Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου»

 

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας θέτει από σήμερα 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών και των δασμολογικών ρυθμίσεων, καθώς και των ρυθμίσεων για την εμπορική πολιτική και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών, του περιβάλλοντος και των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο αποτελεσματικό, διαφανή και με ασφάλεια δικαίου. Προς τον σκοπό αυτό επιχειρείται ο ανακαθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την τελωνειακή αντιπροσώπευση και η ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Ταυτόχρονα, καταργείται ο ν. 718/1977 «Περί εκτελωνιστών» (Α΄ 304), ο οποίος περιλαμβάνει παρωχημένες πλέον προβλέψεις και έχει τροποποιηθεί μερικώς από τον ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και τον ν. 4111/2013 (Α΄ 18).

Οι νέες προβλέψεις συνοψίζονται στα εξής:
α) Διαφοροποιούνται οι όροι άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και διευκρινίζεται η ευθύνη που απορρέει ανάλογα με το είδος αυτής, ήτοι άμεση ή έμμεση.
β) Καταργούνται οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή και εισάγεται πρόβλεψη για συγκεκριμένα προγράμματα πιστοποίησης από ειδικά διαπιστευμένους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόβλεψη για επιμόρφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριοποίησης των τελωνειακών αντιπροσώπων.
γ) Παρέχεται, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, Καν. (ΕΕ) 952/2013, η δυνατότητα σε τελωνειακούς αντιπροσώπους που ασκούν το επάγγελμα σε άλλο κράτος – μέλος ΕΕ, να δραστηριοποιηθούν και στην Ελλάδα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
δ) Καθορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων, μεταξύ των οποίων η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και του Χάρτη Ποιότητας που καταρτίσθηκαν από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Εκτελωνιστών (CONFIAD) – Πανευρωπαϊκό Δίκτυο.
ε) Ρυθμίζονται τα θέματα αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης της Άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις επιταγές του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
στ) Αναμορφώνεται το πλαίσιο της πειθαρχικής εξουσίας επί των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων και ρυθμίζονται θέματα για τα οποία υφίσταται νομοθετικό κενό, όπως η παραγραφή των πειθαρχικών αδικημάτων και η λήξη της πειθαρχικής ευθύνης.
Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών