Άρθρο 5

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Εφόσον η πράξη για την οποία διενεργείται ανάκριση είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, μπορεί να απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους με άλλο πρόσωπο, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από την τέλεση του άνω εγκλήματος. Από την απαγόρευση εξαιρούνται λογαριασμοί και ποσά τα οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη των γενικότερων δαπανών διαβίωσης του κατηγορουμένου και της οικογένειάς του, των εξόδων για την νομική του υποστήριξη και των βασικών εξόδων για την διατήρηση των δεσμευμένων ως άνω στοιχείων. Η διάταξη του ανακριτή επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης και  επιδίδεται στον κατηγορούμενο και στο διευθυντικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού  οργανισμού. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας η διάταξη επιδίδεται και στον τρίτο. Η απαγόρευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της κατά τα άνω επίδοσης στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της διάταξης του ανακριτή. Από τότε απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του Δημοσίου εκταμίευση χρημάτων από το λογαριασμό ή εκποίηση τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ο κατηγορούμενος  και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή, με αίτηση που απευθύνεται προς το  Δικαστικό Συμβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, μέσα σε είκοσι μέρες από την επίδοση σε αυτόν της διάταξης. Στη σύνθεση του Συμβουλίου, που κρίνει την αίτηση, δεν μετέχει ο ανακριτής. Η υποβολή της αίτησης και η προθεσμία της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης. Η διάταξη ανακαλείται αν προκύψουν νέα στοιχεία».

 • Προτείνουμε η φράση μπορεί να γίνει οφείλει

  «… ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, μπορεί να απαγορεύσει την κίνηση κάθε …»

  Προτείνουμε να μην υπάρξει οποιαδήποτε εξαίρεση ως κατωτέρω:

  «Από την απαγόρευση εξαιρούνται λογαριασμοί και ποσά τα ….»

  Προτείνουμε η θέσπιση κακουργήματος και βαριές ποινές για όποιον παραβιάσει το άνοιγμα της θυρίδας ή κίνησης οποιονδήποτε λογαριασμών και καλύτερα την άμεση μεταφορά όλων των ποσών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς αποφυγή οποιασδήποτε παραβίασης:

  «Από τότε απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του Δημοσίου εκταμίευση χρημάτων από το λογαριασμό ή εκποίηση τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων.»

  Προτείνουμε σε περίπτωση αίτησης άρσης και μετέπειτα απόδειξη της ενοχής του κατηγορούμενου να επιβάλλεται πρόσθετη ποινή για κατάχρηση του δικαιώματος

  «Ο κατηγορούμενος  και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή, με αίτηση που απευθύνεται προς το  Δικαστικό Συμβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, μέσα σε είκοσι μέρες από την επίδοση σε αυτόν της διάταξης.»

  Με εκτίμηση,
   

   
  Παναγιώτης Ντάβος
   
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
   

   
  Γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
   
  Ντάβου Παναγιώτη
   

  info@pdavos.gr
   
  http://www.pdavos.gr

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 22:52 | ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Συμφωνώ με την πρόταση του κου Δρακουλόγκωνα.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 21:00 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ

  Απλοποιήστε και φυλακίστε. Τι σημαίνει κατάσχεση των οφελών από την επιτροπή? Δήμευση της περιουσίας της οικογένειάς του. Συγνώμη αλλά ο δημόσιος βίος πρέπει να έχει κόστος για να αποτελεί δωρεά, να προέρχεται από ανιδιοτέλεια, να πηγάζει από ζήλο και αγάπη προς την πατρίδα και τον Ελληνισμό, μεγάλων ανδρών.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 16:31 | Αθανάσιος Αντωνίου

  Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων να επεκτείνεται σε όλους τους ανιόντες και κατιόντες συγγενείς εφόσον έχει γίνει προς αυτούς μεταβίβαση περιουσίας σε εύλογο προγενέστερο της τέλεσης του αδικήματος χρόνο.Να αποδεσμεύονται με την τελεσηδικία.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 11:55 | Κ. ΠΙΤΤΑΡΑΣ

  ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ
  ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 10:42 | Φανή Ζ.

  Το ποσό που θα παραμένει αδέσμευτο θα πρέπει να καθορίζεται  συγκεκριμένα με απόφαση των αρμόδιων αρχών

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 00:36 | Δρακούλης Δρακουλόγκωνας

  Επειδή, ο υπουργός ενδεχόμενα να οφείλει να αποζημιώσει το Δημόσιο για την τυχόν βλάβη που προκάλεσε η πράξη του, ενώ  περαιτέρω, η φράση «που προέρχονται από την τέλεση του άνω εγκλήματος» είναι ασαφής κι αφήνει αμφιβολίες στο κατά πόσο θα είναι εφικτό να διαχωρισθεί τί προήλθε από την εξεταζόμενη παράνομη πράξη ή από τυχόν άλλες νόμιμες ή παράνομες ενέργειες του υπουργού. Ακόμη, ο υπουργός πρέπει να έχει την -αυτονόητη- υποχρέωση να επιστρέψει ότι τυχόν οφελείθηκε από την παράνομη πράξη του είτε διασωζεται είτε όχι.
  ‘Ετσι, η πρώτη παράγραφος πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Εφόσον η πράξη για την οποία διενεργείται ανάκριση είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, μπορεί να απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους με άλλο πρόσωπο, έως και το ύψος του πιθανολογούμενου οικονομικού οφέλους και της τυχόν αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης του Δημοσίου»