Ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/262 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) και (ΕΕ) 2017/952 για τη θέσπιση κανόνων υβριδικών ασυμφωνιών»

Την 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) και β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες». Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση, πολίτες και φορείς. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν βρίσκονται ήδη υπό μελέτη και επεξεργασία, με σκοπό να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

Δημόσια Διαβούλευση για το ν/σ «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/262 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) και (ΕΕ) 2017/952 για τη θέσπιση κανόνων υβριδικών ασυμφωνιών»

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας θέτει από σήμερα 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/262 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) και (ΕΕ) 2017/952 για τη θέσπιση κανόνων υβριδικών ασυμφωνιών».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 13η.02.2023. Ειδικότερα, τροποποιούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α΄265) σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και εισάγονται νέες ρυθμίσεις κυρίως όσον αφορά:
α) στην ηλεκτρονική παρακολούθηση των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση, δηλαδή έχουν φορολογηθεί σε κάποιο κράτος μέλος, εν προκειμένω στην Ελλάδα και διακινούνται προς άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τελωνειακών διαδικασιών που προβλέπονται από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Καν. ΕΕ 952/2013) και των διαδικασιών ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) σε θέματα εξαγωγής.

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας δίκαιο το άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952, με προσθήκες στο υφιστάμενο άρθρο 66Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με την εισαγωγή τους επιδιώκεται η συμπλήρωση του πλαισίου για την αντιμετώπιση πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και φοροαποφυγής, κυρίως πολυεθνικών επιχειρήσεων, που σκοπό έχουν την αποφυγή εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων αξιοποιώντας την έλλειψη συντονισμού της φορολογικής νομοθεσίας μεταξύ των δικαιοδοσιών που κατέληγε όμως σε διπλή φοροαποφυγή και στις δυο δικαιοδοσίες. Με τις προβλέψεις αυτές εισάγονται κανόνες στην περίπτωση ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων που σκοπό έχουν, εφόσον πληρούνται οι όροι που τίθενται, τη φορολόγηση της οντότητας στην Ελλάδα, με εξαίρεση τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.

Ο Υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας