Άρθρο 02: Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων

1. α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν το μηνιαίο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο καταβάλλεται το ήμισυ της δικαιούμενης σύνταξης.»
β. Το τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 καταργείται.
γ. Οι διατάξεις της περ. β έχουν εφαρμογή για όσα δικαιώματα γεννώνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά.
δ. Η διάταξη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή εάν φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου από κάθε σχολή ή κάθε Ι.Ε.Κ. χρόνου φοίτησης και για ένα ακόμα έτος, εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως όχι πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή του 22ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε Ι.Ε.Κ.»

2. Στην περ. α της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 (Α’ 72) η φράση «Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997» αντικαθίσταται με τη φράση «Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.»

3. α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δημοσίου και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., που τοποθετούνται ως Διοικητές και Υποδιοικητές των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των φορέων του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
β. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους φορείς της περ. α δεν έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, ο χρόνος αυτός μπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιμος από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 ή της παρ. 5 του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, κατά περίπτωση.
γ. Δικαιώματα που έχουν κριθεί διαφορετικά από τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. β, επανακρίνονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με βάση τις διατάξεις αυτές, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα.

4. α. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαμβάνεται υπόψη εκείνο που ίσχυε την 31-12-2011»
β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.»

5. α. Η διάταξη της περ. γ’ της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται το μέγεθος και τα κριτήρια του δείγματος των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.»
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών ποσών σύνταξης, που δικαιούνται συνταξιούχοι του Δημοσίου κατά το ν.δ. 99/1974 (Α’ 295) καθώς και οι κληρονόμοι τους, λόγω της εφαρμογής και σε αυτούς, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, των διατάξεων του άρθρου 57 του ν.3691/2008 (Α΄166).

6. Για την εξαίρεση από τις μειώσεις των συντάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) που συνδέονται με πιστοποίηση ορισμένου ποσοστού αναπηρίας, γίνεται δεκτή και η γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Για την προσαύξηση της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222) αρκεί και η γνωμάτευση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών.

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλμένα, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, το επιπλέον οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση από τις καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις η κάθε μία από τις οποίες ανέρχεται στο 1/6 των αποδοχών αυτών. Αν ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν εναπομείναν οφειλόμενο ποσό παρακρατείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τη σύνταξή του μετά από σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).

 • 17 Ιουνίου 2015, 22:18 | Μαρία Κεραμέως
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνεται να προστεθεί διάταξη για την κατηγορία των επαγγελματιών που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ λόγω άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε οικισμό με μικρό πληθυσμό και βάσει Νόμου βρέθηκαν αυτοδικαίως να έχουν αλλάξει ταμείο, από τον ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ, και μάλιστα αναδρομικά από 10/5/2010:

  «Οι κατ’ εξαίρεση ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, λόγω άσκησης επαγγέλματος (μη αγροτικού) σε οικισμό με μικρό πληθυσμό, στην περίπτωση που νόμιμα έπαυσαν να υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, υποβάλουν σχετική αίτηση στα ΚΕΠ ή στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ, ώστε να συμψηφιστούν οι εισφορές που τυχόν κατέβαλαν αχρεωστήτως στον ΟΓΑ για το χρονικό διάστημα από τις 10.5.2010 και εφεξής, με τις νέες οφειλές τους, για το ίδιο διάστημα (από τις 10.5.2010 και εφεξής) στον ΟΑΕΕ και για να μεταφερθεί υπηρεσιακά ο φάκελός τους από τον ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ ατελώς. Μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης ο ΟΓΑ οφείλει να αποστείλει βεβαίωση στον ασφαλισμένο, ότι ο φάκελός του μεταφέρθηκε στον ΟΑΕΕ. Μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης ο ΟΑΕΕ οφείλει να αποστείλει βεβαίωση στον ασφαλισμένο με τα στοιχεία της εγγραφής του στον ΟΑΕΕ, τον συμψηφισμό που έγινε με τις εισφορές που καταβλήθηκαν στον ΟΓΑ, το υπόλοιπο που μένει (πιστωτικό ή χρεωστικό) για τακτοποίηση από τον ασφαλισμένο και τη δυνατότητα για ρύθμιση στην πληρωμή του, αν είναι χρεωστικό».

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε λίγα χρόνια θα αρχίσει να συνταξιοδοτείται η νέα γενιά των μελών ΔΕΠ των Ελληνικών ΑΕΙ. Αυτά έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι η επαγγελματική τους σταιδιοδρομία στην Ελλάδα ξεκινάει κατά μέσο όρο στην ηλικία των 40 μετά από μια διεθνή καριέρα, μεγάλο μέρος της οποίας μπορεί να είναι εκτός της ΕΕ.

  Αν θέλουμε να τραβάμε καταξιωμένους επιστήμονες από το εξωτερικό, θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει έτσι ώστε η σύνταξη ενός τέτοιου ανθρώπου να είναι αξιοπρεπής. Θα πρεπει λ.χ. να θεσπιστούν κανόνες που να συνυπολογίζουν στα συντάξιμα χρόνια και τα χρόνια εργασίας σε ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού καθώς και τα χρόνια εργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κλπ έτσι ώστε όταν το μέλος ΔΕΠ βγαίνει στην σύνταξη να ανταμείβεται με μια πλήρη και όχι μερική συνταξιοδότηση.

  Ας σημειωθεί πως τα μέλη ΔΕΠ συνταξιοδοτούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στα 67 τους χρόνια, υποχρεωτικά και έχοντας τη μεγαλύτερη εργασιακή διάρκεια ζωής από όλους τους άλλους τομείς. Και η εργασία αυτή είναι επί πλέον υψηλής ειδίκευσης και πολύτιμη για την κοινωνία η οποία θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε οι άνθρωποι που την κάνουν να είναι οι καλύτεροι.