Άρθρο 10: Τελική διάταξη

Η χορήγηση βιβλιαρίου με τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Από τη δημοσίευση αυτής, παύει να ισχύει η ανωτέρω (σχετ.32) υπ΄ αριθμ. 139491/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 48985/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση και η υπ΄ αριθμ. 81851/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1370 τ.Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 128027/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2081 τ. Β΄), καθώς και κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Τα βιβλιάρια οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και δύνανται να ανανεωθούν σύμφωνα με τη νέα διαδικασία. Οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματά τους.
Θεσπίζεται μεταβατική περίοδος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας για την ανάληψη της αρμοδιότητας χορήγησης του ΒΥΑ από τους Δήμους, οι οποίοι δεν ασκούν έως σήμερα τη σχετική αρμοδιότητα, και την διανομή στις αρμόδιες Υπηρεσίες των έντυπων ΒΥΑ με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 11 Μαΐου 2015, 12:09 | Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ώστε να υπαχθούν περισσότερες κατηγορίες ανθρώπων στην κάλυψη του ΒΥΑ εξασφαλίζοντας δωρεάν πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας. Για τις περισσότερες κατηγορίες η νοσηλεία στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ ήταν δωρεάν δια μέσου των 3μελών επιτροπών και με ευκολότερη διαδικασία από αυτή που περιγράφεται στην ΚΥΑ. Η διαδικασία των 3μελών επιτροπών ωστόσο δεν εξασφάλιζε την αξιοπρέπεια στην πρόσβαση καθώς οι πολίτες αιτούνται την κάλυψη κάθε νοσηλείας ξεχωριστά.
  Είναι θετικό ότι στους δικαιούχους ΒΥΑ συμπεριλαμβάνονται κατηγορίες ανθρώπων όπως των μεταναστών και εγκύων και δίνεται, επιτέλους, η δυνατότητα κάλυψης των ανηλίκων χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των γονέων. Παραμένουν χωρίς πρόσβαση άτυποι μετανάστες και ανασφάλιστοι τουρίστες της ΕΕ.
  Η άρση οποιουδήποτε οικονομικού κριτηρίου για την έκδοση του ΒΥΑ άρει αποκλεισμούς από την πρόσβαση στο Δημόσιο Νοσοκομείο και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όμως η προβλεπόμενη οικονομική συμμετοχή στην αγορά φαρμάκων στερεί την δυνατότητα εξασφάλισης της δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης –μέσω των Φαρμακείων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ- που προβλέπεται με το υπάρχων καθεστώς σε ασθενείς με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
  Η απλούστευση της διαδικασίας συγκέντρωσης των δικαιολογητικών είναι φαινομενικά ευνοϊκή για τους δικαιούχους αλλά επιβαρυντική για το σύστημα και θα επιφέρει καθυστερήσεις στην έκδοση και παράδοση των ΒΥΑ. Ενώ διακρίνεται η βούληση να γίνει ή έκδοση των ΒΥΑ μια απλή διοικητική διαδικασία, το βάρος της αποφασιστικής αρμοδιότητας παραμένει στις ήδη υποστελεχωμένες και επιβαρυμένες από άλλα καθήκοντα «Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων» ακόμα κι όταν δεν συμπεριλαμβάνεται έκθεση κοινωνικής έρευνας στα δικαιολογητικά που απαιτείται να καταθέσει ο δικαιούχος. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών που απαιτούνται (εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται έκθεση κοινωνικής έρευνας) είναι μια αυστηρά διοικητική εργασία και επιβαρύνει άσκοπα επιστημονικό προσωπικό.
  Με διακεκριμένη τη διάθεση για την άρση αποκλεισμού της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, η ΚΥΑ μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ως μια ενδιάμεση κατάσταση μέχρι την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας/νομιμοποιητικού εγγράφου.

 • 10 Μαΐου 2015, 12:33 | ΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σκοπός
  1. Το αγαθό της υγείας είναι δημόσιο και κοινωνικό και η απόκτησή του δεν μπορεί και δεν πρέπει να επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση ή την κοινωνική θέση των πολιτών.
  2. Η παρέμβαση της πολιτείας σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες είναι απαραίτητη στην ανάπτυξη συστημάτων ασφάλισης υγείας και στην ανάληψη της ευθύνης για τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας των πολιτών.

  Άρθρο 1
  1. Η παροχή Υπηρεσιών Υγείας στους ανασφάλιστους πολίτες, που πληρούν τις προϋποθέσεις δωρεάν πρόσβασης, θα γίνεται κυρίως από τις Δημόσιες Δομές Υγείας, προκειμένου να αποφευχθεί η προκλητή ζήτηση και να είναι οικονομικά βιώσιμη η παροχή στο σύνολο των ανασφάλιστων.
  Οι υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι Δημόσιες Δομές Υγείας θα πρέπει να είναι ποιοτικά αναβαθμισμένες, διαθέσιμες και προσπελάσιμες στον καθένα, σε κάθε σημείο της περιοχής ευθύνης των Δημόσιων Δομών Υγείας, στη διάρκεια όλου του 24ώρου και να είναι εξασφαλισμένη η συνέχεια της προσφοράς τους (από την πρόληψη έως τη θεραπεία και την αποκατάσταση του προβλήματος υγείας του ανασφάλιστου πληθυσμού).
  Σε περίπτωση που η Δημόσια Δομή Υγείας, του τόπου κατοικίας του δικαιούχου δωρεάν πρόσβασης, αδυνατεί να παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας, και η μετακίνησή του σε Δημόσια Δομή Υγείας που διαθέτει ολοκληρωμένες παροχές υγείας είναι δύσκολη έως αδύνατη αλλά και κρίσιμη για την κατάσταση της υγείας του ασθενή, να υπάρχει δυνατότητα παροχής ενός minimum πακέτου «επειγουσών» υπηρεσιών υγείας με 0% συμμετοχή του δικαιούχου δωρεάν πρόσβασης από Ιδιωτικές Δομές Υγείας, με σκοπό τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην πρόσβαση και προσπέλαση των υπηρεσιών υγείας. Την ευθύνη παραπομπής και τον αιτούμενο αριθμό των ιατρικών πράξεων θα την έχει ειδική Επιστημονική Επιτροπή της αντίστοιχης Δημόσιας Δομής Υγείας.
  2. Στους ανασφάλιστους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις δωρεάν πρόσβασης, κατόπιν σχετικού ελέγχου της αρμόδιας Υπηρεσίας Πρόνοιας του οικείου Δήμου, χορηγείται Κάρτα Υγείας Ανασφάλιστου (ΚΥΑ). Δεν απαιτείται Βιβλιάριο Υγείας Ανασφάλιστου (ΒΥΑ), γιατί δεν έχει καμία πρακτική χρησιμότητα και μόνο σπατάλη πόρων επιφέρει. Αρκεί η χορήγηση μόνο μιας κάρτας με τον ΑΜΚΑ. Η ΚΥΑ χορηγείται ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου, διότι σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας δε μπορεί να απουσιάζει το χαρακτηριστικό της κοινωνικής αλληλεγγύης.

  Άρθρο 2
  1. Δικαιούχοι δωρεάν νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι οι παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες πληθυσμού, εφόσον διαπιστωθεί κατόπιν σχετικού ελέγχου της αρμόδιας Υπηρεσίας Πρόνοιας του οικείου Δήμου, ότι δεν δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής.
  Για τους μη διαθέτοντες νομιμοποιητικά έγγραφα πολίτες που χρήζουν «επείγουσας» ιατρικής φροντίδας, θα πρέπει άμεσα να παρέχονται οι απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας και στη συνέχεια να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον ασθενή (ή τους συνοδούς του σε περίπτωση που αδυνατεί) Υπεύθυνη Δήλωση με τα προσωπικά στοιχεία του ασθενή και με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας να γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πρόνοιας του οικείου Δήμου για τις ανάλογες ενέργειες (επικοινωνία με Πρεσβεία, τμήμα Ασφαλείας, κ.λ.π.). Η ασθένεια κάθε πολίτη αφορά το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, όχι μόνο για λόγους αρχών, αλλά η θεραπεία του ασθενή που πάσχει από μεταδοτική νόσο π.χ. γρίπη, προστατεύει το σύνολο του πληθυσμού της χώρας (κοινωνικό όφελος).
  2. Περιττό και προκαλεί σύγχυση.
  3. Σε περίπτωση ύπαρξης Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας, η ΚΥΑ θα παρέχει ό,τι δεν παρέχει η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας.

  Άρθρο 3
  Οι δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:
  1. «Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς ……………………….. (……………………………………………………….ιθαγένειας)», που έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα για οποιοδήποτε λόγο (διακοπή έμμεσης ασφαλιστικής κάλυψης λόγω ηλικιακού ορίου (φοιτητές), χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, ανεργία, κ.λ.π.).
  2.«Πολίτες κρατών–μελών της Ε.Ε., ………………………………………… (………………….. …………………………………….ή προστατευόμενα τέκνα)».
  3. «Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ………………………………………… (………………………………………………………… ή προστατευόμενα τέκνα)».
  19. «Πολίτες τρίτων χωρών,……………………………. κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7Α/26.1. 2011).
  Οι κατηγορίες 4 έως 18 είναι πλεονασμός, διότι, πέρα από το γεγονός ότι παραπέμπουν σε άνιση μεταχείριση και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μεταξύ του συνόλου των πολιτών (διακρίσεις ανά επαγγελματική κατηγορία, κ.λ.π.), εμπεριέχονται όλοι στις παραπάνω κατηγορίες.

  Άρθρο 4
  Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την έκδοση ΚΥΑ αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του οικείου Δήμου μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του ανασφάλιστου και περιορίζονται στα πλέον απαραίτητα:
  ● Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ταυτότητας ομογενή ή άδεια παραμονής ή διαβατήριο ή οποιουδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο διαμονής στη χώρα (δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας, δελτίο ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα, κ.λ.π.).
  ● ΑΜΚΑ (οπωσδήποτε), με το οποίο ελέγχεται και η ασφαλιστική του ικανότητα.
  ● ΑΦΜ, με το οποίο ελέγχεται η επαγγελματική του δραστηριότητα (αν υπάρχει).
  ● Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  ● Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο (όπου απαιτείται)

  Άρθρο 5
  Στόχος της αρμόδιας Υπηρεσίας Πρόνοιας του οικείου Δήμου είναι να δοθεί η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης όλων των ανασφάλιστων πολιτών του Δήμου και συγχρόνως να μην εξαιρεθεί κανείς ανασφάλιστος από την παροχή για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους.
  Ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Δημόσιων Δομών Υγείας με Κοινωνικούς Λειτουργούς & Διερμηνείς– Διαμεσολαβητές.
  Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας με ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.

  Άρθρο 6
  Η διαδικασία χορήγησης Κάρτας Υγείας Ανασφάλιστου (ΚΥΑ) είναι η παρακάτω:
  Υποβολή ηλεκτρονικά αιτήματος για χορήγηση Κάρτας Υγείας Ανασφάλιστου (ΚΥΑ) προς την αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του οικείου Δήμου.
  Το αίτημα (ηλεκτρονική φόρμα) θα περιέχει τα κάτωθι στοιχεία του αιτούντος:
  ● ονοματεπώνυμο
  ● αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε νομιμοποιητικού εγγράφου διαμονής.
  ● ΑΜΚΑ
  ● ΑΦΜ
  ● Προστατευόμενα μέλη
  ● Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
  ● Επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών (αν απαιτείται)
  Η διασταύρωση, ο έλεγχος των στοιχείων του αιτούντος ΚΥΑ και η αναζήτηση περαιτέρω πιστοποιητικών και απαραίτητων εγγράφων θα γίνεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του οικείου Δήμου, η οποία θα έχει ηλεκτρονική διασύνδεση με το σύστημα ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
  Η ζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο και η ενημέρωση για το αποτέλεσμα του αιτήματος θα γίνεται ηλεκτρονικά.
  Τα ΚΕΠ θα υποβοηθούν ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ανασφάλιστων πολιτών, που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, στη συμπλήρωση και αποστολή του ηλεκτρονικού αιτήματος. Για το λόγο αυτό απαιτείται ενίσχυση των ΚΕΠ με προσωπικό.
  Σε περίπτωση θετικής απάντησης, η παραλαβή της ΚΥΑ από τον δικαιούχο δωρεάν πρόσβασης θα λαμβάνει χώρα από τα ΚΕΠ, με σειρά προτεραιότητας (βάσει αρ. πρωτ. ηλεκτρονικού αιτήματος) ή από το ταχυδρομείο.

  Άρθρο 7
  Η ΚΥΑ να ανανεώνεται ηλεκτρονικά ανά έτος, να καταργείται άμεσα σε περίπτωση που ο πολίτης αποκτήσει ασφαλιστική ικανότητα και να έχει αναδρομική ισχύ, αν απαιτείται, προκειμένου να καλυφθούν παροχές υγείας για προηγηθέν «επείγον» πρόβλημα υγείας του ανασφάλιστου.

  Άρθρο 8
  Οπωσδήποτε να υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης και ελέγχου όλων των υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται ανά πάσα στιγμή στον δικαιούχο δωρεάν πρόσβασης.

  Άρθρο 9
  1. Στους δικαιούχους ΚΥΑ ………………………….., δωρεάν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, κατ΄αναλογία των ……..
  9.ζ. Και σε Ιδιωτικές Δομές Υγείας
  9.θ. Χορήγηση πρόσθετων ειδών (π.χ. γυαλιά οράσεως)
  2. Χορήγηση φαρμάκων και από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία, γιατί σε περίπτωση παραλαβής των φαρμάκων από τα Φαρμακεία των Νοσοκομείων, η ταλαιπωρία θα είναι μεγάλη για το δικαιούχο.

  Άρθρο 10
  Χορήγηση Κάρτας Υγείας Ανασφάλιστου (ΚΥΑ). Δεν απαιτείται Βιβλιάριο Υγείας Ανασφάλιστου (ΒΥΑ).

  Άρθρο 11
  Τα μέτρα πολιτικής για την υγεία πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη οικονομική μελέτη «βιωσιμότητας» των στόχων, που τίθενται στη συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους ανασφάλιστους, σε σχέση με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της χώρας και χωρίς να αναιρείται ο κοινωνικός ρόλος του κράτους πρόνοιας.
  Πηγές χρηματοδότησης
  1. Διασφάλιση πρόσθετης πηγής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό ή πρόγραμμα της Ε.Ε.
  2. Ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων (ανθρώπινων & υλικών) των Δημόσιων Δομών Υγείας
  α. Έμφαση σε μια ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα με το θεσμό του οικογενειακού ιατρού, η οποία είναι οικονομικότερη σε σχέση με τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη και περιορίζει τον αριθμό των ατόμων που νοσούν και χρήζουν περαιτέρω περίθαλψης σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσηλευτικά ιδρύματα.
  β. Λειτουργική διασύνδεση και στενή συνεργασία μεταξύ των επιπέδων φροντίδας υγείας των Δημόσιων Δομών Υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), η οποία θα βελτιώσει την ποιότητα και θα μειώσει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
  γ. Περιορισμός παραοικονομίας στις Δημόσιες Δομές Υγείας (μηχανοργάνωση, προμήθειες, κ.λ.π.)

  ΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η παρούσα υπουργική απόφαση έχει πολλά θετικά σημεία, δυστυχώς όμως και αρκετά αρνητικά, στα οποία και θα επικεντρωθούμε με βασικό στόχο να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσής της.

  1) Στην απόφαση δεν αναφέρεται πουθενά το τι θα κάνουν οι μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά χαρτιά. Πρέπει να βρεθεί άμεση λύση και για αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τα όρια της εξαθλίωσης. Ο αποκλεισμός τους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι μόνο απάνθρωπος, ξεπερνά και τα όρια της λογικής αφού οι εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί στην χώρα μας, αθέλητα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δημόσια υγεία.

  2) Από πέρσι το καλοκαίρι οι ανασφάλιστοι έχουν εξισωθεί με τους ασφαλισμένους στο θέμα της πρόσβασης τους σε φάρμακα, καταβάλλοντας συμμετοχή όπως οι ασφαλισμένοι. Ωστόσο, λόγω του ό,τι ένας μακροχρόνια άνεργος που δεν έχει σχεδόν καθόλου εισόδημα, πρακτικά αδυνατεί να πληρώσει την συμμετοχή του στα φάρμακα που έχει ανάγκη. Υπενθυμίζουμε ό,τι η πραγματική συμμετοχή των ασφαλισμένων και των ανασφάλιστων φτάνει σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και το 75% της πραγματικής αξίας των φαρμάκων. Ακόμα και χαμηλοσυνταξιούχοι και χαμηλόμισθοί αδυνατούν να καλύψουν αυτό το κόστος. Πως θα το καλύψουν οι ανασφάλιστοι λοιπόν;

  3) Οι ανασφάλιστοι αποκτούν για πρώτη φορά πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις. Αυτή όμως η παροχή δίδεται μόνο σε δημόσιες δομές που έχουν την δυνατότητα αυτή. Το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει καλά ότι οι δημόσιες δομές που μπορούν να παράσχουν αυτές τις υπηρεσίες, είναι ελάχιστες, αφού η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου φρόντισε να διαλύσει σχεδόν πλήρως τις λίγες δομές που υπήρχαν. Όσες απέμειναν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στον μεγάλο όγκο δουλειάς που θα προκύψει από την ένταξη 3 εκατομμυρίων ανασφάλιστων πολιτών σε αυτές τις υπηρεσίες. Πρέπει άμεσα να δοθεί η δυνατότητα στους ανασφάλιστους πολίτες να κάνουν χρήση και ιδιωτικών εξεταστικών κέντρων, μέχρι να φτιαχτεί εκ νέου αυτή η δυνατότητα από δημόσιες δομές Υγείας.

  4) Οι ανασφάλιστοι πολίτες για πρώτη φορά έλαβαν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα με την δημιουργία του ΠΕΔΥ. Αυτό φυσικά που δεν ανέφερε η τότε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επί κ. Άδωνι Γεωργιάδη, είναι ό, τι με την υποβάθμιση του ΕΟΠΥΥ σε ΠΕΔΥ, πάνω από το 50% των γιατρών αναγκάστηκε να αποχωρήσει, όπως άλλωστε ήταν και το πραγματικό ζητούμενο, με αποτέλεσμα πάρα πολλά υποκαταστήματα του ΠΕΔΥ να είναι τραγικά υποστελεχωμένα. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ό,τι τα ΠΕΔΥ στα νότια προάστια Αθήνας δεν είχαν μέχρι πολύ πρόσφατα ούτε έναν παθολόγο! Δυστυχώς η νέα υπουργική απόφαση δεν αλλάζει αυτό το σκηνικό, αφού δεν δίνει την δυνατότητα στους ανασφάλιστους να επισκεφτούν τον οποιονδήποτε συμβεβλημένο με το ΕΟΠΥΥ γιατρό, όπως μπορούν οι ασφαλισμένοι. Έτσι οι ανασφάλιστοι ασθενείς να πρέπει να περιμένουν πολλούς μήνες για να τους εξετάσει ένας γιατρός, σε κάποιες ειδικότητες. Με λίγα λόγια μιλάμε και πάλι για άτυπο αποκλεισμό. Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα και να εξισωθούν οι ανασφάλιστοι με τους ασφαλισμένους.

  5) Είναι βέβαιο ότι όποια υπουργική απόφαση και να παρθεί, ή όποιος νόμος και να ψηφιστεί, εάν δεν αυξηθεί άμεσα ο προϋπολογισμός για ολόκληρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, τότε οι αποφάσεις και οι νόμοι θα παραμείνουν κενοί περιεχομένου. Κάποιοι ασφαλισμένοι πολίτες που αποκλείονται από το ΕΣΥ, αποκλείονται γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν φάρμακα, π.χ. για τους άπορους ή δεν έχουν χρήματα να λειτουργήσουν συγκεκριμένες κλινικές που υπολειτουργούν, π.χ. για τους καρκινοπαθείς. Η αύξηση των κονδυλίων για την Δημόσια Υγεία είναι επιτακτική, και η ορθολογική διαχείριση αυτών είναι αναγκαία όσο ποτέ.

  Αναμένουμε από το Υπουργείο Υγείας να τροποποιήσει άμεσα την Υπουργική απόφαση για τους ανασφάλιστους και να αυξήσει τα κονδύλια για το ΕΣΥ.

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

 • 1 Μαΐου 2015, 12:54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η αρμοδιότητα υπάρχει απο τον 3852/2010 απλά αναμορφώνεται και καταργείται η παλιά..τα νοσοκομεία πληρώνονται απο τον κρατικό προυπολογισμό για τους ανασφάλιστους δεν υπάρχεικόστος στον Δήμο..απλά υπάρχει υποστελέχωση

 • 1 Μαΐου 2015, 09:41 | Δημήτρης Νιάκας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Διάβασα την κοινή Υπουργική Απόφαση και έχω την αίσθηση ότι καλύπτει το σύνολο των ανασφαλίστων στο επίπεδο των παροχών που προβλέπει και ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ. Από την άποψη αυτή δεν υπάρχουν διακρίσεις και οι παροχές είναι κοινές, πράγμα πολύ θετικό για την ίση πρόσβαση και ίση μεταχείριση των ανασφαλίστων συμπολιτών μας.

  Το ερώτημα που θέλω να θέσω για να είναι ολοκληρωμένη η παραπάνω πολιτική είναι: Ποιός αποζημιώνει και με ποιά διαδικασία αποζημιώνονται οι προμηθευτές τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και του ιδιωτικού όταν γίνεται χρήση των αναγκαίων υπηρεσιών; Με ευκολία μπορεί να πει κάποιος ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα αποζημιωθούν συνολικά με ένα ετήσιο ποσό που θα κατανεμηθεί σε όλα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Με τους ιδιώτες προμηθευτές, π.χ. φαρμακεία, εργαστήρια ή άλλους ιδιώτες που αναφέρονται στην απόφαση πώς αυτό θα γίνει και από που θα προέλθει η πηγή της χρηματοδότησης, όταν είναι γνωστό ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να καλύψει τα δικά του έξοδα;
  Μήπως θα ήταν καλό να προβλεφθεί μια πρόσθετη πηγή π.χ. πρόγραμμα ΕΕ για ανασφαλίστους και την διαχείριση όπως και την αποζημίωση να την αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ επίσης; Εξυπακούεται ότι απαιτούνται πρόσθετοι πόροι.
  Δ. Νιάκας Καθηγητής Οικονομικών και Διοίκησης πηρεσιών Υγείας
  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 • 1 Μαΐου 2015, 00:15 | Τάκης Γεωργακόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 10 επειδή μεταφέρεται η αρμοδιότητα έκδοσης ΒΥΑ στους Δήμους, ως νέα αρμοδιότητα, πρέπει να αναφερθεί ότι συνοδεύεται και από την απαιτούμενη πίστωση.