Άρθρο 07: Μορφή, περιεχόμενο και ισχύς του Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου

1. Το ΒΥΑ εκδίδεται από τον οικείο Δήμο και διανέμεται μέσω των ΚΕΠ, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο εγγράφει τις απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του.
2. Το ΒΥΑ στο εξώφυλλό του αναφέρει σε διακριτά πεδία τις φράσεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΣ…..- ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ».
3. Σε εσωτερικό φύλλο του ΒΥΑ τοποθετείται φωτογραφία του δικαιούχου που σφραγίζεται από την αρμόδια αρχή έκδοσης και ακολουθούν σε διακριτά πεδία τα στοιχεία του δικαιούχου, ήτοι το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας ή του διαβατηρίου, η ιθαγένεια και ο ΑΜΚΑ.
4. Σε άλλη σελίδα αναγράφονται τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας για την έκδοση της απόφασης χορήγησης του ΒΥΑ και ακολουθούν σε διακριτά πεδία ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης, η κατηγορία του δικαιούχου και η διάρκεια ισχύος αυτού (ημερομηνία έναρξης και λήξης). Σε ξεχωριστό πεδίο αναγράφεται η ημερομηνία χορήγησης του ΒΥΑ και τίθεται η υπογραφή του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και η σφραγίδα αυτής.
5. Το ΒΥΑ για νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκδίδεται με ισχύ ενός (1) έτους, πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παρ. 2 περιπτώσεων και η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά που, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, υπάρχουν ήδη στο φάκελο του αιτούντα.
6. Σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νοσηλεία, εκδίδεται ΒΥΑ με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστου εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εξόδου από το νοσοκομείο. Η ευθύνη για την έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του νοσηλευόμενου και των οικείων του για τις διαδικασίες έκδοσης του βιβλιαρίου, ανήκει στην Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία συνεργαζόμενη προς τούτο με την κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους αιτούντες για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών, καθώς και στο Δήμο για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, όπου απαιτείται.
7. Με την έναρξη ισχύος του Συστήματος χορήγησης της Ηλεκτρονικής Κάρτας του Πολίτη από τα ΚΕΠ, οι κάτοχοι ΒΥΑ δικαιούνται να αιτηθούν χορήγηση της Κάρτας, η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα διασφαλίζουν τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

 • 11 Μαΐου 2015, 12:56 | Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 7

  Ενώ προβλέπεται η αναδρομική ισχύς του ΒΥΑ προκειμένου να καλυφθεί τρέχουσα νοσηλεία στο 7.6, δεν προσδιορίζεται το μέγιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υποβολή του αιτήματος από τη ημερομηνία εισαγωγής ή εξιτηρίου. Προτείνεται να είναι τουλάχιστον 1 μήνας από την ημερομηνία εξιτηρίου από το Νοσοκομείο. Στην ίδια παράγραφο η πρόταση

  Η ευθύνη για την έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του νοσηλευόμενου και των οικείων του για τις διαδικασίες έκδοσης του βιβλιαρίου, ανήκει στην Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία συνεργαζόμενη προς τούτο με την κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους αιτούντες για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών, καθώς και στο Δήμο για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, όπου απαιτείται

  Προτείνεται να αλλάξει ως εξής:

  Η ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση του ανασφάλιστου νοσηλευόμενου και των οικείων του για την δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου ανήκει στα Γραφεία Κινήσεως Ασθενών των νοσοκομείων. Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των Νοσοκομείων συνεργαζόμενα με την κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους αιτούντες για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών, καθώς και στο Δήμο για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, όπου απαιτείται.

 • 11 Μαΐου 2015, 12:28 | Πρόνοια Δήμου Ξάνθης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεδομένης της δυνατότητας ηλεκτρονικού μητρώου ανασφάλιστων και της πρόσβασης για πληροφορίες κι θεώρηση απευθείας ηλεκτρονικά, ερωτάται για ποιο λόγο να συνεχίζεται η ύπαρξη βιβλιαρίου, το οποίο να πηγαινοέρχεται σε υπηρεσίες και να κινδυνεύει να χαθεί ή να καταστραφεί, ιδίως σε περιπτώσεις που η κατάσταση των βιβλιαρίων είναι τραγική λόγω συνθηκών διαβίωσης.

 • Γιατί η ισχύς του βιβλιαρίου θα είναι για ένα έτος και όχι για όσο καιρό διαρκεί η γνωμάτευση του ΚΕΠΑ;
  Επίσης γιατί χρειάζεται ανανέωση του βιβλιαρίου αφού η συνταγογράφηση γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση του ΑΜΚΑ;

 • 9 Μαΐου 2015, 21:19 | sotiris
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για την ετήσια ανανέωση της ισχύος των ΒΥΑ απαιτείται να περιγραφεί η διαδικασία αναλυτικά . Συνήθως οι δικαιούχοι θα έρχονται στα ΚΕΠ με τα ΒΥΑ λίγο πριν την λήξη τους. Τα ΚΕΠ δεν πρέπει να τα παραλαμβάνουν ώστε στην συνέχεια να τα στέλνουν στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, να θεωρούνται και στην συνέχεια να επιστρέφουν στα ΚΕΠ κ.ο.κ. Πολλοί δικαιούχοι τα έχουν άμεσα ανάγκη για τα φάρμακά τους κλπ και δεν μπορεί ούτε πρέπει να τα παραδίδουν σε καμιά υπηρεσία. Παράλληλα υπάρχει και η πιθανότητα της απώλειας . Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει χωρίς την παραλαβή των ΒΥΑ να ξεκινά και να ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης της απόφασης παράτασης ισχύος για ακόμη ένα έτος (θεώρησή τους) και όταν την “βλέπει” το αρμόδιο ΚΕΠ , τότε να καλείται ο εκπρόσωπος της οικογένειας για να προσκομίσει τα βιβλιάρια ώστε να συμπληρώνεται από το ΚΕΠ η νέα ημερομηνία λήξης με τα στοιχεία της απόφασης της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.
  Θα πρέπει να προβλεφθεί και η διαδικασία της ακύρωσης των ΒΥΑ με την λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες. Ήτοι να προσκομίζονται τα βιβλιάρια για ακύρωση στα ΚΕΠ. Να ειδοποιείται αμέσως η αρμόδια κοιν. Υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ακύρωσης . Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης να καταχωρείται από τον υπάλληλο των ΚΕΠ τα στοιχεία της απόφασης ακύρωσης στην πρώτη σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να χορηγείται πιστοποιητικό ακύρωσης στον πολίτη ώστε να το καταθέσει στον ασφαλιστικό του φορέα. Παράλληλα του επιστρέφονται τα ΒΥΑ στα οποία είναι καταχωρημένα στοιχεία που προφανώς έχουν αξία για τον ίδιο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

 • 6 Μαΐου 2015, 12:55 | ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ποιός ο λόγος να υπάρξει η διαβίβαση των ΒΥΑ από και προς το αρμόδιο ΚΕΠ από και προς την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης τους? Πως θα γίνεται αυτή η μεταφορά όταν μάλιστα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει την αίτηση του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ πανελλαδικά; Επιπλέον κάποιος που επιθυμεί την ανανέωση του βιβλιαρίου θα καταθέτει το βιβλιάριο του στο ΚΕΠ, θα διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, θα θεωρείται και μετά θα επιστρέφεται στο ΚΕΠ για να το παραλάβει ο δικαιούχος…μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία ο ενδιαφερόμενος θα μένει χωρίς βιβλιάριο; Ισως είναι ορθότερο για να αποφευχθεί όλη αυτή διαδικασία και το κόστος που αυτή επιφέρει (εντυπα, μεταφορά κτλ), η έκδοση μιας απλής κάρτας και η ηλεκτρονική καταχώρηση.

 • 5 Μαΐου 2015, 22:49 | ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΖΑΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για ποιο λόγο να υπάρχουν βιβλιάρια, όταν ο έλεγχος των στοιχείων, η συνταγογράφηση κ.λ.π. μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω ΑΜΚΑ;

 • 5 Μαΐου 2015, 17:14 | ΕΛΠΙΔΑ ΛΑΝΤΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησής μου για το περιττό του βιβλιαρίου προσθέτω για το συγκεκριμένο άρθρο τα εξής για την ισχύ του .Η ισχύς να καθορίζεται από την ΚΥΑ να είναι από την ημερομηνία της αίτησης εξαιρουμένης της περίπτωσης νοσηλείαςπου σωστά αναφέρεται στο σχέδιο απόφασης ότι έχει αναδρομική ισχύ από την εισαγωγή.Το αναφερω αυτό διότι οι ατομικές διοικητικές αποφάσεις έχουν ισχύ από την υπογραφή τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.Το πρόβλημα αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει με την μέχρι τώρα διαδικασία.Επομένως όπως διασφαλίζεται η αναδρομικότητα για την νοσηλεία να διασφαλιστεί και για τις άλλες περιπτώσεις η ισχύς από την αίτηση. Επίσης στην αναδρομικότητα λόγω νοσηλείας θα πρέπει να υπάρχει χρονικός περιορισμός κατάθεσης της αίτησης, είτε αυτή θα γίνεται από το Νοσοκομείο όσο νοσηλεύεται ο πολίτης , είτε να υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο μετά την έξοδό του εύλογο πχ μέχρι ένα μήνα μετά.Εχει παρατηρηθεί ότι πολίτες προσφεύγουν στις υπηρεσίες μας για κάλυψη ανασφαλίστου μήνες ακόμη και χρόνο μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο όταν τους ζητούνται τα νοσήλεια.Επειδή βλέπω ότι έχει χρονικό περιθώριο το εξάμηνο για την κατάθεση στο Νοσοκομείο είναι καλό να τεθεί πολύ μικρότερο περιθώριο για την αίτηση όπως αναφέρω και παραπάνω για να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η όλη διαδικασία και να μην εμφανίζονται οι δικαιούχοι λίγο πριν την εκπνοή του εξαμήνου πανικόβλητοι στα ΚΕΠ και τις πρόνοιες

 • 4 Μαΐου 2015, 17:17 | Χρήστος Τακλής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μια απλή κάρτα με τσιπ είναι υπεραρκετή. Ώστε οι συνταγές και το ιστορικό να καταγράφονται μέσα.

  Το βιβλιάριο είναι άχρηστο.

 • 4 Μαΐου 2015, 07:03 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γιατί θα πρέπει να εκδοθούν νέα βιβλιάρια ανασφαλίστων και να μην ‘σφραγίζονται’ τα ήδη υπάρχοντα βιβλιάρια ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Πρόνοιας κλπ και να τίθεται επί των υπαρχόντων βιβλιαρίων και χρόνος ισχύος της νέας θεώρησης;

 • 3 Μαΐου 2015, 21:13 | ΕΛΠΙΔΑ ΛΑΝΤΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πλέον τα ασφαλιστικά ταμεία δεν χορηγούν συνταγολόγια και δεν θεωρούν τα βιβλιάρια.Ολα γίνονται με το ΑΜΚΑ και υπάρχουν καταχωρημένα ηλεκτρονικά.Εκδοση βιβλιαρίου είναι περιττή και στοιχίζει στους Δήμους και κατ επέκταση στο κράτος.Μία απλή κάρτα με ταστοιχεία του δικαιούχου και το ΑΜΚΑ είναι αρκετή κυρίως για την περίπτωση που κάποιος δεν θυμάται το ΑΜΚΑ του.

 • 1 Μαΐου 2015, 11:37 | Ιωάννης Ανδριόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Βάσει ποιας νομοθετικής εξουσιοδότησης δημοσιεύεται η παράγραφος 7 του άρθρου 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όταν δεν υπάρχει νόμος που να προβλέπει Ηλεκτρονική Κάρτα του Πολίτη;
  +βάσει ποιας νομοθετικής εξουσιοδότησης προβλέπεται, ότι η Κάρτα αυτή θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα διασφαλίζουν τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όταν στα εκδιδόμενα Αστυνομικά Δελτία Ταυτότητας δεν αναγράφονται τέτοια στοιχεία;