Άρθρο 09: Παροχές στους δικαιούχους Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου

1. Στους δικαιούχους ΒΥΑ για νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται με την επίδειξή του, καθώς και του εκάστοτε αποδεικτικού ταυτότητας ή νομιμοποιητικού εγγράφου, δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ΄ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτός συμπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά:
α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας (άρθρο 6 του Ε.Κ.Π.Υ.)
β) Ιατρική κλινική εξέταση, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (σύμφωνα με τον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στην Υ.Α.91173/2013 [ΦΕΚ 2477 τ.Β’], όπως αυτή τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά) και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων από τις δημόσιες δομές του α. 1 της παρούσας.
γ) Παροχή οδοντιατρικής – στοματολογικής περίθαλψης (άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Υ.)
δ) Πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ΄ θέσης
ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων (Κ.Υ.Α. 104747/2012 – ΦΕΚ 2883 τ.Β΄, όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά).
στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης – ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (άρθρο 13 Ε.Κ.Π.Υ.)
ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες (άρθρο 14 Ε.Κ.Π.Υ.)
η) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ
θ) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαιούχου (όπως προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Υ.) ή άλλως κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΚΕ.Σ.Υ.
ι) Μετάβαση για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.6 του Ν.2992/2002.
ια) Με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ιδρύματα, παρέχεται νοσηλεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 44 του Ν.2082/1992.
2. Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου στους δικαιούχους του ΒΥΑ ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση τους σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 56432/2014.

 • 11 Μαΐου 2015, 12:19 | Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 9 παρ.1β

  Χρειάζεται να υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση –δωρεάν – φαρμάκων είτε από τα Φαρμακεία των Νοσοκομείων είτε χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία, έστω με εισοδηματικά κριτήρια για κατηγορίες ασθενών που ζουν σε φτώχεια.

 • ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υγείας
  Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
  Κύριο Ανδρέα Ξανθό
  Υπ’ όψιν κυρίου Α. Σακελλάρη,
  Προέδρου Ομάδας Εργασίας για κάλυψη ανασφαλίστων

  Θέμα: Παροχή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (υλικών διαβήτη, επιθεμάτων, οστομικών κλπ.) στους ανασφάλιστους ασθενείς

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων, χαιρετίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης που έχουν στόχο την ποιοτική και δίκαιη αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου με την παρούσα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των ανασφάλιστων πολιτών στο πλήρες εύρος των παροχών του συστήματος.
  Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» θα θέλαμε ως Σύνδεσμος να επισημάνουμε πως δεν προκύπτει σαφώς εάν θα παρέχεται κάλυψη στους ανασφάλιστους ασθενείς για τις ακόλουθες κατηγορίες αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο άρθρο 9, περιπτώσεις I έως VI του Ε.Κ.Π.Υ.:
  I. Αναλώσιμα υλικά διαβήτη (ταινίες μέτρησης, βελόνες, σκαρφιστήρες)
  II. Συσκευές έγχυσης φαρμάκων
  III. α) επιθέματα
  β) οστομικά υλικά
  γ) απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης
  δ) Καθετήρες – ουροσυλλέκτες
  ε) τραχειοστομίες
  στ) ταινίες μετρήσεως αίματος και λευκώματος στα ούρα
  ζ) Σύστημα υψηλού αυτοϋποκλυσμού
  η) προϊόντα για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
  IV. Διαλύματα και Εξαρτήματα (συστήματα) συνεχούς φορητής ή αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης
  V. Διαγνωστικά σκευάσματα απεικονιστικών εξετάσεων (σκιαγραφικές ουσίες)
  VI. Προϊόντα ειδικής διατροφής για τους πάσχοντες από διάφορες ασθένειες

  Καθώς η ανάγκη για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ανασφάλιστων ασθενών σε όλες αυτές τις κατηγορίες υγειονομικού υλικού είναι αυτονόητη, παρακαλούμε πολύ όπως στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ, μέσα στο άρθρο 9, παρ. 1, θ της ΚΥΑ περιληφθεί παραπομπή και στο άρθρο 9 του Ε.Κ.Π.Υ., όπου περιλαμβάνονται και οι παραπάνω κατηγορίες υγειονομικού υλικού.
  Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε όπως διασφαλιστεί ότι οι ανασφάλιστοι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες υγειονομικού υλικού εξωνοσοκομειακά, ώστε πράγματι να εκπληρωθεί ο σκοπός της νομοθετικής σας πρωτοβουλίας και όχι μέσα από τα νοσοκομεία, καθώς κάτι τέτοιο θα καθιστούσε αδύνατη την πρόσβαση, υπό τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες.

  Αναμένοντας τις πρωτοβουλίες σας,

  Με εκτίμηση,
  Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΙB

 • Άρθρο 9: «Παροχές στους δικαιούχους Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου»
  Περ. ζ: Να συμπληρωθεί στην περ. ζ και το άρθρο 17 του ΕΚΠΥ που αφορά στην ειδική αγωγή : «Πράξεις………………………….(άρθρο 14 ΕΚΠΥ και άρθρο 17 «Ειδική Αγωγή του ΕΚΠΥ»)
  Περ. θ: Να συμπληρωθεί στην περ. θ μετά τη λέξη σκευασμάτων η φράση: «καθώς και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, συσκευές και λοιπά είδη όπως ορίζονται στο άρθρο 9 «Φαρμακευτική περίθαλψη» του ΕΚΠΥ».
  Να προστεθεί περίπτωση ιβ. ως εξής: «Με ευθύνη του Υπουργού Υγείας και σε συνεργασία με τις ΥΠΕ, οι ανασφάλιστοι νεφροπαθείς τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση κάτοχοι του Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου (ΒΥΑ) σε συνεργασία με τις ΥΠΕ εντάσσονται σε τακτικά προγράμματα αιμοκάθαρσης ομοίως όπως και οι λοιποί ασφαλισμένοι».
  Αιτιολογική Έκθεση: Η ταλαιπωρία και ο ελλιπής τρόπος αιμοκάθαρσης των ανασφάλιστων νεφροπαθών τελικού σταδίου αιμοκαθαρόμενων έχει τεθεί εγγράφως και από την Νεφρολογική Εταιρεία προς τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας χωρίς να έχει επιλυθεί το μείζον αυτό θέμα έως και σήμερα.
  Οι ανασφάλιστοι αιμοκαθαρόμενοι νεφροπαθείς δεν αιμοκαθάρονται στην ίδια Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, αλλά αναζητούν μέρα παρά μέρα τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού των εφημερευόντων νοσοκομείων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ιατρικό φάκελο ενημερωμένο, δεν παρακολουθούνται από τον ίδιο γιατρό και η αιμοκάθαρσή τους διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα είναι ελεύθερο το μηχάνημα αιμοκάθαρσης. Δηλαδή η αιμοκάθαρση τους διαρκεί ακόμα και λιγότερο χρόνο από αυτόν που απαιτείται σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο.
  Η ανωτέρω κατάσταση επιβαρύνει την κατάσταση υγείας τους και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ακόμα και για την ίδια την επιβίωσή τους.
  Γι’ αυτό ζητούμε τη συμπλήρωση της προτεινόμενης περ. 1β στην εν’ λόγω ΚΥΑ.

 • 11 Μαΐου 2015, 10:41 | Κωνσταντινος Μαριακης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  κυριοι
  για το θεμα των ταινιων σακχαρου θα μπορουσε ο ΕΟΠΥΥ να κανει μειοδοτικο διαγωνισμο ωστε να αποκτησει την καλυτερη δυνατη τιμη και να καλυφει με αυτον τον τροπο τους ανασφαλιστους και απορους και πιθανοτατα και τους ασφαλισμενους του.

 • 11 Μαΐου 2015, 10:15 | Αγγελικη Δημητρακοπουλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  κυριοι
  θεωρω οτι οι αποροι διαβητικοι καλυπτονται σημερα απο τα Νοσοκομεια για τις ταινιες σακχαρου. Το κοστος για το νοσοκομειο για αυτες τις ταινιες ειναι κατω των 5 ευρω. αντιθετως στα ιδιωτικα φαρμακεια ειναι στα 25 ευρω. Γιατι το κρατος θα πρεπει να καλυψει αυτη την πενταπλασια διαφορα ? Πιστευω οτι θα πρεπει απο τα νοσοκομεια να καλυπτονται και οι ανασφαλιστοι οπως και οι αποροι σημερα .

 • 11 Μαΐου 2015, 08:06 | Βάλβη Φλώρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Σας επαναποστέλλω την πρότασή μας διότι εστάλη χθες αλλά δεν έχει αναρτηθεί.
  Πλέον των αναφερομένων στην παρέμβαση του κ. Δημητριάδη για την οδοντιατρική περίθαλψη, τα οποία είναι ορθά, επιθυμούμε να προσθέσουμε τα ακόλουθα:
  Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην οδοντιατρική περίθαλψη των (ανασφαλίστων και μη) ΑμεΑ και των ατόμων με τέτοιο βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό που επιβάλλει την αντιμετώπισή τους μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον (σημειωτέον ότι αυτό αποτελεί το μείζον αντικείμενο της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής), την εξασφάλιση της πρόσβασής τους σε αυτές τις υπηρεσίες καθώς και τη διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε σύντομο χρόνο. Αυτά απαιτούν ανθρώπινους και υλικούς πόρους σε επάρκεια, καθώς και τη θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης στη Νοσοκομειακή Οδοντιατρική για την οποία η Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής καταβάλλει πολυετείς προσπάθειες και έχει κάνει ενημέρωση (αρχική προς το παρόν) και στη νυν πολιτική ηγεσία.
  Τελώντας στη διάθεσή σας για περισσότερα,
  Δρ Φλώρα Ζερβού-Βάλβη
  Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής
  Συντ. Διευθύντρια του Οδοντιατρικού Τμήματος – Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας»

 • 10 Μαΐου 2015, 18:59 | Βάλβη Φλώρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πλέον των αναφερομένων στην παρέμβαση του κ. Δημητριάδη για την οδοντιατρική περίθαλψη, τα οποία είναι ορθά, επιθυμούμε να προσθέσουμε τα ακόλουθα:
  Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην οδοντιατρική περίθαλψη των (ανασφαλίστων και μη) ΑμεΑ και των ατόμων με τέτοιο βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό που επιβάλλει την αντιμετώπισή τους μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον (σημειωτέον ότι αυτό αποτελεί το μείζον αντικείμενο της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής), την εξασφάλιση της πρόσβασής τους σε αυτές τις υπηρεσίες καθώς και τη διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε σύντομο χρόνο. Αυτά απαιτούν ανθρώπινους και υλικούς πόρους σε επάρκεια, καθώς και τη θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης στη Νοσοκομειακή Οδοντιατρική για την οποία η Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής καταβάλλει πολυετείς προσπάθειες και έχει κάνει ενημέρωση (αρχική προς το παρόν) και στη νυν πολιτική ηγεσία.
  Τελώντας στη διάθεσή σας για περισσότερα,
  Με εκτίμηση
  Δρ Φλώρα Ζερβού-Βάλβη
  Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής
  Συντ. Διευθύντρια του Οδοντιατρικού Τμήματος – Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας»

 • 10 Μαΐου 2015, 10:09 | Αριστείδης Ράπτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ με το σχόλιο της Σοφία Μπλάθρα. Τα αναλώσιμά για τον διαβήτη(μέτρησης σακχάρου, αναλώσιμα αντλίας κλπ) αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας(ΕΚΠΥ). Το υπό διαβούλευση κείμενο στο άρθρο 9, παράγραφο Θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων ή συσκευών για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαιούχου (όπως προβλέπονται στα άρθρα 9 και 15 του Ε.Κ.Π.Υ.) ή άλλως κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΚΕ.Σ.Υ.
  Αυτό και ότι άλλο χρειαστεί θα το υποβάλλουμε και ως Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

 • 4 Μαΐου 2015, 22:39 | Ανέστης Απέργης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  «κατ΄ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτός συμπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά:»
  Τι ακριβώς σημαίνουν αυτά? Θα πρέπει να εξετάσετε το γεγονός ότι τα Νοσοκομεία και τα ιατρεία του ΠΕΔΥ, βουλιάζουν από ραντεβού και χάνεται πολύτιμος χρόνος ειδικά σε επικίνδυνες παθήσεις. Άρα θα πρέπει να εντάξετε και τους εξωτερικούς ιατρούς που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ διατηρώντας τα 10€ ανά συνταγογράφηση και παραπεμπτικό. Ή έστω να το αυξήσετε στα 12€ επειδή κάποιος είναι ανασφάλιστος. Ή και να το μειώσετε στα 5€ αν όντως κατά την απογραφή του και κατάταξη του, να αποδεικνύεται ότι δεν έχει εισοδήματα από αλλού. Αλλά κατ εμέ πρέπει να εντάξετε και αυτούς τους ιατρούς πάσι θυσία προς ανακούφιση του νοσούντος πληθυσμού. Απλά σκεφθείτε να κατοικείτε σε κάποιο χωριό που έχει έναν μόνο γιατρό και το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας είναι 30 χλμ μακριά και ο ασθενής δεν μπορεί να πάει μόνος του. Απλά δεν θα πάει! Καθώς επίσης και όλες οι χρόνιες και ανίατες παθήσεις να εισαχθούν στον νέο Νόμο οι οποίες μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται ως πανώλη για το ασφαλιστικό σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ πολύ.

 • 4 Μαΐου 2015, 07:03 | ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΥΣΟΥΝ 200 ΧΙΛΛΙΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΜΕΑ….ΝΑ ΙΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΝΑΛΩΣΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ πχΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ.Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΥΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 2 Μαΐου 2015, 12:37 | Δημητριάδης Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε σχέση με την οδοντιατρική περίθαλψη, είναι χρήσιμο να προσδιοριστούν επακριβώς οι οδοντιατρικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από τις μονάδες του ΠΕΔΥ και τα νοσοκομεία, καθώς το άρθρο 12 του ΕΚΠΥ αφορά ένα διαφορετικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο δεν υφίσταται σήμερα. Υπάρχει ο κίνδυνος οι υπάρχουσες δομές να εξυπηρετούν όλο τον πληθυσμό (ασφαλισμένους και μη !!!) κάτι που είναι πρακτικά ανέφικτο. Επιπλέον, οι ανάγκες οδοντιατρικής φροντίδας του πληθυσμού είναι μεγάλες και απαιτούνται πόροι (ανθρώπινοι και υλικοί) προκειμένου να υπάρχουν ποιοτικές και επιστημονικά ορθές υπηρεσίες. Με εκτίμηση, Δημητριάδης Δ., Οδοντίατρος ΕΣΥ

 • 2 Μαΐου 2015, 11:39 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  …Θα υπάρχει πρόσβαση με αυτό το βιβλιάριο στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς;Επίσης θα πληρώνουν συμμετοχή οι κάτοχοι του βιβλιαρίου; Με τις χρόνιες και μη αναστρέψιμες παθήσεις, τις επ’ αόριστον τι θα γίνει; Έχουν προσδιοριστεί με απόφαση της προηγούμενης κυβερνησης 43 παθησεις! Άκρως απαράδεκτο, λείπουν πολλές παθήσεις όπως ψυχωσική συνδρομή – σχιζοφρένεια, επιληψία & αλλες!!! Απαιτείται επανακαθορισμός αυτών με καθαρά ιατρικά κριτήρια διότι ταλαιπωρούνται τα μέγιστα οι ασθενείς και οι συγγενείς τους!!! Είναι ευκαιρία να δείτε & αυτό το θέμα και να μην χρειάζεται να επανεξετάζονται κάθε τρία έτη!!! Κατά τα λοιπά η Απόφαση είναι προς την ορθή κατεύθυνση!!! Ευελπιστών για το καλύτερο…!!!

 • 2 Μαΐου 2015, 00:10 | Μιχαλης Σπατιωτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι δικαιουχοι ΒΥΑ που υπαγονται στον νομο για την ανθρωπιστικη κριση,να δικαιουνται φαρμακα και λοιπα αγαθα υγειας {που χορηγουνται σε ολες τις κατηγοριες ασφαλισμενων}χωρις συμμετοχη.

 • 2 Μαΐου 2015, 00:34 | Μιχαλης Σπατιωτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι δικαουχοι ΒΥΑ που υπαγονται στον νομο για την ανθρωπιστικη κριση να δικαιουνται την χορηγηση φαρμακων και λοιπων αγαθων υγειας{ως ο νομος οριζει για ολες τις αλλες περιπτωσεις ασφαλισμενων}χωρις συμμετοχη.

 • 1 Μαΐου 2015, 20:42 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΜΕΝΕΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει οδοντοπροσθετικες κινητες εργασίες. (ολικες και μερικές οδοντοστοιχίες) Η παροχή αυτή θα δίδεται και στους ανασφάλιστους;

 • 1 Μαΐου 2015, 12:49 | Σοφία Μπλάθρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  δεν προκύπτει σαφώς από το άρθρο 9 αν θα καλύπτονται οι ανασφάλιστοι διαβητικοί για αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό (ταινίες μέτρησης σακχάρου, σκαρφιστήρες, ταινίες αίματος για κετόνη, φυσιγγοσύριγγες κτλ.).
  Επίσης, δεν προκύπτει σαφώς εάν τα υλικά αυτά θα μπορούν οι ανασφάλιστοι διαβητικοί να τα προμηθεύονται και από τα ιδωτικά φαρμακεία

 • 1 Μαΐου 2015, 00:57 | Τάκης Γεωργακόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 09 του παρόντος ν/σ δεν περιλαμβάνεται το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ με το παράρτημά του, για παροχή πρόσθετων ειδών όπως καροτσάκια αναπηρικά, Οξυγόνο, κηδεμόνες, γυαλιά, ακουστικά βαρηκοϊας, τεχνητό στήθος, όπως επίσης δεν αναφέρεται με σαφήνεια η κάλυψη χειρουργικών επεμβάσεων.