‘Εκθεση επι της δημόσιας διαβούλευσης

 

Έκθεση Διαβούλευσης

Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης

 

Πληροφοριακά Στοιχεία

 

 

Τίτλος Διαβούλευσης

 

 

 

Σχέδιο Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών

Επισπεύδων Φορέας

 

 

Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Χρόνος έναρξης

 

29/12/2015

Χρόνος λήξης

 

13/1/2016

 

Κατηγορία

  1. Νομοθετική
  2. Προνομοθετική
  3. Άλλη

Άλλη

 

 

Είδος Διαβούλευσης

 

Προδιαγραφές

 

Δικτυακός τόπος Ανάρτησης

 

Πλήθος άρθρων

 

1

Πλήθος Σχολίων

 

3

Αριθμός Σχολιαστών

 

3

Συντονιστές διαβούλευσης:

 

 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

 

Κακοσίμου Βασιλική

Υπ. Έγκρισης Σχολίων

 

Κακοσίμου Βασιλική

Ομάδα Επεξεργασίας Έκθεσης

 

 

Κακοσίμου Βασιλική

 

Διαβούλευση:Σχέδιο Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία ιδρύθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν3907/2011, προτίθεται στο προσεχές διάστημα, να προκηρύξει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ (www.opengov.gr [1]) για το σχέδιο διαγωνισμού. Μέσω της πύλης αυτής καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να συμβάλει έτσι ώστε να καθοριστούν δίκαια κριτήρια κατακύρωσης.

Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο διαγωνισμού κατά την κρίση της.