Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος

Για να δείτε το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος», κάνετε κλικ εδώ

 • Διευκρινίσεις/ Παρατηρήσεις

  Παρατήρηση 1
  Παρ 2.9.1 -Αναφέρεται ότι :
  «2.9.1 Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, θα επιβάλλονται ρήτρες ως εξής:
  Αν πρόβλημα της παραγράφου (2.4.17) δεν αποκατασταθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα υποβάλλεται ρήτρα ίση με 8% επί της ετήσιας τιμής συμβολαίου συντήρησης όλου του εξοπλισμού, ανά εικοσιτέσσερις (24) ώρες καθυστέρησης»

  Προτείνουμε η εφαρμογή της παραπάνω ρήτρας να επιβάλλεται όπως αναφέρεται, ως ποσοστό της ετήσιας τιμής συμβολαίου συντήρησης μόνον του εξοπλισμού που ευρίσκεται σε κατάσταση βλάβης και όχι του συνόλου του εξοπλισμού.
  Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να τεθεί κάποιο άνω όριο στο συνολικό ποσό των ρητρών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής επιβολής ρητρών (ενδεικτικά ίσο με το συνολικό ετήσιο τίμημα συντήρησης για τον εξοπλισμό στον οποίο έχει υπάρξει βλάβη).

  Παρατήρηση 2
  Β.7 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 3G/4G (MODEM ROUTER)
  Αναφέρεται «Υποστήριξη EIGRP.»
  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που επιβάλλει την υποστήριξη τεχνολογίας EIGRP από το προσφερόμενο σύστημα. Έχοντας υπόψη ότι η τεχνολογία αυτή παραπέμπει ενδεχομένως σε συγκεκριμένα τεχνολογικά συστήματα, προτείνουμε να αφαιρεθεί η απαίτηση αυτή καθώς καλύπτεται από τις υπόλοιπες προδιαγραφές που αναφέρονται σε πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης.

  Παρατήρηση 3
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- 2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Αναφέρεται «2.1.6 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει τη σχετική εμπειρία και εξειδίκευση που διαθέτει στο συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριοποίησης για υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον παρόμοιου συστήματος».

  Δεδομένου του σύνθετου χαρακτήρα του έργου και της κρισιμότητας της ορθής λειτουργίας του συστήματος για την Ελληνική Αστυνομία, προτείνουμε να ζητούνται αποδεικτικά εμπειρίας στα οποία να αναφέρονται συγκεκριμένες τεχνολογικές περιοχές – όπως ακριβώς αποτυπώνονται και στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών – και τα οποία θα συνοδεύονται από πρωτόκολλα καλής παραλαβής / καλής εκτέλεσης ή υπεύθυνες δηλώσεις του Αναδόχου.
  Ενδεικτικά θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη εμπειρίας στις παρακάτω τεχνολογικές περιοχές
   Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος που περιλαμβάνει κεντρικό εξοπλισμό (server), λογισμικό και ανάπτυξη εφαρμογών επιτήρησης, εντοπισμού και καταγραφής θέσης οχημάτων σε κίνηση μέσω συστήματος GIS, για τουλάχιστον 10 οχήματα σε κίνηση
   Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση συστήματος περιμετρικής επιτήρησης CCTV
   Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη –συντήρηση με όρους SLA (*αντίστοιχους με τους όρους του τεύχους προδιαγραφών) συστημάτων καλωδιώσεων, τροφοδοσίας μέσω μπαταρίας & UPS, τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων ασύρματου δικτύου GPRS/ 3G / 4G με χρήση ειδικών κεραιών σε ειδικού τύπου οχήματα (τουλάχιστον 10 οχήματα)

  Με εκτίμηση

  Δ.Βενιέρη
  OTE COSMOTE SA
  ICT Sales

 • Διευκρινήσεις/Παρατηρήσεις:
  Παρατήρηση 1
  Παρ 2.9.1 -Αναφέρεται ότι :
  «2.9.1 Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, θα επιβάλλονται ρήτρες ως εξής:
  Αν πρόβλημα της παραγράφου (2.4.17) δεν αποκατασταθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα υποβάλλεται ρήτρα ίση με 8% επί της ετήσιας τιμής συμβολαίου συντήρησης όλου του εξοπλισμού, ανά εικοσιτέσσερις (24) ώρες καθυστέρησης»

  Προτείνουμε η εφαρμογή της παραπάνω ρήτρας να επιβάλλεται όπως αναφέρεται, δηλ ως ποσοστό της ετήσιας τιμής συμβολαίου συντήρησης, μόνον του εξοπλισμού που ευρίσκεται σε κατάσταση βλάβης και όχι του συνόλου του εξοπλισμού.
  Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να τεθεί κάποιο άνω όριο στο συνολικό ποσό των ρητρών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής επιβολής ρητρών (ενδεικτικά ίσο με το συνολικό ετήσιο τίμημα συντήρησης για τον εξοπλισμό στον οποίο έχει υπάρξει βλάβη).

  Παρατήρηση 2
  Β.7 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 3G/4G (MODEM ROUTER)
  Αναφέρεται «Υποστήριξη EIGRP.»
  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που επιβάλλει την υποστήριξη τεχνολογίας EIGRP από το προσφερόμενο σύστημα. Έχοντας υπόψη ότι η τεχνολογία αυτή παραπέμπει ενδεχομένως σε συγκεκριμένα τεχνολογικά συστήματα, προτείνουμε να αφαιρεθεί η απαίτηση αυτή καθώς καλύπτεται από τις υπόλοιπες προδιαγραφές που αναφέρονται σε πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης.

  Παρατήρηση 3
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- 2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Αναφέρεται «2.1.6 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει τη σχετική εμπειρία και εξειδίκευση που διαθέτει στο συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριοποίησης για υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον παρόμοιου συστήματος».

  Δεδομένου του σύνθετου χαρακτήρα του έργου και της κρισιμότητας της ορθής λειτουργίας του συστήματος για την Ελληνική Αστυνομία, προτείνουμε να ζητούνται αποδεικτικά εμπειρίας στα οποία να αναφέρονται συγκεκριμένες τεχνολογικές περιοχές – όπως ακριβώς αποτυπώνονται και στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών – και τα οποία θα συνοδεύονται από πρωτόκολλα καλής παραλαβής / καλής εκτέλεσης ή υπεύθυνες δηλώσεις του Αναδόχου.
  Ενδεικτικά θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη εμπειρίας στις παρακάτω τεχνολογικές περιοχές
   Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος που περιλαμβάνει κεντρικό εξοπλισμό (server), λογισμικό και ανάπτυξη εφαρμογών επιτήρησης, εντοπισμού και καταγραφής θέσης οχημάτων σε κίνηση μέσω συστήματος GIS, για τουλάχιστον 10 οχήματα σε κίνηση
   Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση συστήματος περιμετρικής επιτήρησης CCTV
   Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη –συντήρηση με όρους SLA (*αντίστοιχους με τους όρους του τεύχους προδιαγραφών) συστημάτων καλωδιώσεων, τροφοδοσίας μέσω μπαταρίας & UPS, τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων ασύρματου δικτύου GPRS/3G με χρήση ειδικών κεραιών, σε ειδικού τύπου οχήματα (τουλάχιστον 10 οχήματα)

  Με εκτίμηση

  Δ.Βενιέρη
  ICT Sales Divisionn
  ΟΤΕ ΑΕ