Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δράσης «Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή ¨Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)¨, πατήστε εδώ

 • 5 Οκτωβρίου 2017, 08:21 | Kyriakos Savvides

  Παράγραφος Β.8, σελ. 69

  Στην παράγραφο Β.8 αναφέρεται ότι:

  «Η Ανάπτυξη της Εφαρμογής θα γίνει αποκλειστικά εντός των εγκαταστάσεων του Φορέα. Απαγορεύεται να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε εργασίες ανάπτυξης εκτός εγκαταστάσεων του Φορέα (πχ στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, υπεργολάβων, συνεργατών, Τρίτων κλπ).»

  Εισηγούμαστε όπως η πιο πάνω απαίτηση αφαιρεθεί.

 • 5 Οκτωβρίου 2017, 08:14 | Kyriakos Savvides

  Παράγραφος Β.3.7, σελ. 49

  Στο σημείο «Καταχώρηση δεδομένων σε τρίτα συστήματα» της παραγράφου Β.3.7 αναφέρεται το εξής:
  «Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει διεπαφές για την καταχώρηση δεδομένων σε τρίτα συστήματα.»

  Θεωρούμε πως η εν λόγω απαίτηση είναι αόριστη και δεν θα μπορεί να διαστασιολογηθεί από τους εν δυνάμει προσφέροντες. Κατ’ επέκταση, εισηγούμαστε όπως αφαιρεθεί, η διευκρινιστεί ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των διεπαφών που θα κληθεί να αναπτύξει ο Ανάδοχος του έργου για την καταχώρηση δεδομένων σε τρίτα συστήματα.

 • 5 Οκτωβρίου 2017, 08:34 | Kyriakos Savvides

  Παράγραφος Β.3.7, σελ. 48

  Στο σημείο «Λήψη δεδομένων από αρχεία» της παραγράφου Β.3.7 αναφέρεται το εξής:
  «Εφόσον η Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. έχει ήδη αναπτύξει μηχανισμούς web services για κάποιες από τις ανωτέρω βάσεις δεδομένων ή συστήματα πληροφοριών, η Υπηρεσία θα αποφασίσει αν επιθυμεί την ανάπτυξη εκ νέου των μηχανισμών από τον Ανάδοχο του έργου.»

  Θεωρούμε πως η εν λόγω απαίτηση είναι αόριστη και δεν θα μπορεί να διαστασιολογηθεί από τους εν δυνάμει προσφέροντες. Κατ’ επέκταση, εισηγούμαστε όπως αφαιρεθεί, η διευκρινιστεί ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των μηχανισμών που θα κληθεί να αναπτύξει εκ νέου ο Ανάδοχος του έργου.

 • 5 Οκτωβρίου 2017, 08:51 | Kyriakos Savvides

  Παράγραφος Β.3.15, σελ. 58

  Θεωρούμε πως στην υλοποίηση της διαδικασίας της παραγράφου Β.3.15, πέραν του συνόλου των βάσεων δεδομένων και συστημάτων, εμπλέκονται και σημαντικός αριθμός τεχνολογιών όπως διαχείριση εγγράφων, ροές εργασίας, αναζητήσεις και παραγωγή συγκεκριμένων εκτυπώσεων. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία αρκετά πολύπλοκη λειτουργία, το κόστος υλοποίησης της οποίας θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη στον προϋπολογισμό του έργου.

 • 5 Οκτωβρίου 2017, 08:10 | Kyriakos Savvides

  Παράγραφος Β.3.14, σελ. 54

  Πολλές από τις απαιτήσεις της παραγράφου Β.3.14 αναφέρονται σε λειτουργίες οι οποίες θα παρέχονται από το SPOC/CMS και αφορούν κυρίως τη διαχείριση υποθέσεων και όχι τη διεξαγωγή γενικών αναζητήσεων σε βάσεις δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζεται αλληλοκάλυψη των αναγκών η οποία θα μπορεί να αποφευχθεί με μια πιο λεπτομερή εξέταση των λειτουργιών των δύο συστημάτων. Εισήγησή μας είναι όπως περιοριστεί η συγκεκριμένη λειτουργικότητα στην εφαρμογή των Γενικών Αναζητήσεων.

 • 5 Οκτωβρίου 2017, 08:45 | Kyriakos Savvides

  Παράγραφος Β.3.20, σελ. 60

  Θεωρούμε πως η υλοποίηση της λειτουργίας «Εκμετάλλευση αρχείων καταγραφής», πέραν του χρόνου που θα απαιτηθεί για την ανάπτυξη του σχετικού κώδικα, προϋποθέτει τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού μαζί με τη διαμόρφωση και βελτιστοποίηση συστοιχίας υπολογιστικών πόρων για τη δεικτοδότηση των αρχείων καταγραφής. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία αρκετά πολύπλοκη λειτουργία, το κόστος υλοποίησης της οποίας θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη στον προϋπολογισμό του έργου ή να αφαιρεθεί.