ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ – Γ. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΧΝΗΘΕΤΗ
22Να προταθεί λεπτομερειακά το κόστος προμήθειας και χρήσης του συστήματος ιχνηθέτησης για 3 έτη χρήσης.- Στην πρόταση κοστολόγησης να καταγράφεται η σχέση του κόστους του συστήματος με την δημοσιονομική ωφέλεια.- Κόστος προσθήκης ιχνηθετών (εξοπλισμός κλπ) στον τόπο προσθήκης- κόστος ιχνηθέτη ανά μονάδα μάζας ή όγκου αυτού- κόστος φορητών συσκευών ανά μονάδα

– κόστος βαθμονόμησης και συντήρησης φορητών συσκευών

– προγραμματισμός και κόστος εκπαίδευσης για την εφαρμογή του συστήματος

– κόστος ενδεχόμενης ΣΔΙΤ για επιτόπιους ελέγχους

– εγγύηση και διάρκεια καλής λειτουργίας συστήματος ιχνηθέτησης

– Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής του κινητού εξοπλισμού έχοντας συμπληρώσει κάποιον συγκεκριμένο αριθμό χρήσεων του και ποιο το κόστος αντικατάστασής του.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
23Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό και την εμπειρία του υποψήφιου προμηθευτή. Μετά τη λήξη του αρχικού χρόνου σύμβασης, και σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης, πως διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος.ΑΠΑΝΤΗΣΗ
24Να αναφερθούν στοιχεία που αφορούν στα ιδιοκτησιακά πνευματικά δικαιώματα χρήσης και κατοχής από τον κατασκευαστή του προτεινόμενου συστήματος ιχνηθέτησης.ΑΠΑΝΤΗΣΗ
25Πλεονεκτήματα υποβαλλόμενου συστήματος ιχνηθέτησης έναντι του ανταγωνισμού.ΑΠΑΝΤΗΣΗ