οι περιέκτες επαναπλήρωσης, που βρίσκονται στην κατοχή του και προορίζονται για διάθεση στην αγορά ή διατίθενται στην αγορά δεν είναι ασφαλή ή καλής ποιότητας ή δεν συμμορφώνονται κατ’ άλλο τρόπο προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο εν λόγω οικονομικός φορέας λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος , την απόσυρση ή την ανάκληση του προϊόντος, κατά περίπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται επίσης να ενημερώνει αμέσως τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24, κατά περίπτωση, καθώς και για την ενημέρωση των άλλων κρατών μελών, στα οποία διατίθεται ή προορίζεται να διατεθεί το προϊόν, και να ενημερώνει αμέσως το Σημείο Επαφής του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών RAPEX, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας, δίνοντας στοιχεία, συγκεκριμένα, σχετικά με τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και οιοδήποτε ειλημμένο διορθωτικό μέτρο, καθώς και τα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων.

Δύναται επίσης το Υπουργείο Υγείας να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον οικονομικό φορέα, παραδείγματος χάριν σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας και ποιότητας ή σχετικά με τυχόν βλαβερές συνέπειες των ηλεκτρονικών τσιγάρων ή των περιεκτών επαναπλήρωσης.

10. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, όταν το Υπουργείο Υγείας διαπιστώνει ή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι συγκεκριμένα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή περιέκτες επαναπλήρωσης ή ένας τύπος ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών επαναπλήρωσης ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας να απαγορευτεί προσωρινά η διάθεσή του στην αγορά. Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών σχετικά με τα ειλημμένα μέτρα και κοινοποιεί τυχόν υποστηρικτικά δεδομένα για το προσωρινό μέτρο.

 • 11 Μαΐου 2016, 17:57 | Replacesmoke

  https://www.replacesmoke.com/blog/entry/225-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-replacesmoke.html

  Ανακοίνωση Replacesmoke

  Χαλάνδρι, 11 Μαΐου 2016
  Την Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 το Υπουργείο Υγείας μέσω της ιστοσελίδας http://www.opengov.gr/yyka/?p=1458 έθεσε σε 3ήμερη(!!!) διαβούλευση το προσχέδιο νόμου που αφορά τα καπνικά προϊόντα και τα προϊόντα Ηλεκτρονικού τσιγάρου μεταφέροντας την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/40.
  Τα σχόλια της Replacesmoke σχετικά με το προσχέδιο και όπως κατατέθηκαν ήδη και στο αντίστοιχο ιστότοπο, είναι τα εξής:
  • Το εν λόγω προσχέδιο εξισώνει το παραδοσιακό τσιγάρο με το Ηλεκτρονικό τσιγάρο/άτμισμα πλήρως σε όλα, κάτι που είναι εντελώς λάθος σε όλα τα επίπεδα:
  1. Το κάπνισμα περιλαμβάνει 4.000 και πλέον ουσίες από τις οποίες πάνω από 250 είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες ενώ το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν τις περιλαμβάνει. Tο ηλεκτρονικό τσιγάρο, πέρα από την παντελή έλλειψη καπνού (φυτό), δεν έχει και καπνό (αέριο αποτέλεσμα καύσης). Αντιθέτως, η υγρή φάση, μετά από θέρμανση στην αντίσταση, μετατρέπεται σε αέρια φάση. Ατμοποιούνται λοιπόν τα συστατικά των υγρών αναπλήρωσης και γίνονται ΑΤΜΟΣ. Το κάπνισμα προϋποθέτει καύση και εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα ενώ το ηλεκτρονικό τσιγάρο λειτουργεί με ομαλό βρασμό χαμηλής θερμοκρασίας. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ και ως εκ τούτου η επίμαχη φράση θα πρέπει να γίνει: «Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης καταβάλλουν παράβολο».
  2. Το κάπνισμα αποδεδειγμένα ενέχει παθητικό κάπνισμα ενώ το ηλεκτρονικό τσιγάρο όχι (Έρευνα που δημοσιεύτηκε 20 Απριλίου 2016 http://www.eurekalert.org/pub_rele…/2016-04/ac-nsf041916.php)
  3. H πρόταση για απαγόρευση του ατμίσματος σε κλειστούς χώρους καταρχήν έρχεται σε αντίθεση με την πρακτική άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπως Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία κλπ που το επιτρέπουν παντού, και επιπρόσθετα, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα καθώς αναγκάζει τον χρήστη του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε παθητικό κάπνισμα επιβάλλοντάς του να ατμίζει μόνο στους χώρους όπου επιτρέπεται το κάπνισμα.
  4. Η πρόταση για απαγόρευση της όποιας προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων άτμισης θα στερήσει από εκατομμύρια ενήλικους καπνιστές το δικαίωμα ενημέρωσης σε προϊόντα που μπορούν να τους κρατήσουν μακριά από το αποδεδειγμένα καρκινογόνο κάπνισμα σε αντίθεση με το ηλεκτρονικό τσιγάρο κάτι το οποίο όμως αναγνωρίζεται από το εν λόγω νομοσχέδιο.
  5. Δεν λαμβάνει παντελώς υπόψιν καμία μελέτη ή ανακοίνωση σχετικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο όπως ενδεικτικά αυτή του Βασιλικού Κολλεγίου των Ιατρών στην Αγγλία η οποία περιγράφει το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως ενδεδειγμένο και ασφαλές υποκατάστατο του τσιγάρου και 95% λιγότερο βλαπτικό από το κανονικό τσιγάρο.
  6. Εξισώνοντας το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο με το παραδοσιακό δεν λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 4 Μαΐου 2016 όπου σαφώς αναφέρει «το Δικαστήριο επισημαίνει ότι τα τσιγάρα αυτά (σ.σ. δηλ. τα Ηλεκτρονικά Τσιγάρα) έχουν διαφορετικά αντικειμενικά χαρακτηριστικά από εκείνα των προϊόντων καπνού. Συνεπώς, ο νομοθέτης της Ένωσης δεν παραβίασε την αρχή της ίσης μεταχείρισης προβλέποντας για αυτά διαφορετικό νομικό καθεστώς, το οποίο είναι μάλιστα λιγότερο αυστηρό από το ισχύον για τα προϊόντα καπνού».
  • Ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας:
  1. Να δώσει ικανό χρόνο στην διαβούλευση και να καλέσει τους αρμόδιους φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου να παρουσιάσουν την άποψή τους και έγκυρες διεθνείς μελέτες.
  2. Να κατανοήσει ότι ο Ατμός ΔΕΝ είναι Καπνός και να συμπεριφερθεί ανάλογα και υπεύθυνα.
  3. Να λάβει υπόψιν τις μέχρι τώρα μελέτες παγκοσμίου κύρους σχετικά με την σχετικά μηδαμινή βλαπτικότητα του Ηλεκτρονικού τσιγάρου.
  4. Να εφαρμόσει τον ισχύοντα αντικαπνιστικό νόμο στους δημόσιους χώρους και να εξαιρέσει πλήρως το άτμισμα.
  5. Να αναλογιστεί τις ζωές που θα χαθούν αν εξισωθεί το τσιγάρο με το ηλεκτρονικό τσιγάρο καθώς και τα κολοσσιαία κόστη που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό οι δαπάνες στον τομέα της Υγείας για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες του καπνίσματος.
  6. Να αναλογιστεί την τεράστια ζημιά που θα προκαλέσει στην υγεία των ατμιστών η σοβαρότατη πιθανότητα επιστροφής τους στο παραδοσιακό τσιγάρο.
  7. Να αναλογιστεί τις επιχειρήσεις και το κλάδο του Ηλεκτρονικού τσιγάρου και να τους επιτρέψει να συνεχίσουν να υπάρχουν ώστε να συνεχίσουν μαζί τον αντικαπνιστικό αγώνα.

  Replacesmoke

 • 11 Μαΐου 2016, 17:24 | Pantelis Sketo

  Δεν είμαι καπνιστής πλέον,αλλά ατμιστής. Θέλω να ενημερώνομαι αλλά και να συζητώ για ότι νέο υπάρχει και κυκλοφορεί και αυτό να είναι νόμιμο.

 • 11 Μαΐου 2016, 17:32 | Παπαδόπουλος Νικόλαος

  Σαν χρήστης ηλεκτρονικού τσιγάρου έχω δει απίστευτη βελτίωση στην υγεία μου !
  Το ηλ.τσιγ. δεν έχει καμία σχέση με το κανονικό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε σύγκριση/εξίσωση.Είναι μια βιομηχανία η οποία συνεχώς εξελίσσεται και μας προσφέρει ευχαρίστηση και συνεχείς βελτίωση της υγείας μας
  .Ως εκ τούτου χρειάζομαι συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν την υγεία μου και επίσης πρόσβαση σε προϊόντα σε προσιτές τιμές από όλο τον κόσμο για να μην ξαναγίνει συνήθεια το κάπνισμα που μόνο κακό μπορεί να προσφέρει στην υγεία κάποιου.

 • 11 Μαΐου 2016, 17:01 | Αλέξανδρος Ντερούλης

  Το ηλεκτρονικό τσιγαρο με κράτησε εδώ και 8 χρονια μακριά από 4500 καρκινογόνες ουσίες που εχει το κανονικό τσιγαρο …
  Αυτό το πέτυχα με την ενημέρωση και με την ανταλλαγή απόψεων μέσα από φόρουμ και τα τελευταία 4-5 χρονια μέσα από το Facebook youtube.
  Δραστηριοποιούμαι σε ομάδες που για αποκλειστικο λόγο εχουν την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριων για το ατμισμα και ειμαι διαχειριστης σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλαδα.
  Όπου εκεί με τους κανονες μας ελέγχουμε την διαφήμιση επικροτούμε την εμπειρια και την ανταλλαγή απόψεων για κάθε προιον που ερχεται στα χέρια του κάθε χρήστη ….. Έτσι λοιπον θα επιθυμούσα σε αυτο το κομματι ενημέρωσης και ανταλλαγης απόψεων να παραμεινει ελεύθερο και ετσι μέσα από αυτο να μπορώ να έχω άποψη και γνώμη για το προιον που με ενδιαφέρει….το κομματι ελεγχου κατασκευεις αναλώσιμων – υγρών – συσκευών ειμαι συμφωνος να εχουν της καταλληλες εγγυησεις προς όφελος όλων εμάς τον χριστών…..
  Γιαυτό ενημερώνομαι ελέγχω δοκιμάζω αποφασίζω για κάτι που ειναι καλύτερο για την υγεια μου το χόμπι μου την εναλλακτική λύση που έδωσα στον εαυτο μου….

 • 11 Μαΐου 2016, 17:31 | Ιωάννης

  Δεν είμαι καπνιστής πλέον,αλλά ατμιστής. Θέλω να ενημερώνομαι αλλά και να συζητώ για ότι νέο υπάρχει και κυκλοφορεί και αυτό να είναι νόμιμο.

 • 11 Μαΐου 2016, 17:03 | Atmos Lab

  Παράγραφος 2
  Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού καταβάλλουν παράβολο για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό και την ανάλυση των πληροφοριών που υποβάλλουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος.

  Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι προϊόντα καπνού και ως εκ τούτου η επίμαχη φράση θα πρέπει να γίνει:

  Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης καταβάλλουν παράβολο ……

  Παράγραφος 4
  β) οι μονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης,
  i) περιλαμβάνουν κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν σε φθίνουσα σειρά βάρους και αναφέρουν το περιεχόμενο σε νικοτίνη του προϊόντος και τη χορήγηση ανά δόση

  Από τη στιγμή που ο χρήστης για την άτμιση του υγρού επαναπλήρωσης έχει στη διάθεσή του μία σειρά από μεταβλητές όπως:

  α) Η διάρκεια εισπνοής κατά τη χρήση
  β) Η ισχύς που θερμαίνει την αντίσταση (Watt)
  γ) Το μέγεθος της αντίστασης (Ohm)
  δ) Το είδος του μέσου διάχυσης του υγρού επαναπλήρωσης (mesh, βαμβάκι, silica)
  ε) Η θέση του ατμοποιητή (πυθμένα – bottom coil, ελεύθερος)
  στ) Ο τύπος του ατμοποιητή (μονός, διπλός-dual)

  H γραπτή αναφορά της χορήγησης νικοτίνης ανά δόση, είναι άνευ σημασίας, μηδενικής πιθανότητας επαλήθευσης και χωρίς κάποια σκοπιμότητα.

  γ) οι προειδοποιήσεις για την υγεία τηρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

  Το άρθρο 13 τιτλοφορείται «Επισήμανση των μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού» και επομένως συγχέεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο που ΔΕΝ περιέχει καπνό με τα λοιπά προϊόντα καπνού όπως ο μασώμενος καπνός (snus). Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζεται ως προϊόν καπνού το ηλεκτρονικό τσιγάρο από το νόμο (ίση μεταχείριση άνισων).

  Παράγραφος 5
  Απαγορεύονται για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τους περιέκτες επαναπλήρωσης οι εμπορικές επικοινωνίες στο διαδίκτυο, σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα (α), στο ραδιόφωνο (β), οι χορηγίες σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα (γ) ή σε εκδηλώσεις, δραστηριότητες, πρόσωπα (δ) και οι οπτικοακουστικές επικοινωνίες (ε).

  Με άλλα λόγια, το ηλεκτρονικό τσιγάρο αντιμετωπίζεται περίπου ως απειλή κατά της ανθρωπότητας, ως τρομοκρατική οργάνωση. Την ίδια ώρα που η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (Public Health England) το έχει εντάξει στις επίσημες μεθόδους διακοπής του καπνίσματος και υποστηρίζει ότι είναι τουλάχιστον 95% ασφαλέστερο από τον καπνό.

  Η φίμωση της εμπορικής επικοινωνίας για το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει μόνο αρνητικά επακόλουθα:

  α) Αποσιωπά για τα 5 εκατομμύρια Έλληνες καπνιστές, τη δυνατότητα μιας δραστικά λιγότερο βλαπτικής συνήθειας, εναλλακτικής του καπνίσματος

  β) Η μη ύπαρξη δημόσιας επικοινωνίας όπως είναι η εμπορική επικοινωνία στα διάφορα μέσα, θα δώσει λαβή σε όποιον κακόβουλο θέλει να επικοινωνήσει με τρόπο απόκρυφο, μυστικό και ύποπτο με τον πελατειακό του στόχο. Άρα, θα υπάρχουν οι συνθήκες για παραπληροφόρηση, παραπλάνηση, εξαπάτηση των καταναλωτών και όλα αυτά διότι η εμπορική επικοινωνία θα βρίσκεται «στο σκοτάδι», «εν κρυπτώ» από τη δημόσια θέα.

  Η διαφάνεια της εμπορικής επικοινωνίας εξασφαλίζει ότι όσοι επικοινωνούν το μήνυμά τους, εκθέτουν εαυτόν στην κρίση των αρχών, του Κράτους και των Υπηρεσιών και μπορούν να επικοινωνούν μόνο μηνύματα με νόμιμο και ακριβή τρόπο. Ο σκοταδισμός στην εμπορική επικοινωνία καταναλωτικών προϊόντων προετοιμάζει το έδαφος για διενέργεια αντικανονικών και ενδεχομένως παράνομων ενεργειών.

  Για όλα τα παραπάνω επιχειρήματα θα πρέπει να τροποποιηθεί η εν λόγω παράγραφος και να επιτραπούν οι εμπορικές επικοινωνίες με την υποχρεωτική τήρηση όρων δημοσιότητας όπως:

  α) Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν απευθύνεται σε ανήλικους και μη καπνιστές.
  β) Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν αποτελεί ιατρική μέθοδο απεξάρτησης από τη νικοτίνη ή διακοπής του καπνίσματος

  Όλα στο φως, ώστε να ελέγχονται και να είμαστε σίγουροι ότι τηρούν δεοντολογία, διαπνέονται από ήθος και επαγγελματική ευσυνειδησία.

  Παράγραφος 6
  6. Απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης στους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την πρόληψη των πωλήσεων αυτών. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που πραγματοποιούν διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης δεν προμηθεύουν τους καταναλωτές με αυτά τα προϊόντα στα κράτη μέλη όπου έχουν απαγορευθεί οι εν λόγω πωλήσεις.

  Εφόσον διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων αφορά τους καταναλωτές σε κράτη μέλη όπου έχουν απαγορευθεί οι εν λόγω πωλήσεις, η εναρκτήρια πρόταση της παραγράφου «Απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης στους καταναλωτές» είναι περιττή και πρέπει να απαλειφθεί.

  Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχει μία σταθερά συνεχής επίσημη ενημέρωση σχετικά με το τι απαγορεύεται σε ποιο κράτος-μέλος της ΕΕ αφού ο καταναλωτής, παραγγέλνοντας-αγοράζοντας από το ηλεκτρονικό κατάστημα, συναινεί (στην πράξη) ότι στη χώρα του δεν υπάρχει τέτοια απαγόρευση αγοράς (και άρα πώλησης για την επιχείρηση).

  Παράγραφος 7
  Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα καθώς και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η χρήση τους από νέους και μη καπνιστές οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού.

  Ακόμα καλύτερο θα ήταν, το Υπουργείο να παρακολουθεί και να ενθαρρύνει τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών αναφορικά με τις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην υγεία των χρηστών.

  Επίσης, να παρακολουθεί τις έρευνες που δημοσιοποιούνται παγκοσμίως για:
  α) τη βελτίωση της υγείας όσων καπνιστών αντικαθιστούν τον καπνό με το ηλεκτρονικό τσιγάρο
  β) το συντριπτικό ποσοστό αποτελεσματικότητας του ηλεκτρονικού τσιγάρου στη διακοπή του καπνίσματος
  γ) την εξασφάλιση της υγείας στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον, λόγω του αβλαβούς ηλεκτρονικού τσιγάρου για τους γύρω από τη διακοπή υποβολής στις βλάβες του παθητικού καπνίσματος.

  Το Υπουργείο Υγείας οφείλει επίσης να διενεργήσει έρευνα για τα μεσομακροπρόθεσμα οφέλη του Κρατικού Προϋπολογισμού από την υποκατάσταση του καπνίσματος και των συντριπτικών εξόδων που συνεπάγεται η ιατροφαρμακευτική αντιμετώπιση και νοσηλεία των συνδεόμενων με το κάπνισμα ασθενειών, από το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

 • 11 Μαΐου 2016, 17:50 | Βασίλης Παπαδόπουλος

  Τη στιγμή που σε όλο τον κόσμο το ηλεκτρονικό τσιγάρο κερδίζει έδαφος εναντίον του συμβατικού, με αποδεδειγμένες έρευνες, σε κάθε τομέα που αφορά τη σύγκρισή του με το συμβατικό τσιγάρο, θα ήταν σοφότερο για τη χώρα μας να του δώσουμε ευκαιρία να αναπτυχθεί και να διαδοθεί. Κάθε ένας από τους Έλληνες ατμιστές μπορεί να τεκμηριώσει ο ίδιος τα οφέλη του ηλεκτρονικού τσιγάρου και τη βελτίωση που βιώνει στον οργανισμό του. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει έλεγχος στο καταναλωτικό αυτό προϊόν, αλλά πριν περιοριστεί η χρήση του είναι απαραίτητο τα όρια που θα τεθούν να προτρέπουν το σημερινό καπνιστή να γίνει ατμιστής και όχι να τον αποτρέπουν. Ας μην ξεχνάμε το βασικότερο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να σταματήσουν το συμβατικό τσιγάρο. Τα οφέλη είναι τεράστια. Δώστε την ευκαιρία στους Έλληνες να ατμίσουν ελεύθερα.

 • 11 Μαΐου 2016, 16:27 | Λευτέρης Λειβαδάρος

  Σαν χρήστης του ηλεκτρονικού τσιγάρου εδώ και 3 χρόνια και στο παρελθόν 5 χρόνια καπνιστής έχω να δηλώσω πως έχω δει δραματικές βελτιώσεις στην υγεία και στην καθημερινότητα μου. Συμφωνω ότι για τους προφανείς λόγους η διαφήμιση του προϊόντος αυτού δεν πρέπει να γίνετε από τα ΜΜΕ αλλά επίσεις δεν πρέπει να πάψει να υπάρχει η ενημέρωση και το δικαίωμα στην πληροφόρηση για τις εξελίξεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου όπως συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων ή ενημερωτικά βίντεο στο διαδίκτυο. Είναι χρέος της κοινωνίας να προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου αλλά και την ανταλλαγή των γνωμών και των απόψεων ώστε να μπορεί να γίνετε σωστή ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 • 11 Μαΐου 2016, 16:04 | Γεώργιος Μιχαλακόπουλος

  Δεν είμαι καπνιστής πλέον,αλλά ατμηστης. Θέλω να ενημερώνομαι αλλά και να συζητώ για ότι νέο υπάρχει και κυκλοφορεί και αυτό να είναι νόμιμο.

 • 11 Μαΐου 2016, 16:50 | adhmoydhs

  Σχετικά με το άρθρο 2:
  Η πρόσληψη της νικοτίνης με την χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση την χρήση καπνού. Ως εκ τούτου η αναφορά του Η/Τ ως προϊόν καπνού είναι πέρα ως πέρα αβάσιμη.
  Παράλληλα κάνει ένα προϊόν που με τις έως τώρα έρευνες είναι μακράν ασφαλέστερο των καπνικών προϊόντων να φαντάζει εξίσου βλαβερό στην κοινή γνώμη.
  Ως προς το άρθρο 3α:
  Η χρήση δοχείων με χωρητικότητα έως 10ml και ατμοποιητών έως 2ml το μόνο που επιτυγχάνει είναι να κάνει ένα κατά τα άλλα εύχρηστο προϊόν απλώς πιο δύσχρηστο.
  Οι χρήστες που ήδη κάνουν μία συγκεκριμένη ποσότητα υγρού αναπλήρωσης σε ημερήσια βάση δεν θα αλλάξουν την ποσότητα που κάνουν. Αντιθέτως θα κληθούν να αγοράζουν πολλές μικρότερες συσκευασίες (επιβλαβής προς το περιβάλλον λόγο της χρήσης πλαστικού) και να αναπληρώνουν τους ατμοποιητές τους περισσότερες φορές την ημέρα άσκοπα.
  Στο άρθρο 5α:
  Το Η/Τ είναι ένα σχετικά νέο προϊόν στο οποίο υπάρχουν συνεχείς εξελίξεις και βελτιώσεις.
  Η απαγόρευση άμεσης και έμεσης διαφήμισης ουσιαστικά αποκλείει τους χρήστες και από κάθε είδος ενημέρωσης σχετική με τεχνολογικές εξέλιξης και έρευνες που αφορούν την ίδια τους την υγεία.
  Παράλληλα ως ένα προϊόν που εδραιώθηκε στην αγορά και την συνείδηση των χρηστών μέσω της ενεργής και συνεχώς αυξανόμενης κοινότητας ατμιστών που ενεργά δίνουν την βοήθεια τους σε νεότερους χρήστες καθημερινά, δεν νοείτε η απαγόρευση δημόσιας συζήτησης σε μέσο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των forum.
  Τέλος η απαγόρευση της χρήσης του Η\Τ σε κλειστούς δημόσιους χώρους αποτελεί αν μη τι άλλο δυσφήμηση του προϊόντος καθώς το κατατάσσει ως εξίσου βλαβερό με τα καπνικά προϊόντα, θέση η οποία με τις έως τώρα έρευνες δεν έχει καμία βάση και το μόνο που επιτυγχάνει είναι την δυσφήμηση του χώρου και των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτόν στην συνείδηση του κόσμου.

 • 11 Μαΐου 2016, 16:25 | Φώτης Μουστάκης

  Καλησπέρα,

  Θετικές οι εντυπώσεις απο το νομοσχέδιο, που έρχεται να καλύψει το κενό που υπήρχε.
  Είμαι εδώ και ένα χρονο ατμιστής και οι συνέπειες απο την διακοπή του καπνίσματος και αρχής του ατμίσματος μονο ευεργετικές μπορούν να χαρακτηριστούν.
  Ακριβώς πάνω σε αυτήν την τρομερή διαφορά μεταξύ των συνεπειών που προκαλούνται απο το κάπνισμα και του ατμίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό, εντάσονται οι δύο αντιθέσης μου πάνω στο νομοσχέδιο.

  α) Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε στους ίδιους περιορισμούς τον ατμιστή με τον καπνιστή. Αναφέρομαι καθαρά στο γεγονός του οτι βαση επιστημονικών ερευνων δεν υπάρχουν επιβαρύνσεις στο περιβάλλον αλλά και στους γύρω ανθρώπους απο το ατμισμα (παθητικό άτμισμα)οπότε και δεν θα πρέπει να απαγορεύεται το άτμισμα στους ίδιους χώρους που απαγορεύεται το κάπνισμα.
  β) Επειδή το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μία τεχνολογία που συνεχώς εξελίσεται, με νέες κατασκευές που είναι θετικές και ακόμα λιγότερο βλαβερές για τον ατμιστή, δεν θα πρέπει να περιοριστή η δυνατότητα ενημέρωσεις των ατμιστών-καταναλωτών έστω και μόνο μέσο internet, οπότε μην μπλοκάρεται την ενημέρωση(δεν αναφέρομαι σε κανένα είδους διαφήμιση προϊόντων).

  Ελπίζω το νομοσχέδιο να γίνει πράξη και να ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ, και στην τελική του μορφή να έχει όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις.

  μετα τιμής
  Μουστάκης Φώτης

 • 11 Μαΐου 2016, 16:47 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σχετικά με το άρθρο 2:
  Η πρόσληψη της νικοτίνης με την χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση την χρήση καπνού. Ως εκ τούτου η αναφορά του Η/Τ ως προϊόν καπνού είναι πέρα ως πέρα αβάσιμη.
  Παράλληλα κάνει ένα προϊόν που με τις έως τώρα έρευνες είναι μακράν ασφαλέστερο των καπνικών προϊόντων να φαντάζει εξίσου βλαβερό στην κοινή γνώμη.
  Ως προς το άρθρο 3α:
  Η χρήση δοχείων με χωρητικότητα έως 10ml και ατμοποιητών έως 2ml το μόνο που επιτυγχάνει είναι να κάνει ένα κατά τα άλλα εύχρηστο προϊόν απλώς πιο δύσχρηστο.
  Οι χρήστες που ήδη κάνουν μία συγκεκριμένη ποσότητα υγρού αναπλήρωσης σε ημερήσια βάση δεν θα αλλάξουν την ποσότητα που κάνουν. Αντιθέτως θα κληθούν να αγοράζουν πολλές μικρότερες συσκευασίες (επιβλαβής προς το περιβάλλον λόγο της χρήσης πλαστικού) και να αναπληρώνουν τους ατμοποιητές τους περισσότερες φορές την ημέρα άσκοπα.
  Στο άρθρο 5α:
  Το Η/Τ είναι ένα σχετικά νέο προϊόν στο οποίο υπάρχουν συνεχείς εξελίξεις και βελτιώσεις.
  Η απαγόρευση άμεσης και έμεσης διαφήμισης ουσιαστικά αποκλείει τους χρήστες και από κάθε είδος ενημέρωσης σχετική με τεχνολογικές εξέλιξης και έρευνες που αφορούν την ίδια τους την υγεία.
  Παράλληλα ως ένα προϊόν που εδραιώθηκε στην αγορά και την συνείδηση των χρηστών μέσω της ενεργής και συνεχώς αυξανόμενης κοινότητας ατμιστών που ενεργά δίνουν την βοήθεια τους σε νεότερους χρήστες καθημερινά, δεν νοείτε η απαγόρευση δημόσιας συζήτησης σε μέσο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των forum.
  Τέλος η απαγόρευση της χρήσης του Η\Τ σε κλειστούς δημόσιους χώρους αποτελεί αν μη τι άλλο δυσφήμηση του προϊόντος καθώς το κατατάσσει ως εξίσου βλαβερό με τα καπνικά προϊόντα, θέση η οποία με τις έως τώρα έρευνες δεν έχει καμία βάση και το μόνο που επιτυγχάνει είναι την δυσφήμηση του χώρου και των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτόν στην συνείδηση του κόσμου.

 • 11 Μαΐου 2016, 15:43 | Δημητρίου Κωνσταντίος

  Συμφωνώ απόλυτα στον έλεγχο των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρονικού τσιγάρου και υγρών αναπλήρωσης αλλά διαφωνώ ριζίκα στο ότι θεέλτε να σταματήσει η ενημέρωση μας πάνω σε νέα προιόντα. Δεν είναι διαφήμιση να βλέπω πώς λειτουργεί κάτι καινούργιο και να μαθαίνω τα θετικά και αρνητικά του προιόντος που αγοράζω απο κάποιον που κάνει review στο youtube. Τέλος είναι λάθος να απαγορευτεί σε δημόσιους χώρους και να αναγκάζομαι να γίνω παθητικός καπνιστής πηγαίνωντας πχ στο αεροδρόμιο σε χώρο καπνιστών. Ευχαριστώ πολύ ελπίζω να μας ακούσετε.

 • 11 Μαΐου 2016, 15:29 | Δημητρης

  Ελευθερια στην ενημερωση για το ηλεκτρονικο τσιγαρο!Αλλο ατμος αλλο καπνος δεν γινεται να εξισωνουμε αυτα τα δυο!Ειναι ενας πιο υγιεινος τροπος προσληψης νικοτινης χωρις ολα τα καργινογονα που εχει το συμβατικο τσιγαρο!

 • 11 Μαΐου 2016, 15:56 | Κωνσταντίνος Δεμίρης

  Ατμίζω… Όχι καπνίζω…
  Το ηλεκτρονικό άτμισμα δεν είναι κάπνισμα…
  Στις συσκευές ηλεκτρονικού ατμίσματος δεν περιέχεται καπνός…
  Στο υγρό το οποίο βάζουμε στις ηλεκτρονικές συσκευές ατμίσματος περιέχεται Ή ΔΕΝ περιέχεται νικοτίνη…
  Νικοτίνη περιέχεται και στις μελιτζάνες και στη ντομάτα…

  Είναι ώρα των νομοθετών να αποδείξουν ότι αυτό που τους νοιάζει περισσότερο είναι η υγεία του πολίτη και όχι το πως θα γεμίσουν τα ταμεία του κράτους με φόρους καπνού ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΤΜΙΣΜΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΝΟΣ!!!! Για την ακρίβεια ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΚΑΥΣΗ!!!

  Υπάρχουν πλέον μελέτες, απόλυτα θετικές σχετικά στο πόσο πιο υγιεινό είναι το άτμισμα απέναντι στο κάπνισμα…
  Διαβάστε τις…

  Το χειρότερο όλων όμως είναι οι απαγορεύσεις στον δημόσιο διάλογο μεταξύ των χρηστών συσκευών ηλεκτρονικού ατμίσματος…
  Διάλογος ο οποίος βοηθά στην προστασία μας ως καταναλωτές αλλά και ως χρήστες των ηλεκτρονικών συσκευών…
  Γενικότερα η οποιαδήποτε απαγόρευση δημόσιου διαλόγου δεν είναι σωστή…

 • 11 Μαΐου 2016, 15:38 | Εμμανουηλ

  Μην εξομοιώνετε το ηλεκτρονικό τσιγάρο με το κανονικό τσιγάρο . όλες οι επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι είναι κατά πολύ λιγότερο επιβλαβές για την υγειά τις τάξεως του 95% και καθόλου επιβλαβές για τους γύρω μας . Καμιά σχέση με το τσιγάρο καπνού !!! Άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έβαλαν στο σύστημα υγειάς τους !!! Καλός καμωμένα να υπάρχουν έλεγχοι για τα υγρά και τις συσκευές μας άλλα το να μη μπορούμε να ενημερωθούμε για τα νέα προϊόντα του ατμισματος η για τα κακώς – καλός κείμενα , να ανταλλάσσουμε απόψεις , είναι ελαφρός απαδεχτο . Διαβάστε , ενημερωθείτε και πράξτε ανάλογα και όχι μονό φοροεισπρακτικά !! ευχαριστώ …

 • Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να αναφέρω πως συμφωνώ με όλα σχεδόν, εκτός από την εξίσωση του ηλεκτρονικού τσιγάρου με το κανονικό.

 • 11 Μαΐου 2016, 15:41 | Σταυρος Σαραντιδης

  <>

  Ποια ειναι η λογική να μην υπερβαινει το μπουκαλακι τα 10ml?
  Αν συμβει αυτο οι μισοι ατμιστες θα ξαναγινουν καπνιστες και οι υπολοιποι θα στραφουν σε μαυρη αγορα απο το εξωτερικο, και ολο αυτο θα συμβει διοτι αν εφαρμοστει η παραπανω παραγραφος θα ειναι ασυμφορο να ατμιζεις στην Ελλαδα.
  Ας αρχισει το κρατος να μην σκεφτεται τους φορους μονο, 7 χρονια οτι εχει γινει στην Ελλαδα γινεται με κριτηριο μονο τον φορο.
  Εκτος των αλλων που ειναι η οικολογικη συνειδηση με τοσες χιλιαδες φιαλιδιών απο πλαστικο??

  Ευχαριστω

 • 11 Μαΐου 2016, 15:59 | Βαγγέλης Μ.

  Μετά από κάπνισμα 40 χρόνων, κατέφυγα στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, όχι μόνο για να έχω οικονομικό όφελος, αλλά και για να γλιτώσω από τις 4000 βλαβερές ουσίες ουσίες του τσιγάρου. Και στα 4 χρόνια που είμαι ατμιστής, έχω δει φοβερή βελτίωση στην υγεία μου και στη φυσική μου κατάσταση. Επιστημονικά έχει αποδειχθεί, ότι δεν περιέχει τις τόσες βλαβερές ουσίες που έχει το τσιγάρο. Το μόνο κακό που κάνει, είναι στην τσέπη των καπνοβιομηχάνων.
  Επιλέξτε τις σας ενδιαφέρει.
  Είναι λάθος να το ταυτίζετε με το κάπνισμα. Είναι λάθος να το φορολογείτε. Στη Μεγάλη Βρετανία το επιτρέπουν ελεύθερα παντού.
  Φροντίστε να μάθετε τι εφαρμόζουν στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης.
  Μελετήστε τα κείμενα του dr Φαρσαλινού, που επισταμένα έχει μελετήσει το θέμα. Και τόσοι άλλοι επιστήμονες στο εξωτερικό.
  Μας ενδιαφέρει η υγεία μας και η υγεία των γύρω μας.
  Ναι στον έλεγχο. Όχι στους φραγμούς. Και κυρίως όχι φραγμός στην πληροφόρηση. Είναι κάτι το ποίο εξελίσσεται. Δεν είναι καπνός. είναι ατμός.
  Δρ. Κωνσταντίνος Φαρσαλινός: «Περιορίζοντας το ηλεκτρονικό τσιγάρο, χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα»
  «Δεν τίθεται ζήτημα ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι λιγότερο επικίνδυνο από το συμβατικό, και αυτό διότι δεν περιέχει καπνό και στη χρήση του δεν απαιτείται καύση» λέει ο καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης Μάικλ Σίγκελ
  Πρωθυπουργός της Αγγλίας: «Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένας βασικός τρόπος βελτίωσης της υγείας του έθνους»
  Τέλος είναι τελείως άδικη η φορολόγησή του.
  Θέλετε να μας κάνετε να στραφούμε πάλι στη χρήση κανονικού τσιγάρου;

 • 11 Μαΐου 2016, 15:19 | VaporMania

  Προς κάθε ενδιαφερόμενο,

  Το παρών σχόλιο αντιπροσωπεύει την θέση της εταιρείας VaporMania που δραστηριοποιείτε στον χώρο από το 2008 σαν εισαγωγέας αλλά και στην λιανική πώληση.
  Τα παραπάνω αναφέρονται, όχι με σκοπό την διαφήμιση αλλά προς ενίσχυση του σχολίου λόγο τις πολυετούς εμπειρίας μας στον χώρο.

  Η εταιρεία μας συμφωνεί και δεσμεύεται να τηρήσει στο έπακρο την παραπάνω διάταξη αν είναι δυνατόν και πριν την λήξη της περιόδου προσαρμογής 6 μηνών που δίνεται.

  Παρόλα αυτά υπάρχουν τρία κατά την γνώμη και την εμπειρία μας μεγάλα λάθη

  Σχετικά με το άρθρο 2:

  Η πρόσληψη της νικοτίνης με την χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση την χρήση καπνού. Ως εκ τούτου η αναφορά του Η/Τ ως προϊόν καπνού είναι πέρα ως πέρα αβάσιμη.
  Παράλληλα κάνει ένα προϊόν που με τις έως τώρα έρευνες είναι μακράν ασφαλέστερο των καπνικών προϊόντων να φαντάζει εξίσου βλαβερό στην κοινή γνώμη.

  Ως προς το άρθρο 3α:
  Η χρήση δοχείων με χωρητικότητα έως 10ml και ατμοποιητών έως 2ml το μόνο που επιτυγχάνει είναι να κάνει ένα κατά τα άλλα εύχρηστο προϊόν απλώς πιο δύσχρηστο.
  Οι χρήστες που ήδη κάνουν μία συγκεκριμένη ποσότητα υγρού αναπλήρωσης σε ημερήσια βάση δεν θα αλλάξουν την ποσότητα που κάνουν. Αντιθέτως θα κληθούν να αγοράζουν πολλές μικρότερες συσκευασίες (επιβλαβής προς το περιβάλλον λόγο της χρήσης πλαστικού) και να αναπληρώνουν τους ατμοποιητές τους περισσότερες φορές την ημέρα άσκοπα.

  Στο άρθρο 5α:

  Το Η/Τ είναι ένα σχετικά νέο προϊόν στο οποίο υπάρχουν συνεχείς εξελίξεις και βελτιώσεις.
  Η απαγόρευση άμεσης και έμεσης διαφήμισης ουσιαστικά αποκλείει τους χρήστες και από κάθε είδος ενημέρωσης σχετική με τεχνολογικές εξέλιξης και έρευνες που αφορούν την ίδια τους την υγεία.
  Παράλληλα ως ένα προϊόν που εδραιώθηκε στην αγορά και την συνείδηση των χρηστών μέσω της ενεργής και συνεχώς αυξανόμενης κοινότητας ατμιστών που ενεργά δίνουν την βοήθεια τους σε νεότερους χρήστες καθημερινά, δεν νοείτε η απαγόρευση δημόσιας συζήτησης σε μέσο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των forum.

  Τέλος η απαγόρευση της χρήσης του Η\Τ σε κλειστούς δημόσιους χώρους αποτελεί αν μη τι άλλο δυσφήμηση του προϊόντος καθώς το κατατάσσει ως εξίσου βλαβερό με τα καπνικά προϊόντα, θέση η οποία με τις έως τώρα έρευνες δεν έχει καμία βάση και το μόνο που επιτυγχάνει είναι την δυσφήμηση του χώρου και των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτόν στην συνείδηση του κόσμου.

  Η ομάδα της VaporMania σας ευχαριστεί για τον χρόνο σας.

 • 11 Μαΐου 2016, 15:25 | ΘΑΝΟΣ

  Όλα καλά και όλα ωραία όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των συσκευών και των υγρών αναπλήρωσης και μπράβο για αυτό.
  Το να εξομοιώνεται όμως με το κανονικό τσιγάρο στο θέμα της πληροφόρησης είναι λάθος και εξηγούμαι.
  Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μία συσκευή η οποία εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

 • 11 Μαΐου 2016, 15:14 | Γιώτα Πατρικοπούλου

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κάθε έλεγχο και ειδικά στα υγρά αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων καθώς αυτό είναι το πιο σημαντικό για τους ΑΤΜΙΣΤΕΣ.
  Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες για το ηλ. τσιγάρο που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έιχαν την δημοσίευση που έπρεπε να έχουν ώστε να πληροφορηθεί σωστά ο κόσμος και τους λόγους τους γνωρίζουμε όλοι. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε καπνιστές στην Ε.Ε και αντί να προωθήσουμε το ηλ. τσιγάρο ως μέσο διακοπής του καπνίσματος, το περιορίζουμε. Επίσης γνωρίζουμε οτι το κάπνισμα αποτελεί την κυριότερη αιτία θνησιμότητας και χρόνιων προβλημάτων στην υγεία, γιατί λοιπόν δεν χρησιμοποιούμε το ηλ. τσιγάρο ως μέσο διακοπής κερδίζοντας στην μείωση της θνησιμότητας και του κόστους στο Εθνικό σύστημα Υγείας;

 • 11 Μαΐου 2016, 14:40 | Βασίλης Γαϊταντζης

  Αρχικα θα μιλησω ως πρωην καπνιστης που γνωριζει την τοξικοτητα και την βλαβεροτητα του συμβατικου τσιγαρου.Δεν ειναι δυνατον να εξισονεται το συμβατικο τσιγαρο με μια συσκευη παραγωγης ατμου ωπου ουδεμια σχεση εχει οσον αφορα την τοξικοτητα και να το κατηγοριοποιητε στα «καπνικα».Επειτα ως νυν ατμιστης μπορω να πω με σιγουρια για την βελτιωση της υγειαε μου και της ποιοτητας ζωης μου. Σε αυτο φυσικα εχει συμβαλει η ενημερωση που λαμβανα απο διαφορα φορουμ οπου ανταλλασουμε αποψεις σχετικα με την σωστη χρηση των συσκευων και απο καναλια σε γνωστα μεσα αναπαραγωγης βιντεο οπου αναλυουν τα χαρακτηριστικα του καθε προιοντως δινωντας μου την δυνατοτητα να επιλεξω αυτο που ταιριαζει στις συνηθειες μου και τις επιθυμιες μου. Καταληγω λοιπον στο οτι καλο θα ειναι να δημιουργηθει ενα νομοθετικο πλαισιο που να οριζει καποια συγκεκριμενα χαρακτηριστικα που να απιτουνται για την διακινηση προιοντων ατμισης,αλλα περαν αυτου δεν μπορει κανενας να μου στερισει το δικαιωμα πληροφορισης και ενημερωσης πανω σε καινοτομιες και προιοντα που μου εχουν αλλαξει την ποιοτητα ζωης μου προς το καλυτερο. Οποτε καλα θα κανετε να ξανασκεφτειτε το κεφαλαιο απαγορευσης διαφημισης και επιδειξης των ατμιστικων προιοντων. Ευχαριστω.

 • Σαν χρήστης ηλεκτρονικού τσιγάρου τα τελευταία 2,5 χρόνια έχω να παραθέσω τα εξής θέματα:

  1. Η ένταξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην νομοθεσία περί «καπνικών» προϊόντων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2

  <>

  Το ηλεκτρονικό τσιγάρο εξ ορισμού δεν μπορεί να εκπίψει στην κατηγορία αυτή καθώς λείπει εντελώς το συστατικό του καπνού.
  Ως εκ τούτου αντί για να εξισωθεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο με τα προϊόντα καπνού, μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο παράβολο αποκλειστικά για αυτό το σκοπό.

  2. Η απαγόρευση έμμεσης ή άμεσης διαφήμισης στο σημείο 5α

  <>

  Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένας από τους χώρους που οι εξελίξεις είναι ταχύτατες, πολλές και σημαντικές. Ως εκ τούτου εάν οι χρήστες δεν έχουν την δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους δημόσια και να ενημερώνονται άμεσα για κάθε νέα εξέλιξη (ιατρική ή τεχνολογική) αυτό θα αποτελεί μειονέκτημα και πολύ χρήστες δίχως πρόσβαση σε πληροφορίες ενδέχεται να αφήσουν αυτό τον τρόπο εναλλακτικής πρόσληψης της νικοτίνης και επιστρέψουν σε βάρος τις υγείας του σε κάποιο καπνικό προϊόν.

  Παρακαλώ να επανεξεταστούν τα παραπάνω σημεία διότι μετά βεβαιότητας θα οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για έναν προϊόν το οποίο αντικαθιστά το τσιγάρο με κάτι το οποίο με τις έως τώρα επιστημονικές έρευνες είναι έως και 95% ασφαλέστερο για τον χρήστη

 • 11 Μαΐου 2016, 14:08 | Μπαζάκας Κωνσταντίνος

  Μπορώ να μάθω απο το νομοθέτη με βάση ποιά στοιχεία βλαβερότητας και τοξικότητας βγάζει την απόφαση για την απαγόρευση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους Δημόσιους Χώρους;.Μια δειγματοληψία έγινε πέρυσι απο την υπηρεσία που δουλεύω το Γενικό Χημείο του Κράτους με 20 περίπου δείγματα πανελλαδικά κι ακόμα δεν έχω δεί επεξεργασία των αποτελεσμάτων και συμπεράσματα.Ο ενδελεχής ,ουσιαστικός και τακτικός έλεγχος των υγρών αναπλήρωσης είναι σωστό μέτρο.Η απαγόρευση και η αύξηση της φορολογίας είναι απαράδεκτα μέτρα και μόνο στην ενίσχυση της χρήσης του κανονικού τσιγάρου, που είναι αποδεδειγμένα επιβλαβές,μπορούν να οδηγήσουν, ταυτόχρονα με την αυξανόμενη φοροληστεία έτσι κι αλλιώς σε όλα τα πράγματα.

 • 11 Μαΐου 2016, 14:00 | Παππάς Αλέξανδρος-Σάντης

  kαλησπερα σας. Συμφωνούμε με τα περισσοτερα.ακομα και με την νομοθεσια για τα υγρα. Δεν συμφωνουμε ομως καθολου με την εξισωση του ηλεκτρονικου τσιγαρου με το κανονικο τσιγαρο. Ειναι η μερα με την νυχτα. Ενα χρονο ατμιστης, εμοψα το τσιγαρο δεν θελω ουτε να το μυριζω. Στην υγεια μου ειδα τεραστιες αλλαγες προς το θετικο. πλεον μπορω να τρεξω ελευθερα για οση ωρα αντεχουν οι μυες μου γιατι πλεον οι πνευμονες μου με βγαζουν.
  Αφήστε να συνεχισει καινουργιος κοσμος να φευγει απο τον καρκινο. Μην μας το απαγορευεται, η ενημερωση ειναι δικαιωμα μας. Δεν μπορειτε να κλεισετε τα στοματα αυτων που γλιτωσαν. Αφηστε την ενημερωση ανέγγιχτη. Δεν προμοταρει ουτε πουλαει κανενας μονο βοηθαει.Αφιστε την ενημερωση ανεγγιχτη και ελευθερο ατμισμα σε δημοσιους χωρους όπου σε πολυ κόσμο είχε θετική επιρροή το άρωματου ατμού, δεν μπορειτε να μας αναγγασετε να ατμιζουμε διπλα σε καπνιστες και παθητικα να παιρνουμε χημικα που προκαλουν τοσα προβληματα.
  Αφηστε τον κοσμο να μπορει να δει να ακουσει να ρωτησει και να μάθει…
  Παππάς Αλέξανδρος Σάντης, 1 χρόνο ατμιστής, με πλέον απέχθεια στο κανονικό τσιγάρο.

 • 11 Μαΐου 2016, 13:21 | Μακης

  Γτ συγκρινεται αυτη την απαισια συνηθεια με το ηλεκτρονικο τσιγαρο,δε μπορω να καταλαβω.Το μονο που βλεπω κ καταλαβαινω ειναι τ αποτελασματα απο τον εαυτο μου κ απο τους γυρω μου-αρχικα το μειωσα, εως καθολου μετα..Κ δεν ειμαι η μονη!
  Κ επειδη δουλευω σε χωρους εστιασης, εχω να πω οτι τα παραπονα πελατων κτλ εχουν σταματησει για την απαισια μυρωδια του τσιγαρου,επειδη ως επι το πλειστον εχουν αντακατασταθει απο ηλεκτρονικα.
  Δε θυμαμαι να εχω ταξιδεψει σε καμια ευρωπαικη χωρα κ να μου απαγορεψαν το ηλεκτρονικο μου τσιγαρο.Γτ να το κανουμε εδω?
  Ενημερωστε σωστα τον κοσμο.

 • 11 Μαΐου 2016, 13:42 | Θάνος Τσακίρης

  Από το Σ.Ν, μόνο τα Άρθρα 1, 2, 4, 8, 9 και 10 είναι λογικά και ωφέλιμα. Από εκεί και μετα το Σ.Ν χάνει την ουσία.
  Αρθρο 3: Συμφωνώ ως προς το ζ) πως οι συσκευασίες πρέπει να είναι ασφαλείς για τα παιδιά αλλά ο περιορισμός της χωρητικότητας των υγρών αναπλήρωσης σε 10ml του α) είναι ρηξικέλευθος εφόσον ακόμη και τα 10ml περιεκτικότητας 20mg/ml θα μπορούσαν δυνητικά να αποβούν μοιραία σε κατάποση από μικρό παιδί και απλά θα μεγαλώσει το κόστος αγοράς από ό,τι η μεγαλύτερες συσκευασίες. Με την ίδια λογική πρέπει να απαγορευθούν και οι κούτες στα τσιγάρα!!
  Το Άρθρο 5 είναι τοσο γενικόλογο που το καθιστά επικίνδυνο. Η ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα του ατμίσματος σε σχέση με το κάπνισμα είναι επιβεβλημένη. Όταν επιτρέπεται η προώθηση συμπληρωμάτων διατροφής/φαρμακων και άλλων σκευασμάτων που έχουν πιθανές παρενέργειες είναι αδιανόητο να μην επιτρέπεται η ενημέρωση κξαι προώθηση προϊόντων που οδηγούν στη διακοπή/μείωση του καπνίσματος.
  Το Άρθρο 6 είναι χωρίς όφελος για τον καταναλωτή αλλά και απλά ανεφάρμοστο
  Στο 7, ειδικά τα ii) και iv), είναι γραμμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνουν εχθρική στάση απέναντι στο άτμισμα: («συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η χρήση τους από νέους και μη καπνιστές οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού»)
  Με ποιον τρόπο μπορείτε επιστημονικά να ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ότι η παραδοσιακή κατανάλωση καπνού κάποιου μπορεί να συνδεθεί με το άτμισμα?! Μπορείτε να γνωρίζετε αν ξεκίνησε το κάπνισμα πριν το άτμισμα ή το αντίθετο? Ως επιστήμονας και ερευνητής σας εφιστώ την προσοχή στο ότι το εν λόγω υποάρθρο επιχειρεί να δημιουργήσει de facto correlations χωρίς αυτά να υφίστανται.

 • 11 Μαΐου 2016, 13:17 | ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

  Σωστα ολα για τους ελενχους κτλ αλλα το ηλεκτρονικο τσιγαρο θα πρεπει να προωθητε στο κοσμο και οχι να αποκρυπτεται. Εναλακτικος τροπος ληψης νικοτινης μακρια απο το αποδεδηγμενα καρκινογονο τσιγαρο. Για πολλους ανθρωπους τροπος διακοπης του καπνισματος. Αν το εξισωσετε και το περιθωριοποιησετε οπως το τσιγσρο θα στρεψετε κοσμο να γυρισει σε αυτο. Θα πρεπει να μεινει ελευθερη οπωσδηποτε η ενημερωση του κοσμου για τα προιοντα ατμου.

 • 11 Μαΐου 2016, 13:25 | Alexis Tsipas

  Το ηλεκτονικό τσίγάρο αποτελεί τη μεγαλύτερη διέξοδο και εναλλακτική λύση έναντι του κανονικού τσιγάρου.Από τη στιγμή που τόσες μελέτες ακόμη και το ίδιο το υπουργείο υγείας της Αγγλίας μας ενημερώνει για την 95% ασφαλέστερη χρήση του πρέπει η επικοινωνία του να είναι ελεύθερη έτσι ώστε ο καπνιστής και υποψήφιος ατμιστής να μπορέσει να ενημερωθει για την ύπαρξη και τα οφέλη του. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα υγείας πίσω από έναν τεράστιο εθισμό που βρίσκει για πρώτη φορά διέξοδο με τη χρήση του η.τ. Είναι δυνατόν να στερούμε από τους καπνιστές τη δυνατότητα της ενημέρωσης για μια καλύτερη χωρίς καπνό ζωή??! Ευχαριστώ

 • 11 Μαΐου 2016, 13:00 | Νίκος Μπεκιάρης

  Πριν ενάμιση χρόνο έπρεπε να κόψω το κάπνισμα για λόγους υγείας.Δοκίμασα πολλούς τρόπους αλλά μάταια!!!Ο καρδιολόγος μου με προέτρεψε στο ηλεκτρονικό τσιγάρο…και πραγματικά από τότε είμαι ατμιστής!Η ζωή μου και η υγεία μου αλλά και η ποιότητα της οικογένειας μου άλλαξαν προς το καλύτερο!
  Είναι απαράδεκτη η εξομοίωση των καπνιστών με τους ατμιστές!Δεν επιβαρύνουμε τον κύκλο μας είτε ιδιωτικά,είτε όταν ευρισκόμαστε σε δημόσιους χώρους με παθητικό κάπνισμα.
  ΘΕΛΩ να ενημερώνομαι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook,foroum,youtybe) και να ατμίζω ελεύθερα χωρίς να ενοχλώ, σεβόμενος τους εκάστοτε συνανθρώπους μου που μπορεί να είναι δίπλα μου!Στο διάστημα που είμαι ατμιστής έχω δεχτεί πολλά θετικά σχόλια από αγνώστους για την ευχάριστη μυρωδιά του ατμού(άρωμα φράουλα ή πεπόνι)!
  ΘΕΛΩ Κανόνες να υπάρχουν και έλεγχος στα καταστήματα πώλησης και στις εταιρίες κατασκευής υγρών άτμισης και θέλω να έχω την δυνατότητα να κατασκευάζω τα δικά μου υγρά!
  Παρακαλώ για την αντιμετώπιση μου σαν όλους τους Ευρωπαίους Πολίτες.
  Με εκτίμηση και την Παράκληση να ακούσετε την άποψη μου.

 • 11 Μαΐου 2016, 13:37 | NOBACCO

  Ζητούμενο: Σύγχρονη Αντικαπνιστική Πολιτική

  Το νομοσχέδιο έρχεται να μεταφράσει σε εθνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40 για τον καπνό, τα νέα προϊόντα καπνού και το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

  Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η απαγόρευση του ατμίσματος στους δημόσιους χώρους και η ολοκληρωτική απαγόρευση κάθε είδους διαφήμισης και προώθησης του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

  Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η Ελλάδα επιλέγει το πλέον αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό τσιγάρο από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, στέλνει τα λάθος μηνύματα στους 200,000 Έλληνες που εγκατέλειψαν το κάπνισμα για το άτμισμα, απαγορεύει την ενημέρωση για ένα ζήτημα που αφορά την ποιότητα ζωής εκατομμύρια συμπολιτών μας και δημιουργεί αναχώματα για την ανάπτυξη μίας «εθνικής βιομηχανίας» που μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην μείωση της βλάβης που προκαλεί το κάπνισμα στη δημόσια υγεία.

  Η απόφαση για την απαγόρευση του ατμίσματος στους δημόσιους χώρους στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης, πλήττει άμεσα την ίδια την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, τιμωρεί τους ατμιστές για την επιλογή τους και έρχεται σε αντίθεση με την πρακτική προηγμένων υγειονομικά χωρών όπως είναι Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία, που επιτρέπουν το άτμισμα στους δημόσιους χώρους.

  Η απόφαση για την απαγόρευση της προώθησης και της διαφήμισης των προϊόντων ατμίσματος, στερεί από τους εκατομμύρια ενήλικους καπνιστές στην χώρα μας το δικαίωμα της ενημέρωσης για ένα προϊόν το οποίο μπορεί να σώσει και να βελτιώσει ζωές. Για ένα προϊόν, που στο ίδιο το νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ως λιγότερο βλαπτικό από το συμβατικό τσιγάρο.

  Απορίας άξιο είναι επίσης το γεγονός ότι για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία, η ελληνική πολιτεία έδωσε μόλις τρεις ημέρες δημόσιας διαβούλευσης, κλείνοντας πριν ανοίξει το δημόσιο διάλογο και την ανταλλαγή έγκυρων επιστημονικών προτάσεων.

  Η ΝΟΒΑCCO, η κορυφαία ελληνική εταιρεία προϊόντων ατμίσματος και μία από τις πέντε ευρωπαϊκές εταιρείες που κλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την θεμελίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό τσιγάρο καλεί την ελληνική κυβέρνηση:

  • Να δώσει περισσότερο χρόνο στη δημόσια διαβούλευση, με στόχο την ανάπτυξη ενός ανοικτού διαλόγου για το άτμισμα.

  • Να εφαρμόσει την αντικαπνιστική νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος από όλους τους δημόσιους χώρους και όχι να απαγορεύσει το άτμισμα.

  • Να αναλογιστεί ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει αναγνωριστεί από κορυφαίους επιστημονικούς οργανισμούς όπως το Βασιλικό Κολλέγιο των Ιατρών ως ενδεδειγμένο και ασφαλές υποκατάστατο του τσιγάρου που μειώνει σημαντικά την βλάβη στη υγεία.

  • Να αναλογιστεί ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πιο αποτελεσματικό από τα διαθέσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα στον αγώνα για την ολοκληρωτική απεξάρτηση από την νικοτίνη.

  • Να επενδύσει στην αντικαπνιστική συνείδηση από τα πρώτα σχολικά βήματα και όχι να αφαιρέσει τη δυνατότητα και το δικαίωμα στους καπνιστές να επιλέξουν οι ίδιοι το μέσον που θα βελτιώσει την ζωή τους.

  Η NOBACCO καλεί την ελληνική πολιτεία να αναλογιστεί ότι η χώρα μας είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών από όλες τις χώρες, μέλη του ΟΟΣΑ, με περίπου 20% ποσοστό θνησιμότητας από το κάπνισμα και 1,716,380,000 ετήσιο υγειονομικό κόστος προκαλούμενο από το κάπνισμα.

  Στον αντικαπνιστικό αγώνα το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι σύμμαχος και όχι αντίπαλος.

 • 11 Μαΐου 2016, 13:17 | Ηρακλης

  Καλα ολα αυτα περι υγρων να γραφουν απο τι αποτελειται το καθε υγρο αλλα ποιος ο λογος να ειναι μονο σε 10μλ;
  Τα βιντεο στο youtube ποιος ο λογος να μην υπαρχουν;μεσα απο τα βιντεο ενημερωνομαστε για τι νεο προιον ατμοποιητη ειτε συσκευη ηλεκρτονικης μπαταριας κυκλοφορει!κανεις δεν λεει να τι αγορασουμε!οι περισσοτεροι δεν εχουμε τα χρηματα για να μπορουμε να δοκιμαζουμες καθε καινουργιο προιον και μεσω των βιντεο βλεπουμε αναλογα και με τα γουστας μας αν θα προζωρησουμε στην αγορα η οχι!

 • 11 Μαΐου 2016, 13:39 | Νικόλαος Τσαμουρτζής

  Νομίζω πως όλα αυτά είναι ευρωπαϊκές οδηγίες οπότε πολύ δύσκολα κάτι θα αλλάξει..

  Βέβαια συμφωνώ με αρκετά από τα σημεία του άρθρου όπως τα child proof καπάκια αλλά και τους ελέγχους που θα γίνονται υπέρ του ατμιστή. Διαφωνώ όμως με τον περιορισμό των 10ml όπως και κάθε άλλο είδους περιορισμό σε μεγέθη, χωρητικότητες κοκ με εξαίρεση αυτόν της νικοτίνης που ίσως να μπορούσε να είναι και χαμηλότερα.

  Φυσικά διαφωνώ κάθετα με τον περιορισμό πληροφόρησης μέσω κοινωνικής δικτύωσης.

  Είναι κρίμα διότι πρόκειται για μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή την συντονισμένη προσπάθεια υπέρ της υγείας.

  Είναι κρίμα διότι από την πρώτη στιγμή που άρχισα το ηλεκτρονικό τσιγάρο ένιωσα άμεσα την υποστήριξη που υπάρχει σε αυτή την κοινότητα.

  Είναι κρίμα διότι αυτή την προσπάθεια που κάνω την μοιράστηκα.

  Πιστεύω πως αυτό είναι το μεγάλο παράπονο που θα μείνει σε όλα τα παιδιά που προβάλαν υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί με κάτι τέτοιο). Μοιραστήκαν κάτι αφιλοκερδώς με ανταμοιβή τους το κοινό που τους ακολούθησε σε αυτό το ταξίδι. Επειδή αυτή η σχέση λειτουργεί αμφίδρομα κι εμείς μοιραστήκαμε αυτό το ταξίδι προς μια πιο υγιεινή ζωή με όλους.

  Είναι κρίμα αυτό να χαθεί.

 • 11 Μαΐου 2016, 13:40 | Στέλιος Φωτίου

  Ένα δυο χρονών μωρό ξέρει να ανάψει ένα τσιγάρο . Πόσοι από εμάς ξέρουν να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο ; Φανταστείτε των εαυτό σας καπνιστή που κατάλαβε το κακό που του κάνει το τσιγάρο και προσπαθεί να βρει τρόπο να απαλλαγεί από την κακιά συνήθη . Πηγαίνετε στο κατάστημα με ηλεκτρονικά τσιγάρα και καθώς δεν έχετε εμπειρία και δεν ξέρετε το τι είναι και πώς λειτουργεί , στην καλύτερη περίπτωση πέφτετε σε σωστό επαγγελματία και μετά από ανάλυση προτιμήσεων καμίας ώρας παίρνετε κάτι που αξίζει και σας βολεύει .
  Στην άλλη περίπτωση ;
  Δεν θα θέλατε να ήσασταν ενημερωμένος;
  Ευχαριστώ

 • 11 Μαΐου 2016, 13:22 | ΘΕΜΗΣ

  το η.τ. προκαλεί τα πάντα, από τριχόπτωση μέχρι καρκίνο! Αστειεύομαι φυσικά. Έχουμε πρωτοπόρο-ους γιατρούς στα θέματα του ηλεκτρονικού τσιγάρου με επιστημονικές μελέτες, παρ’ όλα αυτά θέλουμε να το διαχειριστούμε σαν κλασσικό συμβατικό τσιγάρο. Προηγμένο κράτος είμαστε ή μήπως απλά στα λόγια. μη φέρνετε τον κόσμο σε απελπισία και σε αδιέξοδα. προτείνω λοιπόν την αλλαγή όσον αφορά την απαγόρευση χρήσης του στους δημόσιους χώρους καθώς και τη διαχείριση των 10 ml (περιορισμός).

 • 11 Μαΐου 2016, 12:23 | Νικόλαος Αναγνώπουλος

  Δεν είμαι καπνιστής πλέον,αλλά ατμηστης. Θέλω να ενημερώνομαι αλλά και να συζητώ για ότι νέο υπάρχει και κυκλοφορεί και αυτό να είναι νόμιμο.

 • 11 Μαΐου 2016, 12:42 | Θωμάς Σκέλλας

  Μια χαρά το αρθο 21 σε γενικές γραμμές, όλοι οι ατμιστές συμφωνούμε και θέλουμε ποιοτικούς ελέγχους στα προιόντα άτμισης νικοτίνης. Τα οφέλη του ατμίσματος σε σχέση με το τσιγάρο είναι απίστευτα και αντί να προωθείται ως μέσο διακοπής καπνίσματος εξισωνεται με το κάπνισμα και απαγορευέται κάθε είδους προβολής αυτού σε Μ.Μ.Ε. και διαδίκτυο αφηνοντας τους καταναλωτες και υποψήφιους ατμιστές δίχως ενημέρωση για το προιόν που θα τους βοηθήσει να είναι πιο υγίης στρεφοντας τους μακρια απο αυτό αφου δεν θα ξέρουν τι είναι και τι κάνει. Ενω οι νην ατμιστές δεν θα μάθουν για νεά προιόντα και τεχνολογίες που θα τους βοηθήσουν να συνεχίσουν το άτμισμα .

  Το άτμισμα πρέπει να προβάλλεται .

  Ευχαριστώ

 • 11 Μαΐου 2016, 12:14 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.θα ηθελα να πω απλα οτι αν οι μη κανπιστεσ ειναι εχθροι του τσιγαρου εμεισ οι ατμιστεσ ειμαστε 2 φορες γιατι ζουσαμε ολο αυτη τη μποχα του τσιγαρου χωρισ να μπορουμε να κανουμε τιποτα για να το κοψουμε με το ηλεκτρονικο ομως τα καταφεραμε και εσεις οπως και ολοι μας ισως ειστε απ τους ανθρωπουσ που να θελουν να κοψουν το καπνισμα γιατι να μην μπορειτε να ενημερωθειτε ωστε να ξερετε αν αυτο που θελετε να αγορασετε ειναι καλο η οχι και μαλιστα σε μια περιοδο που ολοι μας δεν εχουμε την δυνατοτητα να σκοπραμε λεφτα απο δω κ απο κει….συμφωνω να γινονται ολοι οι ελενχοι που χρειαζονται για τα προιοντα αλλα μεχρι εκει το θεμα 10μλ υγρων κλπ δεν εχει καποιο νοημα.
  και κατι τελευταιο ΑΣΔΕΙΞΟΥΜΕ ΣΑΝ ΧΩΡΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΜΥΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ….
  ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

 • 11 Μαΐου 2016, 12:08 | Konstantinos P.

  Θεωρώ αδιανόητο να ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις για τη χρήση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο όπως ισχύει για τα προϊόντα καπνού. Πολλές έρευνες έχουν ήδη αποδείξει ότι δεν υπάρχει παθητικό «άτμισμα». (βλ. σχετ. την πιο πρόσφατη έρευνα εδώ http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/ac-nsf041916.php)

  Γιατί πρέπει να υποχρεώσετε τους χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων να αναγκαστούν να στοιβάζονται σε χώρους καπνιστών και να υπόκεινται σε παθητικό κάπνισμα?

  Επίσης θα παρακαλούσα να ανατρέξετε και στην πρόσφατη μεταφορά της οδηγίας στην Αγγλία, όπου επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου παντού και είναι γνωστή η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι καπνιστές στην Αγγλία πολλά χρόνια τώρα και η ευαισθησία τους σε θέματα υγείας.

  Υπάρχουν δεκάδες έρευνες που αποδεικνύουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι απείρως λιγότερο βλαβερό από τα λοιπά προϊόντα καπνού και εξισώνοντάς τα χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για πολλούς καπνιστές να απαλλαγούν από τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.Μερικές από τις έρευνες που αποδεικνύουν τα παραπάνω μπορείτε να τις βρείτε εδώ http://www.ecigarette-research.org/research/index.php με την πιο πρόσφατη να είναι του Βασιλικού Κολεγίου Ιατρών η οποία προτείνει ανοιχτά το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως μέσο διακοπής καπνίσματος.

  Τέλος ενδεικτικό των παραπάνω είναι και η επίσημη δήλωση του Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας όπου αναφέρει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι τουλάχιστον 95% λιγότερο βλαβερό από το κανονικό.

 • 11 Μαΐου 2016, 11:23 | μελινα τζιομακα

  Απο την ελευθερη πληροφορηση καταφερα να αλλαξω μια κακη συνηθεια (το κανονικο τσιγαρο) σε μια κατα 95% καλυτερη. Σας παρακαλω μη στερεισετε στο κοσμο αυτη τη δυνατοτητα. Το ηλεκτρονικο τσιγαρο ειναι κατι που εξελισεται συνεχως και γινεται καλυτερο. Αφηστε μας ελευθερους να ενημερωνομαστε πανω σε αυτο ωστε να γινει η καινουρια μας συνηθεια ακομα πιο υγιεινη-καλυτερη στο μελλον.

 • 11 Μαΐου 2016, 10:30 | Nikos Nikol…..

  Δεν καπνιζω αλλα ατμιζω. Αφηστε μας να ζησουμε καλυτερα και να ενημερωνομαστε καλυτερα.

 • 11 Μαΐου 2016, 10:14 | Παππάς Κωσταντίνος

  Είναι λογικό και αποδεκτό να υπάρχει αυστηρός έλεγχος στα προϊόντα ατμίσματος,ίσα ίσα που θα το κάνει ασφαλέστερο και ποιοτικότερο για τους χρήστες του.Ωστόσο τα κανάλια πληροφόρησης στο internet θεωρώ ως ατμιστής που είδα μεγάλη ωφέλεια απ το ηλεκτρονικό τσιγάρο ότι πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και να δίνουν πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έκοψαν το κανονικό τσιγάρο επειδή τυχαία πληροφορήθηκαν για τα οφέλη του ηλεκτρονικού τσιγάρου από ένα βίντεο σε κανάλι του (YOUTUBE).

 • 11 Μαΐου 2016, 10:11 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ

  «ΤΟ ΑΤΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΣΙΑΓΑΡΟΥ» Public Health of England
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
  «ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 95% ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟ» ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ «ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ»
  Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΤΑ 2,6 ΕΚ. ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΑΤΜΙΖΟΥΝ Η ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Η ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ.
  ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΠΡΙΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΦΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΙΟ ΗΡΕΜΑ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟΝ ΑΠΛΟ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ.

 • 11 Μαΐου 2016, 10:18 | Πέτρος Δήμας

  Ότι έχει σχέση με το έλεγχο συσκευών και υγρών σύμφωνος αλλά όλα τα άλλα περί διακίνησης πληροφορίας, περιεκτικότητα σε ml υγρών και αγορά εκτός τόπου και χρόνου.
  Το μόνο που θα καταφέρεται με αυτά είναι πολύ κόσμος να γυρίσει στο τσιγάρο.
  Εγώ ατμίζω 3 χρόνια χωρίς να κάνω ούτε ένα τσιγάρο και πριν κάπνιζα 2 πακέτα τσιγάρα την ημέρα.
  Προσπαθήστε να μας προστατέψετε και όχι να μας γυρίσετε πάλι στο κάπνισμα
  Ευχαριστώ

 • 11 Μαΐου 2016, 09:26 | Μανώλς

  Είναι λάθος κατ εμε να εξισώνετε τα καπνικά προϊόντα με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα διότι το ένα βοηθάει να ξαναβρείς εκείνο που έχασες με το τσιγάρο, την υγεία σου. Θέλω πρόσβαση στης πληροφορίες όπως όλοι εμείς που χρησιμοποιούμε την εναλλακτική αυτή μέθοδος καπνίσματος.

 • 11 Μαΐου 2016, 09:17 | Ακης Μακρακης

  Σε μία χώρα όπου βρίσκεται στην πρώτη θέση σε καπνίζοντες,σε όλη την Ευρωπαϊκή
  Ένωση,το να εξισώνουμε το συμβατικό τσιγάρο με το ηλεκτρονικό αποτελεί τουλάχιστον λάθος σαν προσέγγιση.Όταν το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποδεδειγμένα έχει βοηθήσει και συνεχίζει να βοηθάει ανθρώπους να απομακρύνονται απο το πλήρως ανθυγιεινό συμβατικό τσιγάρο,χρησιμοποιώντας τον πολύ πιο υγιεινό εναλλακτικό τρόπο του ατμίσματος,η οποιαδήποτε κίνηση προς την θέσπιση αυστηρότερου πλαισίου στην συγκεκριμένη κατηγορία του Η/Τ θα έκανε πολλούς να
  απογοητευθούν και να γυρίσουν πάλι στο κανονικό τσιγάρο.Θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν λοιπόν τόσο τα θετικά του Η/Τ έναντι του συμβατικού όσο και η προοπτική
  της ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου με σκόπο το κέρδος όλων μας και όχι την
  καταρράκωση ενός προϊόντος που έχει βοηθήσει όλους εμάς τους πρώην καπνιστές να ξεφύγουμε από την κακή συνήθεια του κανονικού τσιγάρου.
  Ευχαριστω.

 • 11 Μαΐου 2016, 09:39 | Μιχάλης

  Όλα καλά και όλα ωραία όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των συσκευών και των υγρών αναπλήρωσης και μπράβο για αυτό.
  Το να εξομοιώνεται όμως με το κανονικό τσιγάρο στο θέμα της πληροφόρησης είναι λάθος και εξηγούμαι.
  Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μία συσκευή η οποία εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.
  Βρίσκεται ήδη στην τρίτη γενιά συσκευών οι οποίες προσφέρουν ακόμη και έλεγχο θερμοκρασίας, ώστε να μην υπερβαίνει η θερμοκρασία βρασμού του υγρού συγκεκριμένους βαθμούς.
  Φυσικά αυτό είναι υπέρ της υγείας του καταναλωτή, αφού πλέον η εξάτμιση του υγρού γίνεται κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες, οι όποιες μελέτες είναι ασφαλείς και κάνει πράξη το «υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες» που υπάρχει σε αρκετά άρθρα του παρόντος.
  Αυτό γίνεται με τη χρήση αντιστάσεων κατασκευασμένων από συγκεκριμένο υλικό.

  Αφαιρώντας το δικαίωμα της πληροφόρησης προς το κοινό, χάνεται η ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις πάνω σε αυτό τον κλάδο.
  Αν βγει κάποια καλύτερη τεχνολογία, ο χρήστης δεν θα το μάθει.
  Ακόμη χειρότερα, αν για παράδειγμα αποδειχθεί ότι το υλικό των αντιστάσεων για έλεγχο θερμοκρασίας είναι βλαβερό για τον οργανισμό, πάλι δεν θα το μάθει.

  Φυσικά αναφέρομαι στην καθαρή πληροφορία μεταξύ ατμιστών και όχι τη διαφήμιση εταιριών.

  Άλλο θέμα είναι το μέγεθος των μπουκαλιών.
  Ένας μέσος ατμιστής καταναλώνει από 30 έως 60ml υγρού την εβδομάδα.

  Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα δύο μπουκάλια την εβδομάδα.
  Επειδή δεν τα πουλάνε στα περίπτερα, ειδικά στην επαρχία που υπάρχει ένα μαγαζί (και αν), θα αγοράσει δύο μπουκάλια κατά την επίσκεψή του στο μαγαζί για να βγάλει την εβδομάδα του.
  Το να αγοράσει 6 μπουκάλια των 10ml σε τι ακριβώς θα βοηθήσει και ποιον;
  Το περιβάλλον που θα γεμίσει με μικρά πλαστικά μπουκαλάκια και τις συσκευασίες (χαρτόκουτα) που τα περιέχουν;
  Την εταιρία που θα χρειαστεί μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο;
  Το ότι λόγω κόστους οι εταιρίες θα χρησιμοποιούν πλαστικά μπουκάλια αντί για γυάλινα που είναι σαφώς πιο φιλικά με το περιβάλλον;

  Κατά τη γνώμη μου και αυτό το μέτρο είναι άσκοπο και μόνο κακό θα δημιουργήσει παρά καλό.

  Ευχαριστώ

 • 11 Μαΐου 2016, 09:38 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΙΣΩΝΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ.ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΤΟ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΗΛ.ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΙΝΑΙ 95 ΦΟΡΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΒΛΑΒΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ.

 • 11 Μαΐου 2016, 09:31 | Antoine Flouts

  Αφηστε τον κοσμο να ενημερωνεται
  για να σωθει ο κοσμος
  μηνεξισωνετε τον δηλητηριωδη καπνο με τον ατμο