ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: EUROPEAN LEGISLATION IDENTIFIER

Η παρουσίαση του ELI από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δημιουργεί τη βάση για την ευκολότερη ανταλλαγή της νομικής πληροφορίας, αφενός επιτρέποντας την υπερπήδηση εμποδίων που προκαλούνται από την εγγενή διαφοροποίηση μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων και αφετέρου προάγοντας τη διασυνοριακή ανάκτηση και ανταλλαγή της.

Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για παραγωγή/διάθεση ή για ανάκτηση/χρήση της νομικής πληροφορίας, απαιτείται προοδευτική προσέγγιση της εφαρμογής του ELI που βασίζεται στους εξής τρεις πυλώνες:
• Ταυτοποίηση της νομοθεσίας μέσω HTTP URI, με τον ορισμό URI προτύπων σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο
• Περιγραφή της νομικής πληροφορίας μέσω μεταδεδομένων (metadata), ορίζοντας ένα μοντέλο δεδομένων για την περιγραφή της νομικής πληροφορίας
• Διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας του μοντέλου δεδομένων με τη δημιουργία νομικών ιστοτόπων και τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάλυση και η εξαγωγή και συνεπώς η ανταλλαγή της νομικής πληροφορίας

Τα Κράτη-Μέλη καλούνται να υλοποιήσουν το ELI ακολουθώντας τα παραπάνω τρία βήματα, παρόλο που το Συμβούλιο του ELI δεν θέτει ως απαραίτητη τεχνική προδιαγραφή την τήρηση της σειράς των πυλώνων. Αντίθετα το Συμβούλιο παρέχει εναλλακτικές προτάσεις, όπως για παράδειγμα η μοντελοποίηση των μεταδεδομένων με χρήση RDFa σε XHTM, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σχήμα για την ενσωμάτωση μεταδεδομένων σε κοινές HTML σελίδες.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
[ISA] Interoperability Solutions for European Public Administrations, http://ec.europa.eu/isa/
[ELI] ELI Technical Implementation Guide (http://data.europa.eu/doi/10.2830/74251) and ELI: Implementation Methodology: good practice and guidelines (http://data.europa.eu/doi/10.2830/813167)