Ολοκλήρωση δημοσίευσης ηλεκτρονικής διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159, σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

Την 13η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17:00 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159, σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση, πολίτες και φορείς. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν βρίσκονται ήδη υπό μελέτη και επεξεργασία, με σκοπό να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου.

 

Με εκτίμηση,

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159

Δημόσια Διαβούλευση για το ν/σ «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159, σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

 Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας θέτει από σήμερα 30 Δεκεμβρίου  2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159, σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

 Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 13η Iανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά της οποίας η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η.1.2022, ρυθμίζοντας τα εξής βασικά θέματα μέσω της τροποποίησης των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001):

Κατ’ αρχήν επιχειρείται η οριστική κατοχύρωση του καθεστώτος των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών (παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων) στο εθνικό δίκαιο, δυνάμει της παρέκκλισης που δόθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Οδηγίας για την εφαρμογή μειωμένου κατά 85% συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο προϊόν απόσταξης των διήμερων αποσταγματοποιών με ανώτατη ποσότητα τα 500 λίτρα άνυδρα καθαρής αλκοόλης. Με την την εν λόγω Οδηγία, με την οποία κατοχυρώθηκε παράλληλα ο μειωμένος συντελεστής 50% που εφαρμόζεται ήδη στο τσίπουρο των συστηματικών παραγωγών αντιμετωπίστηκαν οριστικά τα ζητήματα που τέθηκαν δυνάμει της Απόφασης του Δικαστηρίου της Ε.Ε. της 11ης Ιουλίου 2019 επί της υπόθεσης C-91/18. Σημειώνεται ότι όσον αφορά στο προϊόν των διήμερων αποσταγματοποιών τροποποιείται η φορολογική βάση επιβολής του Ε.Φ.Κ., καθώς ο φόρος επιβάλλεται πλέον, όπως σε όλα τα αλκοολούχα ποτά πλην του κρασιού και της μπύρας, ανά λίτρο άνυδρο, και όχι ανά κιλό, προβλέποντας για το λόγο αυτό  ελαφρώς υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. σε σχέση με τον ισχύοντα.

Στο πλαίσιο αυτής της εναρμόνισης με το ενωσιακό δίκαιο ορίζεται περαιτέρω η απαλλαγή της αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται για συμπληρώματα διατροφής (βιταμίνες κλπ) από Ε.Φ.Κ., αποτυπώνεται ρητά ο τρόπος διαμόρφωσης της φορολογικής βάσης στη μπύρα και ιδίως τις αρωματικές μπύρες και ρυθμίζονται  ζητήματα πιστοποίησης των μικρών ανεξάρτητων παραγωγών αλκοολούχων.

Επιπλέον,  με τις  προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159 σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 της οποίας η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδρομικά από την 1η.1.2021.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (ν. 2859/2000) στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, διασφαλίζεται η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. στις ακόλουθες  περιπτώσεις:

α) για την εισαγωγή αγαθών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της ΕΕ,

β) για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της ΕΕ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αγαθά ή υπηρεσίες που εν συνεχεία οι ανωτέρω (Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οργανισμός ή φορέας που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της ΕΕ) διαθέτουν δωρεάν στην Ελλάδα όπως και στα άλλα κράτη μέλη (εθνικές αρχές, ιδρύματα και άλλα πρόσωπα), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία COVID-19.

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.

 

Ο Υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας