Άρθρο 19 – Μεταβατικές διατάξεις

Εκκρεμείς δίκες που αφορούν ακούσια σε νοσηλεία υπό το καθεστώς του ν. 2071/1992 (Α΄123), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος δικαστική απόφαση, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ιδίως αν αφορούν τις προϋποθέσεις για την επιβολή της.