Άρθρο 06:Διαδικασία έκδοσης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου

Οι απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση ΒΥΑ και εγγραφή του δικαιούχου στο Μητρώο Ανασφαλίστων είναι οι ακόλουθες:
1. Κατάθεση από τον αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (και με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε περίπτωση νοσηλευομένου, όπου απαιτείται) αίτησης μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων σε οποιοδήποτε κατάστημα ΚΕΠ και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου. Η αίτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά από το ΚΕΠ σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.
2. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ ως προς την πληρότητά τους και κατόπιν διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος στην αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος προς εξέταση του αιτήματος.
3. Κατόπιν, εξετάζεται το αίτημα και εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση από την αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας. Εξετάζονται με απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα που υποβάλλονται από πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγκαίρως και εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία για την ανάγκη προσκόμισης τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών.
4. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από το ΚΕΠ, στο οποίο κατέθεσε την αίτησή του, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς και απαραιτήτως γραπτώς επί της ληφθείσας απόφασης και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, λαμβάνει από αυτό το ΒΥΑ. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, διατυπώνεται αιτιολογημένα ο λόγος απόρριψης και η διαδικασία υποβολής ένστασης στη σχετική απόφαση, η οποία διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο
5. Συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Ειδική Τριμελής Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου», η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις αιτήσεις εκείνες, οι οποίες τυγχάνουν απορριπτικής απόφασης, για τις περιπτώσεις που υποβάλλονται σχετικές ενστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή είναι τριμελής και στελεχώνεται από υπαλλήλους των Υπηρεσιών Πρόνοιας τριών Δήμων, που ορίζονται με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην επιτροπή δεν δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι του Δήμου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση. Ειδικότερα:
α) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με τον αναπληρωτή του.
β) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατηγορίας ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Δήμο ζητείται καταρχήν η συνδρομή από την Περιφερειακή Ενότητα και εν ελλείψει, ορίζεται ιατρός από το κατά τόπον Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ή προνοιακό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Δήμου.
γ) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με τον αναπληρωτή του.
Με την έκδοση της διοικητικής πράξης συγκρότησης της Επιτροπής από τον οικείο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, με τους αναπληρωτές τους. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που θα συζητούνται, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται, καθώς και η αιτιολογία τους. Το πρακτικό συντάσσεται από το Γραμματέα, επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και προωθείται στην αρμόδια Υπηρεσία προς έκδοση του βιβλιαρίου ή σύνταξη έγγραφης γνωστοποίησης της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της.
6. Τα ΚΕΠ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Πρόνοιας για την έκδοση του ΒΥΑ των Δήμων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των χώρων που στεγάζονται, στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες δικαιούχων και το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την έκδοση του εν λόγω βιβλιαρίου. Παρέχεται επιπλέον έγγραφη ενημέρωση (έντυπο αίτησης με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ.1.Α και έντυπο απαιτούμενων δικαιολογητικών) ή και προφορικές διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθεί, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την παροχή σχετικής πληροφόρησης για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε βασικές γλώσσες μεταναστών και προσφύγων.
7. Η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση, κατά ενιαίο τρόπο και κατά περίπτωση δικαιούχου, εντύπων των αιτήσεων και εντύπων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι οποίες αναρτώνται στις ιστοσελίδες των εν λόγω Υπουργείων, των ΚΕΠ και των Δήμων. Στο έντυπο αίτησης περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και της οικογένειάς του ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας.

 • 11 Μαΐου 2015, 12:09 | Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 6

  Πρόταση για μεταβίβαση φακέλων μόνο αιτήσεων που απαιτούν / περιλαμβάνουν έκθεση κοινωνικής έρευνας ως δικαιολογητικό στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Η έκδοση του ΒΥΑ θα πρέπει να γίνεται αυτόματα από το ΚΕΠ, που παραλαμβάνει τα πολύ συγκεκριμένα δικαιολογητικά, ή από αμιγώς διοικητική υπηρεσία του Δήμου και να παραπέμπει τα αιτήματα που απαιτούν κοινωνική έρευνα.

 • 11 Μαΐου 2015, 12:10 | Πρόνοια Δήμου Ξάνθης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν διευκρινίζεται τι γίνεται ως προς την τριμελή επιτροπή που υφίσταται σήμερα, που λογικά θεωρείται ως πρωτοβάθμια. Η επιτροπή που εξετάζει ενστάσεις θέτει μεγάλους προβληματισμούς ως προς την ευελιξία της τη στιγμή που ορίζει ότι αλληλοαποκλείονται οι υπάλληλοι των Δήμων που εξέδωσαν την προσβαλόμενη απόφαση, όπως επίσης γιατί υπάρχει ο περιορισμός ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή Οικονομικού δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οικονομικά κριτήρια.
  Το πρόγραμμα μέσω του οποίου θα εκδίδονται τα βιβλιάρια θα πρέπει να μην έχει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία με το ήδη υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) το οποίο επιπρόσθετα δεν έχει καμία απολύτως δυνατότητα σύνδεσης ή ενημέρωσης από το ΑΤΛΑΣ ή από το προβλεπόμενο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων. Το αποτέλεσμα είναι ότι απασχολείται το ήδη ελλιπές προσωπικό (έστω και μόνο για την έκδοση αποφάσεων) και πολίτες για να πηγαινοέρχονται δικαιολογητικά με δεδομένη συνέπεια την μεγάλη αναμονή έκδοσης του ΒΥΑ.

 • 11 Μαΐου 2015, 11:05 | Οικονομίδου Φωτεινη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Διαδικασία ειναι πολυ πιο συνθετη και χρονοβόρα .Επιφορτίζονται οι υπάλληλοι του ΚΕΠ . Θα μπορουσε το ηλεκτρονικο μητρώο να υπαρχει στους Δημους. Η σωστή συγκέντρωση των δικαιολογητικών απο αρκετους ενδιαφέρομενους οπως ( Ρομα, αναλφαβητους, Αμεα, κλπ) απαιτει αρκετές φορες ιδιαιτερη επεξήγηση απο τους υπαλλήλους των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δημου ωστε να γινεται σωστα.Αυτο θα ειναι αρκετα δύσκολο να γίνεται απο τους υπαλλήλους των ΚΕΠ λογω φόρτου εργασίας.Η μεταφορα φακέλων απο το ΚΕΠ στις υπηρεσίες των Δημων θα ειναι ενα αλλο προβλημα λογω ελλειψης προσωπικου καθώς επισης θα καθυστερει την διαδικασία.
  Ποσους φακέλους θα φερνουν καθε φορά; ποτε θα γινεται η μεταφορά;
  ποιος θα δίνει την προταιρεότητα;
  Πως θα επιστρεφονται οι φακελοι;Δεν εχουμε υπαλλήλους.
  Νομίζω πως πρεπει το αντικειμενο να μεινει στους Δήμους . Οιεπιτροπες ενστασης καθε πότε θα συνεδριάζουν; αν υπαρχει πρόβλημα χρονου; προβλημα υγείας;
  ποιος ο λογος καταργησης της επιτροπης κοινωνικης αρωγής;

  Συμφωνώ με τις διευρυμένες παροχές , οδοντιατρου κλπ.

 • Άρθρο 6: Διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου
  Στην περ. 3 που αναφέρεται στους πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, να προστεθεί η φράση « ή πολίτες με αναπηρία».
  Στην περ. 5 όπου συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα «Ειδική Τριμελής Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για τη χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας να συμπεριληφθεί εδάφιο ως εξής: «Εφόσον οι ενστάσεις αφορούν απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση βιβλιαρίου σε άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση στην Επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος που έχει οριστεί από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία».

 • 9 Μαΐου 2015, 21:15 | sotiris
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όλα τα δικαιολογητικά αν είναι δυνατόν να σκανάρονται στην εφαρμογή όπως να υπάρχουν και οι αποφάσεις (εγκριτικές ή απορριπτικές) και να ενημερώνονται καθημερινά τα ΚΕΠ με ηλεκτρονικό τρόπο για την έκδοσή τους ώστε να καλούν τους πολίτες
  Να υπάρχει υποχρεωτικό πεδίο στην αίτηση για καταχώρηση του τηλέφωνου επικοινωνίας και προαιρετική για το email

 • 8 Μαΐου 2015, 15:49 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχετικά με αρθ.1 σημείο 2: Πώς είναι δυνατόν να χορηγείται βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστου χωρίς αξιολόγηση εισοδηματικών κριτηρίων τα οποία, αν μη τι άλλο, αποτελούν ένα βασικό αντικειμενικό κριτήριο για όλες τις παροχές; Πώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ισοτιμία της πρόσβασης στην υγεία (κατά το Σύνταγμα) όταν ο μεν εργαζόμενος για να δικαιούται περίθαλψης πρέπει να πληρώσει το 1/3 του μισθού του σε εισφορές ενώ όποιος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία ή ο ελευθερός επαγγελματίας που έχει εισοδήματα αλλά δεν πληρώνει εισφορές απολαμβάνει ιατροφαρμακευτικής κάλυψης χωρίς να του κοστίζει τίποτα;

  Σχετικά με αρθ.2 σημείο 3: Υπάρχει σήμερα κύριος ασφαλιστικός φορέας ο οποίος δεν καλύπτει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εγκυμοσύνη κτλ και αυτό θα καλύπτεται από ΒΥΑ; Δηλαδή αν κάποιος ασφαλισμένος ΕΟΠΥΥ πάει στο νοσοκομείο για νοσηλεία με βιβλιάριο ΙΚΑ δεν θα το δεχτούν ενώ με ΒΥΑ θα τον δεχτούν;

  Σχετικά με αρθ.3: Καταργείται το όριο ηλικίας για τους ανασφάλιστους οι οποίοι με τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας μεταπηδούσαν στον ΟΓΑ;

  Σχετικά με αρθ.5: Είναι δυνατόν να απαιτείται κοινωνική έρευνα για τον άστεγο; Για να πιστοποιήσει ο κοινωνικός λειτουργός τι; Ότι στο δρόμο μένει από ανάγκη και όχι από επιλογή; Δίνεται η δυνατότητα για ΒΥΑ σε κάποιον που πιθανόν να έχει εισοδήματα & ακίνητη περιουσία αλλά γι’αυτόν που μένει στο δρόμο χρειάζεται κοινωνική έρευνα; Η κοινωνική έρευνα έχει νόημα μόνο όταν διενεργείται προς όφελος του πολίτη προκειμένου να λάβει κάποια παροχή από την οποία απορρίπτεται λόγω του ότι δεν πληροί τα αμιγώς αντικειμενικά κριτήρια που έχουν τεθεί(πχ οικονομικά).

  Σχετικά με αρθ.6 σημεία 2 & 3: Για να μπορούν να εξεταστούν με απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις πολιτών με σοβαρά προβλήματα υγείας σημαίνει ότι θα πρέπει να καταθέσουν στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΚΕΠ ιατρικές γνωματεύσεις. Δεν προσκρούει αυτό στο ιατρικό απόρρητο και στην προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων; Μπορεί ένας υπάλληλος ο οποίος δεν δεσμεύεται εξ ιδιότητας κα εξ επαγγέλματος με το απόρρητο να ελέγχει χαρτιά τέτοιου είδους;
  Σημ. 5: Ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στη διαδικασία εξέτασης ένστασης δεν αναφέρεται η διαδικασία έγκρισης. Διατηρείται η τριμελής επιτροπή; Ποιοί συμμετέχουν σε αυτή; Είναι αυτή αρμόδια για την έκδοση της απόφασης;

  Τέλος,εφόσον όλοι οι ανασφάλιστοι θα καλύπτονται με το ΒΥΑ, καταργείται το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης και τα οριζόμενα στο υπ’αριθμ 1753/28-06-2014 ΦΕΚ;

 • 8 Μαΐου 2015, 08:41 | ΒΟΝΤΖΟΥ – ΣΜΠΟΡΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 6 παρ. 3 θα ήταν επισφαλής η συνέχιση λειτουργίας της ήδη υπάρχουσας επιτροπής στους Δήμους για την έγκριση χορήγησης βιβλιαρίων απορίας με την ίδια σύσταση. Η επιτροπή αυτή θα αποτελεί την Πρωτοβάθμια Επιτροπή.

 • 7 Μαΐου 2015, 03:57 | ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ δεν είναι απαραίτητο να έχουν κάνει έναρξη στην εφορία αφού ως γνωστόν ασφαλίζεται η ιδιότητα και όχι η εργασία. Άρα γι αυτούς πρέπει να προβλεφθεί μια υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι παρ ότι ασφαλισμένοι δεν έχουν κάνει ποτέ έναρξη στην εφορία. Αυτονόητο αφού πώς να γίνει διακοπή στην εφορία εφόσον δεν έχει γίνει ποτέ έναρξη???

 • 6 Μαΐου 2015, 11:36 | ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΑ ΚΕΠ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΕΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ,ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
  «ΟΥΡΕΣ», ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ.
  ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ (ΒΥΑ), ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΑΜΚΑ;
  ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ «ΠΗΓΑΙΝΕ-ΕΛΑ» ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΠ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ;
  ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΤΑΤΗ, ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ, ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΤΟΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ «ON-LINE» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 5 Μαΐου 2015, 18:49 | ΒΑΣΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική τα ΚΕΠ θα αντικαταστήσουν το ρόλο των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. Σε κλειστές κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι που δε θέλουν να δώσουν δικαίωμα για την οικονομική τους κατάσταση. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες κι από εκεί να δίνονται και τα βιβλιάρια. Ο κόσμος θα ταλαιπωρείται δίχως λόγο και θα χάνεται πολύτιμος χρόνος. Επίσης συμφωνώ με την άποψη ότι πρέπει να μπουν οικονομικά κριτήρια για να μην υπάρχει ασυδοσία στα ασφαλιστικά ταμεία. Αντικειμενικά πάντως και οι υπάρχουσες διατάξεις ήταν εξίσου εξυπηρετικές.Δεν αφήναμε κανέναν ανασφάλιστο εφόσον υπήρχε σοβαρό – χρόνιο πρόβλημα υγείας, ανεξαρτήτου εισοδήματος και οφειλών στο ταμείο του. Άποψη μου είναι πως θα πρέπει όλοι όσοι χρωστάνε να ενταχθούν σε ρύθμιση εξόφλησης, να πληρώσουν κάποιους μήνες (έστω δυο τρεις) και μόνο αν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, να τους βγάζουμε βιβλιάριο πρόνοιας.

 • 5 Μαΐου 2015, 17:36 | ΕΛΠΙΔΑ ΛΑΝΤΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην παρ.4 για την ενημέρωση του δικαιούχου δεν έχει νόημα και η γραπτή του ενημέρωση επί του θετικού της αποφάσεως.Σημασία έχει να μειώσουμε διαδικασία.Τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά αρκεί.Για την περίπτωση της αρνητικής αποφάσεως είναι κατανοητό και ενδεχομένως με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό παραλαβής από το ΚΕΠ λόγω προθεσμιών ένστασης.

 • 4 Μαΐου 2015, 21:02 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  μήπως αντί βιβλιαρίου θα πρέπει να εκδοθεί κάρτα ανασφαλίστου;
  το βιβλιάριο δεν χρειάζεται γιατί όλες οι ενέργειες για να λάβει κάποιος παροχές γίνονται ηλεκτρονικά με χρήση του ΑΜΚΑ.

 • 4 Μαΐου 2015, 17:35 | Χρήστος Τακλής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά.

 • 4 Μαΐου 2015, 08:37 | dimosthenisv
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η έκδοση έντυπου βιβλιαρίου πρόνοιας είναι περιττή καθ’όσον μέσω της ΗΔΙΚΑ και εφόσον καταχωρηθεί εκεί ο δικαιούχος, κάθε εμπλεκόμενος φορέας (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), μπορεί να διαπιστώσει την ασφαλιστική ικανότητα (εφαρμόζεται ήδη στους φορείς κύριας ασφάλισης). Επιπλέον, η προμήθεια ίσως και εκατοντάδων χιλιάδων έντυπων βιβλιαρίων πρόνοιας, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των Δήμων, χωρίς πλέον να υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο.
  Τέλος και επειδή οι υπηρεσίας πρόνοιας των Δήμων είναι υποστελεχωμένες,ίσως θα πρέπει να διευκρινισθεί στη νέα Κ.Υ.Α., ο τρόπος αρχικής έκδοσης του βλιβλιαρίου (υπάρχουν Δήμοι που η υπηρεσία πρόνοιας απασχολεί μόνο έναν υπάλληλο χωρίς να υπάρχει Προϊστάμενος. Ποιός θα αποφασίζει σχετικά? Μέχρι σήμερα λειτουργεί η τριμελής Επιτροπή. Μήπως πρέπει να υπάρξει αντίστοιχο συλλογικό όργανο?).

 • 3 Μαΐου 2015, 22:41 | Δημήτρης Βασιλάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η παρ. 5 χρειάζεται ριζική επαναδιατύπωση.
  1. Σε ποιον φορέα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο η ένσταση, στον Δήμο ή στην Αποκεντρωμένη; Μπορεί να υποβάλει την ένσταση μέσω ΚΕΠ;
  2. Η επιτροπή είναι μόνιμη ή ad hoc;
  3. Αν στην επιτροπή δεν δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι του Δήμου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση, τότε αναφερόμαστε σε ad hoc επιτροπή ή σε επιτροπή που δεν έχει σταθερή σύνθεση (γιατί αν έχει σταθερή σύνθεση δεν μπορεί να αποφαίνεται επί ενστάσεων σε αποφάσεις των Δήμων από τους οποίους προέρχονται τα μέλη της).
  4. «Σε περίπτωση έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Δήμο ζητείται καταρχήν…» Σε ποιον Δήμο αν υπάρχει έλλειψη ιατρικού προσωπικού και από ποιον ζητείται;
  5. Για ποιο λόγο η επιτροπή στελεχώνεται με υπάλληλο ειδικότητας Ιατρού όταν στη διαδικασία για την έκδοση του ΒΥΑ δεν εμπλέκεται προσωπικό αυτής της ειδικότητας;
  6. Γιατί από τη στελέχωση της επιτροπής αποκλείονται υπάλληλοι ειδικότητας απλώς Διοικητικού (δλδ όχι Διοικητικού – Λογιστικού ή Διοικητικού – Οικονομικού);

 • 3 Μαΐου 2015, 21:15 | ΕΛΠΙΔΑ ΛΑΝΤΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αδυνατώ να κατανοήσω τον τρόπο συγκρότησης της Επιτροπής για τις ενστάσεις.Εχω την εντύπωση ότι είναι αντιγραφή της Επιτροπής που μέχρι τώρα εξέταζε τις αιτήσεις σε κάθε δήμο.Δεν εξηγείται αλλιώς ότι αναφέρει ότι σε περίπτωση έλλειψης ειδικότητας στο Δήμο αναζητείται από το Δημο συνδρομή της Περιφέρειας κλπ.Αφου την επιτροπή συστήνει οΓ.Γ. της Αποκεντρωμένης ο Δήμος που εμπλέκεται για να υποβάλει αιτήματα για ειδικότητες μελών;΄Απορία δεύτερη Οι επιτροπές συνήθως εξετάζουν ενστάσεις που τους έχουν υπβληθεί συνολικά.Εδώ εάν έχουμε πχ 12 ενστάσεις από πχ.12 δήμους(μία για κάθε δήμο, μιας περιφερειακής ενότητας όπως του Βόρειου Τομέα Αττικήςς που γνωρίζω) με τι σχήμα θα συνεδριάζει αφού αυτομάτως αποκλείονται όλοι εκπρόσωποι;Έίναι αντιπαραγωγικό να γίνονται διαφορετικές επιτροπές για λίγα αιτήματα.Επίσης αναιρείται η έννοια του ελέγχου της νομιμότητας όταν υπάλληλοι τηςίδιας βαθμίδας αλληλοκρίνονται, δηλαδή ο ένας δήμος ακυρώνει αποφάσεις του άλλου.Η επιτροπή θα πρέπει να προέρχεται από άλλη βαθμίδα .Το προτεινόμενο σχήμα δεν νομίζω ότι θα είναι λειτουργικό.Επίσης μην περιμένετε ανταπόκριση σε περίπτωση έλλειψης ειδικότητας από κέντρο υγείας ή ίδρυμα .Το γράφω γιατί το έχω αντιμετωπίσει στην πράξη με άλλη αρμοδιότητα

 • 3 Μαΐου 2015, 21:36 | Δημήτρης Βασιλάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  «Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγκαίρως και εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία για την ανάγκη προσκόμισης τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών». Κατ’ αρχάς αυτή η διατύπωση υπονοεί ότι κάθε κοινωνική έρευνα συνεπάγεται την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Επίσης, ενημερώνεται πριν την κοινωνική έρευνα ή κατά τη διάρκειά της; Αν απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών αυτό, λογικά, προκύπτει κατά τη διάρκεια της κοινωνικής έρευνας οπότε την σχετική έγγραφη ενημέρωση θα την κάνει ο κοινωνικός λειτουργός που την διεξάγει. Δεν έχει νόημα η έγγραφη ενημέρωση για πρόσθετα δικαιολογητικά πριν τη διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας γιατί τότε καταστρατηγείται το πνεύμα της παρ. 2 του Άρθρου 5.

 • 2 Μαΐου 2015, 13:55 | Δημητρης Μαυριδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΘΕΤΙΚΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΠ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΩΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΚΔΩΣΗ ΒΥΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ – ΔΗΜΟ

 • 2 Μαΐου 2015, 12:51 | Ηλίας παπαδακακης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η διαδικασια ειναι πολύ χρονοβόρα και δεν θα βελτιωσει καθόλου τη ζωή μας. Οι δήμοι πρεπει να φύγουν και να γινεται μέσω ΚΕΠ. Γιατι βάζετε τόσα πολλά δικαιολογητικά αφου με το ΑΜκα μπορούμε να παμε στα ΚΕΠ και να πάρουμε απευθειας χωρις γραφειοκρατια το βιβλιάριο; Ο δήμος Αθηναίων θελει 6 μήνες για να βγάλει βιβλιάριο και το ίδιο θα συνεχίσει να κανει με τη διάφορα οτι θα κάνουμε την αίτηση στα ΚΕΠ; Περιμέναμε περισσότερη τόλμη απο τον ΣΥΡΙΖΑ στην απλοποίηση της διαδικασίας.

  Ηλίας παπαδακακης
  Ανασφαλιστος

 • 1 Μαΐου 2015, 22:04 | ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρακάμψετε ολα τά γραφιοκρατικά εμπόδια καί ολα τά δικαιολογητικά πού αναγράφετε,διότι βιβλιάριο υπάρχει καί γίνεται εύκολα η διασταύρωση μέσω τού ΑΜΚΑ καί τών ηλεκτρονικών υπηρεσιών τού ΟΑΕΕ.

  ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ.

 • 1 Μαΐου 2015, 15:28 | ΛΑΠΠΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟ ΚΕΠ. ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΤΟ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΘΕΛΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ- ΔΗΜ. ΤΕΛΗ ΚΛΠ)ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ.

 • 30 Απριλίου 2015, 16:42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΩΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν απαιτείται σε καμια περίπτωση έκδοση βιβλιαρίου καθώς η παροχή μπορεί να προκύπτει και μόνο από τον ΑΜΚΑ!!!!Έλεος…